Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Nolīgums starp Somijas Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par sadarbību noziedzības novēršanā.Neoficiāls līguma tulkojums latviešu valodā (Ārlietu ministrijas informācija)

Somijas Republikas valdība un Latvijas Republikas valdība (turpmāk tekstā sauktas par "Pusēm"),

atzīstot starptautiskās sadarbības nozīmību noziedzības novēršanā un vēloties šai nolūkā viena otrai sniegt visplašāko savstarpējo palīdzību, un palielināt sadarbību operatīvā informācijas apmaiņā, un ņemot vērā Apvienoto Nāciju konvencijas un rezolūcijas, kā ari citu Starptautisko organizāciju lēmumus par noziedzības novēršanu, tiecoties uz savstarpējās sadarbības sasniegšanu ātrākas informācijas apmaiņai krimināllietās un citās lietās policijas kompetences ietvaros, ir vienojušās par sekojošo:

 

1. pants 

Nolīguma apjoms

1. Šis Nolīgums nosaka sadarbību starp abu Pušu kompetentām institūcijām, lai nepieļautu, novērstu, atklātu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus.

2. Šī Nolīguma izpratnē kompetentās varas institūcijas Somijā ir policija, robežsardze un muita, un Latvijas Republikā tās ir Iekšlietu ministrija, Robežapsardzības brigāde un Muitas departaments.

3. Palīdzība, ko savstarpēji sniedz Pušu kompetentās varas institūcijas, ietver sekojošo, ieskaitot:

a) iesaistīto personu uzklausīšanu un sūdzību iesniedzēju, aizdomas turēto, apsūdzēto, liecinieku un ekspertu nopratināšanu;

b) piegādāt un sniegt pieprasījuma iesniegušajai institūcijai pierādījumus, kas attiecas uz noziedzīgo nodarījumu;

c) personu identitātes noteikšanu, kā ari personu meklēšanu un identifikāciju;

d) kratīšanu, izņemšanu un aresta uzlikšanu mantai;

e) sākt pirmstiesas izmeklēšanu pēc otras Puses pierasījuma;

f) to dokumentu sagādāšanu, kas ir nepieciešami noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanai un kriminālprocesuālai tiesvedībai;

g) nelaimes gadījumu izmeklēšanu, ieskaitot nelaimes gadījumus darba vietās, nāves cēloņu noteikšanu, kā ari personām vai īpašumam nodarīto zaudējumu izmeklēšanu;

h) operatīvās un ar izmeklēšanu saistītās informācijas^ apmaiņu attiecībā uz šī Nolīguma īstenošanu, jo sevišķi jautājumos par organizētās noziedzības un ar narkotikām saistīto noziedzīgo nodarījumu novēršanu.

2.pants

Jēdzienu definīcijas 

Šī Nolīguma izpratnē:

1. Termins "personas meklēšana" nozīmē centienus atrast kādu personu, kas tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par kādu noziedzīgu nodarījumu, vai ari sūdzības iesniedzēju, liecinieku vai pazudušu personu.

2. Termins "personas identifikācija" nozīmē kādas aizdomās turētas personas vai apsūdzētā, vai ari kāda nelaimes gadījuma upura, vai nozieguma identifikāciju, izmantojot pirkstu nospiedumus, citas identitātes pazīmes, fotogrāfijas vai citu informāciju.

3. Termins "kratīšana" nozīmē kādas noteiktas vietas vai personas pārmeklēšanu piespiedu kārtā, nolūkā atrast jebkuru lietu, kura ir konfiscējama, vai ari nolūkā noskaidrot kādu jautājumu, kas varētu būt saistīts ar kāda noteikta nozieguma izmeklēšanu.

4. Termins "izņemšana un aresta uzlikšana mantai" nozīmē konkrētas lietas vai dokumenta pārņemšanu, ko izdara varas institūcijas, ja pastāv iemesls uzskatīt, ka tā var kalpot kā liecība kriminālizmeklēšanas procesos, vai ari ka kāds to ieguvis noziedzīgā kārtā, vai arī tāpēc, ka to var konfiscēt tiesa.

3. pants 

Centrālās varas institūcijas

1. Šī Nolīguma īstenošanas procesā pieprasījumus kā arī informāciju nodod tieši centrālās varas institūcijas, un šī nodošana notiek to uzraudzībā.

2. Pēc šī Nolīguma stāšanās spēkā Puses viena otrai norāda tās varas institūcijas, kas tiek uzskatīts par centrālajām varas institūcijām.

3. Pasākumi, kas mīnēti šajā Nolīguma var tikt veikti tieši vietējā līmenī, ja tāda ir vienošanās starp centrālajām varas institūcijām.

4. pants 

Palīdzības pieprasījuma forma un saturs

1. Visiem palīdzības pieprasījumiem ir jābūt rakstiskiem, tie nosūtāmi pa teleksu vai telefaksu, vai ari caur citiem informācijas nodošanas kanāliem. Steidzamos gadījumos pieprasījumus var nodot pa tālruni, bet tādi pieprasījumi ir nekavējoties jāapstiprina rakstiski. Ja pieprasījums ir nodots pa teleksu vai telefaksu, vai ari caur citiem informācijas nodošanas kanāliem, vai ari, ja rodas jebkādas šaubas par kāda pieprasījuma satura autentiskumu, tad tā institūcija, kas saņēmusi tādu pieprasījumu, var prasīt, lai pieprasījums tiktu apstiprināts rakstiski.

2. Pieprasījumā sniegt palīdzību ir jānorāda:

a) institūcija, kas iesniedz šo pieprasījumu;

b) institūcija, kurai šis pieprasījums ir domāts;

c) detalizēts noziedzīgā nodarījuma apraksts, kā ari jebkuri citi ar to saistīti fakti;

d) jebkuru ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem saistīto personu vārdi un uzvārdi, dzimšanas datumi un vietas, pilsonība un, ja iespējams, viņu pastāvīgās dzīves vai atrašanās vietas;

e) pasākums, kuru tiek pieprasīts veikt, minot iemeslus, bet krimināllietās -noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, saskaņā ar pieprasījumu iesniedzošas Puses likumdošanu, kā ari attiecīgos likuma pantus.

3. Pieprasījumam, kas ir izdarīts vai apstiprināts rakstiski, ir jābūt apliecinātam ar kompetentas amatpersonas parakstu.

4. Pieprasījumā sniegt palīdzību var norādīt:

a) pieprasījumā norādīto pasākumu vēlamo izpildes laiku;

b) pieprasījumu, lai iesniegušās Puses pārstāvji varētu piedalīties pieprasīto pasākumu izpildē;

c) lai attiecīgie pasākumi tiktu veikti noteiktā kārtībā;

d) jebkādas citas velēšanās, kas attiecas uz pieprasītā pasākuma veikšanu.

5. pants

Palīdzības pieprasījumu izpildes kārtība

1. Palīdzību viena otrai sniedz Pušu kompetentās varas institūcijas, katra no tām -saskaņā ar saviem noteikumiem un savas kompetences ietvaros.

2. Ja attiecīgā pieprasījuma veikšana neietilpst pieprasījumu saņēmušās varas institūcijas kompetencē, tad šī varas institūcija nekavējoties nodod tālāk attiecīgo pieprasījumu kompetentai varas institūcijai un ziņo par to pieprasījumu iesniegušajai varas institūcijai.

3. Pieprasījumu saņēmusī varas institūcija sniedz palīdzību tādā kārtībā, kādu paredz pieprasījumu saņēmušās Puses likumdošana. Tomēr, neskatoties uz to, pieprasījumu saņēmusī varas institūcija pēc pieprasījumu iesniegušas varas institūcijas lūguma var veikt pasākumu noteiktā kārtībā vai saskaņā ar noteiktu procedūru ar nosacījumu, ka tas nav pretrunā ar pieprasījumu saņēmušās Puses likumdošanu.

6. pants

Palīdzības pieprasījumu izpilde

1. Pieprasījumu saņēmusī Puse izpilda pieprasīto pasākumu bez kavēšanās. Pieprasījumu saņēmusī Puse var pieprasīt papildus informāciju, kas varētu būt nepieciešama, lai to izpildītu.

2. Pieprasījumam saskaņā šī Nolīguma 4.panta 4.punkta b) apakšpunktu pēc iespējas jābūt izpildītam.

3. Pieprasījumu saņēmusī Puse savlaicīgi ziņo pieprasījumu iesniegušai Pusei par faktiem, un kas izraisa vai var izraisīt veicamo pasākumu aizkavēšanu.

7. pants 

Palīdzības sniegšanas atteikums

1. Sniegt palīdzību tiek atteikts, ja pieprasījuma izpilde varētu apdraudēt to saņēmušās Puses suverenitāti vai drošību, vai arī ja tāds pieprasījums nav savienojams ar pieprasījumu saņēmušās Puses likumdošanas pamatprincipiem.

2. Sniegt palīdzību tiek atteikts, ja šī pieprasījuma izpilde ir pretrunā ar starptautiskajām saistībām, kas skar cilvēktiesības.

3. Papildus var atteikties sniegt palīdzību, ja pieprasījums attiecas uz tādu noziedzīgu nodarījumu, kuru pieprasījumu saņēmusī Puse uzskata par politisku,vai ari uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar militārajiem likumiem, kas nav sodāms saskaņā ar krimināllikumu.

4. Par palīdzības sniegšanas atteikumu un tās iemesliem ir jāziņo pieprasījumu iesniegušajai Pusei rakstiski.

8. pants

Valodas

Palīdzības pieprasījumi un tiem pievienotie dokumenti var tikt sagatavoti somu, zviedru, latviešu vai angļu valodās.

9. pants

Dokumentu legalizācija

Dokumentus, kurus Puses viena otrai iesniedz sakarā ar palīdzības pieprasījumiem vai sakarā ar šo pieprasījumu izpildi, ir jāpieņem bez legalizācijas vai citām formalitātēm.

10. pants 

Informācijas izmantošana

1. Informācija un dokumenti, kas tiek saņemti palīdzības sniegšanas kontekstā saskaņā ar šo Nolīgumu, var tikt izmantoti vienīgi šai Nolīgumā norādītajiem mērķiem, ieskaitot tiesas un administratīvās procedūras. Minēto informāciju un dokumentus drīkst izmantot jebkādiem citiem nolūkiem tika ar pieprasījumu iesniegušās Puses skaidri paustu piekrišanu.

2. Jautājumi, informācija un dokumenti, kurus Puse saņēmusi - ja to pieprasa tos iesniegusi Puse, tiek uzskatīti par konfidenciāliem. Tādai prasībai ir nepieciešams norādīt attiecīgos iemeslus. Informāciju, ko viena Puse iesniedz otrai saskaņā ar šo Nolīgumu, jābūt pakļautai tādai slepenībai un konfidencialitātei, kādu pierasa pieprasījumu iesniegusi Puse.

11. pants

Izdevumi

Pieprasījumu saņēmusī Puse sedz tos izdevumus, kas ir saistīti ar palīdzības pieprasījumu izpildi tās teritorijā. Gadījumā, ja pieprasītais pasākums prasa ievērojamus izdevumus, .tad centrālās varas institūcijas var vienoties, ka šos izdevumus var sadalīt. Izdevumus, kas saistīti ar 4. panta 4. punkta b)apakšpunkta izpildi, sedz pieprasījumu iesniegusī Puse.

12. pants

Izvērtējums

Pušu pārstāvji tiekas pēc vajadzības, lai novērtētu šī Nolīguma izpildes gaitu, un apspriež jebkādu papildinājumu nepieciešamību. Pirmā tikšanās notiek vienu gadu pēc šī Nolīguma spēkā stāšanās.

13. pants

Citi nosacījumi

1. Šī Nolīguma izpilde nekavē abu Pušu kompetento institūciju sadarbību, kas saistīta ar abu Pušu citiem spēkā esošajiem Līgumiem.

2. Šis Nolīgums neietekmē tās tiesības un pienākumus, kādi Pusēm ir saskaņā ar citām starptautiskām vienošanām.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad Puses viena otrai iesniedz rakstisku ziņojumu par to, ka ir izpildītas konstitucionālās prasības, lai šis stātos spēkā.

2. Šī līguma darbības termiņš ir neierobežots. Šis Nolīgums pārstāj būt spēkā sešus mēnešus pēc datuma, kad viena no Pusēm ir informējusi otru ar rakstisku notifikāciju par savu nodomu pārtraukt šo Nolīgumu.

Parakstīts ______________, 1996.gada "___"________, divos eksemplāros angļu valodā.
Somijas Republikas valdības Latvijas Republikas valdības
 vārdā vārdā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Somija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 05.03.1997.
Parakstīts:
 27.06.1996.
Parakstīšanas vieta: 
Helsinki
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 114, 04.07.1996.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
693
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)