Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

Latvijas Republikas Valdība un Krievijas Federācijas Valdība, turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas puses", vēloties nostiprināt un attīstīt attiecības starp abām valstīm tirdzniecības kuģošanas jomā, vadoties no Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības 1995. gada 22. februāra Nolīguma par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā, vienojās par sekojošo:

1. pants

Šajā Nolīgumā:

1. Termins "Līgumslēdzējas Puses kuģis" nozīmē jebkuru kuģi, kas reģistrēts kuģu reģistrā vai citā attiecīgā šīs Līgumslēdzējas Puses oficiālā sarakstā un kurš kuģo ar šīs Līgumslēdzējas Puses karogu saskaņā ar tās likumdošanu.

Šis termins neietver kara kuģus, zvejas, hidrogrāfiskos, zinātniski pētnieciskos un izklaides kuģus.

2. Termins "apkalpes loceklis" nozīmē kapteini un jebkuru citu personu, kas reisa laikā uz kuģa patiešām nodarbināta ar pienākumu veikšanu, kas saistīti ar kuģa ekspluatāciju vai pakalpojumu sniegšanu uz tā, un ir iekļauta apkalpes sarakstā.

2.pants

Līgumslēdzējas Puses visādi atbalstīs tirdzniecības kuģošanas brīvības principu un atturēsies no jebkurām darbībām, kas varētu kaitēt starptautiskās kuģošanas normālai attīstībai.

3. pants

1. Līgumslēdzējas Puses veicinās abpusējas tirdzniecības kuģošanas attīstību, vadoties no vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principiem.

2. Ārējās tirdzniecības kravu pārvadājumos starp tām Līgumslēdzējas Puses veicinās ciešu sadarbību starp to fraktēšanas, kuģošanas un ar kuģošanu saistītiem uzņēmumiem un organizācijām.

4.pants

1. Līgumslēdzējas Puses vienojas:

a) veicināt Līgumslēdzēju Pušu kuģu piedalīšanos jūras pārvadājumos starp abu valstu ostām;

b) sadarboties šķēršļu novēršanā, kuri varētu apgrūtināt pārvadājumu attīstību starp abu valstu ostām;

c) neradīt šķēršļus vienas Līgumslēdzējas Puses kuģiem pārvadājumu veikšanā starp otras Līgumslēdzējas Pusese ostām un trešo valstu ostām.

2. Šī panta noteikumi neskar trešo valstu kuģu tiesības piedalīties pārvadājumos starp Līgumslēdzēju Pušu ostām.

5. pants

Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar to teritorijās spēkā esošo likumdošanu atbalstīs kuģošanas vai ar kuģošanu saistītos vienas Līgumslēdzējas Puses uzņēmumus un komerciālās organizācijas līniju atklāšanā uz un no otras Līgumslēdzējas Puses ostām, kā arī pārstāvniecību un kopuzņēmumu veidošanā otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

6. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošinās pret otras Līgumslēdzējas Puses kuģiem tādu pašu attieksmi kā pret saviem kuģiem attiecībā uz brīvu piekļūšanu ostām, vietu ierādīšanu pie piestātnes, ostu izmantošanu pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kravu iekraušanai un izkraušanai, kuģu un citu ostas nodevu iekasēšanu un pakalpojumu izmantošanu, kas paredzēti jūras kuģošanā.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošinās trešo valstu karoga kuģiem, kurus ekspluatē otras Līgumslēdzējas Puses jūras kuģošanas uzņēmumi, šī panta 1. punktā paredzēto attieksmi, ja tas nebūs pretrunā ar tās saistībām, kas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem vai tās attiecīgo likumdošanu.

3. Šī panta 1. un 2. punkti:

a) neattiecas uz ostām vai ostu daļām, kuras nav atvērtas ārvalstu kuģu apmeklējumiem;

b) netiek lietoti darbībai, kas rezervēta katrā no Līgumslēdzējām Pusēm saviem uzņēmumiem vai organizācijām, tajā skaitā arī kabotāžu, glābšanu un buksēšanu;

c) netiek lietoti noteikumiem par obligāto loču pakalpojumu izmantošanu.

7. pants.

Katra Līgumslēdzēja Puse savu likumu un ostu noteikumu ietvaros veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu un paātrinātu jūras pārvadājumus, novērstu nevajadzīgu kuģu aizkavēšanu un maksimāli paātrinātu un vienkāršotu muitas un citu ostu formalitāšu kārtošanu.

8. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses izdotos vai atzītos un uz kuģa atrodošos kuģa dokumentus atzīs arī otra Līgumslēdzēja Puse.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses kuģi, kas apgādāti ar atbilstošā veidā izdotiem kuģa tonnāžas dokumentiem, tiek atbrīvoti no atkārtotas kuģa tonnāžas noteikšanas otras Līgumslēdzējas Puses ostās. Šie dokumenti tiks ņemti par pamatu, aprēķinot ostas nodevu apmērus.

9. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse sniegs otras Līgumslēdzējas Puses kompetentu iestāžu atbilstošā veidā izdotu jūrnieka personu apliecinošu dokumentu īpašniekiem tiesības, kas noteiktas šī Nolīguma 10. un 11. pantā.

Šādi personu apliecinoši dokumenti ir:

• attiecībā uz Latvijas Republiku - jūrnieka grāmatiņa;

• attiecībā uz Krievijas Federāciju - jūrnieka pase.

10. pants

1. Viena no 9. pantā minēto, jūrnieka personu apliecinošo dokumentu īpašniekiem atļauts:

a) kā Līgumslēdzējas Puses, kura izdevusi šo dokumentu, kuģa apkalpes locekļiem, kuģim atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses ostā, bez vīzas nokāpt krastā un uz laiku atrasties ostas pilsētā atbilstoši tur spēkā esošajiem noteikumiem;

b) otras Līgumslēdzējas Puses ostās ar kompetentu iestāžu atļauju atstāt savu kuģi, uz kura tie beiguši darbu kā apkalpes locekļi, un pāriet uz citu kuģi, kuru izmanto tās pašas Līgumslēdzējas Puses kuģošanas uzņēmums, lai uz tā uzsāktu darbu kā apkalpes locekļi, vai ar to dotos uz savu jauno darbavietu.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentas iestādes atļauj otras Līgumslēdzējas Puses kuģa apkalpes loceklim atrasties slimnīcā savā teritorijā uz laiku, kas nepieciešams ārstēšanai.

11. pants.

9. pantā minēto, vienas Līgumslēdzējas Puses izdoto jūrnieka personu apliecinošo dokumentu īpašnieki var iebraukt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vai šķērsot to, lai nokļūtu uz sava kuģa, atgrieztos savā valstī, vai ar jebkuru citu mērķi, kuru atzīst par pieņemamu otras Līgumslēdzējas Puses kompetentas iestādes, ievērojot šīs Līgumslēdzējas Puses spēkā esošos likumus un noteikumus.

12. pants

10. un 11. panta noteikumi lietojami jebkurai personai, kura nav ne Latvijas Republikas, ne Krievijas Federācijas pilsonis, taču tai ir personas apliecība, kas atbilst 1965. gada Konvencijas par Starptautiskās jūras kuģošanas atvieglošanu un tās Pielikuma nosacījumiem vai Starptautiskās darba organizācijas 108. konvencijai par nacioālajām jūrnieka personas apliecībām. Šādai personas apliecībai jābūt izdotai valstī, kura ir attiecīgās Konvencijas dalībniece un tai jāgarantē tās īpašniekam atgriešanās valstī, kas izdevusi apliecību.

13. pants

1. Ievērojot šī Nolīguma 9. - 12. pantu, Līgumslēdzēju Pušu teritorijās paliek spēkā noteikumi attiecībā uz ārzemnieku iebraukšanu, atrašanos un izbraukšanu.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse patur sev tiesības atteikt iebraukšanas un uzturēšanās atļauju savā teritorijā personām, kuras tā uzskatīs par nevēlamām.

14. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses tiesu iestādes nepieņems izskatīšanai prasības, kas izriet no darba līguma darbam otras Līgumslēdzējas Puses kuģa apkalpē.

2. Kad vienas Līgumslēdzējas Puses kuģa apkalpes loceklis izdarīs likumpārkāpumu uz šī kuģa, tam atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses iekšējos ūdeņos, šīs otras Līgumslēdzējas Puses varas iestādes neuzsāks likumā paredzētās darbības pret to bez karoga valsts kompetentas diplomātiskas vai konsulāras amatpersonas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad minētās varas iestādes uzskata, ka:

a) likumpārkāpuma sekas attiecināmas uz valsts teritoriju, kurā atrodas kuģis; vai

b) likumpārkāpumam ir tāds raksturs, kas apdraud šīs valsts sabiedrisko kārtību vai tās drošību; vai

c) likumpārkāpums izdarīts pret jebkuru personu, kura nav šī kuģa apkalpes loceklis; vai

d) likumā paredzētā vajāšana ir nepieciešama, lai pārtrauktu nelikumīgu tirdzniecību ar narkotiskām vai psihotropām vielām.

3. Gadījumos, kas norādīti šī panta 2. punktā, piekrastes valsts pēc kuģa kapteiņa lūguma pirms jebkādu pasākumu veikšanas informē karoga valsts diplomātisko vai konsulāro amatpersonu un veicina kontaktu nodibināšanu starp norādīto amatpersonu un kuģa apkalpi. Ārkārtējas steidzamības gadījumos šī informēšana var notikt vienlaicīgi ar atbilstošu pasākumu veikšanu.

4. Šī panta 2. punkta noteikumi neskar kontroles un izmeklēšanas tiesības, kas katras Līgumslēdzējas Puses varas iestādēm ir saskaņā ar tās likumdošanu.

15. pants

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kuģis cietīs avārijā vai ies bojā pie otras Līgumslēdzējas Puses krastiem, tad kuģis, tā apkalpe, pasažieri un krava saņems tādas pašas priekšrocības un atvieglojumus, kādus šī Līgumslēdzēja Puse šādos gadījumos sniedz savam kuģim, tā apkalpei, pasažieriem un kravai.

2. Izglābtie priekšmeti no kuģa, kurš minēts šī panta 1. punktā, netiks aplikti ne ar kādām muitas nodevām, ja tikai šie priekšmeti netiks nodoti izmantošanai vai izlietošanai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

16.pants

1. Līgumslēdzējas Puses turpinās centienus efektīvu, lietišķu attiecību uzturēšanā un attīstīšanā starp to varas iestādēm, kas atbild par kuģošanas jautājumiem, kā arī veicinās kontaktu attīstību starp to attiecīgiem uzņēmumiem un organizācijām, tajā skaitā, lai:

• efektīvi izmantotu jūras tirdzniecības floti un ostas, paplašinātu ekonomiskos un zinātniski - pētnieciskos sakarus un pieredzes apmaiņu;

• apmainītos uzskatiem attiecībā uz darbību starptautiskajās organizācijās, kuras nodarbojas ar tirdzniecības kuģošanas problēmām, un piedalīšanos starptautiskajos līgumos par jūras transportu.

2. Lai sasniegtu mērķus, kas norādīti šī panta 1.punktā, un uzraudzītu šī Nolīguma lietošanu, tiek izveidota Jauktā komisija, kura apspriedīs abpusējas ieinteresētības jautājumus, kas izriet no šī Nolīguma lietošanas, tajā skaitā jautājumus, kas saistīti ar divpusēju tirdzniecības kuģošanu, tāpat vispārējus jautājumus, kas saistīti ar starptautisko tirdzniecības kuģošanu.

3. Jauktā komisija var izveidot darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai un atbilstošu rekomendāciju izstrādāšanai, kuras pēc tam tiek iesniegtas izskatīšanai Jauktajā komisijā.

4. Jauktā komisija sanāk pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma, katras Jauktās komisijas sēdes dienas kārtība tiek noteikta, par kuģošanas jautājumiem atbildīgām varas iestādēm savstarpēji vienojoties.

17. pants

Ar šo Nolīgumu netiek skartas Līgumslēdzēju Pušu tiesības un saistības, kuras izriet no to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

18. pants

1. Šis Nolīgums jāratificē vai kā citādi jāakceptē atbilstoši Līgumslēdzēju Pušu nacionālajai likumdošanai.

Nolīgums stājas spēkā ar dienu, kad Līgumslēdzējas Puses apmainās ar dokumentiem par tā ratifikāciju vai citādu akceptēšanu.

2. Šis Nolīgums turpinās darboties sešus mēnešus, skaitot no dienas, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm rakstveida formā paziņos otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nolūku pārtraukt tā darbību.

Parakstīts Maskavā 1995.gada 22.februārī divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas Krievijas Federācijas

Valdības vārdā: Valdības vārdā:

Andris Gūtmanis, Vitālijs Jefimovs,

Latvijas Republikas Krievijas Federācijas

satiksmes ministrs transporta ministrs

Nolīgums stājies spēkā ar 1995. gada 15. maiju

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Krievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 15.05.1995.
Parakstīts:
 22.02.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Maskava
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 450/451, 13.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
638
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)