Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par 2006. gada 25. maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk tekstā Puses,

vēlēdamas nodrošināt nepieciešamos nosacījumus 2006. gada 25. maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanai, turpmāk tekstā Nolīgums,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Kompetentās iestādes

1. Kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par Nolīguma nosacījumu īstenošanu ir:

Latvijas Pusei:

centrālā kompetentā iestāde - Valsts robežsardze;

kompetentā iestāde - Ārlietu ministrija;

Krievijas Pusei:

centrālā kompetentā iestāde - Federālais migrācijas dienests;

kompetentās iestādes - Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija un Krievijas Federācijas Federālais drošības dienests.

2. Šī Protokola īstenošanas gaitā centrālās kompetentās iestādes tieši un rakstiski sniedz viena otrai savu kontaktinformāciju 20 darba dienu laikā no šī Protokola spēkā stāšanās datuma.

3. Centrālās kompetentās iestādes nekavējoties tieši un rakstiski informē viena otru par izmaiņām savā kontaktinformācijā.

2.pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumi

1. Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu iesniedz pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus, tajā skaitā ar pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts diplomātiskas pārstāvniecības pieprasījuma saņēmējas Puses valstī starpniecību.

2. Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas datums ir tā reģistrēšanas datums pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajā kompetentajā iestādē.

3. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanu, izmantojot tehniskos sakaru līdzekļus.

4. Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu nosūta pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot teksta nosūtīšanas tehniskos līdzekļus.

5. Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu nosūtīšana paātrinātas procedūras ietvaros notiek uz Latvijas - Krievijas valsts robežas starp Pušu valstu robežas pārstāvjiem, kas darbojas saskaņā ar starptautisko līgumu, kura dalībnieces ir to valstis, termiņos, kas noteikti Nolīguma 6.panta 3.punktā, bet atbildes nosūtīšana uz minētajiem atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem - termiņos, kas noteikti Nolīguma 11.panta 3.punktā.

3. pants

Tranzīta pieprasījumi

1. Tranzīta pieprasījumu iesniedz pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus, tajā skaitā ar pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts diplomātiskas pārstāvniecības pieprasījuma saņēmējas Puses valstī starpniecību, ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms ieplānotā tranzīta.

2. Tranzīta pieprasījuma saņemšanas datums ir tā reģistrēšanas datums pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajā kompetentajā iestādē.

3. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par tranzīta pieprasījuma saņemšanu, izmantojot tehniskos sakaru līdzekļus.

4. Atbildi uz tranzīta pieprasījumu nosūta pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot teksta nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms ieplānota tranzīta.

4.pants

Citi dokumenti

Ja pieprasījuma iesniedzēja Puse uzskata, ka citiem dokumentiem, kas nav minēti Nolīguma 2.-5. pielikumā, varētu būt nozīme personas, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai, valstiskās piederības noskaidrošanā, vai trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojuma noskaidrošanā, šādi dokumenti var tikt pievienoti atpakaļuzņemšanas pieprasījumam, kuru iesniedz pieprasījuma saņēmējai Pusei.

5.pants

Intervija

1. Ja pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nevar uzrādīt nevienu no Nolīguma 2. un 3. pielikumā minētajiem dokumentiem, tad pēc tās pieprasījuma, kas ir iekļauts atpakaļuzņemšanas pieprasījuma D punktā, kas ir sastādīts saskaņā ar Nolīguma 1. pielikumu, pieprasījuma saņēmējas Puses valsts kompetentā iestāde intervē personu, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai.

2. Interviju ar personām, kas ir pakļautas atpakaļuzņemšanai, var veikt pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālas kompetentās iestādes pārstāvji pieprasījuma iesniedzējas Puses valstī.

3. Pirms pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālās kompetentās iestādes pārstāvju funkciju veikšanas uzsākšanas vai ja tādu pārstāvju nav, interviju veic pieprasījuma saņēmējas Puses diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes pārstāvji pieprasījuma iesniedzējas Puses valstī.

4. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pēc iespējas īsākajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma, kurā ir iekļauts pieprasījums par intervijas organizēšanu, saņemšanas datuma, informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par tās rezultātiem. Pie tam minētā atpakaļuzņemšanas pieprasījuma izskatīšanas termiņi sākas no pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālās kompetentās iestādes paziņojuma par intervijas rezultātiem nosūtīšanas datuma.

5. Gadījumā, ja pēc intervijas rezultātiem personas piederība, kas pakļauta atpakaļuzņemšanai, pieprasījuma saņēmējas Puses valsts pilsonībai netika apstiprināta, šī panta 4.punktā minēto atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sūta atpakaļ pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei bez izskatīšanas.

6.pants

Personas, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai vai tranzītam, pārvietošana eskorta pavadībā

1. Ja ir nepieciešama personas pārvietošana eskorta pavadībā, pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde saskaņā ar Nolīguma 1. un 6. pielikumu norāda atpakaļuzņemšanas pieprasījuma D punktā un tranzīta pieprasījumā D punktā, kas ir sastādīti saskaņā ar Nolīguma 1. un 6. pielikumiem, eskorta dalībnieku vārdus, uzvārdus, amatus, derīga personu apliecinošā dokumenta, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, veidu, numuru un izdošanas datumu.

2. Eskorta dalībnieki, uzturoties pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā, ievēro tās normatīvos aktus.

3. Eskorta dalībniekiem nedrīkst būt līdzi ieroči un citi priekšmeti, kuru aprite ir ierobežota pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā.

4. Eskorta dalībnieki veic savus uzdevumus civildrēbēs, viņiem līdzi jābūt derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu.

5. Pušu valstu kompetentās iestādes sadarbojas viena ar otru visos jautājumos, kas ir saistīti ar eskorta dalībnieku uzturēšanās nodrošināšanu pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā. Nepieciešamības gadījumā pieprasījuma saņēmējas Puses valsts kompetentās iestādes sniedz palīdzību eskorta dalībniekiem.

7.pants

Atpakaļuzņemšanas un tranzīta procedūra

1. Puses nosaka šādus robežas caurlaides punktus atpakaļuzņemšanas vai tranzīta īstenošanai:

a) autoceļu:

Grebņeva (Latvija) - Ubiļinka (Krievija);

Terehova (Latvija) - Burački (Krievija);

Vientuļi (Latvija) - Ludonka (Krievija);

b) dzelzceļa:

Zilupe (Latvija) - Posiņi (Krievija);

Kārsava (Latvija) - Skangaļi (Krievija).

2. Bez robežas caurlaides punktiem, kas minēti šī panta 1.punktā, Puses, īstenojot atpakaļuzņemšanu un tranzītu, izmanto visas starptautiskās lidostas, kas atrodas to valstu teritorijā.

3. Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes vienojas par personas, kura tiek pakļauta atpakaļuzņemšanai, nodošanas datumu, laiku, konkrētu robežas caurlaides punktu un nodošanas veidu, kā arī par tranzīta organizēšanas nosacījumiem.

4. Īstenojot atpakaļuzņemšanu paātrinātas procedūras ietvaros uz Latvijas - Krievijas valsts robežas, personas nodošanas organizēšanas nosacījumus, kas ir minēti Nolīguma 13.pantā, tiek saskaņoti katrā konkrētajā gadījumā starp robežas pārstāvjiem, kas darbojas saskaņā ar starptautisko līgumu, kura dalībnieces ir to valstis.

8.pants

Izdevumi

Izdevumi, kuri pieprasījuma saņēmējai Pusei radušies sakarā ar atpakaļuzņemšanu un tranzītu, kuri saskaņā ar Nolīguma 16. pantu ir jākompensē pieprasījuma iesniedzējai Pusei, pieprasījuma iesniedzēja Puse kompensē 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina iesniegšanas, maksājot eiro valūtā.

9.pants

Valoda

1. Atpakaļuzņemšanas un tranzīta pieprasījumu, kā arī atbildes uz tiem noformē angļu vai krievu valodā, bet to pievienotājiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā ir klāt arī tulkojums angļu vai krievu valodā.

2. Pušu valstu kompetento iestāžu konsultācijas par šī Protokola realizācijas jautājumiem notiek angļu vai krievu valodā.

10.pants

Grozījumi

1. Šajā Protokolā var tikt veikti grozījumi, pamatojoties uz Pušu savstarpēju vienošanos, par ko Puses nekavējoties informē Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas ir izveidota saskaņā ar Nolīguma 19.panta 1.punktu.

2. Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par izmaiņām uzskaitījumos, kas minēti šī Protokola 1.panta 1.punktā un 7.panta 1.punktā.

11. pants

Spēkā stāšanās un izbeigšana

1. Šis Protokols stājas spēkā datumā, kad Apvienotajai atpakaļuzņemšanas komitejai paziņo par valsts iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, saskaņā ar Nolīguma 20.panta 2.punktu par šo Protokolu.

2. Šis Protokols zaudē spēku vienlaikus ar Nolīguma izbeigšanu.

Parakstīts Maskavā 2009. gada 9.jūlijā divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

_____________________________

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VALDĪBAS VĀRDĀ

___________________________

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Krievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 26.09.2009.
Parakstīts:
 09.07.2009.
Parakstīšanas vieta: 
Maskava
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 179, 11.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
740
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)