Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas valdības
un
Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes
NOLĪGUMS
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padome (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"), tiecoties veicināt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem starp un tranzītā cauri abu valstu teritorijām, ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis tiek izmantots pārvadājumiem, bet transportlīdzeklis tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas saskaņā ar attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē:

a) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots un tiek lietots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju.

(5) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(6) Termins "kabotāža" nozīmē pasažieru vai kravu pārvadājumus starp diviem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.

2. pants

Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs uz, no vai tranzītā cauri otras valsts teritorijai vai starp otru valsti un trešo valsti.

3. pants

Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.

4. pants

Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no šo institūciju izvirzītiem pārstāvjiem.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Jebkuru jautājumu saistībā ar šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu risina Kopējā komisija.

(3) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir:

Latvijas pusei - Satiksmes ministrija,

Bosnijas un Hercegovinas pusei - Infrastruktūras un enerģijas ministrija.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants

Regulārie pārvadājumi

(1) Regulāros pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš kopīgi apstiprina abu valstu kompetentās institūcijas. Šie regulārie pārvadājumi tiek organizēti pēc savstarpīguma principa. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izsniedz atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

(2) Regulāru pārvadājumu atļauju saņemšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai kopā ar ieteikumu.

(3) Atļauju lieto tikai tas pārvadātājs, kam tā ir izsniegta, un to nedrīkst nodot citam pārvadātājam. Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī visu brauciena laiku un to jāuzrāda pēc jebkuru pilnvarotu kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

6. pants

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir definēti un tiek veikti saskaņā ar Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) prasībām.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

7. pants

Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji veic kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī uz/no trešajām valstīm, saņemot Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas. Tranzīta kravu pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām tiek veikti bez atļaujām. Kopējā komisija var vienoties par citu pārvadājumu veikšanas režīmu.

(2) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(3) Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu skaitu atļauju kravu pārvadājumiem.

8. pants

Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām, gadījumos, ja pakalpojumi ir pāradresēti;

c) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

d) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc tā salabošanas;

e) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

f) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

g) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikāliem, kino, cirka vai sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

h) bēru transportam;

i) pasta transportam kā sabiedriskam pakalpojumam;

j) tikko īpašumā iegūta transportlīdzekļa pirmajam braucienam;

k) pārceļotāju mantu pārvadāšanai.

(2) Kopējā komisija var mainīt šī panta pirmajā daļā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu veidu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

IV CITI NOTEIKUMI

9. pants

Kabotāža

Kabotāža ir aizliegta, ja nav izsniegta speciāla otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

10. pants

Pārkāpumi

(1) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

1) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

2) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(2) Kompetentā institūcija, kas piemērojusi šādas sankcijas, informē otras valsts kompetento institūciju, kas to ierosinājusi.

(3) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot otras valsts, kurā pārkāpums ticis izdarīts, tiesas vai kompetentās institūcijas.

(4) Kompetentās institūcijas paziņo viena otrai par piemērotajām sankcijām.

11. pants

Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu apkalpes locekļi drīkst uz laiku ievest bez nodokļu maksāšanas un bez ievešanas atļaujas nelielu daudzumu personīgo mantu atkarībā no viņu uzturēšanās ilguma otras valsts teritorijā.

Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.

12. pants

Bīstamu un ātri bojājošos kravu pārvadājumi

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) prasībām.

13. pants

Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

14. pants

Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Nolīguma stāšanās spēkā un darbības laiks

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

(2) Līgumslēdzējas Puses, savstarpēji vienojoties, var veikt grozījumus vai papildinājumus šajā Nolīgumā, kas tiek noformēti kā atsevišķi Protokoli. Šie Protokoli kļūst par neatņemamu šī Nolīguma sastāvdaļu un stājas spēkā šī Nolīguma 15.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība tiek izbeigta sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

Parakstīts Leipcigā, 2013.gada 22.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, bosniešu, serbu, horvātu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Bosnijas un Hercegovinas
Ministru padomes vārdā
Satiksmes ministrs
Anrijs Matīss
Komunikāciju un transporta ministrs
Damir Hadžić
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Bosnija un Hercegovina
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 31.10.2013.
Parakstīts:
 22.05.2013.
Parakstīšanas vieta: 
Leipciga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 45 (5105), 04.03.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
68
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva