Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību kultūras, izglītības un zinātnes jomā

Latvijas Republikas valdība un Polijas Republikas valdība (tālāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses)

- vēloties attīstīt un nostiprināt abu valstu draudzīgās attiecības, kas balstās uz savstarpēju palīdzību, suverēnu vienlīdzību un neiejaukšanos otras Līgumslēdzējas Puses iekšējās lietās,

- pārliecībā, ka šī sadarbība dos ieguldījumu abu valstu draudzīgo attiecību nostiprināšanā,

- vēloties atvieglot un attīstīt sadarbību zinātnes, izglītības, kultūras, mākslas, sporta un tūrisma, jaunatnes apmaiņas, kā arī masu informācijas līdzekļu jomā,

- cenšoties izpildīt lēmumus, kas skar kultūras jomu un ietverti Helsinku Nobeiguma aktā, Parīzes hartā jaunajai Eiropai un citos Eiropas Drošības un sadarbības konferences dokumentos, arī nolīgumos, kas panākti Eiropas Drošības un sadarbības konferences Krakovas simpozija laikā attiecībā uz Eiropas kultūras mantojumu,

- apzinoties savstarpējo ieguvumu, ko nodrošinās šī sadarbība,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs sadarbību un pieredzes apmaiņu augstākās izglītības un zinātnes jomā, kā arī radīs atbilstošus apstākļus augstskolu, zinātnisko iestāžu un organizāciju, zinātnieku un citu speciālistu tiešai sadarbībai, kuras konkrētas izpausmes būs:

- savstarpēja stažēšanās nodrošināšana, zinātnieku, augstskolu pasniedzēju un citu speciālistu vizīšu apmaiņa;

- savstarpēja pasniedzēju nodarbināšana;

- dalība zinātniskās konferencēs un simpozijos, kā arī izstādēs;

- studentu apmācīšana (pilns un daļējs studiju cikls);

- zinātnes darbinieku kvalifikācijas celšana (doktoru studijas, habilitācijas stāži, valodu kursi);

- brīvlaiku prakses izmantošana studentu apmaiņai;

- kopīgu pētniecisku programmu saskaņošana un realizēšana;

- zinātniskās dokumentācijas un informācijas apmaiņa;

- vēsturnieku, kultūras un literatūras vēsturnieku, etnogrāfu un valodnieku, kuri nodarbojas ar vēsturisko un kultūras sakaru pētīšanu, sadarbība.

2.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs sadarbību un apmaiņu izglītības jomā, kā arī radīs atbilstošus apstākļus tiešiem kontaktiem starp pamatskolām, vidusskolām un profesionālajām skolām, kā arī citām izglītības iestādēm un pedagoģisko laikrakstu redakcijām, kas konkrēti izpaudīsies:

- skolotāju un speciālistu apmaiņā izglītības jomā;

- skolēnu apmaiņā;

- mācību programmu, mācību līdzekļu un citu ar izglītību saistīto materiālu, sevišķi tādu, kas attiecas uz vēsturi un ģeogrāfiju, apmaiņā (vajadzības gadījumā piedāvās labojumus šajos mācību līdzekļos);

- sadarbībā didaktisko līdzekļu izstrādes jomā.

3.pants

Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atzīs augstskolu beigšanas diplomus, diplomus, kas apstiprina zinātnisku grādu iegūšanu, kā arī pamatskolu,vidusskolu un citu mācību iestāžu beigšanas apliecības uz noteikumiem, kuri tiks noteikti atsevišķā līgumā.

4.pants

Līgumslēdzējas Puses nodrošinās plašu palīdzību latviešiem, kas dzīvo Polijas Republikā, kā arī poļu minoritātei, kas dzīvo Latvijas Republikā.

Šai nolūkā katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar starptautisko tiesību normām garantēs:

- nacionālās pašapziņas uzturēšanu, popularizējot dzimtās valodas apgūšanu, kā arī tautas vēsturi un kultūru un ceļot to mācīšanas līmeni visos izglītības līmeņos;

- iespēju nodarbināt latviešu skolotājus Polijas Republikas teritorijā latviešu skolās un poļu skolotājus Latvijas Republikas teritorijā poļu skolās, kā arī ņems vērā nepieciešamību sagatavot skolotāju kadrus šīm skolām.

5.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs latviešu valodas un literatūras un mākslas vēstures mācīšanu un izplatīšanu Polijas Republikā, poļu valodas, literatūras un mākslas vēstures - Latvijas Republikas teritorijā, lai iepazīstinātu abu Līgumslēdzēju Pušu sabiedrības ar abu tautu pagātni, Polijā tiks izdota Latvijas vēsture, bet Latvijā - Polijas vēsture, ko izstrādās kopīgi Latvijas un Polijas vēsturnieku kolektīvi.

6.pants

Līgumslēdzējas Puses sniegs vispusīgu atbalstu zinātnieku, pētniecības iestāžu un abu valstu zinātnisko organizāciju tiešas sadarbības paplašināšanai un padziļināšanai, lai veiktu kopīgus pētījumus, radītu kopīgus centrus, veiktu zinātnes darbinieku apmaiņu, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai humanitārajās zinātnēs.

Lai realizētu minētos uzdevumus, Līgumslēdzējas Puses, ievērojot vienlīdzības principu, centīsies nodrošināt zinātniskajai sadarbībai nepieciešamos apstākļus, arī nodrošinot pieeju avotu materiāliem, laboratoriju datiem, arhīvu, bibliotēku kolekcijām, publikācijām un mikrofilmām.

7.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs tiešu jaunatnes sadarbību. Jaunatnes apmaiņa notiks uz savstarpējas vienlīdzības pamata.

8.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs vispusīgu, tiešu sadarbību kultūras un mākslas jomā.

Līgumslēdzejas Puses atbalstīs interesi par otras Puses kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras sasniegumiem.

Šai nolūkā Līgumslēdzējas Puses, pamatojoties uz abpusēju ieinteresētību un savstarpēju izdevīgumu, atbalstīs apmaiņu un sadarbību visās kultūras un mākslas jomās, kā arī radīs atbilstošas sadarbības iespējas organizācijām, iestādēm un personām, kas darbojas šajā jomā.

9.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs valdības iestāžu un institūciju, kā arī citu organizāciju un iestāžu pasākumus, kas veicinās abu valstu tuvināšanos, konkrēti:

- teātru, zinātnisku, literāru, tēlotājas mākslas un kinematogrāfijas iestāžu, bibliotēku, muzeju, galeriju, dabas un pieminekļu aizsardzības iestāžu sadarbību;

- savstarpējus kontaktus starp biedrībām un savienībām, kas apvieno rakstniekus, tulkotājus, komponistus, mūziķus, teātra un kino aktierus, televīzijas un radio darbiniekus, arhitektus un citus radošo profesiju pārstāvjus;

- otras Līgumslēdzējas Puses mākslas darbu reprezentēšanu uz teātru skatuvēm, koncertzālēs, izstāžu zālēs, kino, televīzijā un radio;

- izstāžu apmaiņu un citu kultūras, izglītības un informatīva rakstura reprezentāciju;

- individuālo iniciatīvu un atsevišķu personu pasākumus, kas rada jaunas kultūras vērtības.

10.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs tiešas sadarbības un personisku kontaktu izveidošanu starp kultūras iestāžu, organizāciju un biedrību pārstāvjiem, īpaši tiešas kultūras apmaiņas ceļā, gan vietējā un reģionālā mērogā, gan balstoties uz pilsētu un reģionu līgumiem.

11.pants

Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošinās otras valsts pilsoņiem autortiesību aizsardzību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, lai atvieglotu intelektuālo un kultūras vērtību izplatīšanos un popularizāciju.

12.pants

Līgumslēdzējas Puses sadarbosies Eiropas kultūras un zinātnes institūcijās, starptautiskās organizācijās, kā arī starptautiskos kongresos, zinātniskās un kultūras konferencēs, kā arī veiks ar to saistītās pieredzes apmaiņu.

13.pants

Kinematogrāfijas jomā Līgumslēdzējas Puses:

- viena otru savstarpēji ielūgs piedalīties starptautiskos festivālos, pārskatos un skatēs, ko organizēs otra Līgumslēdzēja Puse;

- atbalstīs tiešu sadarbību starp Latvijas un Polijas kinematogrāfistu un televīzijas darbinieku radošajām savienībām;

- atbalstīs kopīgu filmu realizāciju un savstarpēju palīdzību, producējot filmas;

- Polijas "Nacionālā Filmotēka" nodibinās kontaktus ar tai atbilstošām organizācijām Latvijā.

14.pants

Līgumslēdzējas Puses nodrošinās abu Līgumslēdzēju Pušu nacionālā kultūras mantojuma aizsardzību savā teritorijā un veiks kopīgus pasākumus, lai saglabātu un restaurētu tos objektus, kas ir otras Līgumslēdzējas Puses kultūras vērtības un pieminekļi.

15.pants

Veselības aizsardzības un medicīnas zinātņu jomā sadarbība notiks uz Līgumslēdzēju Pušu attiecīgo ministriju noslēgta savstarpēja līguma pamata.

16.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs tiešu sadarbību starp Nacionālajām UNESCO komitejām.

17.pants

Līgumslēdzējas Puses atbalstīs tiešu radio un televīzijas sadarbību un centīsies panākt vienošanās parakstīšanu šajā jomā. Latvijas Puse apspriedīs Polijas Puses vēlmi par iespēju izveidot radio un televīzijas programmas Latvijā dzīvojošajai poļu minoritātei.

18.pants

Līgumslēdzējas Puses izstrādās Nolīguma izpildes programmas pa laika posmiem - nosakot finansiālos un organizatoriskos noteikumus.

19.pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāpaziņo otrai līgumslēdzējai Pusei par nepieciešamo konstitucionālo procedūru pabeigšanu attiecībā uz šī Nolīguma stāšanos spēkā. Nolīgums stāsies spēkā dienā, kad saņemts pēdējais paziņojums.

20.pants

Šis Nolīgums noslēgts uz 5 gadiem. Pēc šī termiņa notecēšanas Nolīguma darbība tiek automātiski pagarināta uz nākošajiem 5 gadiem, ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm sešus mēnešus iepriekš nebūs rakstiski paziņojusi otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu pārtraukt šī Nolīguma darbību.

Parakstīts Rīgā 1992.gada 1.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu un poļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridiskais spēks.

Latvijas Republikas Polijas Republikas

Valdības vārdā Valdības vārdā

Jānis Jurkāns Kšistofs Skubiševskis

Nolīgums stājās spēkā ar 1992.gada 30.decembri

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Polija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 30.12.1992.
Parakstīts:
 01.07.1992.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Ministru Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 470/472, 28.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
762
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"