Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN UKRAINAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU MUITAS JAUTĀJUMOS

Latvijas Republikas Valdība un Ukrainas Valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

atzīstot, ka muitas likumu pārkāpumi ir kaitīgi abu valstu ekonomiskajām un sociālajām, kā arī likumīgām tirdzniecības interesēm,

ievērojot precīzu aplikšanu ar nodokļiem; muitas nodokļu, citu nodokļu, nodevu un maksu par importētām un eksportētām precēm iekasēšanas svarīgumu, kā arī aizliegumu, ierobežojumu un kontroles noteikumu pienācīgu ieviešanu,

pārliecinoties, ka pasākumus muitas likumdošanas pārkāpumu aizkavēšanai un precīzas ievedmuitas un izvedmuitas, citu nodokļu iekasēšanas nodrošināšanai, var padarīt vēl efektīvākus sadarbība starp abu valstu muitas iestādēm,

vienojas par tālāk minēto:

DEFINĪCIJAS

1. pants

Šai Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanas veicināšanai:

1. "Muitas likumdošana" ir noteikumi, kurus paredz likums vai likumpamatotu aktu normas attiecībā uz importu, eksportu, preču tranzītu vai citām muitas procedūrām vai attiecībā uz muitas nodokļiem, citiem nodokļiem, nodevām vai maksām, ko iekasē muitas iestādes, vai aizlieguma, ierobežojuma vai kontroles pasākumiem.

2. "Pārkāpums" ir jebkura muitas likumdošanas pārkāpšana, kā arī jebkurš šādas likumdošanas pārkāpšanas mēģinājums.

3. "Muitas iestāde" ir Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departaments un Ukrainā - Valsts Muitas Komiteja.

4. "Pieprasošā muitas iestāde" ir tās Līgumslēdzējas Puses kompetenta muitas iestāde, kas pieprasa palīdzību muitas jautājumos.

5. "Pieprasītā muitas iestāde" ir tās Līgumslēdzējas Puses kompetenta muitas iestāde, kas saņem palīdzības pieprasījumu muitas jautājumos.

6. "Kontrolētā piegāde" ir paņēmiens, kas atļauj aizliegto vai aizdomās turēto narkotisko un psihotropo vielu, kā arī to aizstājēju, kravu piegādes apturēšanu, pārvietošanu caur vai ievešanu Līgumslēdzēju Pušu teritorijā savu kompetento iestāžu uzraudzībā, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas šo narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā pārvietošanā.

LĪGUMA DARBĪBAS SFĒRA

2. pants

1. Ar savu muitas iestāžu starpniecību un saskaņā ar nolikumiem, kurus nosaka šis Līgums, Līgumslēdzējas Puses sniegs viena otrai savstarpējo palīdzību, lai:

a) nodrošinātu pareizu muitas likumdošanas ievērošanu;

b) aizkavētu, izmeklētu un cīnītos ar muitas likumdošanas pārkāpumiem;

c) nosūtītu/izziņotu tādus dokumentus, kas attiecas uz muitas likumdošanas piemērošanu.

2. Palīdzība šī Līguma ietvaros tiks sniegta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pieprasītās Līgumslēdzējas Puses teritorijā un pieprasītās muitas iestādes kompetences un iespēju robežās. Ja nepieciešams, muitas iestāde var vienoties, ka palīdzību sniegs cita kompetenta iestāde, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pieprasītās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

INFORMĀCIJAS SAKARI

3. pants

1. Pēc pieprasījuma, muitas iestādes sniegs viena otrai visu informāciju, kas varētu nodrošināt precizitāti:

a) muitas nodokļu, citu nodokļu, nodevu un maksājumu iekasēšanā, ko veic muitas iestādes; un īpaši informāciju, kas varētu palīdzēt noteikt preču vērtību un to tarifa klasifikāciju;

b) importēšanas un eksportēšanas aizliegumu un ierobežojumu ieviešanā;

c) to preču izcelsmes nacionālo noteikumu piemērošanā, ko neietver citas vienošanās, kuras būtu noslēgusi viena vai abas Līgumslēdzējas Puses.

2. Ja pieprasītai muitas iestādei nav pieprasītās informācijas, šī iestāde to iegūs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pieprasītās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Pieprasītā muitas iestāde iegūs nepieciešamo informāciju godprātīgi, kā tā rīkotos savās interesēs.

4. pants

Pēc pieprasījuma, muitas iestādes sniegs viena otrai jebkuru informāciju par to, vai:

a) preces, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ir likumīgi izvestas no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas;

b) preces, kas izvestas no vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ir likumīgi ievestas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā;

c) preces, kurām nodrošināts labvēlības režīms pie izvešanas no vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ir laikā ievestas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, turklāt tiek sniegta arī informācija par jebkuriem muitas kontroles pasākumiem, kas piemēroti šīm precēm.

5. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, sniegs otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestādei visu informāciju, ko varētu izmantot attiecībā uz muitas likumdošanas pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz:

a) zināmām vai aizdomīgām personām, kuras iesaistītas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

b) jauniem veidiem un līdzekļiem, kas iesaistīti muitas likumdošanas pārkāpumos;

c) precēm, kas ir nelikumīgas pārvietošanas objekti;

d) zināmiem vai aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas izmantoti otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos.

6. pants

Pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde piegādās otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestādei ziņojumus, liecību protokolus vai apstiprinātas dokumentu kopijas, kas sniedz visu noderīgo informācijas par veiktiem vai plānotiem pasākumiem, kuri izraisa vai varētu izraisīt pārkāpumus pret šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošo muitas likumdošanu.

Liecību protokolu un dokumentu oriģināli tiks pieprasīti gadījumos, kad apstiprinātās kopijas būs nepietiekamas. Saņemtās lietas un dokumenti tiks atdoti pēc iespējas ātrākā laikā.

7. pants

Dokumenti, saskaņā ar šo Līgumu, var tikt aizvietoti ar datorinformāciju, kas sastādīta jebkurā formā un paredzēta tiem pašiem mērķiem. Visa materiāla interpretācijai vai piemērošanai noderīgā informācija tiks piegādāta vienlaicīgi.

PERSONU, PREČU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU UZRAUDZĪBA

8. pants

Savas kompetences un iespēju robežās, pēc savas iniciatīvas vai pēc otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes pieprasījuma, vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde veiks speciālu uzraudzību pār:

a) zināmu vai aizdomās turētu personu pārvietošanos, īpaši iebraukšanu un izbraukšanu no tās teritorijas, kuras iesaistītas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

b) zināmiem vai aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas izmantoti otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

c) tādu preču pārvietošanu, kuru ievešanu vai izvešanu no savas teritorijas otras Līgumslēdzējas Puses valdība vai muitas iestāde ir ierobežojusi vai aizliegusi.

KONTROLĒTĀ PIEGĀDE

9. pants

1. Ja to atļauj nacionālās likumdošanas sistēmas pamatprincipi, Līgumslēdzējas Puses savu iespēju robežās un pamatojoties uz līgumiem vai savstarpēji noteikto kārtību veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izmantotu kontrolēto piegādi starptautiskā līmenī, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā pārvietošanā un veiks visus likumīgos pasākumus, kas vērsti pret šīm personām.

2. Lēmumi par kontrolētās piegādes piemērošanu tiks pieņemti katrā atsevišķā gadījumā. Nepieciešamības gadījumā Līgumslēdzējas Puses rīkojas, balstoties uz savstarpēju vienošanos par finansiālajiem pasākumiem un atbilstoši nacionālajai likumdošanai.

3. Aizliegto kravu pārvietošanu, par kuru kontrolēto piegādi ir notikusi vienošanās, ar abu muitas iestāžu piekrišanu var apturēt vai atļaut pārvietot tālāk ar narkotiku vai psihotropo vielu neizņemšanu, pārvietošanu vai aizvietošanu kopumā vai pa daļām.

IZMEKLĒŠANA

10. pants

1. Saskaņā ar iesniegumu, pieprasītā muitas iestāde veiks visu apstākļu noskaidrošanu par darbību, kas ir vai var tikt uzskatīta par pretrunīgu attiecībā uz pieprasošās Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošo muitas likumdošanu. Par šādas izmeklēšanas rezultātiem tā paziņos pieprasošai muitas iestādei.

2. Šīs izmeklēšanas notiks saskaņā ar likumdošanu, kas ir spēkā pieprasītās Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Pieprasītā muitas iestāde rīkosies godprātīgi, kā tā rīkotos savās interesēs.

3. Šādās izmeklēšanās pieprasītā muitas iestāde var atļaut piedalīties pieprasošās Līgumslēdzējas Puses amatpersonām.

EKSPERTI UN LIECINIEKI

11. pants

Ja sakarā ar izdarītiem muitas likumdošanas pārkāpumiem vienas Līgumslēdzējas Puses tiesa vai citas iestādes pieprasa, otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde var pilnvarot savas amatpersonas sniegt liecības vai uzstāties kā ekspertiem tiesā vai pirms tās.

Savu pienākumu ietvaros šādas amatpersonas sniegs liecības par to rīcībā esošajiem faktiem. Ierašanās pieprasījumā ir skaidri jānorāda, kāds ir attiecīgais gadījums un kādām pilnvarām amatpersonai jābūt.

Prasība, pilnvarot ekspertus un lieciniekus, pastāv, lai precīzi noteiktu lietas būtību un uzaicināto amatpersonu kompetenci.

Muitas amatpersonas var uzaicināt par ekspertiem un lieciniekiem, ja tas ir saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu teritorijās spēkā esošo likumdošanu.

INFORMĀCIJAS UN DOKUMENTU LIETOŠANA

12.pants

1. Informācija, dokumenti un citi paziņojumu, kas saņemti saskaņā ar šo Līgumu, var tikt izmantoti tikai šajā Līgumā paredzētos mērķos, ja muitas iestāde, kura tos nosūtījusi, nav devusi rakstveida piekrišanu, izmantot to citiem mērķiem. Šie noteikumi neattiecas uz informāciju, dokumentiem un paziņojumiem par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotiskām un psihotropām vielām.

2. Jebkura informācija, kas atbilstoši šim Līgumam ir iesniegta jebkurā tās formā, būs konfidenciāla. Uz to ir jāattiecina dienesta noslēpuma statuss un tāda paša veida informācijas un dokumentu aizsardzība, kas ir paredzēta saskaņā ar to Līgumslēdzējas Puses teritorijā spēkā esošo likumdošanu, kura to ir saņēmusi.

3. Tomēr saskaņā ar šī Līguma mērķiem un tā ietvaros, Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde var savos pirms tiesas fiksētajos pierādījumos, sastādītajos ziņojumos un raksturojumos, kā arī veiktajā rīcībā un iesniegtajā apsūdzībā, lietot kā pierādījumu, informāciju un dokumentus, kas iegūti saskaņā ar šo Līgumu.

Šādas informācijas un dokumentu izmantošana kā liecība tiesā ir jānosaka saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

NOSŪTĪŠANA/IZZIŅOŠANA

13. pants

Uz iesnieguma pamata, pieprasītā muitas iestāde, saskaņā ar likumdošanu, kas ir spēkā pieprasītās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, nosūtīs/izziņos iesaistītām fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā, visus dokumentus un lēmumus, uz kuriem ir attiecināms šis Līgums un kas iegūti no pieprasošās muitas iestādes.

PALĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMA FORMA UN BŪTĪBA

15. pants

1. Atbilstoši šim Līgumam, pieprasījumam ir jābūt sastādītam rakstiski. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, tiem jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti. Situācijas neatliekamības dēļ var tikt pieņemts arī mutisks pieprasījums, bet pēc tam, nekavējoties tas ir jāapstiprina rakstiski.

2. Pieprasījumiem, atbilstoši šī panta pirmajam punktam, ir jāsatur sekojoša informācija:

a) muitas iestāde, kas izdara pieprasījumu;

b) pieprasītie pasākumi;

c) pieprasījuma iemesls un mērķis;

d) saistošie likumi, noteikumi un citi juridiski akti;

e) pēc iespējas precīzi un aptveroši norādījumi par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir izmeklēšanas mērķis;

f) noderīgo faktu kopsavilkums, izņemot gadījumos, kas paredzēti 13. pantā.

3. Pieprasījums ir jāiesniedz pieprasītās Līgumslēdzējas Puses valsts, angļu vai citā valodā, kas pieņemama pieprasītai muitas iestādei.

4. Ja pieprasījums neatbilst formālām prasībām, tad var tikt pieprasītas tā korekcijas vai pārstrāde, neietekmējot tā izpildi.

IZŅĒMUMI NO SAISTĪBAS SNIEGT PALĪDZĪBU

15. pants

1. Ja pieprasītā palīdzība var pārkāpt pieprasītās Līgumslēdzējas Puses suverenitāti, valstisko kārtību, drošību vai citas būtiskas intereses, vai saistīta ar rūpniecisko, komerciālo vai profesionālo noslēpumu pārkāpšanu, šāds pieprasījums var tikt noraidīts, realizēts daļēji vai īstenots saskaņā ar noteiktiem apstākļiem vai prasībām.

2. Ja pieprasījums pēc palīdzības nevar tikt izpildīts, tad pieprasošai muitas iestādei tas tiks paziņots nekavējoties, kā arī tā tiks informēta par atteikuma iemesliem.

IZDEVUMI

16. pants

Katra muitas iestāde atteiksies no visu ar šī Līguma izpildi saistīto izdevumu piedzīšanas, izņemot izdevumus par ekspertiem, lieciniekiem.

LĪGUMA IEVIEŠANA

17. pants

1. Šī Līguma ieviešana tiks nodota Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm. Muitas iestādes savstarpēji vienosies par detalizētiem pasākumiem, kas jāveic šī mērķa īstenošanai.

2. Saviem izmeklēšanas dienestiem Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes var radīt tādu kārtību, kas paredz tiešos kontaktus starp tiem.

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN APTURĒŠANA

18. pants

1. Līguma darbības laiks ir neierobežots.

2. Pa diplomātiskiem kanāliem katra valdība paziņos viena otrai, ka visas nepieciešamās juridiskās prasības, lai Līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Līgums stāsies spēkā sešdesmit dienas pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas.

3. Šī Līguma darbība tiek apturēta pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskiem kanāliem, un tas zaudē spēku sešus mēnešus pēc tam, kad šādu paziņojumu ir saņēmusi otra Līgumslēdzējas Puse.

Parakstīts Rīgā, 1995.gada 23.maijā, divos eksemplāros, latviešu, ukraiņu un angļu valodās, turklāt visi teksti ir autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šo Līgumu, par pamatu tiks ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
Valdības vārdā
Ukrainas
Valdības vārdā

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Ukraina
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 07.01.1996.
Parakstīts:
 23.05.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 137, 08.09.1995.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
882
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"