Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "Puses"),

nolūkā veicināt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants

Termini

1. "Sava valsts" - Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

2. "Otra valsts" - Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis tiek izmantots veicot pārvadājumus, bet nav tajā reģistrēts.

3. "Pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā vai Azerbaidžānas Republikas teritorijā un saskaņā ar spēkā esošiem nacionāliem likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

4. "Transporta līdzeklis":

a) pasažieru pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkurš vienas vai otras Puses valsts teritorijā reģistrēts motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Nolīgumā termins "transporta līdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar kravas autotransporta līdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no tās reģistrācijas vietas, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju.

5. "Regulāri pārvadājumi" - pasažieru pārvadājumi atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem noteiktos maršrutos; šo pārvadājumu laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

6. "Neregulārie pārvadājumi" - pārvadājumi, kuri neatbilst šī panta 5.punktā noteiktajam regulāro pārvadājumu terminam.

7. "Kabotāža" - pasažieru vai kravu pārvadāšana ar vienas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem starp diviem punktiem otras valsts teritorijā.

2.pants

Darbības sfēra

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš saskaņā ar savas valsts nacionālajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām uz otras valsts teritoriju, no tās vai tranzītā cauri tai.

3.pants

Apvienotā Komiteja un kompetentās institūcijas

1. Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi, Pušu kompetentās institūcijas izveido Apvienoto Komiteju, kurā ietilpst Pušu kompetento institūciju izvirzīti pārstāvji.

2. Apvienotās Komitejas sēdes notiek pēc vienas vai otras Puses kompetentās institūcijas lūguma pārmaiņus katras Puses valsts teritorijā.

3. Apvienotā Komiteja risina jebkuru ar šī Nolīguma izpratni vai piemērošanu saistītu jautājumu.

4. Šī Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

- Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

- Azerbaidžānas Republikā - valsts uzņēmums "Azeravtonagliyyat" (līdz Transporta ministrijas izveidei).

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

4.pants

Atļaujas

Visiem pārvadājumiem ar pasažieru transporta līdzekļiem starp Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām, izņemot 6.panta 1.punktā minētos, nepieciešama atbilstoša otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

5.pants

Regulārie pārvadājumi

1. Regulārie pārvadājumi starp Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš savstarpēji jāsaskaņo šo valstu kompetentajām institūcijām.

Šie regulārie pārvadājumi organizējami, balstoties uz partnerības principu. Katras valsts kompetentā institūcija izdod pārvadājumu atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

2. Lai saņemtu atļaujas regulāriem pārvadājumiem, pārvadātājiem jāadresē attiecīgi pieteikumi savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta to kopā ar rekomendāciju otras valsts kompetentajai institūcijai.

6.pants

Neregulārie pārvadājumi

1. Šādiem neregulāriem pārvadājumiem, ko veic ar vienas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, nav nepieciešama atļauja pārvadājumiem otras valsts teritorijā:

a) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu transporta līdzekli visa brauciena laikā pārvadā vienu un to pašu pasažieru grupu un atved to atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) pārvadājumiem, kad turpbrauciens tiek veikts ar pasažieriem un atpakaļbrauciens bez pasažieriem;

c) pārvadājumiem, kad turpbrauciens tiek veikts bez pasažieriem, bet atpakaļbraucienā tiek vesti pasažieri, turklāt:

- pasažieru grupa ir izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu pirms viņu ierašanās tās Puses valsts teritorijā, kur tie tiek uzņemti atvešanai uz savu valsti;

- pasažierus tas pats pārvadātājs iepriekš ir atvedis uz tās Puses valsts teritoriju, kur tos atkal uzņem atvešanai uz savas valsts teritoriju;

- pasažieri ir uzaicināti uz valsti, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts un visus pārvadājuma izdevumus sedz persona, kura pasažierus ir uzaicinājusi;

d) tranzīta braucieniem, kurus veic, izpildot a), b) vai c) apakšpunktā minētos pārvadājumus;

e) braucienam ar autobusu, kas nosūtīts nomainīt bojātu autobusu.

2. Transporta līdzekļos, ar kuriem veic 1.punktā minētos pārvadājumus, jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram, kas satur pasažieru sarakstu un ko parakstījis pārvadātājs un apzīmogojusi kompetenta muitas institūcija.

3. Brauciena formulārs aizpildāms, pārvadātājam atrodoties savā valstī, un visa brauciena laikā tam jāatrodas tajā transporta līdzeklī, uz ko tas attiecas, un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

7.pants

Atļauju režīms

1. Ja vien Apvienotā Komiteja nav pieņēmusi citu lēmumu, pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp abu Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri tām, kā arī uz/no trešajām valstīm, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotās atļaujas.

2. Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transporta līdzeklī un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

3. Abu Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem.

8.pants

Pārvadājumi, kuriem atļauja nav nepieciešama

1. Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumiem:

a) kravu pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja mainīts lidojuma maršruts;

c) bojātu vai avarējušu transporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

d) transporta līdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

e) okeānu kuģiem un lidmašīnām paredzētu rezerves daļu un pārtikas krājumu pārvadāšanai;

f) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtas situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

g) izstādēm un gadatirgiem paredzētu eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

h) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām un cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

i) bēru pārvadājumiem;

j) pasta pārvadājumiem kā sabiedriskam pakalpojumam;

k) tikko pirkta transporta līdzekļa pirmajam braucienam bez kravas;

l) pārceļotāju mantu pārvadāšanai, mainot dzīvesvietu.

2. Apvienotā Komiteja ir tiesīga grozīt šī panta 1.punktā minēto, no atļauju režīma atbrīvoto pārvadājumu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transporta līdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

IV. CITI NOTEIKUMI

9.pants

Kabotāža

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā.

10.pants

Atbilstība valsts likumiem un tiesību normām

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to transporta līdzekļu apkalpēm jāievēro tur spēkā esošie nacionālie likumi un noteikumi. Šī Nolīguma noteikumi neizslēdz transporta kustības ierobežojumu piemērošanu, ja tas saistīts ar Pušu valstu drošību.

11.pants

Pārkāpumi un sankcijas

1. Ja vienas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tā transporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, savas valsts kompetentā institūcija pēc otras valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

2. Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to jāziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

3. Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas tiesiskas sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums noticis.

12.pants

Nodokļi

1. Vienas Puses valsts teritorijā reģistrēti transporta līdzekļi, ar kuriem šī Nolīguma ietvaros otras valsts teritorijā veic

a) regulārus pasažieru pārvadājumus,

b) šī Nolīguma 6.panta 1.punktā minētos neregulāros pārvadājumus,

c) kravu pārvadājumus kvotas ietvaros,

d) šī Nolīguma 8.pantā minētās transporta operācijas,

tiek abpusēji atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transporta līdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otrā valstī.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Kas attiecas uz šī panta 1.punktā minētajiem transporta līdzekļiem, no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) transporta līdzekļi;

b) smērvielas un degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs un saldēšanas iekārtu degvielas tvertnēs, ja tās daudzums nepārsniedz otrā valstī maksimāli atļauto;

c) rezerves daļas, ko ieved otras valsts teritorijā bojāta transporta līdzekļa remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas dienestu uzraudzībā.

13.pants

Bīstamās kravas

Veicot bīstamu kravu starptautiskos pārvadājumus, pārvadātajiem, kas reģistrēti jebkurā no abu valstu teritorijām, jāizpilda Eiropas valstu līguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības. Ja Apvienotā Komiteja nav pieņēmusi citu lēmumu, bīstamo kravu pārvadājumiem otras valsts teritorijā nepieciešama šīs valsts kompetentās institūcijas izdota speciāla atļauja.

14.pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz transporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Puse apņemas neizvirzīt otras Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savas valsts teritorijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem.

2. Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transporta līdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājam jāievēro visas šajā atļaujā noteiktās prasības.

15.pants

Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē abu Pušu tiesības vai pienākumus, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, nolīgumiem un noteikumiem, kuri tām ir saistoši.

16.pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Nolīgums pagaidu kārtībā tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas un tas stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad saņemta pēdējā diplomātiskā nota, ar kuru Puses paziņo viena otrai par attiecīgo konstitucionālo prasību izpildi.

2. Jebkādi grozījumi šajā Nolīgumā tiek noformēti protokolu veidā, kuri stājas spēkā šī panta 1.punktā noteiktajā kārtībā un ir šī Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Šis Nolīgums paliek spēkā, ja vien viena no Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad otrai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

PARAKSTĪTS Baku 2001.gada 10. jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, azerbaidžāņu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā: Indulis Bērziņš Ārlietu ministrs

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā:Vilajats Gulijevs Ārlietu ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Azerbaidžāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 26.05.2002.
Parakstīts:
 10.07.2001.
Parakstīšanas vieta: 
Baku
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 188, 28.12.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
86
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"