Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
LĪGUMS
PAR ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS, TĀS DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJU UN STARPTAUTISKĀ ŠTĀBA STATUSU

Šā Līguma parakstītājas valstis,

ņemot vērā, ka šo valstu funkciju veikšana un uzdevumu izpilde prasa piešķirt Ziemeļatlantijas Līguma organizācijai, tās starptautiskajam štābam un dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās Organizācijas sanāksmēs, tālāk norādīto statusu,

ir vienojušās par sekojošo:

I daļa - Vispārīgi noteikumi

1. pants

Šajā Līgumā:

a) "Organizācija" nozīmē Ziemeļatlantijas Līguma organizāciju, kas sastāv no Padomes un tās papildu iestādēm;

b) "Padome" nozīmē Padomi, kas izveidota saskaņā ar Ziemeļatlantijas Līguma 9. pantu, un pilnvaroto pārstāvju Padomi;

c) "papildu iestādes" nozīmē jebkuru institūciju, komiteju vai dienestu, kuru ir izveidojusi Padome vai kura ir izveidota ar tās pilnvarojumu, izņemot tās iestādes, uz kurām saskaņā ar 2. pantu šis Līgums neattiecas;

d) "pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājs" priekšsēdētāja prombūtnes laikā nozīmē arī priekšsēdētāja vietnieku, kas izpilda viņa funkcijas.

2. pants

Šis Līgums neattiecas uz jebkādiem militārajiem štābiem, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas Līgumu, kā arī jebkādām citām militārajām iestādēm, izņemot gadījumus, kad Padome ir nolēmusi citādi.

3. pants

Organizācija un dalībvalstis pastāvīgi sadarbojas, lai veicinātu taisnīgu tiesas spriešanu, nodrošinātu policijas noteikumu ievērošanu un novērstu jebkādas nelikumības saistībā ar šajā Līgumā noteikto neaizskaramību un privilēģijām. Ja kāda no dalībvalstīm uzskata, ka ir pieļauta šajā Līgumā paredzētās neaizskaramības un privilēģiju ļaunprātīga izmantošana, notiek konsultācijas starp šo valsti un Organizāciju vai starp iesaistītajām valstīm, lai noteiktu, vai šāda nelikumība ir pieļauta, un gadījumā, ja pārbaudē tas apstiprinās, tās mēģina novērst šādu nelikumību atkārtošanos. Neraugoties uz iepriekšminētajiem noteikumiem vai jebkuriem citiem šā Līguma noteikumiem, dalībvalsts, kas uzskata, ka kāda persona ir ļaunprātīgi izmantojusi savas privilēģijas uzturēties šajā valstī vai jebkādas citas privilēģijas vai neaizskaramības statusu, kas šai personai ir piešķirts saskaņā ar šo Līgumu, šī valsts var likt šai personai atstāt tās teritoriju.

II daļa - Organizācija

4. pants

Organizācijai ir juridiskas personas statuss; tā var slēgt nolīgumus, iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu un rīkoties ar to, kā arī uzsākt tiesvedības procedūras.

5. pants

Organizācija, tās īpašums un līdzekļi neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kā rīcībā tie atrodas, attiecībā uz tiesas procesu tiem ir imunitātes statuss, izņemot gadījumus, kad attiecībā uz kādu konkrētu lietu pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājs Organizācijas vārdā var atļaut izdarīt izņēmumu attiecībā uz šo imunitātes statusu. Tomēr tas ir jāsaprot tā, ka nekādi izņēmumi attiecībā uz imunitātes statusu neatļauj veikt īpašuma arestu vai aizturēšanu.

6. pants

Organizācijas telpas ir neaizskaramas. Tās īpašumam un līdzekļiem neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kā rīcībā tie atrodas, ir imunitātes statuss attiecībā uz kratīšanu, rekvizīciju, konfiskāciju, atsavināšanu vai jebkuru citu iejaukšanos.

7. pants

Organizācijas arhīvi un visi tai piederošie vai tās rīcībā esošie dokumenti neatkarīgi no to atrašanās vietas ir neaizskarami.

8. pants

1. Bez jebkādiem finanšu kontroles, regulu vai moratoriju ierobežojumiem Organizācija var:

a) turēt jebkāda veida valūtu un rīkoties ar kontiem jebkādā valūtā;

b) brīvi pārskaitīt savus līdzekļus no vienas valsts uz otru vai arī vienas valsts robežās, kā arī konvertēt pēc visizdevīgākā oficiālā valūtas maiņas kursa jebkuru savā rīcībā esošo valūtu, lai pēc vajadzības to pirktu vai pārdotu.

2. Piemērojot savas 1. punktā norādītās tiesības, Organizācija pievērš pienācīgu uzmanību jebkādām dalībvalstu oficiālām sūdzībām un izskata tās, ja vien tas ir praktiski iespējams.

9. pants

Organizācija, tās līdzekļi, ieņēmumi un pārējie īpašumi ir atbrīvoti:

a) no visiem tiešajiem nodokļiem; Organizācija tomēr neprasa atbrīvojumu no tarifiem, nodokļiem vai nodevām, ar kurām tiek aplikti vienīgi komunālie pakalpojumi;

b) no visām muitas nodevām un kvantitatīvajiem importa un eksporta ierobežojumiem attiecībā uz piederumiem, kurus Organizācija savām oficiālajām vajadzībām ieved vai izved; ar šādu atbrīvojumu ievestajiem piederumiem nedrīkst rīkoties, tos pārdodot vai dāvinot valstī, kurā tie ir ievesti, izņemot gadījumus, kad to atļauj šīs valsts valdība.

c) no visām muitas nodevām un kvantitatīvajiem importa un eksporta ierobežojumiem attiecībā Organizācijas publikācijām.

10. pants

Lai gan Organizācija parasti neprasa atbrīvojumu no akcīzes nodokļiem un no kustamo un nekustamo īpašumu pārdošanas nodokļiem, kas ietilpst maksājamajā cenā, tomēr gadījumā, kad Organizācija savām oficiālajām vajadzībām veic ievērojamus īpašuma iegādes darījumus, kuri ir aplikti vai ir apliekami ar nodevām un nodokļiem, dalībvalstis pēc iespējas veic attiecīgus administratīvos pasākumus, lai panāktu nodokļu vai nodevu atvieglojumus vai to atmaksāšanu.

11. pants

1. Organizācijas oficiālajai sarakstei un citām oficiālajām komunikācijām nepiemēro nekāda veida cenzūru.

2. Organizācijai ir tiesības izmantot kodus un nosūtīt, kā arī saņemt saraksti ar kurjeru vai aizzīmogotās somās, uz kurām attiecas tāda pat neaizskaramība un privilēģijas, kādu attiecina uz diplomātiskajiem kurjeriem un somām.

3. Šā Līguma izpratnē nekas neaizkavē atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu, par kuriem savā starpā ir jāvienojas dalībvalstīm un Padomei, kas rīkojas Organizācijas vārdā.

III daļa - Dalībvalstu pārstāvji

12. pants

Jebkurai personai, kuru dalībvalsts ir nozīmējusi par savu galveno pastāvīgo pārstāvi Organizācijā citas dalībvalsts teritorijā, un tiem oficiālajiem štata darbiniekiem, kas pastāvīgi uzturas šīs valsts teritorijā, par kuriem savā starpā var vienoties valsts, kas tos ir nozīmējusi, un Organizācija, kā arī Organizācija un valsts, kuras teritorijā tie uzturēsies, ir imunitātes statuss un privilēģijas, ko piešķir diplomātiskajiem pārstāvjiem un viņu attiecīgā diplomātiskā ranga oficiālā štata darbiniekiem.

13. pants

1. Jebkuram dalībvalsts pārstāvim Padomē vai jebkurā tās papildu iestādē, uz kuru tikmēr, kamēr viņš uzturas citas dalībvalsts teritorijā, lai pildītu savus dienesta pienākumus, neattiecas 12. pants, ir šāds imunitātes statuss un privilēģijas:

a) imunitāte pret apcietināšanu vai aizturēšanu, kāda ir piešķirta attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

b) imunitāte pret tiesāšanu par izteikumiem vai darbībām oficiālas personas statusā;

c) visu dokumentu neaizskaramība;

d) tiesības lietot kodus, kā arī saņemt un sūtīt dokumentus vai saraksti ar kurjeru vai aizzīmogotās somās;

e) attiecībā uz sevi un savu laulāto - atbrīvojums no imigrācijas ierobežojumiem, ar ārzemnieku reģistrāciju un karadienestu saistītiem pienākumiem, kādu piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

f) tādi paši atvieglojumi attiecībā uz valūtas vai valūtas maiņas ierobežojumiem, kādus piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

g) tāda pati personiskās bagāžas neaizskaramība un ar to saistīti atvieglojumi, kādus piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

h) pirmo reizi stājoties amatā, tiesības bez muitas nodevām ievest attiecīgā valstī savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, un tiesības bez muitas nodevām izvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, kad viņu pienākumi šajā valstī ir beigušies, abos gadījumos ievērojot noteikumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā viņš īsteno šīs tiesības;

i) tiesības uz laiku savām personiskajām vajadzībām bez muitas nodevām ievest savu privāto automašīnu, un tiesības bez muitas nodevām vēlāk izvest šo automašīnu, abos gadījumos ievērojot noteikumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā viņš īsteno šīs tiesības.

2. Gadījumā, ja juridiski pamatota aplikšana ar jebkāda veida nodokli ir atkarīga no uzturēšanās laika, laika periodu, kad pārstāvis, uz kuru attiecas šis pants, atrodas citas dalībvalsts teritorijā, lai pildītu savus pienākumus, neuzskata par uzturēšanās laiku. Kamēr viņš pilda savus pienākumus, arī viņa oficiālā alga un saņemtā atlīdzība ir atbrīvota no nodokļiem.

3. Šajā pantā "pārstāvis" nozīmē visus delegāciju pārstāvjus, padomdevējus un tehniskos ekspertus. Katra dalībvalsts pēc citu iesaistīto dalībvalstu pieprasījuma dara tām zināmus savu pārstāvju, uz kuriem attiecas šis pants, vārdus un uzvārdus, kā arī iespējamo šo pārstāvju uzturēšanās ilgumu šo dalībvalstu teritorijā.

14. pants

Oficiālajam administratīvajam personālam, kurš pavada dalībvalsts pārstāvi un uz kuru neattiecas 12. vai 13. pants, kamēr tas atrodas citas dalībvalsts teritorijā, lai pildītu savus pienākumus, piešķir 13. panta 1. punkta b), c), e), f), h) un i) apakšpunktā, kā arī 2. punktā minētās privilēģijas un imunitāti.

15. pants

Dalībvalstu pārstāvjiem un to personālam piešķirtās imunitātes un privilēģiju mērķis ir nevis dot priekšrocības atsevišķām personām, bet gan nodrošināt šo personu funkciju neatkarīgu izpildi saistībā ar Ziemeļatlantijas Līgumu. Tātad dalībvalstij ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atteikties no savu pārstāvju un to personāla imunitātes visos gadījumos, kad pēc tās uzskatiem imunitāte varētu traucēt tiesas spriešanas gaitu un no tās var atteikties, neskarot mērķus, kuru sasniegšanas nolūkā imunitāte ir piešķirta.

16. pants

Iepriekšminētā 12. līdz 14. panta noteikumi neuzliek nevienai valstij par pienākumu piešķirt tajos minētās privilēģijas vai imunitāti nevienai personai, kas ir šīs valsts pilsonis, kā arī nevienai personai, kas ir šīs valsts pārstāvis vai šī pārstāvja personāla darbinieks.

IV daļa - Starptautiskais štābs un eksperti, kas veic uzdevumus Organizācijas interesēs

17. pants

Pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājam un katrai no attiecīgajām dalībvalstīm ir jāvienojas savā starpā par Organizācijas amatpersonu kategorijām, uz kurām attiecas 18. līdz 20. pants. Pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājs dara dalībvalstīm zināmus to amatpersonu vārdus un uzvārdus, kas ir iekļauti šajās kategorijās.

18. pants

Organizācijas amatpersonām, attiecībā uz kurām ir panākta vienošanās saskaņā ar 17. pantu:

a) piešķir imunitāti pret tiesāšanu par izteikumiem vai darbībām oficiālas personas statusā un savu pilnvaru robežās;

b) kopā ar laulāto un tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas uzturas kopā ar viņiem un atrodas viņu apgādībā, piešķir tādu pašu neaizskaramību attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem un ārzemnieku reģistrāciju, kādu piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

c) piešķir tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz valūtas vai valūtas maiņas ierobežojumiem, kādus piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

d) kopā ar laulāto un tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas uzturas kopā ar viņiem un atrodas viņu apgādībā, tādus pašus repatriācijas atvieglojumus starptautiskas krīzes situācijā, kādus piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam;

e) pirmo reizi stājoties amatā, tiesības bez muitas nodevām ievest attiecīgā valstī savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, un tiesības bez muitas nodevām izvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, kad viņu pienākumi šajā valstī ir beigušies , abos gadījumos ievērojot noteikumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā viņš īsteno šīs tiesības;

f) tiesības uz laiku savām personiskajām vajadzībām bez muitas nodevām ievest savu privāto automašīnu, un tiesības bez muitas nodevām vēlāk izvest šo automašīnu, abos gadījumos ievērojot noteikumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā viņš īsteno šīs tiesības.

19. pants

Alga un cita veida atlīdzība, ko par amatpersonu pienākumu izpildi Organizācija izmaksā Organizācijas amatpersonām, attiecībā uz kurām ir panākta vienošanās saskaņā ar 17. pantu, ir atbrīvota no nodokļiem. Tomēr jebkura dalībvalsts var vienoties ar Padomi, kas rīkojas Organizācijas vārdā, par to, ka šī dalībvalsts pieņems darbā un nozīmēs darbam Organizācijā visus savus pilsoņus (izņemot, ja dalībvalsts to vēlas, tos pilsoņus, kas nav šīs valsts pastāvīgie iedzīvotāji), kurus ir paredzēts nodarbināt Organizācijas Starptautiskajā štābā, un maksās šīm personām algas un cita veida atlīdzību no saviem līdzekļiem saskaņā ar šīs valsts noteiktajām likmēm. Šī valsts var aplikt ar nodoklī šādā veidā izmaksāto algu un atlīdzību, bet to atbrīvo no jebkuras citas dalībvalsts nodokļiem. Ja kāda no dalībvalstīm ir panākusi šādu vienošanos, kas vēlāk ir grozīta vai pārtraukta, tad saskaņā ar šī panta pirmo teikumu nosacījums atbrīvot saviem pilsoņiem izmaksātās algas un atlīdzību no nodokļiem dalībvalstīm vairs nav saistošs.

20. pants

Papildus 18. un 19. pantā norādītajai imunitātei un privilēģijām Organizācijas izpildsekretāram, Ziemeļatlantijas Aizsardzības rūpniecības koordinatoram un citām līdzīga ranga pastāvīgajām amatpersonām, attiecībā uz kurām var savstarpēji vienoties pilnvaroto pārstāvju Padomes Priekšsēdētājs un dalībvalstu valdības, piešķir privilēģijas un imunitāti, kādu parasti piešķir attiecīgā ranga diplomātiskajam personālam.

21. pants

1. Ekspertiem (kuri nav amatpersonas, uz kurām attiecas 18. līdz 20. pants), kuri izpilda uzdevumus Organizācijas interesēs, piešķir šādas privilēģijas un imunitāti, kas ir vajadzīga viņu funkciju efektīvai izpildei, kamēr viņi atrodas dalībvalsts teritorijā, lai veiktu savus pienākumus:

a) imunitāte pret apcietināšanu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas atsavināšanu;

b) imunitāte pret tiesāšanu par izteikumiem vai darbībām, pildot savas oficiālās funkcijas Organizācijas interesēs;

c) tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz valūtas vai valūtas maiņas ierobežojumiem, kā arī attiecībā uz personisko bagāžu, kādus piešķir ārvalstu valdību amatpersonām, kuras atrodas īslaicīgos oficiālos komandējumos;

d) neaizskaramības statusu visiem dokumentiem, kas attiecas uz darbu, kuru viņi veic Organizācijas interesēs.

2. Pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājs dara iesaistītajām dalībvalstīm zināmus visu to ekspertu vārdus un uzvārdus, uz kuriem attiecas šis pants.

22. pants

Amatpersonām un ekspertiem privilēģijas un imunitāti piešķir Organizācijas interesēs, nevis lai dotu personisku labumu atsevišķām personām. Pilnvaroto pārstāvju Padomes priekšsēdētājam ir ne vien tiesības, bet arī pienākums atteikties no jebkuras amatpersonas vai eksperta imunitātes visos gadījumos, kad pēc viņa uzskatiem imunitāte varētu traucēt tiesas spriešanas gaitu un no tās var atteikties, neskarot Organizācijas intereses.

23. pants

Iepriekšminētā 18., 20. un 21. panta noteikumi neuzliek nevienai valstij par pienākumu piešķirt jebkuras tajos minētās privilēģijas vai imunitāti personai, kas ir šīs valsts pilsonis, izņemot:

a) imunitāti pret tiesāšanu sakarā ar šīs personas izteikumiem vai darbībām, pildot savas oficiālās funkcijas Organizācijas interesēs;

b) neaizskaramības statusu visiem dokumentiem, kas attiecas uz darbu, kuru šī persona veic Organizācijas interesēs;

c) atvieglojumus attiecībā uz valūtas vai valūtas maiņas ierobežojumiem tādā mērā, kādā tie ir vajadzīgi šīs personas funkciju efektīvai izpildei.

V daļa - Strīdu risināšana

24. pants

Padome nodrošina attiecīgu sistēmu, lai atrisinātu:

a) strīdus, kas saistīti ar līgumiem vai citus personiska rakstura strīdus, kuros Organizācija ir viena no pusēm;

b) strīdus, kuros ir iesaistīta jebkura Organizācijas amatpersona vai eksperts, uz kuru attiecas šā Līguma IV daļa un kuram sakarā ar ieņemamo amatu ir imunitātes statuss, ja šis statuss nav atņemts saskaņā ar 22. panta noteikumiem.

VI daļa - Papildu nolīgumi

25. pants

Padome Organizācijas vārdā var slēgt ar jebkuru dalībvalsti vai dalībvalstīm papildu nolīgumus, grozot šā Līguma noteikumus tādā mērā, kādā ir ieinteresēta attiecīgā valsts vai valstis.

VII daļa - Nobeiguma noteikumi

26. pants

1. Organizācijas dalībvalstīm šis Līgums ir jāparaksta un jāratificē. Ratifikācijas dokumentus iesniedz Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas informē visas Līguma parakstītājas valstis par katru šādu iesniegšanas gadījumu.

2. Tiklīdz sešas Līguma parakstītājas valstis ir iesniegušas savus ratifikācijas dokumentus, šis Līgums stājas spēkā attiecībā uz šīm valstīm. Attiecībā uz jebkuru citu Līguma parakstītāju valsti tas stājas spēkā tās ratifikācijas dokumenta iesniegšanas dienā.

27. pants

Ikviena Līguma parakstītāja valsts var denonsēt šo Līgumu, iesniedzot rakstisku denonsēšanas paziņojumu Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas informē visas parakstītājas valstis par katru šādu paziņojumu. Denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad Amerikas Savienoto Valstu valdība ir saņēmusi šādu paziņojumu.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Līgumu.

Otavā, tūkstoš deviņi simti piecdesmit pirmā gada divdesmitajā septembrī, franču un angļu valodā; abi teksti ir vienlīdz autentiski, glabājas Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvos, un Amerikas Savienoto Valstu valdība ir izsniedz sertificētas Līguma kopijas visām pārējām parakstītājām valstīm.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 20.09.1951.
Stājas spēkā:
 17.02.2005.
Pieņemšanas vieta: 
Otava
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 ASV valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 5, 11.01.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
622
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"