Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

Pasaules Pasta konvencija

Satura rādītājs

I sadaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa

Vispārīgie noteikumi

Pants

1. Definīcijas

2. Tādas institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīga(-as) par to pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

3. Universālais pasta pakalpojums

4. Tranzīta pārvadājumu brīvība

5. Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai labošana. Pārsūtīšana. Nepiegādājamu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

6. Maksa

7. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

8. Pastmarkas

9. Pasta drošība

10. Ilgtspējīga attīstība

11. Pārkāpumi

12. Personas datu apstrāde

II sadaļa

Noteikumi, kurus piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

I nodaļa

Pakalpojumu sniegšana

13. Pamatpakalpojumi

14. Vēstuļu korespondences klasifikācija pēc tās formātiem

15. Papildpakalpojumi

16. EMS un integrētā loģistika

17. Elektroniskie pasta pakalpojumi

18. Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

19. Pieprasījumi

20. Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citas nodevas

21. Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

22. Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

2. nodaļa

Atbildība

23. Izraudzīto operatoru atbildība. Atlīdzības

24. Gadījumi, kad dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi

25. Sūtītāja atbildība

26. Atlīdzības izmaksa

27. Iespējamā atlīdzības piedziņa no sūtītāja vai adresāta

3. nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

28. Vēstuļu korespondences nosūtīšana ārvalstīs

III sadaļa

Atlīdzināšana

I nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

29. Gala norēķini. Vispārīgie noteikumi

30. Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp valstu izraudzītajiem operatoriem mērķsistēmā

31. Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem

32. Pakalpojumu kvalitātes fonds

33. Tranzīta maksa

2. nodaļa

Citi noteikumi

34. Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

35. Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

36. Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

37. Īpašie noteikumi attiecībā uz norēķiniem un maksājumiem par starptautiskā pasta apmaiņu

IV sadaļa

Noslēguma noteikumi

38. Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai attiecībā uz Konvenciju un reglamentu

39. Atrunas kongresā

40. Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasaules Pasta konvencija

Apakšā parakstījušās Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, ņemot vērā 22. panta 3. punktu Pasaules Pasta savienības Konstitūcijā, kas pieņemti Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūciju 25. panta 4. punktu ir izstrādājušas šīs Konvencijas noteikumus, kurus piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem.

I sadaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants

Definīcijas

1. Pasaules Pasta konvencijā lietotajiem terminiem ir šādas definīcijas:

1.1. paka - sūtījums, kuru nogādā saskaņā ar normām, kas noteiktas Konvencijā un Pasta paku reglamentā;

1.2. slēgta depeša - marķēts maiss vai maisu kopa, kā arī cita tara, kas aizplombēta ar svinu vai bez tā, vai citi iepakojumi, kuros ir pasta sūtījumi;

1.3. nepareizi nogādātas depešas - taras vienības, kas saņemtas citā pasta apmaiņas vietā, nevis tajā, kura norādīta uz (maisa) marķējuma;

1.4. personas dati: informācija, kas nepieciešama, lai identificētu pasta pakalpojumu izmantotāju;

1.5. nepareizi sūtīti sūtījumi - sūtījumi, kas saņemti vienā apmaiņas vietā, taču paredzēti apmaiņas vietai citā dalībvalstī;

1.6. pasta sūtījums - vispārējs termins, kas attiecas uz visu, kas nosūtīts, izmantojot pasta pakalpojumus (vēstuļu korespondences pakalpojumus, pasta paku pakalpojumus, naudas pārvedumus u. c.);

1.7. tranzīta maksa - atlīdzība par pakalpojumiem, kurus pārvadātājs (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā) sniedzis šķērsotajā valstī par depešu sauszemes, jūras un/vai aviotranzītu;

1.8. gala norēķini - atlīdzība, ko saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram maksā sūtītājvalsts izraudzītais operators, lai kompensētu izmaksas, kuras par vēstuļu korespondences sūtījumiem radušies saņēmējvalstī;

1.9. izraudzītais operators - jebkurš valsts vai privāts uzņēmums, kuru dalībvalsts oficiāli izraudzījusies, lai tas sniegtu pasta pakalpojumus un savā teritorijā izpildītu pienākumus, kas izriet no Pasaules Pasta savienības aktiem;

1.10. sīkpaka - sūtījums, kuru nogādā saskaņā ar Konvencijas un Vēstuļu korespondences reglamenta nosacījumiem;

1.11. ienākošo sūtījumu sauszemes apstrādes tarifs - atlīdzība, ko sūtītājvalsts izraudzītais operators maksā saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram, lai kompensētu izmaksas, kuras par saņemtajām pasta pakām radušās saņēmējvalstī;

1.12. tranzīta sūtījumu sauszemes tarifs - atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus šķērsotajā valstī sniedzis pārvadātājs (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā) par pasta paku sauszemes un/vai aviotranzītu caur tās teritoriju;

1.13. jūras tarifs - atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus sniedzis pārvadātājs (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā), pārvadājot pakas pa jūru;

1.14. universālais pasta pakalpojums - kvalitatīvu pasta pamatpakalpojumu pastāvīga sniegšana visā dalībvalsts teritorijā visiem klientiem par pieņemamām cenām;

1.15. atklātais tranzīts - atklāts tādu sūtījumu tranzīts caur starpniekvalsti, kuru skaits vai svars nav pamatojums tam, lai noformētu slēgtas depešas saņēmējvalstij.

2. pants

Tādas institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīga(-as) par to pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

1. Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc kongresa beigām Starptautiskajam birojam dara zināmu valsts institūcijas, kas ir atbildīga par pasta jautājumu pārraudzību, nosaukumu un adresi. Sešu mēnešu laikā pēc kongresa beigām dalībvalstis Starptautiskajam birojam dara zināmu arī operatora vai operatoru, kurš(kuri) to teritorijā ir oficiāli izraudzīts(-i), lai sniegtu pasta pakalpojumus un izpildītu pienākumus, kas noteikti Pasaules Pasta savienības aktos, nosaukumu(-s) un adresi. Kongresu starplaikā par izmaiņām attiecībā uz valsts institūcijām un izraudzītajiem operatoriem Starptautiskajam birojam paziņo pēc iespējas drīzāk.

3. pants

Universālais pasta pakalpojums

1. Lai atbalstītu koncepciju par vienotu Pasaules Pasta savienības pasta teritoriju, dalībvalstis nodrošina to, ka visiem pakalpojumu izmantotājiem/klientiem ir tiesības uz universālo pasta pakalpojumu, kas ir saistīts ar pastāvīgu kvalitatīvu pasta pamatpakalpojumu sniegšanu visā to teritorijā par pieņemamām cenām.

2. Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstis turpmāk valsts tiesību aktos pasta jomā vai citādā veidā nosaka piedāvāto pasta pakalpojumu apjomu un prasības pēc kvalitātes un pieņemamām cenām, ievērojot gan iedzīvotāju vajadzības, gan valsts apstākļus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka pasta pakalpojumus piedāvā un kvalitātes standartus ievēro operatori, kas ir atbildīgi par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka universālo pasta pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz darboties spējīgiem principiem, tādējādi garantējot to ilgtspējību.

4. pants

Tranzīta pārvadājumu brīvība

1. Tranzīta pārvadājumu brīvības princips izklāstīts Konstitūcijas 1. pantā. Tas uzliek pienākumu katrai dalībvalstij pārliecināties, ka tās izraudzītie operatori slēgtās depešas un vēstuļu korespondences sūtījumus brīvā tranzītā, kurus tai nodod cits izraudzītais operators, vienmēr nogādā visātrākajā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem, kādus tie izmanto paši saviem sūtījumiem. Šo principu attiecina arī uz nepareizi sūtītiem sūtījumiem un nepareizi nogādātām depešām.

2. Dalībvalstis, kas nepiedalās tādu vēstuļu apmaiņā, kurās ir infekciozas vielas vai radioaktīvas vielas, var nepieņemt šos sūtījumus atklātam tranzītam caur savu teritoriju. Tas pats attiecas uz citiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot vēstules, pastkartes un sūtījumus neredzīgajiem. Tas attiecas arī uz iespieddarbiem, periodiskajiem izdevumiem, sīkpakām un M maisiem, kuru saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē to publicēšanas vai aprites noteikumus šķērsotajā valstī.

3. Tādu pasta paku tranzīta pārvadājumu brīvība, kuras jānosūta pa sauszemi un jūru, attiecas tikai uz to valstu teritoriju, kuras sniedz šo pakalpojumu.

4. Aviopaku tranzīta pārvadājumu brīvību nodrošina visā Pasaules Pasta savienības teritorijā. Taču dalībvalstīm, kas nesniedz pasta paku pakalpojumus, nav pienākuma nosūtīt aviopakas pa zemesceļu.

5. Ja kāda dalībvalsts neievēro noteikumus par tranzīta pārvadājumu brīvību, citas dalībvalstis var pārtraukt sniegt pasta pakalpojumus šai dalībvalstij.

5. pants

Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai labošana. Pārsūtīšana. Nepiegādājamu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

1. Pasta sūtījums ir sūtītāja īpašums tikmēr, kamēr tas nav piegādāts likumīgajam īpašniekam, izņemot gadījumu, kad sūtījums konfiscēts saskaņā ar sūtījumu nodošanas valsts vai saņēmējvalsts tiesību aktiem, bet 18. panta 2.1.1. apakšpunkta vai 18. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā - atbilstoši tranzītvalsts tiesību aktiem.

2. Pasta sūtījuma sūtītājs var atsaukt sūtījumu no pasta vai mainīt vai labot tā adresi. Tarifi un citi nosacījumi ir noteikti reglamentā.

3. Dalībvalstis pārliecinās, ka to izraudzītie operatori pārsūta pasta sūtījumus, ja adresāts ir mainījis adresi, un nosūta atpakaļ sūtītājam nepiegādājamus sūtījumus. Tarifi un citi nosacījumi ir precizēti reglamentā.

6. pants

Maksa

1. Dažādu starptautisko un īpašo pasta pakalpojumu tarifus nosaka dalībvalstis vai to izraudzītie operatori, kā tas noteikts valstu tiesību aktos, saskaņā ar Konvencijas un tās reglamenta principiem. Pakalpojumu tarifu aprēķināšanas pamatā ir šo pakalpojumu pašizmaksa.

2. Sūtījumu nodošanas valsts vai tās izraudzītais operators, kā tas noteikts valsts tiesību aktos, nosaka maksu par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pārvadāšanu. Maksai jāsedz arī sūtījumu piegāde adresē norādītajā vietā, ja attiecīgo sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedz saņēmējvalstī.

3. Iekasējamā maksa, tostarp maksa, kas Pasaules Pasta savienības aktos norādīta kā orientējoša, jābūt vismaz līdzvērtīgai tai maksai, ko nosaka par iekšzemes sūtījumiem, kuriem ir tādas pašas pazīmes (kategorija, daudzums, apstrādes laiks u. c.).

4. Dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem, kā tas noteikts valsts tiesību aktos, ir atļauts pārsniegt jebkuru orientējošo tarifu, kas norādīts Pasaules Pasta savienības aktos.

5. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var atļaut samazināt maksu par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem, kuri nodoti sūtīšanai attiecīgo dalībvalstu teritorijā, virs 3. punktā norādītā tarifu minimālā līmeņa, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tās var, piemēram, noteikt atvieglotus tarifus pasta pakalpojumu lielākiem pasta iestāžu klientiem.

6. No klientiem nedrīkst iekasēt nekādu citu maksu par pasta pakalpojumiem kā tikai Pasaules Pasta savienības aktos paredzēto.

7. Ja Pasaules Pasta savienības aktos nav paredzēts citādi, tad iekasēto maksu katrs izraudzītais operators patur sev.

7. pants

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

1. Princips

1.1. Konvencija skaidri nosaka gadījumus, kad atbrīvo no maksas par pasta pakalpojumiem, ar to saprotot atbrīvojumu no priekšmaksas par pasta pakalpojumiem. Tomēr reglaments var paredzēt gan atbrīvojumu no priekšmaksas par pasta pakalpojumiem, gan to, ka no tranzīta maksas, gala norēķiniem un maksājumiem pēc iekšzemes tarifa tiek atbrīvoti tie ienākošo vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi, kurus sūta dalībvalstis, izraudzītie operatori un reģionālās apvienības un kuri ir pasta dienesta sūtījumi. Turklāt vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi, ko UPU Starptautiskais birojs sūta reģionālajām apvienībām, dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem, uzskatāmi par pasta dienesta sūtījumiem, un tos atbrīvo no maksas par pasta pakalpojumiem. Tomēr sūtījuma nodošanas dalībvalsts vai tās izraudzītais operators par pēdējiem minētajiem sūtījumiem var iekasēt aviopārvadājumu papildtarifu.

2. Karagūstekņi un internētās civilpersonas

2.1. Vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un sūtījumiem, kas saistīti ar pasta maksājumu pakalpojumiem, kuri adresēti karagūstekņiem vai kurus tie nosūta tieši vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentā, piemēro atbrīvojumu no maksas, izņemot no maksas par aviopārvadājumu papildtarifiem. Karojošo valstu armijās iesauktās personas, kas aizturētas un internētas neitrālā valstī, klasificē kā karagūstekņus attiecībā uz iepriekšminēto nosacījumu piemērošanu.

2.2. Noteikumus, kas minēti 2.1. punktā, piemēro arī vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un sūtījumiem, kas saistīti ar pasta maksājumu pakalpojumiem, kuru izcelsme ir citās valstīs un kurus adresē internētām civilpersonām vai kurus saskaņā ar 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā tie nosūta vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentā.

2.3. Iestādes, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentā, arī ir atbrīvotas no maksas par vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta maksājumu pakalpojumiem, ko 2.1. un 2.2. punktā minētās personas nosūta vai saņem tieši vai arī kā starpnieki.

2.4. Bez maksas pieņem pasta pakas, kuru svars ir līdz pieciem kilogramiem. Svara ierobežojumu līdz desmit kilogramiem palielina attiecībā uz pasta pakām, kuru saturs nav sadalāms, un tām, kuras adresētas nometnei vai ieslodzīto pārstāvjiem ("uzticības personām") izdalīšanai ieslodzītajiem.

2.5. Norēķinos starp izraudzītajiem operatoriem tarifus nepiemēro dienesta pakām un karagūstekņu un internēto civilpersonu pakām, izņemot maksu, kas atbilst aviopakām piemērojamajiem aviopārvadājumu tarifiem.

3. Sūtījumi neredzīgajiem

3.1. Visus neredzīgajiem paredzētos sūtījumus, ko saņem vai nosūta neredzīgo organizācija vai neredzīga persona, atbrīvo no jebkādas maksas, izņemot maksu, kas atbilst aviopārvadājumu papildtarifiem, ja vien šie sūtījumi ir šādā veidā pieņemami sūtītājvalsts izraudzītā operatora iekšzemes pasta sistēmā.

3.2. Šajā pantā:

3.2.1. neredzīga persona ir persona, kas savā valstī reģistrēta kā neredzīga vai vājredzīga persona vai kas atbilst neredzīgas personas vai vājredzīgas personas definīcijai, ko sniegusi Pasaules Veselības organizācija;

3.2.2. neredzīgo organizācija ir institūcija vai apvienība, kas darbojas neredzīgo personu labā vai oficiāli tās pārstāv;

3.2.3. neredzīgajiem paredzētie sūtījumi ietver korespondenci, jebkāda veida iespieddarbus, tostarp skaņu ierakstus, un jebkāda veida piederumus un materiālus, kas izgatavoti vai pielāgoti, lai palīdzētu neredzīgām personām pārvarēt ar aklumu saistītās grūtības, kā noteikts Vēstuļu korespondences reglamentā.

8. pants

Pastmarkas

1. Terminu "pastmarka" aizsargā saskaņā ar šo Konvenciju un to īpaši attiecina tikai uz tām pastmarkām, kas atbilst šā panta un reglamenta nosacījumiem.

2. Pastmarkas -

2.1. izdod un laiž apgrozībā vienīgi dalībvalsts vai tās teritorijas kompetenta iestāde saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem;

2.2. ir suverenitātes izpausme un priekšmaksas apliecinājums par nosūtīšanu pēc to patiesās vērtības saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem, ja tās ir uzlīmētas uz pasta sūtījumiem;

2.3. ir apgrozībā pasta sūtījumu priekšmaksai vai saistībā ar filatēliju izdevējā dalībvalstī vai teritorijā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

2.4. ir pieejamas visiem iedzīvotājiem izdevējā dalībvalstī vai teritorijā.

3. Uz pastmarkām norāda:

3.1. izdevējas dalībvalsts vai teritorijas nosaukumu latīņu burtiem1;

3.2. nominālvērtību, ko izsaka:

3.2.1. parasti izdevējas valsts vai teritorijas oficiālajā valūtā vai burta vai simbola veidā;

3.2.2. izmantojot citas identifikācijas zīmes.

4. Valsts simbolus, starpvaldību institūciju oficiālās kontroles atzīmes un logotipus, kas attēloti uz pastmarkām, aizsargā Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

5. Pastmarku tematika un dizains

5.1. atbilst UPU Konstitūcijas preambulas būtībai un Pasaules Pasta savienības struktūru pieņemtajiem lēmumiem;

5.2. ir cieši saistīts ar dalībvalsts vai teritorijas kultūras identitāti vai sekmē kultūras izplatīšanu vai miera saglabāšanu;

5.3. ir cieši saistīts ar konkrēto valsti vai teritoriju, ja tiek pieminētas ievērojamas personas vai notikumi, kuru izcelsme nav šajā dalībvalstī vai teritorijā;

5.4. nedrīkst būt ar politisku ievirzi, un to tematika nedrīkst aizvainot kādu personu vai valsti;

5.5. ir ļoti nozīmīgs konkrētajai dalībvalstij vai teritorijai.

6. Pasta priekšmaksas zīmju nospiedumus, marķēšanas mašīnu nospiedumus un nospiedumus, kas izdarīti ar tipogrāfijas iespiedmašīnām vai citu drukāšanas vai iespiešanas procesu, saskaņā ar UPU aktiem var izmantot tikai ar dalībvalsts vai teritorijas atļauju.

7. Pirms izdot pastmarkas, kurās izmantoti jauni materiāli vai tehnoloģijas, dalībvalstis sniedz Starptautiskajam birojam nepieciešamo informāciju par to saderību ar pasta sūtījumu apstrādes mašīnām. Starptautiskais birojs attiecīgi informē citas dalībvalstis un to oficiāli izraudzītos operatorus.

9. pants

Pasta drošība

1. Dalībvalstis un to izraudzītie operatori ievēro UPU drošības standartos noteiktās drošības prasības un pieņem un īsteno pilnīgu drošības stratēģiju visos pasta darbības līmeņos, lai saglabātu un sekmētu plašas sabiedrības uzticību pasta pakalpojumiem visu iesaistīto dienestu interesēs. Šī stratēģija ietver principu, kas attiecas uz tādu prasību izpildi, kuras noteiktas attiecībā uz iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu par tiem pasta sūtījumiem, kas norādīti īstenošanas nosacījumos (tostarp par pasta sūtījumu veidiem un kritērijiem), kurus pieņēmusi Pasta darbības padome un Administratīvā padome, un kas ir saskaņā ar UPU tehniskajiem standartiem par ziņojumapmaiņu. Šī stratēģija ietver arī informācijas apmaiņu par to, kā nodrošina drošu un aizsargātu depešu pārvadāšanu un tranzītu starp dalībvalstīm un to izraudzītajiem operatoriem.

2. Jebkuriem starptautiskajā pasta pārvadājumu ķēdē piemērotajiem drošības pasākumiem jābūt atbilstošiem tiem riskiem vai draudiem, kurus ar to palīdzību vēlas novērst, un tie jāīsteno, netraucējot pasta sūtījumu plūsmām vai tirdzniecībai pasaules mērogā, ņemot vērā pasta tīkla specifiku. Drošības pasākumi, kam potenciāli var būt pasaules mēroga ietekme uz pasta darbību, ir jāīsteno starptautiski koordinētā veidā un proporcionāli, iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas.

10. pants

Ilgtspējīga attīstība

1. Dalībvalstis un/vai to izraudzītie operatori pieņem un īsteno tālredzīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas vērsta uz rīcību vides, sociālajā un ekonomikas jomā visos pasta darbības līmeņos, un sekmē izpratnes veidošanu par ilgtspējīgu attīstību pasta darbībā.

11. pants

Pārkāpumi

1. Pasta sūtījumi

1.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu jebkuru personu, kas atzīta par vainīgu šādos pārkāpumos:

1.1.1. narkotisko un psihotropo vielu, kā arī sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu vielu ievietošanā pasta sūtījumos, ja to ievietošana nav skaidri un nepārprotami atļauta Konvencijā;

1.1.2. ar pedofiliju vai bērnu pornogrāfiju saistītu materiālu ievietošanā pasta sūtījumos.

2. Pasta priekšmaksas zīmes un pasta maksājumi

2.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu par jebkuru pārkāpumu, kas attiecas uz kādu no šajā Konvencijā minētajām pasta priekšmaksas zīmēm, proti:

2.1.1. pastmarkām, kuras ir apgrozībā vai izņemtas no apgrozības;

2.1.2. pasta priekšmaksas zīmju nospiedumiem;

2.1.3. marķēšanas mašīnu vai iespiedmašīnu nospiedumiem;

2.1.4. starptautiskajiem atbildes kuponiem.

2.2. Šajā Konvencijā par pārkāpumu attiecībā uz pasta priekšmaksas zīmēm tiek uzskatīta jebkura turpmāk minētā darbība, kuras mērķis ir gūt nelikumīgu labumu sev vai trešai personai. Soda par šādām darbībām:

2.2.1. par jebkuru darbību, kuru veic, lai falsificētu, atdarinātu vai viltotu kādu no pasta priekšmaksas zīmēm, vai par jebkuru nelikumīgu darbību, kas saistīta ar šādu zīmju neatļautu izgatavošanu;

2.2.2. par jebkuras viltotas, atdarinātas vai fiktīvas pasta priekšmaksas zīmes izmantošanu, laišanu apgrozībā, pārdošanu, izsniegšanu, izplatīšanu, pārvadāšanu, izstādīšanu, rādīšanu vai publiskošanu;

2.2.3. ja pasta vajadzībām izmanto vai laiž apgrozībā kādu pasta priekšmaksas zīmi, kas jau ir izmantota;

2.2.4. par jebkuru mēģinājumu izdarīt kādu no šiem pārkāpumiem.

3. Savstarpējās atbilstības princips

3.1. Attiecībā uz sankcijām netiek noteikta nekāda atšķirība starp 2. punktā norādītajām darbībām neatkarīgi no tā, vai ir izmantotas savas valsts vai ārvalstu pasta priekšmaksas zīmes; uz šo noteikumu neattiecas savstarpējās atbilstības juridiskie vai vispārpieņemtie nosacījumi.

12. pants

Personas datu apstrāde

1. Lietotāju personas datus var izmantot tikai tām vajadzībām, kurām tie tikuši iegūti, un saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Lietotāju personas datus atklāj vienīgi tām trešām personām, kurām dota šādas piekļuves atļauja piemērojamos valsts tiesību aktos.

3. Dalībvalstis un to izraudzītie operatori nodrošina lietotāju personas datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

4. Izraudzītie operatori informē savus klientus par viņu personas datu izmantošanu un jo īpaši par nolūku, kādā šie personas dati ir savākti.

II sadaļa

Noteikumi, kurus piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

1. nodaļa

Pakalpojumu sniegšana

12. pants

Pamatpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā vēstuļu korespondences sūtījumus.

2. Vēstuļu korespondences sūtījumi ir šādi:

2.1. prioritāri sūtījumi un neprioritāri sūtījumi, kuru svars ir līdz diviem kilogramiem;

2.2. vēstules, pastkartes, iespieddarbi un sīkpakas, kuru svars ir līdz diviem kilogramiem;

2.3. neredzīgajiem paredzētie sūtījumi, kuru svars ir līdz septiņiem kilogramiem;

2.4. speciālie maisi, t. s. "M maisi", kuros ir laikraksti un citi periodiskie izdevumi, grāmatas un līdzīgi iespieddarbi vienam un tam pašam adresātam uz to pašu adresi un kuru svars ir līdz trīsdesmit kilogramiem.

3. Vēstuļu korespondences sūtījumus klasificē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu, pamatojoties vai nu uz sūtījumu apstrādes ātrumu, vai arī sūtījumu saturu.

4. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz 2. punktā noteiktos, var piemērot atsevišķām vēstuļu korespondences sūtījumu kategorijām saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu.

5. Saskaņā ar 8. punktu dalībvalstis nodrošina arī to, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā pasta pakas, kuru svars ir līdz divdesmit kilogramiem, vai nu tā, kā paredz Konvencija, vai arī attiecībā uz izejošām pakām un pēc divpusēja nolīguma noslēgšanas, izmantojot jebkurus citus līdzekļus, kas ir izdevīgāki to klientiem.

6. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz divdesmit kilogramus, var piemērot atsevišķām pasta paku kategorijām saskaņā ar Pasta paku reglamentu.

7. Jebkura dalībvalsts, kuras izraudzītais operators neuzņemas pārvadāt pasta pakas, var uzticēt Konvencijas noteikumu izpildi transporta uzņēmumiem. Vienlaikus tā var ierobežot šo pakalpojumu, attiecinot to tikai uz tām pasta pakām, kuru nosūtīšanas vieta ir teritorijā, kur šie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, vai kuras ir adresētas uz šīm vietām.

8. Neatkarīgi no 5. punktā noteiktā dalībvalstīm, kuras līdz 2001. gada 1. janvārim nav parakstījušas Pasta paku nolīgumu, nav pienākuma sniegt pasta paku pakalpojumus.

14. pants

Vēstuļu korespondences klasifikācija pēc tās formātiem

1. Saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto klasifikāciju vēstuļu korespondences sūtījumus var klasificēt arī pēc to formāta kā mazas vēstules (P), lielas vēstules (G) vai lielgabarīta vēstules (E). Izmēra un svara robežlielumi ir noteikti Vēstuļu korespondences reglamentā.

15. pants

Papildpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina šādu obligāto papildpakalpojumu sniegšanu:

1.1. reģistrācijas pakalpojumu izejošiem prioritāriem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem;

1.2. reģistrācijas pakalpojumu visiem ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori pēc izvēles var sniegt šādus papildpakalpojumus attiecībās ar tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri vienojušies sniegt šos pakalpojumus:

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku apdrošināšanu;

2.2. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku izsniegšanu ar pēcmaksu;

2.3. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku paātrinātas piegādes pakalpojumu;

2.4. ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu izsniegšanu adresātam personīgi;

2.5. vēstuļu korespondences un pasta paku piegādes pakalpojumus bez maksas un nodevām;

2.6. trauslu un lielgabarīta pasta paku nosūtīšanas pakalpojumus;

2.7. konsignācijas pakalpojumu grupētu sūtījumu nosūtīšanai uz ārvalstīm no viena sūtītāja;

2.8. preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, kad adresāts sūta atpakaļ preci tās sākotnējam tirgotājam pēc saskaņošanas ar šo tirgotāju.

3. Trīs turpmāk minētie papildpakalpojumi ietver sevī gan obligātas, gan neobligātas daļas:

3.1. pakalpojums "Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS)", kas ir galvenokārt izvēles pakalpojums. Tomēr visām dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem ir pienākums sniegt IBRS "atpakaļsūtīšanas" pakalpojumu;

3.2. starptautiskie atbildes kuponi, kuriem jābūt apmaināmiem jebkurā dalībvalstī. Tomēr starptautisko atbildes kuponu pārdošana nav obligāta;

3.3. pakalpojums "Paziņojums par izsniegšanu" attiecībā uz ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem. Visām dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem jāpieņem paziņojumi par izsniegšanu attiecībā uz ienākošiem sūtījumiem. Taču pakalpojums "Paziņojums par izsniegšanu" attiecībā uz izejošiem sūtījumiem nav obligāts.

4. Šo pakalpojumu apraksts un maksa par tiem ir noteikta reglamentā.

5. Ja iekšzemes pasta dienests iekasē īpašu maksu par turpmāk minētajiem pakalpojumiem, tad saskaņā ar reglamentā minētajiem nosacījumiem izraudzītie operatori ir tiesīgi iekasēt tādu pašu maksu par starptautiskiem sūtījumiem:

5.1. par tādu sīkpaku piegādi, kuru svars ir virs 500 gramiem;

5.2. par vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas nodoti pēc visvēlākā nodošanas laika;

5.3. par sūtījumiem, kas nodoti sūtīšanai ārpus pasta nodaļas lodziņa parastā darba laika;

5.4. par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē;

5.5. par vēstuļu korespondences sūtījuma izņemšanu ārpus pasta nodaļas lodziņa parastā darba laika;

5.6. par korespondences saņemšanu pēc pieprasījuma;

5.7. par tādu vēstuļu korespondences sūtījumu uzglabāšanu, kuru svars ir virs 500 gramiem, un pasta paku uzglabāšanu;

5.8. par pasta paku piegādi pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma pienākšanu;

5.9. par nodrošinājumu pret nepārvaramas varas risku.

16. pants

EMS un integrētā loģistika

1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par turpmāk minēto pakalpojumu sniegšanu, kuri aprakstīti reglamentā:

1.1. EMS - ekprespasta pakalpojums attiecībā uz dokumentiem un precēm - ir pēc iespējas fiziski visātrāk izpildāmais pasta pakalpojums. Šo pakalpojumu var sniegt, pamatojoties uz EMS standarta daudzpusēju nolīgumu vai divpusēju nolīgumu;

1.2. integrētā loģistika - pakalpojums, kas pilnībā atbilst klientu prasībām attiecībā uz loģistiku un ietver posmus pirms un pēc preču un dokumentu fiziskas nosūtīšanas.

17. pants

Elektroniskie pasta pakalpojumi

1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par turpmāk minēto elektronisko pasta pakalpojumu sniegšanu, kuri aprakstīti reglamentā:

1.1. elektroniskā pasta sūtījumi, kas ir elektroniskais pasta pakalpojums, kurš ietver elektronisku ziņojumu un elektroniskas informācijas pārraidi, ko veic izraudzītie operatori;

1.2. ierakstīti elektroniskā pasta sūtījumi, kas ir drošs elektroniskais pasta pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināts elektroniska paziņojuma nosūtīšanas apliecinājums un piegādes apliecinājums, un drošs savienojuma kanāls autentificētiem lietotājiem;

1.3. elektroniskā pasta sertifikācijas zīme, kas pierāda notikušu elektronisku darbību noteiktā formā, noteiktā laikā un ar vienas vai vairāku pušu iesaistīšanu;

1.4. elektroniskā pasta pastkastīte, kas nodrošina elektronisku paziņojumu nosūtīšanu, ko veic autentificēts sūtītājs, un autentificētam adresātam paredzētu elektronisku paziņojumu un informācijas piegādi un uzglabāšanu.

18. pants

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Netiek pieņemti sūtījumi, kas neatbilst Konvencijā un reglamentā izvirzītajiem nosacījumiem. Netiek pieņemti sūtījumi, kuru sūtīšana tiek veikta, lai veicinātu krāpniecisku darbību vai lai izvairītos no attiecīgā maksājuma veikšanas pilnā apjomā.

1.2. Izņēmumi attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem aizliegumiem izklāstīti reglamentā.

1.3. Visas dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var papildināt šajā pantā minēto aizliegumu uzskaitījumu, kuri nekavējoties jāpiemēro pēc iekļaušanas attiecīgajā sarakstā.

2. Aizliegumi visās sūtījumu kategorijās

2.1. Visu kategoriju sūtījumos aizliegts iekļaut šādus priekšmetus:

2.1.1. narkotiskās un psihotropās vielas, kā to noteikusi Starptautiskā Narkotiku kontroles pārvalde, vai citas neatļautas narkotikas, kuras ir aizliegtas saņēmējvalstī;

2.1.2. nepieklājīgus vai amorālus priekšmetus;

2.1.3. viltotus priekšmetus un priekšmetus, kas iegūti, pārkāpjot autortiesības;

2.1.4. citus priekšmetus, kuru ievešana vai aprite ir aizliegta saņēmējvalstī;

2.1.5. priekšmetus, kuri pēc savas būtības vai iesaiņojuma var būt bīstami pasta darbiniekiem vai plašai sabiedrībai, kā arī apbružāt, notraipīt vai sabojāt citus sūtījumus, pasta iekārtas vai trešās puses īpašumu;

2.1.6. dokumentus, kuriem ir kārtējās un privātās sarakstes pazīmes un ar kuriem apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kuras dzīvo ar pēdējiem minētajiem.

3. Sprāgstoši, viegli uzliesmojoši vai radioaktīvi materiāli un bīstamas preces

3.1. Sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu preču, kā arī radioaktīvu materiālu ievietošana aizliegta visu kategoriju sūtījumos.

3.2. Spridzekļu atdarinājumu, inertu spridzekļu un militārā arsenāla vienību, tostarp granātu atdarinājumu, inertu granātu, inertu šāviņu un līdzīgu priekšmetu, ievietošana aizliegta visu kategoriju sūtījumos.

3.3. Izņēmuma kārtā atļauts ievietot bīstamas preces, kas īpaši norādītas reglamentā kā bīstamas preces, kuras atļauts pieņemt:

4. Dzīvnieki

4.2. Dzīvniekus aizliegts pārsūtīt visu kategoriju sūtījumos.

4.2. Izņēmuma gadījumos vēstuļu korespondences sūtījumos, kas nav apdrošināti sūtījumi, atļauts ievietot:

4.2.1. bites, dēles un zīdtārpiņus;

4.2.2. parazītus un kaitīgo insektu iznīcinātājus, kas paredzēti šo insektu kontrolei un apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm;

4.2.3. Drozofilu dzimtas mušas biomedicīniskiem pētījumiem apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm.

4.3. Izņēmuma gadījumos pasta pakās atļauts ievietot

4.3.1. dzīvniekus, kuru pārsūtīšana pa pastu ir atļauta saskaņā ar attiecīgo valstu pasta noteikumiem un/vai attiecīgo valstu tiesību aktiem.

5. Korespondences ievietošana pasta pakās

5.1. Pasta pakās aizliegts ievietot šādus priekšmetus:

5.1.1. korespondenci, izņemot arhīva materiālus, ar kuriem apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kas dzīvo ar pēdējiem minētajiem.

6. Monētas, naudaszīmes un citi vērtīgi priekšmeti

6.1. Aizliegts ievietot monētas, naudaszīmes, valūtu vai jebkādus uzrādītāja vērtspapīrus, ceļotāja čekus, apstrādātu vai neapstrādātu platīnu, zeltu vai sudrabu, dārgakmeņus, dārglietas vai citus vērtīgus priekšmetus

6.1.1. neapdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos;

6.1.1.1. taču tad, ja sūtītājvalsts un saņēmējvalsts tiesību akti to atļauj, šādus priekšmetus var sūtīt slēgtā aploksnē kā ierakstītus sūtījumus;

6.1.2. neapdrošinātās pasta pakās, izņemot gadījumus, kad to atļauj sūtījuma nodošanas valsts un saņēmējvalsts tiesību akti;

6.1.3. neapdrošinātās pasta pakās, kuru apmaiņu veic divas valstis, kas pieņem apdrošinātas pasta pakas;

6.1.3.1. turklāt jebkura dalībvalsts vai tās izraudzītais operators var aizliegt zelta stieņu ievietošanu apdrošinātās vai neapdrošinātās pakās, kuru izcelsme ir attiecīgās valsts teritorijā vai kuras ir adresētas uz tās teritoriju vai nosūtītas atklātā tranzītā caur tās teritoriju.

7. Iespieddarbi un sūtījumi neredzīgajiem

7.1. Iespieddarbos un sūtījumos neredzīgajiem

7.1.1. nedrīkst būt neviens ieraksts vai vēstuļu korespondences sūtījums;

7.1.2. nedrīkst būt neviena pastmarka vai priekšmaksas zīme neatkarīgi no tā, vai tā ir dzēsta vai nav, vai neviens dokuments, kam ir naudas vērtība, izņemot gadījumus, kad sūtījumā kā pielikums ir ievietota pastkarte, aploksne vai iesaiņojums, uz kura drukātiem burtiem norādīta šī sūtījuma sūtītāja vai tā pārstāvja adrese sūtījuma nodošanas vai galamērķa valstī, turklāt par šī iesniegtā sūtījuma atpakaļnosūtīšanu ir iepriekš samaksāts.

8. Nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrāde

8.1. Prasības par nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrādi ir noteiktas reglamentā. Tomēr sūtījumi, kuros ir 2.1.1. apakšpunktā, 2.1.2. apakšpunktā, 3.1. un 3.2. punktā minētie priekšmeti, nekādos apstākļos netiek nosūtīti uz to galamērķi, piegādāti adresātiem vai sūtīti atpakaļ uz nodošanas vietu. Ja 2.1.1. apakšpunktā, 3.1. un 3.2. punktā minētos priekšmetus konstatē tranzīta gaitā, tad ar šādiem sūtījumiem rīkojas saskaņā ar tranzīta valsts tiesību aktiem.

19. pants

Pieprasījumi

1. Ikvienam izraudzītajam operatoram ir pienākums pieņemt pieprasījumus par pasta pakām vai ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem, kas nodoti tā paša vai kāda cita izraudzītā operatora pasta dienestā, ar nosacījumu, ka pieprasījumus iesniedz sešu mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nodošanas. Pieprasījumus pārsūta kā ierakstītus prioritārus sūtījumus, izmantojot EMS vai elektroniski. Sešu mēnešu periodu piemēro attiecībām starp prasītājiem un izraudzītajiem operatoriem, bet tas neietver laiku, kas nepieciešams pieprasījumu pārsūtīšanai starp izraudzītajiem operatoriem.

2. Pieprasījumus pieņem saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti reglamentā.

3. Pieprasījumus izskata bez maksas. Taču papildu izmaksas, kas ir saistītas ar lūgumu nosūtīšanai izmantot EMS, būtu jāsedz personai, kas iesniegusi pieprasījumu.

20. pants

Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citi muitas maksājumi

1. Sūtījuma nodošanas valsts un saņēmējvalsts izraudzītie operatori ir tiesīgi iesniegt sūtījumus muitas kontrolei saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Sūtījumiem, kas iesniegti muitas kontrolei, var piemērot maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai, kuras orientējošā summa ir noteikta reglamentā. Šo maksu iekasē vienīgi saistībā ar tādu sūtījumu iesniegšanu muitā un muitošanu, kuriem piemēro tarifu par sūtījuma atmuitošanu vai citu līdzīgu maksu.

3. Izraudzītie operatori, kas klientu - vai nu saņēmējvalsts klienta, vai arī izraudzītā operatora - vārdā ir tiesīgi atmuitot sūtījumus, var iekasēt no klientiem muitošanas maksu, kas pamatota ar faktiskajām izmaksām. Šo maksu var iekasēt par visiem sūtījumiem, kas deklarēti muitā saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ietverot tos sūtījumus, kuriem nepiemēro muitas nodokli. Klientus iepriekš precīzi informē par nepieciešamo maksājumu.

4. Izraudzītie operatori attiecīgos gadījumos no sūtījumu sūtītājiem vai adresātiem ir tiesīgi iekasēt muitas nodokli un visus pārējos muitas maksājumus.

21. pants

Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

1. Vēstuļu korespondences depešas pārsūta ar citu valstu sauszemes, jūras vai aviācijas dienestu starpniecību

1.1. starp jebkuras dalībvalsts pasta iestādēm un militāro vienību komandējošo sastāvu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas pārziņā;

1.2. starp šādu militāro vienību komandējošo sastāvu;

1.3. starp jebkuras dalībvalsts pasta iestādēm un tās pašas valsts ārzemēs izvietoto kara flotes, gaisa spēku vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu;

1.4. starp vienas un tās pašas valsts kara flotes, gaisa spēku vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu.

2. Šā panta 1. punktā minētie vēstuļu korespondences sūtījumi, kas ievietoti depešās, ir tikai un vienīgi sūtījumi, kuri adresēti militāro vienību dalībniekiem vai karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu virsniekiem un apkalpes locekļiem vai kurus tie nosūta no karakuģiem vai gaisa kuģiem depešās. Piemērojamos tarifus un nosūtīšanas nosacījumus atbilstoši saviem noteikumiem nosaka tās dalībvalsts izraudzītais operators, kurā militārā vienība ir izvietota vai kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi.

3. Ja nav noslēgts īpašs nolīgums, tad tās valsts izraudzītais operators, kura ir aizsūtījusi militāro vienību vai kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi, par depešām maksā attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem tranzīta maksu, gala norēķinus un sedz aviopārvadājumu izmaksas.

22. pants

Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori nosaka un publicē ienākošo vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku piegādes standartus un rādītājus.

2. Minētie standarti un rādītāji, kurus palielina par laiku, kas parasti nepieciešams sūtījumu muitošanai, nedrīkst būt neizdevīgāki par tiem, kurus piemēro līdzvērtīgiem sūtījumiem iekšzemē.

3. Sūtījuma nodošanas dalībvalstis vai to izraudzītie operatori izstrādā un publicē arī standartus no savākšanas līdz piegādei attiecībā uz prioritārajiem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem, kā arī pasta pakām un ekonomiskajām/sauszemes pasta pakām.

4 Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori izvērtē pasta pakalpojumu kvalitātes standartu piemērošanu.

2. nodaļa

Atbildība

23. pants

Izraudzīto operatoru atbildība. Atlīdzības

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izņemot 24. pantā paredzētos gadījumus, izraudzītie operatori ir atbildīgi

1.1.1. par ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanu, izzagšanu vai sabojāšanu;

1.1.2. par tādu ierakstītu sūtījumu, apdrošinātu sūtījumu un vienkāršu pasta paku atpakaļsūtīšanu, par kuru nepiegādāšanas iemeslu nav paziņots.

1.2. Izraudzītie operatori nav atbildīgi par sūtījumiem, kuri nav minēti 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktā.

1.3. Izraudzītie operatori nav atbildīgi nevienā citā gadījumā, kas nav paredzēts šajā Konvencijā.

1.4. Ja ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanai vai pilnīgai sabojāšanai par cēloni bijusi nepārvarama vara (force majeure), par kuru atlīdzību neizmaksā, tad sūtītājam ir tiesības saņemt par sūtījuma nosūtīšanu iekasētās summas atmaksu, izņemot apdrošināšanas maksu.

1.5. Izmaksājamās atlīdzības summas nedrīkst pārsniegt Vēstuļu korespondences reglamentā un Pasta paku reglamentā minētās.

1.6. Atbildības iestāšanās gadījumos, izmaksājot atlīdzību, netiešus zaudējumus vai neiegūto peļņu, vai morālo kaitējumu neņem vērā.

1.7. Visas normas par izraudzīto operatoru atbildību ir stingri noteiktas, saistošas un izsmeļošas. Izraudzītajiem operatoriem nekad, pat nopietnas vainas gadījumā, atbildība nav lielāka par to, kāda paredzēta Konvencijā un reglamentā.

2. Ierakstīti sūtījumi

2.1. Ja ierakstīts sūtījums ir nozaudēts, pilnīgi izzagts vai pilnīgi sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību, kas noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Vēstuļu korespondences reglamentā paredzēto, tad izraudzītie operatori var izmaksāt šo mazāko summu un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkuriem citiem iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem.

2.2. Ja ierakstīts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji bojāts, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību, kurai būtu jāatbilst izzagtā vai bojātā faktiskajai vērtībai.

3. Vienkāršas pakas

3.1. Ja paka ir nozaudēta, pilnīgi izzagta vai pilnīgi sabojāta, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību tādā apjomā, kāds noteikts Pasta paku reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Pasta paku reglamentā paredzēto, tad izraudzītie operatori var izmaksāt šo mazāko summu un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkuriem citiem iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem.

3.2. Ja paka ir daļēji izzagta vai daļēji bojāta, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību, kurai būtu jāatbilst izzagtā vai bojātā faktiskajai vērtībai.

3.3. Neatkarīgi no pasta pakas svara izraudzītie operatori var vienoties savstarpējās attiecībās piemērot par paku tādu summu, kāda noteikta Pasta paku reglamentā.

4. Apdrošināti sūtījumi

4.1. Ja apdrošināts sūtījums ir nozaudēts, pilnīgi izzagts vai pilnīgi sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību, kurai būtu jāatbilst apdrošinājuma vērtībai, kas noteikta SDR vienībās.

4.2. Ja apdrošināts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji bojāts, sūtītājam ir tiesības uz atlīdzību, kurai būtu jāatbilst izzagtā vai bojātā faktiskajai vērtībai. Tomēr atlīdzība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma vērtību, kas noteikta SDR vienībās.

5. Ja ierakstīts vai apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ un par nepiegādāšanas iemeslu netiek paziņots, tad sūtītājam ir tiesības saņemt vienīgi par sūtījuma nosūtīšanu iekasētās summas atmaksu.

6. Ja paka tiek nosūtīta atpakaļ un par nepiegādāšanas iemeslu netiek paziņots, tad sūtītājam ir tiesības saņemt par pakas nosūtīšanu sūtījuma nodošanas valstī iekasētās summas atmaksu un to izmaksu atmaksu, kuras radušās, saņemot atpakaļ paku no galamērķa valsts.

7. Gadījumos, kas minēti 2., 3. un 4. punktā, atlīdzību aprēķina atbilstoši tādu pašu priekšmetu vai preču pašreizējai cenai, kas pārrēķināta SDR vienībās tajā vietā un laikā, kad sūtījums tika pieņemts nosūtīšanai. Ja pašreizējās cenas nav, atlīdzību aprēķina atbilstoši to priekšmetu vai preču parastajai vērtībai, kuru nosaka pēc tā paša principa.

8. Ja atlīdzība pienākas par ierakstīta sūtījuma, vienkāršas pakas vai apdrošināta sūtījuma nozaudēšanu, pilnīgu izzagšanu vai pilnīgu sabojāšanu, attiecīgi sūtītājs vai adresāts ir tiesīgs saņemt atpakaļ par sūtījuma nosūtīšanu samaksātās summas un nodevas, izņemot ierakstīšanas vai apdrošināšanas maksu. Tādus pašus nosacījumus piemēro ierakstītiem sūtījumiem, vienkāršām pakām vai apdrošinātiem sūtījumiem, no kuriem adresāts atteicies to sliktā stāvokļa dēļ, ja tas izskaidrojams ar pasta dienesta darbu un ietver tā atbildību.

9. Neatkarīgi no 2., 3., un 4. punktā noteiktā adresātam ir tiesības uz atlīdzību par nozaudētu, izzagtu vai sabojātu ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku vai apdrošinātu sūtījumu, ja sūtītājs atsakās no tiesībām uz atlīdzību adresāta labā. Atteikšanās nav nepieciešama gadījumos, kad sūtītājs un adresāts ir viena persona.

10. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var savā valstī izmaksāt sūtītājiem atlīdzību, ko paredz šīs valsts tiesību akti par ierakstītiem sūtījumiem un neapdrošinātām pasta pakām, bet ar nosacījumu, ka šī atlīdzība nav mazāka par 2.1. un 3.1. punktā noteikto. Tas pats attiecas uz galamērķa valsts izraudzīto operatoru, ja atlīdzību izmaksā adresātam. Tomēr 2.1. un 3.1. punktā noteiktās summas turpina piemērot,

10.1. ja atlīdzība tiek pieprasīta no atbildīgā izraudzītā operatora vai

10.2. ja sūtītājs atsakās no savām tiesībām adresāta labā.

11. Atrunas par pieprasījumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atlīdzības izmaksu izraudzītajiem operatoriem, ieskaitot termiņus un nosacījumus, kas noteikti reglamentā, nevar izdarīt, izņemot gadījumu, kad noslēgts divpusējs nolīgums.

24. pants

Gadījumi, kad dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi

1. Izraudzītie operatori nav atbildīgi par ierakstītiem sūtījumiem, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem, kurus tie piegādājuši saskaņā ar nosacījumiem, kas to iekšējos noteikumos paredzēti tādu pašu sūtījumu kategorijām. Tomēr atbildība saglabājas šādos gadījumos:

1.1. ja zādzība vai bojājums ir konstatēts vai nu pirms sūtījuma piegādes, vai tās laikā;

1.2. ja iekšējie noteikumi to atļauj un adresāts vai sūtītājs gadījumā, kad sūtījums nosūtīts atpakaļ uz tā nodošanas vietu, ceļ iebildumus, saņemot izzagtu vai sabojātu sūtījumu;

1.3. ja iekšējie noteikumi atļauj un ja ierakstītu sūtījumu piegādā privātā pastkastē, bet adresāts paziņo, ka sūtījums nav saņemts;

1.4. ja pasta pakas vai apdrošināta sūtījuma adresāts vai sūtītājs gadījumā, kad paku vai apdrošinātu sūtījumu nosūta atpakaļ uz tā nodošanas vietu, nekavējoties paziņo izraudzītajam operatoram, kas piegādājis sūtījumu, par konstatēto zādzību vai bojājumu, kaut arī nosūtīšana veikta atbilstoši noteikumiem. Jāpierāda, ka zādzība vai bojājums nav noticis pēc piegādes. Terminu "nekavējoties" interpretē saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi:

2.1. nepārvaramas varas apstākļos saskaņā ar 15. panta 5.9. punktu;

2.2. ja tie nevar atskaitīties par sūtījumiem, jo uzskaites dokumenti gājuši bojā nepārvaramas varas apstākļos, bet ar nosacījumu, ka atbildība nav pierādīta citādi;

2.3. ja sūtījuma nozaudēšana, zādzība vai bojājums radies sūtītāja vainas vai nolaidības dēļ vai arī sūtījuma satura īpatnību dēļ;

2.4. par sūtījumiem, uz kuriem attiecas 18. pantā uzskaitītie aizliegumi;

2.5. ja sūtījumi konfiscēti saskaņā ar saņēmējvalsts tiesību aktiem un par to paziņojusi dalībvalsts vai tās izraudzītais operators;

2.6. ja krāpnieciskā nolūkā sūtījumi apdrošināti par summu, kas pārsniedz sūtījuma satura faktisko vērtību;

2.7. ja sūtītājs sešu mēnešu laikā nav iesniedzis pieprasījumu, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nodošanas;

2.8. ja pakas nosūtītas karagūstekņiem vai internētām civilpersonām;

2.9. ja sūtītāja rīcība rada aizdomas par krāpniecisku nolūku - vēlmi saņemt kompensāciju.

3. Dalībvalstis un izraudzītie operatori neuzņemas nekādu atbildību par muitas deklarācijām neatkarīgi no tā, kādā formā tās aizpildītas, vai lēmumiem, kurus muita pieņēmusi, pārbaudot sūtījumus, kas iesniegti muitā kontrolei.

25. pants

Sūtītāja atbildība

1. Sūtījuma sūtītājs ir atbildīgs par savainojumiem, ko tas nodarījis pasta darbiniekiem, un par jebkādiem citu pasta sūtījumu un pasta iekārtu bojājumiem, kuri radušies tāpēc, ka viņš ir nosūtījis priekšmetus, kurus nav atļauts pārsūtīt, vai nav ievēroti sūtījumu pieņemšanas noteikumi.

2. Ja bojājums nodarīts citiem pasta sūtījumiem, sūtītājs ir atbildīgs par katru sabojāto sūtījumu tādā pašā apjomā kā izraudzītie operatori.

3. Sūtītājs ir atbildīgs arī tad, ja pasta iestāde pieņem šādu sūtījumu.

4. Taču tad, ja sūtītājs pieņemšanas noteikumus ir ievērojis, viņš nav atbildīgs, jo tā ir izraudzīto operatoru vai pārvadātāju vaina vai nolaidība, apstrādājot sūtījumu pēc tā pieņemšanas nosūtīšanai.

26. pants

Atlīdzības izmaksa

1. Pamatojoties uz tiesībām iesniegt regresa prasījumu pret atbildīgo izraudzīto operatoru, pienākums izmaksāt atlīdzību un atmaksāt iekasētās summas un nodevas ir izraudzītajam sūtījuma nodošanas valsts operatoram vai galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

2. Sūtītājs var atteikties no savām tiesībām uz atlīdzību adresāta labā. Sūtītājs vai adresāts atteikšanās gadījumā var pilnvarot trešo personu saņemt atlīdzību, ja valsts tiesību akti to atļauj.

27. pants

Iespējamā atlīdzības piedziņa no sūtītāja vai adresāta

1. Ja pēc atlīdzības izmaksas ierakstītu sūtījumu, pasta paku vai apdrošinātu sūtījumu, vai to satura daļu, kas iepriekš uzskatīta par pazudušu, atrod, tad sūtītājam vai adresātam attiecīgi paziņo, ka trīs mēnešu laikā sūtījumu viņam var nodot, ja sūtītājs atmaksā atlīdzības summu. Vienlaikus tiek lūgts paziņot, kam šis sūtījums jāpiegādā. Atteikuma gadījumā vai tad, ja atbilde netiek sniegta noteiktajā termiņā, tādu pašu procedūru piemēro adresātam vai sūtītājam, nosakot šai personai tādu pašu atbildes sniegšanas termiņu.

2. Ja sūtītājs un adresāts atsakās pieņemt piegādājamo sūtījumu vai neatbild šā panta 1. punktā noteiktajā termiņā, tas kļūst par izraudzītā operatora īpašumu vai attiecīgi par to izraudzīto operatoru īpašumu, kuri sedza zaudējumus.

3. Ja apdrošināta sūtījuma atrašanas gadījumā konstatē, ka tā saturam ir mazāka vērtība par izmaksātās atlīdzības summu, sūtītājs vai adresāts attiecīgi atmaksā atlīdzības summu, pretī saņemot sūtījumu, neatkarīgi no tā, kādas ir krāpnieciskās apdrošināšanas sekas.

3. nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

28. pants

Vēstuļu korespondences nosūtīšana no ārvalstīm

1. Izraudzītajam operatoram nav pienākuma nosūtīt vai piegādāt adresātam vēstuļu korespondences sūtījumus, ko sūtītājs, kura atrašanās vieta ir šajā dalībvalstī, nodod pats vai uzdod nosūtīt no ārvalsts, lai gūtu labumu no ārvalsts izdevīgākajiem pasta pakalpojumu tarifiem.

2. 1. punkta nosacījumus vienādi piemēro gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru izcelsme ir valstī, kas ir sūtītāja atrašanās vieta, un kurus pēc tam pārved pāri robežai, gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuri sagatavoti ārvalstīs.

3. Izraudzītais operators, kas saņem sūtījumu, var pieprasīt no sūtītāja, bet, ja tas nav iespējams, no izraudzītā operatora, kas nosūta sūtījumu, samaksu saskaņā ar iekšzemes tarifiem. Ja ne sūtītājs, ne izraudzītais operators, kas nosūta sūtījumu, nepiekrīt maksāt summu, kas atbilst minētajiem tarifiem, galamērķa valsts izraudzītā operatora noteiktajā termiņā, tad pēdējais var sūtījumus nogādāt atpakaļ izraudzītajam operatoram, kas nosūta sūtījumu, un ir tiesīgs pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai rīkoties ar šiem sūtījumiem atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

4. Izraudzītajam operatoram nav pienākuma sūtīt vai piegādāt adresātiem vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus sūtītāji nodod vai uzdod nodot lielos daudzumos kādā valstī, kas nav valsts, kurā sūtītāji dzīvo, ja gala norēķinu summa, kas jāsaņem, ir mazāka par summu, kura būtu saņemta tad, ja sūtījumi būtu nodoti valstī, kurā sūtītāji dzīvo. Galamērķa valsts izraudzītais operators var pieprasīt no izraudzītā operatora, kas nosūta sūtījumu, kompensāciju, kas ir proporcionāla izmaksām un nedrīkst pārsniegt lielāko no divām turpmāk minētajām summām: 80 % no iekšzemes tarifa, ko piemēro līdzvērtīgiem sūtījumiem, vai no tarifiem, kas noteikti attiecīgi 30.panta 5.-11.punktā vai 30.panta 8. punktā. Ja izraudzītais operators, kas nosūta sūtījumu, nepiekrīt maksāt pieprasīto summu galamērķa valsts izraudzītā operatora noteiktajā termiņā, tad pēdējais var sūtījumus nogādāt atpakaļ izraudzītajam operatoram, kas nosūta sūtījumu, un ir tiesīga pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai rīkoties ar šiem sūtījumiem atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

III sadaļa

Atlīdzināšana

1. nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

29. pants

Gala norēķini. Vispārīgie noteikumi

1. Ņemot vērā reglamentā paredzētos atbrīvojumus no samaksas par pasta pakalpojumu, ikviens izraudzītais operators, kurš saņem vēstuļu korespondences sūtījumus no cita izraudzītā operatora, ir tiesīgs iekasēt no izraudzītā operatora, kas nosūta sūtījumu, atlīdzību par izmaksām, kas radušās, saņemot pasta starptautisko sūtījumu.

2. Lai piemērotu noteikumus par gala norēķinu samaksu, ko veic izraudzītie operatori, valstis un teritorijas klasificētas saskaņā ar sarakstiem, kas šajā nolūkā pieņemti ar Kongresa rezolūciju C 77/2012, un klasifikācija ir šāda:

2.1. valstis un teritorijas mērķsistēmā līdz 2010. gadam;

2.2 valstis un teritorijas mērķsistēmā, sākot no 2010. un 2012. gada;

2.3. valstis un teritorijas mērķsistēmā, sākot no 2014. gada (jaunās mērķsistēmas valstis);

2.4 valstis un teritorijas pārejas sistēmā.

3. Šīs konvencijas noteikumi par gala norēķinu maksājumu ir pārejas nosacījumi ceļā uz gala norēķinu maksājumu sistēmu pārejas perioda beigās, kurā tiks ņemti vērā katrai valstij raksturīgie elementi.

4. Iekšzemes pasta dienestu pieejamība. Tiešā pieejamība

4.1. Ikviens tādas valsts izraudzītais operators, kura bijusi mērķsistēmā līdz 2010. gadam, citiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību visiem iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem nodrošina ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tas paredz savas valsts klientiem. Galamērķa valsts izraudzītajam operatoram jāizlemj, vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir izpildījis tiešās pieejamības nosacījumus.

4.2. To valstu izraudzītie operatori, kuras bijušas mērķsistēmā līdz 2010. gadam, citiem tādu valstu izraudzītajiem operatoriem, kuras bijušas mērķsistēmā līdz 2010. gadam, nodrošina pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tie paredz savas valsts klientiem.

4.3. To valstu izraudzītie operatori, kuras pievienojušās mērķsistēmai no 2010. gada, var nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ierobežotam izraudzīto operatoru skaitam, savstarpēji vienojoties, uz divus gadus ilgu pārbaudes laiku. Pēc šā perioda tiem jāizvēlas vai nu pārtraukt darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, vai arī turpināt nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem. Taču tad, ja to valstu izraudzītie operatori, kuras pievienojušās mērķsistēmai no 2010. gada, lūdz to valstu izraudzītajiem operatoriem, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, tad tie nodrošina pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tie paredz savas valsts klientiem.

4.4. Pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var nenodrošināt citiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem. Tomēr tie var nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ierobežotam izraudzīto operatoru skaitam, savstarpēji vienojoties, uz divus gadus ilgu pārbaudes laiku. Pēc šā perioda tiem jāizvēlas vai nu pārtraukt darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, vai arī turpināt nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem.

5. Gala norēķinu atlīdzināšana tiek veikta atkarībā no pakalpojumu kvalitātes rādītāju sasniegšanas saņēmējvalstī. Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt 30. un 31. pantā noteikto atlīdzību, lai veicinātu iesaistīšanos kvalitātes kontroles uzraudzības sistēmās un atalgotu izraudzītos operatorus par kvalitātes rādītāju sasniegšanu. Pasta darbības padome var arī noteikt sodus nepietiekamas kvalitātes gadījumā, bet atlīdzība nedrīkst būt mazāka par minimālo atlīdzību, kas noteikta 30. un 31. pantā.

6. Jebkurš izraudzītais operators var pilnībā vai daļēji atteikties no atlīdzības, kas paredzēta saskaņā ar 1. punktu.

7. M maisu svars, kas nepārsniedz piecus kilogramus, gala norēķinu noteikšanai tiek uzskatīts par pieciem kilogramiem. M maisiem piemērojamie gala norēķinu tarifi ir šādi:

7.1. 2014. gadā SDR 0,815 par kilogramu;

7.2. 2015. gadā SDR 0,838 par kilogramu;

7.3. 2016. gadā SDR 0,861 par kilogramu;

7.4. 2017. gadā SDR 0,885 par kilogramu.

8. Ierakstītiem sūtījumiem papildu tarifs ir noteikts SDR 0,617 par sūtījumu 2014. gadā, SDR 0,634 par sūtījumu 2015. gadā, SDR 0,652 par sūtījumu 2016. gadā un SDR 0,670 par sūtījumu 2017. gadā. Apdrošinātiem sūtījumiem papildu tarifs ir SDR 1,234 par sūtījumu 2014. gadā, SDR 1,269 par sūtījumu 2015. gadā, SDR 1,305 par sūtījumu 2016. gadā un SDR 1,342 par sūtījumu 2017. gadā. Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt atlīdzību par šiem un papildu pakalpojumiem, ja nodrošinātie pakalpojumi ietver tos papildu pakalpojumus, kas norādīti Vēstuļu korespondences reglamentā.

9. Ierakstītiem un apdrošinātiem sūtījumiem, kuriem nav svītrkoda identifikatora vai kuru svītrkoda identifikators neatbilst UPU tehniskajam standartam S10, nosaka papildu tarifu SDR 0,5 par sūtījumu, ja vien nepastāv cits divpusējs nolīgums.

10. Gala norēķinu veikšanai vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus vairumā nodevis viens un tas pats sūtītājs un kuri ir saņemti vienā depešā vai atsevišķās depešās, saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu sauc par pasta vairumsūtījumiem. Maksa par pasta vairumsūtījumiem tiek noteikta, kā paredzēts 30. un 31. pantā.

11. Pamatojoties uz divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu, gala norēķinu veikšanai jebkurš izraudzītais operators var piemērot citas maksājumu sistēmas.

12. Izraudzītie operatori var veikt neprioritāra pasta apmaiņu, pēc izvēles piemērojot 10 % atlaidi prioritārā pasta gala norēķinu tarifam.

13. Noteikumi, kurus piemēro starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, attiecas uz jebkuras tādas pārejas sistēmas valsts izraudzīto operatoru, kura paziņo, ka vēlas pievienoties mērķsistēmai. Pasta darbības padome var noteikt pārejas posma pasākumus Vēstuļu korespondences reglamentā. Visi mērķsistēmas nosacījumi var tikt piemēroti ikvienam jaunam izraudzītajam operatoram, kas paziņo, ka vēlas pilnībā piemērot šos nosacījumus, nepiemērojot pārejas pasākumus.

30. pants

Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, tostarp pasta vairumsūtījumiem, izņemot par M maisiem un IBRS sūtījumiem, nosaka, pamatojoties uz tarifu piemērošanu par sūtījumu un kilogramu, kas atspoguļo apstrādes izmaksas saņēmējvalstī. Maksa par iekšzemes prioritārajiem sūtījumiem, kas ietilpst universālajos pasta pakalpojumos, tiek izmantota par pamatu gala norēķinu tarifa aprēķināšanai.

2. Gala norēķinu tarifus mērķsistēmā aprēķina, ņemot vērā sūtījumu klasifikāciju pēc to formātiem, ja tādu izmanto iekšzemes pakalpojumiem, kā noteikts Konvencijas 14.pantā.

3. Mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori veic pēc formātiem šķirota pasta apmaiņu atbilstoši nosacījumiem Vēstuļu korespondences reglamentā.

4. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā.

5. Tarifu par sūtījumu un par kilogramu aprēķina, par pamatu ņemot 70 % no maksas par 20 gramu smagu mazu (P) vēstuļu korespondences sūtījumu un 70 % no maksas par 175 gramu smagu lielu (G) vēstuļu korespondences sūtījumu, neskaitot PVN vai citus nodokļus.

6. Pasta darbības padome nosaka tarifu aprēķināšanas nosacījumus, kā arī attiecīgās operatīvās, statistikas un uzskaitvedības procedūras, kas nepieciešamas pēc formāta šķirota pasta apmaiņai.

7. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp mērķsistēmas valstīm, konkrētajā gadā nedrīkst izraisīt gala norēķinu ieņēmumu paaugstināšanos par vairāk kā 13 % attiecībā uz 81,8 gramu smagu vēstuļu korespondences sūtījumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

8. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, nedrīkst pārsniegt šos tarifus:

8.1. 2014. gadā - SDR 0,294 par sūtījumu un SDR 2,294 par kilogramu;

8.2. 2015. gadā - SDR 0,303 par sūtījumu un SDR 2,363 par kilogramu;

8.3. 2016. gadā - SDR 0,312 par sūtījumu un SDR 2,434 par kilogramu;

8.4. par 2017. gadu - SDR 0,321 par sūtījumu unSDR 2,507 par kilogramu.

9. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp mērķsistēmas valstīm līdz 2010. gadam, nedrīkst būt zemāki par šiem tarifiem:

9.1. 2014. gadā - SDR 0,203 par sūtījumu un SDR 1,591 par kilogramu;

9.2. 2015. gadā - SDR 0,209 par sūtījumu un SDR 1,636 par kilogramu;

9.3. 2016. gadā - SDR 0,215 par sūtījumu un SDR 1,682 par kilogramu;

9.4. par 2017. gadu - SDR 0,221 par sūtījumu un SDR 1,729 par kilogramu.

10. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kas bijušas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, nedrīkst pārsniegt šo tarifus:

10.1. 2014. gadā - SDR 0,209 par sūtījumu un SDR 1,641 par kilogramu;

10.2. 2015. gadā - SDR 0,222 par sūtījumu un SDR 1,739 par kilogramu;

10.3. 2016. gadā - SDR 0,235 par sūtījumu un SDR 1,843 par kilogramu;

10.4. 2017. gadā - SDR 0,249 par sūtījumu un SDR 1,954 par kilogramu.

11. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kas bijušas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, nedrīkst būt zemāki par tarifiem, kas norādīti 7.1.-7.4. punktā.

12. Tarifiem, kurus piemēro plūsmām uz jaunajām mērķsistēmas valstīm, no tām vai starp tām, izņemot attiecībā uz vairumsūtījumiem, jābūt tādiem, kā noteikts šā panta 9.1-9.4. punktā.

13. Tarifiem, kas tiek piemēroti plūsmām, kuru svars nesasniedz 75 tonnas gadā, starp valstīm, kas pievienojušās mērķsistēmai 2010. gadā vai vēlāk, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju - 12,23 sūtījumi uz vienu kilogramu.

14. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti uz valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, nosaka, piemērojot šā panta 5.-9. punktā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu.

15. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti uz valstīm, kas bijušas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada, nosaka, piemērojot 5., 10. un 11. punktā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu.

16. Šim pantam nedrīkst piemērot nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

31. pants

Gala norēķini. Noteikumi, kurus kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem

1. Kamēr to valstu izraudzītie operatori, kuras ir gala norēķinu pārejas sistēmā, gatavojas iekļauties mērķsistēmā, maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, tostarp pasta vairumsūtījumiem, bet ne par M maisiem un IBRS sūtījumiem, nosaka, par pamatu ņemot tarifu par sūtījumu un par kilogramu.

2. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā.

3. Tarifi, kurus piemēro plūsmām uz pārejas sistēmas valstīm, no tām un starp tām, ir šādi:

3.1. par 2014. gadu - SDR 0,203 par sūtījumu un SDR 1,591 par kilogramu;

3.2. par 2015. gadu - SDR 0,209 par sūtījumu un SDR 1,636 par kilogramu;

3.3. par 2016. gadu - SDR 0,215 par sūtījumu un SDR 1,682 par kilogramu;

3.4. par 2017. gadu - SDR 0,221 par sūtījumu un SDR 1,729 par kilogramu.

4. Plūsmām, kuru svars nesasniedz 75 tonnas gadā, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju - 12,23 sūtījumi uz kilogramu, izņemot 2014. gadu, kurā piemēro 2013. gada kopējo tarifu par kilogramu. Tiek piemēroti šādi tarifi:

4.1. par 2014. gadu - SDR 4,162 par kilogramu;

4.2. par 2015. gadu - SDR 4,192 par kilogramu;

4.3. par 2016. gadu - SDR 4,311 par kilogramu;

4.4. par 2017. gadu - SDR 4,432 par kilogramu.

5. Plūsmām, kuru svars pārsniedz 75 tonnu gadā, piemēro iepriekš minēto vienoto tarifu par kilogramu, ja ne sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ne galamērķa valsts izraudzītais operators nelūdz piemērot pārskatīšanas mehānismu, lai pārskatītu tarifu, pamatojoties uz faktisko sūtījumu skaitu uz kilogramu, nevis uz pasaules vidējo rādītāju. Pārskatīšanas mehānisma statistisko pārbaudi piemēro saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentā norādītajiem nosacījumiem.

6. 4. punktā minētā kopējā tarifa pārskatīšanu samazināšanas virzienā nedrīkst prasīt mērķsistēmas valsts attiecībā pret pārejas sistēmas valsti, ja vien pēdējā nelūdz to pārskatīt pretējā virzienā.

7. To valstu izraudzītie operatori, kuras ir gala norēķinu pārejas sistēmā, var pēc izvēles sūtīt pēc formāta šķirotu pastu saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentā noteiktajiem nosacījumiem. Pēc formāta šķirota pasta apmaiņas gadījumā tiek piemēroti 3. punktā norādītie tarifi.

8. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, nosaka, piemērojot 30. pantā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu. Par saņemtajiem pasta vairumsūtījumiem izraudzītie operatori pārejas periodā var pieprasīt 3. punktā noteikto maksu.

9. Šim pantam nedrīkst piemērot nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

32. pants

Pakalpojumu kvalitātes fonds

1. Gala norēķinus, ko visas valstis un teritorijas maksā tām valstīm, kuras kongress klasificējis kā 5. grupas valstis gala norēķinu summas noteikšanai un iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF), izņemot gala norēķinu summu par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, palielina par 20 % no 31. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF) ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti 5. grupas valstīs. Šādus maksājumus viena 5. grupas valsts neveic citai 5. grupas valstij.

2. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, ko valstis un teritorijas, kuras kongress klasificējis kā 1. grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras kongress klasificējis kā 4. grupas valstis, palielina par 10 % no 31. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti 4. grupas valstīs.

3. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, ko valstis un teritorijas, kuras kongress klasificējis kā 2. grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras kongress klasificējis kā 4. grupas valstis, palielina par 10 % no 31. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti 4. grupas valstīs.

4. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, ko valstis un teritorijas, kuras kongress klasificējis kā 1. grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras kongress klasificējis kā 3. grupas valstis, 2014. un 2015. gadā palielina par 8 % no 31. pantā noteiktajiem tarifiem un 2016. un 2017. gadā palielina par 6 % no 30.panta 12. punktā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti 3. grupas valstīs.

5. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, ko valstis un teritorijas, kuras kongress klasificējis kā 2. grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras kongress klasificējis kā 3. grupas valstis, 2014. un 2015. gadā palielina par 2 % no 31. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti 3. grupas valstīs.

6. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 3., 4. un 5. grupas valstīs QSF iemaksājamais kopējais gala norēķinu minimālais apmērs ir noteikts SDR 20 000 gadā katrai saņēmējvalstij. Lai nodrošinātu šo minimālo summu, par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem tik izrakstīti faktūrrēķini proporcionāli apmainīto sūtījumu apjomiem valstīm, kas bija iekļāvušās mērķsistēmā līdz 2010. gadam.

7. Reģionālajiem projektiem īpaši jāveicina UPU pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas programmu īstenošana un izmaksu uzskaites sistēmu ieviešana jaunattīstības valstīs. Pasta darbības padomei ne vēlāk kā 2014. gadā jāapstiprina šo projektu finansēšanas procedūras.

33. pants

Tranzīta maksa

1. Tranzīta maksu piemēro slēgtajām depešām un sūtījumiem atklātā tranzītā, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori vai vienas un tās pašas valsts divas pasta iestādes, izmantojot viena vai vairāku citu izraudzīto operatoru pakalpojumus (trešo pušu pakalpojumus). Tranzīta maksa ir atlīdzība par sniegtajiem sauszemes tranzīta, jūras tranzīta vai aviotranzīta pakalpojumiem. Šo principu attiecina arī uz nepareizi sūtītiem sūtījumiem vai nepareizi nogādātām depešām.

2. nodaļa

Citi noteikumi

34. pants

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

1. Pasta darbības padome apstiprina pamattarifu, ko piemēro norēķiniem par aviopārvadājumiem starp izraudzītajiem operatoriem. To aprēķina Starptautiskais birojs pēc formulas, kas precīzi aprakstīta Vēstuļu korespondences reglamentā. Savukārt tarifus, kurus piemēro tādu pasta paku aviopārvadājumiem, kas nosūtītas, izmantojot preču atpakļsūtīšanas pakalpojumu, aprēķina saskaņā ar Pasta paku reglamentu.

2. Aprēķini par aviopārvadājumu tarifiem slēgtām depešām, prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un aviopakām, kas nosūtītas atklātā tranzītā, nepareizi sūtītiem sūtījumiem un nepareizi nogādātām depešām, kā arī attiecīgās uzskaites metodes ir aprakstītas Vēstuļu korespondences un Pasta paku reglamentā.

3. Aviopārvadājumu tarifus par visu gaisa ceļa attālumu sedz:

3.1. ja nosūta slēgtas depešas, to nodošanas valsts izraudzītais operators, tostarp arī gadījumos, kad šīs depešas pārsūta tranzītā, izmantojot viena vai vairāku izraudzīto operatoru starpniecības pakalpojumus;

3.2. ja nosūta prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus atklātā tranzītā, tostarp nepareizi sūtītus sūtījumus, - izraudzītais operators, kas pārsūta sūtījumus citam izraudzītajam operatoram.

4. Šos pašus noteikumus piemēro sūtījumiem, par kuriem sauszemes un jūras tranzīta maksu neiekasē, ja tos pārsūta ar aviotransportu.

5. Katram galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, kas savā valstī starptautiskos pasta sūtījumus pārvadā ar aviotransportu, ir tiesības uz atlīdzību par papildu izmaksām, kuras radušās par šādiem pārvadājumiem, bet ar nosacījumu, ka vidējais svērtais nolidotais attālums pārsniedz 300 kilometrus. Pasta darbības padome var aizstāt vidējo svērto attālumu ar citiem piemērotiem kritērijiem. Ja vien nav panākta vienošanās par to, ka netiek iekasēta nekāda maksa, tad tarifi ir vienādi visām prioritārajām depešām un aviodepešām, kuru izcelsme ir ārvalstīs, neatkarīgi no tā, vai šis pasts ir vai nav pārsūtīts ar aviotransportu.

6. Taču tad, ja saņēmējvalsts izraudzītais operators iekasē gala norēķinus, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai iekšzemes tarifiem, par iekšzemes aviopārvadājumiem nekāda papildu atlīdzība netiek izmaksāta.

7. Lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu, saņēmējvalsts izraudzītais operators aprēķinā neiekļauj visu to sūtījumu svaru, kuriem gala norēķinus aprēķina, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai saņēmējvalsts izraudzītā operatora iekšzemes tarifiem.

35. pants

Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

1. Pasta pakām, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori, piemēro ienākošo pasta paku sauszemes tarifus, kurus aprēķina, kombinējot reglamentā paredzēto pamattarifu par paku un pamattarifu par kilogramu.

1.1. Ņemot vērā iepriekš minētos pamattarifus, saskaņā ar reglamenta noteikumiem izraudzītie operatori ir tiesīgi piemērot arī papildu tarifu par paku un kilogramu.

1.2. 1. un 1.1. punktā minētos maksājumus atbilstoši tarifiem veic sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ja vien Pasta paku reglamentā nav paredzēti izņēmumi attiecībā uz šo principu.

1.3. Ienākošo pasta sūtījumu sauszemes apstrādes tarifi ir vienādi katras valsts visā teritorijā.

2. Pasta pakām, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori vai vienas un tās pašas valsts divas pasta iestādes, izmantojot viena vai vairāku citu izraudzīto operatoru sauszemes pakalpojumus, piemēro sauszemes tranzīta tarifus, atbilstoši kuriem maksājumi tiek veikti to izraudzīto operatoru labā, kas sniedz sauszemes pakalpojumus, kā to paredz reglaments, saskaņā ar piemērojamo attāluma soli.

2.1. Par pasta pakām, kuras pārsūta atklātā tranzītā, starpniekvalstu izraudzītie operatori ir tiesīgi pieprasīt maksu atbilstoši pamattarifam par sūtījumu, kas noteikts reglamentā.

2.2. Maksājumus atbilstoši sauszemes tranzīta tarifiem veic sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus šim principam.

3. Ikviens izraudzītais operators, kas ir iesaistīts pasta paku pārvadājumos pa jūru, ir tiesīgs pieprasīt samaksu atbilstoši jūras tarifiem. Šos maksājumus veic sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus attiecībā uz šo principu.

3.1. Pasta paku reglaments nosaka jūras tarifu katram jūras pārvadājumam atbilstoši piemērojamam attāluma solim.

3.2. Izraudzītie operatori var palielināt jūras tarifu ne vairāk kā par 50 %; minēto tarifu aprēķina saskaņā ar 3.1. punktu. Un otrādi, tie var samazināt šo tarifu pēc pašu izvēles.

36. pants

Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

1. Pasta darbības padome ir tiesīga noteikt šādus tarifus un maksu, kuru izraudzītie operatori maksā saskaņā ar reglamenta noteikumiem:

1.1. tranzīta maksu par vēstuļu korespondences sūtījumu apstrādi un nosūtīšanu caur vienu vai vairākām starpniekvalstīm;

1.2. pamattarifus un aviopārvadājumu tarifus par pasta sūtījumu pārvadāšanu ar aviotransportu;

1.3. ienākošo pasta sūtījumu sauszemes apstrādes tarifus par ienākošo pasta paku apstrādi;

1.4. tranzīta sūtījumu sauszemes tarifus par pasta paku apstrādi un nosūtīšanu caur starpniekvalsti;

1.5. jūras tarifus par pasta paku pārvadāšanu pa jūru;

1.6. izejošo sūtījumu sauszemes apstrādes tarifus par preču atpakaļsūtīšanas pasta pakās pakalpojuma nodrošināšanu.

2. Jebkura pārskatīšana saskaņā ar metodoloģiju, kas nodrošina pienācīgu atlīdzību izraudzītajiem operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, jāpamato ar ticamiem un pārskatāmiem ekonomiskajiem un finanšu datiem. Jebkuras pieņemtās izmaiņas stājas spēkā dienā, kuru nosaka Pasta darbību padome.

37. pants

Īpašie noteikumi attiecībā uz norēķiniem un maksājumiem par starptautiskā pasta apmaiņu

Norēķini par darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo Konvenciju (tostarp norēķini par pasta sūtījumu pārvadāšanu (pārsūtīšanu), norēķini par pasta sūtījumu apstrādi galamērķa valstī un norēķini, kas veicami, lai kompensētu pasta sūtījumu nozaudēšanu, izzagšanu vai bojājumus), tiek noteikti un veikti saskaņā ar šīs Konvencijas un citu Pasaules Pasta savienības aktu noteikumiem, un izraudzītajam operatoram nav nepieciešams sagatavot jebkādus dokumentus, izņemot gadījumos, kuri norādīti Pasaules Pasta savienības aktos.

IV sadaļa

Noslēguma noteikumi

38. pants

Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai par Konvenciju un reglamentiem

1. Lai kongresā iesniegtie priekšlikumi par šo Konvenciju stātos spēkā, tie jāapstiprina vairākumam klātesošo un balsstiesīgo dalībvalstu. Vismaz pusei kongresā pārstāvēto un balsstiesīgo dalībvalstu jābūt klāt balsošanas laikā.

2. Lai priekšlikumi par Vēstuļu korespondences reglamentu un Pasta paku reglamentu stātos spēkā, tie jāapstiprina Pasta darbības padomes balsstiesīgo locekļu vairākumam.

3. Lai kongresu starplaikā iesniegtie priekšlikumi par Konvenciju un tās Noslēguma protokolu stātos spēkā, jāiegūst:

3.1. divas trešdaļas balsu, vismaz pusei no Pasaules Pasta savienības balsstiesīgajām dalībvalstīm piedaloties balsošanā, ja tie ietver grozījumus;

3.2. balsu vairākums, ja tie ietver noteikumu interpretāciju.

4. Neatkarīgi no 3.1. punkta nosacījumiem jebkura dalībvalsts, kuras tiesību akti vēl nav saderīgi ar ierosināto grozījumu, var deviņdesmit dienu laikā no tā paziņošanas dienas izstrādāt rakstveida deklarāciju Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram, paziņojot, ka tā nevar pieņemt šo grozījumu.

39. pants

Atrunas kongresā

1. Nav atļauts izdarīt nevienu atrunu, kas nav saderīga ar Pasaules Pasta savienības mērķiem un uzdevumiem.

2. Dalībvalstij, kuras viedoklis atšķiras no citu dalībvalstu viedokļa, pēc iespējas būtu jācenšas pielāgoties vairākuma viedoklim. Atrunas izdara vienīgi tad, ja tas ir noteikti nepieciešams un ja tam ir pārliecinoši argumenti.

3. Atrunas attiecībā uz jebkuru Konvencijas pantu iesniedz kongresā kā kongresa priekšlikumu, to izstrādājot vienā no Starptautiskā biroja darba valodām saskaņā ar atbilstošiem Kongresu reglamenta noteikumiem.

4. Lai priekšlikumi par atrunām stātos spēkā, tie jāapstiprina dalībvalstu attiecīgajam vairākumam, kas nepieciešams, lai grozītu pantu, uz kuru atrunas attiecas.

5. Atrunas būtu jāpiemēro, pamatojoties uz savstarpēju atbilstību starp dalībvalsti, kas izdara atrunu, un pārējām dalībvalstīm.

6. Konvencijas tekstā izdarāmās atrunas iekļauj Konvencijas Noslēguma protokolā, pamatojoties uz kongresa apstiprinātajiem priekšlikumiem.

40. pants

Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Konvencija stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa akti.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas Konvenciju vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai pusei nosūta šīs Konvencijas kopiju.

Dohā, 2012. gada 11. oktobrī


1 Izņēmums ir Lielbritānija, jo tā ir valsts, kas izgudrojusi pastmarkas.

 

 

Tulkojums

Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokols

Pants

I. Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai labošana

II. Maksa

III. Izņēmumi atbrīvojumam no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem

IV. Pastmarkas

V. Pamatpakalpojumi

VI. Paziņojums par izsniegšanu

VII. Aizliegumi (vēstuļu korespondence)

VIII. Aizliegumi (pasta pakas)

IX. Priekšmeti, kurus apliek ar muitas nodokli

X. Pieprasījumi

XI. Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

XII. Vēstuļu korespondences nosūtīšana uz ārvalstīm

XIII. Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

XIV. Ienākošo paku sūtījumu īpašie iekšzemes apstrādes tarifi

XV. Īpašie tarifi

XVI. Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokols

Parakstot Pasaules Pasta konvenciju, kas noslēgta šajā dienā, apakšā parakstījušās pilnvarotās personas ir vienojušās par turpmāko.

I pants

Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai labošana

1. 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus nepiemēro Antigvai un Barbudai, Apvienotās Karalistes aizjūras pakļautajām teritorijām, Bahreinas Karalistei, Barbadosai, Belizai, Botsvānai, Brunejai, Dominikai, Ēģiptei, Fidži, Gajānai Gambijai, Grenādai, Honkongai, Īrijai, Jamaikai, Jaunzēlandei, Kanādai, Kenijai, Kiribati, Kuveitai, Ķīnai, Lesoto, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei, Malaizijai, Malāvijai, Maurīcijai, Nauru, Nigērijai, Papua-Jaungvinejai, Rietumsamoa, Sentkristoferai un Nevisai, Sentlūsijai, Sentvinsentai un Grenadīnām, Seišeļu salām, Sjerraleonei, Singapūrai, Svazilendai, Tanzānijas Savienotajai Republikai, Trinidadai un Tobago, Tuvalu, Ugandai, Vanuatu, Zambijai un Zālamana salām.

2. 5. panta 1. un 2. punktu nepiemēro arī Austrijai, Dānijai un Irānas Islāma Republikai, kuru tiesību akti neatļauj atsaukt sūtījumus vai mainīt korespondences adresi pēc sūtītāja lūguma no brīža, kad adresāts ir informēts par tam adresēta sūtījuma saņemšanu.

3. 5. panta 1. punktu nepiemēro Austrālijai, Ganai un Zimbabvei.

4. 5. panta 2. punktu nepiemēro Bahamu salām, Beļģijai, Irākai, Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai un Mjanmai, kuru tiesību akti neatļauj atsaukt sūtījumus vai mainīt vēstuļu korespondences sūtījumu adresi pēc sūtītāja lūguma.

5. 5. panta 2. punktu nepiemēro Amerikas Savienotajām Valstīm.

6. 5. panta 2. punktu piemēro Austrālijai vienīgi tiktāl, cik šis pants ir saskaņā ar tās tiesību aktiem.

7. Neatkarīgi no 5. panta 2. punktā noteiktā Filipīnas, Kongo Demokrātiskā Republika, Panamas Republika, Salvadora un Venecuēlas Bolivāra Republika ir tiesīgas nenogādāt atpakaļ pasta pakas pēc tam, kad adresāts pieprasījis tās muitot, jo tas nav saderīgi ar šo valstu muitas tiesību aktiem.

II pants

Maksa

1. Neatkarīgi no 6. pantā noteiktā Austrālija, Jaunzēlande un Kanāda ir tiesīgas iekasēt maksu, kas nav paredzēta reglamentā, ja šādas maksas noteikšana ir saderīga ar minēto valstu tiesību aktiem.

III pants

Izņēmumi atbrīvojumam no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem

1. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Indonēzija, Sentvinsenta un Grenadīnas un Turcija, kas savā iekšzemes pasta sistēmā neatļauj atbrīvojumu no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem, var iekasēt maksu par īpašiem pakalpojumiem, kura tomēr nedrīkst pārsniegt iekšzemes pasta sistēmā noteikto.

2. Francija piemēro 7. panta nosacījumus, kas attiecas uz sūtījumiem neredzīgajiem, atbilstoši valsts tiesību aktiem.

3. Neatkarīgi no 7. panta 3. punktā noteiktā Brazīlija saskaņā ar valsts tiesību aktiem patur tiesības noteikt, ka sūtījumi neredzīgajiem ir tikai tie sūtījumi, kurus nosūta neredzīgas personas vai neredzīgo organizācijas vai kuri ir adresēti neredzīgām personām vai to organizācijām. Par sūtījumiem, kas neatbilst šiem nosacījumiem, tiek iekasēta maksa.

4. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Jaunzēlande pieņem piegādei Jaunzēlandē tikai tādus sūtījumus neredzīgajiem, kuriem, sniedzot iekšzemes pakalpojumus, piemēro atbrīvojumu no maksas.

5. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Somija, kas savā iekšzemes pasta sistēmā nenodrošina atbrīvojumu no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem saskaņā ar 7. pantā sniegtajām definīcijām, kuras pieņēmis kongress, var iekasēt maksu, kas paredzēta par iekšzemes pakalpojumu sniegšanu, par sūtījumiem, kuri tiek sūtīti neredzīgajiem uz citām valstīm.

6. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Dānija, Kanāda un Zviedrija piemēro atbrīvojumu no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem vienīgi tiktāl, cik to nosaka valsts tiesību akti.

7. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Islande atbrīvojumu no maksas par sūtījumiem neredzīgajiem piemēro vienīgi tiktāl, cik to nosaka valsts tiesību akti.

8. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Austrālija pieņem piegādei Austrālijā tikai tādus sūtījumus neredzīgajiem, kuriem, veicot iekšzemes pakalpojumus, piemēro atbrīvojumu no maksas.

9. Neatkarīgi no 7. pantā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrija, Japāna, Kanāda, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Šveice un Vācija par īpašiem pakalpojumiem var iekasēt tādu maksu, kādu šo valstu iekšzemes pasta sistēmā piemēro sūtījumiem neredzīgajiem.

IV pants

Pastmarkas

1. Neatkarīgi no 8. panta 7. punktā noteiktā Austrālija, Jaunzēlande, Lielbritānija un Malaizija apstrādā vēstuļu korespondences sūtījumus un pasta pakas, kam ir pastmarkas, kurām izmantoti jauni materiāli vai tehnoloģijas, kas nav saderīgas ar attiecīgajām pasta apstrādes iekārtām, tikai iepriekš vienojoties ar sūtītājvalsts izraudzīto operatoru.

V pants

Pamatpakalpojumi

1. Neatkarīgi no 13. panta nosacījumiem Austrālija nepiekrīt pamatpakalpojumos iekļaut arī pasta pakas.

2. 13. panta 2.4. punktu nepiemēro Lielbritānijai, kuras tiesību akti nosaka mazāku svara ierobežojumu. Lielbritānijas tiesību akti veselības aizsardzības un drošības jomā ierobežo pasta maisu svaru līdz 20 kilogramiem.

3. Neatkarīgi no 13. panta 2.4. apakšpunktā noteiktā Kazahstānai un Uzbekistānai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo M maisu maksimālo svaru līdz 20 kilogramiem.

VI pants

Paziņojums par izsniegšanu

1. Kanāda ir tiesīga nepiemērot 15. panta 3.3. apakšpunktu pasta pakām, ņemot vērā to, ka Kanādas iekšzemes pasta sistēmā netiek piedāvāts pakalpojums "Paziņojums par pasta paku izsniegšanu".

VII pants

Aizliegumi (vēstuļu korespondence)

1. Izņēmuma gadījumos Korejas Tautas Demokrātiskā Republika un Libāna nepieņem ierakstītus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti. Tām nav stingri saistoši Vēstuļu korespondences reglaments par atbildību, kas iestājas sūtījumu izzagšanas vai sabojāšanas gadījumos, vai par sūtījumiem, kuros ir stikla vai trausli priekšmeti.

2. Izņēmuma gadījumos Bolīvija, Irāka, Ķīnas Tautas Republika, izņemot Honkongas īpašās pārvaldes apgabalu, Nepāla, Pakistāna, Saūda Arābija, Sudāna un Vjetnama nepieņem ierakstītus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, valūta vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti.

3. Mjanma patur tiesības nepieņemt apdrošinātus sūtījumus, kuros ir 18. panta 6. punktā uzskaitītie vērtīgie priekšmeti, jo tas ir pretrunā valsts noteikumiem.

4. Nepāla nepieņem ierakstītus sūtījumus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir naudaszīmes vai monētas, izņemot gadījumus, kad par to ir noslēgta īpaša vienošanās.

5. Uzbekistāna nepieņem ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, čeki, pastmarkas vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

6. Irānas Islāma Republika nepieņem priekšmetus, kas nav pieņemami islāma reliģijai, un patur tiesības nepieņemt vēstuļu korespondences sūtījumus (vienkāršus, ierakstītus vai apdrošinātus), kuros ir monētas, naudaszīmes, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

7. Filipīnas patur tiesības nepieņemt nekāda veida vēstuļu korespondences sūtījumus (vienkāršus, ierakstītus vai apdrošinātus), kuros ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti.

8. Austrālija nepieņem nekādus pasta sūtījumus, kuros ir zelta stieņi vai naudaszīmes. Turklāt Austrālija nepieņem ierakstītus sūtījumus piegādei Austrālijā vai sūtījumus atklātā tranzītā, kuros ir tādas vērtslietas kā juvelierizstrādājumi, dārgmetāli, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, vērtspapīri, monētas vai jebkāda veida apgrozāmi finanšu instrumenti. Austrālija atsakās no jebkādas atbildības par sūtījumiem, kuri nodoti, neievērojot šo atrunu.

9. Saskaņā ar valsts noteikumiem Ķīnas Tautas Republika, izņemot Honkongas īpašās pārvaldes apgabalu, nepieņem apdrošinātus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, valūta vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri un ceļotāju čeki.

10. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem Latvija un Mongolija patur tiesības nepieņemt vienkāršus, ierakstītus vai apdrošinātus pasta sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, uzrādītāja vērtspapīri un ceļotāju čeki.

11. Brazīlija patur tiesības nepieņemt vienkāršus, ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir apgrozībā esošas monētas un naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri.

12. Vjetnama patur tiesības nepieņemt vēstules, kurās ievietoti priekšmeti vai preces.

13. Indonēzija nepieņem ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, čeki, pastmarkas, ārvalstu valūta vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri piegādei Indonēzijā, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

14. Kirgizstāna patur tiesības nepieņemt vēstuļu korespondences sūtījumus (vienkāršus, ierakstītus, apdrošinātus sūtījumus, sīkpakas), kuros ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

15. Azerbaidžāna un Kazahstāna nepieņem ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir monētas, naudaszīmes, parādzīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, čeki, apstrādāti vai neapstrādāti dārgmetāli, dārgakmeņi, dārglietas un citi vērtīgi priekšmeti vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

16. Krievijas Federācija un Moldova nepieņem ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus, kuros ir apgrozībā esošas naudaszīmes, jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri (čeki) vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

17. Neatkarīgi no 18. panta 3. punktā noteiktā Francija patur tiesības nepieņemt sūtījumus, kuros ir preces, gadījumos, kad šie sūtījumi neatbilst valsts vai starptautiskiem noteikumiem vai tehniskajām un iesaiņošanas instrukcijām attiecībā uz gaisa transportu.

VIII pants

Aizliegumi (pasta pakas)

1. Mjanma un Zambija ir tiesīgas nepieņemt apdrošinātas pasta pakas, kurās ir 18. panta 6.1.3.1. apakšpunktā uzskaitītie vērtīgie priekšmeti, jo tas ir pretrunā šo valstu noteikumiem.

2. Izņēmuma gadījumos Libāna un Sudāna nepieņem pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi vai citi vērtīgi priekšmeti, vai pakas, kurās ir ievietoti šķidrumi vai viegli sašķidrināmas vielas, vai stikla priekšmeti, vai trausli priekšmeti. Šīm valstīm nav saistošas attiecīgās Pasta paku reglamenta prasības.

3. Brazīlija ir tiesīga nepieņemt apdrošinātas pakas, kurās ievietotas apgrozībā esošas monētas un naudaszīmes, kā arī jebkādi uzrādītāja vērtspapīri, jo tas ir pretrunā valsts noteikumiem.

4. Gana ir tiesīga nepieņemt apdrošinātas pakas, kurās ievietotas apgrozībā esošas monētas un naudaszīmes, jo tas ir pretrunā valsts noteikumiem.

5. Papildus 18. pantā uzskaitītajiem priekšmetiem Saūda Arābija ir tiesīga nepieņemt pakas, kurās ievietotas monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi vai citi vērtīgi priekšmeti. Saūda Arābija nepieņem arī pakas, kurās ir jebkādi medikamenti, ja vien tos neapstiprina recepte, ko izdevusi atbildīgā valsts iestāde, produkti, ugunsdzēsības priekšmeti, ķīmiski šķidrumi vai priekšmeti, kuri nav pieņemami islāma reliģijai.

6. Papildus 18. pantā minētajiem priekšmetiem Omāna nepieņem sūtījumus, kuros ir:

6.1. jebkāda veida medikamenti, ja vien tos neapstiprina recepte, ko izdevusi atbildīgā valsts iestāde;

6.2. ugunsdzēsības priekšmeti vai ķīmiski šķidrumi;

6.3. priekšmeti, kas nav pieņemami islāma reliģijai.

7. Papildus 18. pantā minētajiem priekšmetiem Irānas Islāma Republika var nepieņemt pakas, kurās ir priekšmeti, kas nav pieņemami islāma reliģijai, un patur tiesības nepieņemt vienkāršas vai apdrošinātas pasta pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi, dārglietas vai citi vērtīgi priekšmeti; Irānas Islāma Republika neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

8. Filipīnas ir tiesīgas nepieņemt jebkāda veida pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi vai citi vērtīgi priekšmeti, vai pakas, kurās ir ievietoti šķidrumi vai viegli sašķidrināmas vielas, vai stikla priekšmeti, vai trausli priekšmeti.

9. Austrālija nepieņem nekādus pasta sūtījumus, kuros ir zelta stieņi vai naudaszīmes.

10. Ķīnas Tautas Republika nepieņem vienkāršas pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, ceļotāju čeki, apstrādāts vai neapstrādāts platīns, zelts vai sudrabs, dārgakmeņi vai citi vērtīgi priekšmeti. Turklāt, izņemot Honkongas īpašās pārvaldes apgabalu, netiek pieņemtas apdrošinātas pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri un ceļotāju čeki.

11. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem Mongolija patur tiesības nepieņemt pasta pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes, uzrādītāja vērtspapīri un ceļotāju čeki.

12. Latvija nepieņem vienkāršas un apdrošinātas pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes, jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri (čeki) vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

13. Moldova, Krievijas Federācija, Ukraina un Uzbekistāna nepieņem vienkāršas vai apdrošinātas pakas, kurās ir apgrozībā esošas naudaszīmes, jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri (čeki) vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

14. Azerbaidžāna un Kazahstāna nepieņem vienkāršas vai apdrošinātas pakas, kurās ir monētas, naudaszīmes, parādzīmes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīri, čeki, apstrādāti vai neapstrādāti dārgmetāli, dārgakmeņi, dārglietas un citi vērtīgi priekšmeti vai ārvalstu valūta, un neuzņemas nekādu atbildību šādu sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos.

IX pants

Priekšmeti, kurus apliek ar muitas nodokli

1. Atsaucoties uz 18. pantu, Bangladeša un Salvadora nepieņem apdrošinātus sūtījumus, kuros ievietoti ar muitas nodokli apliekami priekšmeti.

2. Atsaucoties uz 18. pantu, Afganistāna, Albānija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Čīle, Igaunija, Itālija, Kambodža, Kazahstāna, Kolumbija, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievijas Federācija, Kuba, Latvija, Moldova, Nepāla, Peru, Salvadora, Sanmarīno, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Venecuēlas Bolivāra Republika nepieņem vienkāršas un ierakstītas vēstules, kurās ievietoti ar muitas nodokli apliekami priekšmeti.

3. Atsaucoties uz 18. pantu, Benina, Burkinafaso, Džibutija, Kotdivuāras Republika, Mali un Mauritānija nepieņem vienkāršas vēstules, kurās ievietoti ar muitas nodokli apliekami priekšmeti.

4. Neatkarīgi no 1.-3. punkta nosacījumiem visos gadījumos ir atļauts sūtīt serumu, vakcīnas un steidzami nepieciešamus medikamentus, kurus grūti sagādāt.

X pants

Pieprasījumi

1. Neatkarīgi no 19. panta 3. punktā noteiktā Apvienotās Karalistes aizjūras pakļautās teritorijas, Bulgārijas Republika, Čada, Ēģipte, Filipīnas, Gabona, Grieķija, Irānas Islāma Republika, Kaboverde, Kirgizstāna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Mjanma, Mongolija, Saūda Arābija, Sīrijas Arābu Republika, Sudāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Zambija patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par pieprasījumiem, kas iesniegti attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Neatkarīgi no 19. panta 3. punktā noteiktā Argentīna, Austrija, Azerbaidžāna, Lietuva, Moldova un Slovākija patur tiesības iekasēt īpašu maksu, ja pēc pieprasītās pārbaudes veikšanas tiek konstatēts, ka pieprasījums nav bijis pamatots.

3. Afganistāna, Bulgārijas Republika, Ēģipte, Gabona, Irānas Islāma Republika, Kaboverde, Kirgizstāna, Kongo Republika, Mjanma, Mongolija, Saūda Arābija, Sīrijas Arābu Republika, Sudāna, Surinama, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Zambija patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par pieprasījumiem, kas iesniegti attiecībā uz pasta pakām.

4. Neatkarīgi no 19. panta 3. punktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis, Brazīlija un Panamas Republika patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par pieprasījumiem, kas iesniegti attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem un pasta pakām, kuri nodoti valstīs, kas piemēro šo maksas veidu saskaņā ar šā panta 1.-3. punktu.

XI pants

Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

1. Gabona patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par sūtījumu uzrādīšanu muitai.

2. Neatkarīgi no 20. panta 2. punktā noteiktā Brazīlija patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par sūtījumu uzrādīšanu muitai attiecībā uz ikvienu sūtījumu, kas nodots muitas kontrolei.

3. Neatkarīgi no 20. panta 2. punktā noteiktā Grieķija patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par sūtījumu uzrādīšanu muitai attiecībā uz ikvienu sūtījumu, kas nodots muitas iestādēm.

4. Kongo Republika un Zambija patur tiesības iekasēt no klientiem maksu par pasta paku uzrādīšanu muitai.

XII pants

Vēstuļu korespondences sūtījumu nosūtīšana no ārvalstīm

1. Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrija, Grieķija, Jaunzēlande, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste patur tiesības uzlikt maksu, kas ir ekvivalenta attiecīgā darba izmaksām, jebkuram izraudzītajam operatoram, kas saskaņā ar 28. panta 4. punkta nosacījumiem nosūta šai valstij sūtījumus, kuri sākotnēji nav nosūtīti kā pasta sūtījumi šo valstu pasta sistēmā.

2. Neatkarīgi no 28. panta 4. punktā noteiktā Kanāda patur tiesības iekasēt no sūtītājvalsts izraudzītā operatora tādu summu, kas tai nodrošina vismaz to izmaksu atgūšanu, kas radušās saistībā ar šādu sūtījumu apstrādi.

3. Šīs Konvencijas 28. panta 4. punkts atļauj saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram pieprasīt no sūtītājvalsts izraudzītā operatora pienācīgu atlīdzību par to vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi, kas nodoti sūtīšanai uz ārvalstīm lielos daudzumos. Austrālija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste patur tiesības ierobežot ikvienu šādu maksājumu atbilstoši iekšzemes tarifam līdzvērtīgiem sūtījumiem saņēmējā valstī.

4. Šīs Konvencijas 28. panta 4. punkts atļauj saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram pieprasīt no sūtītājvalsts izraudzītā operatora pienācīgu atlīdzību par to vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi, kas nodoti sūtīšanai uz ārvalstīm lielos daudzumos. Tiesības ierobežot jebkuru šādu maksājumu līdz apjomam, kas saskaņā ar reglamentu atļauts attiecībā uz pasta vairumsūtījumiem, patur šādas dalībvalstis: Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotās Karalistes aizjūras pakļautās teritorijas, Bahamu salas, Barbadosa, Bruneja, Gajāna, Grenāda, Indija, Jaunzēlande, Ķīnas Tautas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Malaizija, Nepāla, Nīderlande, Nīderlandes Antiļu salas un Aruba, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Singapūra, Surinama, Šrilanka un Taizeme.

5. Neatkarīgi no 4. punktā iekļautajām atrunām tiesības pilnībā piemērot Konvencijas 28. panta nosacījumus vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuri saņemti no Pasaules Pasta savienības dalībvalstīm, patur šādas dalībvalstis: Argentīna, Austrija, Benina, Brazīlija, Burkinafaso, Dānija, Ēģipte, Francija, Grieķija, Gvineja, Irānas Islāma Republika, Itālija, Izraēla, Japāna, Jordānija, Kamerūna, Kanāda, Kipra, Kotdivuāras Republika, Libāna, Luksemburga, Mali, Maroka, Mauritānija, Monako, Norvēģija, Portugāle, Saūda Arābija, Senegāla, Sīrijas Arābu Republika, Šveice, Togo un Vācija.

6. Piemērojot 28. panta 4. punktu, Vācija patur tiesības prasīt, lai sūtītājvalsts tai piešķir kompensāciju tādā apjomā, kādu tā saņemtu no tās valsts, kurā sūtītājs dzīvo.

7. Neatkarīgi no XII pantā izdarītajām atrunām Ķīnas Tautas Republika patur tiesības ierobežot jebkādus maksājumus par to vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi, kas nodoti sūtīšanai no ārvalstīm lielos daudzumos, līdz apjomam, kas attiecībā uz pasta vairumsūtījumiem atļauts UPU konvencijā un Vēstuļu korespondences reglamentā.

XIII pants

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

1. Neatkarīgi no 34. panta nosacījumiem Austrālija patur tiesības piemērot aviopārvadājumu tarifus izejošajām pakām, kas nosūtītas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, vai nu saskaņā ar Pasta paku reglamentu, vai arī ievērojot citu kārtību, tostarp divpusējus nolīgumus.

XIV pants

Ienākošo paku sūtījumu īpašie iekšzemes apstrādes tarifi

1. Neatkarīgi no 35. pantā noteiktā Afganistāna patur tiesības papildus piemērot ienākošo paku sūtījumu īpašo iekšzemes apstrādes tarifu SDR 7,50 par paku.

XV pants

Īpašie tarifi

1. Amerikas Savienotās Valstis, Beļģija un Norvēģija aviopakām var piemērot lielākus iekšzemes apstrādes tarifus nekā sauszemes pasta pakām.

2. Libāna ir tiesīga pasta pakām, kuru svars nepārsniedz vienu kilogramu, noteikt tarifu, ko piemēro pakām, kuru svars ir no viena līdz trīs kilogramiem.

3. Panamas Republika ir tiesīga iekasēt SDR 0,20 kilogramā par tranzīta sauszemes paku sūtījumiem ar aviotransportu (SAL).

XVI pants

Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

1. Neatkarīgi no 36. panta 1.6. apakšpunktā noteiktā Austrālija patur tiesības piemērot izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, nodrošinot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma pasta pakām, vai nu saskaņā ar Pasta paku reglamentu, vai arī ievērojot citu kārtību, tostarp divpusējus nolīgumus.

To apliecinot, pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo Protokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konvencijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā Protokola kopiju.

Dohā, 2012. gada 11. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 11.10.2012.
Stājas spēkā:
 01.01.2014.
Pieņemšanas vieta: 
Doha
Zaudē spēku:
 01.01.2018.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 123, 27.06.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
699
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)