Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Nolīgums par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm  

1. Šā nolīguma par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm tekstu Valde apstiprinājusi 1959. gada 1.jūlijā.

2. Saskaņā ar 38. nodaļu, ģenerāldirektors ir nosūtījis apstiprinātu šī nolīguma eksemplāru katrai Aģentūras dalībvalsts valdībai, un nosūtīs apstiprinātu šī nolīguma eksemplāru katrai valsts valdībai, kura kļuvusi par dalībvalsti vēlāk.

Nolīgums par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm

ŅEMOT VĒRĀ Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Statūtu XV.C pantu, kurš reglamentē juridisko tiesībspēju, privilēģijas un imunitātes, nosaka ar atsevišķu nolīgumu vai nolīgumiem starp Aģentūru, kuru šim nolūkam pārstāv Ģenerāldirektors, kurš darbojas atbilstoši Valdes pilnvarojumam, un dalībvalstīm;

ŅEMOT VĒRĀ, ka nolīgums, kas reglamentē Aģentūras un Apvienoto Nāciju Organizācijas attiecības, ir noslēgts atbilstoši Statūtu XVI pantam; un

ŅEMOT VĒRĀ, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja, iecerot pēc iespējas unificēt privilēģijas un imunitātes, kuras bauda Apvienoto Nāciju Organizācija un dažādas aģentūras, kuras ir saistītas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, ir pieņēmušas Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm, un vairākas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis tai pievienojušās;

VALDE

1. IR APSTIPRINĀJUSI, neuzliekot nekādus pienākumus Valdē pārstāvētajām valdībām, zemāk doto tekstu, kas visumā atbilst Konvencijai par Specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm; un

2. AICINA Aģentūras dalībvalstis izvērtēt šo Nolīgumu, un, ja tas ir pieņemams, akceptēt to.

I pants

Terminu skaidrojums

1. daļa. Šajā Nolīgumā:

(i) Termins "Aģentūra" nozīmē Starptautiskā atomenerģijas aģentūra;

(ii) III pantā lietotais termins "īpašums un aktīvi" ietver arī īpašumu un fondus, kas atrodas Aģentūras pārziņā vai Aģentūra tos pārvalda, lai pildītu tās Statūtos noteiktās funkcijas;

(iii) V un VIII pantā lietotais termins "dalībvalstu pārstāvji" ietver visus pārvaldniekus, pārstāvjus, pilnvarotos, padomdevējus, tehniskos ekspertus un delegāciju sekretārus;

(iv) 12., 13., 14. un 27. daļā lietotais termins "Aģentūras sasauktās sapulces" nozīmē sēdes, kurās sanāk:

(1) Aģentūras ģenerālā konference un Valdes konference;

(2) jebkāda Aģentūras sasaukta starptautiska konference, simpozijs, seminārs vai ekspertu grupas sapulce; un

(3) jebkura šo institūciju komiteja;

(v) VI un IX pantā lietotais termins "Aģentūras amatpersonas" nozīmē Ģenerāldirektoru un Aģentūras sekretariāta darbiniekus, izņemot vietējos darbiniekus, kuri strādā pēc stundu likmes.

II pants

Juridiskais statuss

2. daļa. Aģentūrai ir juridiskas personas statuss. Tai ir tiesībspēja (a) slēgt kontraktus, (b) iegādāties un realizēt kustamo un nekustamo īpašumu, (c) ierosināt tiesas procesus.

III pants

Īpašums, fondi un aktīvi

3. daļa. Aģentūra, tās īpašums un aktīvi, neatkarīgi no tā kur tie atrodas un kas tos pārvalda, bauda imunitāti pret jebkura veida juridisku procesu, izņemot gadījumu, ja Aģentūra nav noteikti atteikusies no imunitātes kādā atsevišķā gadījumā. Tomēr, ir saprotams, ka atteikšanās no imunitātes neattiecas uz jebkuru tiesas lēmumu.

4. daļa. Aģentūras telpas ir neaizskaramas. Aģentūras īpašums un aktīvi neatkarīgi no tā kur tie atrodas un kas tos pārvalda nedrīkst tikt pakļauti pārmeklēšanai, rekvizīcijai, konfiskācijai, ekspropriācijai un jebkurai citai īpašuma aizskaršanas formai, neatkarīgi no tā, vai tā saistīta ar izpildu, administratīvu, tiesas vai likumdošanas darbību.

5. daļa. Aģentūras arhīvi un visi tai piederošie vai pārvaldītie dokumentiem ir neaizskarami, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas.

6. daļa. Nepakļaujoties nekādai finansu kontrolei, noteikumiem vai moratorijam:

(a) Aģentūrai var piederēt fondi, zelts vai jebkura veida valūta un tā var veikt finansu operācijas jebkurā valūtā;

(b) Aģentūra var brīvi pārsūtīt savus fondus, zeltu vai valūtu no vienas valsts uz citu vai jebkuras valsts robežās un konvertēt jebkuru tai piederošo valūtu citā valūtā;

7. daļa. Aģentūra, izmantojot savas 6. daļā noteiktās tiesības, ņem vērā jebkuras valsts valdības, kura ir šī Nolīguma dalībvalsts, pieprasījumu, ja zināms, ka šo pieprasījumu var izpildīt, nekaitējot Aģentūras interesēm.

8. daļa. Aģentūra, tās aktīvi, ienākumi un citi īpašumi:

(a) Ir atbrīvoti no visiem tiešiem nodokļiem; tomēr, ir saprotams, ka Aģentūra neprasa atbrīvot no nodokļiem, kuri, faktiski, nav nekas vairāk kā maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem;

(b) Ir atbrīvoti no muitas nodokļiem un importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem, kādus uzliek priekšmetiem, kurus Aģentūra importē vai eksportē savām dienesta vajadzībām; tomēr, ir saprotams, ka šādi atbrīvotus importētus priekšmetus nepārdos valstī, kurā tie ievesti, izņemot gadījumus, kad par to vienojas ar šīs valsts valdību;

(c) Ir atbrīvoti no nodokļiem, importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem, attiecībā uz Aģentūras preses izdevumiem.

9. daļa. Kaut arī Aģentūra parasti nemēdz prasīt atbrīvot to no akcīzes nodokļiem vai nodokļiem par kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanu, kuri ietilpst cenā, tomēr, ja Aģentūra dienesta vajadzībām iegādājas ievērojamu īpašuma daudzumu un tas ir aplikts vai pakļauts aplikšanai ar šādiem nodokļiem un nodevām, šī Nolīguma dalībvalstis, ja iespējams, noslēdz atbilstošu administratīvu vienošanos par nodokļu atlaišanu vai atmaksāšanu.

IV pants

Sakaru līdzekļi

10. daļa. Aģentūra savu oficiālo sakaru jomā katras šī Nolīguma dalībvalsts teritorijā, ciktāl tas nav pretrunā ar starptautiskām konvencijām, noteikumiem un nolīgumiem, kuros šī valsts ir dalībniece, bauda ne mazāk labvēlīgus nosacījumus kā tos, ko šīs valsts valdība nodrošina jebkurai citai valdībai, ieskaitot pēdējās diplomātisko pārstāvniecību attiecībā uz prioritātēm, tarifiem, maksājumiem par pasta sūtījumiem un telekomunikāciju līdzekļu izmantošanu, kā arī attiecībā uz pazeminātu maksu par informāciju, ko sniedz presē un radio.

11. daļa. Aģentūras oficiālā korespondence un oficiālie sakari netiek pakļauti cenzūrai.

Aģentūrai ir tiesības lietot šifru un nosūtīt un saņemt korespondenci un izmantot citus oficiālus sakaru līdzekļus ar kurjeru vai aizzīmogotos pasta sūtījumos, uz kuriem attiecas tādas pašas imunitātes un privilēģijas kā uz diplomātiskiem kurjeriem un pasta sūtījumiem.

