Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumus Nr. 239 "Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.738

Rīgā 2005.gada 27.septembrī (prot. Nr.54 17.§)
Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā (28.sesija, Kopenhāgena, 2004.gada 15.–17.jūnijs) (turpmāk— memorands) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Memorands stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumus Nr.113 “Noteikumi par Vienošanās memorandu par iesaiņotu bīstamo kravu pārvadāšanu Baltijas jūrā” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 45.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministrs A.Pabriks
Pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta
2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.738
Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā

(28.sesija, Kopenhāgena, 2004.gada 15.–17.jūnijs)

1. sadaļa

Piemērošana

1. Atvieglojot Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (turpmāk — IMGD kodeksa) noteikumus, šos noteikumus var piemērot visiem ro-ro tipa kuģiem Baltijas jūras baseinā, Botnijas jūras līcī, Somu jūras līcī un ieejā Baltijas jūrā līdz līnijai, kas ziemeļos savieno Skovas un Lisekilas līniju (Scaw – Lysekil), pie nosacījuma, ka tiek ievērotas turpmāk noteiktās prasības.

2. Ro-ro tipa kuģi, kam ir izdots Atbilstības apstiprinājums saskaņā ar šā memoranda 8.sadaļu, var vienlaicīgi pārvadāt kravas transporta vienības (turpmāk — KTV), kas atbilst vai nu bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumu noteikumiem (turpmāk - RID), vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — ADR), vai IMDG kodeksa prasībām.

3. Bīstamās kravas, kas atbilst IMDG kodeksa un/vai RID vai ADR prasībām, var tikt iekrautas kopā tajās pašās KTV (skatīt 4.sadaļu).

2.sadaļa

Definīcijas

1. Šajā Memorandā lietotie termini ir izskaidroti IMDG kodeksā, izņemot tos, kuri uzskaitīti šajā sadaļā;

2. kuģa īpašnieks — komercsabiedrība, kā tā definēta Starptautiskajā drošas pārvaldes kodeksā (turpmāk — ISM kodekss);

3. iekraušana uz klāja — iekraušana uz klāja, kas ir atklāts no augšas un vismaz no divām pusēm (weather deck);

4. zemklāja iekraušana — iekraušana kravas telpās; atklātās ro-ro kravas telpās, ja vien kompetentas institūcijas uzskata, ka tās ir atklātas no augšas un vismaz no divām pusēm (weather deck); un/vai attiecīgi slēgtās ro-ro kravas telpās.

5. Maza augstuma viļņu rajons (turpmāk — MAVR) — jūras rajons, kur saskaņā ar 1996.gada 28.februāra Vienošanos (Stokholmas vienošanās), kas stājusies spēkā 1997.gada 1.aprīlī, par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem, kas veic regulārus plānotus starptautiskos reisus starp vai uz, vai no noteiktām ostām Zie­meļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā, ilgāk kā desmito daļu no gada viļņu augstums nepārsniedz 2,3 metrus. Satiksmi citos rajonos kompetenta institūcija var pieņemt kā MAVR satiksmi, ja tajā var nodrošināt līdzvērtīgu drošību.

6. Kompetentās institūcijas saskaņā ar šiem noteikumiem ir:

Dānijā

Dānijas Jūras pārvalde

Vermunsgade 38 c

DK-2100 COPENHAGEN O

E-pasts: info@dma.dk

Igaunijā

Igaunijas Jūras administrācijas

Jūras drošības nodaļa

Valge 4, EST- 11413 Tallinn

E-pasts: mot@vta.ee

Somijā

Somijas Jūras administrācija

P.O.Box 171

FIN-00181 HELSINKI

E-pasts: keskushallinto@fma.fi

Vācijā

Federālā Transporta, celtniecības un mājokļu ministrija

P.O.Box 20 01 00

D-53170 BONN

E-pasts: Ref-A33@BMVBW.bund.de

Lietuvā

Jūras Drošības administrācija

Janonio 24,

LT-5800 Klaipeda

E-pasts: msa@msa.lt

Latvijā

Latvijas Jūras administrācija

5 Trijādības iela

LV-1048, Rīga

E-pasts: lja@lja.bkc.lv

Polijā

Infrastruktūru ministrija

Str.Chalubinskiego 4/6

PL-00928 WARSAW

E-pasts: info@mi.gov.pl

Zviedrijā

Zviedrijas Jūras administrācija

Jūras drošības inspektorāts

SE-601 78 NORRKÖPING

E-pasts: inspektion@sjofartsverket.se

3. sadaļa

Bīstamo kravu transportēšana

1. Bīstamās kravas, kas ir klasificētas, iepakotas, marķētas, apzīmētas ar bīstamības zīmēm, dokumentētas un iekrautas kopā KTV vai kravas vienībā, saskaņā ar RID, ADR vai IMDG kodeksa prasībām, var transportēt saskaņā ar šī Memoranda noteikumiem.

2. ADR/RID 4.1.4 sadaļas iepakošanas instrukcijas R001 pielietošana ir atļauta tikai satiksmei MAVR.

3. Cisternām jāatbilst vai nu 4.2.nodaļai ADR/RID/IMDG kodeksā ar grozījumiem vai 4.3. nodaļai ADR/RID ar grozījumiem. Ro-ro kuģos nedrīkst transportēt cisternas ar atklātas vēdināšanas ierīcēm.

4. sadaļa

KTV iekraušana un apzīmēšana ar bīstamības zīmēm

1. Pakas (iepakojumus, lielus iepakojumus vai vidējas kravnesības konteinerus — IBC), kas satur bīstamas kravas, jāatdala vienu no otras KTV robežās saskaņā ar IMDG kodeksa nosacījumiem. Transportējot MAVR pakas ar IMDG kodeksa tabulas 7.2.1.16 atdalīšanas kategorijām 1 un 2, tās drīkst tikt iekrautas kopā vienā KTV. RID/ADR 7.5.2.2 punkta piezīme “a” var tikt izmantota transportēšanai MAVR.

2. Bīstamas kravas saturošās KTV jāapzīmē ar bīstamības zīmēm un jāmarķē saskaņā ar IMDG kodeksa vai RID/ADR nosacījumiem (skatīt 5.sadaļu).

Jūru piesārņotājus saturošas KTV jāmarķē saskaņā ar IMDG kodeksu.

5. sadaļa

KTV transportēšana

KTV, kas satur bīstamas kravas, drīkst pārvadāt ro-ro kuģos saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Konteinera/transporta vienības sertifikātam ir jābūt piešķirtam katrai KTV, kas satur bīstamas kravas. KTV Iepakošanas sertifikāta paraugam ir jāatbilst Starptautiskās jūras organizācijas, Starptautiskās darba organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komitejas (IMO/ILO/UN ECE) Vadlīnijām1 KTV iepakošanai, kas norādītas šī Memoranda 9.sadaļas 2.punktā. Iekraujot jauktas kravas transportēšanai MAVR, iekraušanas sertifikātā ir jābūt norādītam, ka ir ievērots jebkurš jauktas iekraušanas aizliegums, kā tas norādīts šā Memoranda 4.sadaļas 1.punkta otrajā teikumā. Šajā gadījumā iepakošanas sertifikātā jābūt norādītam: “Iepakots kopā saskaņā ar Memorandu”.

2. Ja bīstamās kravas tiek transportētas saskaņā ar RID vai ADR 3.4 nodaļu, nosūtītājam vai tā pārstāvim ir jānodrošina kuģa kapteinis ar informāciju par bīstamajām kravām ierobežotos daudzumos atbilstoši to bīstamības klasēm.

Ja bīstamās kravas tiek transportētas saskaņā ar RID/ADR 1.1.3.1., 1.1.3.2. vai 1.1.3.4. punktos noteikto, kravas nosūtītājam vai viņa pārstāvim ir jāinformē kuģa kapteinis par to, ka šie punkti tiek izmantoti.

3. Saskaņā ar ADR 1.1.3.4., 1.1.3.5. un 1.1.3.6. punktos noteikto, KTV priekšējā un aizmugurējā daļa jāapzīmē ar neitrālas oranžas krāsas plāksnēm no brīža, kad tās iekrauj, līdz brīdim, kamēr tās izkrauj no ro-ro kuģa, kā to paredz ADR 5.3. sadaļa. Par šādu plākšņu uzstādīšanu ir atbildīga persona, kura sagatavo KTV iekraušanai ro-ro kuģī.

1 Skatīt IMDG kodeksa punktu 5.4.2. un Papildinājumu (Supplement) punktu 4.4.2.

6. sadaļa

KTV iekraušana un atdalīšana

1. KTV atdalīšana jāveic saskaņā ar IMDG kodeksa nosacījumiem, izņemot gadījumu, kad, transportējot MAVR, nav nepieciešama atdalīšana 1. un 2. kategorijai no IMDG kodeksa 7.2.4.2 tabulas.

2. 1. klases bīstamo kravu iekraušana un atdalīšana ir jāveic saskaņā ar IMDG kodeksu un Atbilstības dokumentu, atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk — SOLAS 74) II-2/19 noteikumam.

3. Uz KTV, kas satur bīstamas kravas, iekraušanu attiecas šāda tabula:

iekraušanas tabula KTV ar 2. līdz 9.klases iepakotām, bīstamām kravām.

Piezīme: Iekraušanai jānotiek saskaņā arī ar Atbilstības dokumentu (SOLAS 1974, II-2/19 noteikums) vai Atbilstības vēstuli, kas norādīta Memoranda 8.sadaļā

Apraksts un klase saskaņā ar IMDG kodeksu/ RID/ADR

Kravas kuģi vai pasažieru kuģi, kuri pārvadā ne vairāk kā 25 pasažierus vai 1 pasažieri uz katriem 3 metriem no kuģa garuma*

Citi pasažieru kuģi

Apraksts

Klase

Uz klāja

Zem klāja

Uz klāja

Zem klāja

Gāzes

-uzliesmojošas gāzes

-neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes

-toksiskas gāzes

2

2.1

2.2

2.3

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts 3

aizliegts

aizliegts

atļauts3

aizliegts

aizliegts

atļauts 3

aizliegts

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

-iepakošanas grupas I vai II

- iepakošanas grupa III

3

atļauts

atļauts

atļauts

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

Viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas

-ANO Nr.1944, 1945, 2254, 2623

- citi ANO numuri

4.12

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

Pašuzliesmojošas vielas

4.2

atļauts

aizliegts

atļauts

aizliegts

Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes

4.3

atļauts1

aizliegts

atļauts1

aizliegts

Oksidējošās vielas

5.1

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

Organiskie peroksīdi

5.2 2

atļauts

aizliegts

aizliegts

aizliegts

Toksiskas vielas

-iepakošanas grupas I vai II

- iepakošanas grupa III

6.1

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

Infekciozas vielas

6.2

atļauts

atļauts

aizliegts

aizliegts

Radioaktīvas vielas

7

atļauts

atļauts

atļauts

atļauts

Korozīvas vielas

-iepakošanas grupas I vai II

-šķidrumi, iepakošanas grupa III

-cietas vielas, iepakošanas grupa III

8

atļauts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

atļauts

aizliegts

atļauts

atļauts

aizliegts

aizliegts

atļauts

Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

9

atļauts

atļauts

atļauts

atļauts

Piezīmes, kas attiecas uz šo tabulu :

1) Ferrosilikonu (ANO Nr.1408) pārvadāšana beramkravu iepakojumos, konteineros, ceļa transporta līdzekļos vai dzelzceļa vagonos, cisternkonteineros vai noņemamās cisternās ir atļauta tikai tad, ja ir pievienots sertifikāts, kas apstiprina, ka viela atrodas brīvā dabā, bet ir aizsargāta ar pārklāju, un ka daļiņu izmērs atbilst visa uzglabātā daļiņu materiāla izmēram.

2) Papildus ADR nosacījumiem šo vielu iekraušanas laikā jāievēro IMDG kodeksa nodaļa 7.7.

3) Atdzesētas gāzes, saskaņā ar ADR vai ar IMDG Kodeksa iekraušanas kategoriju D, ir aizliegtas.

*) Kopējais pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt vienu cilvēku uz katru kuģa garuma metru.

A: Ja bīstamo kravu iekraušana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta vienai vielai, kas iekrauta KTV kopā ar jauktām bīstamām vielām, aizliegums attiecas uz visu vienību šajā nodalījumā.

B: Vielas, kam noteikti īpaši IMDG kodeksa nosacījumi “SP 900”, ir aizliegtas.

C: IMDG Kodeksa iekraušanas nosacījumus drīkst piemērot tad, ja bīstamo kravu iekraušana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta, bet ir atļauta saskaņā ar IMDG kodeksa nosacījumiem.

7. sadaļa

Nosūtītāja papildus pienākumi

Nosūtītājam jānodrošina, lai papildus informācijai, ko pieprasa RID/ADR nosacījumi, ja tie tiek piemēroti, bīstamās kravas tiktu apzīmētas kā “Jūras piesārņotājs” (MARINE POLLUTANT).

8.sadaļa

Prasības, kas piemērojamas kuģiem

1. Attiecībā uz konstrukciju un aprīkojumu kuģiem jāpilda SOLAS 74 II-2/54 noteikumu ar grozījumiem prasības. Kuģiem, kas uzbūvēti 2002.g.1.jūlijā vai vēlāk, piemērojamas SOLAS 74 II-2/19 noteikumu ar grozījumiem prasības. Atbilstības dokumentā jāiekļauj informācija, kas norāda bīstamo kravu klases, kuras drīkst iekraut atsevišķās kuģa kravas telpās.

2. Kuģi, kuri uzbūvēti pirms 1984.gada 1.septembra un kuriem jau ir izsniegta atbilstības vēstule, drīkst turpināt pārvadāt bīstamās kravas saskaņā ar nosacījumiem, kas bija piemērojami laikā, kad tika izdota atbilstības vēstule. Tomēr šiem kuģiem jāievēro IMDG kodeksa 7.4 nodaļas nosacījumi.

3. Atbilstības vēstule, kas izdota saskaņā ar Memorandu, ir jāuzskata par līdzvērtīgu IMDG kodeksa 7.4.5.7 punktā norādītajam.

9.sadaļa

Papildus prasības

1. Jūras pārvadājumu laikā KTV, kas satur bīstamas kravas, ir jābūt nostiprinātām saskaņā ar Administrācijas apstiprinātu Kravas stiprināšanas rokasgrāmatu. Cik vien praktiski iespējams, jāievēro IMO 1985.gada 20.novembra rezolūciju A.581(14). Saskaņā ar šā Memoranda nosacījumiem ir aizliegts piedāvāt pārvadāšanai KTV bez stiprināšanas iespējām.

2. Visām kravas transporta vienībām ir jāatbilst IMO/ILO/UN/ECE Norādījumiem Kravas transporta vienību (KTV) iepakošanai.

3. Uz ro-ro kuģiem jābūt šādu dokumentu pēdējām versijām:

a) Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss);

b) Pasākumu saraksts kritiskās situācijās uz kuģiem, kas pārvadā bīstamās kravas (EmS);

c) Pirmās medicīniskās palīdzības rokasgrāmata (MFAG) negadījumiem ar bīstamām kravām;

d) Pielietojamie Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID) vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu ar autotransportu (ADR) A un B pielikums atkarībā no transporta veida.

4. Kuģu īpašniekiem ir jānodrošina, ka personas, kuras tie norīko un kuras ir iesaistītas KTV pārvadāšanā saskaņā ar šā Memoranda nosacījumiem, atkārtotu apmācību rezultātā ir iepazinušās ar attiecīgo noteikumu pielietošanu, īpaši ar ADR un RID. Viņiem jānodrošina, ka iesaistītās personas ir saņēmušas sertifikātu (apliecību), kas apstiprina, ka tās ir atbilstoši apmācītas un informētas.

5. Kompetentas iesaistītās institūcijas pieļauj izņēmumus uz laika periodu ne ilgāku kā 1 gads ar nosacījumu, ka ir nodrošināts līdzvērtīgs drošības līmenis. Par šādiem izņēmumiem ir jāinformē Memoranda dalībvalstis.

6. Šā memoranda 2.sadaļā uzskaitītajām Kompetentajām institūcijām ir jānodrošina, ka tiek veikts attiecīgs nosūtāmo kravu pārbaužu skaits, izmantojot pārbaužu veidlapas. Kompetentas institūcijas var vienoties par kopēju šādu inspekciju veikšanu. Pārbaudes nedrīkst pārsniegt saprātīgu laika periodu.

7. Pārbaužu skaitu un rezultātu prezentē Memoranda konferencēs un izplata starp attiecīgām kompetentām institūcijām.

10.sadaļa

Pārejas noteikumi

Kravas kuģos un pasažieru kuģos, kuros tiek pārvadāts ne vairāk kā 1 pasažieris uz katru kuģa garuma metru, KTV drīkst iekraut zem klāja saskaņā ar Vienošanās memoranda Vircburgas (Würzburg) versijas (no 1999.g. 24. līdz 26.augustam) 7.sadaļu, izmantojot kompetentas institūcijas apstiprinājumu, kas atļauj šādu iekraušanu līdz 2002.gada 31.decembrim.

Lai veiktu šādu iekraušanu zem klāja, ir jāpiemēro Vircburgas versijas 2.tabula un KTV atdalīšana uz šā klāja saskaņā ar IMDG kodeksa tabulu 7.2.4.2. (Kravas transporta vienību segregācijas tabula uz ro-ro kuģiem). Visas citas prasības ir jānodrošina saskaņā ar Memoranda Rīgas versiju.

11.sadaļa

Stāšanās spēkā

1. Šie Vienošanās memoranda grozījumi stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

2. Šī Vienošanās memoranda vācu un angļu tekstiem ir līdzvērtīgs spēks.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR THE TRANSPORT OF PACKAGED DANGEROUS GOODS IN RO/RO SHIPS IN THE BALTIC SEA

28th session, Copenhagen

15 to 17 June 2004

Section 1

Application

(1) By derogation from the provisions of the IMDG Code, these provisions may be applied on all Ro/Ro ships operating within the Baltic Sea proper, the Gulf of Bothnia, the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded in the north by the line Skaw-Lysekil provided that the requirements following below are met.

(2) Ro/Ro ships having been issued with a Document of Compliance in accordance with Section 8 below may carry, at the same time, cargo transport units (CTUs) which either fulfil the requirements of RID/ADR or of the IMDG Code.

(3) Dangerous goods, which either fulfil the requirements of the IMDG Code or RID or ADR may be loaded together in the same CTU (see Section 4).

Section 2

Definitions

(1) The terms used in this MoU refer to the IMDG Code except those listed below in this section

(2) Shipowner means company as defined in the ISM Code.

(3) On-deck stowage means stowage on the weather deck.

(4) Under deck stowage means stowage in a cargo space; in an open ro-ro cargo space, unless it is considered by a competent authority to be a weather deck; and/or in a closed ro-ro cargo space, as appropriate.

(5) Low Wave Height Area (LWHA) is a sea area where according to the Agreement concerning specific stability requirements for ro-ro passenger ships undertaking regular scheduled international voyages between or to or from designated ports in North West Europe and the Baltic Sea, 28 February 1996 (Stockholm Agreement), set into effect on 1April 1997, the significant wave height does not exceed 2.3 metres more than 10 % of the year. Traffic in other areas can be considered as LWHA traffic by the competent authorities concerned if equivalent safety can be assured.

(6) The competent authorities in accordance with these provision are:

Denmark

Danish Maritime Authority

Vermundsgade 38 c

DK-2100 COPENHAGEN O

E-Mail: info@dma.dk

Estonia

Estonian Maritime Administration

Maritime Safety Division

Valge 4

EST-11413 Tallinn

E-Mail: mot@vta.ee

Finland

Finnish Maritime Administration

P.O. Box 171

FIN-00181 HELSINKI

E-Mail: keskushallinto@fma.fi

Germany

Federal Ministry of Transport, Building and Housing

P.O. Box 20 01 00

D-53170 BONN

E-Mail: Ref-A33@BMVBW.bund.de

Lithuania

Maritime Safety Administration

Janonio 24

LT-5800 KLAIPEDA

E-mail: msa@msa.lt

Latvia

Maritime Administration of Latvia

5 Trijādibas iela

LV-1048 RIGA

E-Mail: lja@lja.bkc.lv

Poland

Ministry of Infrastructure

Str. Chalubinskiego 4/6

PL-00928 WARSAW

E-Mail: info@mi.gov.pl

Sweden

Swedish Maritime Administration

Maritime Safety Inspectorate

SE-601 78 NORRKÖPING

E-Mail: inspektion@sjofartsverket.se

Section 3

Transport of dangerous goods

(1) Dangerous goods that are classified, packaged, marked, labelled, documented and loaded together on or in a CTU or unit load in accordance with the requirements of RID, ADR or the IMDG Code may be transported in accordance with the provisions of this MoU.

(2) The application of packing instruction R001 or section 4.1.4 of ADR or RID is allowed only for the traffic in LWHA.

(3) Tanks should either comply with Chapter 4.2 ADR/RID/IMDG Code, as amended, or comply with Chapter 4.3 ADR/RID, as amended. Tanks with open venting devices should not be permitted for trans­port on board of Ro/Ro ships.

Section 4

Loading and labelling of CTUs

(1) Packages (packagings, large packagings or IBCs) containing dangerous goods shall be segregated from each other within CTUs in accordance with the provisions of the IMDG Code. For traffic in LWHA packages with segregation categories 1 and 2 of table 7.2.1.16 of the IMDG Code may be loaded together in the same CTU. Paragraph 7.5.2.2 Note a of RID/ADR may be used for traffic in LWHA.

(2) Placarding and marking of CTUs containing dangerous goods shall be in accordance with the provisions of the IMDG Code or RID/ADR, see Section 5.

CTUs containing Marine Pollutants have to be marked according to the IMDG Code.

Section 5

Transport of CTUs

CTUs containing dangerous goods may be carried on Ro-Ro ships in accordance with the following provisions:

(1) A container/vehicle packing certificate (CTU packing certificate) shall be issued for each CTU containing dangerous goods. The model CTU packing certificate shall comply with the IMO/ILO/UN ECE Guidelines for packing of Cargo Transport Units (CTUs) referred to in Section 9 (2). For mixed loading for traffic in LWHA, the packing certificate shall state that any prohibition of mixed loading as specified in Section 4 (1) sentence 2, has been complied with. In that case the following has to be stated in the packing certificate: “Packed together according to the MoU”.

(2) When dangerous goods are transported in accordance with Chapter 3.4 of RID or ADR the consignor or his representative shall provide the master with the following information: “Dangerous goods in limited quantities of class(es) ...”.

When dangerous goods are transported in accordance with paragraphs 1.1.3.1, 1.1.3.2 or 1.1.3.4 of RID /ADR the consignor or his representative shall inform the master that these paragraphs are used.

(3) CTUs as referred to in 1.1.3.4, 1.1.3.5 and 1.1.3.6 ADR shall display, on their fore and aft ends, a neutral orange-coloured plate as provided for in Chapter 5.3 of ADR from the time they are loaded on, until the time they are unloaded from a Ro/Ro ship. The responsibility for fitting such plate shall rest with the person actually placing the CTU ready for loading on board the Ro/Ro ship.

See IMDG Code, 5.4.2 and Supplement, 4.4.2.

Section 6

Stowage and segregation between CTUs

(1) Segregation between CTUs shall be in accordance with the provisions of the IMDG Code, except that for LWHA traffic no separation is required for segregation categories 1and 2 in table 7.2.4.2 of the IMDG Code.

(2)Stowage and segregation of class 1 shall be in accordance with the IMDG Code and the Document of Compliance (SOLAS 1974, II-2/19)

(3) The following table shall apply to the stowage of CTU containing dangerous goods:

Stowage table for CTUs containing packaged dangerous goods of classes 2 to 9

Note: Stowage shall also be in accordance with the Document of Compliance (SOLAS 1974, II-2/19) or the Letter of Compliance referred to in Section 8 of the MoU.

Description and class as specified in IMDG Code/RID/ADR

Cargo ships
or passenger ships carrying either not more than
25 passengers or
1 passenger per 3 metres of length

Other passenger ships

Description

Class

On deck

Under deck

On deck

Under deck

Gases

-flammable gases.

-non-flammable non-toxic gases.

-toxic gases

2

2.1

2.2

2.3

permitted

permitted

permitted

Prohibited

Permitted3

prohibited

Prohibited

Permitted3

Prohibited

prohibited

permitted3

prohibited

Flammable liquids

- packing group I or II

- packing group III

3

permitted

permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

prohibited

permitted

Flammable solids

- UN No.1944, 1945, 2254, 2623

- other UN numbers

4.12

permitted

permitted

Permitted

Prohibited

Permitted

Permitted

permitted

prohibited

Substances liable to spontaneous combustion

4.2

permitted

Prohibited

Permitted

prohibited

Substances which give off flammable gases in contact with water

4.3

Permitted1

Prohibited

Permitted1

prohibited

Oxidizing substances

5.1

permitted

Permitted

Permitted

prohibited

Organic peroxides

5.22

permitted

Prohibited

Prohibited

prohibited

Toxic substances

- packing group I or II

- packing group III

6.1

permitted

permitted

Prohibited

Permitted

Permitted

Permitted

prohibited

permitted

Infectious substances

6.2

permitted

Permitted

Prohibited

prohibited

Radioactive material

7

permitted

Permitted

Permitted

permitted

Infectious substances

6.2

permitted

Permitted

Prohibited

prohibited

Radioactive material

7

permitted

Permitted

Permitted

permitted

Corrosive substances

- packing group I or II

- liquids packing group III

- solids packing group III

8

permitted

permitted

permitted

Prohibited

Permitted

Permitted

Prohibited

Permitted

Permitted

prohibited

prohibited

permitted

Miscellaneous dangerous substances and articles

9

permitted

Permitted

Permitted

permitted

Notes pertaining to this table:

1The carriage of Ferrosilicon of UN number 1408 when transported in bulk packagings, in containers, road vehicles or rail wagons, tank containers or demountable tanks is allowed only when accompanied by a certificate stating that the material was stored under cover, but in the open air, and that the particle size is representative of the material stored.

2 For the stowage of these substances, chapter 7.7 of the IMDG Code shall be complied with in addition to the provisions of ADR.

3 Refrigerated gases of ADR or of stowage categorie “D” of the IMDG Code are prohibited.

*) The total number of passengers shall not be more than 1 person per 1 metre of the length of the ship.

A: If the stowage of dangerous goods is prohibited according to this table for one item contained in a CTU loaded with mixed dangerous goods, this prohibition applies to the whole unit within that compartment.

B: Substances assigned to special provision SP 900 of the IMDG Code are prohibited.

C: If the stowage of dangerous goods is prohibited according to this table, but is permitted under the provisions of the IMDG Code, the stowage requirements of the IMDG Code may be applied instead.

Section 7

Additional duties for the consignors

The consignor shall ensure that, in addition to the information required by the provisions of RID/ADR, the dangerous goods are identificated as “MARINE POLLUTANT“, if applicable.

Section 8

Requirements applicable to ships

(1) Ships shall, with regard to design and equipment, fulfil the requirements of regulation II-2/54 of SOLAS 74, as amended. For ships constructed on or after 1 July 2002 regulation II-2/19, SOLAS 74 as amended, shall be applicable. The Document of Compliance shall include information specifying the classes of dangerous goods, which may be stowed in the individual cargo spaces of the ship.

(2) Ships constructed before 1 September 1984 already provided with a letter of compliance may continue to transport dangerous goods in accordance with the requirements applicable at the time, when the letter of compliance was issued. However, these ships shall comply with the requirements of Chapter 7.4 of the IMDG Code.

(3) A Letter of Compliance issued in accordance with the MoU is considered to be equivalent as being specified in 7.4.5.7 of the IMDG Code.

Section 9

Additional requirements

(1) During the voyage, CTUs containing dangerous goods shall be secured in compliance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration. As far as practicable, IMO Resolution A.581(14) of 20 November 1985 shall be observed. CTUs without facilities for lashing may not be offered for transport under the provisions of this MoU.

(2) The IMO/ILO/UN/ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) shall be observed for all cargo trans­port units.

(3) Ro-Ro vessels shall have on board current versions of:

a) the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code);

b) the Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS);

c) the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG);

d) the applicable Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) or Annexes A and B of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), as appropriate to the mode of transport.

(4) Shipowners shall ensure that the persons they appoint and who are involved in the transport of CTUs under the provisions of the present MoU are made familiar, through repeated training, with the application of the relevant provisions, in particular, with those of ADR or RID. They shall ensure that the persons involved will be issued with a certificate stating that they have been trained and informed accordingly.

(5)The competent authorities concerned may grant exemptions for a period of not more than 1 year, provided an equivalent level of safety is maintained. The MoU member states shall be notified of such exemptions.

(6) The competent authorities as listed in Section 2 above should arrange for a representative proportion of checks to be conducted on consignments using a checklist. Competent authorities may agree on the joint conduct of such inspections. Checks shall not exceed a reasonable length of time.

(7) The number and results of checks shall be presented at the MoU meetings and circulated to the competent authorities concerned.

Section 10

Transitional Regulations

On board cargo ships and passenger ships carrying not more than 1 passenger per 1 meter length of the ship CTUs may be stowed under deck under the conditions according to section 7 of the Memorandum of Understanding in the version of Würzburg (24 to 26 August 1999) by using the approval of the competent authority having granted such a stowage until 31 December 2002.

For such stowage under deck table 2 of the Würzburg version and segregation of the CTU’s on this deck as laid down in IMDG 7.2.4.2 (Table of segregation of cargo transport units on board ro-ro ships), shall be used. All other requirements shall be according to the Riga version of the Memorandum.

Section 11

Entry into force

(1) This amendment to the Memorandum of Understanding shall come into force not later than 1January 2005.

(2) The German and English versions of this amendment to the Memorandum of Understanding shall be equally authoritative.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 738Pieņemts: 27.09.2005.Stājas spēkā: 06.10.2005.Zaudē spēku: 16.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 05.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
118168
06.10.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)