Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1294

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 62.§)
Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 9.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu
(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs (turpmāk – apsaim­niekotājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas sistēma) piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā ministrijas padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas sistēmu izveidei un piemērošanai, kā arī prasības apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli par videi kaitīgām precēm;

1.4. kārtību, kādā apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā dabas resursu nodokli par videi kaitīgām precēm (turpmāk – nodoklis), iesniedz auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros, ja šo preču atkritumu reģenerācijas apjomi nav noteikti citos normatīvajos aktos;

1.8. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

2. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

2.1. videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem apjomā, kas nav mazāks par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto apjomu, un videi kaitīgu preču atkritumu pārvadājumu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

2.2. mājsaimniecībās radīto apsaimniekotāja pārziņā esošo visu veidu videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos ne mazāk kā trijos atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centros jeb stacijās vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, vai videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punktos katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Apsaim­niekotājs nodrošina, ka katra atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta atrodas citā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Papildus minētajam apsaimniekotājs var nodrošināt mājsaimniecībās radīto videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu videi kaitīgu preču tirdzniecības vietās, tehniskās apkopes darbnīcās un remontdarbnīcās, kā arī ar pieņemšanas transporta vai mobilo pieņemšanas punktu starpniecību;

2.3. ne mazāk kā četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā (tai skaitā informatīvie pasākumi, izglītojošie pasākumi, sabiedrības līdzdalības pasākumi) sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā;

2.4. informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kā arī par tirdzniecības vietām, tehniskās apkopes darbnīcām un remontdarbnīcām, kurās pieņem nolietotas videi kaitīgas preces, un to darba laiku. Apsaimniekotājs savā mājaslapā internetā norāda tikai tās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, tirdzniecības vietas, tehniskās apkopes darbnīcas un remontdarbnīcas, kurās nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs patstāvīgi nodrošina noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai par kurām apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu par noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu. Paziņojumu par to, kur pieejama informācija par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, apsaimniekotājs nosūta Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai (turpmāk – fonda administrācija) un attiecīgām pašvaldībām, kas nodrošina paziņojumā norādītās informācijas ievietošanu savās mājaslapās internetā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

3. Ja videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ir izveidojusi pašvaldība vai cits apsaimniekotājs, apsaimniekotājs slēdz līgumu ar attiecīgās vietas īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu vai pieņemšanu. Tās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs, kuras izveidē ir ieguldīti valsts vai pašvaldību līdzekļi, ar visiem nodokļa maksātājiem vai apsaimniekotājiem slēdz līgumus par videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšanu ar vienādiem nosacījumiem.

4. Videi kaitīgu preču atkritumus no fiziskām personām pieņem tajās tirdzniecības vietās, kur realizē videi kaitīgas preces, vai tehniskās apkopes un remontdarbu vietās, kurās, sniedzot pakalpojumu, veic attiecīgu videi kaitīgu preču vai to sastāvdaļu nomaiņu. Videi kaitīgu preču atkritumus pieņem, ja tiek iegādāta prece vai pirkts pakalpojums.

5. Videi kaitīgu atkritumu pieņemšanas vietas ir attiecīgi aprīkotas, lai tur varētu pieņemt noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumus.

6. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānā (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) norāda tikai tās videi kaitīgu preču tirdzniecības vietas un tehniskās apkopes un remontdarbu vietas, kurās pieņem videi kaitīgu preču atkritumus vai, sniedzot pakalpojumu, veic attiecīgu videi kaitīgu preču vai to sastāvdaļu nomaiņu un kuras ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja īpašumā vai valdījumā vai par kurām nodokļa maksātājs vai apsaim­niekotājs tieši vai pastarpināti noslēdzis līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu.

7. Ja apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu ar videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu vai pieņemšanu, attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā (darba laikā) nedrīkst atteikties pieņemt videi kaitīgu preču atkritumus.

8. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas (turpmāk – atbrīvojums), nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ja viņš izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nerealizē tās, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina tikai šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minēto prasību izpildi.

9. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

10. Lai saņemtu atbrīvojumu, nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz fonda administrācijā šādus dokumentus:

10.1. ministrijai adresētu iesniegumu (2.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

10.2. apsaimniekošanas plānu (3.pielikums), kurā noteikts pasākumu komplekss iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču atkritumus pieņem vai savāc, reģenerē (tai skaitā atkārtoti izmanto un pārstrādā) atbilstoši vides normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

11. Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, saņemtu atbrīvojumu, apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā šādus dokumentus:

11.1. ministrijai adresētu iesniegumu (2.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

11.2. apsaimniekošanas plānu (3.pieli­kums) iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem;

11.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra pusgadam vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par attiecīgo summu. Šajā punktā minētajam finansiālajam nodrošinājumam jābūt spēkā visā ar fonda administrāciju noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laikā un četrus mēnešus pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

11.1 Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus fonda administrācijā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz fonda administrācijas oficiālo e-pasta adresi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

13. Fonda administrācija šo noteikumu 10. vai 11.punktā minētos dokumentus izvērtē piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 10. vai 11.punktā noteiktajām prasībām, fonda administrācija nosūta izvērtēšanai Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomei (turpmāk – padome). Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz fonda administrācijā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

14. Fonda administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. vai 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārliecinās par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam (tai skaitā par plānā norādīto videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu esību, šo vietu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu esību, ja tādi norādīti apsaimniekošanas plānā). Mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. vai 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas fonda administrācijā ministrija izvērtē padomes ieteikumu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

15. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 10. vai 11.punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, fonda administrācija rakstiski informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija fonda administrācijā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, ministrija pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu.

15.1 Fonda administrācija sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

15.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

15.2 1. līgumslēdzējus;

15.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

15.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

15.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

15.2 5. fonda administrācijas pienākumus un tiesības;

15.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

15.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

15.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

15.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

15.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto videi kaitīgu preču veidus.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

15.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis fonda administrācijā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

16. Lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, kuriem videi kaitīgo preču veidiem atbrīvojums piemērojams, kā arī laikposmu, uz kādu tas piešķirts.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

17. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

18. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, ar fonda administrāciju noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumā jaunus nodokļa maksātājus norāda tikai pēc atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc minētā atsevišķā lēmuma pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas attiecīgajā apsaimniekošanas līgumā. Grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

19. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā:

19.1. informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru, videi kaitīgu preču veidus, par kuriem līgums ir noslēgts, un līgumpartneru reģistrācijas numuru un datumu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu;

19.2. precizētu informāciju par izmaiņām attiecībā uz realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm plānotajiem videi kaitīgu preču veidiem, apjomiem un videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas, savākšanas un reģenerācijas (tai skaitā atkārtotas izmantošanas un pārstrādes) veidiem un apjomiem (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punkta tabulām).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

20. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar fonda administrāciju, ir pienākums ziņot fonda administrācijai par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām. Fonda administrācija par apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja ierosinātajām izmaiņām apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildē rakstiski informē padomi un ministriju. Fonda administrācija šo noteikumu 13. un 14.punktā minētajā kārtībā pārskata atbrīvojuma piemērošanu, un, ja nepieciešams, ministrija pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā. Pēc lēmuma pieņemšanas fonda administrācija un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

21. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, fonda administrācija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda attiecīgu aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

22. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz fonda administrācijā šo noteikumu 21.punktā minēto paskaidrojumu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

23. Nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja fonda administrācija, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē fonda administrāciju, pievienojot pārējo apsaimniekotāju parakstītus apliecinājumus par līgumu pārtraukšanu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas fonda administrācija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā vēršas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

24. Ja nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs līgumu lauž, atbrīvojuma piemērošana tiek pārtraukta, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc lēmuma pieņemšanas un attiecīgā grozījuma izdarīšanas fonda administrācijas un apsaimniekotāja noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā. Apsaimniekotājs informē fonda administrāciju par attiecīgā līguma laušanu ar nodokļa maksātāju, norādot līguma laušanas datumu. Grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

25. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, divreiz gadā (par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam – līdz attiecīgā gada 20.augustam un par laikposmu no 1.jūlija līdz 31.decembrim – līdz nākamā gada 20.februārim) iesniedz fonda administrācijā pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk – pārskats) (4.pielikums). Apsaimniekotājs pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no laikposmā reģenerējamā apjoma, fonda administrācija veic šo noteikumu 31. un 32.punktā minētās darbības.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

27. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz fonda administrācijā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Pārskatu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elektroniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā. Apsaimniekotājs pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu.

28. Nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz fonda administrācijā pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Ja nodokļa maksātāja izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā citi nodokļa maksātāji nepiedalās, šo noteikumu 4.pielikuma 5.tabulu pārskatā neiekļauj. Pārskatu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elektroniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā.

29. Apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošo valsts iestāžu, ministrijas un fonda administrācijas amatpersonu (kuru kompetencē ir videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgo preču atkritumu apjomu konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietotu videi kaitīgu preču realizāciju atkārtotai lietošanai).

30. Fonda administrācija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26., 27. vai 28.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic to atbilstības izvērtēšanu, kā arī sagatavo un triju nedēļu laikā iesniedz padomei atzinumu par apsaimniekošanas plāna izpildi. Padome izvērtē fonda administrācijas atzinumu un, ja nepieciešams, sagatavo ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

31. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 26., 27. vai 28.punktā minētie do­kumenti ir nepilnīgi, fonda administrācija rakstiski informē par to nodokļa mak­sātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija fonda administrācijā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepil­nīga informācija, ministrija pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaim­nie­košanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

32. Ja šo noteikumu 27.punktā minētajā auditora atzinumā norādīts, ka plāna iz­pil­de neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkri­tumu uzskaiti un apsaimniekošanu, vai plāns netiek atbilstoši pildīts, fonda admi­nis­trācija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu sa­ņem­šanas izvērtē iesniegto informāciju, rakstiski brīdina apsaimniekotāju par konsta­tēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas pār­kāpumu novērst. Apsaimniekotājs informē fon­da administrāciju par pa­sā­ku­miem, kuru rezultātā pārkāpums ir novērsts vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu ne­varēja novērst, – par pārkāpuma novēršanas pa­sākumiem un to izpildes gaitu (gra­fiku), vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams no­vērst. Ja triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām fonda ad­mi­nistrācija attiecīgo informāciju nav sa­ņē­musi vai iesniegtā informācija nav objek­tīva, tā rakstiski informē padomi un vēr­šas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju, piešķirto at­brī­vo­ju­mu­.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

33. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, kas ir savākts un pieņemts atpakaļ līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kuru reģenerē, pārstrādā vai atkārtoti izmanto attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajam, pārstrādātajam vai atkārtoti izmantotajam videi kaitīgu preču atkritumu apjomam. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 30.oktobrim un 1.maijam iesniedz fonda administrācijā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto, pārstrādāto vai atkārtoti izmantoto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

34. Apsaimniekošanas plāna ietvaros elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu un reģenerāciju uzskata par izpildītu, ja nodrošināta visu elektrisko un elektronisko iekārtu grupu atkritumu savākšana un reģenerācija tā­dos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem apjomiem, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem termiņiem vidēji katras grupas ietvaros.

35. Fonda administrācija savā mājaslapā internetā ievieto un regulāri at­jau­no to apsaimniekotāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar fonda administrāciju, norādot apsaimniekošanas līguma noslēgšanas datumu un darbības ilgumu.

36. Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un reģenerācijas apjomi atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros noteikti šo noteikumu 1.pielikumā:

36.1. elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un pieņemšanas apjomi ir piemērojami mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (tai skaitā atkritumiem, kas radušies iestādēs, komerciālās un rūpnieciskās struktūrās un citās vietās un veida vai daudzuma ziņā ir līdzīgi tiem atkritumiem, kas radušies privātās mājsaimniecībās) atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 24.punktam;

36.2. reģenerācijas (tai skaitā atkārtotas izmantošanas un pārstrādes) apjomi attiecas uz visu veidu elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

37. Atbrīvojumi, par kuriem pieņemts lēmums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, nodrošina šajos noteikumos minēto prasību izpildi.

38. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2010.gada 15.novembrim iesniedz fonda administrācijā apliecinājumu par finansiālo nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 11.3.apakšpunktam.

39. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas:

39.1. līdz 2009.gada 11.decembrim iesniedz fonda administrācijā atbilstoši šo noteikumu 2.punktam precizētu apsaimniekošanas plānu;

39.2. pārskatos un auditētajā pārskatā par 2009.gadu šo noteikumu 4.pielikuma 5.punktā norādīto tabulu neiekļauj, bet aprakstu par veiktajiem komunikācijas pasākumiem iesniedz brīvā formā.

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumus Nr.489 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 101.nr.).

41. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumus Nr.562 "Noteikumi par iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294
Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomi (%) un termiņi

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.526)

Nr.p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31.decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto videi kaitīgu preču apjomu

Videi kaitīgu preču atkritumu atkārtoti izmantotie, apstrādātie vai pārstrādātie apjomi līdz 31.decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) videi kaitīgu preču atkritumu apjomu

1.

Smēreļļas

40

80

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:

 

 

 

2.1.

svinu saturoši elektriskie akumulatori

25

65

2.2.

elektriskie akumulatori (Ni-Cd, Fe-Ni)

25

75

2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

25

50

2.4.

citi elektriskie akumulatori

25

50

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (piemēram, freoni, haloni), par kurām jāmaksā dabas resursu nodoklis

100

80

4.

Visu veidu riepas

60

80

5.

Eļļas filtri

25

80

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas* atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai:

 

 

 

6.1.

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)

25

80

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji

25

80

6.3.

maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

25

70

6.4.

informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos tālruņus)

25

75

6.5.

monitori

25

75

6.6.

mobilie tālruņi

25

75

6.7.

plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

25

75

6.8.

televizori

25

75

6.9.

elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

25

70

6.10.

gāzizlādes spuldzes

50

70

6.11.

apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

25

70

6.12.

monitoringa un kontroles instrumenti

25

70

6.13.

rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

25

70

6.14.

medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

25

70

6.15.

tirdzniecības automāti

25

80

 

Piezīme.

* Apsaimniekošanas plāna ietvaros elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu un reģenerāciju uzskata par izpildītu, ja nodrošināta visu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu grupu savākšana un reģenerācija un ja šo atkritumu savākšana un reģenerācija veikta šajā pielikumā noteiktajā termiņā un apjomos, kas nav mazāki par šajā pielikumā noteiktajiem apjomiem vidēji šādu grupu ietvaros:

1.  6.1.grupai (liela izmēra mājsaimniecības iekārtas, izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) un 6.15.grupai (tirdzniecības automāti) kopā;

2.  6.2.grupai (liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji);

3.  6.4.grupai (informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas, izņemot monitorus un mobilos tālruņus), 6.6.grupai (mobilie tālruņi) un 6.7.grupai (plašam patēriņam paredzētās iekārtas, izņemot televizorus) kopā;

4.  6.5.grupai (monitori) un 6.8.grupai (televizori) kopā;

5.  6.3.grupai (maza izmēra mājsaimniecības iekārtas), 6.9.grupai (elektriskie un elektroniskie instrumenti), 6.11.grupai (apgaismes ķermeņi), 6.12.grupai (monitoringa un kontroles instrumenti) un 6.13.grupai (rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi) kopā;

6.  6.14.grupai (medicīniskās ierīces);

7.  6.10.grupai (gāzizlādes spuldzes).

