Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisakuģu sagrābšanu

Parakstīta Hāgā 1970. gada 16. decembrī

PREAMBULA

VALSTIS - ŠĪS KONVENCIJAS PUSES,

ŅEMOT VĒRĀ, ka lidojumā esoša gaisa kuģa nelikumīga sagrābšana vai tā kontrole apdraud personu un īpašuma drošību, nopietni ietekmē gaisa satiksmi un grauj pasaules tautu uzticību civilās aviācijas drošībai;

ŅEMOT VĒRĀ, ka šie gadījumi izsauc nopietnas bažas;

ŅEMOT VĒRĀ, ka šādu darbību novēršanai steidzami jāveic atbilstoši pasākumi, lai sauktu pie atbildības likumpārkāpējus;

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

1. pants

Katra persona, kura gaisa kuģī lidojuma laikā:

a) nelikumīgi - ar spēku vai draudiem vai citādi iebiedējot, sagrābj gaisa kuģi vai veic tā kontroli, vai mēģina veikt kādu no minētajām darbībām, vai arī

b) ir personas, kas veic vai mēģina veikt kādu no minētajām darbībām, līdzdalībniece, ir izdarījusi noziegumu (turpmāk dēvēts par "noziegumu").

2. pants

Katra Dalībvalsts apņemas piemērot stingrus sodus par nozieguma izdarīšanu.

3. pants

1. Šajā Konvencijā gaisa kuģis tiek uzskatīts par lidojumā esošu no brīža, kad pēc iekāpšanas ir aizvērtas visas ārējās durvis, līdz brīdim, kad jebkuras no šīm durvīm tiek atvērtas izkāpšanai. Piespiedu nosēšanās gadījumā tiek uzskatīts, ka lidojums turpinās līdz brīdim, kad kompetentas institūcijas uzņemas atbildību par gaisa kuģi, personām un mantu tajā.

2. Šī Konvencija neattiecas uz gaisa kuģiem, kurus izmanto militārie, muitas vai policijas dienesti.

3. Šī Konvencija ir spēkā tikai tad, ja gaisa kuģa, kurā izdarīts noziegums, pacelšanās vieta vai faktiskās nosēšanās vieta ir ārpus tā reģistrētājvalsts teritorijas; turklāt nav būtiski, vai minētais gaisa kuģis ir veicis starptautisku vai vietēju lidojumu.

4. Šī Konvencija nav spēkā 5. pantā noteiktajos gadījumos, ja gaisa kuģa, kurā izdarīts noziegums, pacelšanās vieta un faktikās nosēšanās vieta atrodas minētajā pantā noteiktās valsts teritorijā.

5. Neskatoties uz šā panta 3. un 4. punktu, 6., 7., 8. un 10. pants ir spēkā neatkarīgi no gaisa kuģa pacelšanās vai faktiskās nosēšanās vietas, ja noziedznieks vai iespējamais noziedznieks ir atrasts tādas valsts teritorijā, kas nav gaisa kuģa reģistrētājvalsts.

4. pants

1. Katrai šīs Konvencijas Dalībvalstij jāveic nepieciešamie pasākumi, lai īstenotu tās jurisdikciju pār noziegumu un jebkuru citu vardarbību, kas vērsti pret pasažieriem vai apkalpi un kurus saistībā ar minēto noziegumu veicis iespējamais noziedznieks, šādos gadījumos:

a) noziegums izdarīts šajā valstī reģistrētā gaisa kuģī;

b) gaisa kuģis, kurā izdarīts noziegums, veic nosēšanos tās teritorijā un iespējamais noziedznieks vēl atrodas tajā;

c) noziegums izdarīts gaisa kuģī, kas bez apkalpes iznomāts nomniekam, kura pamatdarbības vieta vai, ja tam nav pamatdarbības vietas, pastāvīgā uzturēšanās vieta ir šajā valstī.

2. Katrai Līgumslēdzējai Valstij jāveic arī pasākumi, kuri var būt nepieciešami, lai nodibinātu savu jurisdikciju pār noziegumu, ja iespējamais noziedznieks atrodas tās teritorijā un tā saskaņā ar 8. pantu neizdod viņu kādai no šā panta 1. punktā minētajām valstīm.

3. Šī Konvencija neaizliedz kriminālās jurisdikcijas īstenošanu saskaņā ar nacionālām tiesību normām.

5. pants

Šīs Konvencijas Dalībvalstis, kas nodibina kopīgas gaisa satiksmes organizācijas vai starptautiskas aģentūras, kuras ekspluatē kopīgi vai starptautiski reģistrētus gaisa kuģus, attiecīgā veidā no sava vidus nosaka valsti, kas Konvencijas nolūkos īstenos jurisdikciju pār attiecīgo gaisa kuģi un kurai būs reģistrācijas valsts atribūti, un par to paziņo Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai, kas savukārt šo paziņojumu nosūta visām valstīm - šīs Konvencijas Pusēm.

6. pants

1. Ja šīs Konvencijas Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas noziedznieks vai iespējamais noziedznieks, uzskata, ka tas ir nepieciešams, tā minēto personu apcietina vai veic citus pasākumus, lai nodrošinātu šīs personas klātbūtni. Apcietinājums un citi nepieciešamie pasākumi jāpiemēro saskaņā ar šīs valsts tiesību normām, bet tos drīkst piemērot tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai uzsāktu kriminālo vai izdošanas procedūru.

2. Minētajai valstij nekavējoties jāveic faktu iepriekšējā izmeklēšana.

3. Jebkurai personai, kas ir apcietināta saskaņā ar šā panta 1. punktu, nekavējoties jāsniedz palīdzība, lai šī persona varētu sazināties ar tuvāko kompetento tās valsts pārstāvi, kuras pilsonis ir minētā persona.

4. Ja valsts saskaņā ar šo pantu ir apcietinājusi personu, šai valstij nekavējoties jāpaziņo gaisa kuģa reģistrētājvalstij, 4. panta 1."c" punktā minētajai valstij, valstij, kuras pilsonis ir aizturētā persona, un, ja tā uzskata par vēlamu, arī jebkurai citai ieinteresētai valstij par to, ka šāda persona ir apcietināta, kā arī par apstākļiem, kuri izraisījuši aizturēšanu. Valstij, kura saskaņā ar šā panta 2. punktu veic faktu iepriekšējo izmeklēšanu, par iegūtajām ziņām nekavējoties jāinformē minētās valstis un jānorāda, vai tā paredzējusi īstenot jurisdikciju.

7. pants

Ja Dalībvalsts, kuras teritorijā iespējamais noziedznieks ir atrasts, viņu neizdod, tai bez izņēmumiem un neatkarīgi no tā, vai noziegums izdarīts tās teritorijā, jānodod lieta kompetentām valsts institūcijām, lai veiktu kriminālo tiesvedību. Šīm institūcijām saskaņā ar valstī spēkā esošām tiesību normām lēmums jāpieņem tāpat kā rupja nozieguma gadījumā.

8. pants

1. Noziegums jāuzskata par iekļaujamu jebkurā starp Dalībvalstīm noslēgtā līgumā par izdošanu kā izdošanai pakļauts noziegums. Dalībvalstis apņemas minēto noziegumu kā noziegumu, kas pakļauts izdošanai, iekļaut jebkurā līgumā par izdošanu, kuru tās turpmāk noslēgs.

2. Ja Dalībvalsts, kura uzskata, ka izdošana ir atkarīga no tā, vai ir noslēgts līgums, saņem lūgumu par izdošanu no citas Dalībvalsts, ar kuru tai nav līguma par izdošanu, tā pēc saviem ieskatiem attiecībā uz noziegumu var uzskatīt šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai. Izdošana tiek veikta saskaņā ar tās valsts tiesību normās paredzētajiem noteikumiem, kurai iesniegts lūgums par izdošanu.

3. Dalībvalstis, kuras nenosaka, ka izdošana ir atkarīga no tā, vai ir noslēgts līgums, savstarpējās attiecībās šādu noziegumu uzskata par izdošanai pakļautu saskaņā ar tās valsts tiesību normās paredzētajiem noteikumiem, kurai iesniegts lūgums par izdošanu.

4. Izdošanas nolūkos Dalībvalstis noziegumu uzskata par izdarītu ne tikai tā izdarīšanas vietā, bet arī to valstu teritorijās, kurām sava jurisdikcija jārealizē saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

9. pants

1. Ja ir izdarīta kāda no 1. panta "a" apakšpunktā minētajām darbībām vai ir tādi draudi, Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu vai saglabātu likumīgā komandiera kontroli pār gaisa kuģi.

2. Iepriekšējā punktā minētajos gadījumos katra Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, tā pasažieri vai apkalpe, sniegs palīdzību, lai pasažieri un apkalpe pēc iespējas ātrāk turpinātu ceļu, un bez aizkavēšanās atdos gaisa kuģi un tā kravu likumīgajam īpašniekam.

10. pants

1. Dalībalstis sniegs viena otrai pēc iespējas pilnīgāku juridisko palīdzību sakarā ar kriminālo tiesvedību, kas tiek veikta attiecībā uz šādu noziegumu un citām 4. pantā minētajām darbībām. Visos gadījumos tiek piemērotas tās valsts tiesību normas, kura saņēmusi lūgumu.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neietekmē pienākumus, kuri ietverti jebkurā citā divpusējā vai daudzpusējā līgumā, kas pilnībā vai daļēji regulē vai regulēs savstarpējo palīdzību krimināllietās.

11. pants

Katrai Dalībvalstij saskaņā ar savām tiesību normām pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomei jebkura tās rīcībā esoša savarīga informācija par :

a) nozieguma apstākļiem;

b) darbībām, kas veiktas saskaņā ar 9.pantu;

c) pasākumiem, kas veikti attiecībā uz noziedznieku vai iespējamo noziedznieku, it īpaši uz jebkuru izdošanas vai citu tiesisku darbību rezultātiem.

12. pants

1. Jebkurš divu vai vairāku Dalībvalstu strīds, kas attiecas uz šīs Konvencijas interpretēšanu vai piemērošanu, ja to nevar nokārtot sarunu ceļā, pēc vienas Dalībvalsts lūguma jānodod izskatīšanai šķīrējtiesā. Ja sešu mēnešu laikā pēc lūguma par izskatīšanu šķīrējtiesā Dalībvalstis nespēs vienoties par strīda izšķiršanas kārtību, pēc jebkuras Dalībvalsts lūguma strīdu var iesniegt izskatīšanai Starptautiskajā tiesā saskaņā ar šīs tiesas Statūtiem.

2. Katra valsts, parakstot vai ratificējot šo Konvenciju, vai tai pievienojoties, var paziņot par to, ka tā neuzskata iepriekšējā punkta noteikumus par saistošiem. Citām Dalībvalstīm iepriekšējā punkta noteikumi nebūs saistoši attiecībās ar jebkuru Dalībvalsti, kas izdarījusi šādu atrunu.

3. Jebkura Dalībvalsts, kas saskaņā ar iepriekšējo punktu izdarījusi šādu atrunu, jebkurā laikā šo atrunu var atsaukt, par to ar notu paziņojot depozitāru valdībām.

13. pants

1. Šī Konvencija būs atklāta parakstīšanai Hāgā 1970. gada 16. decembrī valstīm, kas ir 1970. gadā no 1. līdz 16. decembrim Hāgā notikušās Starptautiskās gaisa tiesību konferences (turpmāk dēvēta par Hāgas konferenci) dalībnieces. Pēc 1970. gada 31. decembra visām valstīm Konvencija būs atklāta parakstīšanai Maskavā, Londonā un Vašingtonā. Jebkura valsts, kas saskaņā ar šā panta 3. punktu šo Konvenciju neparakstīs līdz tās spēkā stāšanās dienai, var tai pievienoties jebkurā laikā.

2. Šī Konvencija jāratificē visām to parakstījušajām valstīm. Ratifikācijas un pievienošanās instrumenti tiek nodoti deponēšanai Amerikas Savienoto Valstu, Krievijas Federācijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdībām, kuras tiek ieceltas par depozitāru valdībām.

3. Šī Konvencija stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad desmit Hāgas konferencē piedalījušās valstis, kas parakstījušas šo Konvenciju, nodevušas deponēšanai savus ratifikācijas instrumentus.

4. Citām valstīm Konvencija stājas spēkā šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienā saskaņā ar šā panta 3. punktu vai trīsdesmit dienas pēc to ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu iesniegšanas deponēšanai atkarībā no tā, kura diena ir pēdējā.

5. Depozitāru valdībām nekavējoties jāinformē visas valstis, kas šo Konvenciju parakstījušas un tai pievienojušās, par katru tās parakstīšanas dienu, par dienu, kad deponēšanai iesniegts ratifikācijas vai pievienošanās instruments, par šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienu un citiem paziņojumiem.

6. Pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā depozitārajām valdībām tā jāreģistrē saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102. pantu un Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāga, 1944.) 83. pantu.

14. pants

1. Jebkura Dalībvalsts var šo Konvenciju denonsēt, rakstiski par to paziņojot depozitāru valdībām.

2. Konvencijas denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc dienas, kad depozitāru valdības saņēmušas šo paziņojumu.

To apliecinot, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Konvenciju.

Parakstīts Hāgā tūkstoš deviņsimt septiņdesmitā gada sešpadsmitajā decembrī trīs eksemplāros angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi četri teksti ir autentiski.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 16.12.1970.
Stājas spēkā:
 22.11.1998.
Pievienošanās:
 23.10.1998.
Pieņemšanas vieta: 
Hāga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Lielbritānijas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 89/90, 08.04.1997.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
771
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)