Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses",

cenšoties tālāk attīstīt divpusējos tirdzniecības un ekonomiskos sakarus,

un vēloties attīstīt automobiļu satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Saskaņā ar šo Nolīgumu tiks veikti regulāri un neregulāri pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un kravu pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem (kravas automobiļiem ar piekabēm un puspiekabēm vai bez tām) starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām.

I PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Regulāri pasažieru pārvadājumi ar autobusiem tiks veikti pēc to saskaņošanas starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentām institūcijām.

2. Priekšlikumus par regulāru pārvadājumu organizēšanu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savlaicīgi nodod viena otrai. Šajos priekšlikumos jābūt ziņām par pārvadātāja (firmas) nosaukumu, braukšanas maršrutu, kustības sarakstu, tarifu, apstāšanās vietām, kurās pasažieri varēs iekāpt un izkāpt, kā arī paredzamo pārvadājumu veikšanas periodu.

3. pants

1. Neregulāru pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, izņemot pārvadājumus, kuri paredzēti šī Nolīguma 4. pantā, nepieciešamas atļaujas, kuras izdod Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

2. Katra neregulāra pasažieru pārvadājuma veikšanai ar autobusu jābūt izdotai atsevišķai atļaujai, kas dod tiesības veikt vienu reisu turp un atpakaļ, ja vien atļaujā nav citas atrunas.

4. pants

1. Atļaujas nav nepieciešamas, izpildot neregulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem (tai skaitā tranzītā):

a) ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā ar vienu un to pašu autobusu veic visu braucienu, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur autobuss reģistrēts, vai beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar noteikumu, ka autobuss atgriežas valstī, kurā tas reģistrēts, bez pasažieriem;

b) ja autobuss no tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, kurā tas reģistrēts, tiek bez pasažieriem nosūtīts uz otras valsts teritoriju, no kurienes uz valsti, kurā autobuss reģistrēts, tiek pārvesta pasažieru grupa, kuru agrāk aizvedis tas pats pārvadātājs;

c) ja tiek veikta bojāta autobusa nomaiņa ar citu autobusu.

2. Izpildot pārvadājumus, kas paredzēti šī panta 1. punktā, pie autobusa vadītāja jāatrodas pasažieru sarakstam.

II KRAVU PĀRVADĀJUMI

5. pants

1. Kravu pārvadājumus starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, izņemot pārvadājumus, kas paredzēti šī Nolīguma 6. pantā, veic ar kravas autotransporta līdzekļiem, pamatojoties uz atļaujām, ko izdod Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

2. Katram kravas pārvadājumam, ko veic ar kravas autotransporta līdzekli, jābūt izdotai atsevišķai atļaujai, kas dod tiesības veikt vienu reisu turp un atpakaļ, ja vien atļaujā nav citas atrunas.

3. Kravu pārvadājumi uz trešajām valstīm vai no trešajām valstīm tiek veikti, pamatojoties uz šā panta 1. punktā paredzētajām atļaujām.

6. pants

1. Atļaujas nav vajadzīgas, pārvadājot:

a) kustamo īpašumu, mainot dzīves vietu;

b) gadatirgiem un izstādēm paredzētus eksponātus, iekārtu un materiālus;

c) sporta sacensībām paredzētus transporta līdzekļus, dzīvniekus, kā arī dažādu inventāru un iekārtu;

d) teātra dekorācijas un rekvizītus, mūzikas instrumentus, iekārtu un nepieciešamos materiālus kinofilmu uzņemšanai, radio un televīzijas raidījumiem;

e) mirstīgās atliekas un pīšļus;

f) bojātus vai avārijā cietušus autotransporta līdzekļus;

g) kravu ar autotransporta līdzekļiem, kuru celtspēja nepārsniedz 3,5 tonnas vai pilna masa 6 tonnas;

h) kravas, lai sniegtu ārkārtēju palīdzību stihisku nelaimju, avāriju un katastrofu gadījumos;

i) humānās palīdzības kravas, kas noformētas ar atbilstošiem dokumentiem;

j) pastu.

2. Atļaujas nav vajadzīgas transporta līdzekļiem, kuri dodas sniegt tehnisko palīdzību.

3. Izņēmumi, kas paredzēti šī panta 1. punkta "c", "d" apakšpunktos, ir spēkā tikai tajos gadījumos, ja kravu paredzēts nogādāt atpakaļ valstī, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, vai izvest uz trešajām valstīm.

