Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Slovākijas Republikas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

nolūkā noregulēt un veicināt pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Šis Nolīgums nosaka kārtību, kādā veicami pasažieru un kravu starptautiskie pārvadājumi starp Latvijas Republiku un Slovākijas Republiku, kā arī tranzītā cauri šīm valstīm, ko ar Līgumslēdzēju Pušu valstīs reģistrētiem autotransporta līdzekļiem pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām veic pārvadātāji, kuri ir tiesīgi nodarboties ar starptautiskajiem pārvadājumiem saskaņā ar savā valstī spēkā esošajām tiesību normām.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Pasažieru pārvadājumi ir pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšana ar autobusiem, ieskaitot ar šiem pakalpojumiem saistītos braucienus bez pasažieriem.

2. Autobuss ir jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas konstruēts un aprīkots pasažieru pārvadāšanai un kurā ir vairāk par deviņām sēdvietām, tā vadītāja vietu ieskaitot.

3. pants

1. Regulāri pārvadājumi ar autobusiem ir pārvadājumi, kas tiek veikti saskaņā ar apstiprinātu kustības sarakstu noteiktā maršrutā, un kuru laikā pasažieri var iekāpt un izkāpt iepriekš norādītās pieturvietās.

2. Regulāriem pārvadājumiem ar autobusiem starp abām valstīm, kā arī regulāriem tranzīta pārvadājumiem cauri to teritorijām nepieciešama abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju atļauja.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izdod atļauju tai maršruta daļai, kas atrodas attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

4. Pieteikumi atļaujas saņemšanai iesniedzami kompetentajai institūcijai tajā valstī, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts.

5. Pieteikumos, kas minēti 4. punktā, jāsniedz šāda informācija:

a) pārvadātāja nosaukums un pilna adrese;

b) pārvadājumu veids;

c) laika periods, uz kādu tiek lūgts izsniegt atļauju;

d) pārvadājumu veikšanas laiks, norādot braucienu skaitu dienā vai nedēļā;

e) kustības saraksts;

f) maršruta shēma, norādot pieturvietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai un robežas šķērsošanas vietas;

g) maršruta garums kilometros;

h) transporta līdzekļa vadītāja darba laiks un atpūtas laiks;

i) maksimālais sēdvietu skaits pārvadājumiem izmantojamajos autobusos;

j) braucienu apmaksa un noteikumi (tarifi).

6. Ja pieteikums nerada iebildumus, attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija pieteikumu, kas satur šā panta 5. punktā noteikto informāciju, nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai apstiprināšanai un atļaujas saņemšanai.

7. Atļaujas var izsniegt uz laika periodu līdz pieciem gadiem, ko pēc pārvadātāja lūguma var pagarināt.

4. pants

1. Sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi ir iepriekš izveidotu pasažieru grupu pārvadājumi vairākos turp un atpakaļ braucienos no vienas un tās pašas brauciena sākuma vietas uz vienu un to pašu galapunktu. Grupas, kas veikušas braucienu uz galapunktu, kādā no sekojošiem braucieniem jāatved atpakaļ brauciena sākuma vietā. Sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos ietilpst ne tikai pasažieru pārvadāšana, bet arī grupas nodrošināšana ar naktsmītni brauciena galapunktā. Pirmais atpakaļbrauciens un pēdējais brauciens uz galapunktu jāveic bez pasažieriem.

2. Sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem nepieciešamas atļaujas, ko izsniedz otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija. Šajā gadījumā pieteikumi jāiesniedz tieši otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai. Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā trīsdesmit dienas, pirms plānots veikt sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumus.

3. Šā panta 2. punktā minētajā pieteikumā jānorāda:

* pārvadātāja nosaukums un adrese,

* kustības saraksts,

* braucienu skaits,

* informācija par pasažieru grupas izmitināšanas apstākļiem un uzturēšanās ilgumu brauciena galapunktā.

4. Pieteikuma apstiprināšanas kārtību, atļauju veidlapu formu un citus ar to saistītos jautājumus nosaka saskaņā ar šā Nolīguma 17. pantu izveidotā Kopēja Komisija.

5. pants

1. Neregulārie pārvadājumi ir visi citi pārvadājumi, kas nav definēti šā Nolīguma 3. un 4. pantā.

2. Neregulārajiem pārvadājumiem starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām nav vajadzīga atļauja, pārvadājot vienu un to pašu pasažieru grupu ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli, ja:

a) brauciens sākas un beidzas valstī, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, turklāt pasažieru grupa tiek nogādāta atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) brauciens ar pasažieriem sākas valstī, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses vai citas valsts teritorijā, turklāt autotransporta līdzeklis atgriežas reģistrācijas valstī bez pasažieriem;

c) brauciens bez pasažieriem sākas valstī, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, lai uzņemtu un atvestu atpakaļ brauciena sākuma vietā pasažieru grupu, kuru tas pats pārvadātājs iepriekš ir aizvedis uz galapunktu saskaņā ar b) apakšpunkta nosacījumiem.

3. Citiem neregulārajiem pārvadājumiem, kas nav minēti šā panta 2. punktā, nepieciešama Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju atļauja.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas informē viena otru par atļauju skaitu, kas nepieciešams šā panta 3. punktā minēto pārvadājumu veikšanai. Tehnisko bojājumu vai avāriju gadījumos autobusiem bez pasažieriem, kas dodas nodrošināt tālāku pasažieru pārvadāšanu, atļaujas nav nepieciešamas.

5. Veicot šā panta 2. punktā minētos pārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt noformētam brauciena formulāram ar pasažieru sarakstu. Par formulāra veidlapas formu vienojas šā Nolīguma 17. pantā minētā Kopējā Komisija.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

6. pants

Jebkur am pārvadātājam, kas veic kravu pārvadājumus saskaņā ar šā Nolīguma 1. pantu starp abām valstīm, tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai vai pārvadājot kravu starp otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un trešajām valstīm, nepi e ciešama otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja, ja vien 17. pantā minēta Kopējā Komisija nav pieņēmusi citu lēmumu.

7. pants

Par 6. pantā minēto atļauju skaitu un veidu, kā arī par citiem pārvadājumu nosacījumiem vienojas šā Nolīguma 17. pantā minētā Kopējā Komisija.

8. pants

1. Atļauja nav nepieciešama:

a) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja mainīts lidojuma maršruts;

b) autotransporta līdzekļa vai to daļu pārvadāšanai, kas bojāti vai avarējuši, veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu;

c) bēru pārvadājumiem;

d) sadzīves priekšmetu pārvietošanai, mainot dzīves vietu;

e) pasta pārvadājumiem;

f) izstādēm un gadatirgiem paredzētu eksponātu un ar to saistīto iekārtu pārvadāšanai;

g) piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām un cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī priekšmetu pārvadāšanai, kas paredzēti radio ierakstiem, filmu un televīzijas raidījumu veidošanai;

h) zivju un bišu pārvadāšanai;

i) mājlopu pārvadāšanai speciālos autotransporta līdzekļos;

j) medikamentu un iekārtu pārvadāšanai, kas paredzētas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu gadījumos;

k) autotransporta līdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts palīdzības sniegšanai, lai nomainītu citā valstī bojātu autotransporta līdzekli un turpinātu pārvadājumu, izmantojot bojātajam autotransporta līdzeklim izsniegto atļauju;

l) citās valstīs reģistrētām piekabēm vai puspiekabēm, ar ko veic pārvadājumus vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs;

m) tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem, kas dodas sniegt palīdzību bojātiem vai avarējušiem autotransporta līdzekļiem;

n) priekšmetu un iekārtu pārvadāšanai, kas paredzētas tikai un vienīgi reklāmas un informācijas vajadzībām;

o) pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas.

2. Veicot šā panta 1.punktā minētos pārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgais pārvadājums atbilst kādam no šajā punktā uzskaitītajiem nosacījumiem.

9. pants

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēto autotransporta līdzekļu svars un/vai izmēri pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valstī noteiktās normas, tad pārvadājumu veikšanai šīs valsts teritorijā nepieciešama speciāla atļauja, ko izdod šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija. Sp e ciāla otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja nepieciešama arī, pārvadājot bīstamas kravas un atkritumus.

2. Atļaujās, kas izsniegtas šā panta 1. punktā minētajiem pārvadājumiem, var būt norādīts konkrēts brauciena maršruts.

VISP ĀRĪGIE NOSACĪJUMI

10. pants

1. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro šajā teritorijā spēkā esošie pārvadājumu, satiksmes un muitas noteikumi.

2. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētajiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savas valsts teritorijā reģistrētajiem autotransporta līdzekļiem.

11. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek savstarpēji atbrīvoti no ceļu nodokļa un ar transporta līdzekļu īpašumu un lietošanu saistīto nodokļu maksājumiem.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un ar autoceļu infrastruktūras izmantošanu saistītajiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajiem autotransporta līdzekļiem no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) autotransporta līdzekļi;

b) degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs;

c) rezerves daļas, ko ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā bojātu autotransporta līdzekļu remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju uzraudzībā.

12. pants

Jautājumi, kurus neregulē šā Nolīguma nosacījumi, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir abas valstis, risināmi saskaņā ar katras valsts tiesību normām.

13. pants

Līgumslēdzēju Pušu pārvadātājam nav atļauts veikt pasažieru un kravu pārvadājumus starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nav izdevusi speciālu atļauju.

14. pants

Atļaujām, kas izdotas saskaņā ar šā Nolīguma 3., 5., 6. un 13. pantu, kā arī pārējiem dokumentiem, ko paredz šis Nolīgums, jāatrodas autotransporta līdzeklī un pēc kontrolējošo institūciju pilnvarotu pārstāvju pieprasījuma tie jāuzrāda pārbaudei.

15. pants

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pārkāpj kādu šā Nolīguma noteikumu, tad šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai par to jāziņo otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajām institūcijām.

2. Šā panta 1. punktā minēto Nolīguma pārkāpumu gadījumos tās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, kuras valsts teritorijā pārkāpums noticis, var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija:

a) brīdina pārvadātāju, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā viņam tiks aizliegta pārvadājumu veikšana šīs valsts teritorijā uz laiku vai pavisam;

b) aizliedz pārvadātājam veikt pārvadājumus šīs valsts teritorijā daļēji vai pavisam.

3. Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi šādas sankcijas, par to jāziņo otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcij ai.

4. Šā panta nosacījumi neizslēdz likumīgās sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kuras teritorijā pārkāpums noticis.

16. pants

Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai par kompetentajām institūcijām, kas pilnvarotas izpildīt šā Nolīguma prasības un apmainīties ar nepieciešamo statistisko un citu informāciju.

17. pants

Lai nodrošinātu šā Nolīguma izpildi, Līgumslēdzējas Puses no kompetento institūciju pārstāvjiem izveido Kopējo Komisiju, kas satiekas nepieciešamības gadījumā pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju pieprasījuma pārmaiņus abu valstu teritorijās.

18. pants

1. Līgumslēdzējas Puses rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo viena otrai par to, ka katrā no valstīm izpildītas visas tiesību normu prasības, lai Nolīgums attiecīgajā valstī stātos spēkā. Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad sniegts pēdējais paziņojums.

2. Nolīgums paliek spēkā vienu gadu no tā spēkā stāšanās dienas un turpmāk tā darbības termiņš automātiski pagarinās no gada uz gadu, ja vien kāda no Līgumslēdzējām Pusēm vismaz sešus mēnešus iepriekš pa diplomātiskajiem kanāliem nav rakstiski paziņojusi par savu nodomu pārtraukt Nolīguma darbību.

Parakstīts Rīgā 1998. gada "9." aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, slovāku un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Slovākijas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Valdis Birkavs, Jans Jasovskis,
ārlietu ministrs satiksmes, pasta un telekomunikāciju ministrs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Slovākija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 12.12.1998.
Parakstīts:
 09.04.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 331/332, 04.11.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
572
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"