Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas Republikas Valdību un Polijas Republikas Valdību par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas Valdība un Polijas Republikas Valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"), cenšoties sekmēt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm, kā arī tranzīta pārvadājumus caur to teritorijām, vienojās par šādiem jautājumiem:

1. pants

Darbības sfēra

1. Šī Līguma noteikumi attiecas uz pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu, kuri notiek vai ir paredzēti uz vienu no Līgumslēdzējas Puses teritorijām, tranzīta pārvadājumiem caur to teritorijām, kā arī pārvadājumiem starp trešo valsti un otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju un otrādi ar transporta līdzekļiem, kuri reģistrēti vienā no Līgumslēdzēju Pušu teritorijām.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājam nav tiesību veikt pasažieru un kravu pārvadājumus starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ja nav saņemta šīs Līgumslēdzējas Puses speciāla atļauja.

2. pants

Terminoloģija

1. Termins "pārvadātājs" nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura dzīvo vai tai ir juridiska adrese Latvijas Republikā vai Polijas Republikā un kurai ir tiesības veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu saskaņā ar savas valsts likumdošanu.

2. Termins "transporta līdzeklis" nozīmē:

(a) transporta līdzekli ar mehānisku piedziņu, kas konstruēts vai no veicamā uzdevuma viedokļa pielāgots kravu pārvadāšanai, vai cita šim nolūkam paredzētā transporta līdzekļa pārvietošanai;

(b) autovilcienu, kas sastāv no transporta līdzekļa, kurš atbilst (a) apakšpunkta nosacījumiem, un piekabes vai puspiekabes;

(c) transporta līdzekli ar mehānisku piedziņu, kuram ir pastāvīga iemontēta speciāla iekārta, kas ir tā neatdalāma sastāvdaļa un netiek uzskatīta par kravu;

(d) transporta līdzekli, kas paredzēts vairāk nekā 9 cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju.

3. pants

Regulāri pasažieru pārvadājumi

1. Līgumslēdzēju Pušu pārvadātāji var veikt regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem starp abu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām, kā arī tranzītpārvadājumus caur to teritorijām, iepriekš saņemot atļaujas.

2. Par regulāriem pasažieru pārvadājumiem tiek uzskatīti pasažieru pārvadājumi pa noteiktu maršrutu saskaņā ar iepriekš noteiktu un paziņotu sarakstu un tarifu.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetenta institūcija izsniedz atļaujas pārvadājumiem savas teritorijas maršruta daļā.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentas institūcijas šī līguma izpildes protokolā nosaka atļauju izsniegšanas un izmantošanas veidus un nosacījumus.

5. Sistemātiski turp-atpakaļ pārvadājumi uzskatāmi par regulāriem pārvadājumiem.

4.pants

Neregulāri pasažieru pārvadājumi

Pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, kuri atšķiras no regulāriem pārvadājumiem, atļauju iekpriekšēja saņemšana no Līgumslēdzēju Pušu kompetentām institūcijām nav vajadzīga, ja:

(a) transporta līdzeklis pārvadā vienu un to pašu pasažieru grupu visā brauciena garumā, nemainot pasažierus vai neizsēdinot tos brauciena laikā;

(b) vienā virzienā brauciens notiek ar pasažieriem, ievērojot (a) apakšpunkta nosacījumus, bet otrā virzienā autobuss brauc bez pasažieriem.

5. pants

Kravu pārvadājumi

1. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs var pārvadāt kravu vai braukt bez tās:

(a) no vietas, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā uz vietu, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā;

(b) tranzītsatiksmē cauri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

(c) no vietas, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, uz vietu, kas atrodas trešās valsts teritorijā, un otrādi.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem ir tiesības uzņemt kravu atpakaļceļā uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju.

6.pants

Atļaujas

1. Kravu pārvadājumus, kas minēti 5.pantā, izņemot 7.pantā noteiktos, var veikt tikai tad, ja ir atļaujas, kuras iepriekš izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kuras teritorijā reģistrēts transporta līdzeklis, otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas vārdā.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savstarpēji nodod viena otrai atļaujas, kuras noteiktas šī panta 1. punktā.

7. pants

Pārvadājumi, kuriem atļauja nav nepieciešama

1. Atļauja nav nepieciešama:

(a) pārceļotāju mantu pārvadāšanai;

(b) ja pārvadā materiālus un priekšmetus, tai skaitā mākslas darbus, kas paredzēti izstādēm, gadatirgiem vai nekomerciāliem pasākumiem;

(c) ja pārvadā materiālus un priekšmetus, kas paredzēti vienīgi reklāmas vai informācijas nolūkiem;

(d) ja pārvadā iekārtas, priekšmetus un dzīvniekus, kas peredzēti teatrāliem, muzikāliem, filmēšanas vai sporta pasākumiem, cirkam, gadatirgiem;

(e) ja pārvadā profesionālu izpildītāju rīcībā esošas iekārtas, kas paredzētas radiofona ieskaņojumiem, filmu vai televīzijas programmu uzņemšanai;

(f) ja pārvadā mirstīgās atliekas;

(g) tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem un avārijā cietušo transporta līdzekļu pārvadāšanai;

(h) ja pārvadājumus veic ar transporta līdzekli, kura kravnesība ir līdz 3,5 tonnām vai kura kopējais svars nepārsniedz 6 tonnas.

2. Divpusējā Komisija, kura minēta 15. pantā, ir tiesīga mainīt 1. punktā uzskaitīto pārvadājumu sarakstu, kurus var veikt bez atļaujas.

8. pants

Pārvadājumu nosacījumi

1. Atļaujas kravu pārvadājumiem tiek izsniegtas tādā skaitā, par kuru ik gadus vienojas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

2. Atļauju kategorijas, to izmantošanas nosacījumi un veids tiks noteikti šī Līguma izpildes protokolā.

9. pants

Pārvadājumi, kuriem nepieciešamas speciālas atļaujas

1. Pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem, kuru kopējā masa vai izmēri ar kravu vai bez kravas pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pieļaujamās normas, nepieciešamas speciālas atļaujas, kuras izsniedz šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija.

2. Ar speciālo atļauju, kura minēta šī panta 1. punktā, var noteikt braukšanas maršrutu.

3. Speciālā atļauja vienlaicīgi var būt atļauja pārvadājumiem, kas minēti šī Līguma 6. panta 1. punktā.

4. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm var noteikt speciālu atļauju nepieciešamību bīstamu kravu pārvadājumiem, kurus veic otras Līgumslēdzējas Puses pārvadātāji.

10. pants

Nodokļi un nodevas

1. Pasažieru un kravu pārvadājumi, kuri notiek saskaņā ar šo Līgumu, pakļauti aplikšanai ar nodokļiem un nodevām, kas noteiktas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. Divpusējā Komisija var vienoties par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no šī panta 1. punktā minētajiem nodokļiem un nodevām, izņemot 9. panta 1. punktā norādītos pārvadājumus.

11. pants

Degviela un rezerves daļas

1. Degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs, tiek atbrīvota no muitas nodevām un citiem maksājumiem.

Ar jēdzienu "standarta tvertne" saprot tādu tvertni, kura ir konstruktīvi paredzēta attiecīgajam transporta līdzeklim.

2. Rezerves daļas, kuras tiek ievestas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai salabotu bojātu vai avārijā cietušu transporta līdzekli, atbrīvojamas no muitas nodevām, nodokļiem un citiem maksājumiem, kurus paredz otras Līgumslēdzējas Puses likumdošana. Nomainītās rezerves daļas izvedamas atpakaļ vai iznīcināmas muitas ierēdņu klātbūtnē.

12. pants

Kontrole

Atļaujām un citiem dokumentiem, kuri paredzēti šī Līguma un iekšējās likumdošanas noteikumos, ir jāatrodas transporta līdzeklī un tie jāuzrāda pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma.

13. pants

Iekšējie likumi

1. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem, kā arī transporta līdzekļu apkalpēm savas uzturēšanās laikā otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir jāievēro šajā teritorijā spēkā esošie likumdošanas akti, īpaši tie, kuri attiecas uz pārvadājumiem un ceļu satiksmi.

2. Jautājumi, kurus neregulē šis Līgums vai starptautiskās konvencijas, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, tiks nokārtoti atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses iekšējiem likumdošanas aktiem.

14. pants

Pārkāpumi

1. Gadījumā, ja šī Līguma noteikumus pārkāpis vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas informē par to tās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, kuras teritorijā transporta līdzeklis reģistrēts.

2. Tās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, kuras teritorijā izdarīts pārkāpums, var griezties pie otras Līgumslēdzējas Puses kompetentām institūcijām ar prasību:

(a) brīdināt pārvadātāju, kurš ir izdarījis pārkāpumu;

(b) īslaicīgi, pilnīgi vai daļēji atņemt tiesības pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kurā izdarīts pārkāpums.

3. Kompetentās institūcijas, kuras piemērojušas augstāk minētās sankcijas, informē par to otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas.

4. Šī panta noteikumi neizslēdz iespēju piemērot sankcijas, kādas paredzētas tās Līgumslēdzējas Puses likumdošanā, kuras teritorijā izdarīts pārkāpums.

15. pants

Līguma piemērošana

1. Šī Līguma noteikumu pienācīgas izpildes nodrošināšanai Līgumslēdzējas Puses izveido Divpusējo Komisiju.

2. Komisija sapulcēsies pēc vienas Līgumslēdzējas Puses priekšlikuma pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Komisija sagatavos šī Līguma izpildes protokolu.

16. pants

Līguma stāšanās spēkā

1. Šis Līgums noslēdzams atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses likumiem, un tas stājas spēkā ar to dienu, kurā Līguma noslēgšana tiks akceptēta, apmainoties ar diplomātiskām notām.

2. Šis Līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem. Līgums tiek automātiski pagarināts uz kārtējo gada periodu ar noteikumu, ka neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nepaziņo rakstiski par tā denonsēšanu trīs mēnešus pirms Līguma darbības beigām.

3. Šis Līgums tiks provizoriski lietots no tā parakstīšanas dienas.

Sastādīts Rīgā 1992. gada 1. jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un poļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas Polijas Republikas

Valdības vārdā: Valdības vārdā:

Jānis Jurkāns Kšistofs Skubiševskis

Līgums stājās spēkā ar 1996. gada 11. janvāri

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Polija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 11.01.1996.
Parakstīts:
 01.07.1992.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Ministru Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 1, 03.01.2001.
764
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"