Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Preambula

Latvijas Republikas valdība un Irānas Islama Republikas valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas Puses",

nolūkā veicināt pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

IEVADA NOTEIKUMI

1.pants

Definīcijas

Šī Nolīguma ietvaros:

1. "Pārvadātājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta vai nu Latvijas Republikā vai Irānas Islama Republikā un saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt pasažieru vai kravu starptautiskos pārvadājumus.

2. "Autotransporta līdzeklis" ir jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas:

a) konstruēts vai nu vairāk nekā deviņu pasažieru, autovadītāju ieskaitot, pārvadāšanai (pasažieru autotransporta līdzeklis) vai kravu pārvadāšanai (kravu autotransporta līdzeklis);

b) reģistrēts vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām (autotransporta līdzeklim kombinācijā ar piekabi vai puspiekabi noteicošā ir vilcēja reģistrācija).

Termins "autotransporta līdzeklis" attiecas uz jebkuru atsevišķu autotransporta līdzekli vai autotransporta līdzekļa kombināciju ar puspiekabi vai piekabi.

2.pants

Darbības sfēra

Saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem pārvadātājiem ir tiesības veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri to teritorijām vai uz trešajām valstīm un no tām.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

3.pants

Regulāri pasažieru pārvadājumi

1. "Regulāri pārvadājumi" ir pasažieru pārvadājumi saskaņā ar iepriekš sastādītiem sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem, kuru laikā pasažieri iepriekš noteiktās pieturvietās var iekāpt autotransporta līdzeklī vai izkāpt no tā.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām ir jāapstiprina regulārie pasažieru pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izdod atļauju regulāriem pasažieru pārvadājumiem tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas kopēji vienojas par atļauju izsniegšanas kārtību un nosacījumiem, t.i., par atļaujas derīguma termiņu, pārvadājumu biežumu, kustības sarakstiem, kā arī par citiem nosacījumiem, kādi jāievēro sekmīgai regulāru pārvadājumu veikšanai.

5. Pieteikums atļaujas saņemšanai iesniedzams apstiprināšanai tās valsts kompetentajai institūcijai, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts. Ja kompetentā institūcija apstiprina pieteikumu, tā nosūta to otras valsts kompetentajai institūcijai.

4.pants

Neregulāri pasažieru pārvadājumi

1. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem atļauja nav nepieciešama, ja visa brauciena laikā vieni un tie paši pasažieri tiek pārvadāti ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli šādos gadījumos:

a) braucienā, kurš sākas un beidzas valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts, turklāt visa brauciena laikā pasažieri netiek izlaisti vai jauni pasažieri uzņemti (braucieni ar slēgtām durvīm), vai

b) braucienā, kurš sākas valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar nosacījumu, ka autotransporta līdzeklis otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju atstāj bez pasažieriem, vai

c) veicot braucienus ar slēgtām durvīm tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai.

2. Pārvadājumu atļauja nav nepieciešama, nomainot bojātu autobusu ar citu autobusu.

3. Veicot šī Nolīguma 4.panta 1.punktā minētos pārvadājumus, autotransporta līdzeklī jāatrodas brauciena formulāram un citiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas jāuzrāda pēc kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

4. Visiem pārējiem pasažieru neregulāro pārvadājumu veidiem, kas nav minēti šī Nolīguma 4.panta 1. un 2.punktos, ir nepieciešamas atļaujas.

Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz tās Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentajai institūcijai, kurā pārvadātājs ir reģistrēts, kura pieteikumu kopā ar iespējamām piebildēm nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

5. Par brauciena formulāra un atļaujas saturu un formu savstarpēji vienojas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas vai Kopējā komisija, kas izveidota saskaņā ar šī Nolīguma 14.pantu.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

5.pants

Atļaujas

Vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdotas atļaujas nepieciešamas kravu pārvadājumiem, ko veic ar autotransporta līdzekļiem (ar kravu vai bez tās):

a) starp jebkuru noteiktu punktu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un jebkuru punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

c) starp jebkuru punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kādu punktu trešās valsts teritorijā (uz trešajām valstīm un no tām).

Šī Nolīguma 14.pantā minētā Kopējā komisija lemj par atļauju veidiem un to derīguma termiņiem.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar atļaujām.

Par atļauju skaitu bez ierobežojumiem savstarpēji vienojas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas vai šī Nolīguma 14.pantā minētā Kopējā komisija.

Atļauja derīga vienam braucienam ar to autotransporta līdzekli, kuram tā izsniegta.

6.pants

Pārvadājumi, kuriem atļaujas

nav nepieciešamas

Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) kravu pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja mainīts lidojuma maršruts;

c) bojātu vai avarējušu autotransporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

d) autotransporta līdzekļa braucieniem bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta autotransporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā autotransporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

e) mājlopu pārvadāšanai speciālos vai īpaši šim nolūkam pārveidotos autotransporta līdzekļos;

f) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

g) izstādēm un gadatirgiem paredzētu eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

h) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām un cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

i) bēru pārvadājumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.pants

Aizliegums veikt iekšējos pārvadājumus

(kabotāža)

Saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauts pārvadāt pasažierus vai kravu starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

8.pants

Nodokļi un maksājumi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, veicot pārvadājumus saskaņā ar šī Nolīguma nosacījumiem, tiek atbrīvoti no nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas tiek iekasēti par pārvadājumu veikšanu vai autotransporta līdzekļu īpašumu šīs valsts teritorijā.

2. Šī Nolīguma 8.panta 1.punktā minētais atbrīvojums neattiecas uz nodokļiem vai maksājumiem par degvielu un uz speciāliem maksājumiem par atsevišķu ceļu, tiltu un tuneļu izmantošanu.

9.pants

Muitas formalitātes

1. Autotransporta līdzekļi, kas veicot pārvadājumus saskaņā ar šī Nolīguma nosacījumiem uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no ievedmuitas nodevām un nodokļiem, un uz tiem neattiecas attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts likumos un citos normatīvajos aktos noteiktie ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

2. Degviela, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs, tiem uz laiku iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvota no ievedmuitas nodevām un nodokļiem un uz to neattiecas ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

3. No ievedmuitas nodevām un nodokļiem savstarpēji tiek atbrīvotas smērvielas, kas atrodas autotransporta līdzekļos un nepieciešamas tā ekspluatācijas vajadzībām.

4. Rezerves daļas, kas uz laiku tiek ievestas atbilstoši šī Nolīguma 9.panta 1.punkta nosacījumiem iepriekš iebraukuša autotransporta līdzekļa remontam, tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodevām un nodokļiem un uz tām neattiecas ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas var pieprasīt, lai rezerves daļām tiktu izsniegta atļauja ievešanai uz laiku. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas institūciju uzraudzībā saskaņā ar tās valsts likumiem un noteikumiem, kurā minētās rezerves daļas ievestas.

10.pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas noteiktas savas valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā autotransporta līdzekļa svars, izmēri vai slodze uz ass pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās pieļaujamās normas, nepieciešama šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota speciāla atļauja.

Ja šī atļauja nosaka attiecīgā autotransporta līdzekļa pārvietošanos tikai pa noteiktu maršrutu, tad pārvadājumu atļauts veikt tikai pa šo maršrutu.

11.pants

Valsts likumu un noteikumu piemērošana

Visos gadījumos, ko neregulē ne šī Nolīguma, ne arī citu starptautisko līgumu, kuru dalībnieces ir abas valstis, nosacījumi, vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu apkalpēm ir jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumi un noteikumi.

12.pants

Pārkāpumi

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas kontrolē, kā pārvadātāji ievēro šī Nolīguma nosacījumus.

2. Ja pārvadātāji vai autotransporta līdzekļu apkalpes, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pārkāpj šī Nolīguma noteikumus vai šīs valsts teritorijā spēkā esošos likumus un noteikumus par pārvadājumu veikšanu un satiksmi, tad tās valsts, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, kompetentā institūcija pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro vienu no šādām sankcijām:

a) izsaka brīdinājumu;

b) uz laiku, daļēji vai pavisam atņem tiesības veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur pārkāpums noticis.

3. Tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kas piemērojusi kādu no šī Nolīguma 12.panta 2.punktā minētajām sankcijām, par to informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju.

4. Šī panta nosacījumi neierobežo nevienu likumīgu darbību, ko var piemērot tās Līgumslēdzējas Puses valsts tiesu iestādes vai izpildinstitūcijas, kuras teritorijā pārkāpums izdarīts.

13.pants

Kompetentās institūcijas

Šī Nolīguma piemērošanai noteiktas šādas kompetentās institūcijas:

* Latvijas Republikas valdības vārdā:

Satiksmes ministrija;

* Irānas Islama Republikas valdības vārdā:

Ceļu un Transporta ministrija.

14.pants

Kopējā komisija

1. Lai kontrolētu šī Nolīguma piemērošanu un iespējami ātri atrisinātu visus ar to saistītos jautājumus, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas no saviem pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju. Kopējās komisijas kompetencē ietilpst:

a) izskatīt un izteikt ierosinājumus to iespējamo problēmu risinājumiem, ko savstarpēji nav atrisinājušas šī Nolīguma 13.pantā minētās kompetentās institūcijas;

b) izskatīt visus pārējos jautājumus, kas ietilpst šī Nolīguma kompetencē, un sniegt ieteikumus to risināšanai;

c) izskatīt jebkādus citus jautājumus, kas saistīti ar autotransportu un par kuriem nepieciešams savstarpēji vienoties.

Kopējā komisija var ierosināt grozījumus jebkurā šī Nolīguma pantā un iesniegt tos kompetentām institūcijām izskatīšanai. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pienākums ir īstenot Kopējās komisijas pieņemtos lēmumus.

2. Kopējā Komisija satiekas pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas rakstiska pieprasījuma.

15.pants

Stāšanās spēkā un darbības termiņš

1. Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai par to, ka izpildīti visi savas valsts likumos un citos normatīvajos aktos paredzētie priekšnoteikumi un prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām no dienas, kad saņemts pēdējais minētais paziņojums.

2. Šis Nolīgums ir spēkā trīs gadus pēc tā spēkā stāšanās un pēc tam tā darbības termiņš automātiski pagarinās par minēto laika periodu tik ilgi, kamēr viena vai otra Līgumslēdzēja Puse ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms šī termiņa izbeigšanās nepaziņo rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem par Nolīguma darbības izbeigšanu.

PARAKSTĪTS Rīgā 2000.gada 22.maijā, kas atbilst 1379.gada 3.mēneša 2.dienai, sastāvot no preambulas un piecpadsmit pantiem, divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, persiešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Irānas Islama Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

Anatolijs Gorbunovs, Massoud Khansari,

satiksmes ministrs ceļu un transporta

ministra vietnieks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Irāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 09.01.2016.
Parakstīts:
 22.05.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 355/357, 11.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
93
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"