Neviens šīs daļas nosacījums nebūtu interpretējams kā kavējošs veikt atbilstošus drošības pasākumus, kas noteikti ar Aģentūras un šī Nolīguma dalībvalsts savstarpēju vienošanos.

V pants

Aģentūras dalībvalstu pārstāvniecība

12. daļa. Aģentūras dalībvalstu pārstāvji Aģentūras sasauktajās sapulcēs, izpildot savus dienesta pienākumus, un ceļā uz sanāksmes vietu vai atgriežoties no tās, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

(a) Imunitāti pret personas arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas konfiscēšanu un imunitāti pret jebkura veida tiesas procesu, attiecībā uz mutiskiem vai rakstiskiem izteikumiem un visām darbībām, ko šie pārstāvji izpildījuši kā oficiālas amatpersonas;

(b) Visu dokumentu neaizskaramību;

(c) Tiesības lietot šifru un saņemt dokumentus un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotā pasta sūtījumā;

(d) Pārstāvji un viņu dzīvesbiedri ir atbrīvoti no imigrācijas ierobežojumiem, nepilsoņu reģistrācijas vai valsts obligātā militārā dienesta pienākumiem valstī, kurā viņi apmetušies uz laiku vai atrodas caurbraucot, pildot savus dienesta pienākumus;

(e) Tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz valūtu vai tās maiņu, kādi piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem īslaicīgos dienesta komandējumos;

(f) Tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz viņu bagāžu, kādi piešķirti diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga darbiniekiem.

13. daļa. Lai Aģentūras dalībvalstu pārstāvjiem Aģentūras sasaukto sapulču laikā nodrošinātu pilnu vārda brīvību un neatkarību viņu pienākumu pildīšanai, imunitāte pret tiesas procesiem attiecībā uz mutiskiem vai rakstiskiem izteikumiem un visām darbībām, ko šie pārstāvji izpildījuši kā oficiālas amatpersonas, turpina darboties, neņemot vērā, ka minētās personas vairs neizpilda savus dienesta pienākumus.

14. daļa. Gadījumus, kad aplikšana ar jebkāda veida nodokļiem atkarīga no uzturēšanās kādā valstī, laiku, kurā Aģentūras dalībvalstu pārstāvji piedalās kādā dalībvalstī Aģentūras sasauktā sapulcē, veicot savus dienesta pienākumus, neuzskata par uzturēšanās laiku šajā valstī.

15. daļa. Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas dalībvalstu pārstāvjiem nevis atsevišķu personu interešu dēļ, bet lai nodrošinātu viņu pienākumu pret Aģentūru neatkarīgu izpildi. No tā izriet, ka dalībvalstij ne tikai ir tiesības, bet arī pienākums atcelt savu pārstāvju imunitāti katrā gadījumā kad, pēc dalībvalsts uzskata, imunitāte traucētu likumīgu darbību un kad imunitāti var atcelt nekaitējot tiem mērķiem, kuru dēļ tā tika piešķirta.

16. daļa. 12., 13. un 14. daļas nosacījumi neattiecas uz pārvaldes institūcijām valstī, kuras pilsonis ir minētā persona, vai šī persona ir šīs valsts pārstāvis vai arī bijis tās pārstāvis.

VI pants

Amatpersonas

17. daļa. Aģentūra periodiski informē šī Nolīguma dalībvalstu valdības par to amatpersonu uzvārdiem, uz kuriem attiecas šī un IX panta nosacījumi.

18. daļa.

(a) Aģentūras amatpersonas:

(i) Ir imūnas pret jebkuru tiesas procesu attiecībā uz mutiskiem vai rakstiskiem izteikumiem un visām darbībām, ko tās izpildījušas, veicot dienesta pienākumus

(ii) Bauda tādu pašu atbrīvošanu no nodokļiem, ar kuriem apliek Aģentūras maksāto algu vai naudas prēmijas, un saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonas;

(iii) Ir kopā ar dzīvesbiedriem un no tiem atkarīgiem radiniekiem imūnas pret imigrācijas ierobežojumiem un nepilsoņu reģistrāciju;

(iv) Bauda tādas pašas privilēģijas attiecībā pret naudas maiņas atvieglojumiem kā līdzvērtīga ranga diplomātisko misiju amatpersonas;

(v) Bauda kopā ar dzīvesbiedriem un no tiem atkarīgiem radiniekiem, tādus pašus repatriācijas atvieglojumus starptautiska konflikta gadījumā, kā līdzvērtīga ranga diplomātisko misiju amatpersonas;

(vi) Bauda tiesības importēt bez nodokļu maksas mēbeles un citus priekšmetus, stājoties amatā minētajā valstī pirmo reizi;

(b) Aģentūras amatpersonas, pildot inspektora pienākumus, saskaņā ar Aģentūras Statūtu XII pantu, un pienākumus, kas saistīti ar projektu pārbaudi, saskaņā ar XI pantu, un dodoties kā amatpersonas uz savu pienākumu izpildes vietu vai atgriežoties no tās, bauda visas papildu privilēģijas un imunitātes, kas noteiktas šī Nolīguma VII pantā, ciktāl tas nepieciešams, lai efektīvi pildītu savus dienesta pienākumus.

19. daļa. Aģentūras amatpersonas ir atbrīvotas no valsts obligātā militārā dienesta, ja, attiecībā uz valstīm, kuru pilsoņi tie ir, šāda atbrīvošana attiecas tikai uz Aģentūras amatpersonām, kuru uzvārdi atrodas Aģentūras Ģenerāldirektora dienesta vajadzībām sastādītā sarakstā un to apstiprinājusi ieinteresētā valsts.

Gadījumā, ja citas Aģentūras amatpersonas iesauc valsts obligātā militārā dienestā, minētā valsts pēc Aģentūras lūguma nodrošina tādu īslaicīgu iesaukuma atlikšanu tām amatpersonām, kurām tas nepieciešams, lai nepārtrauktu kāda svarīga uzdevuma izpildi.

20. daļa. Bez 18. un 19. nodaļā minētajām privilēģijām un imunitātēm Aģentūras Ģenerāldirektors, tāpat arī jebkura amatpersona, kas pilda viņa pienākumus tā prombūtnes laikā, bauda attiecībā uz sevi, savu dzīvesbiedru un nepilngadīgiem bērniem, tādas pašas privilēģijas un imunitātes, atbrīvojumus un atvieglojumus kā diplomātiskie sūtņi, viņu dzīvesbiedri un nepilngadīgie bērni saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tādas pašas privilēģijas, imunitātes, atbrīvojumi un atvieglojumi tiek piešķirti Ģenerāldirektora vietniekam un līdzvērtīga ranga Aģentūras amatpersonai.

21. daļa. Privilēģijas un imunitātes tiek nodrošinātas tikai Aģentūras interesēs un nevis kādas atsevišķas personas interesēs. Aģentūrai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras personas imunitāti, gadījumā, ja Aģentūra uzskata, ka imunitāte traucētu likumīgu darbību un tā var tikt atcelta, nekaitējot Aģentūras interesēm.

22. daļa. Aģentūra pastāvīgi sadarbojas ar tās dalībvalstu atbilstošām valsts pārvaldes institūcijām, lai sekmētu taisnīguma ievērošanu, nodrošinātu policijas prasību ievērošanu un novērstu jebkuru konfliktu attiecībā uz privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem, kas minētas šajā pantā.

VII pants

Aģentūras norīkotie eksperti

23. daļa. Ekspertiem (bet ne amatpersonām, saskaņā ar VI pantu), kas strādā Aģentūras komitejās vai Aģentūras uzdevumā atrodas komandējumā, tai skaitā kā inspektori saskaņā ar Aģentūras Statūtu XII pantu un kā inspektori, kas izdara projektu pārbaudi saskaņā ar XI pantu, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas nepieciešams šo ekspertu pienākumu efektīvai izpildei, ieskaitot pārbraucienu laiku, kas saistīti ar darbu šajās komitejās vai komandējumos:

(a) Imunitāti pret personas arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas konfiscēšanu;

(b) Imunitāte pret tiesas procesiem attiecībā uz mutiskiem vai rakstiskiem izteikumiem un visām darbībām, ko viņi izdarījuši, pildot savus dienesta pienākumus, turpina darboties, neņemot vērā, ka minētās personas vairs nestrādā Aģentūras komitejās vai neatrodas komandējumā Aģentūras uzdevumā;

(c) Visu dokumentu neaizskaramību;

(d) Lai varētu sazināties ar Aģentūru, tiesības lietot šifru un saņemt papīrus un dokumentus ar kurjeru vai aizzīmogotā pasta sūtījumā;

(e) Tādi paši atvieglojumi attiecībā uz valūtu vai tās apmaiņu, kādi piešķirti ārzemju valdību pārstāvjiem īslaicīgos dienesta komandējumos;

(f) Tādas pašas imunitātes un atvieglojumi attiecībā uz viņu personīgo bagāžu, kādi piešķirti līdzvērtīga ranga diplomātisko misiju amatpersonām.

24. daļa. Neviens nosacījums 23. daļas (c) un (d) apakšpunktos nevar tikt interpretēts kā kavējošs veikt atbilstošus drošības pasākumus, kas noteikti ar Aģentūras un šī Nolīguma dalībvalsts savstarpēju vienošanos.

25. daļa. Privilēģijas un imunitātes tiek nodrošinātas tikai Aģentūras interesēs un nevis kādas atsevišķas personas interesēs. Aģentūrai ir tiesības un pienākums atcelt jebkura eksperta imunitāti, gadījumā, ja Aģentūra uzskata, ka imunitāte traucētu likumīgu darbību un tā var tikt atcelta, nekaitējot Aģentūras interesēm.

VIII pants

Privilēģiju ļaunprātīga izmantošana

26. daļa. Ja kāda no šī Nolīguma dalībvalstīm uzskata, ka notikusi šajā Nolīgumā noteikto privilēģiju vai imunitāšu ļaunprātīga izmantošana, tiek veiktas šīs valsts un Aģentūras konsultācijas, lai noskaidrotu, vai šāds pārkāpums ir noticis, un, ja ir noticis, mēģināt nepieļaut līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Ja šādas konsultācijas nedod Aģentūru vai minēto valsti apmierinošus rezultātus, jautājums par to, vai kādu privilēģiju vai imunitāšu ļaunprātīga izmantošana notikusi, jārisina atbilstoši 34. daļā minētai procedūrai. Ja tiek atklāts, ka šāds pārkāpums noticis, šī Nolīguma dalībvalstij ir tiesības, iepriekš informējot Aģentūru, liegt tai pārkāpto privilēģiju un imunitāšu turpmāku izmantošanu. Tomēr, privilēģijas vai imunitātes atcelšana nedrīkst traucēt Aģentūras galvenajiem uzdevumiem un kavēt Aģentūras galveno funkciju izpildi.

27. daļa. Aģentūras dalībvalstu pārstāvjus Aģentūras sasauktajās sapulcēs, izpildot savus pienākumus un dodoties uz sapulces vietu vai atgriežoties no tās, un amatpersonas (kā skaidrots 1. (v) nodaļā) teritoriālie pārvaldes orgāni nevar izraidīt no valsts, kamēr Aģentūras pārstāvji pilda jebkurus dienesta stāvokļa uzliktos pienākumus. Tomēr, ja šādas personas pārkāpušas privilēģijas, kas saistītas ar uzturēšanās laiku kādā valstī, ar darbību, kas neietilpst šo personu dienesta pienākumos, tad šīs valsts valdība var tās izraidīt, ar noteikumu, ka

(a) Aģentūras dalībvalstu pārstāvjus vai personas, uz kurām attiecas 20. daļas noteiktās privilēģijas, nevar tikt izraidītas citādi, kā tikai saskaņā ar diplomātisko procedūru, kādu piemēro šajā valstī akreditētajiem sūtņiem;

(b) Ja uz šo amatpersonu nav attiecināmi 20. daļas nosacījumi, vietējās varas pārstāvji nevar izdot pavēli par izraidīšanu citādi, kā tikai ar minētās valsts ārlietu ministrijas piekrišanu, pie tam šāda piekrišana var tikt saņemta tikai pēc konsultēšanās ar Aģentūras Ģenerāldirektoru; ja tiek ierosināts tiesas process par izraidīšanu pret kādu amatpersonu, ģenerāldirektoram ir tiesības uzstāties šīs amatpersonas vārdā.

IX pants

Caurlaides

28. daļa. Aģentūras amatpersonām ir tiesības izmantot Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides saskaņā ar administratīviem nolīgumiem, kas noslēgti starp Aģentūras Ģenerāldirektoru un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāru. Aģentūras Ģenerāldirektors informē katru šī Nolīguma dalībvalsti par šādiem noslēgtiem administratīviem nolīgumiem.

29. daļa. Xl Nolīguma dalībvalstis atzīst un pieņem Aģentūras amatpersonām izsniegtās Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides kā spēkā esošu ceļojumu dokumentu.

30. daļa. Pieprasījumi vīzu izsniegšanai, kur tās nepieciešamas Aģentūras amatpersonām, kurām ir Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides, tiek izskatīti iespējami īsā laikā, ja šādi pieprasījumi tiek iesniegti vienlaicīgi ar apliecinājumu, ka šīs personas atrodas dienesta ceļojumā Aģentūras uzdevumā. Bez tam šādām personām jānodrošina atviegloti dienesta ceļojuma noteikumi.

31. daļa. Līdzīgus atvieglojumus, kā norādīts 30. daļā, piešķir ekspertiem un citām personām, kurām nav Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides, bet ir apliecinājums, ka tās atrodas dienesta ceļojumā Aģentūras uzdevumā.

32. daļa. Aģentūras Ģenerāldirektors, viņa vietnieki un citas amatpersonas, ne zemāka ranga kā daļas vadītājs, veicot dienesta braucienu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaidēm un Aģentūras uzdevumā, bauda tādus pašus ceļojuma atvieglojumus, kā līdzvērtīga ranga diplomātiskās amatpersonas.

X pants

Strīdu izskatīšana

33. daļa. Aģentūra izstrādā noteikumus, lai atbilstošā kārtībā izšķirtu:

(a) Strīdus, kas izraisījušies sakarā ar kontraktiem vai personīga rakstura strīdus, kuros Aģentūra ir viena no pusēm;

(b) Strīdus, kas saistīti kādu Aģentūras amatpersonu vai kādu ekspertu, kas saskaņā ar savu oficiālo statusu bauda imunitāti, ja tā nav atcelta saskaņā ar attiecīgajiem 21. un 25. daļas noteikumiem.

34. daļa. Ja puses nevienojas par citu strīdus izšķiršanas kārtību, tad visas domstarpības, ko izraisa šī Nolīguma interpretēšana vai pielietošana, iesniedz Starptautiskajā Tiesā saskaņā ar Tiesas Statūtiem. Ja domstarpības rodas Aģentūras un tās dalībvalsts starpā, un puses nevienojas par citu strīdus izšķiršanas kārtību, tad tiek pieprasīts konsultatīvs slēdziens par jebkuru ar minētajām domstarpībām saistītu juridisku jautājumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 96. pantu un Tiesas Statūtu 65. pantu un attiecīgiem noteikumiem nolīgumā, kas noslēgts starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Aģentūru. Tiesas slēdziens abām pusēm ir galīgs.

XI pants

Interpretācija

35. daļa. Nolīguma nosacījumi interpretējami, vadoties no Aģentūras funkcijām, kā tās izklāstītas Aģentūras Statūtos.

36. daļa. XI Nolīguma nosacījumi nekādā veidā neierobežo un nekavē privilēģijas un imunitātes, kuras piešķirtas vai var tikt piešķirtas nākotnē kādai Aģentūras dalībvalstij, ņemot vērā, ka šīs valsts teritorijā atrodas Aģentūras Galvenā mītne vai reģionālās daļas vai darbinieki, eksperti, materiāli, iekārtas vai tehniskie līdzekļi, kas paredzēti Aģentūras projektu īstenošanai vai darbībai, tai skaitā garantiju piemērošana Aģentūras projektiem vai citiem pasākumiem. Tiek uzskatīts, ka šis Nolīgums netraucē Aģentūru un jebkuru tās dalībvalsti slēgt papildu nolīgumus, kas regulē šī Nolīguma noteikumus, paplašina vai sašaurina šī Nolīguma noteikto privilēģiju un imunitāšu robežas.

37. daļa. Šis Nolīgums nevar tikt izmantots tā, lai anulētu vai mazinātu kāda Aģentūras Statūtu vai kādu citu tiesību un pienākumu nozīmi, kurus Aģentūra var pieņemt, iegūt vai uzņemties.

XII pants

Noslēguma nosacījumi

38. daļa. Šis Nolīgums tiek izsūtīts akceptēšanai visām Aģentūras dalībvalstīm. Nolīgums ir akceptēts no tā brīža, kad Ģenerāldirektoram tiek iesniegts akceptēšanas akts un stājas spēkā katrai dalībvalstij, ar to dienu, kad tā iesniedz savu akceptēšanas aktu. Tiek pieņemts, ka valsts, kuras vārdā tiek iesniegts akceptēšanas akts, balstoties uz savu likumdošanu, varēs īstenot šī Nolīguma noteikumus. Ģenerāldirektors nodod apstiprinātu Nolīguma kopiju katras valsts valdībai, kura kļuvusi vai drīzumā kļūs par Aģentūras locekli, un informē katru dalībvalsti par katra akceptēšanas akta iesniegšanu un par katru iesniegumu vai denonsēšanu kā norādīts 39. daļā.

Nolīguma dalībvalsts var izteikt iebildumus attiecībā uz Nolīgumu. Iebildumus var izteikt tikai tajā laikā, kad dalībvalsts nodod glabāšanā savu akceptēšanas aktu, un Ģenerāldirektors nekavējoties informē par šiem iebildumiem visas Aģentūras dalībvalstis. tis.

39. daļa. Šis Nolīgums ir spēkā starp Aģentūru un katru tās dalībvalsti, kura nodevusi glabāšanā savu akceptēšanas aktu, tik ilgi, kamēr šī valsts ir Aģentūras locekle, vai kamēr Valde nebūs apstiprinājusi grozīto nolīgumu un minētā dalībvalsts nekļūs par grozītā nolīguma dalībnieci, ar noteikumu, ja dalībvalsts nosūtīs Ģenerāldirektoram paziņojumu par izstāšanos, nolīgums šai valstij paliks spēkā vienu gadu pēc iesnieguma iesniegšanas Ģenerāldirektoram.

40. daļa. Pēc vienas trešdaļas šī Nolīguma dalībvalstu pieprasījuma Aģentūras Valdei jāapspriež jautājums par attiecīgo labojumu izdarīšanas Nolīgumā. Labojumi, ko apstiprinājusi Valde, stājas spēkā pēc to pieņemšanas saskaņā ar 38.daļas nosacījumiem.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 01.07.1959.
Stājas spēkā:
 05.01.2000.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 386/387, 23.11.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
645
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)