Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības līgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republikas valdība un Īrijas valdība, turpmāk sauktas "Līgumslēdzējas Puses",

lai veicinātu pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri tām,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Definīcijas

Šā Līguma ietvaros:

1. "Pārvadātājs" - fiziska vai juridiska persona, kura vai nu Latvijas Republikā, vai Īrijā saskaņā ar savas valsts attiecīgajiem likumiem un noteikumiem veic pasažieru vai kravu starptautiskos pārvadājumus pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām,

2. "Autotransporta līdzeklis" -

a) pasažieru pārvadājumiem - autobuss - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas konstruēts un piemērots vairāk nekā deviņu personu, tā vadītāju ieskaitot, pārvadāšanai, kā arī ar to savienota piekabe pasažieru bagāžas pārvadāšanai;

b) kravu pārvadājumiem - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas konstruēts vai piemērots kravu pārvadājumiem un reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kā arī ar to savienotā piekabe vai puspiekabe.

3. "Regulāri pasažieru pārvadājumi" - pārvadājumi, ko veic ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autobusiem, saskaņā ar iepriekš noteiktu kustības sarakstu un tarifiem pa maršrutu ar noteiktu sākuma vietu, galapunktu un pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai.

4. "Neregulāri pasažieru pārvadājumi" - visi pārējie pasažieru pārvadājumu veidi.

5. Kompetentās institūcijas:

a) Latvijas Republikā - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, kā arī jebkura cita tās pilnvarota institūcija;

b) Īrijā - Transporta, enerģētikas un sakaru ministrs vai jebkura viņa noteikta institūcija.

Šā Līguma 13. panta ietvaros Īrijā "attiecīgā kompetentā institūcija" vispārējās lietošanas autoceļiem ir Dublinas, Korkas (Cork), Gelvejas (Galway), Limerikas (Limerick) vai Voterfordas (Waterford) pilsētas municipalitātes vai tās pilsētas municipalitāte, kurā autoceļš atrodas, bet attiecībā uz citiem vispārējās lietošanas autoceļiem tās grāfistes padome, kurā autoceļš atrodas.

2. pants

Darbības sfēra

1. Šā Līguma nosacījumi attiecas uz pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām starp Latvijas Republiku un Īriju, tranzītā cauri šo valstu teritorijām, kā arī pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm.

2. Šā Līguma nosacījumi neskar abu valstu tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, līgumiem un noteikumiem un kas saistoši vienai vai otrai Līgumslēdzējai Pusei.

Pasažieru pārvadājumi

3. pants

1. Atļauja regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem izsniedzama saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju vienošanos.

2. Jebkuras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai iesniegums šādu pārvadājumu atļauju saņemšanai savlaicīgi jānosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai. Iesniegumā jānorāda pārvadātāja (firmas) nosaukums, paredzētais brauciena maršruts, kustības saraksts, braukšanas tarifi, pieturvietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā arī plānotais pārvadājumu veikšanas laika posms un biežums.

4. pants

1. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām, izņemot šā Līguma 5. pantā minētos pārvadājumus, nepieciešamas Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas. Šādu atļauju saņemšanai, vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājam iepriekš jānosūta iesniegums otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izsniedz atļauju tai maršruta daļai, kas atrodas šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Katra neregulāra pasažieru pārvadājuma veikšanai ar autobusu nepieciešama atsevišķa atļauja, kas dod tiesības veikt vienu braucienu turp un atpakaļ, ja vien šajā atļaujā nav noteikts citādi. Autobusa vadītāja rīcībā jābūt arī pasažieru pārvadājuma formulāram, par kura formu vienojusies šā Līguma 11. pantā minētā Kopējā komisija.

5. pants

1. Atļaujas nav nepieciešamas neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, ja vienu un to pašu pasažieru grupu visa brauciena laikā pārvadā ar vienu un to pašu autobusu un:

a) brauciens sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts;

vai

b) brauciens sākas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar nosacījumu, ka autotransporta līdzeklis izbrauc no šīs valsts teritorijas bez pasažieriem.

2. Atļauja nav nepieciešama bojāta autobusa nomaiņai ar lietošanas kārtībā esošu.

Kravu pārvadājumi

6. pants

Atļaujas kravu pārvadājumiem

Izņemot šā Līguma 13. pantā minētos gadījumus, vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs var bez atļaujas vai cita veida pilnvarojuma, kas paredzēts šim nolūkam saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumiem, iebraukt ar kravu vai bez tās uz laiku otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai pārvadātu kravu gan turp, gan atpakaļ:

a) starp jebkuru punktu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un jebkuru punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

c) starp jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas punktu un jebkuru punktu trešās valsts teritorijā, ja to atļauj trešās valsts likumi un noteikumi un ja tas ir saskaņā ar jebkura attiecīga Līguma nosacījumiem starp Līgumslēdzēju Pusi, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un trešo valsti.

Vispārīgie noteikumi

7. pants

Aizliegums veikt kabotāžu

Saskaņā ar šo Līgumu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājam nav atļauts uzņemt pasažierus vai kravu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas vienā punktā nogādāšanai šīs teritorijas citā punktā, ja vien Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas nav vienojušās citādi.

8. pants

Likumu un noteikumu ievērošana

Abu Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātājiem un viņu autotransporta līdzekļu apkalpes locekļiem, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošie likumi un noteikumi, it īpaši tie, kas attiecas uz transportu (ieskaitot bīstamo kravu pārvadājumus).

9. pants

Dokumentu pārbaude

Dokumentiem, kas nepieciešami saskaņā ar šo Līgumu, jāatrodas attiecīgajos autotransporta līdzekļos un tie jāuzrāda pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pilnvarotas amatpersonas pieprasījuma.

10. pants

Finansiālie nosacījumi

1. Autotransporta līdzekļi:

a) kas reģistrēti un par kuriem nodokļi iekasēti vienā valstī, un

b) kas uz laiku iebraukuši otras valsts teritorijā saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem,

atbrīvojami no nodokļiem un maksājumiem, kas tiek iekasēti par autotransporta līdzekļiem kā īpašumu vai to izmantošanu, kā arī par ceļu izmantošanu šajā valstī.

2. No muitas nodokļiem un nodevām atbrīvojama:

a) degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta tvertnēs (ko uzstādījusi izgatavotājrūpnīca), tiem iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) degviela, kas atrodas piekabju un puspiekabju tvertnēs (ko uzstādījusi izgatavotājrūpnīca), ko izmanto saldējamo iekārtu dzesēšanas sistēmu darbināšanai;

c) smērvielas daudzumā, kas nepieciešams ekspluatācijas vajadzībām brauciena laikā;

d) rezerves daļas un instrumenti, kas nepieciešami tāda autotransporta līdzekļa remontam, kas bojāts veicot starptautiskos pārvadājumus. Nomainītās detaļas izvedamas atpakaļ vai arī iznīcināmas otras Līgumslēdzējas Puses kompetentu muitas amatpersonu uzraudzībā.

3. Šajā pantā minētie atbrīvojumi neattiecas uz nodevām, kas tiek iekasētas par atsevišķu ceļa posmu, tiltu vai tuneļu izmantošanu.

11. pants

Kopēja komisija

1. Lai nodrošinātu pienācīgu šā Līguma izpildi un piemērotu to transporta attīstības prasībām, kompetento institūciju pārstāvji izveido Kopējo komisiju. Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma.

2. Kompetentās institūcijas apmainīsies ar svarīgāko pieejamo informāciju par Līgumā ietverto pārvadājumu attīstību.

12. pants

Pārkāpumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses autotransporta līdzeklis neatbilst šā Līguma nosacījumiem vai tā vadītājs ir pārkāpis šā Līguma noteikumus, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums noticis, drīkst (neierobežojot jebkuras likumīgās sankcijas, ko var piemērot šīs Līgumslēdzējas Puses tiesa vai citas sodīt tiesīgas institūcijas) pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai:

a) izteikt brīdinājumu šim pārvadātājam;

b) izteikt šādu brīdinājumu kopā ar paziņojumu, ka nākamajam pārkāpumam sekos pagaidu vai pastāvīgs aizliegums pārvadātājam iebraukt ar autotransporta līdzekli, kas ir tā īpašums vai ko tas vada, tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts;

c) paziņot par šādu aizliegumu.

2. Kompetentajai institūcijai, saņemot šādu prasību, tā jāizpilda 90 dienu laikā un, cik ātri iespējams, jāinformē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija par veiktajiem pasākumiem.

13. pants

Autotransporta līdzekļu svars un izmēri

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, augstākas prasības par tām, kas noteiktas savas valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Ja, veicot pārvadājumus, autotransporta līdzekļa vai autotransporta līdzekļu kombinācijas svars vai izmēri pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valstī pieļaujamās normas, pirms pārvadājuma uzsākšanas jāsaņem speciāla atļauja no attiecīgās šīs valsts kompetentās institūcijas.

3. Ja atļaujā, kas izsniegta šā panta 2. daļā minētajiem pārvadājumiem, norādīts, ka pārvadājums veicams pa noteiktu maršrutu, tad to drīkst veikt tikai pa šo maršrutu.

14. pants

Stāšanās spēkā un darbības termiņš

Katra Līgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par to, ka veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai Līgums stātos spēkā attiecīgajā valstī. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā šāda paziņojuma saņemšanas.

Līgums ir spēkā tik ilgi, kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm tā darbību nepārtrauc, par to ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš rakstiski, diplomātiskā ceļā paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei.

Parakstīts Vīnē 1995. gada 8. jūnijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un angļu valodā, turklāt abi teksti ir autentiski.

Dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā:

Īrijas valdības vārdā:

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Īrija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 06.04.1996.
Parakstīts:
 08.06.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Vīne
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 17, 31.01.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
80
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"