Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Valdības līgums par gaisa satiksmi

Latvijas Republikas Valdība un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Valdība,

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā, dalībnieces,

vēloties noslēgt līgumu par regulāras gaisa satiksmes izveidošanu un veikšanu starp savu valstu teritorijām saskaņā ar minēto Konvenciju,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

DEFINĪCIJAS

Šajā Līgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Čikāgas konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā un ietver:

(i) jebkurus grozījumus, kuri pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 94.(a) pantu un kurus ir ratificējušas abas Līgumslēdzējas Puses; un

(ii) jebkuru pielikumu un tā grozījumus, kuri pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, kurus atzinušas Līgumslēdzējas Puses un kuri ir spēkā attiecībā uz abām Līgumslēdzējām Pusēm;

b) termins "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministru un 7.panta nolūkos civilās aviācijas institūciju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes gadījumā - Transporta ministru un 7.panta nolūkos civilās aviācijas institūciju, vai abos gadījumos jebkuru personu vai institūciju, kas ir pienācīgi pilnvarota veikt minēto institūciju funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kas ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šī Līguma 4.pantu;

d) terminam "teritorija" attiecībā uz valsti ir Čikāgas Konvencijas 2.pantā paredzētā nozīme;

e) terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Čikāgas konvencijas 96.pantā paredzētā nozīme;

f) termins "Līgums" ietver sevī šo Līgumu un tā pielikumu, kā arī jebkurus šī Līguma vai tā pielikuma grozījumus;

g) termins "lietotāju maksājumi" nozīmē maksājumus, kurus kompetentas institūcijas uzliek aviokompānijām vai atļauj tām uzlikt par lidostu vai aeronavigācijas līdzekļu izmantošanu to gaisa kuģu, apkalpju, pasažieru un kravu vajadzībām.

2. pants

KONVENCIJAS PIEMĒROŠANA

Čikāgas Konvencijas nosacījumi attiecas uz šī Līguma nosacījumiem tiktāl, ciktāl šī Līguma nosacījumi ir attiecināmi uz starptautisko gaisa satiksmi.

3. pants

TIESĪBAS VEIKT SATIKSMI

1. Lai veiktu starptautisko gaisa satiksmi, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei sekojošas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

b) apstāties tās teritorijā nekomerciālos nolūkos.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Līgumā paredzētās tiesības veikt starptautisko gaisa satiksmi maršrutos, kas noteikti šim Līgumam pievienotā saraksta attiecīgajā sekcijā. Šāda gaisa satiksme un maršruti turpmāk attiecīgi tiek dēvēti par "Līgumā paredzēto satiksmi" un "noteiktajiem maršrutiem. Veicot Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai papildus šī panta 1.punktā noteiktajām tiesībām ir tiesības apstāties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā maršruta punktos, kas noteikti šim Līgumam pievienotajā sarakstā, lai uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, iekrautu un izkrautu kravu, ieskaitot pastu.

3. Nekas šī panta 2.punktā nevar tikt iztulkots kā tiesības vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pasažierus un kravu, ieskaitot pastu, lai par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata nogādātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

4. Ja sakarā ar bruņotu konfliktu, politiskiem nemieriem vai apstākļiem vai sevišķiem un neparastiem notikumiem vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nespēj veikt pārvadājumus tās parastajos maršrutos, otra Līgumslēdzēja Puse pieliks visas pūles, lai veicinātu šādu pārvadājumu turpināšanu, attiecīgi uz laiku pārveidojot maršrutus.

4. pants

AVIOKOMPĀNIJU NOZĪMĒŠANA UN ATĻAUJU IZSNIEGŠANA

1. Lai veiktu Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas savas aviokompānijas, kā arī atsaukt vai grozīt šo nozīmējumu.

2. Saņemot šādu nozīmējumu, otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šī panta 3. un 4.punktu noteikumiem nekavējoties izsniedz nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām attiecīgu ekspluatācijas atļauju.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas drīkst pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj pildīt likumus un noteikumus, kurus saskaņā ar Čikāgas konvencijas prasībām šīs institūcijas parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties piešķirt šī panta 2.punktā noteikto ekspluatācijas atļauju vai pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija, izmantojot šī Līguma 3.panta 2.punktā paredzētās tiesības, izpilda saistības, kuras tā uzskata par nepieciešamām gadījumos, kad tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, vai tās pilsoņiem.

5. Pēc aviokompānijas nozīmēšanas un pilnvarošanas tā drīkst uzsākt Līgumā paredzēto satiksmi ar nosacījumu, ka aviokompānija izpildīs šī Līguma nosacījumus.

5. pants

EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJAS ATSAUKŠANA VAI APTURĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt ekspluatācijas atļauju vai apturēt tiesību izmantošanu, kuras otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai piešķirtas saskaņā ar šī Līguma 3.panta 2.punktu, vai pieprasīt izpildīt saistības, kuru izpildi tā uzskata par nepieciešamu, ja tiek izmantotas šīs tiesības:

a) jebkurā gadījumā, kad tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas to nozīmējusi, vai tās pilsoņiem; vai

b) ja šī aviokompānija nespēj izpildīt likumus vai noteikumus, kurus parasti un saprātīgi piemēro Līgumslēdzēja Puse, kura piešķīrusi šīs tiesības; vai

c) ja aviokompānija kādā citā veidā nespēj darboties saskaņā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

2. Ja saskaņā ar šī panta 1.punktu nav nepieciešams nekavējoties atcelt ekspluatācijas atļauju, to apturēt vai uzlikt izpildīt tajā minētos noteikumus, kuri ir būtiski nepieciešami, lai novērstu turpmāku likumu vai noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības tiks izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

6. pants

LĪGUMĀ PAREDZĒTĀS SATIKSMES VEIKŠANAS PAMATPRINCIPI

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt satiksmi šī Līguma pielikumā paredzētajos maršrutos starp to attiecīgajām teritorijām.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām, veicot Līgumā paredzēto satiksmi, jāņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju intereses, lai neskartu minēto aviokompāniju intereses tajos pašos maršrutos vai to posmos.

3. Līgumā paredzētā gaisa satiksme, kuru veic Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, ir cieši saistīta ar sabiedrības pieprasījumu pēc gaisa pārvadājumiem pa Lāgumā noteiktajiem maršrutiem un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt saprātīgu noslogojuma kapacitāti, kas atbilstu pašreizējam un saprātīgā apjomā paredzamam pieprasījumam pēc pasažieru un/vai kravas, ieskaitot pastu, pārvadājumiem no vai uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritoriju. Pasažieru un kravas, ieskaitot pastu, kuri uzņemti gaisa kuģī un izsēdināti vai izkrauti no gaisa kuģa noteikto maršrutu punktos valstu, kuras nav nozīmējušas aviokompānijas, teritorijās, pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar pamatprincipiem, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem uz un no tās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kas nozīmējusi aviokompāniju;

b) pieprasījumu pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru tiek veikta Līgumā noteiktā satiksme, ņemot vērā citus satiksmes pakalpojumus, kurus veic to valstu aviokompānijas, kuras atrodas šajā teritorijā;

c) pieprasījumu pēc aviokompāniju savstarpējām operācijām.

7. pants

TARIFI

1.a) Termins "tarifs" nozīmē:

(i) cenu, kas tiek noteikta par pasažieru, bagāžas vai kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu;

(ii) papildu preces, pakalpojumus vai citus labumus, kas tiek sagādāti vai sniegti kopā ar šiem pārvadājumiem, vai arī gadījuma pēc, vai kā sekas izriet no tiem; un

(iii) cenas, kas tiek noteiktas par šīm papildu precēm, pakalpojumiem un labumiem; un ietver sevī noteikumus, kuri nosaka šīs cenas piemērošanu, kā arī preču, pakalpojumu un labumu piegādes un pieejamības noteikumus;

(iv) komisijas naudu, kuru aviokompānija maksā aģentam par biļešu pārdošanu vai regulāro gaisa pārvadājumu pavadzīmju sagatavošanu.

b) Ja cenas vai maksa mainās atkarībā no gadalaika, nedēļas dienas vai dienas stundas, kad lidojums tiek veikts, kā arī atkarībā no ceļojuma virziena vai citiem faktoriem, katra atsevišķa cena vai maksa tiek uzskatīta par atsevišķu tarifu neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav iesniegts atsevišķi ar tā piemērošanas noteikumiem.

2) Tarifi, kurus pieprasa nozīmētās aviokompānijas par pārvadājumiem starp abu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām, tiek noteikti pieņemamā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem būtiskajiem faktoriem, to skaitā ekspluatantu interesēm, pārvadājumu izmaksām, saprātīgai peļņai un tirgus apsvērumiem. Abu valstu aviācijas institūcijas nepieprasa, lai to aviokompānijas pirms pārvadājumu tarifu iesniegšanas apstiprināšanai savstarpēji konsultētos gadījumos, kad tarifi atbilst zemāk minētajiem noteikumiem.

3) Abu valstu aviācijas institūcijas, apstiprinot savu valstu aviokompāniju tarifus par pārvadājumiem starp punktu vienā valstī un punktu otrā valstī, piemēro sekojošus noteikumus:

(i) jebkuri plānotie tarifi par pārvadājumiem starp divām valstīm aviokompānijām pašām vai to vārdā kādam citam jāiesniedz abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā 30 dienas (vai īsākā laika periodā, ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas par to vienojušās) pirms paredzētās tarifu stāšanās spēkā.

(ii) šādā kārtībā iesniegtos tarifus aviācijas institūcijas var apstiprināt jebkurā laikā. Tomēr attiecībā uz diviem nākošajiem apakšpunktiem šādi tarifi tiek uzskatīti par spēkā esošiem 21 dienu pēc tam, kad saņemts pieteikums, ja vien 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas abu valstu aviācijas institūcijas rakstiski nav informējušas viena otru par to, ka tās neapstiprina ieteiktos tarifus.

(iii) nekas "ii" apakšpunktā nevar atturēt vienas valsts aviācijas institūcijas vienpusējā kārtā neapstiprināt savas valsts nozīmētās aviokompānijas iesniegtos tarifus. Tomēr šāda vienpusēja darbība var tikt veikta vienīgi tad, ja aviācijas institūcijas uzskata, ka plānotie tarifi ir pārmērīgi augsti vai arī to piemērošana varētu izraisīt konkurenci likvidējošas priekšrocības un nodarīt būtiskus zaudējumus citai aviokompānijai vai citām aviokompānijām.

(iv) ja vienas valsts aviācijas institūcijas uzskata, ka otras valsts nozīmētās aviokompānijas iesniegtie tarifi ir pārmērīgi augsti vai tie radīs konkurenci likvidējošas priekšrocības vienai aviokompānijai un nodarīs būtiskus zaudējumus citai aviokompānijai vai citām aviokompānijām, tās var 20 dienu laikā no tarifu iesniegšanas dienas pieprasīt konsultācijas ar otras valsts aviācijas institūcijām. Šādas konsultācijas jāpabeidz 21 dienas laikā no konsultāciju pieprasīšanas dienas un tarifi stājas spēkā šī perioda beigās, ja vien abu valstu aviācijas institūcijas nevienojas par ko citu.

(v) ja vienas valsts aviācijas institūcijas uzskata, ka tarifi, kas ir stājušies spēkā saskaņā ar minētajiem noteikumiem, kādā noteiktā maršrutā vai maršrutos nodara būtiskus zaudējumus citai aviokompānijai vai citām aviokompānijām, tad šīs valsts aviācijas institūcijas var pieprasīt konsultācijas ar otras valsts aviācijas institūcijām. Šādas konsultācijas jāpabeidz 21 dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien aviācijas institūcijas nevienojas par ko citu.

4. Tarifi, kurus vienas valsts nozīmētā aviokompānija ir noteikusi par pārvadājumiem starp otras valsts teritoriju un trešo valsti, jāiesniedz apstiprināšanai otras valsts aviācijas institūcijām. Tarifi ir jāapstiprina, ja tie ir identiski pēc lieluma, piemērošanas nosacījumiem un darbības laika tiem tarifiem, kurus otras valsts aviācijas institūcijas ir apstiprinājušas un kurus šīs otras valsts nozīmētā aviokompānija piemēro pārvadājumiem starp savas valsts un trešās valsts teritorijām, paredzot, ka aviācijas institūcijas šādu apstiprinājumu var atsaukt, ja šīs valsts aviācijas institūcijas izmaina apstiprināšanas noteikumus vai arī tarifi, kas ir bijuši saskaņoti, tādi pārstāj būt jebkāda iemesla dēļ.

8. pants

MUITAS NODOKĻI

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģi, kas veic starptautisko gaisa satiksmi, tiek atbrīvoti no visiem muitas nodokļiem, valsts noteiktiem akcīzes nodokļiem un līdzīgiem valsts noteiktiem maksājumiem:

a) sekojoši priekšmeti, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieved otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā:

(i) remontam, kārtējam remontam un tehniskai apkopei nepieciešamās iekārtas un komplektējošās daļas;

(ii) pasažieru apkalpošanai nepieciešamās iekārtas un to komplektējošās daļas;

(iii) iekraušanai un izkraušanai nepieciešamās iekārtas un to komplektējošās daļas;

(iv) drošības garantēšanai nepieciešamās iekārtas, to skaitā šo iekārtu komplektējošās daļas;

(v) instrukcijas un mācību līdzekļi;

(vi) kompjūteru iekārtas un to rezerves daļas;

(vii) aviokompānijas un ekspluatantu dokumenti;

b) sekojoši priekšmeti, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieved otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vai piegādā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā:

(i) gaisa kuģa krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus, bet neaprobežojoties ar tiem), kuri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir ievesti vai uzņemti gaisa kuģī;

(ii) degviela, smērvielas un izlietošanai paredzētie tehniskie līdzekļi;

(iii) rezerves daļas, to skaitā ierīces;

nosakot, ka nozīmētā aviokompānija katrā gadījumā minētās vielas un priekšmetus izlieto tikai gaisa kuģī vai starptautiskās lidostas robežās starptautiskās gaisa satiksmes nodibināšanas vai uzturēšanas nolūkā.

2. Atbrīvojumi no muitas nodokļiem, akcīzes nodokļiem un līdzīgiem valsts noteiktiem maksājumiem neattiecas uz maksājumiem par pakalpojumiem, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija(s) saņem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Var tikt pieprasīts, lai šī panta 1.punktā minētās iekārtas un krājumi atrastos attiecīgu institūciju uzraudzībā vai kontrolē.

4. Šajā pantā paredzētie atbrīvojumi attiecas arī uz gadījumiem, kad vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas vienojušās ar citu aviokompāniju vai aviokompānijām par šī panta 1.punktā minēto priekšmetu aizdevumu vai nodošanu otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ja šī vienošanās paredz, ka šī cita aviokompānija vai aviokompānijas bauda tādas pašas tiesības no šīs otras Līgumslēdzējas Puses.

9. pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1. Apliecinot, ka civilo gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpes drošība ir starptautiskās gaisa satiksmes pamatnoteikums, Līgumslēdzējas Puses nosaka, ka to saistības vienai pret otru nodrošināt civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem saskaņā ar Čikāgas konvenciju un apņemšanās ievērot Konvencijas par noziegumiem un dažiem citiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvencijas par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970.gada 16.decembrī Hāgā, Konvencijas par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971.gada 23.septembrī Monreālā, noteikumus, veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Viena Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma nodrošina tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citus nelikumīgus aktus, kas vērsti pret gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības standartiem un praktiskajām rekomendācijām, ko noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kas ietverti Čikāgas Konvencijas pielikumos, ciktāl tie ir piemērojami abām Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai to valstīs reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darījumu vieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir to teritorija, un lidostu ekspluatanti to teritorijā darbotos saskaņā ar šiem aviācijas drošības noteikumiem. Šajā punktā atsauce uz aviācijas drošības Standartiem ietver sevī jebkuru atšķirību, par kuras esamību Līgumslēdzēja Puse ir paziņojusi. Katra Līgumslēdzēja Puse iepriekš paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par gatavojamām atšķirībām no minētajiem Standartiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās teritorijā tiek veikti efektīvi pasākumi, lai aizsargātu gaisa kuģi, pārbaudītu pasažierus un tiem klātesošo bagāžu un veiktu attiecīgu apkalpes, kravas (to skaitā bagāžu kravas telpās) un gaisa kuģa krājumu pārbaudi pirms to iekāpšanas vai iekraušanas un tās laikā, un lai šo pasākumu rezultātā novērstu draudu palielināšanos. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga pieprasīt, lai tās aviokompānija ievērotu 3.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, ierodoties šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Katra Līgumslēdzēja Puse arī labvēlīgi uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu sevišķus draudus.

5. Nelikumīga civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu gadījumā, kā arī tad, ja tiek veiktas citas nelikumīgas pret gaisa kuģa, pasažieru, apkalpes, lidostas un aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, atvieglojot sakarus un veicot citus nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk un, neapdraudot cilvēku dzīvības, izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

6. Ja Līgumslēdzējai Pusei ir pietiekams pamats uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse nav ievērojusi šī panta noteikumus, tai ir tiesības nekavējoties pieprasīt konsultācijas ar šo otru Līgumslēdzēju Pusi. Ja Līgumslēdzējas Puses šajā jautājumā nepanāk apmierinošu vienošanos 15 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, tad var tikt apturētas otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas vai aviokompāniju ekspluatācijas atļaujas vai tehniskās atļaujas, kā arī tām uzlikta saistību izpilde. Nepieciešamības gadījumā Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga veikt šādus pasākumus pirms I5 dienu termiņa notecēšanas.

10. pants

APMAIŅA AR STATISTIKAS DATIEM

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju līguma piegādā tām periodiskus vai citādus statistiskas datus, kurus tā saprātīgā apjomā pieprasa, lai novērtētu satiksmes kapacitāti, ko nodrošina pirmās Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas, veicot Līgumā paredzēto satiksmi. Šajos datos jāietver visa informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu pārvadājumu apjomu, ko nodrošina šīs aviokompānijas, veicot Līgumā paredzēto satiksmi, un šo pārvadājumu sākuma un galapunktu.

11. pants

IENĀKUMU PĀRSŪTĪŠANA

Katrai nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības konvertēt un pēc vajadzības pārsūtīt uz savu valsti pēc norēķināšanās otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā atlikušos ienākumus. Apmaiņa un pārsūtīšana tiek atļauta bez ierobežojumiem pēc maiņas kursa, kuru piemēro šādiem darījumiem laikā, kad šie ienākumi ir iesniegti maiņai un pārsūtīšanai un tie nav pakļauti jebkādiem maksājumiem, izņemot maksu bankām par konvertēšanu un pārsūtīšanu.

12. pants

AVIOKOMPĀNIJU PĀRSTĀVNIECĪBA UN PAKALPOJUMU PĀRDOŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām tiek piešķirtas tiesības saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem par ierašanos, uzturēšanos un nodarbošanos ievest un uzturēt tās teritorijā savu administratīvo, tehnisko, komerciālo un citu speciālistu personālu, kas nepieciešams, lai veiktu gaisa satiksmi.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības iesaistīties gaisa satiksmes pakalpojumu pārdošanā otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tieši vai ar nozīmēto aviokompāniju aģentu starpniecību. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības pārdot un jebkurai personai ir tiesības pirkt šādus satiksmes pakalpojumus par vietējo valūtu vai par jebkuru brīvi konvertējamu valūtu.

13. pants

LIETOTĀJU MAKSĀJUMI

1. Līgumslēdzēja Puse neuzliks vai neatļaus piemērot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām augstākus lietotāju maksājumus par tiem, kurus tā piemēro savām aviokompānijām, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

2. Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas par lietotāju maksājumiem starp tās kompetentām maksājumu iekasēšanas organizācijām un aviokompānijām, kas izmanto šo organizāciju sniegtos pakalpojumus un iekārtas, ja iespējams, izmantojot aviokompāniju pārstāvniecību starpniecību. Lietotājiem laikus jāpaziņo par lietotāju maksājumu grozījumiem, lai tie varētu izteikt savu viedokli pirms grozījumu izdarīšanas. Katra Līgumslēdzēja Puse arī veicinās informācijas apmaiņu par maksājumiem starp kompetentām iekasēšanas organizācijām un šiem lietotājiem.

14. pants

KONSULTĀCIJAS

Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga katrā laikā pieprasīt konsultācijas par šī Līguma izpildīšanu, iztulkošanu, piemērošanu vai grozīšanu saskaņā ar šo Līgumu. Šādām konsultācijām, kuras notiek starp aviācijas institūcijām, jāsākas 6O dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no otras Līgumslēdzējas Puses, ja vien Līgumslēdzējas Puses nevienojas par ko citu.

15. pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šī Līguma tulkošanu vai piemērošanu, tās vispirms centīsies strīdu atrisināt sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējām Pusēm neizdodas strīdu noregulēt sarunu ceļā, tad tās ar lūgumu izšķirt strīdu var griezties pie personas vai institūcijas, par kuru tās vienojušās, vai arī pēc katras Līgumslēdzējas Puses lūguma pie trīs tiesnešu šķīrējtiesas, kura izveidota sekojoši:

a) 3O dienu laikā pēc pieprasījuma par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā saņemšanas katra Līgumslēdzēja Puse nozīmē vienu tiesnesi. Šie abi tiesneši 60 dienu laikā pēc otrā tiesneša nozīmēšanas par šķīrējtiesas priekšsēdētāju nozīmē trešās valsts pilsoni;

b) ja tiesnesis netiek nozīmēts paredzētajā termiņā, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās tiesas prezidentu veikt nepieciešamo nozīmēšanu 3O dienu laikā. Ja prezidents ir vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, viceprezidents, kurš šī iemesla dēļ nav diskvalificēts, veic nepieciešamo nozīmēšanu.

3. Izņemot šajā pantā zemāk minēto, vai ja Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu, šķīrējtiesa pati nosaka savas jurisdikcijas apjomu un procedūru. Pēc šķīrējtiesas norādījuma vai pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šķīrējtiesas izveidošanas dienas tiek sasaukta apspriede, lai precizētu izskatāmos jautājumus un konkrēto procedūru.

4. Ja Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu vai ja šķīrējtiesa nav noteikusi ko citu, katra Līgumslēdzēja Puse 45 dienu laikā pēc šķīrējtiesas izveidošanas iesniedz tai izskatīšanai memorandu. Šķīrējtiesai jāsniedz atbilde pēc 60 dienām. Šķīrējtiesa veic lietas izskatīšanu pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma vai pēc sava lēmuma 30 dienu laikā pēc atbildes sniegšanas.

5. Šķīrējtiesai jācenšas sniegt rakstisku lēmumu 30 dienu laikā pēc lietas izskatīšanas vai, ja lietas izskatīšana ir apturēta, 30 dienas pēc tam, kad sniegtas abas atbildes. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu.

6. Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesības iesniegt lūgumu par lēmuma iztulkošanu 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas un šis iztulkojums jāizsūta 15 dienu laikā pēc lūguma saņemšanas.

7. Šķīrējtiesas lēmums Līgumslēdzējām Pusēm ir saistošs.

8. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz tās nozīmētā tiesneša izdevumus. Pārējos šķīrējtiesas izdevumus, to skaitā Starptautiskās tiesas prezidenta un viceprezidenta izdevumus, kas saistīti ar šī panta 2."b" punktā minētās procedūras veikšanu, Līgumslēdzējas Puses sedz vienlīdzīgās daļās.

16. pants

GROZĪJUMI

Jebkuri grozījumi, par kuriem vienojušās Līgumslēdzējas Puses, stājas spēkā, kad tie apstiprināti, Līgumslēdzējām Pusēm apmainoties ar notām.

17. pants

LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstiski paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par lēmumu pārtraukt šo Līgumu. Vienlaikus šis paziņojums jāiesniedz Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Šis Līgums tiek pārtraukts pusnaktī (paziņojuma saņemšanas vietā), nekavējoties, pirms dienas, kad no otras Līgumslēdzējas Puses paziņojuma saņemšanas dienas ir pagājis gads, ja paziņojums nav atsaukts pirms šī termiņa notecēšanas. Ja otra Līgumslēdzēja Puse nav apstiprinājusi paziņojuma saņemšanu, tas tiek uzskatīts

par saņemtu 14 dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

18. pants

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

Abas Līgumslēdzējas Puses, nosūtot viena otrai diplomātiskas notas, paziņo, ka ir izpildītas attiecīgās prasības, lai Līgums stātos spēkā. Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemta pēdējā no abām notām.

Mēs, apakšā parakstījušies, savu Valdību pienācīgi pilnvaroti, parakstām šo Līgumu.

Noslēgts Londonā 1993.gada 6.decembrī latviešu un angļu valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Latvijas Republikas  Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
valdības vārdā valdības vārdā

  Pielikums

MARŠRUTU SARAKSTS

1. SEKCIJA

Maršruti, kuros pārvadājumus veic Latvijas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Punkti Latvijā - starppunkti - punkti Apvienotajā Karalistē.

Piezīmes:

1. Pārvadājumi maršrutos tiek veikti abos virzienos.

2. Latvijas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ir tiesīgas jebkurā vai visos lidojumos izlaist jebkuru no iepriekš minētajiem punktiem ar noteikumu, ka Līgumā noteiktās satiksmes sākuma punkts ir Latvijas teritorijā.

3. Nav atļauts pasažierus un kravu uzņemt starppunktos, lai pārvadātu uz punktiem Apvienotās Karalistes teritorijā vai uzņemt tos Apvienotajā Karalistē, lai pārvadātu uz punktiem aiz Apvienotās Karalistes robežas un otrādi, izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas par to īpaši vienojas. Šis ierobežojums attiecas arī uz visa veida satiksmi ar apstāšanos.

2. SEKCIJA

Maršruti, kuros pārvadājumus veic Apvienotās Karalistes nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Punkti Apvienotajā Karalistē - starppunkti - punkti Latvijā.

Piezīmes:

1. Pārvadājumi maršrutos tiek veikti abos virzienos.

2. Apvienotās Karalistes nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ir tiesīgas jebkurā vai visos lidojumos izlaist jebkuru no iepriekš minētajiem punktiem ar noteikumu, ka Līgumā noteiktās satiksmes sākuma punkts ir Apvienotās Karalistes teritorijā.

3. Nav atļauts pasažierus un kravu uzņemt starppunktos, lai pārvadātu uz punktiem Latvijas teritorijā vai uzņemt tos Latvijā, lai pārvadātu uz punktiem aiz Latvijas robežas un otrādi, izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas par to īpaši vienojas. Šis ierobežojums attiecas arī uz visu veidu satiksmi ar apstāšanos.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Lielbritānija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 21.08.1997.
Parakstīts:
 06.12.1993.
Parakstīšanas vieta: 
Londona
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 129/130, 29.08.1995.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
904
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"