Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

 

Latvijas Republika un Ukraina (turpmāk dēvētas "Puses"),

ņemot vērā Latvijas Republikas un Ukrainas Līguma par brīvo tirdzniecību (turpmāk dēvēts "Brīvās tirdzniecības līgums"), kurš parakstīts 1995.gada 21.novembrī, Preambulu un 4.pantu,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Mērķi

Puses, liberalizējot lauksaimniecības preču tirdzniecību, veicinās harmonisku ekonomisko attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Ukrainu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) prasībām.

2.pants

Līguma darbības sfēra

Šī Līguma noteikumi attiecināmi uz lauksaimniecības precēm, kuru izcelsmes valstis ir Līgumslēdzējas Puses. Termins "lauksaimniecības preces" šī Līguma izpratnē nozīmē preces, kuras klasificētas Harmonizētās preču un pakalpojumu klasificēšanas un kodēšanas sistēmā no 1. līdz 24. nodaļai.

3.pants

Ievedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni ievedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Puses savstarpēji atceļ visus maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Latvijas Republika atceļ ievedmuitas nodokļus Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma I pielikumā "Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi".

4. Ukraina atceļ ievedmuitas nodokļus Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma II pielikumā "Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi".

4.pants

Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

Ar šī līguma spēkā stāšanās datumu Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks piemēroti izvedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma III pielikumā "Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi".

5.pants

Kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Latvijas Republikas un Ukrainas savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvijas Republika atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Ukraina atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

6.pants

Preču izcelsmes noteikumi

Preču izcelsmes noteikumi šī Līguma īstenošanai izklāstīti Brīvās tirdzniecības līguma A Protokolā.

7.pants

Dempings

Ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm konstatē, ka šī Līguma regulētajās tirdznieciskajās attiecībās tiek īstenots dempings, tādā nozīmē, kā tas tiek raksturots 1994. gada Vispārīgās vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VI pantā, tad tā var piemērot atbilstošus pasākumus pret šo darbību saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šī Līguma 8. pantā.

8.panta

Drošības pasākumu pielietošanas kārtība

1. Puse, kura nolēmusi veikt drošības pasākumus, nekavējoties ziņo par to otrai Pusei un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju. Apvienotās Komitejas konsultācijas tiek sāktas nekavējoties, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

2. Puses sniedz Apvienotajai Komitejai pieprasīto palīdzību, kas nepieciešama, lai pārbaudītu konkrēto gadījumu un, ja nepieciešams, pārtrauc apstrīdamo darbību. Ja atbildētāja Puse nespēj pārtraukt savu darbību, pret kuru ir iebildumi, Apvienotās Komitejas noteiktajā termiņā, vai arī, ja Apvienotā Komiteja nespēj panākt vienošanos apspriežamajā jautājumā pēc konsultācijām vai trīsdesmit dienu laikā no brīža, kad notikusi vēršanās pie Apvienotās Komitejas, ieinteresētā Puse ir tiesīga piemērot attiecīgus pasākumus, lai risinātu grūtības, kas radušās minētās darbības laikā..

3. Ja Puse veic drošības pasākumus, nekavējoties tiek informēta otra Līgumslēdzēja Puse. Drošības pasākumi tiek ierobežoti pēc to apjoma un darbības laika tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai, tos piemērojot, varētu uzlabot radušos situāciju, kura izraisījusi augšminēto pasākumu nepieciešamību, un tie nedrīkst pārsniegt ar domstarpības izraisošo darbību nodarītos zaudējumus. Prioritāte tiek piešķirta tādiem pasākumiem, kas pēc iespējas mazāk traucētu šī Līguma izpildes gaitu.

4. Par veiktajiem drošības pasākumiem notiek regulāras konsultācijas, kuru mērķis ir pēc iespējas ātrāka drošības pasākumu aizvietošana vai atcelšana.

5. Ja ārkārtēji apstākļi prasa tūlītēju rīcību un situācijas iepriekšēja izpēte nav iespējama, ieinteresētā Puse var minētajos gadījumos nekavējoties piemērot tādus pagaidu aizsardzības pasākumus, kuri ir obligāti nepieciešami situācijas uzlabošanai. Apvienotā Komiteja nekavējoties tiek informēta par šiem pasākumiem un pēc iespējas ātrāk tiek uzsāktas abu Pušu konsultācijas.

9.pants

Apvienotā Komiteja

Apvienotā Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Brīvās tirdzniecības līguma 2. pantu (Apvienotā Komiteja), ir atbildīga par šī Līguma administrēšanu.

10.pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība

Puses, uz savstarpējas ieinteresētības pamatiem, veicinās zinātnisko un tehnisko sadarbību lauksaimniecībā un ar to saistītajās jomās. Šī sadarbība var ietvert kopuzņēmumu veidošanu, informācijas un dokumentācijas apmaiņu, ekspertu apmaiņu, kā arī semināru un darba grupu organizēšanu.

11.pants

Līguma tālākā attīstība

Puses paziņo par savu gatavību veicināt tirdzniecības ar lauksaimniecības precēm harmonisku attīstību. Puses vienojās pārskatīt šo Līgumu tālākai tā liberalizācijai, kad, pēc savstarpējas vienošanās Apvienotās Komitejas ietvaros, uzskatīs to par nepieciešamu.

12.pants

Veterinārie, sanitārie un fitosanitārie pasākumi

1. Puses nediskriminējošā veidā piemēros savus noteikumus veterinārajā, sanitārajā un fitosanitārajā jomā, kā arī neieviesīs jebkādus jaunus pasākumus, kas nelietderīgi traucētu tirdzniecību.

2. Veterināro, sanitāro un fitosanitāro pasākumu ieviešana notiks saskaņā ar starptautiskajām konvencijām šajā jomā.

13.pants

Pielikumi

Šī Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

14.pants

Brīvās tirdzniecības līguma B Protokola spēka zaudēšana

Ar šī Līguma spēkā stāšanos Brīvās tirdzniecības līguma B Protokols zaudē spēku.

15.pants

Stāšanās spēkā un derīgums

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai, ka visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

16.pants

Denonsēšana

Katra no Pusēm ir tiesīga šo līgumu denonsēt iesniedzot par to rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šis Līgums zaudē spēku sešus (6) mēnešus pēc tās dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse šo paziņojumu ir saņēmusi.

Šo apliecinot, Valdības attiecīgās pilnvarotās personas paraksta šo Līgumu.

Parakstīts Kijevā 1998.gada 26.februārī divos oriģināleksemplāros, abi latviešu, ukraiņu un angļu valodās, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Domstarpību gadījumā par pamatu tiks ņemts teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas vārdā Ukrainas vārdā

Guntars Krasts Valērijs Pustovoitenko

Ministru Prezidents Ministru Prezidents

 

I pielikums

Attiecas uz 3.panta 3.punktu

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram I pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos I pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

KN, 1998 Preces apraksts
0203 Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa
0105.pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa
un pārtikas subprodukti:
- Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:
0207 11 -- nesadalīti, svaigi vai atdzesēti
0207 12 -- nesadalīti, saldēti
0207 13 -- izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti
0207 14 -- izcirtņi un subprodukti, saldēti
0401 Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām
saldinātājvielām
0402 Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām
saldinātājvielām
0405 Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas
0406 Sieri un biezpiens
Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas:
- mājputnu:
0407 00 300 -- pārējās
0407 00 900 - pārējās
Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:
0701 90 - pārējie
Tomāti, svaigi vai atdzesēti:
0702 00 003 - no 1.jūnija līdz 30.jūnijam
0702 00 004 - no 1.jūlija līdz 31.augustam
0702 00 005 - no 1.septembra līdz 31.oktobrim
Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, brokoļi un līdzīgi Brassicas
ģints augu pārtikas produkti, svaigi vai atdzesēti:
0704 90 - pārējie
0706 10 000 - burkāni un rāceņi
Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:
0707 00 053 -- no 1.maija līdz 30.jūnijam
0707 00 054 -- no 1.jūlija līdz 30.septembrim
Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:
1001 90 - pārējie
1002 00 000 Rudzi
1003 00 Mieži
1004 00 000 Auzas
- pārējie graudaugi:
1008 90 900 -- pārējie
Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:
1101 00 150 -- no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem
1101 00 900 - kviešu un rudzu maisījuma milti
Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma
miltus:
1102 10 000 - rudzu milti
1102 90 - pārējie
- putraimi un milti:
1103 11 -- kviešu
1103 12 000 -- auzu
1103 19 -- pārējo graudaugu
- granulas:
1103 21 000 -- kviešu
1103 29 -- pārējo graudaugu
- sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:
1104 11 -- miežu
1104 12 -- auzu
-- pārējo graudaugu:
1104 19 100 --- kviešu
1104 19 300 --- rudzu
- graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, ar atdalītu
sēklapvalku, sasmalcināti, pulēti vai drupināti):
1104 21 -- miežu
1104 22 -- auzu
1104 29 -- pārējo graudaugu
1104 30 - graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti
1601 00 Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai
asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata
1602 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas
subproduktiem vai asinīm
1701 Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze,
cietā stāvoklī
1704 90 750 ---- īrisi, karameles un līdzīgas konfektes
Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:
- pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:
1806 31 000 -- ar pildījumu
1806 32 -- bez pildījuma
1806 90 - pārējie
1905 Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas
izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas
kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un
līdzīgi produkti
2203 00 Iesala alus
2204 10 110 --- šampanietis
2204 10 190 --- pārējie
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai
vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti
2208 60 - degvīns
2208 90 - pārējie
Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai:

 

II pielikums

Attiecas uz 3.panta 4.punktu

Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

 

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram II pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos II pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

2309 90 - pārējie
TN VED, 1994 Preces apraksts
Atdzisusi, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa un subprodukti,
kas norādīti 0105.pozīcijā:
- atdzisusi vai atdzesēti mājputnu (ieskaitot aknas) gaļas izcirtņi
un subprodukti:
0207 39 130 ------ puses vai ceturtdaļas
0207 39 230 ------ kājas (stilbiņi) un to izcirtņi
- saldēti mājputnu gaļas izcirtņi un subprodukti (izņemot aknas):
0207 41 110 ----- puses vai ceturtdaļas
0207 41 510 ----- stilbiņi un izcirtņi
0405 00 Sviests un pārējie piena tauki
0901 Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna;
kafijas čaumalas un graudu sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar
kafijas saturu dažādās proporcijās
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji,
sagatavoti no zivju ikriem
Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, moluskiem
un pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:
1605 10 000 - krabji
1605 20 000 - garneles
1605 30 000 - omāri
1605 40 000 - pārējie vēžveidīgie
Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:
- pārējie:
-- šokolāde un šokolādes produkti:
--- šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:
1806 90 110 ---- kas satur alkoholu
1806 90 190 ---- pārējā
1806 90 310 ---- ar pildījumu
1806 90 390 ---- bez pildījuma
Ex 2101 10 110 --- šķīstošā kafija
2203 00 Iesala alus
2204 Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus; vīnogu misa, izņemot
2009.preču pozīcijā minēto
2205 Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu
piedevu
2206 Pārējie raudzētie dzērieni [piemēram, ābolu sidrs (cider),
bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead)]; raudzēto
dzērienu maisījumi
un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas
citur nav minēti
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai
vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti
2208 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā
80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie
dzērieni
2402 Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no
tabakas vai tabakas aizstājējiem
2403 10 000 - smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus
jebkurā proporcijā
2403 99 100 --- zelējamā vai šņaucamā tabaka
   

 

III pielikums

Attiecas uz 4. pantu

"Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu"

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi

HS Kods, 1994 Preces apraksts
0102 90 Dzīvi liellopi: pārējie
0104 10 Dzīvas aitas

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Vēl nav spēkā
Vēl nav spēkā
Valsts:
 Ukraina
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Parakstīts:
 26.02.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Kijeva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 107/108, 23.03.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
866
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)