Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā - Puses),

ar mērķi veicināt Pušu politisko, militāro, ekonomisko, tiesisko, zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību,

saskaņojot darbības virzībai uz NATO,

apzinoties, ka sadarbības rezultātā var rasties nepieciešamība apmainīties ar klasificēto informāciju starp Pusēm,

vēloties nodrošināt klasificētās informācijas aizsardzību,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Vispārīgie noteikumi

1. Skaidrības labad tiek definēti šādi termini:

a) " klasificētā informācija " nozīmē:

- Latvijas Republikā:

informācija, kas satur valsts noslēpumu, proti, militāru, politisku, ekonomisku, zinātnisku, tehnisku vai jebkuru citu informāciju, kas iekļauta sarakstā, ko apstiprinājis Ministru kabinets un kuras nozaudēšana vai nesankcionēta izpaušana var apdraudēt nacionālo drošību, ekonomiskās vai politiskās intereses;

- Lietuvas Republikā:

dokumenti, izstrādājumi, ražojumi un citi objekti, kuru saturs vai informācija par tiem tiek uzskatīta par valsts vai oficiālo noslēpumu un kuri tiek aizsargāti pret nozaudēšanu vai prettiesisku izpaušanu;

b) " klasificēts materiāls " ir jebkura iekārtas vienība vai aprīkojums, izgatavoti vai izgatavošanas procesā esoši ieroči, vai dokuments;

c) " klasificēts dokuments " ir klasificētā informācija, kas ir fiksēta jebkurā tehniski iespējamā veidā;

d) " līguma slēdzējs " ir fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga slēgt līgumus;

e) " klasificēts līgums " ir līgums, kura izstrādāšanai un izpildei nepieciešama pieeja klasificētajai informācijai vai klasificētās informācijas izmantošana;

f) " nozīmētā drošības institūcija (DSA) " ir valsts pārvaldes un pašvaldību institūcija, vai šādas institūcijas dibināts uzņēmums vai iestāde, kuras darbība ir saistīta ar klasificētās informācijas izmantošanu vai aizsardzību un kura ir tiesīga klasificēt vai atcelt informācijas klasifikāciju;

g) " kompetentā institūcija (CA) " nozīmē:

- Latvijas Republikā: Satversmes aizsardzības birojs;

- Lietuvas Republikā: Noslēpumu aizsardzības koordinēšanas komisija;

h) " Izcelsmes Puse " ir Puse, kuru pārstāv CA/DSA un kura ir radījusi klasificēto informāciju;

i) " Saņēmēja Puse " ir Puse, kuru pārstāv CA/DSA un kurai klasificētā informācija ir nosūtīta vai nodota.

2. Latvijas Republikas klasificētā informācija tiek marķēta KONFIDENCIĀLI (CONFIDENCIAL), SLEPENI (SECRET), SEVIŠĶI SLEPENI (TOP SECRET). Lietuvas Republikas klasificētā informācija tiek marķēta KONFIDENCIALIAI (CONFIDENTIAL), SLAPTAI (SECRET), VISIŠKAI SLAPTAI (TOP SECRET).

3. Latvijas Republika aizsargā Lietuvas klasificēto informāciju KONFIDENCIALIAI kā Latvijas KONFIDENCIĀLI, Lietuvas klasificēto informāciju SLAPTAI kā Latvijas SLEPENI un Lietuvas klasificēto informāciju VISIŠKAI SLAPTAI kā Latvijas SEVIŠĶI SLEPENI.

4. Lietuvas Republika aizsargā Latvijas klasificēto informāciju KONFIDENCIĀLI kā Lietuvas KONFIDENCIALIAI, Latvijas klasificēto informāciju SLEPENI kā Lietuvas SLAPTAI un Latvijas klasificēto informāciju SEVIŠĶI SLEPENI kā Lietuvas VISIŠKAI SLAPTAI.

5. Saņēmēja Puse pēc Izcelsmes Puses lūguma groza vai atceļ klasifikācijas pakāpes. Izcelsmes Puse, cik ātri vien iespējams, paziņo Saņēmējai Pusei klasifikācijas pakāpes maiņu vai atcelšanu.

6. Klasificētā informācija, kura ir nosūtīta vai nodota pirms šī Līguma spēkā stāšanās, tiek aizsargāta saskaņā ar tā noteikumiem.

2. pants

Nacionālie pienākumi

1. Puses saskaņā ar nacionālajiem likumiem īsteno pasākumus, lai nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību, kura ir nododama saskaņā ar šo Līgumu vai kurai pieeju ir ieguvis līguma slēdzējs saskaņā ar līgumu, kurā tiek izmantota klasificētā informācija. Katra puse nekavējoties informē otru Pusi par jebkuriem grozījumiem likumos vai noteikumos, kas var ietekmēt klasificētās informācijas aizsardzību saskaņā ar šo Līgumu.

2. Pieeja klasificētajai informācijai tiek nodrošināta vienīgi personām, kuras ir saņēmušas atļauju. Atļauja tiek piešķirta tikai tām personām, kuras ir izturējušas drošības pārbaudi un kurām to valsts institūcija ir ļāvusi pieeju klasificētajai informācijai. Personai nav tiesību piekļūt klasificētajai informācijai vienīgi pamatojoties uz tās dienesta pakāpi, iecelšanu amatā vai speciālo atļauju. Pieeja tai tiek atļauta personām, kurām šī informācija ir nepieciešama, lai izpildītu savus dienesta pienākumus.

3. pants

Pieeja

Puses nodrošina, ka:

1) Saņēmēja Puse neizpauž klasificēto informāciju nevienai trešajai pusei bez Izcelsmes Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2) Saņēmēja Puse piešķir klasificētajai informācijai aizsardzības pakāpi, kas ir atbilstoša tai, ko šai informācijai ir piešķīrusi Izcelsmes Puse;

3) Saņēmēja Puse neizmanto klasificēto informāciju citiem mērķiem, kā vien tiem, kuriem tā ir sniegta;

4) Saņēmēja Puse ievēro ar klasificēto informāciju saistītās privātās tiesības, tādas kā patentu tiesības, autortiesības vai komercnoslēpumus;

5) katra DSA, kas ir saistīta ar klasificēto informāciju, uztur institūcijas personāla, kas ir pilnvaroti piekļūt šādai informācijai, speciālo atļauju reģistru.

4. pants

Klasificēti līgumi

1. Ja Puse ir nolēmusi slēgt klasificētu līgumu ar līguma slēdzēju, kura dzīves vieta ir otras Puses valsts teritorija, vai ar otras Puses līguma slēdzēju, kura dzīves vieta ir pirmās Puses valsts teritorijā, tad iepriekš tiek saņemts CA apliecinājums, ka attiecīgajam līguma slēdzējam ir speciālā atļauja, kas atbilst nepieciešamajai klasifikācijas pakāpei, un ka līguma slēdzējs ir veicis nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību. Apliecinājums turklāt ietver pienākumu nodrošināt, ka drošības pārbaudi izturējušā līguma slēdzēja veiktie drošības pasākumi atbilst nacionālajiem klasificētās informācijas aizsardzības tiesību aktiem un ka šos pasākumus uzrauga CA.

2. Līguma slēdzēja DSA/CA ir atbildīga par to, lai klasificētajai informācijai, kas ir izpausta otras Puses līguma slēdzējam vai radīta saistībā ar līgumu, ir piešķirta klasifikācijas pakāpe. Pamatojoties uz līguma slēdzēja DSA/CA lūgumu, otras Puses DSA/CA iesniedz drošības noteikumu sarakstu. Otras Puses DSA/CA iesniedz līguma slēdzēja DSA/CA paziņojumu, ka līguma slēdzējs ir apņēmies ievērot nacionālos tiesību aktus par klasificētās informācijas aizsardzību. Otras Puses DSA/CA iesniedz līguma slēdzēja DSA/CA attiecīgu paziņojumu par līguma slēdzēja pienākumiem, aizsargājot klasificēto informāciju.

3. Līguma slēdzēja DSA/CA rakstiski apliecina pieprasītā drošības noteikuma saraksta saņemšanu un nodod sarakstu līguma slēdzējam.

4. Līguma slēdzēja DSA/CA nodrošina, ka līguma slēdzējs rīkojas ar līguma daļām, kuras ir klasificējamas, tāpat kā ar līguma slēdzēja valsts klasificēto informāciju, atbilstoši drošības noteikumu sarakstā noteiktajai klasifikācijas pakāpei.

5. Ja DSA/CA apstiprina klasificētu apakšlīgumu, attiecīgi tiek piemērota šī panta 2.un 4. daļa.

6. Puses nodrošina, ka klasificēts līgums tiek noslēgts vai darbs pie klasificētajām daļām tiek uzsākts tikai pēc tam, kad līguma slēdzējs ir veicis drošības pasākumus.

5. pants

Tulkošana, pavairošana un iznīcināšana

1. Dokumentu, kuri satur informāciju "SEVIŠĶI SLEPENI", tulkošana un kopēšana tiek pieļauta vienīgi ar Izcelsmes Puses DSA/CA rakstisku atļauju.

2. Klasificētās informācijas tulkošanu un pavairošanu veic personas, kurām saskaņā ar šī Līguma 2.pantu ir izsniegta speciālā atļauja. Šādiem tulkojumiem un kopijām tiek piešķirta attiecīga drošības klasifikācija. Tulkojumu un pavairoto kopiju skaits tiek ierobežots ar to skaitu, kas ir nepieciešams oficiāliem nolūkiem.

3. Klasificēti dokumenti tiek iznīcināti sadedzinot, sasmalcinot vai pārstrādājot tā, lai novērstu klasificētās informācijas rekonstruēšanu.

4. Klasificēti materiāli tiek iznīcināti līdz neatpazīšanai vai pārveidoti tā, lai pilnīgi vai daļēji novērstu klasificētās informācijas rekonstruēšanu.

5. "SEVIŠĶI SLEPENI" dokumenti un materiāli parasti netiek iznīcināti - tie tiek nodoti Izcelsmes Pusei, kad tie vairs nav nepieciešami vai arī pēc to derīguma termiņa beigām.

6. pants

Nosūtīšana un nodošana

1. Klasificētā informācija no vienas Puses uz otru parasti tiek nosūtīta ar diplomātisko vai militāro kurjeru dienestu vai ar militāro atašeju starpniecību. Saņēmēja Puse apstiprina klasificētās informācijas saņemšanu un nodod informāciju adresātam saskaņā ar klasificētās informācijas aizsardzību regulējošajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

2. DSA/CA ir tiesīgas apstiprināt īpašā gadījumā, vispārīgi vai ar ierobežojumiem , klasificētās informācijas nodošanu citā veidā nekā ar diplomātisko vai militāro kurjeru, ja šādu kurjeru pakalpojumu izmantošana radītu nevajadzīgus sarežģījumus attiecībā uz nodošanu vai līguma izpildi.

3. Šī panta 2. punktā norādītajos gadījumos tiek ievēroti šādi noteikumi:

a) transportētājam ir atļauja piekļūt attiecīgās klasifikācijas pakāpes informācijai;

b) Izcelsmes Puse saglabā nodotās klasificētās informācijas sarakstu, un viena saraksta kopija tiek iesniegta adresātam nosūtīšanai DSA/CA;

c) klasificētā informācija tiek iesaiņota un apzīmogota saskaņā ar valsts iekšējās nosūtīšanas prasībām;

d) klasificētā informācija tiek nodota pret parakstu;

4. Ja nepieciešams nosūtīt lielu klasificētās informācijas apjomu, DSA/CA katrā konkrētā gadījumā savstarpēji vienojas un apstiprina transportēšanas veidu, maršrutu un pavadošo apsardzi.

5. Elektroniska klasificētās informācijas nodošana tiek veikta vienīgi slepenraksta formā (izmantojot kriptogrāfijas metodes un ierīces).

7. pants

Vizītes

1. Ja vienas Puses pārstāvjiem tiek dota atļauja apmeklēt otras Puses iekārtas un iestādes, kur ir nepieciešama pieeja klasificētajai informācijai, tad tā tiek dota vienīgi oficiāliem nolūkiem. Atļaujas apmeklēt iekārtas un iestādes izsniedz tikai attiecīgā DSA/CA. Pirms šādiem apmeklējumiem ir nepieciešams uzņemošās valsts DSA/CA apstiprinājums.

2. Apmeklētāja lūgumā tiek ietverta šāda informācija:

a) apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta un pases numurs;

b) apmeklētāja oficiālais statuss un iestādes, uzņēmuma vai organizācijas, kuru pārstāv apmeklētājs vai kurai apmeklētājs ir piederīgs, nosaukums;

c) apliecinājums, kas norāda apmeklētāja speciālās atļaujas pakāpi;

d) apmeklējuma mērķis un iespējamais ierašanās un aizbraukšanas datums;

e) apmeklējamās iestādes, uzņēmuma vai organizācijas nosaukums un adrese (ja nepieciešams).

8. pants

Pārkāpumi un nesankcionēta izpaušana

1. Ja klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpums, kura rezultātā Izcelsmes Puses nodotā informācija var tikt pazaudēta vai izpausta vai ir iespējama tās pazaudēšana vai izpaušana, nav novēršams, tiek nojausts, ir noticis vai ja klasificētā informācija tiek nesankcionēti izpausta kādā citā veidā, par to nekavējoties tiek ziņots Izcelsmes Pusei.

2. Klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpumi tiek atklāti un izmeklēšana tiek vadīta saskaņā ar ieinteresētās Puses tiesību aktiem. Par rezultātiem iespējami īsā laikā tiek ziņots otrai Pusei.

9. pants

Izdevumi

Viena Puse neatlīdzina otras Puses institūcijām izdevumus, kuri radušies saistībā ar Līguma izpildi.

10. pants

Strīdu izšķiršana, grozījumi un papildu līgumi

1. Jebkurš strīds attiecībā uz Līguma iztulkošanu vai izpildi tiek risināts starp Pusēm sarunu ceļā.

2. Grozījumi šajā Līgumā var tikt izdarīti, Pusēm par to rakstiski vienojoties.

3. DSA/CA var noslēgt papildu līgumus vai vienošanās, pamatojoties uz šo Līgumu.

11. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Līgums stājas spēkā pēdējā paziņojuma par nepieciešamo nacionālo juridisko prasību izpildi, lai šis Līgums stātos spēkā, saņemšanas dienā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līguma darbību, rakstiski par to paziņojot sešus mēnešus iepriekš. Neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanās, visa klasificētā informācija, kura ir nosūtīta saskaņā ar šo Līgumu vai kuru ir radījis līguma slēdzējs, tiek aizsargāta saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tik ilgi, cik to nosaka piešķirtā klasifikācija.

Noslēgts Tartu, 2000. gada 26.maijā, divos eksemplāros latviešu, lietuviešu un angļu valodās. Strīdus gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā Indulis Bērziņš Ārlietu ministrs

Lietuvas Republikas valdības vārdā Algirdas Saudargas Ārlietu ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 06.11.2000.
Parakstīts:
 26.05.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Tartu
Zaudē spēku:
 22.05.2015.
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 413/417, 17.11.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
964
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)