7. pants

1. Ja transporta līdzekļa, kas pārvietojas bez kravas vai ar to, izmēri vai svars pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās normas, kā arī, pārvadājot bīstamas kravas, pārvadātājam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

2. Ja šī panta 1. punktā minētā atļauja paredz autotransporta līdzekļa kustību pa noteiktu maršrutu, tad pārvadājums jāveic pa šo maršrutu.

III VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8. pants

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nodos viena otrai abpusēji saskaņotu atļauju veidlapu skaitu kravu pārvadājumiem. Uz šīm veidlapām jābūt atļaujas izdevējas kompetentās institūcijas zīmogam un parakstam.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas saskaņo savā starpā atļauju veidlapu apmaiņas kārtību.

9. pants

1. Šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus var veikt tikai tie pārvadātāji, kuri ir tiesīgi veikt starptautiskos pārvadājumus saskaņā ar savas valsts likumdošanu.

2. Līgumslēdzēju Pušu pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu vadītājiem jāievēro tās valsts ceļu satiksmes noteikumi un tiesiskās normas, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

3. Autotransporta līdzekļiem, kas veic starptautiskos pārvadājumus, jābūt savas valsts nacionālajām reģistrācijas un atšķirības zīmēm.

10. pants

Jebkuras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauta pasažieru un kravu pārvadāšana starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

11. pants

Šajā Nolīgumā paredzētie kravu pārvadājumi tiek veikti uz pavadzīmju pamata, kuru formai jāatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem paraugiem.

12. pants

1. Autobusu un kravas automobiļu vadītājiem jābūt nacionālai vai starptautiskai autovadītāja apliecībai un autotransporta līdzekļu nacionālajiem reģistrācijas dokumentiem.

2. Nacionālajām vai starptautiskajām autovadītāju apliecībām jāatbilst vispārpieņemtiem starptautiskajiem paraugiem.

13. pants

Norēķini un maksājumi, kas radīsies šī Nolīguma izpildes rezultātā, tiks veikti atbilstoši nolīgumiem par norēķiniem un maksājumiem, kas būs spēkā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

14. pants

Izpildot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, ir obligāta transporta līdzekļa īpašnieka civilatbildības iepriekšēja apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām.

15. pants

Robežas, muitas un sanitārajā kontrolē tiks piemērotas to starptautisko nolīgumu prasības, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, bet, risinot jautājumus, kas nav noregulēti ar šiem nolīgumiem, tiks piemērotas katras Līgumslēdzējas Puses iekšējās likumdošanas prasības.

16. pants

Ārpus kārtas tiks veikta robežas, muitas un sanitārā kontrole, pārvadājot smagi slimus cilvēkus, veicot regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kā arī, pārvadājot dzīvniekus un kravas, kas ātri bojājas.

17. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atbrīvo no muitas nodevām, nodokļiem un atļaujām ievest otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā:

a) degvielu, kas atrodas katra autotransporta līdzekļa modelim izgatavotājas rūpnīcas paredzētajās tvertnēs, kuras tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu;

b) smērvielas tādā daudzumā, kāds nepieciešams konkrēta pārvadājuma veikšanai;

c) rezerves daļas, kas paredzētas starptautiskos pārvadājumus veicošā, bojātā autotransporta līdzekļa remontam.

2. Neizmantotās rezerves daļas izvedamas atpakaļ, bet nomainītās jāizved no valsts vai jāiznīcina, vai jānodod attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktajā kārtībā.

18. pants

Pasažieru un kravu pārvadājumi, kurus uz šī Nolīguma pamata veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātāji otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kā arī transporta līdzekļi, kas veic šos pārvadājumus, savstarpēji tiek atbrīvoti no nodokļiem un valsts nodevām, kas saistīti ar autoceļu izmantošanu vai uzturēšanu, transporta līdzekļu valdījumu vai lietošanu, kā arī no nodokļiem un nodevām no pārvadājumu rezultātā iegūtajiem ieņēmumiem un peļņas.

19. pants

Šī Nolīguma izpildes nodrošināšanai un radušos strīdīgo jautājumu atrisināšanai Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveidos Jaukto komisiju, kuras sēdes notiks ne retāk kā vienu reizi gadā pārmaiņus abu valstu teritorijās.

20. pants

Ja tiek pārkāptas šī Nolīguma prasības, tās valsts, kuras pārvadātājs veic pārvadājumus, kompetentajai institūcijai, pēc valsts, kurā pārkāpums izdarīts, kompetentās institūcijas lūguma jāveic nepieciešamie pasākumi Nolīguma izpildes nodrošināšanai.

Par veiktajiem pasākumiem tās valsts, kuras pārvadātājs veic pārvadājumus, kompetentā institūcija informē otras valsts kompetento institūciju.

21. pants

Jautājumi, kurus neregulē šis Nolīgums, kā arī starptautiskie nolīgumi, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, tiks risināti atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses iekšējai likumdošanai.

22. pants

Šis Nolīgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un nolīgumiem.

23. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņos viena otrai par to, ka visas iekšējā likumdošanā paredzētās prasības, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, katrā valstī ir izpildītas.

Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliks spēkā vēl 90 dienas pēc tam, kad kāda no Līgumslēdzējām Pusēm rakstveidā paziņos otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu izbeigt tā darbību.

Parakstīts Maskavā, 1995. gada 22. februārī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas valdības vārdā:

Krievijas Federācijas valdības vārdā:

 

 

Protokols
par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi piemērošanas kārtību

Attiecībā uz Maskavā, 1995. gada 22. februārī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi piemērošanas kārtību, Līgumslēdzējas Puses vienojās par sekojošo:

1. Minētā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā:

attiecībā uz 2., 3., 5., 19., 20. pantiem -

Satiksmes ministrija (Autoceļu departaments),

attiecībā uz 7. pantu -

Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcija;

Krievijas Federācijā:

Krievijas Federācijas Transporta ministrija.

2. Ar terminu "autobuss" Nolīgumā jāsaprot autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai un kurā ir ne mazāk kā 8 sēdvietas, vadītāja vietu neskaitot.

Ar terminu "regulāri pasažieru pārvadājumi" Nolīgumā jāsaprot pārvadājumi, ko veic atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem un tarifiem, ievērojot noteiktu pārvadājumu biežumu pa noteiktu maršrutu ar pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai.

3. Veicot kravu pārvadājumus, piekabēm un puspiekabēm var būt citu valstu reģistrācijas un atšķirības zīmes pie nosacījuma, ka kravas automobilim vai vilcējam ir Latvijas Republikas vai Krievijas Federācijas reģistrācijas un atšķirības zīmes.

4. Ar terminu "sanitārā kontrole" Nolīguma 15. un 16. pantos jāsaprot sanitārā, veterinārā, kā arī fitosanitārā kontrole.

Šis Protokols ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

Parakstīts divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas valdības vārdā: Krievijas Federācijas valdības vārdā:


 

PROTOKOLS
par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi piemērošanas kārtību

Attiecībā uz Maskavā, 1995. gada 22. februārī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi piemērošanas kārtību, Līgumslēdzējas Puses vienojās par sekojošo:

1. Minētā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā:

attiecībā uz 2., 3., 5., 19., 20. pantiem -

Satiksmes ministrija (Autoceļu departaments),

attiecībā uz 7. pantu -

Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcija;

Krievijas Federācijā:

Krievijas Federācijas Transporta ministrija.

2. Ar terminu "autobuss" Nolīgumā jāsaprot autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai un kurā ir ne mazāk kā 8 sēdvietas, vadītāja vietu neskaitot.

Ar terminu "regulāri pasažieru pārvadājumi" Nolīgumā jāsaprot pārvadājumi, ko veic atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem un tarifiem, ievērojot noteiktu pārvadājumu biežumu pa noteiktu maršrutu ar pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai.

3. Veicot kravu pārvadājumus, piekabēm un puspiekabēm var būt citu valstu reģistrācijas un atšķirības zīmes pie nosacījuma, ka kravas automobilim vai vilcējam ir Latvijas Republikas vai Krievijas Federācijas reģistrācijas un atšķirības zīmes.

4. Ar terminu "sanitārā kontrole" Nolīguma 15. un 16. pantos jāsaprot sanitārā, veterinārā, kā arī fitosanitārā kontrole.

Šis Protokols ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

Parakstīts divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas Krievijas Federācijas

valdības vārdā

valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Krievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 16.03.1996.
Parakstīts:
 22.02.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Maskava
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 24/25, 09.02.1996.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
636
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"