Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS PROTOKOLS
PAR KARMELAVAS APVIENOTĀ KONTROLES UN ZIŅOŠANAS CENTRA
UN TĀ PERSONĀLA STATUSU

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, (turpmāk tekstā Puses),

atsaucoties uz Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības 2007. gada 2.martā Vīsbādenē parakstītās vienošanās (turpmāk tekstā- Vienošanās) par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību IV panta otro daļu, kurā Puses vienojas atsevišķā protokolā noteikt Apvienotā Kontroles un ziņošanas centra Karmelavā (turpmāk tekstā AKZC) un tā personāla statusu,

ir vienojušās šādi:

I PANTS
PIEMĒROŠANAS JOMA

1. AKZC ir izveidots saskaņā ar Vienošanos. Protokola nosacījumi attiecas uz AKZC Lietuvas Republikas teritorijā un uz militāro vai civilo personālu, kas norīkots dienestam AKZC vai nodarbināts AKZC, kā arī uz viņu apgādājamiem tad, ja šāds personāls atrodas jebkuras Puses teritorijā saistībā ar oficiālo dienesta pienākumu pildīšanu, bet attiecībā uz piederīgajiem tad, ja šādus oficiālus dienesta pienākumus pilda viņu dzīvesbiedrs vai vecāki.

2. Šā protokola piemērošanas nolūkā termini "militārais personāls", "civilais personāls" un "apgādājamie" visur, kur tie šajā protokolā ir sastopami, attiecīgi nozīmē "spēki", "civilais komponents" un "apgādājamie", kā to atbilstoši definē 1951. gada 19. jūnijā Londonā parakstītais Ziemeļatlantijas Līguma dalībvalstu līgums par to bruņoto spēku statusu (turpmāk tekstā - NATO SOFA).

II PANTS
JURIDISKĀS PERSONAS STATUSS

1. AKZC ir juridiskās personas statuss. Tas ir tiesīgs slēgt līgumus, atvērt bankas kontu, kā arī iegādāties un rīkoties ar īpašumu.

2. Saskaņā ar protokola nosacījumiem AKZC var būt puse tiesas prāvā. Tomēr AKZC var vienoties ar jebkuru no Pusēm par to, ka attiecīgās Puses (Nacionālās) Aizsardzības ministrija atkarībā no tiesas nacionālās jurisdikcijas rīkojas AKZC vārdā jebkurā tiesas prāvā, kurā AKZC piedalās kā viena no pusēm. Izdevumus, kas saistīti ar līgumu izpildi vai tiesas prasību apmierināšanu, sedz AKZC.

III PANTS
AKZC PĀRSTĀVĪBA

AKZC pārstāv AKZC komandieris vai persona, kuru viņš/viņa var iecelt saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas noteiktas, lai nodrošinātu AKZC funkcionēšanu un administrēšanu.

IV PANTS
AKZC TELPU, ĪPAŠUMU, FINANŠU LĪDZEKĻU UN AKTĪVU STATUSS UN IMUNITĀTE

1. Ja vien protokols neparedz citādus nosacījumus, tad telpās, ko izmanto vienīgi AKZC, piemēro Lietuvas Republikas likumdošanu.

2. Ja vien protokols neparedz citādus nosacījumus, tad, kā to paredz piemērojamie likumi, objektos, kurus izmanto vienīgi AKZC, notiekošās darbības, darījumi vai nolaidības gadījumi ir Lietuvas Republikas tiesu vai citu atbilstošu institūciju kompetencē.

3. Tādas darbības kā īpašumu, dokumentu, aktīvu vai finanšu līdzekļu arests, pārmeklēšana, rekvizīcija, konfiscēšana, ekspropriācija un cita veida iejaukšanās, kas vērsta pret AKZC objektiem vai notiek tajos neatkarīgi no tā, vai tās balstās uz administratīvām prasībām, tiesu varas aktiem vai likumdošanas prasībām, nav pieļaujamas, izņemot gadījumus, kad:

a) tas ir nepieciešams, lai veiktu vajadzīgo likumu pārkāpumu izmeklēšanu un savāktu pierādījumus, ieskaitot to objektu arestu un attiecīgos gadījumos pārņemšanu, kuri ir saistīti ar likumu pārkāpumu, tostarp muitas un finanšu likumu un noteikumu pārkāpumiem.

b) vai arī citādi, kad tās notiek ar Pušu piekrišanu un/vai saskaņā ar Pušu apstiprinātiem nosacījumiem.

4. AKZC pēc Pušu atbildīgo iestāžu lūguma un pieprasījuma iesniedzējas Puses (nacionālās) Aizsardzības ministrijas pārstāvja klātbūtnē pārbauda jebkādu to dokumentu raksturu un saturu, kas apstiprina to, ka Pusēm saskaņā ar šo pantu ir tiesības uz imunitāti.

5. Saskaņā ar protokolu AKZC piešķirtās imunitātes neliedz Pusēm veikt ar AKZC saistītas savstarpēji saskaņotas funkcijas.

6. Lietuvas Republikas atbildīgās iestādes nodrošina mieru AKZC objektos tā, lai to darbību netraucētu nekādas personas vai grupas nesankcionētas iekļūšanas mēģinājumi vai mēģinājumi izraisīt nekārtības objektu tiešā tuvumā. Pēc AKZC komandiera pieprasījuma Lietuvas Republikas atbildīgās iestādes sniedz nepieciešamo palīdzību, lai nodrošinātu likumu un kārtību AKZC objektos un atbrīvotu objektus no šādām personām.

V PANTS
PIEKĻUVES BRĪVĪBA

1. Neskarot noteikto kārtību un starptautiskās vienošanās, Puses apņemas atļaut AKZC militārā un civilā personāla, kā arī visu citu personu, kas ir uzaicinātas uz AKZC, iebraukšanu savā teritorijā, lai veiktu savus dienesta pienākumus tieši centrā vai saistībā ar AKZC. Tas neatbrīvo nevienu personu no karantīnas vai citu ar veselības aizsardzību saistītu noteikumu ievērošanas.

2. Nekādas darbības, lai piespiestu šā panta pirmajā daļā minētās personas atstāt kādas Puses teritoriju, nedrīkst veikt bez konsultācijām ar tās valsts diplomātiskajiem pārstāvjiem, kuras pilsonis ir attiecīgā persona.

3. Personas, kurām saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem ir tiesības iekļūt AKZC objektos, lai pildītu savas oficiālās dienesta funkcijas, var iekļūt AKZC objektos vienīgi ar AKZC komandiera vai viņa/viņas ieceltās personas atļauju. Tomēr flagrante delicto/pārkāpuma izdarīšanas brīdī vai gadījumos, ko paredz šā protokola IV panta trešā daļa, šāda atļauja tiek dota automātiski.

VI PANTS
ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANA

AKZC militārā un civilā personāla un viņu apgādājamo robežu šķērsošanu tiek regulēta atbilstoši NATO SOFA un Pušu piemērojamiem tiesību aktiem.

VII PANTS
NODOKĻI UN NODEVAS

1. AKZC ir atbrīvots no muitas nodevām, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļiem attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kurus izmanto pats AKZC savām oficiālajām vajadzībām tādā mērā, kādā to pieļauj attiecīgās Puses teritorijā piemērojamie tiesību akti.

2. Preces, kas tiek ievestas bez nodokļu maksāšanas, drīkst nodot tikai saskaņā ar attiecīgās Puses teritorijā piemērojamiem tiesību aktiem.

VIII PANTS
PERSONĀLA PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTES

1. Attiecībā uz AKZC militāro un civilo personālu, kas atrodas jebkuras Puses teritorijā, veicot ar AKZC saistītas darbības, un to apgādājamiem Puses vienojas piemērot NATO SOFA un piemērojamo tiesību aktu nosacījumus.

2.Statuss, kas tiek piešķirts AKZC militārajam un civilajam personālam, tādā pašā veidā var tikt piemērots AKZC norīkotajam personālam no valsts, kura nav protokola puse, ieskaitot valstīm, kuras nav NATO SOFA vai 1995.gada 19.jūnijā Briselē parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības mieram", līguma par to bruņoto spēku statusu (PfP) parakstītājvalstis, notu apmaiņas veidā, kas notiek, starp un Igaunijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību. Vienošanās, kas tiek noslēgta ar valsti, kas nav parakstītājvalsts, stājas spēkā pēc Pušu pēdējā paziņojuma par tās parakstīšanu saņemšanas.

IX PANTS
PERSONĀLS, KURU DARBĀ PIEŅEM AKZC

Ikgadējā apstiprinātā AKZC budžeta ietvaros AKZC ir tiesības algot civilo personālu. Šāda personāla noalgošana tiek veikta atbilstoši Lietuvas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem.

X PANTS
SAKARU IESPĒJAS UN AKZC DOKUMENTU UN CITU MATERIĀLU PĀRVADĀŠANA

1. Attiecībā uz visiem oficiālajiem pasta un elektronisko sakaru pakalpojumiem attiecīgās Puses piemēro AKZC tādu pat režīmu, kādu tās piemēro saviem Bruņotajiem spēkiem.

2. Puses veic vajadzīgos pasākumus, lai neatkarīgi no izmantojamiem sakaru līdzekļiem nodrošinātu AKZC oficiālās sarakstes neaizskaramību.

XI PANTS
DEPOZITĀRIJS

Lietuvas Republikas valdība ir oficiālais protokola depozitārijs.

XII PANTS
STĀŠANĀS SPĒKĀ, DARBĪBAS ILGUMS UN DENONSĒŠANA

1. Protokols stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Depozitārijs pa diplomātiskiem kanāliem ir saņēmis pēdējo rakstisko paziņojumu, kurā norādīts, ka ir izpildītas nepieciešamās nacionālo normatīvo aktu prasības, lai protokols stātos spēkā. Depozitārijs informē Puses par katru saņemto paziņojumu un par protokola stāšanās spēkā datumu.

2. Protokols ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Jebkura Puse to var denonsēt, rakstiski brīdinot Depozitāriju, kas, savukārt, pa diplomātiskiem kanāliem informē pārējās Puses par katru šādu brīdinājumu un tā saņemšanas datumu.

3. Denonsēšana stājas spēkā sešus (6) mēnešus pēc tam, kad Depozitārijs ir saņēmusi attiecīgu brīdinājumu. Gadījumā, ja kāda no Pusēm denonsē protokolu, tas pārstāj darboties attiecībā uz konkrēto Pusi.

4. Līdz protokola stāšanās spēkā procedūru pabeigšanai pēc tā parakstīšanas protokola nosacījumi tiek piemēroti pagaidu kārtībā.

5. Protokols zaudē spēku līdz ar brīdi, kad spēku zaudē Vienošanās.

XIII PANTS
DOMSTARPĪBU RISINĀŠANA

Pušu domstarpības attiecībā uz protokola interpretēšanu vai piemērošanu Puses risina pārrunu ceļā pēc iespējas zemākā līmenī un tās netiek nodotas risināšanai nevienā starptautiskajā tiesā vai trešajai pusei.

XIV PANTS
GROZĪJUMI

Jebkura Puse jebkurā brīdī var ierosināt protokola grozījumus. Grozījumu pieprasījumu ir jāadresē Depozitārijam, kurš pa diplomātiskiem kanāliem informē pārējās Puses par katru šādu pieprasījumu un tā saņemšanas datumu. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar protokola XII panta pirmās daļas nosacījumiem.

Parakstīts 2007.gada 2.martā Vīsbādenē vienā oriģinālā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski un tiek nodoti glabāšanā Depozitārija arhīvā. Depozitārijs visām Pusēm nosūta šā protokola apliecinātas kopijas.

Jebkādu neskaidrību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Igaunijas Republikas

valdības vārdā

aizsardzības ministrs

Jurgen Ligi

Latvijas Republikas

valdības vārdā

aizsardzības ministrs

Atis Slakteris

Lietuvas Republikas

valdības vārdā

nacionālās aizsardzības ministrs

Juozas Olekas

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 03.02.2008.
Parakstīts:
 02.03.2007.
Parakstīšanas vieta: 
Visbādene
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Lietuvas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 195, 05.12.2007.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
917
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)