Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās padomes nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Šveices Konfederācijas Federālā padome (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"),

vēloties sekmēt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām, vienojās par sekojošo:

1. pants

Darbības sfēra

Šā Nolīguma noteikumi piemērojami pasažieru un kravu pārvadājumiem, kuri tiek veikti no jebkuras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, uz to vai arī tranzītā cauri šīs valsts teritorijai ar transporta līdzekļiem, kuri reģistrēti otras Līgumslēdzējas Puses valsts terit o rijā.

2. pants

Definīcijas

Šā Nolīguma ietvaros:

1. "Pārvadātājs" ir fiziska persona vai juridiska persona, kura vai nu Latvijas Republikā, vai Šveicē saskaņā ar savā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesīga veikt pasažieru vai kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu.

2. "Transporta līdzeklis" ir jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, ieskaitot ar to savienotu piekabi vai puspiekabi, kas paredzēts:

a) vairāk par deviņu pasažieru (vadītāja vietu ieskaitot),

b) kravu pārvadāšanai.

3. "Atļauja" ir jebkurš dokuments, kas nepieciešams saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem tiesību aktiem un dod pārvadātājiem tiesības veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus atbilstoši šā Nolīguma noteikumiem.

3. pants

Pasažieru pārvadājumi

1. Atļaujas nav nepieciešamas neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, kas atbilst šādiem noteikumiem:

a) visa brauciena laikā, kas sākas un beidzas valstī, kurā transporta līdzeklis reģistrēts, ar vienu un to pašu transporta līdzekli tiek pārvadāti vieni un tie paši pasažieri un brauciena laikā vai, pieturot ārpus šīs valsts teritorijas, pasažieri netiek ne uzņemti, ne izsēdināti (braucieni "ar slēgtām durvīm"); vai

b) pasažieru grupa no kādas vietas valstī, kurā transporta līdzeklis reģistrēts, tiek pārvadāta uz kādu vietu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un transporta līdzeklis bez pasažieriem atgriežas valstī, kurā tas reģistrēts; vai

c) pasažieru grupa no kādas vietas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek pārvadāta uz kādu vietu valstī, kurā transporta līdzeklis reģistrēts, ja pirms šā pakalpojuma uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju tiek veikts brauciens bez pasažieriem un

* pasažieru grupas saskaņā ar pārvadājuma līgumu tiek izveidotas pirms ierašanās tās valsts teritorijā, kurā tās tiek uzņemtas; vai

* pasažieru grupas, kuras iepriekš uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju saskaņā ar "b" apakšpunkta nosacījumiem aizvedis tas pats pārvadātājs, tagad tiek nogādātas uz citu valsti; vai

* pasacieri ir tiku ši ielūgti braucienam uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, turklāt persona, kura ielūdz, sedz pārvadāšanas izmaksas. Pasažieri ir savstarpēji vienota personu grupa, kura nav izveidota tikai ar mērķi veikt šo braucienu;

d) ja cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai tiek veikti tranzīta braucieni "ar slēgtām durvīm".

2. Atļaujas nav nepieciešamas regulāriem pasažieru pārvadājumiem, kas atbilst šādiem noteikumiem:

* tiek veikti sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai tranzītā cauri tai ar pasažieru izvietošanu naktsmītnēs; kā arī

* sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu ietvaros tiek veikti transporta līdzekļu braucieni bez pasažieriem.

3. Veicot šā panta 1. un 2. punktā minētos pārvadājumus, jāved līdzi kontroles dokuments.

4. Pārvadājumiem, kas neatbilst šā panta 1. un 2. punkta noteikumiem, atļaujas nepieciešamas saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu nacionālo tiesību aktu prasībām. Atļaujas tiek izdotas, ievērojot savstarpības principu.

4. pants

Kravu pārvadājumi

Jebkuram vienas Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrētam pārvadātājam ir tiesības uz laiku iebraukt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar transporta līdzekļiem ar kravu vai bez tās, kravu pārvadāšanai:

a) no vietas, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uz jebkuru vietu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā; vai

b) no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz kādu trešo valsti vai no trešās valsts uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts ter itoriju; vai

c) tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai.

5. pants

Nacionālo tiesību normu piemērošana

Visos jautājumos, kurus neregulē šis Nolīgums, vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un viņu transporta līdzekļu apkalpēm, veicot pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir jāievēro tur spēkā esošie likumi un citi normatīvie akti, kuri netiek piemēroti diskriminējoši.

6. pants

Kabotāžas pārvadājumu aizliegums

Nav atļauti pasažieru un kravu kabotāžas pārvadājumi, t.i. pārvadājumi, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātāji veic starp divām vai vairākām vietām otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Šā Nolīguma 10. pantā minētā Kopējā Komisija var vienoties par atvieglojumiem šajā jautājumā.

7. pants

Pārkāpumi

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas sekmē to, lai pārvadātāji ievērotu šā Nolīguma noteikumus.

2. Pret pārvadātājiem un transporta līdzekļu vadītājiem, kuri, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir pārkāpuši šā Nolīguma noteikumus vai šajā valstī spēkā esošo, ar autotransporta pārvadājumiem saistīto likumu un citu normatīvo aktu vai ceļu satiksmes noteikumu prasības, pēc šīs valsts kompetento institūciju pieprasījuma transporta līdzekļa reģistrācijas valsts institūc i jas veic šādus pasākumus:

a) izsaka brīdinājumu;

b) uz laiku, daļēji vai pilnīgi aizliedz veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā izdarīts pārkāpums.

3. Institūcija, kas veikusi kādu no minētajiem pasākumiem, informē par to otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas.

4. Tās Līgumslēdzējas Puses valsts tiesām vai citām pilnvarotām institūcijām, kuras teritorijā izdarīti pārkāpumi, ir tiesības piemērot sankcijas saskaņā ar savām nacionālajiem tiesību aktiem.

8. pants

Kompetentās institūcijas

Līgumslēdzējas Puses informē viena otru par savas valsts kompetentajām institūcijām, kuras ir pilnvarotas īstenot šo Nolīgumu. Šīs institūcijas strādā tiešā sadarbībā viena ar otru.

9. pants

Nolīguma izpildes noteikumi

Par šā Nolīguma izpildes noteikumiem Līgumslēdzējas Puses vienojas Protokolā, kas ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

10. pants

Kopējā Komisija

1. Šā Nolīguma izpildes nodrošināšanai Līgumslēdzējas Puses izveido Kopējo Komisiju.

2. Kopējā Komisija risina arī jautājumus par šā Nolīguma 9. pantā minētā Protokola piemērošanu.

3. Jebkuras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas var pieprasīt šīs Kopējās Komisijas sasaukšanu; tās sēdes notiek pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

11. pants

Pielietošana Lihtenšteinas hercogistē

Saskaņā ar Lihtenšteinas hercogistes formālo vēlēšanos Nolīguma noteikumi attiecas arī uz Lihtenšteinas hercogisti, kamēr tā ar Šveici ir saistīta ar vienotu muitas līgumu.

12. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Abas Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem, apmainoties notām, paziņos viena otrai, ka izpildītas visas nacionālajos tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz šā Nolīguma stāšanos spēkā. Šis Nolīgums stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad nosūtīta pēdējā no diplomātiskajām notām par tā akceptēšanu saskaņā ar nacionālajos tiesību aktos paredzētajām prasībām. Provizoriski šis Nolīgums tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas.

2. Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku; katra Līgumslēdzēja Puse var izbeigt tā darbību, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms kalendārā gada beigām rakstiski paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei.

TO APLIECINOT, savu valdību pienācīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Nolīgumu.

Parakstīts Rīgā 1998. gada 28. aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un vācu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Tekstu atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts vācu valodā.

Latvijas Republikas Šveices Konfederācijas
valdības vārdā Federālās padomes vārdā
Vilis Krištopāns, Dr.Max Friedli,
satiksmes ministrs satiksmes pārvaldes direktors
Protokols
Saskaņā ar Rīgā 1998. gada 28. aprīlī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās padomes Nolīguma par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 9. pantu

tiek nolemts sekojošais:

1. Pasažieru pārvadājumi (3. pants)

Veicot Nolīguma 3. panta 1. un 2. punktā minētos pārvadājumus, nepieciešams brauciena formulārs ar pasažieru sarakstu. Šo dokumentu paraugi pievienoti pielikumā un ir šā Protokola neatņemama sastāvdaļa.

Iesniegumi atļauju piešķiršanai pārvadājumiem, kuri neatbilst Nolīguma 3. panta 1. un 2. punktā minētajiem noteikumiem (piemēram, regulāri pasažieru pārvadājumi), ir jāiesniedz kompetentajai institūcijai valstī, kurā transporta līdzeklis reģistrēts; tā nosūta akceptētos iesniegumus otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai vai informē to par atteikumu.

Pārvadātājiem savos iesniegumos jāuzrāda kustības saraksts, braukšanas tarifi, maršruts, kā arī cita informācija pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma. Atļauju izsniegšanas kārtību un citus ar to saistītos jautājumus nosaka Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, kopīgi vienojoti e s uz savstarpības principiem.

Institūcija, kas izsniegusi atļauju, informē par to otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju, nosūtot tai izsniegtās atļaujas kopiju.

Atļaujas ir jāved līdzi transporta līdzekļos un jāuzrāda pēc kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

Veicot tranzīta braucienus bez pasažieriem, pārvadātājam ir jāpierāda, ka viņš šķērso otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju bez pasažieriem.

Transporta līdzekļiem, kas ir paredzēti bojāta vai avārijā cietuša autobusa aizstāšanai, nav nepieciešama atļauja braucienam bez pasažieriem, ja tiek uzrādīts atbilstošs dokuments.

2. Kravu pārvadājumi (4. pants)

Veicot pārvadājumus ar transporta līdzekli, kura sastāvā ietilpst atsevišķi elementi (piem., piekabes vai puspiekabes), šā Nolīguma nosacījumi attiecināmi uz visu šo transporta līdzekļu grupu, ja kravas automobilis vai vilcējs ir reģistrēts vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm.

3. Nacionālo tiesību normu piemērošana (5. pants)

Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka Nolīguma 5. panta noteikumi īpaši attiecas uz tiesību normām par pārvadājumiem ar autotransportu, ceļu satiksmi, transporta līdzekļu pieļaujamajiem izmēriem un svaru, transporta līdzekļu apkalpju darba un atpūtas režīmu, braukšanas laiku kā arī nodokļiem, ceļa nodevām un a d ministratīvajām nodevām. No otras Līgumslēdzējas Puses pārvadātāja nevar tikt iekasēta transporta līdzekļa valsts nodeva, kas attiecas tikai uz savā valstī reģistrētiem transporta līdzekļiem.

4. Kompetentās institūcijas (8. pants)

Kompetentās institūcijas šā Nolīguma īstenošanai:

Latvijas Republikā:

Satiksmes ministrija

Gogoļa iela - 3

LV - 1743 Rīga

Šveicē:

Eidgenössisches Departement fūr Umvelt, Verkehr, Energie

und Kommunikation

Bundesamt fūr Verkehr

CH - 3003 Bern

(Šveices Konfederācijas Vides, satiksmes, enerģijas un

sakaru departaments; Federālais satiksmes dienests)

5. Transporta līdzekļu pieļaujamie izmēri un svars.

Attiecībā uz transporta līdzekļu izmēriem un svaru katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrētiem transporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savā valstī reģistrētiem transporta līdzekļiem.

Gadījumā, ja transporta līdzekļu izmēri un/vai svars pārsniedz Līgumslēdzējas Puses nacionālo tiesību aktos noteiktos pieļaujamos lielumus, pārvadājumu veikšanai tiek noteikta šāda kārtība:

Šveicē:

Latvijas Republikā reģistrētie transporta līdzekļi drīkst iebraukt Konfederācijas juridiskā un policijas departamenta noteiktajā robežzonā ar Šveices muitas dienesta vai Federālās Autoceļu pārvaldes Ceļu satiksmes departamenta Bernē izdotu speciālu atļauju. Par robežzonu uzskatāma teritorija 10 kilometru attālumā ap muitas punktu.

Pārvadājumiem ārpus šīs robežzonas Federālās Autoceļu pārvaldes Ceļu satiksmes departaments (adrese: Bundesamt fūr Strassen, Hauptabteilung Strassenverkehr, CH - 3003 Bern; telefakss: + 31 963 43 03) izsniedz īpašas atļaujas tikai nedalāmo kravu pārvadājumiem, ja ceļa apstākļi pieļauj šādas atļaujas piešķiršanu. Pieprasījumi atļaujas saņe m šanai iepriekš jāiesniedz minētajai institūcijai.

Transporta līdzekļa reģitrācijas dokumentā norādītā pilnā masa nekādā gadījumā nedrīkst tikt pārsniegta.

Latvijas Republikā:

Šveices Konfederācijas teritorijā reģistrētie transporta līdzekļi drīkst iebraukt Latvijas Republikas teritorijā ar Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (adrese: Ceļu satiksmes drošības direkcija, Miera ielā 25, Rīga LV - 1001; fakss: + 371 7 828301) izdotu speciālu atļauju. Pieprasījumi atļauju saņemšanai jānosūta minētajai institūcijai vismaz 10 dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas.

6. Muitas noteikumi

Nemaksājot muitas nodevas, bez ievešanas aizliegumiem un ierobežojumiem atļauts ievest otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā degvielu, kas atrodas uz laiku iebraucošu transporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs.

Nemaksājot muitas nodevas, bez ievešanas aizliegumiem un ierobežojumiem atļauts uz laiku ievest otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā rezerves daļas, kas paredzētas jau iepriekš uz laiku iebraukuša konkrēta transporta līdzekļa remontam.

Līgumslēdzējas Puses var paredzēt šīm rezerves daļām ievešanas formalitāšu kārtošanu, noformējot atļauju pagaidu ievešanai. Nomainītās detaļas ir jāmuito un jāizved vai jāiznīcina muitas iestāžu uzraudzībā.

Par akstīts Rīgā 1998. gada 28. aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un vācu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Tekstu atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts vācu valodā.

Latvijas Republikas Šveices Konfederācijas
valdības vārdā Federālās padomes vārdā
Vilis Krištopāns, Dr.Max Friedli,
satiksmes ministrs satiksmes pārvaldes direktors
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Lihtenšteina
 Šveice
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 13.12.1998.
Parakstīts:
 28.04.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 331/332, 04.11.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
506
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"