Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Līgums starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par gaisa satiksmi

Latvijas Republika un Vācijas Federatīvā Republika,

Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā, dalībnieces,

vēloties noslēgt līgumu par gaisa satiksmes izveidošanu un darbību starp to valstu teritorijām un ārpus tām,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Jēdzieni

1. Šī Līguma izpratnē, ja vien no teksta neizriet kas cits,

a) ar jēdzienu "Konvencija" jāsaprot Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā un ietver visus pielikumus, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, vai tās pielikumu grozījumus, kas izdarīti saskarņā ar šīs Konvencijas 90. vai 94.pantu un kurus atzinušas abas Līgumslēdzējas Puses;

b) jēdziens "aviācijas institūcija" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Latvijas Republikas Satiksmes ministru, atiecībā uz Vācijas Federatīvo Republiku - Federācijas Satiksmes ministru, vai abos gadījumos - jebkuru citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt šo institūciju funkcijas;

c) ar jēdzienu "nozīmētā aviokompānija" jāsaprot ikviena aviokompānija, par kuru viena Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar 3.pantu rakstiski paziņojusi otrai Līgumslēdzējai Pusei kā par uzņēmumu, kurš pilnvarots veikt starptautisko gaisa satiksmi 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos.

2. Jēdzieni "valsts teritorija", "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme" un "nolaišanās nekomerciālos nolūkos" šajā Līgumā ir lietojami Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. un 96.pantu attiecīgi spēkā esošajā nozīmē.

3. Jēdziens "tarifs" nozīmē cenu, kuru aprēķina par starptautiskajiem pasažieru, bagāžas, kravas (izņemot pastu) gaisa pārvadājumiem starp punktiem divu vai vairāku valstu teritorijā un ietver sekojošo:

a) visus tranzīta tarifus vai summas, kuras ir aprēķināmas attiecīgi apzīmētiem un pārdotiem starptautiskiem pārvadājumiem, ieskaitot tranzīta tarifus, kas izveidoti vai pieskaņoti citiem tarifiem, kurus izmanto starptautisko maršrutu daļā vai maršrutu iekšzemes posmā, kas ir starptautiskā maršruta daļa;

b) komisijas naudu par aviobiļešu pārdošanu gaisa kuģu pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem vai par atbilstošiem ar kravas pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem;

c) nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek piemēroti tarifi, pārvadājumucenasvai komisijas naudas maksājumi.

Tas aptver arī:

d) citus būtiskos maksājumus, kas tiek piemēroti sakarā ar pārvadājumiem;

e) ikvienu tarifu kā papildinājumu starptautiskajiem pārvadājumiem iekšzemes maršruta posmā, kas nav atseviķi pieejams tikai iekšzemes pārvadājumiem un ko nevar nodot visu starptautisko gaisa pārvadātāju un to klientu rīcībā uz vienādiem noteikumiem.

2. pants

Tiesības veikt satiksmi

1. Lai nozīmētās aviokompānijas veiktu starptautisko gaisa satiksmi šī panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos, viena Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei tiesības:

a) lidot pāri savas valsts teritorijai bez nosēšanās;

b) nolaisties savas valsts teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) nolaisties savas valsts teritorijā 2.punktā paredzētajā kārtībā noteikto maršrutu punktos, lai uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, uzņemtu un izkrautu pastu un kravu komerciālos nolūkos.

2. Maršruti, kuros Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas var veikt starptautiskos pārvadājumus, tiek noteikti lidojumu maršrutu plānā, ko saskaņo, Līgumslēdzējām Pusēm apmainoties ar notām.

3. Saskaņā ar šī panta l.punktu nevienai no Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām netiek piešķirtas tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pret atlīdzību uzņemt gaisa kuģī pasažierus, bagāžu, kravu vai pastu nogādāšanai uz citu punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā (kabotāža).

3. pants

Nozīmēšana un atļauja veikt pārvadājumus

1. Starptautisko gaisa satiksmi 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos var uzsākt jebkurā laikā, ja

a) Līgumslēdzēja Puse, kurai tiek piešķirtas 2.panta l.punktā paredzētās tiesības, rakstiski ir nozīmējusi vienu vai vairākas aviokompānijas un

b) Līgumslēdzēja Puse, kas šīs tiesības piešķīrusi, ir devusi nozīmētajai vai nozīmētajām aviokompānijām atļauju veikt gaisa pārvadājumus.

2. Līgumslēdzēja Puse, kas piešķir šīs tiesības, nekavējoties dod atļauju starptautiskās gaisa satiksmes uzsākšanai saskaņā ar šī panta 3.punkta un 9.panta nosacījumiem.

3. Viena Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses jebkura nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj izpildīt prasības, kas reglamentē starptautiskos gaisa pārvadājumus saskaņā ar pirmās Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem.

4. Viena Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šī panta 1., 2. un 3.punkta nosacījumiem var paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par vienas no tās nozīmētajām aviokompānijām aizstāšanu ar citu aviokompāniju. No jauna nozīmētā aviokompānija iegūst tās pašas tiesības un ir pakļauta tām pašām saistībām kā aviokompānija, kuras vietā tā nozīmēta.

4. pants

Pārvadājumu atļaujas atsaukšana

vai ierobežošana

Viena Līgumslēdzēja Puse var atsaukt vai ar prasību ierobežot saskaņā ar 3.panta 2.punktu doto atļauju, ja nozīmētā aviokompānija neievēro Līgumslēdzējas Puses likumus vai noteikumus vai šī Līguma noteikumus, vai nepilda no tā izrietošās saistības. Pirms atsaukšanas vai ierobežošanas, saskaņā ar l5.pantu, jāveic konsultācijas, ja vien, lai novērstu tālāku likumu vai citu noteikumu pārkāpšanu, nav nepieciešama tūlītēja darbības izbeigšana vai tūlītēja prasības iesniegšana.

5. pants

Vienlīdzīgu maksājumu noteikšana

Maksājumi, kurus pieprasa vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā par katru otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģi, kas izmanto lidostas un citas aviācijas iekārtas, nedrīkst būt augstāki par maksājumiem, kurus pieprasa par savas aviokompānijas gaisa kuģi līdzīgā starptautiskā gaisa satiksmē.

6. pants

Atbrīvošana no muitas un citām nodevām

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses katras nozīmētās aviokompānijas izmantotie gaisa kuģi, kas ielido otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un no tās atkal izlido vai lido tai pāri, kā arī gaisa kuģī esošā degviela, smērvielas, rezerves daļas, aprīkojums un gaisa kuģa krājumi tiek atbrīvoti no muitas un citām par preču ievešanu, izvešanu vai tranzītu piedzenamām nodevām. Tas attiecas arī uz gaisa kuģī esošajām precēm, kas tiek patērētas lidojuma laikā pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai.

2. Degviela, smērvielas, rezerves daļas, citi parastie aprīkojuma priekšmeti un gaisa kuģa krājumi, kas uz laiku tiek ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai tur tūlīt vai pēc uzglabāšanas tiktu uzstādīti vai uzņemti otras Līgumslēdzējas Puses kādas nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, vai arī citādā veidā atkal izvesti no minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, tiek atbrīvoti no šī panta l.punktā minētās muitas un citām nodevām. No šī panta l.punktā minētās muitas un citām nodevām tiek atbrīvoti arī vienas Līgumslēdzējas Puses katras nozīmētās aviokompānijas reklāmas materiāli un pārvadājumu dokumenti, kurus ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Degviela un smērvielas, kas tiek uzņemtas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā otras Līgumslēdzējas Puses katras nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī un tiek izmantotas starptautiskajos pārvadājumos, ir atbrīvotas no šī panta l.punktā minētās muitas un citām nodevām, un no iespējamām īpašām patēriņa nodevām.

4. Viena Līgumslēdzēja Puse var šī panta 1., 2. un 3.punktā minētās preces nodot otras Līgum-slēdzējas Puses muitas uzraudzībā.

5. Ja šī panta 1., 2. un 3. punktā minētajām precēm netiek piedzītas muitas un citas nodevas, tad šie priekšmeti un preces nav pakļauti parasti uz tiem attiecināmiem ievešanas, izvešanas un tranzīta aizliegumiem un ierobežojumiem.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse savstarpēji atbrīvo no apgrozījuma nodokļa vai līdzīgiem netiešiem nodokļiem priekšmetus un pakalpojumus, kas tiek piegādāti vai sniegti otras Līgumslēdzējas Puses katrai nozīmētajai aviokompānijai un kas tiek izmantoti šīs aviokompānijas darbības mērķiem. Nodokļu atvieglojumi var būt sekojošās formās: vai nu atbrīvojot no nodokļiem vai kompensējot nomaksātos nodokļus.

7. pants

Ienākumu pārskaitīšana

Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiesības jebkurā laikā un veidā brīvi un bez ierobežojumiem jebkurā brīvi konvertējamā valūtā saskaņā ar oficiālo maiņas kursu nosūtīt uz tās pastāvīgo uzturēšanās vietu ienākumus, kas gūti, pārdodot gaisa pārvadājumu pakalpojumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

8. pants

Satiksmes maršrutu

saskaņotas ekspluatācijas principi

1. Katrai Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiek dota iespēja izdevīgi un uz vienlīdzīgiem noteikumiem veikt gaisa satiksmi 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos.

2. Veicot starptautisko gaisa satiksmi 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos, vienas Līgumslēdzējas Puses katra nozīmētā aviokompānija ievēro otras Līgumslēdzējas Puses katras nozīmētās aviokompānijas intereses, lai šo aviokompāniju nodrošinātā gaisa satiksme pa vieniem un tiem pašiem maršrutiem vai to daļām netiktu traucēta.

3. Starptautisko gaisa satiksmi 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos veic, lai veidotu piedāvājumu, kas atbilstu paredzamajam pieprasījumam pēc pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās.

Šo aviokompāniju tiesības veikt pārvadājumus starp otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā esošajiem punktiem 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos un starp punktiem trešajās valstīs starptautiskās gaisa satiksmes attīstības interesēs tiek realizētas tā, ka pārvadājuma piedāvājums ir saskaņots

a) ar pieprasījumu pēc pārvadājumiem tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas nozīmējusi aviokompāniju;

b) ar pieprasījumu pēc pārvadājumiem apgabalos, pār kuriem tiks veikti lidojumi, ņemot vērā vietējo un reģionālo gaisa satiksmi;

c) ar prasībām pēc tranzīta gaisa līniju ekonomiskas ekspluatācijas.

4. Lai katrai nozīmētajai aviokompānijai garantētu gaisa pārvadājumus uz izdevīgiem un vienlīdzīgiem noteikumiem, ir nepieciešama Līgum-slēdzēju Pušu aviācijas institūciju piekrišana lidojumu biežumam, paredzēto gaisa kuģu tipu ietilpībai un lidojumu sarakstiem.

5. Nepieciešamības gadījumā Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām jācenšas panākt apmierinošu pārvadājumu apjoma un biežuma noregulējumu.

9. pants

Informēšana par aviokompānijas

statistikas datiem

1. Nozīmētās aviokompānijas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms gaisa satiksmes uzsākšanas 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos paziņo Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām pakalpojumu veidu, paredzēto gaisa kuģu tipu un lidojumu sarakstus. Tas attiecas arī uz vēlākām izmaiņām.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcija nodod pēc pieprasījuma otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas rīcībā visus periodiskos un citus nozīmēto aviokompāniju statistikas datus, kurus saprātīgā apjomā var pieprasīt, lai pārbaudītu minētās Līgumslēdzējas Puses katras nozīmētās aviokompānijas veidoto pārvadājuma piedāvājumu 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos. Šai informācijai jāsatur visi dati, kas nepieciešami, lai noteiktu veikto pārvadājumu sākuma punktu, to apjomu un to galapunktu.

10. pants

Tarifi

1. Tarifus, kurus nozīmētās aviokompānijas paredz iekasēt no pasažieriem šī Līguma 2.panta 2.punktā paredzētajā kārtībā noteiktajos maršrutos, jāapstiprina tās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijai, kuras teritorijā (saskaņā ar pārvadājumu dokumentiem) atrodas lidojuma sākuma punkts.

2. Nosakot tarifus, nozīmētās aviokompānijas ņem vērā ekspluatācijas izmaksas, pieņemamu pe]ņas apjomu, valdošos konkurences un tirgus apstākļus, kā arī satiksmes lietotāju intereses. Kompetentā aviācijas institūcija var atteikties apstiprināt tarifu tikai tad, ja netiek ņemti vērā šie kritēriji.

3. Nozīmētās aviokompānijas pienākums ir iesniegt tarifus aviācijas institūcijai apstiprināšanai vismaz vienu mēnesi pirms to paredzētā ieviešanas datuma.

4. Ja Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcija noraida iesniegto tarifu, tā informē attiecīgo aviokompāniju 21 dienas laikā pēc tarifa iesniegšanas. Tādā gadījumā tarifu nedrīkst piemērot. Paliek spēkā iepriekšējais tarifs, kura vietā vajadzēja stāties spēkā jaunam tarifam.

11. pants

Komercdarbība

1. Viena Līgumslēdzēja Puse otras Līgumslēdzējas Puses katrai nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem noteikumiem dod tiesības savas valsts teritorijā uzturēt nepieciešamās aģentūras, kā arī pārvaldes, komerciālo un tehnisko personālu.

2. Iekārtojot filiāles un nodarbinot personālu saskaņā ar šī panta l.punktu, jāievēro attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumi un citi noteikumi, kā, piemēram, par ārzemnieku iebraukšanu un uzturēšanos attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Personālam, kas nodarbināts saskaņā ar šī panta l.punktu izveidotajās filiālēs, tomēr nav vajadzīga darba atļauja.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem pamatiem piešķir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses katrai nozīmētajai aviokompānijai apkalpot pašai savu vai otras Līgumslēdzējas Puses citu aviokompāniju gaisa kuģu pasažierus, bagāžu, kravu un pastu. Šīs tiesības neietver gaisa kuģu apkalpošanu uz zemes (sagatavošana lidojumam), kas ir lidostu ekspluatantu privilēģija.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse dod tiesības otras Līgumslēdzējas Puses jebkurai nozīmētajai aviokompānijai pārdot savus pārvadājumu pakalpojumus, lietojot savus pārvadājumu dokumentus, tieši savās aģentūrās un ar aģentu starpniecību otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā jebkuram klientam par jebkuru valūtu.

12. pants

Aviācijas drošība

1. Saskaņā ar starptautisko tiesību normām un no tām izrietošajiem pienākumiem Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šī Līguma būtiska sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums garantēt civilās aviācijas drošību, novēršot nelikumīgas iejaukšanās aktus. Neierobežojot starptautisko tiesību un no tām izrietošo pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbojas galvenokārt saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažiem citiem nelikumīgiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada l4.septembrī Tokijā, Konvenciju par nelikumīgas gaisa kuģu sagrābšanas novēršanu, kura parakstīta 1970.gada l6.decembrī Hāgā un Konvenciju par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971.gada 23.septembrī Monreālā un tās Protokolu par cīņu pret vardarbīgiem nelikumīgiem aktiem lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš parakstīts 1988.gada 24.februārī Monreālā.

2. Līgumslēdzējas Puses pēc pieprasījuma viena otrai sniedz nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilo gaisa kuģu sagrābšanu un citus pret gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpi, lidostām un aeronavigācijas iekārtām vērstus nelikumīgus aktus vai citādus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Ja notiek nelikumīgs civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai rodas tā draudi, vai tiek veiktas citas nelikumīgas darbības pret gaisa kuģa, tā pasažieru un kravas, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, Līgumslēdzējas Puses, savstarpēji konsultējoties, palīdz viena otrai, atvieglojot sakarus un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un, pēc iespējas mazāk riskējot ar cilvēku dzīvībām, izbeigtu šo incidentu vai tā draudus.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāveic pasākumi, kurus tā uzskata par iespējamiem, lai nodrošinātu nelikumīgi sagrābta vai citiem nelikumīgiem aktiem pakļauta gaisa kuģa aizturēšanu uz zemes pirms tā izlidošanas, ja vien tā izlidošana nav nepieciešama, lai glābtu apkalpes un pasažieru dzīvības. Šie pasākumi, ciktāl tas iespējams, jāsaskaņo abām Līgumslēdzējām Pusēm.

5. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, kurus kā Konvencijas pielikumus noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija, ciktāl šie drošības nosacījumi ir piemērojami Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai visu reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darījumu vieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir to teritorijā, kā arī lidostu ekspluatanti to teritorijā darbojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka minētajiem gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot šī panta 5.punktā paredzētos aviācijas drošības noteikumus, kurus pieprasa viena Līgumslēdzēja Puse, otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģiem ierodoties un uzturoties tās teritorijā vai atstājot tās teritoriju. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās teritorijā tiktu veikti efektīvi pasākumi gaisa kuģu aizsargāšanai un pasažieru, apkalpes, rokas bagāžas, bagāžas, kravu un gaisa kuģa krājumu pārbaudīšanai pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtēs jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem sevišķiem drošības pasākumiem, kas vērsti pret konkrētiem draudiem.

7. Ja viena Līgumslēdzēja Puse neievēro šajā pantā paredzētos aviācijas drošības noteikumus, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar minētās Līgusmlēdzējas Puses aviācijas institūciju. Ja viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas datuma netiek panākta apmierinoša vienošanās, var tikt anulēti, apturēti vai ierobežoti drošības noteikumus pārkāpušās Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas ekspluatanta apliecībā paredzētie gaisa pārvadājumi vai pieteikta prasība. Būtiskas nepieciešamības gadījumā konsultācijas ierosinājusī Līgumslēdzēja Puse var veikt šos pasākumus pirms viena mēneša termiņa notecēšanas.

13. pants

Ieceļošana un tai nepieciešamo

dokumentu kontrole

1. Pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma otra Līgumslēdzēja Puse atļauj aviokompānijai, kas tiesīga veikt gaisa satiksmi abās valstīs, īstenot pasākumus, kuri nodrošinātu, ka tiek pārvadāti tikai pasažieri ar attiecīgajā valstī nepieciešamajiem ieceļošanas vai tranzīta dokumentiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pieņem atpakaļ ceļojuma galamērķī atraidītu personu, lai izskatītu tās lietu, pēc tam, kad tur ir noskaidrots, ka tai nav ieceļošanas tiesību, un ja šī persona pirms ieceļošanas šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nav uzturējusies tikai tiešajā tranzītā. Līgumslēdzējas Puses nesūtīs tādu personu atpakaļ uz valsti, kurā pirms tam noskaidrots, ka tai nav ieceļošanas tiesību.

3. Šis nosacījums netraucē attiecīgās institūcijas pakļaut šādu izraidītu personu bez ieceļošanas dokumentiem tālākai pārbaudei, lai konstatētu, vai to iespējams uzņemt valstī, vai arī lai veiktu pasākumus tās tālākai pārvadāšanai, aizgādāšanai vai izsūtīšanai uz valsti, kuras pavalstniece tā ir vai kurā tā tiktu uzņemta citu iemeslu dēļ. Ja persona, par kuru ir konstatēts, ka tai nav ieceļošanas dokumentu, ir pazaudējusi vai iznīcinājusi savus dokumentus, tad viena Līgumslēdzēja Puse to vietā atzīst tās Līgumslēdzējas Puses, kurā tika konstatēts, ka personai nav ieceļošanas dokumentu, institūcijas izdotu dokumentu, kas apstiprina tās izceļošanas un ieceļošanas apstākļus.

14. pants

Apmaiņa ar informāciju

Starp Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām nepieciešamības gadījumos notiek apmaiņa ar informāciju, lai panāktu ciešu sadarbību un saprašanos visās šī Līguma piemērošanas jomās.

15. pants

Konsultācijas

Līgumslēdzējas Puses jebkurā laikā var ierosināt konsultācijas, lai apspriestu šī Līguma grozījumus vai izmaiņas lidojumu sarakstā, vai sakarā ar Līguma skaidrojumu. Tas attiecas arī uz šī Līguma piemērošanas apspriešanu, ja pēc vienas Līgumslēdzējas Puses uzskatiem saskaņā ar l4.pantu veiktajai apmaiņai ar informāciju nav apmierinošu rezultātu. Konsultācijas sākas divu mēnešu laikā no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi priekšlikumu.

16. pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja domstarpības par šī Līguma skaidrojumu vai piemērošanu nevar novērst saskaņā ar l5.panta nosacījumiem, tad pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma domstarpības tiek nodotas izskatīšanai šķīrējtiesā.

2. Šķīrējtiesu veido konkrētas lietas izskatīšanai, katrai Līgumslēdzējai Pusei ieceļot pa vienam tiesnesim, kuri vienojas par kādas trešās valsts pilsoni, kuru par šķīrējtiesas priekšsēdētāju ieceļ Līgumslēdzēju Pušu Valdības. Tiesnesi ieceļ divu mēnešu, bet priekšsēdētāju trīs mēnešu laikā no dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse ir paziņojusi otrai, ka tā strīdu grib nodot izskatīšanai šķīrējtiesā.

3. Ja netiek ievēroti šī panta 2.punktā paredzētie termiņi un nav citas vienošanās, katra Līgum-slēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Padomes prezidentu iecelt nepieciešamos tiesnešus. Ja prezidentam ir vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonība vai citu iemeslu dēļ viņš to nevar darīt, tad iecelšanu veic viceprezidents, kas viņu aizvieto.

4. Šķīrējtiesa strīdu izšķir ar balsu vairākumu. Tās lēmums Līgumslēdzējām Pusēm ir obligāts. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava tiesneša, kā arī savas pārstāvniecības izdevumus tiesas procesā; priekšsēdētāja izdevumus un citus izdevumus Līgumslēdzējas Puses sedz vienlīdzīgās daļās. Tiesas procedūru nosaka pati šķīrējtiesa.

17. pants

Daudzpusējas vienošanās

Ja spēkā stājas vispārēja daudzpusēja vienošanās par gaisa satiksmi, kuras dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, tad piemēro tās noteikumus. Lai konstatētu, kādā mērā daudzpusēja vienošanās izbeidz, aizstāj, groza vai papildina šo Līgumu, saskaņā ar l5.pantu notiek konsultācijas.

18. pants

Reģistrēšana ICAO

Šo Līgumu, katru tā grozījumu un katru apmaiņu ar notām saskaņā ar 2.panta 2.punktu abas Līgumslēdzējas Puses nosūta reģistrēšanai Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā (ICAO).

19. pants

Līguma stāšanās spēkā, derīguma termiņš

1. Šis Līgums stājas spēkā mēnesi pēc dienas, kurā abu Līgumslēdzēju Pušu Valdības apmainījušās ar notām par to, ka ir izpildīti nepieciešamie konstitucionālie priekšnoteikumi, lai Līgums stātos spēkā.

2. Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

20. pants

Līguma anulēšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstiski paziņot par tās lēmumu pārtraukt šo Līgumu; vienlaikus šis paziņojums par anulēšanu jāiesniedz Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Tādā gadījumā Līgums tiek pārtraukts 12 mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien paziņojums par anulēšanu pēc savstarpējas vienošanās nav atsaukts pirms šī perioda notecēšanas. Ja otra Līgumslēdzēja Puse noliedz paziņojuma saņemšanas faktu, paziņojumu uzskata par saņemtu 14 dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

Sastādīts Rīgā, 1993.gada 5. aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un vācu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

 

Latvijas Republikas vārdā Andris Gūtmanis Satiksmes ministrs

Vācijas Federatīvās Republikas vārdā G?nther Krause Transporta ministrs

Peter Randorf Vēstniecības padomnieks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Vācija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 22.05.1995.
Parakstīts:
 05.04.1993.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Ministru Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 100 (2487), 28.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
814
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva