Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 18.§)
Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, kas jāievēro, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, lai aizsargātu nodarbinātos pret risku, kas rodas viņu drošībai un veselībai, ja nodarbinātie ir vai var būt pakļauti kancerogēnu vielu iedarbībai.

2. Kancerogēnas vielas (turpmāk – kancerogēni) šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas kancerogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008), I pielikumā;

2.2. vielas vai maisījumi, kas izdalās kādā no šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem procesiem;

2.3. mutagēnas ķīmiskas vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošu vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.166 redakcijā)

3. Kancerogēnās ķīmiskās vielas iedala šādās kategorijās:

3.1. 1.kategorijas kancerogēnas ķīmiskās vielas, kuru kancerogēnā iedarbība uz cilvēku ir pierādīta, – ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu cēloņsakarību starp cilvēka kontaktu ar ķīmisko vielu un ļaundabīgā audzēja attīstību;

3.2. 2.kategorijas kancerogēnas ķīmiskās vielas, kuras uzskatāmas par kancerogēnām cilvēkam, – ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz plašiem ilglaicīgiem pētījumiem ar dzīvniekiem vai citu atbilstošu informāciju, lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt ļaundabīgā audzēja attīstību;

3.3. 3.kategorijas kancerogēnas ķīmiskās vielas, kas var veicināt ļaundabīgā audzēja attīstību cilvēkam, tomēr informācija par ķīmiskās vielas iedarbības raksturu un intensitāti ir nepietiekama, lai ķīmisko vielu iedalītu 1. vai 2.kategorijā.

4. Mutagēnas ķīmiskās vielas iedala šādās kategorijās:

4.1. 1.kategorijas mutagēnas ķīmiskās vielas, kuru mutagēnā iedarbība uz cilvēku ir pierādīta, – ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu cēloņ­sakarību starp cilvēka kontaktu ar ķīmisko vielu un pārmantojamu ģenētisku defektu rašanos;

4.2. 2.kategorijas mutagēnas ķīmiskās vielas, kuras uzskatāmas par mutagēnām cilvēkam, – ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz plašiem ilg­laicīgiem pētījumiem ar dzīvniekiem vai citu atbilstošu informāciju, lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt pārmantojamu ģenētisku defektu rašanos;

4.3. 3.kategorijas mutagēnas ķīmiskās vielas, kuras uzskatāmas par potenciāli mutagēnām cilvēkam, tomēr informācija par ķīmiskās vielas iedar­bības raksturu un intensitāti nav pietiekama, lai ķīmisko vielu iedalītu 1. vai 2.kategorijā.

5. Noteikumi attiecas uz visām nodarbinātības jomām, kurās nodarbinātie tiek vai var tikt pakļauti šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kancerogēniem vai citiem kancerogēniem, kas nav minēti šo noteikumu 1.pielikumā un kas atbilstoši šo noteikumu 2.punktam tiek klasificēti kā 1. un 2.kategorijas kancerogēnās vai 1. un 2.kategorijas mutagēnās vielas un maisījumi, kā arī uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem darbiem un citiem tiem pielīdzināmiem darbiem, kuros tiek lietoti vai izdalās kancerogēni.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.166)

6. Nodarbināto uzskata par pakļautu kancerogēnu iedarbībai, ja viņš veic ar kancerogēnu ražošanu, izmantošanu, glabāšanu, transportēšanu, pārstrādi, savākšanu vai iznīcināšanu saistītu darbu vai darbu, kura procesā rodas kancerogēns.

7. Šie noteikumi neattiecas uz nodarbinātajiem, kuri ir pakļauti tikai riskam, ko rada jonizējošais starojums, kam ir pierādīta kancerogēnā ietekme uz cilvēka veselību.

8. Attiecībā uz darbu ar azbestu šie noteikumi piemērojami, ja to piemērošana nodrošina nodarbinātajiem labāku aizsardzību, nekā noteikts normatīvajos aktos par aizsardzību darbā ar azbestu.

9. Par šo noteikumu izpildi un ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

10. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija, bet atsevišķas kontroles funkcijas atbilstoši kompetencei veic Veselības inspekcija un Valsts vides dienests, kā arī Aizsardzības ministrija.

II. Darba devēja pienākumi

11. Ja tiek konstatēts risks nodarbināto drošībai un veselībai, darba devējs novērš attiecīgo risku, veicot šādus pasākumus:

11.1. novērš kancerogēnu lietošanu, pēc iespējas tos aizvietojot ar citām vielām, maisījumiem un procesiem (darbiem), kas nav bīstami vai ir mazāk bīstami nodarbināto drošībai un veselībai;

11.2. ja kancerogēnu nav tehniski iespējams aizstāt ar vielu, maisījumu vai procesu, kas saskaņā ar tā izmantošanas nosacījumiem nav bīstams vai ir mazāk bīstams veselībai vai drošībai, nodrošina attiecīgā kancerogēna ražošanu un izmantošanu noslēgtā sistēmā, cik tas tehniski iespējams.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.166)

12. Ja nav iespējams pilnībā nodrošināt šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakš­punktā minēto prasību ievērošanu, darba devējs, cik tas tehniski iespējams, maksimāli samazina kancerogēnu līmeni darba vietā, nodrošinot, lai nodarbināto saskares līmenis ar kancerogēniem nepārsniegtu šo noteikumu 1.pielikumā minētās aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) (aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER) – tāda ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu koncentrācija darba vides gaisā, kura visā nodarbinātā dzīves laikā neizraisa viņa saslimšanu un veselības traucējumus, kuri konstatējami ar modernām izmeklēšanas metodēm), ja tiek ievērots nosacījums, ka attiecīgās ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi iedarbojas uz nodarbināto ne ilgāk par astoņām stundām darbadienā vai ne ilgāk par 40 stundām nedēļā. Ja šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kancerogēniem nav norādītas aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER), darba devējs ir tiesīgs izmantot citos informācijas avotos noteiktās aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER). Ja kancerogēnam nav norādīta aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER), darba devējam jānodrošina maksimāla nodarbināto veselības aizsardzība atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.166)

13. Lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu iz­dalīšanos darba vidē, darba devējs ražošanas procesu un tā kontroli organizē, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. pēc iespējas samazina nodarbināto saskares iespējas ar kancero­gēniem, pilnveidojot darba procesus un metodes, kā arī līdz minimumam samazinot kancerogēnu līmeni darba vietās;

13.2. maksimāli ierobežo to nodarbināto skaitu, kuri darba vietā saskaras vai varētu saskarties ar kancerogēniem;

13.3. maksimāli automatizē un hermetizē tehnoloģiskos procesus un iekārtas, kā arī ievieš automatizētu tālvadību un kontroli;

13.4. darba procesus un tehniskos aizsardzības pasākumus plāno tā, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu izplūdi darba vietās;

13.5. savāc kancerogēnus tieši to izdalīšanās avotos, lietojot vietējās piesārņotā gaisa nosūces ierīces un nodrošinot telpu nepieciešamo vēdināšanu ar ventilācijas sistēmām. Vienlaikus nodrošina, lai netiktu radīts apdraudējums videi vai sabiedrībai;

13.6. nosaka atbilstošu darba kārtību un metodes, kuras izmanto, strādājot ar kancerogēniem;

13.7. nodrošina nodarbinātos ar kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši tehnoloģijas un darba specifikai vai, ja tas nav iespējams, – ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā darba apstākļus;

13.8. kancerogēnu noteikšanai un kontrolei darba vides gaisā lieto starptautiski atzītas standarta metodes, nodrošinot agrīnu neparedzētas kancerogēna koncentrācijas paaugstināšanās vai noplūdes noteikšanu, pēc iespējas izmantojot nepārtrauktās kontroles metodes.

14. Kancerogēnu koncentrācijas mērījumu veikšanai darba vides gaisā darba devējs piesaista akreditētas laboratorijas.

15. Lai samazinātu darba vides piesārņojumu ar kancerogēniem, darba devējs, lietojot paņēmienus, kas nerada papildu risku nodarbinātajam, nodrošina:

15.1. visu ražošanas un sanitāro telpu uzkopšanu;

15.2. grīdu, sienu un citu virsmu regulāru tīrīšanu darba vietās, kā arī putekļu tīrīšanu no darba iekārtām.

16. Darba devējs nodrošina, lai zonās, kur ir vai var būt saskare ar kancerogēniem, neatrastos nepiederošas personas.

17. Lai normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā nodrošinātu kancerogēnus saturošu ražošanas atkritumu savlaicīgu un drošu savākšanu, glabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, darba devējs izmanto slēgtus, skaidri marķētus konteinerus vai citu taru, uz kuras norādīts tās saturs.

18. Darba devējs atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu marķēšanas kārtību noteiktajām prasībām nodrošina kancerogēnus saturošu tilpņu, cauruļvadu, konteineru un citu veidu iepakojuma marķēšanu, drošības zīmju izvietošanu darba vietās un marķējumu atbilstību tilpņu, cauruļvadu, konteineru vai citu veidu iepakojuma saturam, kā arī pareizi un droši glabā, transportē un pārvieto kancerogēnus vai veic ar tiem citas darbības.

19. Darba vietas, kur iespējama saskare ar kancerogēniem, darba devējs norobežo un normatīvajos aktos par drošības zīmju lietošanu noteiktajā kārtībā uzstāda brīdinājuma un drošības zīmes, arī zīmi “Nesmēķēt”.

20. Darba devējs sastāda un pastāvīgi aktualizē to nodarbināto sarakstu, kuriem ir saskare ar kancerogēniem, un dokumentē (papīra formā vai elektroniski) informāciju par kancerogēnu faktisko ekspozīcijas līmeni (saskares veidu, kancerogēnu koncentrāciju darba vidē, saskares ilgumu).

21. Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem iespēju iegūt anonīmu kolektīvu informāciju par kancerogēniem uzņēmumā.

22. Darba devējs izstrādā rīcības plānu situācijās, kad iespējama neparedzēti augsta kancerogēno vielu ekspozīcija, un citās ārkārtas situācijās.

23. Par nodarbināto veselības uzraudzību atbildīgo personu darba devējs nodrošina ar šo noteikumu 20.punktā minēto sarakstu.

III. Kancerogēnu izraisītā riska noteikšana un novērtējums

24. Kancerogēnu izraisītā riska noteikšana un novērtēšana ir darba vides iekšējās uzraudzības sastāvdaļa, un darba devējs minētās darbības veic normatīvajos aktos par darba vides iekšējo uzraudzību noteiktajā kārtībā.

25. Novērtējot, vai nodarbinātais darbā ir vai var tikt pakļauts kancero­gēnu radītajam riskam, ņem vērā šo noteikumu 5.punktā minēto vielu vai procesu klātbūtni darba vietā, to ietekmi uz nodarbinātajiem un iedarbības ceļus uz nodarbināto organismu, tai skaitā absorbciju ādā un caur to.

26. Papildus normatīvajos aktos par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību noteiktajām prasībām darba devējs ņem vērā un darba aizsardzības dokumentācijā iekļauj:

26.1. darba procesos lietoto kancerogēnu īpašību aprakstu (iedarbības raksturojumu (raksturu, pakāpi un ilgumu) un drošības prasības);

26.2. aprakstu par veidu un apstākļiem, kādā nodarbinātie saskaras ar kancerogēniem, norādot visus kancerogēnu iedarbības veidus (piemēram, absorbcija caur ādu);

26.3. kancerogēnu koncentrācijas mērījumu rezultātus darba vidē un to atbilstību noteiktajām aroda ekspozīcijas robežvērtībām (AER). Ja aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) ir pārsniegtas, norāda pasākumu plānu to samazināšanai;

26.4. riska pakāpes novērtējumu, ņemot vērā iedarbības varbūtību un iespējamo seku smagumu.

27. Risku novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī rodoties jebkurām pārmaiņām (piemēram, tehnoloģijas, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa), kas var ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai.

28. Novērtējot kancerogēnu radīto risku, darba devējs ņem vērā kancerogēnu ietekmi uz īpašām riska grupām (piemēram, pusaudži, grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā), ņemot vērā, ka šādus darbiniekus nedrīkst nodarbināt darba vietās, kur ir vai ir iespējama saskare ar kancerogēniem.

29. Darba devējs nodrošina, lai šo noteikumu 10.punktā minētajām uzraudzības un kontroles institūcijām un par nodarbināto veselības uzraudzību atbildīgajai personai būtu pieejama informācija par riska novērtējumu uzņēmumā, un pēc pieprasījuma sniedz informāciju par:

29.1. darbībām vai ražošanas procesiem, kas saistīti ar kancerogēniem, tai skaitā pamatojumu to izmantošanai;

29.2. kancerogēnu īpašībām, iedarbības veidu, pakāpi un koncentrāciju darba vidē, kā arī par izmantoto vai ražoto kancerogēnu daudzumu;

29.3. saskarei ar kancerogēniem pakļauto nodarbināto skaitu, saskares ilgumu un periodiskumu;

29.4. uzņēmumā veiktajiem nodarbināto drošības un veselības aizsar­dzības preventīvajiem pasākumiem;

29.5. uzņēmumā izmantotajiem kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

29.6. kancerogēnu aizvietošanu ražošanas procesos.

IV. Pasākumi prognozējamas aroda ekspozīcijas situācijā unārkārtas situācijā

30. Ja ir iespējama nodarbināto uzturēšanās paaugstināta riska zonā un tehniskie preventīvie pasākumi nav devuši vajadzīgo rezultātu, darba devējs pēc konsultācijām ar nodarbinātajiem vai viņu pārstāvjiem nosaka papildu kolektīvos un individuālos aizsardzības pasākumus, kas veicami, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu faktisko ekspozīcijas līmeni un nodrošinātu to nodarbināto aizsardzību, kuri uzturas paaugstināta riska zonā.

31. Darba devējs nodrošina visu nepieciešamo pasākumu izpildi, lai norobežotu un iezīmētu paaugstināta riska zonas un nepieļautu nepiederošu personu nokļūšanu tajās.

32. Ja rodas ārkārtas situācija, neprognozēti paaugstinoties kancerogēnu koncentrācijai un pārsniedzot aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER), vai ir konstatēta šāda paaugstināta riska iespējamība, darba devējs par to nekavējoties informē nodarbinātos un nodarbināto pārstāvjus.

33. Ārkārtas situācijā paaugstināta riska zonā drīkst atrasties tikai remont­darbos un ārkārtas situācijas seku novēršanā vai ierobežošanā iesaistīti īpaši apmācīti nodarbinātie, kuri veic neatliekamo remontu vai citus ar ārkārtas situāciju saistītus neatliekamos darbus.

34. Katram atsevišķam šo noteikumu 33.punktā minētajam ārkārtas situācijas novēršanas darbos iesaistītajam nodarbinātajam ekspozīcijas laiku kancerogēniem samazina līdz minimumam, un šie nodarbinātie nedrīkst ilgstoši uzturēties paaugstināta riska zonā.

35. Neatliekamo remontu vai citus neatliekamos darbus, kas saistīti ar ārkārtas situāciju, nodarbinātie drīkst veikt, tikai lietojot situācijas specifikai atbilstošu darba aprīkojumu, aizsargapģērbu un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

36. Nodarbinātie, kuri neveic ar ārkārtas situāciju saistītus darbus, nedrīkst atrasties paaugstināta riska zonā.

V. Higiēnas prasības un prasības, kas jāievēro, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus

37. Ja pastāv risks nodarbinātajiem saskarties ar kancerogēniem, darba devējs nodrošina:

37.1. lai nodarbinātie riska zonā nedzertu, neēstu un nesmēķētu;

37.2. nodarbinātajiem piemērotas mazgāšanās un tualetes telpas;

37.3. nodarbināto apgādi ar aizsargapģērbu un citiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

37.4. darba aizsargapģērba glabāšanu atsevišķi no nodarbināto personīgā apģērba vietās ar efektīvu vēdināšanu, kā arī nodrošina darba aizsargapģērba mazgāšanu šim mērķim atbilstošās iekārtās atsevišķi no cita apģērba;

37.5. individuālo aizsardzības līdzekļu glabāšanu īpašā šim mērķim pare­dzētā vietā, to regulāru pārbaudi un tīrīšanu, bojāto un nolietoto ierīču savlaicīgu salabošanu vai nomaiņu pret jaunām.

38. Aizsargapģērbu, kas lietots, strādājot ar kancerogēniem, nodarbinā­tajiem aizliegts iznest ārpus uzņēmuma teritorijas.

39. Izdevumus, kas saistīti ar individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un lietošanu, strādājot ar kancerogēniem (ieskaitot aizsargapģērba remontu, pārbaudi un tīrīšanu), sedz darba devējs.

VI. Nodarbināto apmācība un informēšana

40. Darba devējs nodrošina nodarbināto darba specifikai atbilstošu apmācību (ieskaitot praktisku apmācību), kā arī nodrošina viņus ar nepieciešamo informāciju par attiecīgajiem darba aizsardzības pasākumiem, ja nodarbinātie darba procesā saskaras ar kancerogēniem, kā arī par rīcību un pasākumiem avārijas un citās ārkārtas situācijās.

41. Apmācību atkārtoti organizē ne retāk kā reizi gadā, kā arī rodoties jebkurām pārmaiņām, kas varētu ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai (piemēram, tehnoloģijas, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa).

42. Darba devējs informē nodarbinātos un viņu pārstāvjus par:

42.1. iespējamo risku (arī smēķēšanas izraisīto risku) veselībai;

42.2. pasākumiem riska novēršanai vai samazināšanai;

42.3. higiēnas prasībām;

42.4. rīcību avārijas gadījumā, tās novēršanā un citās ārkārtas situācijās, kā arī sniedz informāciju par glābšanas darbos iesaistīto nodarbināto rīcību;

42.5. kancerogēnus saturošu tilpņu, cauruļvadu, konteineru un citu iepakojumu marķējumu;

42.6. drošības zīmēm darba vietās un paaugstināta riska zonu iezīmēšanu un norobežošanu;

42.7. pasākumiem nodarbināto aizsardzībai no kancerogēnu iedarbības;

42.8. kancerogēnu koncentrāciju darba vidē, to mērīšanas kārtību un rezultātiem;

42.9. kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem;

42.10. darba vietā lietojamo aizsargapģērbu, aizsargapaviem, respirato­riem, to filtriem un citu aprīkojumu, tā efektivitātes nodrošināšanu lietošanas laikā, lietošanas nepieciešamību un lietošanas noteikumiem;

42.11. kārtību, kādā paziņo par kancerogēnu koncentrācijas iespējamu paaugstināšanos, bīstamas situācijas iespējamiem cēloņiem un pasākumiem tās novēršanā, kā arī par citu rīcību ārkārtas situācijā;

42.12. nodarbināto norīkošanu pirmās palīdzības sniegšanai un uguns­dzēsības un evakuācijas darbos;

42.13. apmācības plānošanu un organizēšanu.

43. Darba devējs ar nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem konsultējas par šo noteikumu 42.punktā minētajiem jautājumiem.

VII. Nodarbināto pienākumi un tiesības

44. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir pienākums ievērot darba devēja norādījumus, šo noteikumu 42.punktā minētās prasības, kā arī apmācības laikā iegūtās zināšanas, kā pareizi lietot darba aprīkojumu un kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.

45. Nodarbinātajam ir tiesības saņemt šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju, kas attiecas tieši uz viņu.

46. Ja darba devējam vai nodarbinātajam rodas šaubas par veselības pārbaužu rezultātiem, viņš var pieprasīt, lai tiktu pārskatīti veselības pārbaudes rezultāti vai tiktu veikta atkārtota veselības pārbaude.

47. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir pienākums ziņot darba devējam par apstākļiem darbā ar kancerogēniem, kuri var izraisīt riska paaugstināšanos vai radīt kaitējumu nodarbinātā drošībai vai veselībai.

48. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir tiesības iesniegt darba devējam priekšlikumus par darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu darbā ar kancerogēniem un pieprasīt, lai darba devējs veiktu risku samazinošus pasākumus.

49. Nodarbinātajam ir tiesības personiski vai ar ārstniecības personas starpniecību iepazīties ar informāciju par kancerogēnu iedarbību, kā arī ar aroda ekspozīcijas uzskaites datiem un veselības pārbaužu rezultātiem, kuri attiecas tieši uz viņu.

VIII. Veselības uzraudzība

50. Katram nodarbinātajam, kam ir vai var būt saskare ar kancerogēniem, veic pirmreizēju veselības pārbaudi, kā arī periodiskas veselības pārbaudes.

51. Veselības pārbaudes veic normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteiktajā kārtībā.

52. Veicot nodarbināto veselības pārbaudes, ārstniecības iestādes ievēro šādas prasības:

52.1. ārsts, kas veic nodarbinātā veselības pārbaudi, no nodarbinātā vai darba devēja iegūst informāciju par nodarbinātā darba apstākļiem;

52.2. nodarbinātā veselības aprūpi veic saskaņā ar vispārējās un aroda medicīnas principiem un praksi, ietverot šādus pasākumus:

52.2.1. personiska saruna un nodarbinātā slimības vēstures un aroda vēstures dokumentēšana;

52.2.2. katra nodarbinātā veselības stāvokļa individuāls novērtējums, īpaši izvērtējot, vai kancerogēni nav izraisījuši nodarbinātajam agrīnus vai atgrieze­niskus veselības traucējumus;

52.2.3. kancerogēnu bioloģiskās ekspozīcijas novērtējums, ja attiecīgajam kancerogēnam noteikts bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs;

52.3. sniedz nodarbinātajam informāciju un ieteikumus par veselības pārbaudēm, ko var veikt pēc tam, kad saskare ar kancerogēnām vielām ir beigusies.

53. Darba devējs nodrošina katra nodarbinātā veselības pārbaužu rezultātu individuālu uzskaiti. Pārbaužu rezultātus ņem vērā, izstrādājot darba aizsardzī­bas pasākumus konkrētajā darba vietā.

54. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka slimība vai veselības traucējumi nodarbinātajam radušies no saskares ar kancerogēniem darba vietā:

54.1. arodslimību ārsts informē nodarbināto par obligāto veselības pārbaužu rezultātiem un sniedz informāciju un ieteikumus par turpmāko veselības aprūpi, tai skaitā pēc kancerogēnu ietekmes izbeigšanās;

54.2. arodslimību ārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību informē darba devēju par neatbilstošiem darba vides apstākļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nodarbināto veselības stāvokli, norādot nepieciešamību līdzīgos apstākļos nodarbinātajiem veikt obligātās veselības pārbaudes, kā arī iesaka darba devējam atbilstošus preven­tīvos pasākumus;

54.3. darba devējs atkārtoti izvērtē riska novērtējuma rezultātus un darba aizsardzības pasākumus, kas novērš vai samazina kancerogēnu radīto risku un, ņemot vērā arodslimību vai arodveselības ārsta, darba aizsardzības speciālista, kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas ieteikumus, veic darba aizsardzības pasākumus kancerogēnu riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot nodarbinātos alternatīvos darbos, kur nav kancerogēnu iedarbības riska;

54.4. darba devējs nodrošina sistemātisku veselības uzraudzību un paredz atkārtotu veselības pārbaudi jebkuram nodarbinātajam, kas ticis pakļauts līdzīgai kancerogēnu iedarbībai.

55. Šo noteikumu 20.punktā minēto sarakstu un šo noteikumu 53.punktā minētos datus par veselības pārbaudēm, kuras veiktas pēc tam, kad ir beigusies nodarbinātā saskare ar kancerogēniem, darba devējs glabā 40 gadus un pēc tam likumā “Par arhīviem” noteiktajā kārtībā nodod arhīvā. Ja uzņēmumu likvidē, darbā ar kancerogēniem nodarbināto sarakstu un veselības pārbaužu datus glabā saskaņā ar normatīvajos aktos par arhīva dokumentu glabāšanu noteiktajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājums

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.539 “Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.; 2008, 45.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.166 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darbinieku aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta redakcija);

2) Komisijas 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/27/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.803
Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Kancero­gēnu kategorija

EINECS(1)

ELINCS(2)

CAS(3)

Robežvērtība
(8 stundu ekspozīcija)
(4), (5)

Ķīmiskās vielas iedarbības rakstu­rojums

mg/m3 (6)

ppm(7)

1.

Absorbcijas eļļas, bicikliskās, aromātiskās un heterocikliskās, ogļūdeņražu frakcija; Mazgājamās eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

309-851-5

101316-45-4

R45

2.

Akmeņogļu darva; Ogļu darva

2. kat. kanc.

232-361-7

8007-45-2

R45

3.

Akmeņogļu darva, glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi

2. kat. kanc.

293-764-1

91082-50-7

R45

4

Akmeņogļu darvas bāzes, jēlprodukts; Jēldarvas bāzes

2. kat. kanc.

266-018-8

65996-84-1

R45

5.

Akmeņogļu darvas bāzes, hinolīna atvasinājumu frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

274-560-1

70321-67-4

R45

6.

Akmeņogļu darvas bāzes, destilācijas atlikumi; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

295-544-0

92062-29-8

R45

7.

Akmeņogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli

2. kat. kanc.

266-019-3

65996-85-2

R45

8.

Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu šķīdums šķidrā šķīdinātājā

2. kat. kanc.

302-682-8

94114-47-3

R45

9.

Akmeņogļu šķidrumi, ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju

2. kat. kanc.

302-683-3

94114-48-4

R45

10.

Akrilamīds, propēn-2-amīds

2. kat. kanc.;

2. kat.mut.

201-173-7

79-06-1

0,2

R45;

R46

11.

Akrilnitrils

2. kat. kanc.

203-466-5

107-13-1

0,5

R45

12.

5-alil-1,3-benzodioksols, safrols

2. kat. kanc.

202-345-4

94-59-7

R45

13.

Alkāni, C1-4, ar lielu C1-4, C3 saturu, naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat.mut.

292-456-4

90622-55-2

R45;

R46

14.

Alkāni, C1-2; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat.mut.

270-651-5

68475-57-0

R45;

R46

15.

Alkāni, C2-3; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat.mut.

270-652-0

68475-58-1

R45;

R46

16.

Alkāni, C3-4; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat.mut.

270-653-6

68475-59-2

R45;

R46

17.

Alkāni, C4-5; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2 kat. mut.

270-654-1

68475-60-5

R45;

R46

18.

Alkāni, C12-26, sazarotie un lineārie

2. kat. kanc.

292-454-3

90622-53-0

R45

19.

4-aminoazobenzols, 4-fenilazoanilīns

2. kat. kanc.

200-453-6

60-09-3

R45

20.

o-aminoazotoluēns, AAT

2. kat. kanc.

202-591-2

97-56-3

R45

21.

4-amino-3-fluorfenols

2. kat. kanc.

402-230-0

399-95-1

R45

22.

4-Aminoibifenils

1. kat. kanc.

202-177-1

92-67-1

R45

23.

4-aminobifenila sāļi

1. kat. kanc.

-

-

R45

24.

Amonija dihromāts

2. kat. kanc.;

2. kat.mut.

232-143-1

7789-09-5

R45;

R46

25.

Antracēna eļļa; Antracēna eļļa

2. kat. kanc.

292-602-7

90640-80-5

R45

26.

Antracēna eļļa, antracēna pasta; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

292-603-2

90640-81-6

R45

27.

Antracēna eļļa ar zemu antracēna saturu; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

292-604-8

90640-82-7

R45

28.

Antracēna eļļa, ekstrakcija ar skābi; Antracēna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

295-274-3

91995-14-1

R45

29.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

295-275-9

91995-15-2

R45

30.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

295-276-4

91995-16-3

R45

31.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

295-278-5

91995-17-4

R45

32.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, apstrādāti ar skābi, neitralizēti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

268-618-5

68131-49-7

R45

33.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-C8, pirolīzē iegūtais naftas rafināts; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-658-3

68475-70-7

R45

34.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-694-9

90989-38-1

R45

35.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-10; Vieglais eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-695-4

90989-39-2

R45

36.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6 - C10, bagātināti ar frakciju C8; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

2 kat. kanc

292-697-5

90989-41-6

R45

37.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-8, dealkilēšanas produkti, destilācijas atlikumi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

292-698-0

90989-42-7

R45

38.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-279-0

91995-18-5

R45

39.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9; ogļūdeņražu polimerizācijas blakusprodukti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-281-1

91995-20-9

R45

40.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destilāti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-551-9

92062-36-7

R45

41.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C8; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-401-8

93571-75-6

R45

42.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C26-55, ar lielu aromātisko savienojumu saturu

2. kat. kanc.

307-753-7

97722-04-8

R45

43.

Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti

2. kat. kanc

309-745-9

100801-63-6

R45

44.

Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti

2. kat. kanc.

309-748-5

100801-65-8

R45

45.

Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polistirolu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti

2. kat. kanc.

309-749-0

100801-66-9

R45

46.

Arsēnskābe un tās sāļi

1. kat. kanc.

-

-

R45

47.

Atliekas (naftas), alkilēšanas sadalīšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīta sastāva atliekas no dažādu pārstrādes plūsmu destilācijas. Tās sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C4 līdz C5, galvenokārt no butāna, un to viršanas temperatūra ir aptuveni no –11,7 °C līdz 27,8 °C (11 °F līdz 82 °F).]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-010-2

68513-66-6

R45;

R46

48.

Atlikums (naftas), atmosfēras spiediena skruberis; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-045-2

64741-45-3

R45

49.

Atlikumi (naftas), katalītiskais reformings, frakcionēšanas kolonna; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

265-069-3

64741-67-9

R45

50.

Atlikumi (naftas), hidrokrekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-076-1

64741-75-9

R45

51.

Atlikumi (naftas), termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-081-9

64741-80-6

R45

52.

Atlikumi (naftas), hidrodesulfurizēšana tornī atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-181-2

64742-78-5

R45

53.

Atlikumi (naftas), tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-193-8

64742-90-1

R45

54.

Atlikumi (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

269-777-3

68333-22-2

R45

55.

Atlikumi (naftas), butāna sašķelšanas iekārtas beigu frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-791-7

68478-12-6

R45

56.

Atlikumi (naftas), katalītiskā reformera frakcionētā atlikuma destilācija; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-792-2

68478-13-7

R45

57.

Atlikumi (naftas), ogļūdeņražu C6-8 katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-794-3

68478-15-9

R45

58.

Atlikumi (naftas), smagā krekinga gāzes eļļa vakuumgāzes eļļa; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-796-4

68478-17-1

R45

59.

Atlikumi (naftas), smagā krekinga un vieglā vakuumeļļa; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-983-0

68512-61-8

R45

60.

Atlikumi (naftas), zemais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-984-6

68512-62-9

R45

61.

Atlikumi (naftas), vieglais tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

271-013-9

68513-69-9

R45

62.

Atlikumi (naftas), top-iekārta, ar zemu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

271-763-7

68607-30-7

R45

63.

Atlikumi (naftas), koksēšanas skruberis, satur aromātiskos savienojumus ar kondensētiem gredzeniem; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

272-187-9

68783-13-1

R45

64.

Atlikumi (naftas), sveķveidīgie, tvaika krekings; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

273-272-3

68955-36-2

R45

65.

Atlikumi (naftas), tvaika krekinga destilāti; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

292-657-7

90669-75-3

R45

66.

Atlikumi (naftas), viegls vakuums; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

292-658-2

90669-76-4

R45

67.

Atlikumi (akmeņogļu darvas), antracēna eļļas destilāts; Antracēna eļļas frakcija

2. kat. kanc.

295-505-8

92061-92-2

R45

68.

atlikums (akmeņogļu darvas), kreozota eļļas destilācijas mazgāšanas eļļas redestilāts [Mazgāšanas eļļu frakcionētās destilācijas atliekas ar viršanas temperatūru diapazonā no 270 °C līdz 330 °C (518 °F līdz 626 °F), sastāv galvenokārt no divkodolu aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem]

2. kat. kanc.

295-506-3

92061-93-3

R45

69.

Atlikums (akmeņogļu darvas), piķa destilāts; Piķa redestilāts

2. kat. kanc.

295-507-9

92061-94-4

R45

70.

Atlikumi (naftas), katalītiskais krekings; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

295-511-0

92061-97-7

R45

71.

Atlikumi (naftas), hidrogenēta tvaika krekinga nafta; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

295-514-7

92062-00-5

R45

72.

Atlikumi (naftas), naftas tvaika krekinga destilācijas; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

295-517-3

92062-04-9

R45

73.

Atlikums (naftas), tvaika krekinga izkarsētās naftas produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

297-905-8

93763-85-0

R45

74.

Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidru šķīdinātāju

2. kat. kanc.

302-681-2

94114-46-2

R45

75.

Atlikumi, tvaika krekings, termiskā apstrāde; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

308-733-0

98219-64-8

R45

76.

Atlikumi (naftas), vieglie naftas krekinga, aromātiskie; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

310-057-6

102110-55-4

R45

77.

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-101-6

64742-01-4

R45

78.

Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-160-8

64742-57-0

R45

79.

Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-166-0

64742-62-7

R45

80.

Atlikuma eļļas (naftas), deizobutanizēšanas kolonnas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-795-9

68478-16-0

R45

81.

Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-656-1

90669-74-2

R45

82.

Atlikuma eļļas (naftas), katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

294-843-3

91770-57-9

R45

83.

Atlikuma eļļas (naftas), hidrokrekinga, apstrādātas ar skābi, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

295-499-7

92061-86-4

R45

84.

Atlikuma eļļas (naftas); Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

298-754-0

93821-66-0

R45

85.

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar aktīvo ogli, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

309-710-8

100684-37-5

R45

86.

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

309-711-3

100684-38-6

R45

87.

Atstarojošās keramikas šķiedras: šķiedras, kas paredzētas īpašiem mērķiem, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā. [mākslīgas stikla (silikāt) šķiedras ar neviendabīgu pavedienu orientāciju, kurā sārmu un sārmzemju metālu oksīdu saturs ir mazāks vai vienāds ar 18% pēc masas]

2. kat. kanc.

-

-

R49

88.

Attīrītās eļļas (naftas), katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-064-6

64741-62-4

R45

89.

Attīrītās eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana katalītiskajā krekingā; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

269-782-0

68333-26-6

R45

90.

Augsttemperatūras akmeņogļu darva; Ogļu darva

2. kat. kanc.

266-024-0

65996-89-6

R45

91.

Augsttemperatūras akmeņogļu darva, ar augstu cieto vielu saturu; Ogļu darvas cietie atlikumi

2. kat. kanc.

273-615-7

68990-61-4

R45

92.

Augsttemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas un glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi

2. kat. kanc.

295-535-1

92062-20-9

R45

93.

Augsttemperatūras akmeņogļu darva, atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi

2. kat. kanc.

309-726-5

100684-51-3

R45

94.

Azbests

1. kat. kanc.

-

12001-28-4 [1]

132207-32-0 [2]

12172-73-5 [3]

77536-66-4 [4]

77536-68-6 [5]

77536-67-5 [6]

12001-29-5 [7]

0,1 šķ. /cm3 gaisa [7]

R45

95.

Azobenzols

2.kat.kanc.

203-102-5

103-33-3

R45

96.

Benomils (ISO); metil-1-(butilkarbamoil)
benz­imidazol-2-ilkarbamāts

2. kat. mut.

241-775-7

17804-35-2

R46

97.

Benz[a]antracēns

2. kat. kanc.

200-280-6

56-55-3

R45

98.

Benz[e]acefenantralīns

2. kat. kanc.

205-911-9

205-99-2

R45

99.

Benz[j]fluorantēns

2. kat. kanc.

205-910-3

205-82-3

R45

100.

Benz[k]fluorantēns

2. kat. kanc.

205-919-6

207-08-9

R45

101.

Benzidīns, 1,1’-bifenil-4,4’-diamīns, 4,4’-diaminobifenil, bifenil-4,4’-ilēndiamīns

1. kat. kanc.

202-199-1

92-87-5

R45

102.

Benzidīna sāļi

1. kat. kanc.

208-519-6 [1]

208-520-1 [2]

244-236-4 [3]

252-984-8 [4]

531-85-1 [1]

531-86-2 [2]

21136-70-9 [3]

36341-27-2 [4]

R45

103.

Benzidīna azokrāsvielas, 4,4’-diarilazobifenil­krāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā

2. kat. kanc.

-

-

R45

104.

Benzilhlorīds,

α-hlortoluols

2. kat. kanc.

202-853-6

100-44-7

5

R45

105.

Benzo[a]pirēns

benz[def]krezols

2. kat. kanc.;

2. kat.mut.

200-028-5

50-32-8

0,00015

R45;

R46

106.

Benz[e]pirēns

2. kat. kanc.

205-892-7

192-97-2

R45

107.

Benzīns, dabīgais; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

232-349-1

8006-61-9

R45

108.

Benzīns no tvaiku reģenerācijas sistēmām; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-025-4

68514-15-8

R45

109.

Benzīns, pirolīzes, debutanizatora gala frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-726-5

68606-10-0

R45

110.

Benzīns, tiešās destilācijas, vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-727-0

68606-11-1

R45

111.

Benzīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

289-220-8

86290-81-5

R45

112.

Benzīns, C5-11, ar augstu oktānskaitli stabilizētais, pārveidotais; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-458-9

93572-29-3

R45

113.

Benzīns, pirolīzes, hidrogenēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

302-639-3

94114-03-1

R45

114.

Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar šķīdinātāju, akmeņogļu naftas hidrokrekings

2. kat. kanc.

302-691-7

94114-55-3

R45

115.

 Benzols

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Ja ir attiecīgais vielas robežvērtības lielums, pastāv iespēja, ka viela no gaisa uzsūcas organismā caur ādu; R45; R46

116.

Benzola galvas frakcija (akmeņogļu pārstrādes produkti); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

266-023-5

65996-88-5

R45

117.

Benzotrihlorīds

2. kat. kanc.

202-634-5

98-07-7

R45

118.

Berilijs un berilija savienojumi

2. kat. kanc.

231-150-7

7440-41-7

0,001

R49

119.

Berilija oksīds

2. kat. kanc.

215-133-1

1304-56-9

R49

120.

2,2’-bioksirāns; l,2:3,4-diepoksibutāns

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

215-979-1

1464-53-5

R45;

R46

121.

4,4’-bi-o-toluidīns

2.kat. kanc.

204-358-0

119-93-7

R45

122.

4,4’-bi-o-toluidīna sāļi

2. kat. kanc.

210-322-5

612-82-8

R45

123.

4,4’-bis-(dimetilamino) benzofenons; Michler’s ketons

2. kat. kanc.

202-027-5

90-94-8

R45

124.

Bis(hlormetil)ēteris (oksibis-(hlormetāns))

un hlormetilētera tehniskais produkts

1. kat. kanc.

208-832-8

542-88-1,
107-30-2

R45

125.

Brūnogļu darva

2. kat. kanc.

309-885-0

101316-83-0

R45

126.

Brūnogļu darvas skābes, C2 alkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

302-662-9

94114-29-1

R45

127.

Brūnogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli

2. kat. kanc.

309-888-7

101316-86-3

R45

128.

Brūnogļu gazifikācijas darvas skābes; Jēlfenoli

2. kat. kanc.

295-536-7

92062-22-1

R45

129.

1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

203-450-8

106-99-0

100

R45;

R46

130.

Butāns (kas satur vairāk nekā 0,1% butadiēna)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

203-448-7

106-97-8

300

R45;

R46

131.

C.I. Basic Violet 3 ar ≥ 0,1 % Mihlera ketonu

2. kat. kanc.

208-953-6

548-62-9

R45

132.

Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana; Ogļu darvas cietie atlikumi

2 kat. kanc.

295-549-8

92062-34-5

R45

133.

 Cietkoksnes putekļi

1. kat. kanc.

-

-

5,0(8)

134.

Cinka hromāti, ieskaitot cinka kālija hromātu

1. kat. kanc.

-

-

R45

135.

Dabasgāzes kondensāti (naftas); Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-047-3

64741-47-5

R45

136.

Dabasgāze (naftas), neapstrādāts šķidro produktu maisījums; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-048-9

64741-48-6

R45

137.

Dabasgāzes kondensāti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

272-896-3

68919-39-1

R45

138.

Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

271-020-7

68513-87-1

R45

139.

Darvas bāzes (akmeņogļu), anilīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

295-541-4

92062-27-6

R45

140.

Darvas bāzes (akmeņogļu), kolidīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

295-543-5

92062-28-7

R45

141.

Darvas bāzes (akmeņogļu), pikolīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

295-548-2

92062-33-4

R45

142.

darvas bāzes (akmeņogļu), lutidīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

293-766-2

91082-52-9

R45

143.

Darvas bāzes, akmeņogļu, toluidīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

293-767-8

91082-53-0

R45

144.

Darvas eļļas, akmeņogļu; Karboleļļa

2. kat. kanc.

266-016-7

65996-82-9

R45

145.

Darvas eļļas, brūnogļu; Vieglā eļļa

2. kat. kanc.

302-674-4

94114-40-6

R45

146.

Darvas skābes, atlikums, destilāta pirmā frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

270-713-1

68477-23-6

R45

147.

Darvas skābes, krezilfrakcija, atlikums; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

271-418-0

68555-24-8

R45

148.

Darvas skābes, etilfenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

284-891-3

84989-03-7

R45

149.

Darvas skābes, metilfenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

284-892-9

84989-04-8

R45

150.

Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

284-893-4

84989-05-9

R45

151.

Darvas skābes, ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

284-895-5

84989-06-0

R45

152.

Darvas skābes, 3,5-ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

284-896-0

84989-07-1

R45

153.

Darvas skābes, krezilfrakcija; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

295-540-9

92062-26-5

R45

154.

Darvas skābes, destilācijas atlikums; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

306-251-5

96690-55-0

R45

155.

 Deggāzes; naftas gāze (Vieglo gāzu maisījums. To veido galvenokārt ūdeņradis un/vai zemas molekulmasas ogļūdeņraži.)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-667-2

68476-26-6

R45;

R46

156.

 Deggāzes, destilātu jēlnafta, naftas gāze. [Sarežģīts vieglo gāzu maisījums, iegūts jēlnaftas destilācija un ligroīna katalītiskajā riformingā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –217 °C līdz –12 °C (– 423 °F līdz 10 °F).]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-670-9

68476-29-9

R45;

R46

157.

Degvielas eļļa, atlikumu tiešās destilācijas gāzes eļļas ar augstu sēra saturu; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-674-0

68476-32-4

R45

158.

Degvielas eļļa, atlikuma; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

270-675-6

68476-33-5

R45

159.

Degvielas Nr.6; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

271-384-7

68553-00-4

R45

160.

Destilāts (nafta), vieglie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-051-5

64741-50-0

R45

161.

Destilāts (naftas), smagie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-052-0

64741-51-1

R45

162.

Destilāts (naftas), vieglie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-053-6

64741-52-2

R45

163.

Destilāts (naftas), smagie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-054-1

64741-53-3

R45

164.

Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-060-4

64741-59-9

R45

165.

Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-062-5

64741-60-2

R45

166.

Destilāts (naftas), dziļais katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-063-0

64741-61-3

R45

167.

Destilāts (naftas), hidrokrekinga smagais; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-077-7

64741-76-0

R45

168.

Destilāts (naftas), smagais termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-082-4

64741-81-7

R45

169.

Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-090-8

64741-88-4

R45

170.

Destilāts (naftas), termiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-084-5

64741-82-8

R45

171.

Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvotā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-088-7

64741-86-2

R45

172.

Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-091-3

64741-89-5

R45

173.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrītā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-093-4

64741-91-9

R45

174.

Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no asfaltiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-096-0

64741-95-3

R45

175.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-097-6

64741-96-4

R45

176.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-098-1

64741-97-5

R45

177.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-113-1

64742-13-8

R45

178.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vieglā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-114-7

64742-14-9

R45

179.

Destilāts (naftas), smagie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-117-3

64742-18-3

R45

180.

Destilāts (naftas), vieglie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-118-9

64742-19-4

R45

181.

Destilāts (naftas), smagie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-119-4

64742-20-7

R45

182.

Destilāts (naftas), vieglie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-121-5

64742-21-8

R45

183.

Destilāts (naftas), smagie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-127-8

64742-27-4

R45

184.

Destilāts (naftas), vieglie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-128-3

64742-28-5

R45

185.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-130-4

64742-30-9

R45

186.

Destilāts (naftas), smagie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-135-1

64742-34-3

R45

187.

Destilāts (naftas), vieglie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

2. kat. kanc.

265-136-7

64742-35-4

R45

188.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, augsta parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-137-2

64742-36-5

R45

189.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, neliela parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-138-8

64742-37-6

R45

190.

Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-139-3

64742-38-7

R45

191.

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-143-5

64742-41-2

R45

192.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-146-1

64742-44-5

R45

193.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-147-7

64742-45-6

R45

194.

Destilāti (naftas), hidrētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-148-2

64742-46-7

R45

195.

Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-155-0

64742-52-5

R45

196.

Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-156-6

64742-53-6

R45

197.

Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-157-1

64742-54-7

R45

198.

Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-158-7

64742-55-8

R45

199.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-159-2

64742-56-9

R45

200.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-167-6

64742-63-8

R45

201.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-168-1

64742-64-9

R45

202.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-169-7

64742-65-0

R45

203.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-183-3

64742-80-9

R45

204.

Destilāti (ogļu darvas), augstākie; Smagā antracēna eļļa

2. kat. kanc.

266-026-1

65996-91-0

R45

205.

Destilāti (akmeņogļu darvas); Smagā antracēna eļļa

2. kat. kanc.

266-027-7

65996-92-1

R45

206.

Destilāti (naftas), smagā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

267-563-4

67891-79-6

R45

207.

Destilāti (naftas), vieglā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

267-565-5

67891-80-9

R45

208.

Destilāti (akmeņogļu-naftas), aromātiskie savienojumi ar kondensētiem gredzeniem; Destilāti

2. kat. kanc.

269-159-3

68188-48-7

R45

209.

Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētais katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

269-781-5

68333-25-5

R45

210.

Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā starpprodukta katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

269-783-6

68333-27-7

R45

211.

Destilāts (naftas), katalītiskais krekings ar sekojošu desulfurizēšanu; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

269-784-1

68333-28-8

R45

212.

Destilāti (naftas), tiešās destilācijas vieglā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-077-5

68410-05-9

R45

213.

Destilāti (naftas), vidējie, apstrādāti ar ūdeņradi, vidēji augstu virstoši; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-092-7

68410-96-8

R45

214.

Destilāti (naftas), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, zemu virstoši; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-093-2

68410-97-9

R45

215.

Destilāti (naftas), smagie, apstrādāti ar ūdeņradi, deizoheksanizatora galvas frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-094-8

68410-98-0

R45

216.

Destilāti (naftas), pirolīzes procesā iegūtais naftas rafināts, papildināts ar benzīna frakciju; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-344-6

68425-29-6

R45

217.

Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga depentanizators; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-660-4

68475-79-6

R45

218.

Destilāts (naftas), vieglais naftas tvaika krekinga produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

270-662-5

68475-80-9

R45

219.

Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-719-4

68477-29-2

R45

220.

Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-721-5

68477-30-5

R45

221.

Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar zemu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-722-0

68477-31-6

R45

222.

Destilāts (naftas), C3-5, bagāts ar 2-metilbutēnu-2; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-725-7

68477-34-9

R45

223.

 Destilāti (naftas), C3-6, ar augstu piperilēna saturu; naftas gāze

(Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot piesātinātus un nepiesātinātus ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu parasti diapazonā no C3 līdz C6. To veido piesātināti un nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C6, galvenokārt piperilēni.)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-726-2

68477-35-0

R45;

R46

224.

Destilāts (naftas), naftas tvaika krekinga destilātu krekings; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

270-727-8

68477-38-3

R45

225.

Destilāts (naftas), polimerizēti naftas tvaika krekinga destilāti, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-735-1

68477-50-9

R45

226.

Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-736-7

68477-53-2

R45

227.

Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-10 frakcija, kas samaisīta ar vieglās naftas tvaika krekinga C5 frakciju; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-738-8

68477-55-4

R45

228.

Destilāti (naftas), depentanizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-771-8

68477-89-4

R45

229.

Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga tiešās destilācijas naftas galvas frakcijas; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-008-1

68513-63-3

R45

230.

Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-631-9

68603-00-9

R45

231.

Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, satur C5 dimērus; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-632-4

68603-01-0

R45

232.

Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, ekstrahējamie; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-634-5

68603-03-2

R45

233.

Destilāti (naftas), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

272-931-2

68921-08-4

R45

234.

Destilāti (naftas), naftas unificētāja vieglo frakciju attvaicētājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

272-932-8

68921-09-5

R45

235.

Destilāts (naftas), naftas atlikumu vakuumdestilācija; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

273-263-4

68955-27-1

R45

236.

Destilāti (naftas), vieglais termiskais krekings, debutanizētā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

273-266-0

68955-29-3

R45

237.

Destilāts (naftas), vidēji dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

274-683-0

70592-76-6

R45

238.

Destilāts (naftas), vieglais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

274-684-6

70592-77-7

R45

239.

Destilāts (naftas), vakuums; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

274-685-1

70592-78-8

R45

240.

Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija; Vieglā eļļa

2. kat. kanc.

283-482-7

84650-02-2

R45

241.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; Karboleļļa

2. kat. kanc.

283-483-2

84650-03-3

R45

242.

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas; Naftalīna eļļa

2. kat. kanc.

283-484-8

84650-04-4

R45

243.

Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

284-898-1

84989-09-3

R45

244.

Destilāti (akmeņogļu darvas), galvas frakcija, nesatur fluorēna; Mazgāšanas eļļas redestilāti

2. kat. kanc.

284-899-7

84989-10-6

R45

245.

Destilāti (ogļu darvas), augstākie, bagāti ar fluorēnu; Mazgājamās eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

284-900-0

84989-11-7

R45

246.

Destilāti (akmeņogļu), koksēšanas vieglā eļļa, naftalīna frakcija; Naftalīna eļļa

2. kat. kanc.

285-076-5

85029-51-2

R45

247.

Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts termiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

285-505-6

85116-53-6

R45

248.

Destilāti (naftas), katalītiski pārveidoti, vieglie, hidrēti;
C8-12 aromātiskā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

285-509-8

85116-58-1

R45

249.

Destilāts (ogļu darvas), smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa

2. kat. kanc.

292-607-4

90640-86-1

R45

250.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; apstrādāšana ar skābi; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-609-5

90640-87-2

R45

251.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts

2. kat. kanc.

292-610-0

90640-88-3

R45

252.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts

2. kat. kanc.

292-611-6

90640-89-4

R45

253.

Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturošs sārma ekstrakts; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

292-612-1

90640-90-7

R45

254.

Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-613-7

90640-91-8

R45

255.

Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-614-2

90640-92-9

R45

256.

Destilāti (naftas), vidējā frakcija ar augstu attīrīšanas pakāpi; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

292-615-8

90640-93-0

R45

257.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-616-3

90640-94-1

R45

258.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, apstrādāts ar māliem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-618-4

90640-96-3

R45

259.

Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-620-5

90640-97-4

R45

260.

Destilāti (naftas), alkēnu-alkīnu pirolīzes eļļa, kas sajaukta ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu; indēna frakcija; Redestilāti

2. kat. kanc.

295-292-1

91995-31-2

R45

261.

Destilāti (naftas), katalītiskais reformings, smagā aromātisko savienojumu frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-294-2

91995-34-5

R45

262.

Destilāti (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti

2. kat. kanc.

295-295-8

91995-35-6

R45

263.

Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

295-300-3

91995-39-0

R45

264.

Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

295-301-9

91995-40-3

R45

265.

Destilāti (naftas), karasta tvaika krekinga nafta, bagāta ar C5 savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-302-4

91995-41-4

R45

266.

Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās eļļas, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

295-304-5

91995-42-5

R45

267.

Destilāts (naftas), hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem, attīrīts no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

295-306-6

91995-45-8

R45

268.

Destilāts (akmeņogļu darva), ar skābi apstrādāts naftalīna eļļas ekstrakts; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

295-309-2

91995-48-1

R45

269.

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas kristalizācijas filtrāts; Naftalīna eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

295-310-8

91995-49-2

R45

270.

Destilāti (naftas), nafta, ko iegūst tvaika krekingā, hidrētā vieglā aromātisko savienojumu frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-311-3

91995-50-5

R45

271.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa

2. kat. kanc.

295-312-9

91995-51-6

R45

272.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

295-313-4

91995-52-7

R45

273.

Destilāti (naftas), tvaika krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, vieglais, hidrēts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-315-5

91995-53-8

R45

274.

Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

295-316-0

91995-54-9

R45

275.

Destilāti (naftas), starpprodukta katalītiskais krekings, termiskā destrukcija; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

295-990-6

92201-59-7

R45

276.

Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais, termiski sadalītais; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

295-991-1

92201-60-0

R45

278.

Destilāts (naftas), bagāts ar C6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

296-903-4

93165-19-6

R45

279.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju, primārā

2. kat. kanc.

302-688-0

94114-52-0

R45

280.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings

2. kat. kanc.

302-689-6

94114-53-1

R45

281.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings

2. kat. kanc.

302-692-2

94114-56-4

R45

282.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana

2. kat. kanc.

302-693-8

94114-57-5

R45

283.

Destilāts (naftas), hidrētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem, hidrogenēts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-588-5

94733-08-1

R45

284.

Destilāts (naftas), hidrokrekinga vieglais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-589-0

94733-09-2

R45

285.

Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcija, polimerizācija, destilācijas vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

305-750-5

95009-23-7

R45

286.

Destilāts (naftas), vieglais hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-010-7

97488-73-8

R45

287.

Destilāts (naftas), hidrogenētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-011-2

97488-74-9

R45

288.

Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vieglā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

309-667-5

100683-97-4

R45

289.

Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

309-668-0

100683-98-5

R45

290.

Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

309-669-6

100683-99-6

R45

291.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis; Smagā antracēna eļļa

2. kat. kanc.

309-855-7

101316-49-8

R45

292.

Destilāts (naftas), C7-9, bagāts ar C8, hidrodesulfurizēts, atbrīvots no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

309-862-5

101316-56-7

R45

293.

Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā visa diapazona vidējā frakcija; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

309-863-0

101316-57-8

R45

294.

Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts vidējas koksēšanas; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

309-865-1

101316-59-0

R45

295.

Destilāts (naftas), tvaika krekinga smagais; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

309-939-3

101631-14-5

R45

296.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, neitrālā frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-971-8

101794-90-5

R45

297.

Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, indola-metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa

2. kat. kanc.

309-972-3

101794-91-6

R45

298.

Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija, bagātināta ar benzolu, toluolu un ksilolu; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-984-9

101896-26-8

R45

299.

Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa

2. kat. kanc.

309-985-4

101896-27-9

R45

300.

Destilāts (akmeņogļu darva), benzola frakcija, destilācijas atlikumi; Mazgāšanas eļļa

2. kat. kanc.

310-165-3

121620-46-0

R45

301.

2,4-diaminoanizola sulfāts

2. kat. kanc.

254-323-9

39156-41-7

R45

302.

2,4-diaminoanizols;

4-metoksi-m-fenilēndiamīns

2. kat. kanc.

210-406-1

615-05-4

R45

303.

4,4’-diaminodifenilmetāns, 4,4’-metilēndianilīns

2. kat. kanc.

202-974-4

101-77-9

R45

304.

Diaminotoluols, tehniskais produkts - [2] un [3] maisījums, metilfenilēndiamīns [1], 4-metil-m-fenilēndiamīns [2], 2-metil-m-fenilēndiamīns

2. kat. kanc.

246-910-3

25376-45-8

R45

305.

o-dianizidīna azokrāsvielas, 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetoksibifenilkrās­vielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā

2. kat. kanc.

-

-

R45

306.

Diarsēna trioksīds, arsēna trioksīds

1. kat. kanc.

215-481-4

1327-53-3

R45

307.

Diarsēna pentoksīds, arsēna pentoksīds

1. kat. kanc.

215-116-9

1303-28-2

R45

308.

Diazometāns

2. kat. kanc.

206-382-7

334-88-3

R45

309.

Dibenz[a,h]antracēns

2. kat. kanc.

200-181-8

53-70-3

R45

310.

1,2-dibrometāns

2. kat. kanc.

203-444-5

106-93-4

R45

311.

1,2-dibrom-3-hlorpropāns

2. kat. kanc.;

2.kat. mut.

202-479-3

96-12-8

R45;

R46

312.

2,3-dibrompropanols-1,

2,3-dibrom-1-propanols

2. kat. kanc.

202-480-9

96-13-9

R45

313.

Dietilsulfāts

2. kat. kanc.; 2.kat. mut.

200-589-6

64-67-5

R45;

R46

314.

3,3’-dihlorbenzidīns

2. kat.kanc.

202-109-0

91-94-1

R45

315.

3,3’-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3’-dihlorbifenil-4,4’-ilēndiamīna sāļi

2. kat. kanc.

210-323-0 [1]

265-293-1 [2]

277-822-3 [3]

612-83-9 [1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

R45

316.

1,4-dihlorbut-2-ēns

2. kat. kanc.

212-121-8

764-41-0

R45

317.

2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīns

2. kat. kanc.

202-918-9

101-14-4

R45

318.

2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīna sāļi; 4,4’-metilēnbis-(2-hloranilīns) sāļi

2. kat. kanc.

-

-

R45

319.

1,3-dihlorpropanols-2

2. kat. kanc.

202-491-9

96-23-1

R45

320.

Dihroma trihromāts, hroma (III) hromāts, hroma hromāts

2. kat. kanc.

246-356-2

24613-89-6

R45

321.

3,3’-dimetilbenzidīna sāļi

2. kat. kanc.

265-294-7

64969-36-4

R45

322.

1,1-dimetilhidrazīns, N,N-dimetilhidrazīns

2. kat.kanc.

200-316-0

57-14-7

R45

323.

1,2-Dimetilhidrazīns, N,N’-dimetilhidrazīns

2. kat. kanc.

-

540-73-8

R45

324.

Dimetilkarbamilhlorīds

Dimetilkarbamoilhlorīds

2. kat.kanc.

201-208-6

79-44-7

R45

325.

Dimetilsulfāts

2. kat.kanc.

201-058-1

77-78-1

0,1

R45

326.

Dimetilsulfamoilhlorīds

2. kat.kanc.

236-412-4

13360-57-1

R45

327.

3,3’-dimetoksibenzidīns

2. kat.kanc.

204-355-4

119-90-4

R45

328.

3,3’-dimetoksibenzidīna sāļi

2. kat. kanc.

-

-

R45

329.

Diniķeļa trioksīds

1. kat. kanc.

215-217-8

1314-06-3

R49

330.

2,4-dinitrotoluols, tehniskās tīrības pakāpes dinitrotoluols [1], dinitrotoluols [2],

2. kat. kanc.

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

1

R45

331.

2,3-dinitrotoluols

2. kat. kanc.

210-013-5

602-01-7

R45

332.

2,6-dinitrotoluols

2. kat. kanc.

210-106-0

606-20-2

1

R45

333.

3,4-dinitrotoluols

2. kat. kanc.

210-222-1

610-39-9

1

R45

334.

3,5-dinitrotoluols

2. kat. kanc.

210-566-2

618-85-9

R45

335.

2,5-dinitrotoluols

2. kat. kanc.

210-581-4

619-15-8

R45

336.

Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), vieglās eļļas bāziskā frakcija, destilāta galvas frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-625-2

90641-02-4

R45

337.

Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), bāziskā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-626-8

90641-03-5

R45

338.

Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu), ar sārmiem un skābēm apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-323-9

91995-61-8

R45

339.

Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), skābā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

298-725-2

93821-38-6

R45

340.

Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu darva), ar skābi un sārmu apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-868-8

101316-63-6

R45

341.

Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), vieglā eļļa; Skābes ekstrakts

2. kat. kanc.

292-622-6

90640-99-6

R45

342.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļas, apstrāde ar sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikumi

2. kat. kanc.

266-021-4

65996-87-4

R45

343.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainā darvas eļļa, naftalīna destilācijas atlikumi; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

277-567-8

73665-18-6

R45

344.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), vieglā eļļa, apstrāde ar skābi un sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

292-624-7

90641-01-3

R45

345.

Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta pārdestilēta naftalīna eļļa; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

292-627-3

90641-04-6

R45

346.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainās darvas eļļas apstrāde ar oglekļa dioksīdu, apstrāde ar kaļķiem; Jēlfenoli

2. kanc. kat.

292-629-4

90641-06-8

R45

347.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), brūnie; Ogļu darvas ekstrakts

2. kat. kanc.

294-285-0

91697-23-3

R45

348.

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar sārmu un skābi apstrādātā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-867-2

101316-62-5

R45

349.

Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa; Naftalīneļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

310-166-9

121620-47-1

R45

350.

Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

2. kat. kanc.

310-167-4

121620-48-2

R45

351.

Ekstrakta atliekas (akmeņogļu), kreozota eļļas skābju, mazgāšanas eļļu ekstrakta atliekas [Akmeņogļu darvas destilācijas no bāzēm atbrīvotās frakcijas ogļūdeņražu sarežģīts maisījums ar viršanas temperatūru aptuveni 250 °C līdz 280 °C diapazonā (482 °F līdz 536 °F). Tas sastāv galvenokārt no bifeniliem un difenilnaftalīnu izomēriem]

2. kat. kanc.

310-189-4

122384-77-4

R45

352.

Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), zemtemperatūras bāziskās ogļu darvas

2. kat. kanc.

310-191-5

122384-78-5

R45

353.

Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes; Skābes ekstrakts

2. kat. kanc.

266-020-9

65996-86-3

R45

354.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes, kolidīna frakcija; Destilāta bāzes

2. kat. kanc.

273-077-3

68937-63-3

R45

355.

Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), naftalīna eļļas; Skābes ekstrakts

2. kat. kanc.

292-623-1

90641-00-2

R45

356.

Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļa, redestilāts; Redestilāti

2. kat. kanc.

295-329-1

91995-66-3

R45

357.

Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti

2. kat. kanc.

310-170-0

122070-79-5

R45

358.

Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas, destilācijas atlikumi; Redestilāti

2. kat. kanc.

310-171-6

122070-80-8

R45

359.

ekstrakti (naftas) vieglie, naftēnu destilāta šķīdinātājs

2. kat. kanc.

265-102-1

64742-03-6

R45

360.

ekstrakti (naftas) smagie, parafīnu destilāta šķīdinātājs

2. kat. kanc.

265-103-7

64742-04-7

R45

361.

ekstrakti (naftas) vieglie, parafīnu destilāta šķīdinātājs

2. kat. kanc.

265-104-2

64742-05-8

R45

362.

ekstrakti (naftas) smagie, naftēnu destilāta šķīdinātājs

2. kat. kanc.

265-111-0

64742-11-6

R45

363.

Ekstrakti, sārmainā ogļu darvas eļļa; Sārmainais ekstrakts

2. kat. kanc.

266-017-2

65996-83-0

R45

364.

Ekstrakts (naftas), apstrādāts ar aukstu skābi, C4-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-741-4

68477-61-2

R45

365.

Ekstrakti (naftas), smagais naftēnu destilāta šķīdinātājs, aromātisko savienojumu koncentrāts;

Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

272-175-3

68783-00-6

R45

366.

Ekstrakti (naftas), šķīdinātāju rafinēts smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

272-180-0

68783-04-0

R45

367.

Ekstrakti (naftas), smagi parafīnie destilāti, attīrīti ar šķīdinātājiem no asfaltiem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

272-342-0

68814-89-1

R45

368.

Ekstrakti (naftas), smagi naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

292-631-5

90641-07-9

R45

369.

Ekstrakti (naftas), smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

292-632-0

90641-08-0

R45

370.

Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

292-633-6

90641-09-1

R45

371.

Ekstrakti (naftas), katalītiskā reforminga vieglās naftas šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-331-2

91995-68-5

R45

372.

Ekstrakti (naftas), hidrētais viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

295-335-4

91995-73-2

R45

373.

Ekstrakti (naftas), viegli naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

295-338-0

91995-75-4

R45

374.

Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar skābi; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

295-339-6

91995-76-5

R45

375.

Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

295-340-1

91995-77-6

R45

376.

ekstrakti (naftas) vieglie, vakuuma gāzeļļas šķīdinātājs

2. kat. kanc.

295-341-7

91995-78-7

R45

377.

Ekstrakti (naftas), vieglais vakuumgāzes eļļas šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

295-342-2

91995-79-8

R45

378.

Ekstrakti (naftas), smagi parafīnā destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

296-437-1

92704-08-0

R45

379.

Ekstrakti (naftas), smagi naftēnā destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

297-827-4

93763-10-1

R45

380.

Ekstrakti (naftas), vaskiem atmazgātais smagais parafīna destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēts;

Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

297-829-5

93763-11-2

R45

381.

Ekstrakti (naftas), smagās naftas šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

308-261-5

97926-43-7

R45

382.

Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

309-672-2

100684-02-4

R45

383.

Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

309-673-8

100684-03-5

R45

384.

Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

309-674-3

100684-04-6

R45

385.

Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

2. kat. kanc.

309-675-9

100684-05-7

R45

386.

Epihlorhidrīns

2. kat.kanc.

203-439-8

106-89-8

1

R45

387.

R-2,3-epoksi-1-propanols

2. kat. kanc.

404-660-4

57044-25-4

R45

388.

Erionīts

1. kat. kanc.

-

12510-42-8

R45

389.

Etilēna dibromīds

2. kat. kanc.

203-444-5

106-93-4

R45

390.

Etilēndihlorīds

2. kat. kanc.

203-458-1

107-06-2

10

R45

391.

Etilēnimīns; aziridīns

2. kat. kanc.;

2. kat.mut.

205-793-9

151-56-4

0,02

R45;

R46

392.

 Etilēnoksīds; oksirāns

2. kat. kanc.;

2. kat.mut.

200-849-9

75-21-8

1

R45;

R46

393.

Fenantrēns, destilācijas atlikums; Smagās antracēna eļļas redestilāts

2. kat. kanc.

310-169-5

122070-78-4

R45

394.

Fenilglicidilēteris, 2,3-epoksipropilfenilēteris, 1,2-epoksi-3-fenoksipropāns

2. kat. kanc.

204-557-2

122-60-1

R45

395.

Fenilhidrazīns

2. kat. kanc.

202-873-5

100-63-0

R45

396.

fenilhidrazīna hidrohlorīds

2. kat. kanc.

248-259-0

27140-08-5

R45

397.

fenilhidrazīnija hlorīds

2. kat. kanc.

200-444-7

59-88-1

R45

398.

fenilhidrazīnija sulfāts (2:1)

2. kat. kanc.

257-622-2

52033-74-6

R45

399.

Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts; Sārmainais ekstrakts

2. kat. kanc.

284-881-9

84988-93-2

R45

400.

Fenoli, C9-11; Destilētie fenoli

2. kat. kanc.

293-435-2

91079-47-9

R45

401.

Furāns

2.kat.kanc.

203-727-3

110-00-9

0,5

R45

402.

Fūta eļļa (naftas); Fūta eļļa

2. kat. kanc.

265-171-8

64742-67-2

R45

403.

Fūta eļļa (naftas), hidrētā; Fūta eļļa

2. kat. kanc.

295-394-6

92045-12-0

R45

404.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar skābi; Fūta eļļa

2. kat. kanc.

300-225-7

93924-31-3

R45

405.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar māliem; Fūta eļļa

2. kat. kanc.

300-226-2

93924-32-4

R45

406.

Fūta eļļa (naftas), apstrāde ar ogli; Fūta eļļa

2. kat. kanc.

308-126-0

97862-76-5

R45

407.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar silīcijskābi; Fūta eļļa

2. kat. kanc.

308-127-6

97862-77-6

R45

408.

Gāzes eļļas (naftas), dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-058-3

64741-57-7

R45

409.

Gāzes eļļas (naftas), attīrītas ar šķīdinātājiem; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-092-9

64741-90-8

R45

410.

Gāzes eļļas (naftas), apstrādāta ar skābi; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-112-6

64742-12-7

R45

411.

Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-129-9

64742-29-6

R45

412.

Gāzes eļļas (naftas), hidrēšana pazeminātā spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-162-9

64742-59-2

R45

413.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētās; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-182-8

64742-79-6

R45

414.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana dziļā vakuumā; Smagais šķidrais kurināmais

2. kat. kanc.

265-189-6

64742-86-5

R45

415.

Gāzes eļļas (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

272-184-2

68783-08-4

R45

416.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana, destilācija dziļā vakuumā; Smagā šķidrā degviela

2. kat. kanc.

285-555-9

85117-03-9

R45

417.

 Gāzes (naftas), C3-4; naftas gāze

(Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot jēlnaftas krekinga produktus. To veido ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C4, galvenokārt propāns un propilēns, un tā viršanas temperatūras aptuvenais diapazons ir no –51 °C
līdz –1 °C.)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

268-629-5

68131-75-9

R45;

R46

418.

 Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanas absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums no katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna produktu destilācijas. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-617-2

68307-98-2

R45;

R46

419.

 Gāzes atlikums (naftas), katalītiskās polimerizācijas ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts polimerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-618-8

68307-99-3

R45;

R46

420.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts frakcionēšanas stabilizācijā no katalītiskā riforminga ligroīna un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-619- 3

68308-00-9

R45;

R46

421.

Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas kolonnas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, apstrādājot termiskā krekinga destilātus ar ūdeņradi katalizatora klātienē. Tas sastāv galvenokārt no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-620-9

68308-01-0

R45;

R46

422.

 Gāzes atlikums (naftas), gāzeļļas katalītiskā krekinga absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot gāzeļļas katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-623-5

68308-03-2

R45;

R46

423.

 Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot dažādu ogļūdeņražu plūsmu produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-624-0

68308-04-3

R45;

R46

424.

 Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas deetanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot dažādu ogļūdeņražu plūsmu produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-625-6

68308-05-4

R45;

R46

425.

 Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta destilāta un hidrodesulfurēta ligroīna frakcionēšanas iekārtas, nesatur skābes, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts hidrodesulfurēta ligroīna un destilētu ogļūdeņražu plūsmu frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-626-1

68308-06-5

R45;

R46

426.

 Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurētas vakuuma gāzeļļas kolonnas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurēšanas vakuuma gāzeļļas atdestilēšanas stabilizācijā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-627-7

68308-07-6

R45;

R46

427.

 Gāzes atlikums (naftas), izomerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts izomerizēta ligroīna frakcionētā stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-628-2

68308-08-7

R45;

R46

428.

 Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts frakcionēšanas stabilizācijā no tiešās destilācijas ligroīna un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-629-8

68308-09-8

R45;

R46

429.

 Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas destilāta hidrodesulfurēšanas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņ­ražu maisījums, kas iegūts tiešās destilācijas destilātu katalītiskā hidrodesulfurēšanā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-630-3

68308-10-1

R45;

R46

430.

 Gāzes atlikums (naftas), propāna-propilēna alkilēšanas padeves sagatavošanas deetanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts propāna reakcijas ar propilēnu produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-631-9

68308-11-2

R45;

R46

431.

 Gāzes atlikums (naftas), vakuuma gāzeļļas hidrodesulfurēšanas iekārtas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts vakuuma gāzeļļas katalītiskā hidrodesulfurēšanā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

269-632-4

68308-12-3

R45;

R46

432.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga augšējā frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5 un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –48 °C līdz 32 °C (–54 °F līdz 90 °F).]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-071-2

68409-99-4

R45;

R46

433.

Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeves, pārstrādes iekārtas gāze [Gāze, ko padod amīnu sistēmā, lai aizvadītu sērūdeņradi. Tā sastāv no ūdeņraža. Var būt klāt arī oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, sērūdeņradis un alifātiskie ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-746-1

68477-65-6

R45;

R46

434.

Gāzes (naftas), benzola agregāta hidrogēndesulfurēšanas iekārtas, izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Izvadāmā gāze, kas rodas benzola agregātā. Tā sastāv no ūdeņraža. Var būt klāt arī oglekļa monoksīds un ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6, iekļaujot benzolu.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-747-7

68477-66-7

R45;

R46

435.

 Gāzes (naftas), benzola agregāta recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst benzola agregāta gāzu recirkulācijā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-748-2

68477-67-8

R45;

R46

436.

Gāzes (naftas), jauktas eļļas, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Jauktas eļļas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un slāpekļa ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-749-8

68477-68-9

R45;

R46

437.

Gāzes (naftas), butāna kolonnas augšējā frakcija, naftas gāze [Butāna plūsmas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-750-3

68477-69-0

R45;

R46

438.

Gāzes (naftas), C2-3; naftas gāze (Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā frakcionēšanas procesa produktus. To veido galvenokārt etāns, etilēns, propāns un propilēns.).

1. kat. kanc.;

2.kat. mut.

270-751-9

68477-70-3

R45;

R46

439.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga gāzeļļas depropanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C4, nesatur skābes, naftas gāze
[Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga gāzeļļas ogļūdeņražu plūsmas frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu sērūdeņradi un citas skābās sastāvdaļas. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C5, galvenokārt C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-752-4

68477-71-4

R45;

R46

440.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C3-5, naftas gāze

[Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-754-5

68477-72-5

R45;

R46

441.

Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga depropanizatora augšējā frakcija, satur daudz C3, nesatur skābes, naftas gāze
[Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts katalītiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4, galvenokārt C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-755-0

68477-73-6

R45;

R46

442.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-756-6

68477-74-7

R45;

R46

443.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, satur daudz C1-5, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, galvenokārt C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-757-1

68477-75-8

R45;

R46

444.

Gāzes (naftas), katalītiski polimerizēta ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, satur daudz C2-4, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiski polimerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6, galvenokārt C2 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-758-7

68477-76-9

R45;

R46

445.

Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā riforminga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-759-2

68477-77-0

R45;

R46

446.

Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga, satur daudz C1-4, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, galvenokārt C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-760-8

68477-79-2

R45;

R46

447.

Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C6-C8 padeves katalītiskā riforminga produktu destilācijā un laists recirkulācijā, lai saglabātu ūdeņradi. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža. Tas var saturēt arī nelielus daudzumus oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-761-3

68477-80-5

R45;

R46

448.

Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C6-C8 padeves katalītiskā riforminga produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5 un ūdeņraža.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-762-9

68477-81-6

R45;

R46

449.

 Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-763-4

68477-82-7

R45;

R46

450.

Gāzes (naftas), C3-5, olefīnu–parafīnu alkilēšanas padeves, naftas gāze [Olefīnu un parafīnu ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5 sarežģīts maisījums, ko izmanto kā padeves materiālu alkilēšanā. Apkārtējās vides temperatūras parasti pārsniedz šo maisījumu kritiskās temperatūras.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-765-5

68477-83-8

R45;

R46

451.

Gāzes (naftas), C2 atteces plūsmas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ūdeņraža ekstrakcijā no gāzes plūsmas, kas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda, metāna, etāna un etilēna. Tas satur galvenokārt tādus ogļūdeņražus kā metāns, etāns un etilēns, ar nelieliem daudzumiem ūdeņraža, slāpekļa un oglekļa monoksīda.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-766-0

68477-84-9

R45;

R46

452.

Gāzes (naftas), ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskās frakcionēšanas produktus. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5,
galvenokārt C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-767-6

68477-85-0

R45;

R46

453.

 Gāzes (naftas), deetanizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Katalītiskā krekinga procesa gāzes un gazolīna frakciju destilā­cijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas satur galvenokārt etānu un etilēnu.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-768-1

68477-86-1

R45;

R46

454.

Gāzes (naftas), deizobutanizatora kolonnas augšējās frakcijas, naftas gāze [Butāna-butilēna plūsmas atmosfēras destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3
līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-769-7

68477-87-2

R45;

R46

455.

Gāzes (naftas), depropanizatora, sausas, ar lielu propēna saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga gāzes un benzīna frakcijas. Tas galvenokārt sastāv no propilēna ar nedaudz etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-772-3

68477-90-7

R45;

R46

456.

Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus no gāzes un benzīna frakcijas. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-773-9

68477-91-8

R45;

R46

457.

Gāzes (naftas), sausas, skābas, izvadāmas no gāzu koncentrēšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts sausu gāzu maisījums no gāzu koncentrēšanas iekārtas. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-774-4

68477-92-9

R45;

R46

458.

Gāzes (naftas), gāzu koncentrēšanas resorbera destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts gāzu koncentrēšanas resorbera apvienoto gāzu plūsmu destilācijā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-776-5

68477-93-0

R45;

R46

459.

Gāzes (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas depropanizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Dažādu ogļūdeņražu plūsmu destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4, galvenokārt no propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-777-0

68477-94-1

R45;

R46

460.

Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko izmanto padevei Girbatola iekārtā, lai atdalītu sērūdeņradi. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-778-6

68477-95-2

R45;

R46

461.

Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, absorbējot ūdeņradi no plūsmas ar lielu ūdeņraža saturu. Tas sastāv no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, slāpekļa un metāna ar nelieliem daudzumiem C2 ogļūdeņražu.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-779-1

68477-96-3

R45;

R46

462.

Gāzes (naftas), ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, atdalīts kā gāze no ogļūdeņražu gāzēm izsaldējot. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, slāpekļa un metāna, un C2 ogļūdeņražu.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-780-7

68477-97-4

R45;

R46

463.

Gāzes (naftas), no pārstrādātas jauktas eļļas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no pārstrādātas ar ūdeni attīrītas jauktas eļļas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un slāpekļa ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-781-2

68477-98-5

R45;

R46

464.

Gāzes (naftas), izomerizētas, naftas frakcionēšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-782-8

68477-99-6

R45;

R46

465.

Gāzes (naftas), recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no recirkulācijas reaktora gāzēm. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un piesātināto alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-783-3

68478-00-2

R45;

R46

466.

Gāzes (naftas) riforminga iekārtai sagatavotas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [No riforminga iekārtām iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-784-9

68478-01-3

R45;

R46

467.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga iekārtas attīrīšanā ar ūdeni iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna un etāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem sērūdeņraža un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-785-4

68478-02-4

R45;

R46

468.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un metāna saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga iekārtas attīrīšanā ar ūdeni iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un metāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa un piesātināto alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-787-5

68478-03-5

R45;

R46

469.

Gāzes (naftas), riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas sastāvs ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi procesā iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-788-0

68478-04-6

R45;

R46

470.

Gāzes (naftas), termiskā krekinga destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, ko iegūst, destilējot termiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-789-6

68478-05-7

R45;

R46

471.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanas atteces, naftas gāze
[Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-802-5

68478-21-7

R45;

R46

472.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijas absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-803-0

68478-22-8

R45;

R46

473.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas, katalītiskā riforminga iekārtas un hidrodesulfuratora apvienotas frakcionēšanas iekārtas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, frakcionējot katalītiskā krekinga, katalītiskā riforminga un hidrodesulfurēšanas produktus, kas apstrādāti, lai aizvadītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-804-6

68478-24-0

R45;

R46

474.

 gāze (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas atkārtotas frakcionēšanas absorbera, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, atkārtoti frakcionējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-805-1

68478-25-1

R45;

R46

475.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiski riformēta ligroīna frakcionētā stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-806-7

68478-26-2

R45;

R46

476.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna atdalītāja pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskajā riformingā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-807-2

68478-27-3

R45;

R46

477.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizētāja, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā riforminga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-808-8

68478-28-4

R45;

R46

478.

Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas separatora, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, apstrādājot krekinga destilātus ar ūdeņradi katalizatora klātienē. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-809-3

68478-29-5

R45;

R46

479.

Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta tiešās destilācijas ligroīna separatora, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-810-9

68478-30-8

R45;

R46

480.

Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes iekārtas jauktās plūsmas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna, destilācijas gāzes atlikuma un katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora gāzes atlikuma frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, galvenokārt butāna un izobutāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-813-5

68478-32-0

R45;

R46

481.

Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes reģenerācijas iekārtas, ar lielu C1-2 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts destilāta gāzes atlikuma, tiešās destilācijas ligroīna, katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora gāzes atlikuma frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5, galvenokārt no metāna un etāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-814-0

68478-33-1

R45;

R46

482.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga vakuuma atlikumi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts no vakuuma atlikumu termiskā krekinga. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-815-6

68478-34-2

R45;

R46

483.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riformingā un visa efluenta frakcionēšanā. Tas sastāv no metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-999-8

68513-14-4

R45;

R46

484.

Gāzes (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas ligroīna, deheksanizatora izvadāmā naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas visa diapazona ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-000-8

68513-15-5

R45;

R46

485.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora izvadāmās, ar lielu ogļūdeņražu saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot hidrokrekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4. Tas var saturēt arī nelielus daudzumus ūdeņraža un sērūdeņraža.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-001-3

68513-16-6

R45;

R46

486.

Gāzes (naftas), vieglā tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas vieglā ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C2 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-002-9

68513-17-7

R45;

R46

487.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta augstspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas rodas, augstā spiedienā strauji iztvaicējot riforminga reaktora efluentu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem metāna, etāna un propāna].

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-003-4

68513-18-8

R45;

R46

488.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta zemspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas rodas, zemā spiedienā strauji iztvaicējot riforminga reaktora efluentu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-005-5

68513-19-9

R45;

R46

489.

Gāzes (naftas), naftas pārstrādes uzņēmuma gāzes destilēšanas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, atdalīts destilācijā no gāzes plūsmas, kas satur ūdeņradi, oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C6, vai iegūts etāna un propāna krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C2 ūdeņraža, slāpekļa un oglekļa monoksīda.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-258-1

68527-15-1

R45;

R46

490.

Gāzes eļļas (naftas), tvaika krekinga; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

271-260-2

68527-18-4

R45

491.

Gāzes (naftas), benzola attīrīšanas ar ūdeņradi depentanizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, apstrādājot padeves materiālu no benzola agregāta ar ūdeņradi katalizatora klātienē, pēc tam atdalot pentānu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, etāna un propāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6. Tas var saturēt benzola zīmes.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-623-5

68602-82-4

R45;

R46

492.

Gāzes (naftas), C1-5, šķidras, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst jēlnaftas destilācijā un/vai kolonnas gāzeļļas krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-624-0

68602-83-5

R45;

R46

493.

Gāzes (naftas), sekundārā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga augšējās frakcijas produktu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-625-6

68602-84-6

R45;

R46

494.

Gāzes (naftas), alkilēšanas padeves, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts gāzeļļas katalītiskajā krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-737-5

68606-27-9

R45;

R46

495.

Gāzes (naftas), depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze [Depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no butāna, izobutāna un butadiēna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-742-2

68606-34-8

R45;

R46

496.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separatora, rafinēšanas iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts hidrokrekinga reaktora efluenta šķidruma–tvaika sadalīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-182-1

68783-06-2

R45;

R46

497.

Gāzes (naftas), pārstrādes uzņēmumu maisījums, naftas gāze [Dažādos procesos iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-183-7

68783-07-3

R45;

R46

498.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-203-4

68783-64-2

R45;

R46

499.

Gāzes (naftas), C2-4, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst naftas destilāta attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –51 °C 
līdz –34 °C (–60 °F līdz –30 °F).]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-205-5

68783-65-3

R45;

R46

500.

Gāzes (naftas), pārstrādes; pārstrādes iekārtas gāze [Dažādās naftas pārstrādes darbībās iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-338-9

68814-67-5

R45;

R46

501.

Gāzes (naftas), platforminga iekārtas produktu separatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts naftēnu ķīmiskā riformingā par aromātiskajiem savienojumiem. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-343-6

68814-90-4

R45;

R46

502.

Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze
[Sarežģīts maisījums, iegūts no petrolejas, kas apstrādāta ar ūdeņradi, depentanizatora stabilizācijas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C4 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-775-5

68911-58-0

R45;

R46

503.

Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas straujas iztvaicēšanas kameras, pārstrādes iekārtas gāze
[Sarežģīts maisījums, iegūts no iekārtas, kurā skābo petroleju katalizatora klātienē apstrādā ar ūdeņradi, straujas iztvaicēšanas kameras. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un metāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-776-0

68911-59-1

R45;

R46

504.

Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-871-7

68918-99-0

R45;

R46

505.

Gāzes (naftas), deheksanizatora izvadāmās, naftas gāze [Dažādu ligroīna plūsmu frakcionēšanā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-872-2

68919-00-6

R45;

R46

506.

Gāzes (naftas), destilāta unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no unifainera desulfurēšanas šķidrā produkta. Tas sastāv no sērūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-873-8

68919-01-7

R45;

R46

507.

Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas augšējās frakcijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga augšējās daļas produktu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-874-3

68919-02-8

R45;

R46

508.

Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas skrubera otrā absorbera izlaižamās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, mazgājot skruberī verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas virsējās daļas gāzi. Tas sastāv no ūdeņraža, slāpekļa, metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-875-9

68919-03-9

R45;

R46

509.

Gāzes (naftas), smagā destilāta apstrādes ar ūdeņradi desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts smagā destilāta šķidrā produkta desulfurēšanā, apstrādājot ar ūdeņradi. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un piesātinātajiem alifātis­kajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-876-4

68919-04-0

R45;

R46

510.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-878-5

68919-05-1

R45;

R46

511.

Gāzes (naftas), ligroīna unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ligroīna unifainera desulfurēšanā un atdalīts no ligroīna produkta. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-879-0

68919-06-2

R45;

R46

512.

Gāzes (naftas), platforminga iekārtas stabilizatora izlaižamās, vieglās frakcijas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, frakcionējot platforminga iekārtas platīna reaktoru vieglās frakcijas. Tas sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-880-6

68919-07-3

R45;

R46

513.

Gāzes (naftas), pirmsiztvaicēšanas kolonnas izvadāmās, pirmapstrādes destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, ko iegūst no jēlnaftas destilācijā izmantojamās pirmās kolonnas. Tas sastāv no slāpekļa un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-881-1

68919-08-4

R45;

R46

514.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskajā riformingā un visa efluenta frakcionēšanā. Tas sastāv no metāna, etāna un propāna]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-882-7

68919-09-5

R45;

R46

515.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilācijai izmantojamās pirmās kolonnas šķidruma frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-883-2

68919-10-8

R45;

R46

516.

Gāzes (naftas), darvas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts reducētas jēlnaftas frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-884-8

68919-11-9

R45;

R46

517.

Gāzes (naftas), unifainera kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Ūdeņraža un metāna maisījums, iegūts unifainera iekārtas produktu frakcionēšanā.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-885-3

68919-12-0

R45;

R46

518.

Gāzes (naftas), virstošās fāzes katalītiskā krekinga iekārtas sadalītāja augšējās frakcijas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C3-C4 sadalītāja izejvielas frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no C3 ogļūdeņražiem.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

272-893-7

68919-20-0

R45;

R46

519.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-169-3

68952-76-1

R45;

R46

520.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un ligroīna stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna un destilātu frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-170-9

68952-77-2

R45;

R46

521.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiski desulfurēta ligroīna atdalītāja, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ligroīna hidrodesulfurēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-173-5

68952-79-4

R45;

R46

522.

Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurē­šanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņra­žiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-174-0

68952-80-7

R45;

R46

523.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga destilāta, gāzeļļas un ligroīna absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisī­jums, iegūts termiskā krekinga destilātu, ligroīna un gāzeļļas atdalīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-175-6

68952-81-8

R45;

R46

524.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizatora, naftas koksēšanas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts no ogļūdeņražu termiskā krekinga naftas koksēšanas frakcionēšanas stabilizēšanas. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-176-1

68952-82-9

R45;

R46

525.

Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, konc. butadiēna, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts termiskā krekinga produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-265-5

68955-28-2

R45;

R46

526.

Gāzes (naftas), porainā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas un gāzeļļas desulfurēšanas virsējās daļas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas produktu un gāzeļļas desulfurēšanas pro­duk­tu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-269-7

68955-33-9

R45;

R46

527.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riformingā un visa efluenta frak­cionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem ali­fātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-270-2

68955-34-0

R45;

R46

528.

Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācijas un katalītiskā krekinga, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas veidojas jēlnaftas destilācijā un katalītiskajā krekingā. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa, oglekļa monoksīda un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

273-563-5

68989-88-8

R45;

R46

529.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna skrubera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, veidojas gāzeļļu desulfurēšanā ar dietanolamīnu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-397-2

92045-15-3

R45;

R46

530.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas efluenta, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas veidojas, atdalot hidrogenēšanas reakcijas šķidro fāzi no efluenta. Tas sastāv galveno­kārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un alifātiska­jiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-398-8

92045-16-4

R45;

R46

531.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas tīrīšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts gāzu maisījums, iegūts no riforminga iekārtas un hidrogenēšanas reaktora tīrīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-399-3

92045-17-5

R45;

R46

532.

Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas

efluenta straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts gāzu maisījums, iegūts efluentu straujā iztvaicēšanā pēc hidrogenēšanas reakcijas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-400-7

92045-18-6

R45;

R46

533.

Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augstas temperatūras atliekas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts ligroīna tvaika krekingā kā nekondensējamo daļu maisījums, kā arī atlikuma gāzes, iegūtas nākamo produktu gatavošanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5, un tam var būt piejaukta arī dabasgāze].

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-401-2

92045-19-7

R45;

R46

534.

Gāzes (naftas), atlieku viskozitātes samazināšanas krāsns izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, krāsnī samazinot atlieku viskozitāti. Tas sastāv galvenokārt no sērūdeņraža un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-402-8

92045-20-0

R45;

R46

535.

Gāzes (naftas), tvaika krekinga, ar lielu C3 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot tvaika krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no propilēna ar nedaudz propāna, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni diapazonā no –70 °C līdz 0 °C (–94 °F līdz 32 °F.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-404-9

92045-22-2

R45;

R46

536.

Gāzes eļļas (naftas), termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

295-411-7

92045-29-9

R45

537.

Gāzes eļļas, parafīnus saturošas; Gāzes eļļa (nestandarta)

2. kat. kanc.

300-227-8

93924-33-5

R45

538.

Gāzes eļļas (naftas), viegla vakuuma, termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa

2. kat. kanc.

308-278-8

97926-59-5

R45

539.

glicidols, 2,3-epoksipropanols-1, oksirānmetanols

2. kat. kanc.

209-128-3

556-52-5

R45

540.

Heksahlorbenzols

2. kat. kanc.

204-273-9

118-74-1

0,9

R45

541.

Heksametilfosfor-triamīds, heksametilfosforamīds

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

211-653-8

680-31-9

R45;

R46

542.

Hidrazīns

2. kat. kanc.

206-114-9

302-01-2

0,1

R45

543.

Hidrazīna sāļi

2. kat. kanc.

-

-

R45

544.

Hidrazīna bis-(3-karboksi-4-hidroksibenzolsulfonāts)

2. kat. kanc.

405-030-1

-

R45

545.

Hidrazobenzols, 1,2-difenilhidrazīns

2. kat. kanc.

204-563-5

122-66-7

R45

546.

Hidrētas gāzes eļļas; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

308-128-1

97862-78-7

R45

547.

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils

2. kat. kanc.

400-340-3

85136-74-9

R45

548.

N-[3-hidroksi-2-(2-metil­akriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīda; N-[2,3-bis-(2metilakriloilaminometoksi) propoksimetil]-2-metilakrilamīda; metakrilamīda; 2-metil-N-(2-metilakriloila­minometoksimetil)-akrilamīda; N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamīda maisījums

2. kat. kanc.

412-790-8

-

R45

549.

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis-[(amino-1-metiletil)amonija] formiāts

2. kat. kanc.

402-060-7

108225-03-2

R45

550.

4-hloranilīns

2. kat. kanc.

203-401-0

106-47-8

R45

551.

Hlordimetilēteris

1. kat. kanc

203-480-1

107-30-2

R45

552.

4-Hloro-orto-toluidīns

2. kat. kanc.

202-441-6

95-69-2

R45

553.

Hloroprēns,

2-hlorbuta-1,3-diēns

2. kat. kanc.

204-818-0

126-99-8

R45

554.

4-hlor-o-toluidina hidrohlorīds

2. kat. kanc.

221-627-8

3165-93-3

R45

555.

Hrizēns

2. kat. kanc.

205-923-4

218-01-9

R45

556.

 Hroma (VI) trioksīds

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

215-607-8

1333-82-0

0,01

R45;

R46

557.

 Hromildihlorīds, hroma oksihlorīds

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

239-056-8

14977-61-8

R49;

R46

558.

4,4’-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidēnmeti­lēn)dianilīna hidrohlorīds, C.I. Basic Red 9

2. kat. kanc.

209-321-2

569-61-9

R45

559.

Izobutāns (kas satur vairāk nekā 0,1% butadiēna)

1.kat. kanc.;

2. kat. mut.

200-857-2

75-28-5

R45;

R46

560.

Izobutilnitrīts

2. kat. kanc.

208-819-7

542-56-3

R45

561.

Izoprēns, 2-metilbutadiēns-1,3

2. kat. kanc.

201-143-3

78-79-5

40

R45

562.

Kadmijs (piroforais, nepiroforais)

2. kat. kanc.

231-152-8

7440-43-9

0,01

R45

563.

 Kadmija fluorīds

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

232-222-0

7790-79-6

R45;

R46

564.

 Kadmija hlorīds

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

233-296-7

10108-64-2

R45;

R46

565.

kadmija oksīds (nepiroforais)

2. kat. kanc.

215-146-2

1306-19-0

R45

566.

 Kadmija sulfāts

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

233-331-6

10124-36-4

R45;

R46

567.

Kadmija sulfīds

2. kat. kanc.

215-147-8

1306-23-6

R45

568.

Kalcija hromāts

2. kat. kanc.

237-366-8

13765-19-0

R45

569.

Kaptafols (ISO), 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrahloretiltio) ftalimīds

2. kat. kanc.

219-363-3

2425-06-1

R45

570.

Karbadokss

2. kat. kanc.

229-879-0

6804-07-5

R45

571.

Kālija bromāts

2. kat. kanc.

231-829-8

7758-01-2

R45

572.

 Kālija dihromāts

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

231-906-6

7778-50-9

R45;

R46

573.

 Kālija hromāts

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

232-140-5

7789-00-6

R49;

R46

574.

Kobalta dihlorīds

2. kat. kanc.

231-589-4

7646-79-9

R49

575.

Kobalta sulfāts

2. kat. kanc.

233-334-2

10124-43-3

R49

576.

Krāsviela C.I. Direct Black 38

2. kat. kanc.

217-710-3

1937-37-7

R45

577.

Krāsviela C.I. Direct Blue 6

2. kat. kanc.

220-012-1

2602-46-2

R45

578.

Krāsviela CI Direct Brown 95

2. kat. kanc.

240-221-1

16071-86-6

R45

579.

Krāsviela C.I. Direct Red 28, Kongo sarkanais

2. kat. kanc.

209-358-4

573-58-0

R45

580.

Krezolu saturošas darvas skābes, nātrija sāļi, sārmainais šķīdums; Sārmainais ekstrakts

2. kat. kanc.

272-361-4

68815-21-4

R45

581.

kreozots [bitumenogļu augstas temperatūras karbonizācijā iegūtas akmeņogļu darvas destilāts. Tas sastāv galvenokārt no aromātiskajiem ogļūdeņražiem, darvas skābēm un darvas bāzēm]

2. kat. kanc.

232-287-5

8001-58-9

R45

582.

kreozota eļļa [Akmeņogļu darvas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no aromātiskajiem ogļūdeņražiem un var saturēt ievērojamus daudzumus darvas skābju un darvas bāzu. Tas destilējas aptuveni 200 °C līdz 325 °C diapazonā (392 °F līdz 617 °F)]

2. kat. kanc.

263-047-8

61789-28-4

R45

583.

kreozota eļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa [Augstas temperatūras destilācijas frakcija, iegūta bitumenogļu augstas temperatūras karbonizācijā un pēc tam attīrīta, lai atdalītu kristālisko sāļu pārākumu. Tā sastāv galvenokārt no kreozota eļļas ar nedaudz parasto daudzkodolu aromātisko sāļu, kas ir akmeņogļu darvas destilātu sastāvdaļas. Tajā nav kristālu aptuveni 5 °C temperatūrā (41°F)]

2. kat. kanc.

274-565-9

70321-79-8

R45

584.

Kreozota eļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa [Zemas temperatūras destilācijas frakcija, iegūta bitumenogļu augstas temperatūras karbonizācijā un pēc tam attīrīta, lai atdalītu kristālisko sāļu pārākumu. Tā sastāv galvenokārt no kreozota eļļas ar nedaudz parasto daudzkodolu aromātisko sāļu, kas ir akmeņogļu darvas destilātu sastāvdaļas. Tajā nav kristālu aptuveni 38 °C temperatūrā (100 °F).]

2. kat. kanc.

274-566-4

70321-80-1

R45

585.

kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, mazgāšanas eļļa [Akmeņogļu darvas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums ar viršanas temperatūru aptuveni no 240 °C līdz 280 °C (464 °F līdz 536 °F). Sastāv galvenokārt no acenaftēna, naftalīna un alkilnaftalīna]

2. kat. kanc.

292-605-3

90640-84-9

R45

586.

kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, acenaftēnu nesaturošs mazgāšanas eļļas redestilāts. [Eļļa, kas palikusi pēc acenaftēna atdalīšanas kristalizācijas procesā no akmeņogļu darvas acenaftēna eļļas. Sastāv galvenokārt no naftalīna un alkilnaftalīniem]

2. kat. kanc.

292-606-9

90640-85-0

R45

587.

Ligroīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

232-453-7

8032-32-4

300

R45

588.

Ligroīns (naftas), tiešās destilācijas, smagā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-041-0

64741-41-9

R45

589.

Ligroīns (naftas), visa diapazona, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-042-6

64741-42-0

R45

590.

Ligroīns (naftas), vieglais, tiešās destilāci­jas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-046-8

64741-46-4

R45

591.

Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-055-7

64741-54-4

R45

592.

Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-056-2

64741-55-5

R45

593.

Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-065-1

64741-63-5

R45

594.

Ligroīns (naftas), visa diapazona, alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-066-7

64741-64-6

R45

595.

Ligroīns (naftas), smagā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-067-2

64741-65-7

R45

596.

Ligroīns (naftas), vieglā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-068-8

64741-66-8

R45

597.

Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-070-9

64741-68-0

R45

598.

Ligroīns (naftas), vieglā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-071-4

64741-69-1

R45

599.

Ligroīns (naftas), izomerizācija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-073-5

64741-70-4

R45

600.

Ligroīns (naftas), smagā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-079-8

64741-78-2

R45

601.

Ligroīns (naftas), smagais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-085-0

64741-83-9

R45

602.

Ligroīns (naftas), vieglā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-086-6

64741-84-0

R45

603.

Ligroīns (naftas), attīrīta no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-089-2

64741-87-3

R45

604.

Ligroīns (naftas), smagā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-095-5

64741-92-0

R45

605.

Ligroīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-115-2

64742-15-0

R45

606.

Ligroīns (naftas), smagais, ķīmiski neitralizēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-122-0

64742-22-9

R45

607.

Ligroīns (naftas), vieglā, ķīmiski neitralizēta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-123-6

64742-23-0

R45

608.

Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā; Ar ūdeņ­radi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-150-3

64742-48-9

R45

609.

Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-151-9

64742-49-0

R45

610.

Ligroīns (naftas), katalītiski atbrīvots no vaskiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-170-2

64742-66-1

R45

611.

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-178-6

64742-73-0

R45

612.

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-185-4

64742-82-1

200

R45

613.

Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

265-187-5

64742-83-2

R45

614.

Ligroīns (naftas), visa diapazona koksēšanas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-991-4

68513-02-0

R45

615.

Ligroīns (naftas), vidējā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-138-9

68516-20-1

R45

616.

Ligroīns (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-262-3

68527-21-9

R45

617.

Ligroīns (naftas), vieglā tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-263-9

68527-22-0

R45

618.

Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-264-4

68527-23-1

R45

619.

Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, attīrīta no benzola; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-266-5

68527-26-4

R45

620.

Ligroīns (naftas), satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

271-635-0

68603-08-7

R45

621.

Ligroīns (naftas), katalītiskā krekinga vieglie destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

272-185-8

68783-09-5

R45

622.

Ligroīns (naftas), no sēra neattīrīts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

272-186-3

68783-12-0

R45

623.

Ligroīns (naftas), vieglais, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

272-206-0

68783-66-4

R45

624.

Ligroīns (naftas), pilna diapazona, pārveidota; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

272-895-8

68919-37-9

R45

625.

Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidots; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

273-271-8

68955-35-1

R45

626.

Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidotā, vieglā, frakcija nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

285-510-3

85116-59-2

R45

627.

