Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.490

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 57.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infra­struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma “Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 56.1 punktu)

3.1 (Svītrots ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123)

3.2 Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem (turpmāk – Kohēzijas fonds). Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 15 775 924 euro un nacionālais publiskais finansējums – 8 643 900 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1123 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.800)

4. (Svītrots ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790)

5. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Atbildīgā iestāde nodrošina visas starpniek­institūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros atbalsta normatīvo aktu prasībām neatbilstošo sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivāciju:

7.1. darbības, kas tieši saistītas ar izgāztuves rekultivāciju;

7.2. pēcrekultivācijas monitoringa aprīkojuma nodrošināšanu.

8. Aktivitātes ietvaros neatbalsta piesārņoto vietu sanāciju, ja juridiskā persona, kas atbildīga par piesārņojuma radīšanu, neeksistē un nav iespējams piemērot principu “piesārņotājs maksā”.

9. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

9.1. ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas nepārsniedz 2,5 procentus no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajam kritērijam;

9.2. autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.3. būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.4. būvdarbu izmaksas;

9.5. pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādes izmaksas;

9.6. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumu pakalpojumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.7. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010; MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

9.1 Šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā)

10. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz trīs procentus no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

10.2. autoruzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 0,5 procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

10.3. būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz trīs procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

10.4. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumu pakalpojumi pārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.5. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010; MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790)

10.1 Finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Pirms finanšu rezerves izmantošanas attiecīgi groza vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā)

11. Projekta izmaksās iekļauj šo noteikumu 9., 10. un 10.1 punktā minētās izmaksas.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.136 redakcijā)

III. Prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam

12. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs ir:

12.1. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas normatīvo aktu prasībām neatbilstoša atkritumu izgāztuve (1.pielikums);

12.2. pašvaldība, kuras teritorijā neatrodas atkritumu izgāztuve, bet kas ir atbildīga par radīto piesārņojumu.

13. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur atrodas normatīvajiem aktiem neatbilstošā atkritumu izgāztuve:

13.1. zemesgabals ir reģistrēts zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums;

13.2. ja zemesgabals ir denacionalizēts ar apgrūtinājumu, ar zemesgabala īpašnieku panākta vienošanās par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas, vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai un nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

14. Uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt šādos gadījumos:

14.1. ja Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu ir nodokļu parādi;

14.2. ja Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs ir saņēmis no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros;

14.3. ja ar apgrūtinājumu denacionalizēta zemesgabala īpašnieks ir atsavinājis šo zemesgabalu citai privātpersonai.

IV. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlase

(Nodaļas nosaukums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

15. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 56.1 punktu)

15.1 Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlasi izsludina piecās projektu iesniegumu atlases kārtās:

15.1 1. pirmajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 3 427 601 euro;

15.1 2. otrajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 4 280 976 euro;

15.1 3. trešajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 6 289 127 euro;

15.1 4. ceturtajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 1 514 276 euro;

15.1 5. piektajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 263 944 euro.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.800 redakcijā)

16. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šo noteikumu 1.pielikumā minēto novadu atbildīgajām pašvaldībām vai pašvaldībām, kas ir atbildīgas par radīto piesārņojumu:

16.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne agrāk kā mēnesi pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

16.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 2.janvārim;

16.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 5.martam;

16.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 21.decembrim;

16.5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2013.gada 30.novembrim.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136; MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.628; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123)

17. Ja pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicinātais potenciālais Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesniegumu neiesniedz atbildīgajā iestādē noteiktajā termiņā vai atbildīgā iestāde Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noraida, uzaicinājumu atkārtoti nosūta piektajā Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtā.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1123 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.628)

19. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

20. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 1.pielikumā minēto novadu atbildīgajām pašvaldībām. Atbildīgā iestāde var pagarināt Kohēzijas fonda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālo Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju par Kohēzijas fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ja:

20.1. Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

20.2. pēc uzaicinājuma izsūtīšanas tiek izdarīti grozījumi šajos noteikumos.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

V. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniegšanas noteikumi

(Nodaļas nosaukums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

21. Atbalsta likme no Kohēzijas fonda nepārsniedz 50 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām Rīgas pilsētas pašvaldībā un 85 procentus pārējā Latvijas teritorijā esošajām pašvaldībām. Pārējās attiecināmās izmaksas sedz finansējuma saņēmējs.

22. Minimālais finansējuma apjoms aktivitātes ietvaros vienam Kohēzijas fonda projektam nav noteikts. Viena projekta Kohēzijas fonda līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

23. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu skaits vienam projekta iesniedzējam atbilst šo noteikumu 1.pielikumam. Vienā projekta iesniegumā var plānot tikai vienas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju.

24. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 27., 28., 29. un 30., 31., 32. vai 33., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina Kohēzijas fonda projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

25. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētos dokumentus.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

27. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

28. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

29. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

30. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

31. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

VI. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

32. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vadošās iestādes un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

33. Atbildīgā iestāde:

33.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

33.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto savā mājas­lapā internetā (www.varam.gov.lv) ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un Kohēzijas fonda projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus, kā arī nosaka iepirkuma procedūras standarta dokumentus;

33.3. reģistrē iesniegtos Kohēzijas fonda projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu, norādot reģistrācijas numuru, uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

34. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem (3.pielikums):

34.1. atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja Kohēzijas fonda projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē;

34.2. atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

34.2.1. Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajam kritērijam jāsaņem vismaz viens punkts;

34.2.2. par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem var saņemt papildu punktus.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

35. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

35.1. vispirms vērtē Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 25., 26., 28. un 29.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

35.2. ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 23.1, 24.1, 27., 30., 33., 34., 35. un 36.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

35.3. ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 12., 13., 15., 20., 21., 22., 23., 24., 31., 32. un 37.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 34.2.apakšpunktu. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 3.pielikuma 12., 13., 15., 20., 21., 22., 23., 24., 31., 32. un 37.punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Nē" vai Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 34.2.1.apakšpunktam, Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

36. Ja divi vai vairāki Kohēzijas fonda projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

36.1. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

36.2. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 5.punktā minētajam kritērijam;

36.3. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam kritērijam;

36.4. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajam kritērijam;

36.5. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam;

36.6. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

37. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

37.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

37.2. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

37.1 Lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu:

37.11. precizēt informāciju par Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

37.12. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam;

37.13. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 31. un 32.punktā minētajiem kritērijiem;

37.14. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.1 punktam;

37.15. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

37.16. precizēt Kohēzijas fonda projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 15.punkts);

37.17. precizēt naudas plūsmas pro­gnozi (3.pielikuma 20.punkts);

37.18. precizēt Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 21.punkts);

37.19. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus (3.pielikuma 22.punkts);

37.1 10. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam;

37.1 11. nodrošināt tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

38. 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo par to atzinumu, kā arī divu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta to projekta iesniedzējam.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā)

39. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

40. Kopējais nosacījumu izpildes termiņš nevar būt ilgāks par trim mēnešiem. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minēto termiņu nevar pagarināt.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

41. Lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā)

VII. Iepirkuma procedūra, iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

42. Iepirkuma procedūru veic finansējuma saņēmējs.

43. Atbildīgā iestāde divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā (www.varam.gov.lv) iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma procedūru dokumentu paraugus.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136)

44. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanas.

45. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos norma­tīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas šādi noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām Kohēzijas fonda projekta izmaksām.

VIII. Maksājumu veikšana

46. Visus izdevumus, ko veicis finansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

47. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem atbildīgajā iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā)

48. (Svītrots ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790)

IX. Kohēzijas fonda projekta īstenošana

49. Finansējuma saņēmējs pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu. Trešās, ceturtās un piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 30. decembrim.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.667 redakcijā)

50. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) par Kohēzijas fonda projekta ieviešanas procesu.

51. Ja pēc vienošanās noslēgšanas par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu Kohēzijas fonda projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē priekšlikumu par grozījumiem vienošanās nosacījumos.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.790 redakcijā)

52. Vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu negroza šādos gadījumos:

52.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret projektā sākotnēji noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem;

52.2. ja projekta aktivitāšu kopējās izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

52.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apmēru.

(Grozīts ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790)

53. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu saga­tavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

53.1 (Svītrots ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123)

53.2 (Svītrots ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123)

X. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

54. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc Kohēzijas fonda projekta īstenošanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par:

54.1. Kohēzijas fonda projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

54.2. rekultivētās teritorijas turpmāko izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;

54.3. rekultivētās teritorijas juridisko statusu;

54.4. pēcrekultivācijas veiktā monitoringa rezultātu atbilstību Valsts vides dienesta noteiktajiem pēcrekultivācijas monitoringa parametriem;

54.5. veiktajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai par Kohēzijas fonda projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

55. Pirmo reizi šo noteikumu 5.pielikumā noteikto veidlapu iesniedz gada laikā pēc Kohēzijas fonda noslēguma maksājuma saņemšanas un turpmāk – reizi gadā saskaņā ar vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

56. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu Kohēzijas fonda projektu pabeigšanas aktivitātes ietvaros, ja saskaņā ar vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu nav noteikts ilgāks laikposms.

56.1 Šo noteikumu 3. un 15.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1123 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1010)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Vides ministra vietā – labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās sadzīves atkritumu izgāztuves

(Pielikums MK 21.02.2012. noteikumu Nr.136 redakcijā)

Nr.p.k.

Reģionālā vides pārvalde (RVP)

Novads, kurā atrodas izgāztuve

Izgāztuves atrašanās vieta (nosaukums)

Piesārņoto vietu reģistrs

Latgales plānošanas reģions
1. Daugavpils RVP Daugavpils Demene 44508/830/PV
2. Rēzeknes RVP Ciblas Zvirgzdene 68988/2956/PPV
3. Rēzeknes RVP Rēzeknes Ritiņi 78768/732/PPV
Zemgales plānošanas reģions
4. Madonas RVP Kokneses Koknese 32608/2832/PPV
5. Madonas RVP Kokneses Cenši 32468/2816/PPV
6. Madonas RVP Jaunjelgavas Totēni 32808/5283/PPV
7. Madonas RVP Jaunjelgavas Jaunieši 32848/5282/PPV
8. Madonas RVP Jaunjelgavas Putnukalns 32788/5288/PPV
9. Madonas RVP Jaunjelgavas Zvanītāji 32868/5285/PPV
10. Madonas RVP Jaunjelgavas Siliņkalns 32508/2820/PPV
11. Madonas RVP Skrīveru Ramziņas 32828/2868/PPV
12. Madonas RVP Pļaviņu Āžukalns 32588/5286/PPV
13. Madonas RVP Pļaviņu Rūcēnkalns 32928/5280/PPV
14. Madonas RVP Neretas Strobuki 32748/2859/PPV
15. Madonas RVP Neretas Radiņi 32708/2857/PPV
16. Madonas RVP Neretas Mazdīči 32668/5278/PPV
17. Madonas RVP Vecumnieku Medņi 32628/2850/VNPP
18. Madonas RVP Vecumnieku Sietiņi 32628/2849/PPV
19. Madonas RVP Vecumnieku Ziliņi 32908/5290/PPV
20. Madonas RVP Vecumnieku Taurkalne 32908/5291/PPV
21. Daugavpils RVP Jēkabpils Prūsāni 56548/844/PPV
22. Daugavpils RVP Jēkabpils Starenieki 56668/850/PPV
23. Daugavpils RVP Jēkabpils Siliņi 56828/856/PPV
24. Daugavpils RVP Jēkabpils Banderi 56528/1440/PPV
25. Daugavpils RVP Jēkabpils Sīpulāni 56988/870/PPV
26. Daugavpils RVP Jēkabpils Bērzgala 56748/5301/PPV
27. Daugavpils RVP Krustpils Poļakas 56968/5358/PPV
28. Daugavpils RVP Krustpils Lejas Smani 56948/5306/PPV
29. Daugavpils RVP Krustpils Kalngali 56948/5304/PPV
30. Daugavpils RVP Krustpils Dimzukalns 56948/5305/PPV
31. Daugavpils RVP Krustpils Stimbināja 56768/846/PPV
32. Daugavpils RVP Krustpils Troškas 56468/852/PPV
33. Daugavpils RVP Viesītes Spures 56357/5300/PPV
34. Daugavpils RVP Viesītes Skosas 56888/1409/PPV
35. Daugavpils RVP Viesītes Salāte 56808/5299/PPV
36. Daugavpils RVP Salas Ielejas 56868/5298/PPV
37. Daugavpils RVP Salas Plaušukalns 56908/2043/PPV
38. Daugavpils RVP Salas Rāceņi (Gustiņi) 56868/5303/PPV
39. Daugavpils RVP Aknīstes Pāvulāni 1 56257/838/PPV
40. Daugavpils RVP Aknīstes Bubuļi 56448/1352/PV
41. Daugavpils RVP Aknīstes Urbāni 56448/5338/PPV
42. Daugavpils RVP Aknīstes Kabatas 56628/5302/PPV
Kurzemes plānošanas reģions
43. Liepājas RVP Kuldīgas Zīles 62748/1331/PPV
44. Liepājas RVP Kuldīgas Kauši 62468/1012/VNPP
45. Liepājas RVP Kuldīgas Grantiņi 62608/1004/VNPP
46. Liepājas RVP Kuldīgas Sermītes 62648/1364/VNPP
47. Liepājas RVP Kuldīgas Svillas 62648/1365/VNPP
48. Liepājas RVP Kuldīgas Pūteļi 62808/1328/VNPP
49. Liepājas RVP Kuldīgas Priedīškalns 62928/1165/VNPP
50. Liepājas RVP Kuldīgas Kalēji 62608/1005/VNPP
51. Liepājas RVP Kuldīgas Siliņi 62608/988/VNPP
52. Liepājas RVP Kuldīgas Valāti 62928/1166/PPV
53. Liepājas RVP Kuldīgas Sviķi (Padure) 62728/1385/PPV
54. Liepājas RVP Kuldīgas Cīņas karjers (Cīņa) 62548/5378/PPV
55. Liepājas RVP Kuldīgas Bigasāti 62508/1343/VNPP
56. Liepājas RVP Skrundas Sniedzes 62828/1251/PPV
57. Liepājas RVP Skrundas Stūrīši 62788/1379/PPV
58. Liepājas RVP Skrundas Skrunda 62297/1445/VNPP
59. Liepājas RVP Skrundas Vītoliņi 62688/1275/PPV
60. Liepājas RVP Saldus Bandzeri 84708/1641/VNPP
61. Liepājas RVP Saldus Pampāļi 84768/1469/VNPP
62. Liepājas RVP Saldus Krimpji (Alpi) 84668/1468VNPP
63. Liepājas RVP Saldus Kūmas (Kalves) 84728/1466/VNPP
64. Liepājas RVP Saldus Mēra kapi 84828/1431/VNPP
65. Liepājas RVP Saldus Grieztpurva 84948/1433/VNPP
66. Liepājas RVP Saldus Vecās grantsbedres 84488/5439/VNPP
67. Liepājas RVP Brocēnu Vibsteri 84808/1511/PPV
Vidzemes plānošanas reģions
68. Valmieras RVP Burtnieku Kulpji 96708/2132/PPV
69. Valmieras RVP Valmieras Beites 96648/2160/PV
70. Valmieras RVP Beverīnas Ozoli 94848/3383/PPV
71. Valmieras RVP Valkas Celīši 94928/5241/PPV
72. Valmieras RVP Smiltenes Kangarkalni 94748/3360/PPV
73. Valmieras RVP Smiltenes Putnukalns 94708/5258/PPV
74. Valmieras RVP Smiltenes Smiltiņsils 94588/5318/PPV
75. Valmieras RVP Smiltenes Drandu ielā 24 94155/3371/PPV
76. Valmieras RVP Amatas Kursene 42788/2484/PPV
77. Valmieras RVP Vecpiebalgas Veļķi 42928/2508/PPV
78. Valmieras RVP Vecpiebalgas Alauksts 42928/2505/PPV
79. Valmieras RVP Priekuļu Piebaudzes (Baudzes) 42728/5240/PV
80. Madonas RVP Madonas Vālēni 70688/3040/PPV
81. Madonas RVP Madonas Lauski 70968/3068/PPV
82. Madonas RVP Madonas Siliņi 70628/3034/PV
83. Madonas RVP Madonas Pērles 70768/3047/VNPP
84. Madonas RVP Madonas Lindes 70428/3006/PPV
85. Madonas RVP Madonas Kalnieši 70708/3035/PPV
86. Madonas RVP Madonas Dubītes 70448/3013/PPV
87. Madonas RVP Madonas Sūņi 70748/5284/PPV
88. Madonas RVP Madonas Ienāškalniņš 70868/3056/PPV
89. Madonas RVP Madonas Mālsala 70448/4401/PPV
90. Madonas RVP Madonas Silenieki 70868/3057/PPV
91. Madonas RVP Madonas Jurupe 70868/3058/PPV
92. Madonas RVP Ērgļu Sidrabiņi 70928/5279/PPV
93. Madonas RVP Ērgļu Andrupi 70608/3030/PPV
94. Madonas RVP Ērgļu Lempēni 70548/3023/PPV
95. Madonas RVP Varakļānu Varakļāni 70948/3063/PPV
96. Madonas RVP Varakļānu Vorza 70788/3052/PPV
Rīgas plānošanas reģions
97. Lielrīgas RVP Rīga Deglava iela 01944/675/PV
98. Lielrīgas RVP Lielvārdes Auriņi 74488/3665/PPV
99. Lielrīgas RVP Ogres Ķiļupe 74808/3638/PV
100. Lielrīgas RVP Ogres Pinkas 74528/3671/PPV
101. Valmieras RVP Alojas Mežiņi 6448/5238/PPV
102. Lielrīgas RVP Rīga Kleisti 01924/673/PV

Apzīmējumi.

RVP – reģionālā vides pārvalde

PV – piesārņota vieta

PPV – potenciāli piesārņota vieta

VNPP – vieta nav potenciāli piesārņota

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490

(Pielikums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1010 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.136; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123; grozījumi 7.2. un 7.3.apakšsadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 21.02.2012. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1123; grozījumi pielikuma 4.punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Darbības programmas numurs un nosaukums: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.5. Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.5.1.2. Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija
Projektu iesniegumu atlases veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības MINISTRIJA


Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projekta gatavības stadija:

jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1. nav sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2. sagatavota tehniskā specifikācija tehniskā projekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

1

1.3. izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

2

2. Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju:

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1. būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa lielāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

2.2. būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa no 2,0 līdz 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

2.3. būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa no 1,5 līdz 2,0 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

2.4. būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa mazāka par 1,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

3. Atkritumu apsaimniekotāja, zemes īpašnieka (pašvaldības, privātīpašnieka) papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā:

kritērijs dod papildu punktus

3.1. līdz 5 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

1

3.2. lielāks par 5 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

4. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (atkritumu apjoms izgāztuvē (tonnas) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām (euro)). Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri atbilst atbilstības un administratīvajiem kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu skaitu

kritērijs dod papildu punktus

4.1. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

1

4.2. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10 līdz 20 procentiem

2

4.3. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo aprēķināto vai līdz 10 procentiem (neieskaitot) to pārsniedz, vai līdz 10 procentiem (neieskaitot) mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

3

4.4. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10 līdz 20 procentiem

4

4.5. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

5

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

5. Izgāztuves kategorija atbilstoši atkritumu bīstamībai un potenciāli radītam vides piesārņojumam (ilgtspējīga attīstība) saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju:

kritērijs dod papildu punktus

5.1. I kategorija – izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli nelielu risku

1

5.2. II kategorija – izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli vidēju risku

2

5.3. III kategorija – izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli lielu risku

3

6. Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī (teritorijas līdzsvarota attīstība):

kritērijs dod papildu punktus

6.1. teritorijas attīstības indekss ir lielāks par + 0,3

1

6.2. teritorijas attīstības indekss ir no – 1,18 līdz + 0,3

2

6.3. teritorijas attīstības indekss ir mazāks par –1,18

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

7. Projekta īstenošana nodrošinās izgāztuves negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti samazināšanu (ilgtspējīga attīstība)

N

8. Projekta īstenošana novērsīs iedzīvotāju saslimšanas draudus

N(NA)

Jā/Nē

9. Projekta iesniegums attiecas uz tādas sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju, kas iekļauta Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"" 1.pielikumā

N

10. Atkritumu izgāztuve reģistrēta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā

N

11. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

12. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst aktivitātes attiecināmo izmaksu pozīcijām un apjomiem

P

13. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst aktivitātes neattiecināmo izmaksu pozīcijām

P

14. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

14.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
14.2. plānotie rezultāta un iznākuma rādītāji atbilst aktivitātes mērķim
14.3. norādīta veicamo darbību vieta projekta īstenošanas teritorijā
14.4. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi, lai ieviestu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā
14.5. aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu
15. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

16. Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību:

N

16.1. ir atbilstoša institucionālā struktūra
16.2. ir plānots rekultivētās izgāztuves vides stāvokļa monitorings
16.3. ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu rekultivētās izgāztuves vides stāvokļa monitoringu
17. Projekta iesniegumā norādītie projekta faktiskie rādītāji (rekultivējamās izgāztuves platība) atbilst projekta aprakstam

N

18. Pieprasītā Kohēzijas fonda finansējuma atbalsta likme nepārsniedz 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām Rīgas pilsētas pašvaldībai un 85 procentus pārējām pašvaldībām

N

19. Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

19.1. ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
19.2. ir saskaņā ar būvdarbu tāmi
19.3. norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam
19.4. ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai
19.5. atbilst prognozētajām vidējām tirgus cenām pusgada laikā pirms projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas
20. Projekta naudas plūsmas prognoze:

P

20.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi
20.2. atbilst plānotajam laika grafikam
20.3. atbilst projekta finanšu plānam
21. Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

21.1. projekta administratīvo vadību (tajā skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība)
21.2. projekta finanšu vadību (tajā skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana)
21.3. projekta tehnisko vadību (tajā skaitā saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa pārskatu sagatavošana)
22. Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

23. Projekta iesniedzējam – pašvaldībai – nav nodokļu parādu uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu

P

23.1 Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu

N

24. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur atrodas normatīvajiem aktiem neatbilstošā atkritumu izgāztuve:

P

24.1. zemesgabals ir reģistrēts zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums

(NA)

24.2. zemesgabals ir denacionalizēts. Ar zemesgabala īpašnieku panākta vienošanās par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā, uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas, vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai

(NA)

24.1 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka izmaksas, kas radušās, sadārdzinoties projektam vai pieaugot projekta izmaksām, projekta iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

25. Projekta iesniegums iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

26. Projekta iesniedzējs uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

27. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai

N

28. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

29. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

30. Projekta iesniegumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem parakstījusi atbildīgā persona vai pilnvarota persona

N

31. Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un divas kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P (NA)

32. Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P (NA)

33. Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

34. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

35. Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

36. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas

N

37. Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi:

P

37.1. būvdarbu tāme
37.2. pašvaldības lēmums par finansējuma nodrošināšanu
37.3. pašvaldības apliecinājums, ka rekultivējamā izgāztuve ir bijusi vai tiek izmantota pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas (apglabāšanas) funkciju nodrošināšanai
37.4. tā dokumenta kopija, kas apliecina īpašumtiesības uz zemi, uz kuras atrodas rekultivējamā izgāztuve

(NA)

37.5. ar zemesgabala īpašnieku panāktās vienošanās kopija par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā, uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas, vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai un nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas

(NA)

37.6. projekta naudas plūsmas prognoze

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490

(Pielikums svītrots ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.790)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490

KN490P5_PAGE_1.JPG (72815 bytes)p>

KN490P5_PAGE_2.JPG (118319 bytes)

KN490P5_PAGE_3.JPG (11419 bytes)

Vides ministra vietā – labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 490Pieņemts: 30.06.2008.Stājas spēkā: 19.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 18.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
178473
{"selected":{"value":"31.12.2014","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2014","iso_value":"2014\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2013","iso_value":"2013\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-25.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2012","iso_value":"2012\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2012.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2010","iso_value":"2010\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2010.-29.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-26.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2008","iso_value":"2008\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2008.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva