Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Dzīvnieku barības aprites likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

2) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

3) pilnvērtīga barība — kompleksā barība Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes direktīvu 79/373/EEK, Komisijas direktīvu 80/511/EEK, Padomes direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas lēmumu 2004/217/EK (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 767/2009) 3.panta 2.punkta “i” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;

4) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

5) diētiskā barība — barība, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta “o” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;

6) ārstnieciskais premikss — veterinārās zāles, kas sagatavotas ārstnieciskās barības ražošanai;

7) ārstnieciskā barība — ārstniecisko premiksu un barības maisījums, kas sagatavots dzīvnieku barošanai un paredzēts ārstēšanai vai profilaksei;

8) barības apritē iesaistītā persona — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 6.punktā minētās definīcijas izpratnē;

9) barības apritē iesaistītais uzņēmums — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 5.punktā minētās definīcijas izpratnē;

10) mājas (istabas) dzīvnieks — lolojumdzīvnieks Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta “f” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības (turpmāk — barības) apriti.

II nodaļa
Prasības barības apritē iesaistītajām personām un uzņēmumiem

3.pants. (1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), izņemot šīs regulas 9.panta 3.punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un labturības noteikumiem, noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), 9.panta 3.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”.

(3) Barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk — uzņēmums) atzīšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma atzīšanu, sedz barības apritē iesaistītā persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Par uzņēmuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos nosaka Ministru kabinets.

4.pants. (1) Barību atļauts laist tirgū, ja tā ir marķēta, uzglabāta un iepakota Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 767/2009 noteiktajā kārtībā.

(2) Barības sastāvdaļu kategorijas, kuras norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā, nosaka Ministru kabinets.

(12.07.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

5.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

6.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

7.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

8.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

9.pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo barības maisījumus vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs, izgatavojot barības maisījumu savas saimniecības vajadzībām.

10.pants. (1) Dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasības diētiskajai barībai nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.

(12.07.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

11.pants. (1) Ārstniecisko barību ražo un laiž tirgū tikai pēc praktizējoša veterinārārsta rakstveida pieprasījuma.

(2) Ārstnieciskos premiksus atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo ārstniecisko barību vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs, gatavojot ārstniecisko barību savas saimniecības vajadzībām, vai arī licencētam veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam.

12.pants. Par ārstnieciskās barības nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi savas kompetences ietvaros atbild:

1) praktizējošs veterinārārsts, kurš izraksta barības pieprasījumu;

2) barības ražotājs;

3) barības izplatītājs;

4) barības apritē iesaistītā persona, kura ārstniecisko barību izgatavo un izmanto kā galapatērētājs savas saimniecības vajadzībām.

13.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

14.pants. Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

15.pants. Barība atzīstama par nederīgu laišanai tirgū, ja uz to attiecināms vismaz viens no šajā pantā minētajiem nosacījumiem:

1) tā neatbilst nekaitīguma prasībām vai satur aizliegtās vai neatļautās vielas;

2) beidzies tās derīguma termiņš;

3) bojāts tās iepakojums;

4) tā ir bojāta, un tas konstatēts organoleptiski vai izmeklējot laboratorijā;

5) tās saturs neatbilst marķējumā norādītajam sastāvam un īpašībām;

6) tai nav normatīvajos aktos par barības marķēšanu noteikto pavaddokumentu;

7) tā neatbilst citām normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.

16.pants. (1) Laišanai tirgū nederīgu barību izņem no apgrozības, pārstrādā vai iznīcina.

(2) Barības apritē iesaistītā persona, kuras valdījumā ir laišanai tirgū nederīga barība, sedz izdevumus, kas saistīti ar šādas barības kontroli, izņemšanu no apgrozības, pārstrādi vai iznīcināšanu.

III nodaļa
Barības importēšanas un eksportēšanas kārtība

17.pants. Barību importēt Latvijā un eksportēt no Latvijas drīkst barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

18.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa
Barības aprites valsts uzraudzība un kontrole

19.pants. Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

20.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu ņemšanu un analīzi.

(2) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

21.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;

2) ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē.

V nodaļa
Uzņēmuma darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtība

22.pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu ir tiesīgs pieņemt Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie veterinārie inspektori un valsts veterinārie inspektori (turpmāk — Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona).

23.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas pienākums ir rakstveidā brīdināt uzņēmumu par iespējamo tā darbības apturēšanu. Brīdinājumā norāda visus konstatētos barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, sniedz ieteikumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.

(2) Pārkāpuma novēršanas termiņu nosaka:

1) ņemot vērā neatbilstības faktiskās novēršanas iespējas, — no viena mēneša līdz trim mēnešiem;

2) ja neatbilstības novēršanai nepieciešama renovācija, — līdz vienam gadam;

3) ja neatbilstības novēršanai ir nepieciešama būvniecība, — līdz diviem gadiem.

24.pants. Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

25.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona.

26.pants. Uzņēmuma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst apturēt, pieņemot rakstveida lēmumu, ja barības apriti reglamentējošos normatīvajos aktos minēto prasību pārkāpumu dēļ barībā var nonākt aizliegtas vai neatļautas vielas, slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

27.pants. (1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona rakstveidā ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai tajā minētie pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības atjaunošanu.

(3) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz atteikumu uzņēmuma darbības atjaunošanai.

28.pants. (1) Lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dzīvnieku barības aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 11.nr.; 2006, 12.nr.).

2. Šā likuma 3.panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8., 10., 14., 18.pantā un 20.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.626 “Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.237 “Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”;

4) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.358 “Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”;

5) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.382 “Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”;

6) Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”;

7) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

2) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

3) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

4) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

5) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

6) Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta 1.punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešām valstīm;

7) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 23.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 13.novembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.10.2008.Stājas spēkā: 27.11.2008.Tēma:  Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 13.11.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 23.12.2008.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
183720
{"selected":{"value":"01.09.2010","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2008","iso_value":"2008\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2008.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2010
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva