Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokols par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk - Puses),

Atsaukdamās uz 1998.gada 12.jūnijā Briselē parakstītās Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Vienošanās par Baltijas aizsardzības koledžu (turpmāk - Vienošanās) 1.panta 2.daļu, kurā Puses nolēmušas noteikt Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu atsevišķā līgumā;

Atzīmēdamas, ka pūliņu koordinēšanas un Baltijas aizsardzības koledžas vadīšanas un pārvaldīšanas organizatoriskā struktūra, un Baltijas aizsardzības koledžas vadīšanas, finansēšanas un pārvaldīšanas kārtība noteikta administratīva rakstura līgumos, kas noslēgti saskaņā ar Vienošanās 6.panta 1.daļu;

Puses noslēdz šo Protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu:

1.pants

Mērķis

Baltijas aizsardzības koledža dibināta saskaņā ar Vienošanos. Šī Protokola mērķis ir noteikt Baltijas aizsardzības koledžas, tās personāla un studentu statusu Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā.

2.pants

Definīcijas

Turpmāk:

(a) "Baltijas aizsardzības koledža" (Koledža) nozīmē vecāko štāba virsnieku un civildienesta ierēdņu apmācībai izveidotu institūciju, ko dibinājušas Puses;

(b) "Rektors" apzīmē Koledžas vadītāju;

(c) "Koledžas amatpersonas" apzīmē Rektoru un personālu, kas iecelts amatā vai nolīgts strādāt Koledžā;

(d) "militārais personāls" , kur vien šis izteiciens parādās Protokolā, apzīmē "spēkus" kā tie definēti NATO SOFA, kura piemērojama saskaņā ar šī Protokola 9.panta 1.daļu. "Spēku" definīcijas piemērošanas nolūkā jāuzskata, ka tajā definīcijā lietotais jēdziens "Ziemeļatlantijas līguma areāls" attiecināms uz šī Protokola Pušu teritoriju;

(e) "civilais personāls" apzīmē civilos studentus, kas nosūtīti kursos Koledžā, un civilo personālu, kas iecelti Koledžas amatos.

3.pants

Tiesībspēja

1. Koledžai ir tiesībspēja. Koledža var uzņemties visas civilās tiesības un pienākumus. Tiesībspēja Koledžai rodas Protokola spēkā stāšanās datumā.

2. Saskaņā ar šī Protokola noteikumiem Koledža var piedalīties tiesvedībā kā prasītājs vai atbildētājs. Koledža var arī vienoties ar kādu Pusi, ka, atkarībā no tiesas valstiskās piederības, attiecīgas Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas valsts iestādes darbojas Koledžas vārdā ikvienā šīs valsts tiesas tiesvedībā esošā lietā, kur Koledža ir kāda no pusēm. Izdevumus, kas saistīti ar juridiskām darbībām vai līgumu izpildīšanu, sedz Koledža.

4.pants

Koledžas pārstāvji

Koledžu pārstāv Rektors vai persona, kuru viņš/viņa norīkojis saskaņā ar Koledžas vadīšanai un pārvaldīšanai noteikto kārtību.

5.pants

Koledžas zemes gabalu ar ēkām, īpašuma, finansu līdzekļu un mantisko vērtību statuss un imunitāte

1. Ja šajā Protokolā nav noteikts citādi, zemes gabalos ar ēkām, ko izmanto vienīgi Koledža, tiek piemēroti Igaunijas normatīvie akti.

2. Ja šajā Protokolā nav noteikts citādi, tiesām un citām attiecīgām Igaunijas iestādēm, kā paredzēts piemērojamos likumos, ir jurisdikcija pār darbībām, darījumiem vai pārkāpumiem zemes gabalos ar ēkām, ko izmanto vienīgi Koledža.

3. Īpašumu, mantas, dokumentu vai līdzekļu aprakstīšana, kratīšana, izņemšana, konfiscēšana, atsavināšana vai jebkura cita iejaukšanās forma izpildu, tiesas vai juridisku darbību veidā nav piemērojama pret Koledžu vai tās zemes gabaliem ar ēkām, izņemot:

(a) lai veicinātu nepieciešamo noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un pierādījumu vākšanu, ietverot konfiscēšanu un piemērotos gadījumos priekšmetu nodošanu, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu, ietverot muitas un fiskālo likumu noteikumu pārkāpumu gadījumus.

(b) vai citos gadījumos ar Pušu piekrišanu un/vai saskaņā ar nosacījumiem, ko apstiprinājušas Puses.

4. Koledža, pēc Pušu varas iestāžu pieprasījuma, tās Puses, kas to pieprasījusi, Aizsardzības ministrijas pārstāvja klātbūtnē pārbauda ikvienu dokumentu veidu un saturu, lai apstiprinātu, ka tiem ir imunitāte saskaņā ar šo pantu.

5. Imunitāte, kas piešķirta Koledžai ar šo Protokolu, nedrīkst kavēt Puses veikt savstarpēji saskaņotas darbības, kas saistītas ar Koledžu.

6. Igaunijas attiecīgās varas iestādes nodrošina, lai Koledžas zemes gabalu ar ēkām mieru netraucētu kāda persona vai personu grupa, mēģinot nesankcionēti tur iekļūt vai radot nekārtības šo zemes gabalu ar ēkām tuvumā. Ja to pieprasa Rektors, Igaunijas attiecīgās varas iestādes sniedz nepieciešamo palīdzību likumu un kārtības ievērošanā Koledžā, kā arī personu aizvešanā no zemes gabaliem ar ēkām.

7. Uz oficiālajiem autotransporta līdzekļiem un autopiekabēm, kas atrodas Koledžas rīcībā vai tai pieder, ir skaidri atpazīstama zīme, kas norāda, ka tie pieder Koledžai vai Koledža tos izmanto.

6.pants

Piekļūšanas brīvība

1. Neaizskardamas iedibināto kārtību un starptautiskos līgumus, Puses apņemas atļaut ierasties savas valsts teritorijā Koledžas amatpersonām, kā arī visām pārējām personām, kuras uzaicinātas uz Koledžu oficiālu darbību veikšanai, viņu pienākumu pildīšanas laikā, atbrīvojot no maksas par vīzām. Iepriekš minētais neatbrīvo no karantīnas vai pārējo veselības priekšrakstu piemērošanas.

2. Nav pieļaujams piespiest šī panta 1.daļā minētās personas atstāt Puses valsts teritoriju, izņemot vienīgi pēc konsultācijas ar tās valsts, kurai piederīga persona, diplomātisko pārstāvi.

3. Personas, kam saskaņā ar Igaunijas likumdošanu ir tiesības ieiet Koledžas zemes gabalos ar ēkām savu dienesta pienākumu pildīšanai, var ienākt tajās tikai ar Rektora vai viņa/viņas aizvietotāja piekrišanu. Tomēr flagrante delicto apstākļos un šī Protokola 5.panta 3.daļā paredzētajos gadījumos tāda atļauja dodama automātiski.

4. Koledžai jāveic viss iespējamais, lai novērstu, ka tās zemes gabalus ar ēkām personas izmantotu par patvērumu.

7.pants

Robežas šķērsošana

Veicami pienācīgi pasākumi, lai Koledžas amatpersonām un studentiem viņu oficiālās darbības sakarā atvieglotu robežas šķērsošanu.

8.pants

Aplikšana ar nodokļiem un maksājumi

1. Koledža ir atbrīvota no muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, ko Koledža ieved pati vai ko ieved tās oficiālām vajadzībām, un, ciktāl iespējams saskaņā ar Pušu valsts likumdošanu, Koledžai atmaksā pievienotās vērtības vai akcīzes nodokļa summu par oficiālajām vajadzībām iegādātajām precēm un pakalpojumiem.

Lietas, ko Koledža ievedusi, nemaksājot nodokļus, var nodot tālāk vienīgi saskaņā ar Pušu valsts likumdošanu.

2. Pušu attiecīgās varas iestādes izrāda sapratni lūgumiem atbrīvot no lidostas nodokļa vai nodevas gadījumā, kad militārā lidosta vai lidmašīna tiek izmantota Koledžas vajadzībām.

9.pants

Personāla privilēģijas un imunitāte

1. Attiecībā uz savu militāro personālu, laikā, kad tas atrodas kādas Puses teritorijā ar Koledžu saistītu pasākumu sakarā, Puses vienojas piemērot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumu par to bruņoto spēku statusu, (turpmāk - PfP SOFA), saskaņā ar kura 1.pantu, ja PfP SOFA vai jebkurš papildprotokols attiecībā uz tā dalībvalstīm neparedz ko citu, visas PfP SOFA dalībvalstis piemēro 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līguma par to bruņoto spēku statusu (turpmāk - NATO SOFA) noteikumus tā, it kā visas PfP SOFA dalībvalstis būtu NATO SOFA dalībvalstis.

2. Ja vien nav panākta vienošanās par ko citu un atkarībā no atsevišķiem līgumiem, Puses vienojas veicināt NATO SOFA un šī Protokola piemērošanu to valstu personālam, kas nav šī Protokola Puse, bet ir PfP SOFA Puse laikā, kad tas atrodas kādas šī Protokola Puses teritorijā ar Koledžu saistītu pasākumu sakarā.

3. NATO SOFA VIII.panta 2.daļas f) apakšpunkta nolūkā Puses vienojas atteikties no prasībām gadījumos, kad zaudējuma summa ir mazāka par:

Latvija: 700 LVL

Igaunija: 15 000 EEK

Lietuva: 4800 LTL

4. Izņemot Koledžas nolīgto civilo personālu, Puses vienojas piešķirt savam civilajam personālam Koledžā un tā apgādājamajiem tādu pašu statusu, kāds piešķirts militārajam personālam un tā apgādājamajiem ar NATO SOFA un šo Protokolu, ar iebildumu, ka uz minēto civilo personālu nav attiecināms NATO SOFA VII panta 1., 2., un 3.daļa, bet šādi noteikumi:

(a) Tās Puses, kuras nodarbinātībā atrodas personāls, varas iestādēm ir tiesības realizēt jurisdikciju pār savu civilo personālu un tā apgādājamajiem gadījumos, kad:

(i) pārkāpums izdarīts tikai attiecībā uz šīs valsts īpašumu vai drošību, vai pārkāpums izdarīts tikai attiecībā pret citu šīs pašas Puses Koledžas personāla vai apgādājamā personu vai īpašumu;

(ii) pārkāpumi radušies darbības vai bezdarbības dēļ, pildot dienesta pienākumus;

(iii) pārkāpumi sodāmi saskaņā ar savas valsts likumdošanu, bet nav sodāmi saskaņā ar Puses, kas uzņēmusi personālu, likumdošanu.

(b) Ikviena cita pārkāpuma gadījumā Puses, kas uzņēmusi personālu, varas iestādēm ir tiesības realizēt jurisdikciju pār šo personālu un viņu apgādājamajiem.

(c) Tās Puses varas iestādes, kam ir tiesības realizēt jurisdikciju, uzņem ar sapratni citas Puses varas iestāžu lūgumus atteikties no savām tiesībām gadījumos, kad otra Puse uzskata šādu atteikšanos par īpaši svarīgu.

(d) Ja Puse, kam ir tiesības realizēt jurisdikciju, nolēmusi nerealizēt savas tiesības, tā par to, cik ātri vien iespējams paziņo otras Puses varas iestādēm.

(e) NATO SOFA 7.panta 4.-9.daļa un 11.daļa piemērojami mutatis mutandis

5. Noteikumi, kas izklāstīti šī panta 3.daļā, līdzvērtīgi piemērojami civilajam personālam Koledžā, kurš minēts šī panta 4.daļā

6. Statusu, kāds noteikts uz Koledžu norīkotam personālam, līdzvērtīgi var piemērot personālam, kuru norīko Baltijas aizsardzības koledžā valstis, kas nav parakstījušas šo Protokolu vai PfP SOFA, notu apmaiņas ceļā starp neparakstījušo valsti un Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību.

7. Papildus šajā Protokolā noteiktajai imunitātei un privilēģijām Igaunijas Republika piešķir Rektoram un viņa/viņas vietniekam imunitāti pret arestu un aizturēšanu, kā arī imunitāti no jurisdikcijas par viņu teikto un darīto, savu pilnvaru ietvaros pildot dienesta pienākumus, ar noteikumu, ka šīs personas nav piederīgas Igaunijas Republikai.

Šī imunitāte no jurisdikcijas par viņu teikto un darīto amata pildīšanas laikā, savu pilnvaru ietvaros pildot dienesta pienākumus, saglabājas arī pēc amata atstāšanas.

8. Pušu varas iestādes nekavējoties paziņo Rektoram vai viņa/viņas vietniekam par Koledžas amatpersonu vai studentu arestu vai citādu aizturēšanu.

9. Igaunijas Aizsardzības ministrija ar šo Protokolu tiek pilnvarota apgādāt Koledžas amatpersonas un studentus ar personas apliecībām, uz kurām ir tās īpašnieka fotogrāfija.

10. Saprazdama, ka saskaņā ar NATO SOFA apgādājamie nav atbrīvoti no imigrācijas kontroles, Igaunijas Republikas valdība apņemas atļaut iebraukt un uzturēties Igaunijā Koledžas amatpersonu un studentu, kuras Koledža pati nav nolīgusi, apgādājamajiem. Minētie apgādājamie ir atbrīvoti no Igaunijas noteikumiem par ārvalstnieku reģistrāciju un kontroli, bet viņiem nav tiesību uz pastāvīgu dzīvi vai domicilu Igaunijā, tāpat kā izglītība un sociālās garantijas paliek pārstāvēto valstu atbildībā, ja vien nav panākta vienošanās par ko citu.

10.pants

Koledžas nolīgtais personāls

Koledžai, saskaņā ar Pušu Aizsardzības ministriju norādījumiem par personāla skaitu, ir tiesības nolīgt civilo personālu. Igaunijas likumdošana par atļaujām pastāvīgi dzīvot un strādāt Igaunijā piemērojama personālam, ko nolīgusi Koledža un kas nav Igaunijas Republikai piederīgas personas.

11.pants

Sakaru līdzekļi, Koledžas dokumentu un citu materiālu pārvadāšana

1. Pret Koledžas oficiālajiem pasta un elektroniskajiem sakaru līdzekļiem Igaunijas Republikas valdība izturas tāpat kā pret Igaunijas bruņoto spēku īpašumu.

2. Igaunijas Republikas valdība veic nepieciešamos pasākumus, lai, neatkarīgi no izmantotajiem sakaru līdzekļiem, nodrošinātu Koledžas oficiālās korespondences neaizskaramību.

3. Visi dokumenti un citi materiāli, kas atzīti par Koledžas oficiālajiem dokumentiem vai materiāliem un ko sūta Koledža vai pārvadā Koledžas amatpersonas, atbrīvoti no muitas, robežsardzes un policijas pārbaudēm, izņemot šī Protokola 5.panta 3.daļā noteiktos gadījumus un 5.panta 4.daļā noteikto kārtību. Šādi dokumenti un citi materiāli marķējami ar vārdiem "BALTIC DEFENCE COLLEGE/OFFICIAL".

12.pants

Sadarbība ar Pušu varas iestādēm un Protokola īstenošana

1. Rektors vienmēr sadarbojas ar Pušu attiecīgajām varas iestādēm, lai veicinātu atbilstošu tiesiskuma nodrošināšanu, likumdošanas ievērošanu un novērstu jebkādu Protokolā minēto zemes gabalu ar ēkām, privilēģiju un imunitātes ļaunprātīgu izmantošanu.

2. Pirms mācību sākšanas kādas Puses teritorijā Koledža saņem pienācīgu apstiprinājumu.

3. Pušu Aizsardzības ministrijas sadarbībā ar Koledžu sastāda personu sarakstu, uz kurām attiecas šis Protokols.

13.pants

Depozitārijs un stāšanās spēkā

1. Igaunijas Republikas valdība ir šī Protokola Depozitārijs.

2. Protokols stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Depozitārijs saņēmis pēdējo rakstisko paziņojumu par to, ka visas nepieciešamās konstitucionālās prasības attiecībā uz šī Protokola stāšanos spēkā ir izpildītas. Depozitārijs informē pārējās Puses par katru saņemto paziņojumu un Protokola spēkā stāšanās datumu.

14.pants

Domstarpības

Domstarpības starp Pusēm par šī Protokola interpretāciju vai piemērošanu risināmas savstarpēju konsultāciju ceļā.

15.pants

Grozījumi

Ikviena Puse katrā laikā var pieprasīt grozīt šo Protokolu. Pieprasījumu nosūta Depozitārijam, kas informē citas Puses par katru tādu paziņojumu un tā saņemšanas datumu. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī Protokola 13.panta 2.daļas noteikumiem.

16.pants

Denonsēšana

1. Šis Protokols noslēgts uz nenoteiktu laiku. To var denonsēt katra Puse, rakstiski paziņojot par to Depozitārijam, kas informē pārējās Puses par katru šādu paziņojumu un tā saņemšanas datumu.

2. Denonsēšana stājas spēkā pēc 6 mēnešiem kopš paziņojumu saņēmis Depozitārijs. Ja kāda Puse denonsējusi šo Protokolu, tad Protokols zaudē spēku attiecībā uz šo Pusi.

Parakstīts Rīgā 1999.gada 14.jūnijā vienā eksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski, kas deponējami Depozitārija arhīvos. Depozitārijs nosūta visām Pusēm Protokola apliecinātas kopijas. Interpretācijas domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā Lietuvas Republikas valdības vārdā
Ģirts Valdis Kristovskis, Jüri Luik, Česlovas Stankevičus,
aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs nacionālās aizsardzības ministrs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 17.02.2000.
Parakstīts:
 14.06.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Igaunijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 325/327, 05.10.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
897
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)