Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1293

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 61.§)
Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 8.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktu
(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekotājs iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – apsaimniekošanas sistēma) piemērošanu un iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekotāja (turpmāk – apsaimniekotājs) līgum­partneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā ministrijas padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā dabas resursu nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – nodoklis);

1.4. kārtību, kādā apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. šo noteikumu 1.6.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju;

1.8. iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

2. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

2.1. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku reģenerāciju (tai skaitā pārstrādi) – apjomos, kas nav mazāki par iepakojuma apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem;

2.2. mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu 50 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Latvijas pilsētās vai ciemos – ar nosacījumu, ka katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas ne mazāk kā trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un katrs no šiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem atrodas savā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Dalīto izlietotā iepakojuma savākšanu papildus var veikt, organizējot izlietotā iepakojuma pieņemšanu īpaši tam izveidotos izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos;

2.3. (svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267);

2.4. ne mazāk kā četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā (tai skaitā informatīvie pasākumi, izglītojošie pasākumi, sabiedrības līdzdalības pasākumi) sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

2.1 Ja šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidē ir ieguldīti valsts vai pašvaldību līdzekļi, tā īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs ar visiem apsaimniekotājiem vai nodokļa maksātājiem slēdz līgumus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu ar vienādiem noteikumiem.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

4. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānā (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) iekļauj tikai tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kuri ir tā īpašumā vai valdījumā vai ar kuru īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs tieši vai pastarpināti noslēdzis līgumu par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu.

5. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – atbrīvojums), nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (turpmāk – fonda administrācija) šādus dokumentus:

5.1. ministrijai adresētu iesniegumu (1.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

5.2. apsaimniekošanas plānu (2.pielikums), kurā noteikts pasākumu komplekss laikposmam līdz trim gadiem, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumu vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizētos vienreiz lietojamos traukus savāc, pārstrādā un reģenerē atbilstoši vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

6. Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, saņemtu atbrīvojumu, apsaimniekotājs fonda administrācijā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. ministrijai adresētu iesniegumu (1.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

6.2. apsaimniekošanas plānu (2.pielikums) laikposmam līdz trim gadiem;

6.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra pusgadam vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par attiecīgo summu. Šajā punktā minētajam finansiālajam nodrošinājumam jābūt spēkā visā ar fonda administrāciju noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laikā un četrus mēnešus pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

7. Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus fonda administrācijā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz fonda administrācijas oficiālo e-pasta adresi.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

8. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzot fonda administrācijā apsaimniekošanas plānu, neiesniedz šo noteikumu 2.pielikuma 6. un 9.punktā norādīto tabulu.

9. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomi apsaimniekošanas sistēmas ietvaros atbilst vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomiem. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomus, kuri ir savākti līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kurus reģenerē vai pārstrādā attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajiem vai pārstrādātajiem izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomiem. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 1.maijam un 30.oktobrim iesniedz fonda administrācijā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto vai pārstrādāto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

10. Fonda administrācija šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētos dokumentus izvērtē piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 5. vai 6.punktā noteiktajām prasībām, fonda administrācija nosūta izvērtēšanai Iepakojuma apsaimniekošanas padomei (turpmāk – padome). Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz fonda administrācijā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

11. Fonda administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārliecinās par apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam (tai skaitā par plānā norādīto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un šķirošanas vietu esību, šo vietu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par līgumu par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu esību, ja tādi norādīti apsaimniekošanas plānā). Mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas fonda administrācijā ministrija izvērtē padomes ieteikumu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

12. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētie dokumenti ir nepil­nīgi, fonda administrācija informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija fonda administrācijā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, ministrija pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu.

12.1 Fonda administrācija sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

12.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

12.2 1. līgumslēdzējus;

12.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

12.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

12.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

12.2 5. fonda administrācijas pienākumus un tiesības;

12.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

12.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

12.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

12.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

12.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

12.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis fonda administrācijā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

13. Lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, kuriem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem atbrīvojums piemērojams, kā arī laikposmu, uz kādu tas piešķirts.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

14. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

15. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, ar fonda administrāciju noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumā jaunus nodokļa maksātājus norāda tikai pēc atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc minētā atsevišķā lēmuma pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas attiecīgajā apsaimniekošanas līgumā. Grozījumus apsaimnie­košanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

16. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā:

16.1. informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru un iepakojuma materiālu vai vienreiz lietojamo trauku veidus, par kuriem līgums ir noslēgts;

16.2. precizētu informāciju par izmaiņām līgumpartneru plānotajos iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidos, izlietojuma un reģenerācijas apjomos (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punkta tabulām).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

17. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar fonda administrāciju, ir pienākums ziņot fonda administrācijai par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām. Fonda administrācija par apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja ierosinātajām izmaiņām apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildē rakstiski informē padomi un ministriju.

18. Fonda administrācija šo notei­kumu 10. un 11.punktā minētajā kārtībā pārskata atbrīvojuma piemērošanu, un, ja nepieciešams, ministrija pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā. Pēc lēmuma pieņemšanas fonda administrācija un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

19. Ja nodokļa maksātājs vai apsaim­niekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, fonda administrācija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda attiecīgu aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

20. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz fonda administrācijā šo noteikumu 19.punktā minēto paskaidrojumu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

21. Nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja fonda administrācija, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē fonda administrāciju, pievienojot iepriekšējā apsaimniekotāja parakstītu apliecinājumu par līguma pārtraukšanu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas fonda administrācija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā vēršas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

22. Ja nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis apsaimniekošanas līgumu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs līgumu lauž, atbrīvojuma piemērošanu pārtrauc, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc lēmuma pieņemšanas un attiecīgā grozījuma izdarīšanas fonda administrācijas un apsaimniekotāja noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā. Apsaimniekotājs informē fonda administrāciju par attiecīgā līguma laušanu ar nodokļa maksātāju, norādot līguma laušanas datumu. Grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

23. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

24. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

25. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, divreiz gadā (par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam – līdz attiecīgā gada 20.augustam un par laikposmu no 1.jūlija līdz 31.decembrim – līdz nākamā gada 20.februārim) iesniedz fonda administrācijā pārskatu par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaim­nie­ko­šanu (turpmāk – pārskats) (3.pielikums). Apsaimniekotājs pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %. Nodokļa maksātājs, kas pats izvei­do­jis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, pār­skatam nepievieno šo noteikumu 3.pielikuma 10.punktā norādīto tabulu. Pār­ska­tu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem ak­tiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elek­troniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar ap­saimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laik­pos­mu reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no laikposmā reģenerējamā ap­joma, fonda administrācija veic šo noteikumu 29. un 30.punktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz fonda administrācijā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Pārskatu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elektroniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā. Apsaimniekotājs pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti un apsaimniekošanu.

27. Nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz fonda administrācijā pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Pārskatu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elektroniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā.

28. Nodokļa maksātājam un apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli ad­ministrējošo valsts iestāžu, ministrijas un fonda administrācijas amatpersonu (kuru kompetencē ir iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu pa materiālu veidiem konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietota iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai).

29. Fonda administrācija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25., 26. vai 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic to atbilstības izvērtēšanu, kā arī sagatavo un triju nedēļu laikā iesniedz padomei atzinumu par apsaimniekošanas plāna izpildi. Padome izvērtē fonda administrācijas atzinumu un, ja nepieciešams, sagatavo ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

30. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 25., 26. vai 27.punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, fonda administrācija informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija fonda administrācijā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, ministrija pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

31. Ja šo noteikumu 26.punktā minētajā auditora atzinumā norādīts, ka apsaimniekošanas plāna izpilde neatbilst normatīvo aktu prasībām vai plāns netiek atbilstoši pildīts, fonda administrācija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē iesniegto informāciju, rakstiski brīdina apsaimniekotāju par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas pārkāpumu novērst. Apsaimniekotājs informē fon­da administrāciju par pa­sā­ku­miem, kuru rezultātā pārkāpums ir novērsts vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu ne­varēja novērst, – par pārkāpuma novēršanas pa­sākumiem un to izpildes gaitu (gra­fiku), vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams no­vērst. Ja triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām fonda ad­mi­nistrācija attiecīgo informāciju nav sa­ņē­musi vai iesniegtā informācija nav objek­tīva, tā rakstiski informē padomi un vēr­šas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju, piešķirto at­brī­vo­ju­mu­.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

32. Fonda administrācija savā mājaslapā internetā ievieto to apsaimniekotāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar fonda administrāciju.

33. Atbrīvojumi, par kuriem pieņemts lēmums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaim­niekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, nodrošina šajos noteikumos minētās prasības.

34. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2009.gada 4.decembrim iesniedz fonda administrācijā apliecinājumu par finansiālo nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 6.3.apakš­punktam.

35. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas:

35.1. līdz 2009.gada 4.decembrim iesniedz fonda administrācijā atbilstoši šo noteikumu 2.punktam precizētu apsaimniekošanas plānu;

35.2. pārskatos un auditētajā pārskatā par 2009.gadu šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā norādīto tabulu neiekļauj, bet aprakstu par veiktajiem komunikācijas pasākumiem iesniedz brīvā formā.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.446 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 98.nr.).

37. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

Iesniegums par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.612)

Apsaimniekošanas plāns
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.612)

Pārskata paraugs
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 1293Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 183 (4169), 20.11.2009.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
200794
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.11.2009","iso_value":"2009\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)