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

Iesniegums par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai
(iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā)

Lūdzu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju piešķirt

 
 

(komersanta nosaukums)1

   

(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par šādām videi kaitīgām precēm (norāda atsevišķi visas videi kaitīgu preču grupas, par kurām nodokļa maksātājs vai apsaimniekotāja līgumpartneri vēlas saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas):

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

laikposmam no 20__.gada __.______ līdz 20__.gada __._______.

Apliecinu, ka videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai ir saņemta

 

(norāda, kādai darbībai saņemta normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja)

atļauja Nr.___. Atļauja izsniegta 20___.gada __._____ un ir derīga līdz 20__.gada __._______.2

Iesniegumam pievienotā plāna ____ daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

1. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns laikposmam no 20___.gada ___._________ līdz 20___.gada ___.__________ uz ___ lapām.

2. Zvērināta revidenta apliecinājums par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apjomā no aprēķinātā dabas resursu nodokļa

pusgadam par videi kaitīgām precēm (vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija par attiecīgo summu) uz ____ lapām.

 

(datums)3

 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona          
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts3)

Z.v.3

Piezīmes.

1 Tā nodokļa maksātāja nosaukums, kurš pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmu, vai tā apsaimniekotāja nosaukums, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, ar norādi, ka atbrīvojums piešķirams apsaimniekotāja līgumpartneriem, kuri norādīti videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plānā.

2 Aizpilda, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs pats veic kādu no darbībām, kurām nepieciešama normatīvajos aktos vides jomā noteiktā atļauja.

3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.526; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Apsaimniekošanas plāns
 

(komersanta nosaukums)

Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns
laikposmam no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Videi kaitīgu preču veidi un apjomi, kurus plānots realizēt vai ievest saimnieciskās darbības nodrošināšanai no citām valstīm, un plānotais dabas resursu nodoklis

Laikposms no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

Nr. p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču apjoms (kg vai gab.)1

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

1.

                   

2.

                   

3.

                   

4.

                   

5.

                   

6.

KOPĀ

X

X

X

X

X

       

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

2. To videi kaitīgu preču atkritumu veidi un apjomi, kuras plānots pieņemt, savākt un reģenerēt

Laikposms no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

Nr.
p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots

Videi kaitīgu preču atkritumu kopējais apjoms, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt)

pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijā

reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt)

Latvijas Republikas teritorijā

citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

ārpus Eiropas Savienības

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

kg vai gab.

% (pa gadiem)2

(pa gadiem)1

(pa gadiem)

(pa gadiem)

(pa gadiem)

(pa gadiem)

20__.

20__.

20__.

20__.3

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

1.

                                                 

2.

                                                 

3.

                                                 

4.

                                                 

5.

                                                 

6.

                                                 

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Plānotos videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomus aprēķina procentos pret videi kaitīgu preču apjomu, ko attiecīgajā gadā (līdz attiecīgā gada 31.decembrim) plānots realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomus, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt), aprēķina procentos pret videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, ko attiecīgajā gadā plānots pieņemt vai savākt.

3 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

3. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts*

 
  
  

Piezīme.

* Aprakstu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm":

1) 2.punktu - nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un apsaimniekotājs, kas veic līgumpartneru videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu (aprakstā norāda, kā tiks veikts līgumpartneru audits par videi kaitīgu preču uzskaiti);

2) 8.punktu - nodokļa maksātājs, kas izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tās nerealizē;

3) (svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268).

4. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšana vai savākšana

Nr.p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vieta*

Adrese

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Pieņemamo atkritumu veids

               
               

Piezīme. * Savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" minētajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.

5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības periods
(no-līdz)

Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē, vai izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai

Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

       
       
       
       

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p.k.

Pasākuma veids

Pasākums

Mērķauditorija

Tēma

Īss saturisks izklāsts

Plānotais īstenošanas laiks

Plānotā pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta

Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums

(euro)

1. Informatīvie pasākumi
2. Izglītojošie pasākumi
3. Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi

Kopā

7. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.p.k.

Izmaksas (euro)

1.gads

2.gads

3.gads

1. Videi kaitīgu preču savākšanas un pieņemšanas izmaksas
2. Videi kaitīgu preču uzglabāšanas izmaksas
3. Savākto videi kaitīgu preču pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)
4. Videi kaitīgu preču apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
5. Administratīvās izmaksas
6. Komunikācijas pasākumu izmaksas
7. Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas
8. Risks 10 %
9. Izmaksas kopā

8. Nodokļa maksātāji, kuri ar __________________________________________________________________________________
                                  (apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Adrese

Reģistrācijas numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā*

         
         

Piezīme. * Aili aizpilda, ja reģistrācija nepieciešama atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

(datums)*

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Z.v.*

Informāciju sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.526; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Pārskata paraugs

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli
par laikposmu no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta videi kaitīgu preču atkritumu savākšana. Apsaimniekotāji, kuriem ir līgumpartneri, norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācija apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās reģenerācijas darbības (ja tās tika veiktas)

2. Pārskata periodā realizētie un no citām valstīm ievestie un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotie videi kaitīgu preču veidi un apjomi un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Videi kaitīgu preču apjoms
(kg vai gab.*)

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

Piezīme.

* Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

3. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšana vai savākšana

Nr.p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vieta*

Adrese

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai vietas apsaimniekotājs (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Pieņemamo atkritumu veids

Piezīme. * Savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" minētajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.

4. Informācija par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu

4.1. Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācija

Nr.
p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Videi kaitīgu preču apjoms
(kg vai gab.*)

Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms pārskata periodā
(kg vai gab.*)

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms
(kg vai gab.*)

Videi kaitīgu preču atkritumu apjomi, kas apglabāti attiecīgajā atkritumu apglabāšanas poligonā līdz 31.decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, norādot poligonu, uz kuru nogādāti attiecīgie atkritumi

Latvijas Republikas teritorijā

citā Eiropas Savienības dalībvalstī

ārpus Eiropas Savienības

kopā
(5. + 6. + 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

4.2. Videi kaitīgu preču atkritumu atkārtota izmantošana vai pārstrāde

Nr.
p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg vai gab.*)

Latvijas Republikas teritorijā

citā Eiropas Savienības dalībvalstī

ārpus Eiropas Savienības

kopā (3. + 4. + 5.)

1

2

3

4

5

6

           
           

5. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p.k.

Pasākuma veids

Pasākums

Mērķauditorija

Tēma

Īss saturisks izklāsts

Īstenošanas laiks

Pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta

Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums

(euro)

1. Informatīvie pasākumi
2. Izglītojošie pasākumi
3. Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi

Kopā

6. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā un reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei un reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas vai izbeigšanas datums

Līguma darbības periods
(no-līdz)

Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā un reģenerē vai izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei un reģenerācijai

Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

7. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja videi kaitīgu preču atkritumi tiek izvesti reģenerācijai citā Eiropas Savienības dalībvastī vai ārpus Eiropas Savienības

Nr.p.k.

Videi kaitīgu preču atkritumu kravas pārvadājuma pavadzīmes veids1

Kravas pavadzīmes numurs2

Kravas pavadzīmes izdošanas datums3

Piezīmes.

1 Norāda vienu no šādiem videi kaitīgu preču atkritumu kravas pārvādajuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

2 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

3 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

8. Komersantu apliecinājumi par savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese

Apliecinājumā norādītais savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu veids un apjoms

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Apliecinājuma izsniegšanas datums

9. Dokumentu saraksts, kuri apliecina videi kaitīgu preču realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.p.k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, kas izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais videi kaitīgu preču veids un apjoms, kas realizēts vai nodots bez atlīdzības atkārtotai lietošanai

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

 

10. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar

(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā

(Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

(datums)*

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Z.v.*

Informāciju sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 1294Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 183 (4169), 20.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
200795
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2013","iso_value":"2013\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-12.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.11.2009","iso_value":"2009\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)