Ligroīns (naftas), vieglais hidrodesulfurizē­tais termiskā krekinga produkts; Ar ūdeņ­radi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

285-511-9

85116-60-5

R45

628.

Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā, satur cikloalkānus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. akt. kanc.

285-512-4

85116-61-6

R45

629.

Ligroīns (naftas), C4 - C12 butāna - alkilāti, bagātināts ar izooktānu; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-430-0

92045-49-3

R45

630.

Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-431-6

92045-50-6

R45

631.

Ligroīns (naftas), smagā, apstrādāta tvaika krekingā, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrā­dātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-432-1

92045-51-7

R45

632.

Ligroīns (naftas), visa diapazona, hidrodesulfurizētā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-433-7

92045-52-8

R45

633.

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēta, vieglā, atbrīvota no aromātiskajiem savienoju­miem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-434-2

92045-53-9

R45

634.

Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglais tvaika krekings; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-438-4

92045-57-3

R45

635.

Ligroīns (naftas), izomerizācija, C6 frakcija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-440-5

92045-58-4

R45

636.

Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-441-0

92045-59-5

R45

637.

Ligroīns (naftas), vieglais, bagāts ar C5, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-442-6

92045-60-8

R45

638.

Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-447-3

92045-65-3

R45

639.

Ligroīns (naftas), vieglais, izkarsēts, tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

296-028-8

92201-97-3

R45

640.

Ligroīns (naftas), vieglais tvaika krekings, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

296-942-7

93165-55-0

R45

641.

Ligroīns (naftas), smagā frakcija, attīrīta ar šķīdinātājiem, hidrodesulfurizēta; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

307-035-3

97488-96-5

R45

642.

Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, atbrīvots no benzola, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

308-713-1

98219-46-6

R45

643.

Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

308-714-7

98219-47-7

R45

644.

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēts, pilna diapazona koksēšanas iekārtas destilāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

309-879-8

101316-76-1

R45

645.

Ligroīns (naftas), smagā tiešās destilācijas frakcija, saturoša aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-945-6

101631-20-3

R45

646.

Ligroīns (naftas), vieglais, attīrīts no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

309-976-5

101795-01-1

R45

647.

Metilakrilamido glikolāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda)

2.kat. kanc.;

2.kat. mut.

403-230-3

77402-05-2

R45;

R46

648.

Metilakrilamidometoksiacetāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda)

2.kat. kanc.;

2.kat. mut.

401-890-7

77402-03-0

R45;

R46

649.

2-metilaziridīns, propilēnimīns

2. kat. kanc.

200-878-7

75-55-8

R45

650.

Metilazoksimetilacetāts

2. kat. kanc.

209-765-7

592-62-1

R45

651.

(metilēnbis-(4,1-fenilēnazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridīn-5,3-diil)))-1,1′-dipiridīnija dihlorīda dihidrohlorīds

2. kat. kanc.

401-500-5

-

R45

652.

4,4’-Metilēn bis(2-hloranilīns) (MOCA)

2. kat. kanc.

101-14-1

R45

653.

4,4-metilēndi-o-toluidīns

2. kat. kanc.

212-658-8

838-88-0

R45

654.

4-metil-m-fenilēndiamīns, 2,4-toluoldiamīns

2. kat. kanc.

202-453-1

95-80-7

R45

655.

Metilmetānsulfonāts

2. kat. kanc.

66-27-3

656.

N-Metil-N’-nitro-N-nitrozoguanidīns (MNNG)

2. kat. kanc.

200-730-1

70-25-7

R45

657.

2-metoksianilīns, o-anizidīns

2. kat. kanc.

201-963-1

90-04-0

R45

658.

6-metoksi-m-toluidīns; p-krezidīns

2. kat.kanc.

204-419-1

120-71-8

R45

659.

Nafta; Jēlnafta

2. kat. kanc.

232-298-5

8002-05-9

R45

660.

Nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

232-443-2

8030-30-6

10

R45

661.

Nafta (naftas), vieglais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

265-075-6

64741-74-8

R45

662.

Nafta (naftas), vieglā katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-993-5

68513-03-1

R45

663.

Nafta (naftas), visa diapazona alkilāti, butānu saturošie; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-267-0

68527-27-5

R45

664.

Nafta (akmeņogļu), destilācijas atlikums; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

292-636-2

90641-12-6

R45

665.

Nafta (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings

2. kat. kanc.

302-690-1

94114-54-2

R45

666.

Naftalīns

2. kat. kanc.

202-049-5

91-20-3

50

10

R45

667.

 Naftas gāzes, sašķidrinātas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C7, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –40 °C līdz 80 °C.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-704-2

68476-85-7

R45;

R46

668.

 Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst sašķidrinātas naftas gāzes attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C7 un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –40 °C līdz 80 °C (– 40 °F līdz 176 °F).]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-705-8

68476-86-8

R45;

R46

669.

 Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst sašķidrinātu naftas gāzu maisījuma attīrī­šanā no sēra savienojumiem, oksidējot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisī­jumus. Tas sastāv galvenokārt no C4 piesāti­nātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-463-0

92045-80-2

R45;

R46

670.

Naftas produkti, hidrofainera reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

271-058-4

68514-79-4

R45

671.

 Naftas produkti, rafinēšanas gāzes; rafinēšanas gāze (Maisījums, ko veido galvenokārt ūdeņradis un atšķirīgos nelielos daudzumos metāns, etāns un propāns.)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-750-6

68607-11-4

R45;

R46

672.

Naftēnu eļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-172-3

64742-68-3

R45

673.

Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-173-9

64742-69-4

R45

674.

Naftēnu eļļas (naftas), smagās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-179-1

64742-75-2

R45

675.

Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

265-180-7

64742-76-3

R45

676.

2-naftilamīns

1. kat. kanc.

202-080-4

91-59-8

R45

677.

2-naftilamīna sāļi

1. kat. kanc.

209-030-0 [1]

210-313-6 [2]

553-00-4 [1]

612-52-2 [2]

R45

678.

Nātrija dihromāts, bezūdens

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

234-190-3

10588-01-9

R45;

R46

679.

 Nātrija dihromāts, dihidrāts

2. kat. mut.

234-190-3

7789-12-0

680.

 Nātrija hromāts

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

231-889-5

7775-11-3

R45;

R46

681.

Niķeļa dioksīds

1. kat. kanc.

234-823-3

12035-36-8

R49

682.

Niķeļa monoksīds

1. kat. kanc.

215-215-7

1313-99-1

R49

683.

Niķeļa subsulfīds, triniķeļa disulfīds

1. kat. kanc.

234-829-6

12035-72-2

R49

684.

Niķeļa sulfīds

1. kat. kanc.

240-841-2

16812-54-7

R49

685.

5-nitroacenaftēns

2. kat. kanc.

210-025-0

602-87-9

R45

686.

2-nitroanizols

2. kat. kanc.

202-052-1

91-23-6

R45

687.

4-nitrobifenils

2. kat. kanc.

202-204-7

92-93-3

R45

688.

Nitrofēns (ISO), 2,4-dihlorfenil 4-nitrofenilēteris

2. kat. kanc.

217-406-0

1836-75-5

R45

689.

2-nitronaftalīns

2. kat. kanc.

209-474-5

581-89-5

R45

690.

2-nitropropāns

2. kat. kanc.

201-209-1

79-46-9

R45

691.

 2- nitrotoluols

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

201-853-3

88-72-2

3

R45;

R46

692.

N-Nitrozodimetilamīns,

Dimetilnitrozoamīns

2. kat. kanc.

200-549-8

62-75-9

R45

693.

Nitrozodipropilamīns

2. kat. kanc.

210-698-0

621-64-7

R45

694.

2,2’-(nitrozoimino)bis-etanols

2. kat. kanc.

214-237-4

1116-54-7

R45

695.

 Ogļūdeņraži, C3-4; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-681-9

68476-40-4

R45;

R46

696.

 Ogļūdeņraži, C4-5; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-682-4

68476-42-6

R45;

R46

697.

Ogļūdeņraži, C3-C11, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-686-6

68476-46-0

R45

698.

Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8, katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

270-687-1

68476-47-1

R45

699.

 Ogļūdeņraži, C2-4, bagātināti ar C3; Naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-689-2

68476-49-3

R45;

R46

700.

Ogļūdeņraži, C≥5, bagāti ar C5-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-690-8

68476-50-6

R45

701.

Ogļūdeņraži, bagāti ar C5; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

270-695-5

68476-55-1

R45

702.

 Ogļūdeņraži ar lielu C3-4 saturu, naftas destilātu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilācijā un kondensācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, galvenokārt C3 līdz C4.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

270-990-9

68512-91-4

R45;

R46

703.

 Ogļūdeņraži, C1-4; naftas gāze (Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst termiskā krekingā, absorbera operācijās un jēlnaftas destilācijā. To veido ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4 un tā viršanas temperatūras aptuvenais diapazons ir 
–164 °C līdz –0,5 °C.)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-032-2

68514-31-8

R45;

R46

704.

 Ogļūdeņraži, C1-4, attīrīti no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst ogļūdeņražu gāzu attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –164 °C līdz –0,5 °C.]

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-038-5

68514-36-3

R45;

R46

705.

 Ogļūdeņraži, C1-3; naftas gāze (Ogļūdeņražu maisījums, ko veido ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3, un tā viršanas temperatūras aptuvenais diapazons ir – 164 °C līdz – 42 °C.)

1. kat. mut.;

2. kat. mut.

271-259-7

68527-16-2

R45;

R46

706.

 Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizēšanas frakcija; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-261-8

68527-19-5

R45;

R46

707.

 Ogļūdeņraži, C2-4; naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

271-734-9

68606-25-7

R45;

R46

708.

 Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze

1. kanc. kat.;

2. kat. mut.

271-735-4

68606-26- 8

R45;

R46

709.

 Ogļūdeņraži, C4; Naftas gāze

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

289-339-5

87741-01-3

R45;

R46

710.

Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēti; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

292-617-9

90640-95-2

R45

711.

Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora vieglās frakcijas, aromātisko savienojumu hidrēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-298-4

91995-38-9

R45

712.

 Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāta, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot tvaika krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C4, galvenokārt no 1-butēna un 2-butēna, un satur arī butānu un izobutēnu, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni diapazonā no –12 °C līdz 5 °C (10,4 °F līdz 41 °F)

1. kat. kanc.;

2. kat. mut.

295-405-4

92045-23-3

R45;

R46

713.

Ogļūdeņraži, vieglie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-436-3

92045-55-1

R45

714.

Ogļūdeņraži, C4-12, hidrēti naftas krekinga produkti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-443-1

92045-61-9

R45

715.

Ogļūdeņraži, C8-11, naftas krekinga produkti, tuluola frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-444-7

92045-62-0

R45

716.

Ogļūdeņraži, C4-11, naftas krekinga produkti, nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

295-445-2

92045-63-1

R45

717.

Ogļūdeņraži, C6-7, naftas krekings, attīrīti ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-446-8

92045-64-2

R45

718.

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

295-794-0

92128-94-4

R45

719.

Ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C>9 aromātiskajiem savienojumiem, pārveidotā smagā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-465-7

93572-35-1

R45

720.

Ogļūdeņraži, C5-11, bagāti ar nearomātiskajiem savienojumiem, pārveidotā vieglā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-466-2

93572-36-2

R45

721.

Ogļūdeņraži, C6-11, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-852-0

93763-33-8

R45

722.

Ogļūdeņraži, C9-12, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

297-853-6

93763-34-9

R45

723.

Ogļūdeņraži, hidrokrekinga parafīnu destilācijas atlikumi, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

297-857-8

93763-38-3

R45

724.

Ogļūdeņraži, C20-50, atlikuma eļļas hidrogenēšanas vakuumdestilāts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

300-257-1

93924-61-9

R45

725.

Ogļūdeņraži, C13-30, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-971-7

95371-04-3

R45

726.

Ogļūdeņraži, C16-32, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-972-2

95371-05-4

R45

727.

Ogļūdeņraži, C37-68, attīrīti no vaska un asfalta, hidrēti, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-974-3

95371-07-6

R45

728.

Ogļūdeņraži, C37-65, hidrēti, attīrīti no asfalta, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

305-975-9

95371-08-7

R45

729.

Ogļūdeņraži,C16-C20, hidrētais vidējais destilāts, galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

307-659-6

97675-85-9

R45

730.

Ogļūdeņraži,C12-C20, hidrētie parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc.

307-660-1

97675-86-0

R45

731.

Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atmosfēras spiedienā atlikums, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-661-7

97675-87-1

R45

732.

Ogļūdeņraži, C17-40, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atlikums, vakuumdestilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-755-8

97722-06-0

R45

733.

Ogļūdeņraži,C11-C17, ekstahētā ar šķīdinātāju vieglā naftēnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta)

2. kat. kanc

307-757-9

97722-08-2

R45

734.

Ogļūdeņraži, C13-27, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-758-4

97722-09-3

R45

735.

Ogļūdeņraži, C14-29, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

307-760-5

97722-10-6

R45

736.

Ogļūdeņraži, C27-42, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-131-8

97862-81-2

R45

737.

Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti destilāti, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-132-3

97862-82-3

R45

738.

Ogļūdeņraži, C27-45, naftēnu vakuumdestilācija; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-133-9

97862-83-4

R45

739.

Ogļūdeņraži, C27-45, attīrīti no aromātis­kajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-287-7

97926-68-6

R45

740.

Ogļūdeņraži, C20-58, hidrēti; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-289-8

97926-70-0

R45

741.

Ogļūdeņraži, C27-42, satur naftēnus; Nestandarta jēlnafta

2. kat. kanc.

308-290-3

97926-71-1

R45

742.

Ogļūdeņraži, C6-8, hidrogenēti, dearomatizēti ar sorbentiem, toluola rafinēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

309-870-9

101316-66-9

R45

743.

Ogļūdeņraži, bagāti ar C6, ar ūdeņradi apstrādāti gaišie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-871-4

101316-67-0

R45

744.

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-974-4

101794-97-2

R45

745.

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti, attīrīti no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

2. kat. kanc.

309-987-5

101896-28-0

R45

746.

Ogļūdeņraži, C3-6, bagāti ar C5, tvaika krekinga nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

310-012-0

102110-14-5

R45

747.

Ogļūdeņraži, bagāti ar C5, satur diciklopentadiēnu; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

2. kat. kanc.

310-013-6

102110-15-6

R45

748.

4,4’-oksidianilīns un tā sāļi, p-aminofenil ēteris

sāļu p-aminofenilēteri

2. kat. kanc.;

2. kat. mut.

202-977-0

101-80-4

R45;