Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
KONVENCIJA PAR EIROPAS PATENTU PIEŠĶIRŠANU
(Eiropas Patentu Konvencija)

pieņemta 1973. gada 5. oktobrī, grozīta ar 1991. gada 17. decembra aktu par EPK 63. panta grozījumiem, un Eiropas Patentu organizācijas Administratīvās padomes 1978. gada 21. decembra, 1994. gada 13. decembra, 1995. gada 20. oktobra, 1996. gada 5. decembra un 1998. gada 10. decembra lēmumiem.

PREAMBULA

Dalībvalstis,

VĒLOTIES stiprināt sadarbību starp Eiropas valstīm izgudrojumu tiesiskajā aizsardzībā,

VĒLOTIES, lai šo aizsardzību šajās valstīs var iegūt vienas patentu piešķiršanas procedūras rezultātā, un lai šādi piešķirti patenti atbilstu noteiktiem standartiem,

VĒLOTIES šim nolūkam noslēgt vienošanos (Konvenciju), kas nodibina Eiropas Patentu organizāciju, kura izveido īpašu nolīgumu Konvencijas intelektuālā īpašuma aizsardzībai 19. panta nozīmē, kas parakstīta Parīzē 1883. gada 20. martā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1967. gada 14. jūlijā, un reģionālu patentu līgumu Patentu kooperācijas līguma 45. panta 1. daļas nozīmē, kas pieņemts 1970. gada 19. jūnijā,

ir vienojušās par sekojošo:

I daļa

VISPĀRĒJIE UN INSTITUCIONĀLIE NOTEIKUMI

I nodaļa

Vispārējie noteikumi

1. pants

Eiropas tiesības patentu piešķiršanā

Ar šo Konvenciju tiek nodibināta visām dalībvalstīm kopēja tiesību sistēma patentu piešķiršanai uz izgudrojumiem.

2. pants

Eiropas patents

(1) Patentus, kas piešķirti saskaņā ar Konvenciju, sauc par Eiropas patentiem.

(2) Eiropas patents katrā dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas piešķirts, bauda tādas pašas tiesības un ir pakļauts tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalsts nacionālais patents, ja Konvencijā nav paredzēts citādi.

3. pants

Teritoriālais spēks

Eiropas patenta piešķiršanu var prasīt attiecībā uz vienu vai vairākām dalībvalstīm.

4. pants

Eiropas Patentu organizācija

(1) Ar Konvenciju tiek nodibināta Eiropas Patentu organizācija (turpmāk saukta par Organizāciju). Tā ir administratīvi un finansiāli neatkarīga institūcija.

(2) Organizācijas struktūrvienības ir:

(a) Eiropas Patentu iestāde;

(b) Administratīvā padome.

(3) Organizācijas uzdevums ir piešķirt Eiropas patentus. Šo uzdevumu veic Eiropas Patentu iestāde, kuru pārrauga Administratīvā padome.

II nodaļa

Eiropas Patentu organizācija

5. pants

Juridiskais statuss

(1) Organizācija ir juridiska persona.

(2) Katrā dalībvalstī Organizācija bauda visplašākās tiesības, kādas tiek piešķirtas juridiskām personām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem; arī tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, un tā var būt puse tiesvedībā.

(3) Organizāciju pārstāv Eiropas Patentu iestādes prezidents.

6. pants

Atrašanās vieta

(1) Organizācija atrodas Minhenē.

(2) Eiropas Patentu iestāde atrodas Minhenē. Tai ir filiāle Hāgā.

7. pants

Eiropas Patentu iestādes palīgiestādes

Ar Administratīvās padomes lēmumu, ja ir nepieciešams, dalībvalstīs un rūpnieciskā īpašuma starpvalstu organizāciju ietvaros var izveidot Eiropas Patentu iestādes palīgiestādes informācijas apmaiņai un saziņai, ja šīs dalībvalstis vai attiecīgās organizācijas tam piekrīt.

8. pants

Privilēģijas un imunitātes

Konvencijai pievienotais Protokols par privilēģijām un imunitātēm nosaka apstākļus, kādos Organizācija, Administratīvās padomes locekļi, Eiropas Patentu iestādes darbinieki un citas minētajā Protokolā nosauktās personas, ja tās pilda Organizācijas uzdevumus, bauda katrā dalībvalstī privilēģijas un imunitātes, kas nepieciešamas viņu pienākumu izpildei.

9. pants

Atbildība

(1) Organizācijas līgumsaistības regulē konkrētam līgumam piemērojamais likums.

(2) Organizācijas atbildību par jebkuru zaudējumu, ko radījuši Eiropas Patentu iestādes darbinieki, veicot savus darba pienākumus, kas neizriet no līgumiem, regulē Vācijas Federatīvās Republikas likumi. Atbildību par zaudējumiem, ko ir radījusi Hāgas filiāle vai palīgiestādes, vai to darbinieki, regulē tās dalībvalsts likumi, kurā filiāle vai palīgiestāde atrodas.

(3) Eiropas Patentu iestādes darbinieku personisko atbildību pret Organizāciju regulē Dienesta noteikumi vai darba līgums.

(4) Šī panta 1. un 2. daļā minētos strīdus izskata šādas tiesas:

(a) 1. daļā minētos strīdus - Vācijas Federatīvās Republikas tiesas, ja līgumā, kas noslēgts starp pusēm, nav norādīta citas valsts tiesa;

(b) 2. daļā minētos strīdus - Vācijas Federatīvās Republikas tiesas vai tās dalībvalsts tiesas, kuru teritorijā atrodas filiāle vai palīgiestāde.

III nodaļa

Eiropas Patentu iestāde

10. pants

Vadība

(1) Eiropas Patentu iestādi vada prezidents, kurš par iestādes darbību atskaitās Administratīvajai padomei.

(2) Šim nolūkam prezidentam ir šādas funkcijas un pilnvaras:

(a) veikt nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina Eiropas Patentu iestādes darbību, arī iekšējo administratīvo instrukciju pieņemšanu un publisku ieteikumu izstrādāšanu;

(b) noteikt, kādas darbības tiek veiktas Eiropas Patentu iestādē Minhenē un kādas tās filiālē Hāgā, ja tās nav noteiktas Konvencijā;

(c) iesniegt Administratīvai padomei priekšlikumus par Konvencijas grozīšanu un priekšlikumus vispārējiem noteikumiem vai lēmumiem, kas ir Administratīvās padomes kompetencē;

(d) sastādīt un īstenot budžetu, arī grozīto vai papildināto budžetu;

(e) iesniegt vadības ziņojumu Administratīvai padomei vienu reizi gadā;

(f) veikt personāla pārraudzību;

(g) iecelt un paaugstināt amatā darbiniekus, kā norādīts 11. pantā;

(h) veikt citus, 11. pantā neminētus, disciplinārus pasākumus attiecībā pret darbiniekiem, un var ieteikt Administratīvai padomei 11. panta 2. un 3. daļā minētos disciplināros pasākumus pret darbiniekiem;

(i) var deleģēt savas funkcijas un pilnvaras.

(3) Prezidentam palīdz vairāki viceprezidenti. Ja prezidents ir prombūtnē vai nevesels, viens no viceprezidentiem ieņem viņa vietu saskaņā ar procedūru, kuru izstrādā Administratīvā padome.

11. pants

Vadošo darbinieku iecelšana

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidentu ieceļ ar Administratīvās padomes lēmumu.

(2) Viceprezidentus ieceļ ar Administratīvās padomes lēmumu pēc konsultēšanās ar prezidentu.

(3) Apelācijas padomju un Paplašinātās apelācijas padomes locekļus, arī priekšsēdētājus, ieceļ ar Administratīvās padomes lēmumu pēc Eiropas Patentu iestādes prezidenta ieteikuma. Viņus var iecelt atkārtoti ar Administratīvās padomes lēmumu pēc konsultēšanās ar Eiropas Patentu iestādes prezidentu.

(4) Administratīvā padome īsteno 1. līdz 3. daļā minētos disciplināros pasākumus pret darbiniekiem.

12. pants

Darbinieku amata pienākumi

Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem, pat pēc darba līguma beigām, ir pienākums neizpaust un neizmantot informāciju, kas pēc savas būtības ir profesionāls noslēpums.

13. pants

Strīdi starp Organizāciju un Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem

(1) Eiropas Patentu iestādes darbinieki un bijušie darbinieki vai to tiesību pārņēmēji var vērsties Starptautiskās Darba Organizācijas Administratīvajā šķīrējtiesā strīdu gadījumos ar Eiropas Patentu organizāciju, atbilstoši šīs šķīrējtiesas statūtiem, termiņos un pie nosacījumiem, kas noteikti Dienesta noteikumos pastāvīgajiem darbiniekiem vai Pensionēšanās noteikumos, vai kas izriet no citu darbinieku darba nosacījumiem.

(2) Apelācija ir pieļaujama tikai tad, ja attiecīgā persona ir izsmēlusi tās pārsūdzības iespējas, kas viņai ir pieejamas attiecīgi saskaņā ar Dienesta noteikumiem, Pensionēšanās noteikumiem vai darba nosacījumiem.

14. pants

Eiropas Patentu iestādes darba valodas

(1) Eiropas Patentu iestādes oficiālās valodas ir angļu, franču un vācu valoda. Eiropas patenta pieteikumi jāiesniedz vienā no šīm valodām.

(2) Tomēr fiziskās un juridiskās personas, kuru dzīves vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī, kurā oficiālā valoda ir cita, nevis angļu, franču vai vācu, un šīs valsts pilsoņi, kuru dzīves vieta ir ārvalstī, var iesniegt Eiropas patentu pieteikumus minētās valsts oficiālajā valodā. Šajā gadījumā pieteikuma tulkojums vienā no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām jāiesniedz termiņā, kas noteikts Reglamentā; šo tulkojumu var saskaņot (precizēt) ar pieteikuma oriģinālo tekstu visā lietvedības gaitā Eiropas Patentu iestādē.

(3) Eiropas Patentu iestādes oficiālā valoda, kurā Eiropas patentu pieteikumi ir iesniegti vai 2. daļā norādītajos gadījumos tulkoti, attiecībā uz šiem pieteikumiem un pēc tiem piešķirtajiem patentiem tiek lietota kā lietvedības valoda visās darbībās Eiropas Patentu iestādē, ja Reglaments neparedz citu kārtību.

(4) Šī panta 2. daļā minētās personas arī dokumentus, kas jāiesniedz noteiktā termiņā, var iesniegt attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā. Šo dokumentu tulkojums lietvedības valodā jāiesniedz Reglamentā noteiktā termiņā; Reglamentā paredzētos gadījumos tulkojumu var iesniegt citā oficiālajā Eiropas Patentu iestādes valodā.

(5) Ja dokuments, kas nav Eiropas patenta pieteikuma sastāvdaļa, nav iesniegts Konvencijā paredzētā valodā vai, ja saskaņā ar Konvenciju paredzētais tulkojums nav iesniegts noteiktā termiņā, šāds dokuments tiek uzskatīts par nesaņemtu.

(6) Eiropas patenta pieteikumus publicē lietvedības valodā.

(7) Eiropas patenta specifikāciju publicē lietvedības valodā; specifikācija ietver pretenziju tulkojumu divās pārējās Eiropas Patentu iestādes oficiālajās valodās.

(8) Visās trijās oficiālajās Eiropas Patentu iestādes valodās publicē:

(a) Eiropas Patentu biļetenu;

(b) Eiropas Patentu iestādes Oficiālo vēstnesi.

(9) Ieraksti Eiropas Patentu reģistrā tiek izdarīti trīs oficiālajās Eiropas Patentu iestādes valodās. Šaubu gadījumos par autentisko tekstu uzskata tekstu lietvedības valodā.

15. pants

Par procedūru atbildīgās struktūrvienības

Lai īstenotu Konvencijā paredzētās procedūras, Eiropas patentu iestādē ir izveidotas šādas struktūrvienības:

(a) Pieteikumu saņemšanas sektors;

(b) Patentmeklējumu nodaļas;

(c) Ekspertīzes nodaļas;

(d) Iebildumu nodaļas;

(e) Juridiskā nodaļa;

(f) Apelācijas padomes;

(g) Paplašinātā apelācijas padome.

16. pants

Pieteikumu saņemšanas sektors

Pieteikumu saņemšanas sektors atrodas Hāgas filiālē. Tas ir atbildīgs par katra Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanas un formālo prasību atbilsmes pārbaudi līdz brīdim, kad pieteicējs iesniedz lūgumu par ekspertīzi vai kad pieteicējs ir norādījis, ka viņš vēlas turpināt pieteikuma lietvedību saskaņā ar 96. panta 1. daļu. Tas ir atbildīgs arī par Eiropas patenta pieteikumu un Eiropas patentmeklējumu ziņojumu publicēšanu.

17. pants

Patentmeklējumu nodaļas

Patentmeklējumu nodaļas atrodas Hāgas filiālē. Tās ir atbildīgas par Eiropas patentmeklējumu ziņojumu sastādīšanu.

18. pants

Ekspertīzes nodaļas

(1) Ekspertīzes nodaļas ir atbildīgas par katra Eiropas patenta pieteikuma ekspertīzi.

(2) Ekspertīzes nodaļa sastāv no trim tehniskas kvalifikācijas ekspertiem. Tomēr parasti ekspertīzi līdz lēmuma pieņemšanai veic viens nodaļas eksperts. Pieteikuma mutiska izskatīšana notiek visu ekspertīzes nodaļas ekspertu klātbūtnē. Ja ekspertīzes nodaļa uzskata, ka lēmuma pieņemšana pēc būtības prasa, lai tajā piedalītos juridiski kvalificēts eksperts, tā var paplašināt ekspertīzes nodaļu, iekļaujot tās sastāvā juristu. Balsu paritātes gadījumā nodaļas vadītāja balss ir izšķiroša.

19. pants

Iebildumu nodaļas

(1) Iebildumu nodaļa ir atbildīga par iebildumu izskatīšanu, kas iesniegti pret Eiropas patentiem.

(2) Iebildumu nodaļu veido trīs tehniskas kvalifikācijas eksperti, vismaz divi no kuriem nav piedalījušies patenta piešķiršanas procedūrā, pret kuru ir iesniegts iebildums. Eksperts, kurš ir piedalījies patenta piešķiršanas procedūrā, nevar būt priekšsēdētājs. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas iebilduma lietā, Iebildumu nodaļa var uzticēt iebilduma izskatīšanu vienam no nodaļas ekspertiem. Mutiska izskatīšanas procedūra notiek visas nodaļas klātbūtnē. Ja Iebildumu nodaļa uzskata, ka lēmuma pieņemšana pēc būtības prasa, lai tajā piedalītos juridiski kvalificēts eksperts, tā var paplašināt Iebildumu nodaļu, iekļaujot tās sastāvā juristu, kurš nav piedalījies patenta piešķiršanas procedūrā. Balsu paritātes gadījumā nodaļas vadītāja balss ir izšķiroša.

20. pants

Juridiskā nodaļa

(1) Juridiskā nodaļa ir atbildīga par lēmumiem par ierakstu izdarīšanu Eiropas Patentu reģistrā un par pārstāvju ierakstīšanu profesionālo pārstāvju sarakstā vai dzēšanu no tā.

(2) Juridiskās nodaļas lēmumus pieņem viens juridiski kvalificēts loceklis.

21. pants

Apelācijas padomes

(1) Apelācijas padomes ir atbildīgas par apelāciju izskatīšanu, kas iesniegtas pret Pieteikumu saņemšanas sektora, Ekspertīzes nodaļu, Iebildumu nodaļu un Juridiskās nodaļas lēmumiem.

(2) Apelācijas pret Pieteikumu saņemšanas sektora vai Juridiskās nodaļas lēmumiem izskata Apelācijas padome, kas sastāv no trim juridiski kvalificētiem locekļiem.

(3) Apelācijas pret Ekspertīzes nodaļu lēmumiem izskata Apelācijas padome, ko veido:

(a) divi tehniski kvalificēti locekļi un viens juridiski kvalificēts loceklis, ja lēmums attiecas uz Eiropas patenta pieteikuma noraidīšanu vai Eiropas patenta piešķiršanu, un to bija pieņēmusi Ekspertīzes nodaļa, kas sastāvējusi no mazāk nekā četriem locekļiem;

(b) trīs tehniski kvalificēti locekļi un divi juridiski kvalificēti locekļi, ja lēmumu bija pieņēmusi Ekspertīzes nodaļa četru locekļu sastāvā, vai, ja Apelācijas padome uzskata, ka lietas būtība prasa šādu padomes sastāvu;

(c) trīs juridiski kvalificēti locekļi visos pārējos gadījumos.

(4) Apelācijas pret Iebildumu nodaļas lēmumiem izskata Apelācijas padome, ko veido:

(a) divi tehniski kvalificēti locekļi un viens juridiski kvalificēts loceklis, ja lēmumu bija pieņēmusi Iebildumu nodaļa triju locekļu sastāvā;

(b) trīs tehniski kvalificēti locekļi un divi juridiski kvalificēti locekļi, ja lēmumu bija pieņēmusi Iebildumu nodaļa četru locekļu sastāvā, vai, ja Apelācijas padome uzskata, ka lietas būtība prasa šādu padomes sastāvu.

22. pants

Paplašinātā apelācijas padome

(1) Paplašinātā apelācijas padome ir atbildīga par:

(a) tiesību būtības jautājumiem, kurus tai iesniedz Apelācijas padomes;

(b) atzinumu sniegšanu par tiesību jautājumiem, kurus tai iesniedz Eiropas Patentu iestādes prezidents saskaņā ar 112. panta nosacījumiem.

(2) Paplašinātā apelācijas padome pieņem lēmumus un sniedz atzinumus piecu juridiski kvalificētu locekļu un divu tehniski kvalificētu locekļu sastāvā. Viens no juridiski kvalificētajiem locekļiem ir priekšsēdētājs.

23. pants

Apelācijas padomju locekļu neatkarība

(1) Paplašinātās apelācijas padomes un Apelācijas padomju locekļus ieceļ uz pieciem gadiem, un viņus nevar šajā laikā atbrīvot no darba, ja vien atbrīvošanai nav nopietni iemesli, un, ja Administratīvā padome pēc Paplašinātās apelācijas padomes priekšlikuma nepieņem šādu lēmumu.

(2) Padomju locekļi nevar vienlaicīgi būt Pieteikumu saņemšanas sektora, Ekspertīzes nodaļu, Iebildumu nodaļu vai Juridiskās nodaļas darbinieki.

(3) Lēmumu pieņemšanā Apelācijas padomju locekļiem nav saistošas nekādas dienesta instrukcijas, un viņi ņem vērā vienīgi Konvenciju.

(4) Apelācijas padomju un Paplašinātās apelācijas padomes Procesuālos noteikumus pieņem saskaņā ar Reglamentu. Procesuālos noteikumus apstiprina Administratīvā padome.

24. pants

Apelācijas padomju locekļu atstatīšana un noraidīšana

(1) Apelācijas padomju vai Paplašinātās apelācijas padomes locekļi nevar piedalīties lietu izskatīšanā, kurās viņiem ir personiskas intereses, kurās viņi pirms tam bijuši iesaistīti kā kādas puses pārstāvji, vai kurās viņi piedalījušies lēmuma pieņemšanā, pret kuru tiek izskatīta apelācija.

(2) Ja Apelācijas padomes vai Paplašinātās apelācijas padomes loceklis uzskata, ka sakarā ar 1. daļā minētajiem apstākļiem vai sakarā ar jebkādu citu iemeslu viņam nevajadzētu piedalīties apelācijas izskatīšanā, viņš par to informē attiecīgo padomi.

(3) Ikviena puse 1. daļā minēto iemeslu dēļ vai sakarā ar aizdomām par ieinteresētību, var prasīt Apelācijas padomju vai Paplašinātās apelācijas padomes locekļu noraidīšanu. Noraidījums netiek pieņemts, ja puse, zinādama par noraidījuma iemesliem, jau sākusi piedalīties apelācijas procedūrā. Noraidījumu nevar pamatot ar locekļa nacionālo piederību.

(4) Šī panta 2. un 3. daļā minētajos gadījumos Apelācijas padomes un Paplašinātā apelācijas padome lemj par tālāko rīcību attiecīgā locekļa prombūtnē. Lai šādu lēmumu pieņemtu, loceklis, pret kuru ir izteikts noraidījums, tiek nomainīts ar viņa aizstājēju.

25. pants

Tehniskais atzinums

Pēc kompetentas nacionālās tiesas lūguma, kas izskata prasību par patenta pārkāpumu vai anulēšanu, Eiropas patentu iestādei par pienācīgu samaksu ir jāsniedz tehnisks atzinums par attiecīgo Eiropas patentu, par kuru notiek tiesvedība. Par šādu atzinumu atbildīga ir Ekspertīzes nodaļa.

IV nodaļa

Administratīvā padome

26. pants

Dalība

(1) Administratīvo padomi veido dalībvalstu pārstāvji un pārstāvju aizstājēji. Katra dalībvalsts ir tiesīga Administratīvajā padomē nozīmēt vienu pārstāvi un vienu pārstāvja aizstājēju.

(2) Katram Administratīvās padomes loceklim var būt padomnieki vai eksperti saskaņā ar Procesuālo noteikumu normām.

27. pants

Priekšsēdētājs

(1) Administratīvā padome ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no dalībvalstu pārstāvju un pārstāvju aizstājēju vidus. Priekšsēdētāja vietnieks ex officio aizvieto priekšsēdētāju, ja pēdējais nespēj veikt savus pienākumus.

(2) Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl amatā uz trim gadiem. Viņu var ievēlēt atkārtoti.

28. pants

Padome

(1) Ja ir vismaz astoņas dalībvalstis, Administratīvā padome var izveidot Valdi, kas sastāv no pieciem locekļiem.

(2) Administratīvās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir Valdes locekļi ex officio; pārējos trīs locekļus ievēl Administratīvā padome.

(3) Administratīvās padomes ievēlēto locekļu darbības termiņš ir trīs gadi. Šis termiņš nav atjaunojams.

(4) Valde veic uzdevumus, kurus tai uzdod Administratīvā padome, saskaņā ar Procesuālajiem noteikumiem.

29. pants

Sēdes

(1) Administratīvās padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents piedalās Administratīvās padomes sēdēs.

(3) Kārtējās sēdes Administratīvā padome sasauc vienu reizi gadā. Papildu sēdes var sasaukt pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai pēc vienas trešdaļas dalībvalstu lūguma.

(4) Administratīvās padomes sēdes notiek saskaņā ar iepriekš izstrādātu darbakārtību un Procesuālajiem noteikumiem.

(5) Pagaidu darbakārtība ietver visus jautājumus, kurus lūdz iekļaut dalībvalsts saskaņā ar Procesuālajiem noteikumiem.

30. pants

Novērotāju klātbūtne

(1) Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija apmeklē Administratīvās padomes sēdes saskaņā ar līguma nosacījumiem, kas ir noslēgts starp Eiropas Patentu organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju.

(2) Cita starpvalstu organizācija, kurai ir uzticēta starptautisko procedūru veikšana patentu jomā, ar kuru Organizācija ir noslēgusi līgumu, apmeklē Administratīvās padomes sēdes saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

(3) Administratīvā padome var uzaicināt jebkuru citu starpvalstu organizāciju un nevalstisku organizāciju, kuras darbībā Organizācija ir ieinteresēta, apmeklēt tās sēdes, kurās tiek apspriesti abpusēji interesējoši jautājumi.

31. pants

Administratīvās padomes darba valodas

(1) Administratīvās padomes sēdēs lieto angļu, franču un vācu valodu.

(2) Administratīvajai padomei iesniedzamos dokumentus un sēžu protokolus raksta visās trijās 1. daļā minētajās valodās.

32. pants

Personāls, telpas un aprīkojums

Eiropas patentu iestāde nodod Administratīvās padomes un katras tās izveidotās struktūras rīcībā tādu personālu, telpas un aprīkojumu, kāds ir nepieciešams to pienākumu veikšanai.

33. pants

Administratīvās padomes kompetence konkrētās lietās

(1) Administratīvās padomes kompetencē ir grozīt šādus Konvencijas noteikumus:

(a) Konvencijā noteiktos termiņus; uz 94. pantā noteikto termiņu to attiecina tikai gadījumos, kas paredzēti 95. pantā;

(b) Reglamentu.

(2) Administratīvā padome ir kompetenta saskaņā ar Konvenciju, pieņemt vai grozīt šādus Noteikumus:

(a) Noteikumus par finansēm;

(b) Eiropas Patentu iestādes Dienesta noteikumus pastāvīgajiem darbiniekiem un citu darbinieku darba noteikumus, pastāvīgo darbinieku un pārējo darbinieku algu līmeni, kā arī papildu labumu veidus un piešķiršanas noteikumus;

(c) Pensiju shēmas noteikumus un katru attiecīgo esošo pensiju palielināšanu, kas atbilst algu palielinājumam;

(d) Noteikumus par maksām;

(e) savus Procesuālos noteikumus.

(3) Neatkarīgi no 18. panta 2. daļā minētā, Administratīvā padome ir kompetenta saskaņā ar savu pieredzi noteikt, ka zināmu kategoriju lietas Ekspertīzes nodaļās lemj viens tehniski kvalificēts loceklis. Šādu lēmumu var atcelt.

(4) Administratīvā padome ir kompetenta pilnvarot Eiropas Patentu iestādes prezidentu vest sarunas, un ar tās piekrišanu noslēgt līgumus Eiropas Patentu Organizācijas vārdā ar valstīm, starpvaldību organizācijām un ar dokumentācijas centriem, kas tiek izveidoti ar šīm organizācijām šādu līgumu ietvaros.

34. pants

Balsstiesības

(1) Balsstiesības Administratīvajā padomē pieder dalībvalstīm.

(2) Katrai dalībvalstij saskaņā ar 36. pantu ir viena balss.

35. pants

Balsošanas noteikumi

(1) Administratīvās padomes lēmumus, izņemot tos, kas minēti šā panta 2. daļā, pieņem ar pārstāvēto un balsojušo dalībvalstu vienkāršu vairākumu.

(2) Ar trīs ceturtdaļu pārstāvēto un balsojušo dalībvalstu balsu vairākumu pieņem Administratīvās padomes lēmumus, kas tai uzticēti saskaņā ar 7. pantu, 11. panta 1. daļu, 33. pantu, 39. panta 1. daļu, 40. panta 2. un 4. daļu, 46. pantu, 87. pantu, 95. pantu, 134. pantu, 151. panta 3. daļu, 154. panta 2. daļu, 155. panta 2. daļu, 156. pantu, 157. panta 2. līdz 4. daļu, 160. panta 1. daļas otro teikumu, 162. pantu, 163. pantu, 166. pantu, 167. pantu un 172. pantu.

(3) Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

36. pants

Balsu skaitīšana

(1) Gadījumos, kad pieņem vai groza Noteikumus par maksām, kas paredz dalībvalstu finansiālās līdzdalības palielināšanos, kad pieņem Organizācijas budžetu un tā grozījumus, vai pieņem papildbudžetu, katra dalībvalsts var prasīt, lai pirmajai balsošanai, kurā katrai dalībvalstij ir viena balss, tūlīt seko otra balsošana, kurā balsstiesības tiek dotas 2. daļā norādītajām valstīm. Lēmumu nosaka otrās balsošanas rezultāts.

(2) Katras dalībvalsts balsu skaitu otrajai balsošanai aprēķina šādi:

(a) 40. panta 3. un 4. daļā noteikto katras dalībvalsts finansiālās līdzdalības procentuālo lielumu saskaņā ar speciālo finansiālās līdzdalības skalu reizina ar dalībvalstu skaitu un dala ar pieci;

(b) šādi iegūtu balsu skaitu noapaļo uz augšu līdz nākamajam veselajam skaitlim;

(c) iegūtajam skaitlim pieskaita piecas papildbalsis;

(d) tomēr nevienas dalībvalsts balsu skaits nevar pārsniegt trīsdesmit balsis.

V nodaļa

Finansēšanas noteikumi

37. pants

Izdevumu segšana

Organizācijas izdevumus sedz:

(a) no pašas Organizācijas līdzekļiem;

(b) no dalībvalstu iemaksām, kas saņemtas kā Eiropas patentu spēkā uzturēšanas maksas šajās dalībvalstīs;

(c) ja nepieciešams, no dalībvalstu īpašiem dalībmaksājumiem;

(d) no 146. pantā paredzētiem ieņēmumiem.

38. pants

Organizācijas pašas līdzekļi

Organizācijas pašas līdzekļus veido maksājumi, kas noteikti Konvencijā, kā arī visi tās ieņēmumi neatkarīgi no to rakstura.

39. pants

Dalībvalstu maksājumi no Eiropas patentu uzturēšanas maksām

(1) Katra dalībvalsts maksā Organizācijai tādu daļu no katra Eiropas patenta spēkā uzturēšanas maksas šajā dalībvalstī, kādu nosaka Administratīvā padome; šī daļa nevar pārsniegt septiņdesmit piecus procentus un tā ir vienāda visām dalībvalstīm. Gadījumos, kad šī daļa ir mazāka par Administratīvās padomes noteikto fiksēto unificēto minimumu, dalībvalsts Organizācijai maksā šo minimumu.

(2) Katra dalībvalsts sniedz Organizācijai tādu informāciju, kādu Administratīvā padome uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu tās iemaksu lielumu.

(3) Šo iemaksu termiņus nosaka Administratīvā padome.

(4) Ja pilna iemaksa nav izdarīta noteiktajā termiņā, dalībvalstij sākot no termiņa iestāšanās dienas jāmaksā procenti par neiemaksāto daļu.

40. pants

Maksu un maksājumu līmenis - Īpašā finansiālā līdzdalība

(1) Konvencijas 38. pantā paredzētās maksas un 39. pantā paredzētā daļa tiek noteikta tādā līmenī, lai ieņēmumi no šīm maksām ļautu izveidot sabalansētu Organizācijas budžetu.

(2) Ja Organizācija nespēj sabalansēt budžetu tādā veidā, kā paredzēts 1. daļā, tad dalībvalstis veic īpašu finansiālu līdzdalības iemaksu par attiecīgo atskaites periodu, kuras lielumu nosaka Administratīvā padome.

(3) Īpašās finansiālās līdzdalības iemaksas nosaka katrai dalībvalstij, vadoties no pēdējā gadā iesniegto patenta pieteikumu skaita, izņemot vienu iepriekšējo gadu pirms Konvencijas spēkā stāšanās, un to aprēķina šādi:

(a) viena puse no patenta pieteikumu skaita, kas iesniegti šajā dalībvalstī;

(b) viena puse no nākamā lielākā patenta pieteikumu skaita, kurus iesniegušas šīs valsts fiziskas un juridiskas personas citās dalībvalstīs.

Tomēr iemaksas lielums, kas jāpārskaita tām dalībvalstīm, kurās iesniegto patentu pieteikumu skaits pārsniedz 25 000, jāņem kopumā un jāizveido jauna iemaksu sadalījuma skala atkarībā no šajās valstīs iesniegto patenta pieteikumu skaita.

(4) Ja kādas dalībvalsts pozīciju iemaksu sadalījuma skalā nevar noteikt saskaņā ar 3. daļas nosacījumiem, tad Administratīvā padome ar attiecīgās valsts piekrišanu katrai konkrētajai dalībvalstij nosaka tās pozīciju šajā skalā.

(5) Konvencijas 39. panta 3. un 4. daļu piemēro ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) arī īpašajai finansiālās līdzdalības iemaksai.

(6) Īpašās finansiālās līdzdalības iemaksu atmaksā kopā ar procentiem, kuru likmes ir vienādas visām dalībvalstīm. Atmaksāšanu veic tādā apjomā un kārtībā, kā tas paredzēts šim mērķim budžetā; paredzēto atmaksas summu sadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 3. un 4. daļā minēto skalu.

(7) Īpašās finansiālās līdzdalības iemaksas, kas pārskaitītas katrā atskaites periodā, atmaksā pilnā apjomā pirms tiek pārskaitīta ikviena šāda līdzdalības iemaksa vai tās daļa par nākamo atskaites periodu.

41. pants

Priekšiemaksas

(1) Pēc Eiropas patentu iestādes prezidenta lūguma dalībvalstis veic savu maksājumu un līdzdalības iemaksu priekšiemaksu Organizācijai tādā apmērā un termiņā, kādu nosaka Administratīvā padome. Šādu priekšiemaksu sadala proporcionāli katras dalībvalsts iemaksas lielumam attiecīgajam atskaites periodam.

(2) Konvencijas 39. panta 3. un 4. daļu piemēro mutatis mutandis priekšiemaksām.

42. pants

Budžets

(1) Organizācijas ieņēmumi un izdevumi katram atskaites periodam ar sadalījumu pa posteņiem tiek atspoguļoti budžetā. Ja nepieciešams, kā budžeta grozījumi vai papildbudžets.

(2) Budžetam jābūt sabalansētam ieņēmumu un izdevumu daļā.

(3) Budžetu veido Noteikumos par finansēm paredzētajās uzskaites vienībās.

43. pants

Izdevumu pilnvarojums

(1) Budžeta izdevumus apstiprina katram atskaites periodam, ja Finansēšanas reglaments neparedz citādu kārtību.

(2) Finansēšanas reglamentā paredzētos gadījumos līdzekļu piešķīrumus, izņemot personāla apmaksai paredzētos, kas nav izlietoti atskaites perioda beigās, var izmantot līdz nākamā atskaites perioda beigām, bet ne vēlāk.

(3) Līdzekļu piešķīrumus paredz dažādos posteņos, atkarībā no to veida un izdevumu mērķa, un tos, ja nepieciešams, var sīkāk sadalīt apakšposteņos saskaņā ar Finansēšanas reglamentu.

44. pants

Līdzekļu piešķīrumi neparedzētiem izdevumiem

(1) Organizācijas budžetā var paredzēt piešķīrumus neparedzētiem izdevumiem.

(2) Šādus piešķīrumus var piešķirt ar Administratīvās padomes piekrišanu.

45. pants

Atskaites periods

Atskaites periods sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

46. pants

Budžeta sagatavošana un pieņemšana

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents budžeta projektu iesniedz Administratīvajai padomei ne vēlāk kā noteikts Finansēšanas reglamentā.

(2) Budžetu, tā grozījumus un papildinājumus pieņem Administratīvā padome.

47. pants

Pagaidu budžets

(1) Ja, sākoties atskaites periodam, Administratīvā padome budžetu nav vēl pieņēmusi, tad saskaņā ar Finansēšanas reglamentā paredzēto kārtību ik mēnesi katram postenim var izdot līdzekļus ne vairāk par vienu divpadsmito daļu no summas, kas šim postenim bija piešķirta iepriekšējā atskaites periodā, ar nosacījumu, ka šie līdzekļi, kas ir Eiropas patentu iestādes prezidenta rīcībā, nepārsniedz vienu divpadsmito daļu no budžeta projektā paredzētās summas.

(2) Administratīvā padome var, ievērojot citus 1. daļā minētos nosacījumus, pilnvarot līdzekļu piešķīrumus lielākus par vienu divpadsmito daļu no visiem piešķīrumiem.

(3) Konvencijas 37. panta (b) punktā minētos maksājumus tam gadam, kuram ir iesniegts budžeta projekts, turpina veikt pēc pagaidu aprēķiniem saskaņā ar 39. panta nosacījumiem par iepriekšējo gadu.

(4) Dalībvalstis veic īpašās finansiālās līdzdalības iemaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 1. un 2. daļas izpildi, katru mēnesi pēc pagaidu aprēķiniem un saskaņā ar 40. panta 3. un 4.daļā minēto skalu. Šīm iemaksām piemēro 39. panta 4. daļas noteikumus mutatis mutandis.

48. pants

Budžeta izpilde

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents atbild par budžeta, budžeta grozījumu un papildus budžeta izpildi piešķirto līdzekļu robežās.

(2) Budžeta ietvaros Eiropas Patentu iestādes prezidents var pārdalīt līdzekļus starp dažādiem posteņiem un apakšposteņiem tādās robežās un pie tādiem nosacījumiem, kas paredzēti Finansēšanas reglamentā.

49. pants

Revīzija

(1) Organizācijas ieņēmumu un izdevumu kontus un grāmatvedības bilanci izvērtē revidenti, kuru neatkarība nerada šaubas un kurus nozīmē Administratīvā padome uz piecu gadu termiņu, kuru var atjaunot vai pagarināt.

(2) Revīzijai, kas tiek veikta uz dokumentu pārbaudes pamata un, ja nepieciešams, uz vietas (in situ), jānoskaidro, vai visi ieņēmumi ir saņemti un visi izdevumi veikti likumīgi un pienācīgā veidā un vai finanšu vadība ir saprātīga. Revidenti sastāda ziņojumu pēc katra atskaites perioda beigām.

(3) Eiropas patentu iestādes prezidents katru gadu iesniedz Administratīvai padomei atskaiti par iepriekšējo atskaites periodu par budžetu un grāmatvedības bilanci, parādot Organizācijas aktīvus un pasīvus, kopā ar revidentu ziņojumu.

(4) Administratīvā padome apstiprina gada atskaiti kopā ar revidentu ziņojumu un dod iestādes prezidentam novērtējumu par budžeta izpildi.

50. pants

Finansēšanas reglaments

Finansēšanas reglaments detalizēti nosaka:

(a) budžeta veidošanas un izpildes procedūru un kontu veidošanas un revīzijas procedūru;

(b) metodi un procedūru, saskaņā ar kuru dalībvalstis dod iespēju Organizācijai izmantot maksājumus un līdzdalības iemaksas, kuras tās veic saskaņā ar 37. pantu, un priekšiemaksas saskaņā ar 41. pantu;

(c) noteikumus par grāmatvedības un kases darbinieku atbildību un viņu pārraudzības kārtību;

(d) 39., 40. un 47. pantā minētās procentu likmes;

(e) 146. pantā minēto līdzdalības iemaksu aprēķina metodi;

(f) Administratīvās padomes izveidojamās Budžeta un finanšu komitejas struktūru un pienākumus.

51. pants

Noteikumi par maksām

Noteikumi par maksām nosaka maksu veidus un lielumu, kādā tās jāmaksā.

II daļa

PATENTU MATERIĀLĀS TIESĪBAS

I nodaļa

Patentspēja

52. pants

Patentspējīgi izgudrojumi

(1) Eiropas patentus piešķir izgudrojumiem, kas ir rūpnieciski izmantojami, jauni un kam ir izgudrojuma līmenis.

(2) Par izgudrojumiem 1. daļas izpratnē citstarp neuzskata:

(a) atklājumus, zinātniskas teorijas un matemātiskas metodes;

(b) estētiskus risinājumus (dizaina darbus);

(c) intelektuālu darbību veikšanas, komercdarbības realizēšanas vai spēļu spēlēšanas shēmas, noteikumus un paņēmienus, kā arī datorprogrammas;

(d) informācijas sniegšanas paņēmienus.

(3) Objekti un darbības, kas minētas 2. daļā, tiek izslēgtas no patentspējīgo izgudrojumu loka tikai tiktāl, ciktāl Eiropas patenta pieteikums vai Eiropas patents attiecas uz šādu objektu vai darbību kā tādu.

(4) Cilvēka vai dzīvnieku terapeitiskās vai ķirurģiskās ārstēšanas un diagnostikas metodes, kas tiek veiktas ar cilvēka vai dzīvnieku ķermeni, neuzskata par izgudrojumiem, kurus var rūpnieciski izmantot 1. daļas izpratnē. Šo noteikumu neattiecina uz produktiem, arī uz vielām vai kompozīcijām, kuras izmanto šajās metodēs.

53. pants

Izņēmumi no patentaizsardzības

Eiropas patentus nepiešķir:

(a) izgudrojumiem, kuru publiskošana vai izmantošana ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai morāli (ordre public), taču šādu lēmumu nedrīkst pieņemt, pamatojoties tikai uz faktu, ka šāda izmantošana ir aizliegta ar likumu vai administratīvu aktu dažās vai visās dalībvalstīs;

(b) augu vai dzīvnieku šķirnēm, vai būtībā bioloģiskiem augu vai dzīvnieku šķirņu iegūšanas paņēmieniem; šo noteikumu nepiemēro mikrobioloģiskiem paņēmieniem un to rezultātā iegūtiem produktiem.

54. pants

Novitāte

(1) Izgudrojumu uzskata par jaunu, ja tas nav tehnikas līmeņa daļa.

(2) Tehnikas līmenis satur jebkuras zināšanas, kas ir publiski pieejamas rakstiski vai mutiski, ir publiski lietotas vai izpaustas jebkurā citā veidā pirms Eiropas patenta pieteikuma datuma.

(3) Bez tam, arī iesniegtie Eiropas patenta pieteikumi, kuru pieteikuma datums ir pirms 2. daļā minētā datuma un kuri ir publicēti saskaņā ar 93. pantu šajā datumā vai pēc šī datuma, tiek uzskatīti par tehnikas līmeņa daļu.

(4) Šī panta 3. daļu piemēro tikai tad, ja dalībvalsts, kas ir norādīta vēlākajā pieteikumā, ir bijusi norādīta arī agrākajā, publicētajā pieteikumā.

(5) Šī panta 1. līdz 4. daļas nosacījumus par izslēgšanu no patentējamiem izgudrojumiem neattiecina uz vielām vai kompozīcijām, kas zināmas no tehnikas līmeņa, ja tās paredzētas lietošanai 52. panta 4. daļā noteiktajās metodēs, ja pati to lietošana minētajās metodēs nav tehnikas līmeņa daļa.

55. pants

Publiska informācija, kas nekaitē novitātei

(1) Konvencijas 54. pantu nepiemēro, ja izgudrojuma publiskošana ir notikusi ne agrāk kā sešus mēnešus pirms Eiropas patenta pieteikuma datuma un ja šī publiskošana ir:

(a) acīmredzama ļaunprātība pret pieteicēju vai tā tiesisko priekšteci, vai

(b) ja pieteicējs vai viņa tiesiskais priekštecis ir demonstrējis izgudrojumu oficiālā vai tai pielīdzinātā, starptautiskā izstādē, kas organizēta saskaņā ar 1928. gada 22. novembrī Parīzē parakstīto Starptautisko izstāžu konvenciju, ar jaunākajiem grozījumiem 1972. gada 30. novembrī.

(2) Šī panta 1. daļas (b) punkta gadījumos 1. daļas nosacījumus piemēro tikai tad, ja pieteicējs, iesniedzot Eiropas patenta pieteikumu, paziņo, ka izgudrojums ir bijis demonstrēts šādā izstādē, un iesniedz šo faktu apliecinošu sertifikātu saskaņā ar Reglamenta nosacījumiem.

56. pants

Izgudrojuma līmenis

Tiek uzskatīts, ka izgudrojumam piemīt izgudrojuma līmenis, ja, ņemot vērā tehnikas līmeni, tas nav acīmredzams lietpratējam attiecīgajā tehnikas jomā. Ja tehnikas līmeni veido arī dokumenti, kas minēti 54. panta 3. daļā, tad šie dokumenti, vērtējot izgudrojuma līmeni, netiek ņemti vērā.

57. pants

Rūpnieciska izmantošana

Izgudrojumu uzskata par rūpnieciski izmantojamu, ja to var lietot jebkurā tautsaimniecības nozarē, arī lauksaimniecībā.

II nodaļa

Personas, kas ir tiesīgas iesniegt pieteikumu un saņemt Eiropas patentu - Izgudrotāja minēšana

58. pants

Tiesības iesniegt Eiropas patenta pieteikumu

Eiropas patenta pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai jebkura saskaņā ar attiecīgiem likumiem juridiskai personai pielīdzināma persona.

59. pants

Vairāki pieteicēji

Eiropas patenta pieteikumu var iesniegt vairāki pieteicēji kā koppieteicēji, vai arī divi vai vairāki atšķirīgi pieteicēji dažādām norādītajām valstīm.

60. pants

Tiesības uz Eiropas patentu

(1) Tiesības uz Eiropas patentu pieder izgudrotājam vai tā tiesību pārņēmējam. Ja izgudrotājs ir darba ņēmējs, tad tiesības uz Eiropas patentu nosaka saskaņā ar tās valsts likumu, kurā darba ņēmējs ir pamatdarbā; ja nevar noteikt valsti, kurā darba ņēmējs ir pamatdarbā, tad tiesības uz patentu nosaka tās valsts likums, kurā atrodas tas darba devēja uzņēmums, kurā darba ņēmējs strādā.

(2) Ja divas vai vairāk personas radījušas izgudrojumu neatkarīgi viena no otras, tad tiesības uz Eiropas patentu pieder tai personai, kuras Eiropas patenta pieteikumam ir agrāks pieteikuma datums; tomēr šo noteikumu piemēro tikai gadījumos, ja šis pirmais pieteikums ir bijis publicēts saskaņā ar 93. panta noteikumiem un tas ir spēkā tikai tajās dalībvalstīs, kas ir norādītas publicētajā pieteikumā.

(3) Lietvedības vajadzībām Eiropas Patentu iestādē tiek uzskatīts, ka pieteicējs ir tiesīgs izlietot tiesības uz Eiropas patentu.

61. pants

Tādu personu Eiropas patenta pieteikumi, kam nav tiesību uz Eiropas patentu

(1) Ja ir galīgs tiesas spriedums par to, ka tiesības uz Eiropas patentu ir citai personai nevis tai, kas minēta 60. panta 1. daļā, tad šī persona var trīs mēnešu laikā pēc galīgā tiesas sprieduma stāšanās spēkā un, ja Eiropas patents vēl nav piešķirts, tad attiecībā uz tām Eiropas patenta pieteikumā norādītajām dalībvalstīm, kurās šis spriedums ir pasludināts vai tiek atzīts, vai tas ir jāatzīst saskaņā ar Konvencijai pievienoto Protokolu par atzīšanu:

(a) turpināt pieteikuma lietvedību pieteicēja vietā kā par savu pieteikumu;

(b) iesniegt jaunu Eiropas patenta pieteikumu par to pašu izgudrojumu vai

(c) lūgt pieteikumu noraidīt.

(2) Konvencijas 76. panta 1. daļas nosacījumus piemēro ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) jaunajam pieteikumam, kas iesniegts saskaņā ar 1. daļu.

(3) Šī panta 1. daļas nosacījumu izpildes procedūru, īpašos nosacījumus attiecībā uz jauno pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. daļu un termiņus pieteikuma, patentmeklējuma un valstu norādīšanas maksu samaksai nosaka Reglaments.

62. pants

Izgudrotāja tiesības būt minētam

Izgudrotājam ir tiesības būt nosauktam atsevišķi no Eiropas patenta pieteicēja vai īpašnieka Eiropas Patentu iestādei iesniedzamajos dokumentos.

III nodaļa

Eiropas patenta un Eiropas patenta pieteikuma juridiskais spēks

63. pants

Eiropas patenta termiņš

(1) Eiropas patents ir spēkā 20 gadus no pieteikuma datuma.

(2) Iepriekšējās daļas nosacījums neierobežo dalībvalstu tiesības pagarināt Eiropas patenta termiņu vai piešķirt tam atbilstošu turpmāku aizsardzību tūlīt pēc patenta darbības termiņa beigām saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro nacionālajiem patentiem:

(a) ja valstī ir kara vai līdzīgi ārkārtas apstākļi;

(b) ja Eiropas patenta objekts ir produkts vai paņēmiens produkta ražošanai, vai produkta lietojums, kam pirms laišanas tirgū valstī ir likumā noteikta administratīvas atļaujas saņemšana.

(3) Šī panta 2. daļas noteikumus piemēro ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) Eiropas patentiem, kas piešķirti kopā attiecībā uz dalībvalstu grupu saskaņā ar 142. pantu.

(4) Dalībvalsts, kas ļauj pagarināt patenta termiņu vai piešķir atbilstošo aizsardzību saskaņā ar 2. daļas (b) punktu, var, pamatojoties uz līgumu ar Organizāciju, uzticēt Eiropas Patentu iestādei uzdevumus, kas saistīti ar attiecīgo noteikumu īstenošanu.

64. pants

Eiropas patenta piešķirtās tiesības

(1) Eiropas patents no dienas, kad publicēts paziņojums par tā piešķiršanu, katrā dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas ir izsniegts, piešķir patenta īpašniekam tādas pat tiesības kā šajā valstī piešķirts nacionālais patents.

(2) Ja Eiropas patenta objekts ir paņēmiens, patenta aizsardzība attiecas arī uz produktiem, kas tiek tieši iegūti ar šo paņēmienu.

(3) Eiropas patentu pārkāpumu gadījumos piemērojami nacionālie likumi.

65. pants

Eiropas patenta specifikācijas tulkojums

(1) Katra dalībvalsts var noteikt, ka gadījumos, kad Eiropas Patentu iestāde piešķir Eiropas patentu vai groza Eiropas patentu attiecībā uz šo valsti valodā, kas nav šīs valsts oficiālā valoda, patenta pieteicējs vai īpašnieks iesniedz šīs valsts rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iestādē patenta tulkojumu valsts valodā vai šajā valstī noteiktā valodā. Tulkojuma iesniegšanas termiņš ir trīs mēneši no dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā ir publicēta ziņa par Eiropas patenta piešķiršanu vai grozīšanu, ja vien valsts nenosaka garāku termiņu.

(2) Katra dalībvalsts, kas ir pieņēmusi 1. daļā paredzētos nosacījumus, var noteikt, ka pieteicējam vai patenta īpašniekam šajā valstī noteiktā termiņā jāmaksā par tulkojuma publicēšanu.

(3) Katra dalībvalsts var noteikt, ka 1. un 2. daļā paredzēto nosacījumu neizpildes gadījumā, Eiropas patents šajā valstī tiek uzskatīts par spēkā neesošu ab initio.

66. pants

Eiropas patenta pieteikuma un nacionālā patenta pieteikuma līdzvērtība

Eiropas patenta pieteikums, kuram ir piešķirts pieteikuma datums, norādītajās dalībvalstīs ir līdzvērtīgs nacionālam patenta pieteikumam un attiecīgajos gadījumos ar Eiropas patenta pieteikumam pieprasīto prioritāti.

67. pants

Tiesības, ko piešķir Eiropas patenta pieteikums pēc tā publicēšanas

(1) Eiropas patenta pieteikums no pieteikuma publicēšanas dienas saskaņā ar 93. pantu piešķir pieteicējam 64. pantā minēto pagaidu aizsardzību dalībvalstīs, kas norādītas pieteikuma publikācijā.

(2) Katra dalībvalsts var noteikt, ka Eiropas patenta pieteikums nepiešķir 64. pantā minēto aizsardzību. Tomēr aizsardzība, kas rodas no Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas nevar būt mazāka par to, kuru piešķir attiecīgās valsts likums nacionālajiem obligāti publicējamiem patenta pieteikumiem, kam nav veikta ekspertīze. Jebkurā gadījumā, katra valsts nodrošina vismaz to, ka no Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas dienas pieteicējs var prasīt apstākļiem atbilstošu atlīdzību no jebkuras personas, kas ir lietojusi izgudrojumu šajā valstī gadījumos, kad šī persona saskaņā ar nacionālo likumdošanu būtu atbildīga par patenta pārkāpšanu.

(3) Katra dalībvalsts, kuras oficiālā valoda nav lietvedības valoda, var noteikt, ka pagaidu aizsardzība saskaņā ar 1. un 2. daļu neiestājas līdz brīdim, kamēr pretenziju tulkojums vienā no valsts oficiālajām valodām vai valsts noteiktajā valodā pēc pieteicēja izvēles:

(a) netiek publiskots nacionālajā likumdošanā paredzētā veidā, vai

(b) netiek darīts zināms personai, kas lieto izgudrojumu šajā valstī.

(4) Eiropas patenta pieteikumam nekādā gadījumā nav 1. un 2. daļā minētā spēka, ja tas ir atsaukts, tiek uzskatīts par atsauktu vai galīgi noraidīts. Šie paši nosacījumi attiecas arī uz Eiropas patenta pieteikuma spēku tajās norādītajās dalībvalstīs, kas ir atsauktas vai tiek uzskatītas par atsauktām.

68. pants

Eiropas patenta noraidīšanas sekas

Eiropas patenta pieteikumam un uz tā pamata piešķirtajam Eiropas patentam nav 64. un 67. pantā minētā spēka no sākuma brīža tādā apjomā, kādā tas ir noraidīts iebilduma procedūrā.

69. pants

Aizsardzības apjoms

(1) Tiesību apjomu, ko piešķir Eiropas patents vai Eiropas patenta pieteikums nosaka pretenzijas. Izgudrojuma apraksts un zīmējumi tiek izmantoti pretenziju iztulkošanai.

(2) Laika periodā līdz Eiropas patenta piešķiršanai Eiropas patenta pieteikuma tiesību apjomu nosaka jaunākās iesniegtās pretenzijas, kas ir publicētas saskaņā ar 93. pantu. Tomēr piešķirtais Eiropas patents vai iebilduma procedūrā grozītais Eiropas patents retrospektīvi nosaka Eiropas patenta pieteikuma tiesību apjomu, ja vien šis tiesību apjoms ar to netiek paplašināts.

70. pants

Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta autentiskais teksts

(1) Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta teksts lietvedības valodā ir autentiskais teksts jebkurā lietvedības stadijā Eiropas Patentu iestādē un katrā dalībvalstī.

(2) Tomēr gadījumos, kas minēti 14. panta 2. daļā, lietvedības oriģinālteksts Eiropas Patentu iestādē veido pamatu, ja jānosaka, vai pieteikuma vai patenta objekts iziet ārpus sākotnēji iesniegtā pieteikuma satura ietvariem.

(3) Katra dalībvalsts var noteikt, ka tulkojums šīs valsts oficiālajā valodā kā to paredz Konvencija, šajā valstī tiek uzskatīts par autentisko tekstu, izņemot anulēšanas procedūru, ja pieteikuma vai patenta tulkojums piešķir šaurāku tiesību apjomu nekā teksts lietvedības valodā.

(4) Katra dalībvalsts, kas pieņem 3. daļas nosacījumus:

(a) ļauj pieteicējam vai patenta īpašniekam iesniegt labotu Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta tulkojumu. Šādam labotam tulkojumam nav nekādu tiesisku seku, ja nav izpildītas 65. panta 2. daļas un 67. panta 3. daļas prasības mutatis mutandis;

(b) var noteikt, ka katra persona, kas šajā valstī labticīgi lieto izgudrojumu vai ir veikusi nopietnus sagatavošanās darbus izgudrojuma lietošanai, un šāda lietošana nav patenta pieteikuma pārkāpums saskaņā ar sākotnēji iesniegto tulkojumu, drīkst turpināt šādu lietošanu arī pēc labotā tulkojuma spēkā stāšanās savā uzņēmējdarbībā vai tās vajadzībām bez atlīdzības.

IV nodaļa

Eiropas patenta pieteikums kā īpašuma objekts

71. pants

Tiesību nodibināšana un nodošana

Tiesības uz Eiropas patenta pieteikumu var nodibināt vai nodot attiecībā uz vienu vai vairākām norādītajām dalībvalstīm.

72. pants

Tiesību nodošana

Tiesības uz Eiropas patenta pieteikumu nodod uz rakstiska līguma pamata, kuru paraksta abas līgumslēdzējpuses.

73. pants

Līgumiskās licences

Eiropas patenta pieteikumu var licencēt attiecībā uz visām norādītajām dalībvalstīm vai uz daļu no norādītajām dalībvalstīm.

74. pants

Piemērojamais likums

Ja Konvencijā nav noteikts citādi, Eiropas patenta pieteikumam kā īpašuma objektam katrā dalībvalstī vai attiecībā uz katru dalībvalsti ir piemērojams tas pats likums kā nacionālajiem patenta pieteikumiem.

III daļa

EIROPAS PATENTA PIETEIKUMS

I nodaļa

Eiropas patenta pieteikumam noteiktās prasības un izskatīšanas procedūra

75. pants

Eiropas patenta pieteikuma iesniegšana

(1) Eiropas patenta pieteikumu var iesniegt:

(a) Eiropas Patentu iestādē Minhenē vai tās filiālē Hāgā, vai

(b) ja dalībvalsts likums to ļauj, šīs valsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma iestādē vai citā tam pilnvarotā iestādē. Šādā veidā iesniegtam Eiropas patenta pieteikumam ir tāds pats spēks kā, ja tas būtu iesniegts šajā pašā datumā Eiropas Patentu iestādē.

(2) Šī panta 1. daļas nosacījumi neliedz piemērot likumiskus vai administratīvus noteikumus, kuri katrā dalībvalstī:

(a) tiek piemēroti izgudrojumiem, kurus saskaņā ar to būtību, nedrīkst izpaust uz ārvalstīm bez kompetentas valsts iestādes iepriekšējas atļaujas, vai

(b) nosaka, ka katru pieteikumu vispirms ir jāiesniedz nacionālajā iestādē vai to drīkst tieši iesniegt citā iestādē ar iepriekšēju atļauju.

(3) Neviena dalībvalsts nevar paredzēt vai atļaut izdalītā Eiropas pieteikuma iesniegšanu 1. daļas (b) punktā paredzētajā kārtībā.

76. pants

Izdalītais Eiropas pieteikums

(1) Izdalītais Eiropas pieteikums jāiesniedz tieši Eiropas Patentu iestādē Minhenē vai tās filiālē Hāgā. To var iesniegt tikai uz objektu, kas neiziet ārpus sākotnēji iesniegtā pieteikuma apjoma; ja ir izpildīti šie nosacījumi, izdalīto pieteikumu uzskata par iesniegtu sākotnējā pieteikuma datumā un tam ir tās pašas prioritātes tiesības.

(2) Izdalītajā Eiropas pieteikumā nevar norādīt dalībvalstis, kas nav bijušas norādītas sākotnējā pieteikumā.

(3) Īstenojot 1. daļas nosacījumus par izdalīto pieteikumu, jāievēro Reglamentā paredzētā procedūra un īpašie nosacījumi par samaksas termiņu pieteikuma, patentmeklējuma un valstu norādīšanas maksām.

77. pants

Eiropas patenta pieteikumu pārsūtīšana

(1) Dalībvalsts centrālajai rūpnieciskā īpašuma iestādei jāpārsūta tajā iesniegtie vai citā šajā valstī kompetentā iestādē iesniegtie pieteikumi uz Eiropas Patentu iestādi visīsākajā laikā, ievērojot nacionālo likumu par izgudrojumu slepenību valsts aizsardzības interesēs.

(2) Dalībvalsts veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas patenta pieteikumi, kuru objekts acīmredzami ir slepens saskaņā ar 1. daļu, tiek pārsūtīti uz Eiropas Patentu iestādi sešu nedēļu laikā pēc pieteikuma datuma.

(3) Eiropas patenta pieteikumus, kuru objekta novērtēšana no slepenības viedokļa prasa papildus ekspertīzi, jāpārsūta tādējādi, ka tie sasniedz Eiropas Patentu iestādi četru mēnešu laikā no pieteikuma datuma vai, ja tiem ir pieprasītas prioritātes tiesības, četrpadsmit mēnešu laikā no prioritātes datuma.

(4) Eiropas patenta pieteikumu, kura objekts ir atzīts par slepenu, netiek pārsūtīts uz Eiropas Patentu iestādi.

(5) Eiropas patenta pieteikumi, kuri nenonāk Eiropas Patentu iestādē pirms četrpadsmit mēnešu termiņa beigām no pieteikuma datuma vai, ja tiem ir pieprasītas prioritātes tiesības, no prioritātes datuma, tiek uzskatīti par atsauktiem. Pieteikuma, patentmeklējuma un valstu norādīšanas maksas atmaksā.

78. pants

Eiropas patenta pieteikumam noteiktās prasības

(1) Eiropas patenta pieteikums satur:

(a) lūgumu piešķirt Eiropas patentu;

(b) izgudrojuma aprakstu;

(c) vienu vai vairākas pretenzijas;

(d) zīmējumus, ja aprakstā vai pretenzijās ir atsauces uz tiem;

(e) kopsavilkumu.

(2) Par Eiropas patenta pieteikumu jāmaksā pieteikuma maksa un patentmeklējuma maksa viena mēneša laikā no pieteikuma datuma.

(3) Eiropas patenta pieteikumam jāatbilst Reglamenta nosacījumiem.

79. pants

Dalībvalstu norādīšana

(1) Lūgumam piešķirt Eiropas patentu jāsatur vienas vai vairāku valstu norādījums, kurās tiek lūgta patentaizsardzība.

(2) Par dalībvalsts norādīšanu jāmaksā norādīšanas maksa. Norādīšanas maksa jāsamaksā sešu mēnešu laikā no dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā ir publicēts paziņojums par Eiropas patentmeklējumu.

(3) Dalībvalsts norādījumu var atsaukt jebkurā laikā līdz Eiropas patenta piešķiršanai. Visu norādīto dalībvalstu atsaukšana tiek uzskatīta par Eiropas patenta pieteikuma atsaukumu. Valstu norādīšanas maksas neatmaksā.

80. pants

Pieteikuma datums

Eiropas patenta pieteikuma datums ir datums, kurā pieteicējs ir iesniedzis šādus dokumentus:

(a) norādi, ka tiek lūgts Eiropas patents;

(b) vismaz vienas dalībvalsts norādījumu;

(c) ziņas, kas identificē pieteicēju;

(d) izgudrojuma aprakstu un vienu vai vairākas pretenzijas vienā no 14. panta 1. un 2. daļā minētajām valodām, kaut arī pieteikums un pretenzijas neatbilst citām Konvencijas prasībām.

81. pants

Izgudrotāja norādīšana

Eiropas patenta pieteikumā jānorāda izgudrotājs. Ja pieteicējs pats nav izgudrotājs vai nav vienīgais izgudrotājs, norādījumam jāsatur ziņas par tiesību izcelsmi uz Eiropas patentu.

82. pants

Izgudrojuma vienotība

Eiropas patenta pieteikums attiecas tikai uz vienu izgudrojumu vai uz tādu izgudrojumu grupu, kuru veido viena kopīga jaunrades koncepcija.

83. pants

Izgudrojuma atklāšana

Izgudrojums Eiropas patenta pieteikumā jāizklāsta tik skaidri un pilnīgi, lai attiecīgās nozares lietpratējs to var īstenot.

84. pants

Pretenzijas

Pretenzijas definē objektu, kam tiek lūgta patentaizsardzība. Tām jābūt skaidrām, precīzām un pamatotām aprakstā.

85. pants

Kopsavilkums

Kopsavilkums kalpo vienīgi tehniskās informācijas nolūkam; to nevar ņemt vērā citiem nolūkiem, it īpaši patentaizsardzības apjoma iztulkošanas nolūkam un 54. panta 3. daļā paredzētam nolūkam.

86. pants

Eiropas patenta pieteikumu uzturēšanas maksas

(1) Uzturēšanas maksas par Eiropas patenta pieteikumiem jāmaksā Eiropas Patentu iestādei saskaņā ar Reglamentu. Šīs maksas jāmaksā sākot ar trešo gadu, un par katru nākamo gadu, skaitot no pieteikuma datuma.

(2) Ja uzturēšanas maksa nav samaksāta pirms attiecīgā datuma, to var samaksāt vēl sešu mēnešu laikā no minētā datuma ar noteikumu, ka vienlaikus tiek samaksāta papildmaksa.

(3) Ja uzturēšanas maksa un papildmaksa nav samaksāta attiecīgajā termiņā, Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu. Šādu lēmumu pieņem Eiropas Patentu iestāde vienpersoniski.

(4) Pienākums maksāt uzturēšanas maksu beidzas ar tā gada maksas samaksu, kurā tiek publicēts paziņojums par Eiropas patenta piešķiršanu.

II nodaļa

Prioritāte

87. pants

Prioritātes tiesības

(1) Persona vai tās tiesību pārņēmējs, kas ir pienācīgi iesniedzis patenta pieteikumu, lietderīgā modeļa pieteikumu, lietojamības sertifikāta pieteikumu vai autorapliecības pieteikumu vienā no Parīzes Konvencijas rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai dalībvalstīm vai attiecībā uz vienu no šādām valstīm, ir tiesīga prasīt Eiropas patenta pieteikumam uz to pašu izgudrojumu pirmā pieteikuma prioritāti, ja Eiropas patenta pieteikums ir iesniegts divpadsmit mēnešu laikā no pirmā pieteikuma datuma.

(2) Katrs pieteikums, kas ir līdzvērtīgs pareizam nacionālajam pieteikumam saskaņā ar šīs valsts nacionālo likumu vai saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem, ieskaitot šo Konvenciju, dod tiesības uz prioritāti.

(3) Pareizs nacionālais patenta pieteikums ir katrs pieteikums, kuram var piešķirt pieteikuma datumu, neatkarīgi no šī pieteikuma likteņa.

(4) Nākamais patenta pieteikums uz to pašu izgudrojumu, uz ko bija agrākais - pirmais pieteikums, kas iesniegts tajā pašā valstī vai attiecībā uz to pašu valsti, tiek uzskatīts par pirmo pieteikumu prioritātes tiesību noteikšanas nolūkam, ar nosacījumu, ka nākamā pieteikuma datumā agrākais pieteikums ir atsaukts, atstāts bez virzības vai noraidīts bez tā publiskošanas un bez jebkādām no tā izrietošām tiesībām, un tas nav jau bijis par pamatu prioritātes prasībai. Agrākais pieteikums pēc tam nevar būt par prioritātes tiesību pieprasīšanas pamatu.

(5) Ja pirmais pieteikums ir bijis valstī, kas nav Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību dalībvalsts, 1. līdz 4. daļu piemēro tikai tad, ja šī valsts saskaņā ar Administratīvās padomes publicētu paziņojumu un saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem piešķir līdzvērtīgas prioritātes tiesības, pamatojoties uz pirmo pieteikumu Eiropas Patentu iestādē, kā arī uz pirmo pieteikumu vienā no dalībvalstīm vai attiecībā uz šādu dalībvalsti saskaņā ar Parīzes Konvencijai līdzvērtīgiem nosacījumiem.

88. pants

Prioritātes pieprasīšana

(1) Eiropas patenta pieteicējs, vēloties izmantot agrāka pieteikuma prioritāti, iesniedz prioritātes deklarāciju, agrākā pieteikuma kopiju un, ja pēdējais ir citā valodā nekā Eiropas Patentu iestādes oficiālās valodas, prioritātes pieteikuma tulkojumu vienā no šādām oficiālajām valodām. Šo prasību izpildes kārtību nosaka Reglaments.

(2) Eiropas patenta pieteikumam var pieprasīt vairākas prioritātes neraugoties uz to, ka to izcelsme var būt dažādās valstīs. Vajadzības gadījumā var pieprasīt vairākas prioritātes katrai pretenzijai. Pieprasot vairākas prioritātes, termiņi, kas sākas no prioritātes datuma, sākas no agrākā prioritātes datuma.

(3) Ja Eiropas patenta pieteikumam pieprasa vienu vai vairākas prioritātes, prioritātes tiesības attiecas tikai uz tām Eiropas patenta pieteikuma pazīmēm, kuras satur arī tas patenta pieteikums vai pieteikumi, kuru prioritāte tiek prasīta.

(4) Ja konkrēto izgudrojuma pazīmju, kurām tiek prasīta prioritāte, nav agrākā pieteikuma pretenzijās, prioritātes tiesības tomēr var piešķirt, ja agrākā pieteikuma dokumenti kopumā konkrēti atklāj šādas pazīmes.

89. pants

Prioritātes tiesību spēks

Prioritātes tiesībām ir tāda nozīme, ka prioritātes datumu uzskata par Eiropas patenta pieteikuma datumu 54. panta 2. un 3. daļas un 60. panta 2. daļas izpratnē.

IV daļa

Procedūra līdz patenta piešķiršanai

90. pants

Pārbaude, pieteikumu iesniedzot

(1) Pieteikumu saņemšanas sektors pārbauda, vai:

(a) Eiropas patenta pieteikums atbilst prasībām par pieteikuma datuma piešķiršanu;

(b) pieteikuma un patentmeklējuma maksa ir samaksāta noteiktā termiņā;

(c) 14. panta 2. daļā paredzētajā gadījumā Eiropas patenta pieteikuma tulkojums lietvedības valodā ir iesniegts noteiktā termiņā.

(2) Ja pieteikuma datumu nevar piešķirt, Pieteikumu saņemšanas sektors dod iespēju pieteicējam labot trūkumus Reglamentā paredzētajā kārtībā. Ja trūkumi netiek novērsti paredzētā termiņā, pieteikumu neuzskata par Eiropas patenta pieteikumu.

(3) Ja pieteikuma un patentmeklējuma maksa nav samaksāta noteiktā termiņā vai 14. panta 2. daļā paredzētā gadījumā pieteikuma tulkojums lietvedības valodā nav iesniegts noteiktā termiņā, pieteikumu uzskata par atsauktu.

91. pants

Formālo prasību pārbaude

(1) Ja Eiropas patenta pieteikumam piešķir pieteikuma datumu un to neuzskata par atsauktu saskaņā ar 90. panta 3. daļu, Pieteikumu saņemšanas sektors pārbauda, vai:

(a) ir izpildītas 133. panta 2. daļas prasības;

(b) pieteikums atbilst Reglamentā noteiktām tehniskām prasībām;

(c) ir iesniegts kopsavilkums;

(d) lūgums piešķirt Eiropas patentu izpilda Reglamentā paredzētās obligātās prasības par pieteikuma saturu un, vajadzības gadījumā, ir izpildītas Konvencijas prasības prioritātes tiesību atzīšanai;

(e) ir samaksātas valstu norādīšanas maksas;

(f) ir izpildīta 81. panta prasība par izgudrotāja norādīšanu;

(g) 78. panta 1. daļas (d) punktā paredzētos gadījumos pieteikuma datumā ir iesniegti zīmējumi.

(2) Ja Pieteikumu saņemšanas sektors konstatē trūkumus, kurus var labot, pieteicējam tiek dota iespēja šos trūkumus novērst saskaņā ar Reglamentu.

(3) Ja trūkumi, kas minēti 1. daļas (a) līdz (d) punktā, netiek novērsti saskaņā ar Reglamentu, pieteikumu noraida; ja 1. daļas (d) punktā minētie trūkumi attiecas uz prioritātes tiesībām, pieteikums zaudē šīs prioritātes tiesības.

(4) Ja 1. daļas (e) punktā minētā gadījumā noteiktā termiņā par kādu valsti nav samaksāta valsts norādīšanas maksa, šīs valsts norādīšana tiek uzskatīta par atsauktu.

(5) Ja 1. daļas (f) punktā paredzētajā gadījumā izgudrotāja neminēšana nav novērsta 16 mēnešu laikā no Eiropas patenta pieteikuma datuma vai, ja tam ir pieprasīta prioritāte, no prioritātes datuma saskaņā ar Reglamentu, un neminēšana nav tajos paredzētais izņēmums, tad pieteikumu uzskata par atsauktu.

(6) Ja 1. daļas (g) punktā paredzētajos gadījumos zīmējumi nav iesniegti pieteikuma datumā un nav veikti Reglamentā paredzētie pasākumi šī trūkuma novēršanai, pieteicējs saskaņā ar Reglamentu pēc savas izvēles var vai nu piekrist pieteikuma datuma grozīšanai uz datumu, kad tiek iesniegti zīmējumi, vai svītrot no pieteikuma visas atsauces uz zīmējumiem.

92. pants

Eiropas patentmeklējuma ziņojuma sastādīšana

(1) Ja Eiropas patenta pieteikumam ir piešķirts pieteikuma datums un to neuzskata par atsauktu saskaņā ar 90. panta 3. daļu, Patentmeklējumu nodaļa sastāda Eiropas patentmeklējuma ziņojumu, kas izriet no pretenzijām, Reglamentā paredzētā formā, ņemot vērā arī aprakstu un zīmējumus.

(2) Tūlīt pēc ziņojuma sastādīšanas to nosūta pieteicējam kopā ar tajā citētajiem dokumentiem.

93. pants

Eiropas patenta pieteikuma publicēšana

(1) Eiropas patenta pieteikumu publicē iespējami drīz pēc astoņpadsmit mēnešu termiņa no pieteikuma datuma vai, ja pieteikumam ir pieprasīta prioritāte, no prioritātes datuma. Tomēr pēc pieteicēja lūguma pieteikumu var publicēt pirms minētā termiņa beigām. To publicē vienlaikus ar Eiropas patenta specifikāciju, ja lēmums par patenta piešķiršanu ir pieņemts līdz iepriekšminētā termiņa beigām.

(2) Publikācija satur aprakstu, pretenzijas un iesniegtos zīmējumus, un kā pielikumu Eiropas patentmeklējuma ziņojumu un kopsavilkumu, ja pēdējie ir sastādīti pirms publikācijas tehniskās sagatavošanas termiņa beigām. Ja Eiropas patentmeklējuma ziņojums un kopsavilkums nav publicēti vienlaikus ar pieteikumu, tos publicē atsevišķi.

94. pants

Lūgums par ekspertīzi

(1) Eiropas Patentu iestāde pēc rakstiska lūguma saņemšanas veic patenta pieteikuma ekspertīzi par tā atbilstību Konvencijas prasībām.

(2) Lūgumu par ekspertīzi pieteicējs var iesniegt līdz sešu mēnešu termiņa beigām no dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā publicēts Eiropas patentmeklējuma ziņojums. Lūgumu par ekspertīzi uzskata par neiesniegtu, ja nav samaksāta maksa par ekspertīzi. Lūgumu nevar atsaukt.

(3) Ja lūgums par ekspertīzi nav iesniegts līdz 2. daļa minētā termiņa beigām, pieteikumu uzskata par atsauktu.

95. pants

Lūguma par ekspertīzi iesniegšanas termiņa pagarināšana

(1) Administratīvā padome var pagarināt termiņu lūguma par ekspertīzi iesniegšanai, ja tā ir konstatējusi, ka Eiropas patenta pieteikumu ekspertīzi nav iespējams veikt paredzētajā laikā.

(2) Ja Administratīvā padome pagarina lūgumu iesniegšanas termiņu, tā var piešķirt trešām personām tiesības iesniegt lūgumus par ekspertīzi. Šajos gadījumos tā paredz attiecīgus nosacījumus Reglamentā.

(3) Katru Administratīvās padomes lēmumu par lūgumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu var piemērot tikai pieteikumiem, kas iesniegti pēc šāda lēmuma publicēšanas Eiropas Patentu iestādes oficiālajā biļetenā.

(4) Ja Administratīvā padome pagarina ekspertīzes lūgumu iesniegšanas termiņu, tai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai šī termiņa pagarināšanu pēc iespējas drīz atceltu.

96. pants

Eiropas patenta pieteikuma ekspertīze

(1) Ja Eiropas patenta pieteicējs ir iesniedzis lūgumu par ekspertīzi pirms viņam ir nosūtīts Eiropas patentmeklējuma ziņojums, Eiropas Patentu iestāde pēc šī ziņojuma nosūtīšanas uzaicina pieteicēju noteiktā termiņā apliecināt, vai viņš vēlas turpināt Eiropas patenta pieteikuma lietvedību.

(2) Ja Eiropas patenta pieteikuma ekspertīze atklāj, ka pieteikums neatbilst Konvencijas prasībām, Ekspertīzes nodaļa pašas noteiktā termiņā aicina pieteicēju iesniegt savus apsvērumus Reglamentā paredzētā kārtībā tik reizes, cik tā uzskata par nepieciešamu.

(3) Ja pieteicējs neatbild uz visiem 1. un 2. daļā minētajiem uzaicinājumiem noteiktā termiņā, pieteikumu uzskata par atsauktu.

97. pants

Pieteikuma noraidījums

(1) Ekspertīzes nodaļa noraida Eiropas patenta pieteikumu, ja tā uzskata, ka šis pieteikums vai tajā aprakstītais izgudrojums neatbilst Konvencijas prasībām, izņemot gadījumus, kad Konvencija paredz citādas sankcijas.

(2) Ja Ekspertīzes nodaļa uzskata, ka pieteikums un tajā aprakstītais izgudrojums atbilst Konvencijas prasībām, tā pieņem lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu norādītajās valstīs ar noteikumu, ka:

(a) pieteicējs saskaņā ar Reglamentu apstiprina Ekspertīzes nodaļas piedāvāto Eiropas patenta tekstu;

(b) Reglamentā paredzētā termiņā ir samaksāta maksa par patenta piešķiršanu un drukāšanu;

(c) pienācīgās uzturēšanas un papildmaksas ir samaksātas.

(3) Ja patenta piešķiršanas un drukāšanas maksas nav samaksātas pienācīgā termiņā, pieteikumu uzskata par atsauktu.

(4) Eiropas patents nestājas spēkā pirms paziņojuma par Eiropas patenta piešķiršanu publicēšanas Eiropas Patentu biļetenā. Šādu paziņojumu publicē ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc 2. daļas (b) punktā noteiktā datuma.

(5) Reglamentā var paredzēt nosacījumu, ka pieteicējs iesniedz to pretenziju tulkojumu divās pārējās Eiropas patentu iestādes oficiālajās valodās, kas nav pieteikuma lietvedības valoda, kas pēc Ekspertīzes nodaļas lēmuma ir piešķiramā Eiropas patenta tekstā. Šajā gadījumā 4. daļā paredzētais termiņš ir vismaz pieci mēneši. Ja tulkojums nav iesniegts pienācīgajā termiņā, pieteikumu uzskata par atsauktu.

(6) Pēc pieteicēja lūguma, paziņojumu par Eiropas patenta piešķiršanu publicē pirms 4. un 5. daļā paredzētā termiņa. Šādu lūgumu var iesniegt tikai tad, ja ir izpildītas 2. un 5. daļas prasības.

98. pants

Eiropas patenta specifikācijas publicēšana

Vienlaikus ar paziņojuma par Eiropas patenta piešķiršanu publicēšanu Eiropas patentu iestāde publicē Eiropas patenta specifikāciju, kas satur aprakstu, pretenzijas un zīmējumus, ja tādi ir.

V daļa

IEBILDUMA PROCEDŪRA

99. pants

Iebildums

(1) Ikviena persona deviņu mēnešu laikā no dienas, kad ir publicēts paziņojums par Eiropas patenta piešķiršanu, var iesniegt Eiropas Patentu iestādē iebildumu pret Eiropas patenta piešķiršanu. Iebildums iesniedzams rakstiski, tam jāsatur pienācīgs pamatojums. Iebildumu uzskata par neiesniegtu, ja nav samaksāta iebilduma maksa.

(2) Iebildumu attiecina uz Eiropas patentu visās dalībvalstīs, kurās šis patents ir spēkā.

(3) Iebildumu var iesniegt pat tajos gadījumos, kad patenta īpašnieks ir no patenta atteicies, vai tas ir zaudējis spēku visās norādītajās dalībvalstīs.

(4) Iebilduma iesniedzēji (oponenti) un patenta īpašnieks ir puses iebilduma procedūrā.

(5) Ja persona iesniedz pierādījumus, ka kādā dalībvalstī, pamatojoties uz galīgu lēmumu, tā ir iekļauta šīs dalībvalsts Patentu reģistrā iepriekšējā patenta īpašnieka vietā, šāda persona var lūgt atļauju aizstāt iepriekšējo īpašnieku attiecībā uz šo valsti. Atkāpjoties no 118. panta noteikumiem, iepriekšējais īpašnieks un persona, kas iesniegusi attiecīgo lūgumu, netiek uzskatīti par kopīpašniekiem, ja abas personas to nav lūgušas.

100. pants

Iebilduma pamatojums

Iebildumu var pamatot tikai ar to, ka:

(a) Eiropas patenta objekts nav patentspējīgs 52. līdz 57. panta nozīmē;

(b) Eiropas patents neatklāj izgudrojumu tik skaidri un pilnīgi, lai to varētu īstenot attiecīgās nozares lietpratējs;

(c) Eiropas patenta objekta apjoms ir plašāks nekā sākotnējā patenta pieteikuma objekta apjoms, vai, ja patents ir piešķirts pēc izdalītā pieteikuma vai pēc jauna pieteikuma, kas bijis iesniegts saskaņā ar 61. pantu, ir plašāks par šī agrāk iesniegtā pieteikuma apjomu.

101. pants

Iebilduma izskatīšana

(1) Ja iebildums ir pieņemams izskatīšanai, Iebildumu nodaļa izskata, vai iebilduma pamatojums, kas minēts 100. pantā, kaitē Eiropas patenta uzturēšanai spēkā.

(2) Iebilduma izskatīšanā, kas tiek veikta saskaņā ar Reglamentu, Iebildumu nodaļa uzaicina puses iesniegt savus apsvērumus par otras puses iesniegtajiem paziņojumiem vai par saviem apgalvojumiem tik reizes, cik tā uzskata par nepieciešamu, termiņā, kuru nosaka Iebildumu nodaļa.

102. pants

Eiropas patenta anulēšana vai uzturēšana

(1) Ja Iebildumu nodaļa uzskata, ka iebilduma pamatojums, kas minēts 100. pantā, kaitē Eiropas patenta uzturēšanai spēkā, tā anulē patentu.

(2) Ja Iebildumu nodaļa uzskata, ka iebilduma pamatojums, kas minēts 100. pantā, nekaitē patenta uzturēšanai negrozītā veidā, tā iebildumu noraida.

(3) Ja Iebildumu nodaļa uzskata, ka, ņemot vērā patenta īpašnieka izdarītos grozījumus iebilduma procedūras laikā, patents un ar to aizsargātais izgudrojums atbilst Konvencijas prasībām, tā pieņem lēmumu uzturēt patentu spēkā grozītā veidā, ar noteikumu, ka

(a) tiek konstatēts, ka īpašnieks saskaņā ar Reglamentu ir akceptējis Iebilduma nodaļas grozīto patenta tekstu;

(b) maksa par Eiropas patenta jaunās specifikācijas drukāšanu ir samaksāta termiņā, kuru nosaka Reglaments.

(4) Ja maksa par jaunās specifikācijas drukāšanu nav samaksāta noteiktā termiņā, patentu anulē.

(5) Reglamentā var paredzēt nosacījumu, ka patenta īpašniekam jāiesniedz grozīto pretenziju tulkojums abās oficiālajās Eiropas Patentu iestādes valodās, kas nav lietvedības valoda. Ja tulkojumu neiesniedz noteiktā termiņā, patentu anulē.

103. pants

Eiropas patenta jaunās specifikācijas publicēšana

Ja Eiropas patents ir grozīts saskaņā ar 102. panta 3. daļu, Eiropas Patentu iestāde vienlaikus ar paziņojuma publicēšanu par lēmumu iebilduma lietā publicē jaunu Eiropas patenta specifikāciju, kas satur aprakstu, pretenzijas un zīmējumus, ja tādi ir, grozītā veidā.

104. pants

Izmaksas

(1) Katra puse sedz savas iebilduma procedūras izmaksas, ja vien Iebildumu nodaļa vai Apelācijas padome saskaņā ar Reglamentu, taisnīguma apsvērumu dēļ neparedz citādu izmaksu segšanas kārtību, saistītu ar pierādījumu iegūšanu vai mutisku izskatīšanas procedūru.

(2) Pēc pieprasījuma, Iebildumu nodaļas reģistrā ieraksta izmaksu lielumu, kas saskaņā ar tās lēmumu jāmaksā katrai pusei. Reģistrā ierakstīto izmaksu lielumu var pārskatīt ar Iebildumu nodaļas lēmumu, ja Reglamentā paredzētā termiņā ir iesniegts pieprasījums par to.

(3) Īpašuma tiesību izlietošanā dalībvalstīs ikvienam Eiropas patentu iestādes galīgam lēmumam par tās noteikto izmaksu lielumu, ir tāds pats spēks, kā tās valsts civiltiesas galīgam spriedumam, kurā notiek īpašuma tiesību izlietošana. Šāda lēmuma verifikācija aprobežojas ar tā autentiskuma pārbaudi.

105. pants

Domājamā patenta pārkāpēja iesaistīšanās

(1) Gadījumā, kad ir iesniegts iebildums pret Eiropas patentu, jebkura trešā persona, kura pierāda, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība par šī paša patenta pārkāpšanu, var pēc tam, kad ir pagājis iebilduma termiņš, iesaistīties iebilduma procedūrā, ja tā triju mēnešu laikā no dienas, kad pret to ir ierosināta lieta par patenta pārkāpumu, ir paziņojusi par iesaistīšanos. Šo pašu nosacījumu piemēro arī jebkurai trešai personai, kas pierāda, ka patenta īpašnieks ir pieprasījis viņai atteikties no iespējamā patenta pārkāpuma un ka viņa ir ierosinājusi tiesvedību par patenta nepārkāpšanas atzīšanu.

(2) Paziņojums par iesaistīšanos iesniedzams rakstiski, tam jāsatur pamatojums. Paziņojumu uzskata par neiesniegtu, ja nav samaksāta maksa par iebildumu. Pēc tam iesaistīšanās, ievērojot Reglamentā paredzētos izņēmumus, tiek uzskatīta par iebildumu.

VI daļa

APELĀCIJAS PROCEDŪRA

106. pants

Lēmumi, pret kuriem var iesniegt apelāciju

(1) Apelāciju var iesniegt pret Pieteikumu saņemšanas sektora, Ekspertīzes nodaļu, Iebildumu nodaļu un Juridiskās nodaļas lēmumiem. Iesniegta apelācija aptur pieteikuma lietvedību.

(2) Apelāciju pret Iebildumu nodaļas lēmumu var iesniegt pat tad, ja īpašnieks ir atteicies no šī Eiropas patenta vai tas ir anulēts attiecībā uz visām norādītajām valstīm.

(3) Pret lēmumu, ar kuru nebeidzas lietvedība attiecībā uz vienu no pusēm, var iesniegt apelāciju tikai vienlaikus ar galīgo lēmumu, ja vien šajā lēmumā nav paredzēts, ka par to var iesniegt atsevišķu apelāciju.

(4) Iebilduma procedūras izmaksu sadalījums viens pats nevar būt par pamatu apelācijai.

(5) Apelāciju pret lēmumu par iebilduma procedūras izmaksu lielumu nevar iesniegt, ja vien šis lielums nepārsniedz Noteikumos par maksām paredzēto.

107. pants

Personas, kas ir tiesīgas iesniegt apelāciju un būt par apelācijas procedūras pusēm

Katra lietvedības puse, kurai ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums, var iesniegt apelāciju. Otra lietvedības puse ir likumiska apelācijas procedūras puse.

108. pants

Apelācijas termiņš un forma

Apelācijas iesniegumu iesniedz rakstiski Eiropas Patentu iestādē divu mēnešu laikā no dienas, kad ir paziņots lēmums, pret kuru tiek iesniegta apelācija. Iesniegumu uzskata par neiesniegtu, ja par to nav samaksāta attiecīgā maksa. Četru mēnešu laikā no dienas, kad ir paziņots lēmums, rakstiski jāiesniedz apelācijas pamatojums.

109. pants

Lēmuma pagaidu pārskatīšana

(1) Ja nodaļa, kuras lēmums ir apstrīdēts, uzskata, ka apelācija ir paļaujama un pienācīgi pamatota, tā groza savu lēmumu. Šo noteikumu nepiemēro, ja apelācijas iesniedzējam iebilst lietvedības otra puse.

(2) Ja apelācija nav atzīta par pieņemamu triju mēnešu laikā pēc pamatojuma iesniegšanas, to atdod Apelācijas padomei bez kavēšanās un bez izteikumiem par tās būtību.

110. pants

Apelācijas izskatīšana

(1) Ja apelācija ir pieņemama izskatīšanai, Apelācijas padome noskaidro, vai tā ir pieļaujama.

(2) Apelācijas izskatīšanā, kuru veic saskaņā ar Reglamenta prasībām, Apelācijas padome uzaicina puses iesniegt savus apsvērumus par otras puses vai par saviem paziņojumiem termiņā, kuru Apelācijas padome norāda, un tik reizes, cik tā uzskata par nepieciešamu.

(3) Ja pieteicējs noteiktā termiņā neiesniedz atbildes uz 2. daļā noteikto uzaicinājumu, Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu, izņemot gadījumu, kad apelācija ir iesniegta pret Juridiskās nodaļas lēmumu.

111. pants

Lēmumi apelāciju lietās

(1) Pēc apelācijas pieļaujamības konstatēšanas, Apelācijas padome izlemj apelācijas lietu. Apelācijas padome var vai nu izlietot savas tiesības tā departamenta kompetences ietvaros, kurš bija atbildīgs par lēmumu, pret kuru ir apelācija, vai arī atdot lietu atpakaļ šim departamentam papildus izskatīšanai.

(2) Ja Apelācijas padome atdod lietu papildus izskatīšanai departamentam, pret kura lēmumu ir apelācija, departamentam ir saistošs Apelācijas padomes pamatojums (ratio decidendi) tiktāl, ciktāl ir runa par tiem pašiem faktiem. Ekspertīzes nodaļai Apelācijas padomes pamatojums ir saistošs arī tad, ja lēmumu, pret kuru ir apelācija, ir pieņēmis Pieteikumu saņemšanas sektors.

112. pants

Paplašinātās apelācijas padomes lēmums vai atzinums

(1) Lai nodrošinātu vienveidīgu likuma piemērošanu, vai, ja rodas nozīmīgas likuma iztulkošanas problēmas:

(a) Apelācijas padome konkrētas apelācijas izskatīšanas laikā pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas apelācijas lietas puses pieprasījuma var nosūtīt izlemšanai jebkuru jautājumu Paplašinātajai apelācijas padomei, ja tas nepieciešams augšminētiem nolūkiem. Ja Apelācijas padome noraida pieprasījumu, tai noraidījuma iemesli jānorāda savā galīgajā lēmumā;

(b) Eiropas Patentu iestādes prezidents var lūgt Paplašinātajai apelācijas padomei izskatīt strīdīgās likuma normas, ja divas Apelācijas padomes ir pieņēmušas dažādus lēmumus, pamatojoties uz vienu likuma normu.

(2) 1. daļas (a) punktā minētajos gadījumos apelācijas procedūras puses ir puses Paplašinātās apelācijas padomes lietvedībā.

(3) 1. daļas (a) punktā minētos gadījumos Paplašinātās apelācijas padomes lēmums ir saistošs Apelācijas padomei konkrētajā apelācijas lietā.

VII daļa

KOPĒJIE NOTEIKUMI

I nodaļa

Kopējie procesuālie noteikumi

113. pants

Lēmumu pamats

(1) Eiropas Patentu iestādes lēmumus var pamatot vienīgi ar Konvencijas normām vai pierādījumiem, par kuriem attiecīgām personām ir bijusi iespēja iesniegt savus komentārus.

(2) Eiropas Patentu iestāde izskata un pieņem lēmumus par Eiropas patenta pieteikumiem un Eiropas patentiem tikai uz tā teksta pamata, ko tai ir iesniedzis pieteicējs vai patenta īpašnieks, vai kuram tie ir piekrituši.

114. pants

Eiropas Patentu iestādes ekspertīze pēc pašas iniciatīvas

(1) Lietvedības procedūrās Eiropas Patentu iestāde veic faktu ekspertīzi pēc pašas iniciatīvas; ekspertīze neaprobežojas ar pušu iesniegto faktu, pierādījumu un pamatojumu pārbaudi un prasību apmierināšanu.

(2) Eiropas Patentu iestāde var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgā puse nav iesniegusi pienācīgā termiņā.

115. pants

Trešo personu piezīmes

(1) Pēc Eiropas patenta publicēšanas jebkura persona var iesniegt piezīmes par pieteiktā izgudrojuma patentspēju. Šādas piezīmes jāiesniedz rakstiski, un tajās jānorāda likuma normas, ar kurām tās pamatotas. Šāda persona nav lietvedības puse Eiropas Patentu iestādē.

(2) 1.punktā minētās piezīmes nosūta pieteicējam vai patenta īpašniekam, kurš savukārt var iesniegt par tām savus komentārus.

116. pants

Mutiska izskatīšana

(1) Mutiska izskatīšana notiek vai nu pēc Eiropas Patentu iestādes prasības, ja tā šādu izskatīšanu uzskata par lietderīgu, vai pēc kādas lietvedības puses lūguma. Tomēr Eiropas Patentu iestāde var šādu lūgumu par papildus mutisku izskatīšanu noraidīt, ja lietvedības puses un izskatīšanas priekšmets ir tas pats.

(2) Mutiska izskatīšana Pieteikumu saņemšanas sektorā notiek pēc pieteicēja lūguma tikai tad, ja Pieteikumu saņemšanas sektors uzskata to par lietderīgu, vai ja tas ir paredzējis noraidīt Eiropas patenta pieteikumu.

(3) Mutiska izskatīšana Pieteikumu saņemšanas sektorā, Ekspertīzes nodaļās un Juridiskajā nodaļā nav publiska.

(4) Mutiska izskatīšana, arī lēmuma pasludināšana, tiek publiskota pēc Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas, ja šī izskatīšana notikusi Apelācijas padomē, Paplašinātajā apelācijas padomē, kā arī Iebildumu nodaļās, ja vien departaments, kurā izskatīšana ir notikusi, nenolemj pretēji gadījumos, kad publiskošana varētu radīt nopietnu un netaisnīgu kaitējumu, īpaši kādai no lietvedības pusēm.

117. pants

Pierādījumu iegūšana

(1) Ikvienā procedūrā Ekspertīzes nodaļā, Iebilduma nodaļā, Juridiskajā nodaļā vai Apelācijas padomē pierādījumu iegūšana ietver:

(a) pušu uzklausīšanu;

(b) informācijas pieprasījumus;

(c) dokumentu iesniegšanu;

(d) liecinieku uzklausīšanu;

(e) ekspertu atzinumus;

(f) pārbaudes;

(g) ar zvērestu apliecinātus rakstiskus paziņojumus.

(2) Ekspertīzes nodaļa, Iebildumu nodaļa vai Apelācijas padome var pilnvarot vienu no saviem locekļiem izvērtēt iesniegtos pierādījumus.

(3) Ja Eiropas Patentu iestāde uzskata par nepieciešamu, lai puse, liecinieks vai eksperts sniedz pierādījumus mutiski, tā:

(a) izsniedz attiecīgajai personai uzaicinājumu ierasties, vai

(b) lūdz saskaņā ar 131. panta 2. daļas nosacījumiem šīs personas dzīves vietas valsts kompetentu tiesas institūciju iegūt šādu pierādījumu.

(4) Puse, liecinieks vai eksperts, kuru ir uzaicinājusi Eiropas Patentu iestāde, var lūgt, lai tā ļauj uzaicinātajai personai sniegt pierādījumus savas dzīves vietas valsts kompetentai tiesu institūcijai. Saņemot šādu lūgumu vai, ja Eiropas Patentu iestādes uzaicinājumā norādītā termiņā nav saņemta atbilde, Eiropas Patentu iestāde var lūgt kompetento tiesu uzklausīt attiecīgo personu saskaņā ar 131. panta 2. daļu.

(5) Ja puse, liecinieks vai eksperts sniedz pierādījumus Eiropas Patentu iestādē, pēdējā, ja tā uzskata par vēlamu, ka pierādījumu apliecina ar zvērestu vai līdzīgā saistošā veidā, var lūgt attiecīgās personas dzīves vietas valsts kompetento tiesas institūciju atkārtoti pārbaudīt sniegtos pierādījums šādos saistošos apstākļos.

(6) Ja Eiropas Patentu iestāde lūdz kompetentu tiesas institūciju iegūt pierādījumus, tā var lūgt šo tiesu iegūt šos pierādījumus apzvērētā vai līdzīgi saistošā veidā un ļaut attiecīgā departamenta loceklim piedalīties attiecīgās puses, liecinieka vai eksperta uzklausīšanā vai nu ar pārstāvja starpniecību vai tieši tiesas sēdē.

118. pants

Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta vienotība

Ja Eiropas patenta pieteikuma pieteicējs vai Eiropas patenta īpašnieks nav viens un tas pats attiecībā uz visām norādītajām valstīm, tad šādus pieteicējus vai īpašniekus var uzskatīt par koppieteicējiem vai kopīpašniekiem lietvedības nolūkos Eiropas Patentu iestādē. Pieteikuma vai patenta vienotību tas neietekmē; piemēram, pieteikuma vai patenta teksts ir vienāds visām norādītajām dalībvalstīm, ja vien Konvencijā nav paredzēts citādi.

119. pants

Paziņošana

Eiropas Patentu iestāde vienmēr paziņo iesaistītajām personām savus lēmumus un izsūta uzaicinājumus, kā arī citus paziņojumus, kuros ir norādīti termiņi, vai kuru paziņošanu paredz Konvencijas normas, vai kuru paziņošanu ir uzdevis Eiropas Patentu iestādes prezidents.

Izņēmuma gadījumos, ja apstākļi to prasa, paziņojumus var nosūtīt, izmantojot dalībvalstu centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu starpniecību.

120. pants

Termiņi

Reglaments nosaka:

(a) termiņu aprēķināšanas kārtību un apstākļus, pie kuriem šādus termiņus var pagarināt, vai nu tādēļ, ka Eiropas Patentu iestāde vai 75. panta 1. daļas (b) punktā minētās iestādes nav atvērtas dokumentu pieņemšanai, vai tādēļ, ka teritorijās, kur atrodas Eiropas Patentu iestāde vai minētās iestādes, pasta sūtījumi netiek veikti, vai tādēļ, ka pasta pakalpojumi ir traucēti vispār vai vēlāk pārtraukti;

(b) Eiropas Patentu iestādes kompetencē esošos minimālos un maksimālos termiņus.

121. pants

Eiropas patenta pieteikuma turpmākā izskatīšana

(1) Ja Eiropas patenta pieteikums ir noraidāms, noraidīts vai uzskatāms par atsauktu Eiropas Patentu iestādes noteiktā atbildes termiņa neievērošanas dēļ, paredzētās juridiskās sekas neiestājas vai, ja tās jau ir iestājušās, tiek atsauktas, ja pieteicējs lūdz turpināt pieteikuma lietvedību.

(2) Lūgumu jāiesniedz rakstiski divu mēnešu laikā no dienas, kad pieteicējam ir paziņots lēmums par pieteikuma noraidīšanu vai par pieteikuma uzskatīšanu par atsauktu. Neizpildītā darbība ir jāizpilda šajā pašā termiņā. Lūgumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāts par lietvedības turpināšanu.

(3) Par lūgumu lemj tas departaments, kura kompetencē ir neizpildītās darbības pārbaude.

122. pants

Tiesību atjaunošana (Restitutio in integrum)

(1) Eiropas patenta pieteicēja vai īpašnieka tiesības tiek atjaunotas pēc viņa lūguma gadījumos, kad pieteicējs vai īpašnieks nebija spējīgs ievērot darbībām Eiropas Patentu iestādē noteiktos termiņus, neskatoties uz attiecīgajos apstākļos izrādīto pienācīgo rūpību, ja šī termiņa neievērošanas tiešās sekas saskaņā ar Konvenciju ir Eiropas patenta pieteikuma vai lūguma noraidīšana, vai Eiropas patenta pieteikuma uzskatīšana par atsauktu, vai Eiropas patenta anulēšana, vai jebkura citu tiesību vai kompensācijas līdzekļu zaudēšana.

(2) Lūgums jāiesniedz rakstiski divu mēnešu laikā no dienas, kad tiek novērsts termiņa neievērošanas cēlonis. Neizpildītās darbības ir jāizpilda šajā pašā laikā. Lūgums iesniedzams tikai viena gada laikā no neievērotā termiņa beigām. Patenta uzturēšanas maksas termiņa neievērošanas gadījumā, 86. panta 2. daļā noteiktais laiks tiek atskaitīts no viena gada termiņa.

(3) Lūgumam jāsatur pamatojums un tajā jāizklāsta fakti, uz kuriem tas balstās. Lūgumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta maksa par tiesību atjaunošanu.

(4) Nodaļa, kas ir kompetenta lemt par neizpildītajām darbībām, lemj par lūguma pieņemšanu.

(5) Šī panta nosacījumus nepiemēro šī panta 2. daļā, 61. panta 3. daļā, 76. panta 3. daļā, 78. panta 2. daļā, 87. panta 1. daļā un 94. panta 2. daļā noteiktajiem termiņiem.

(6) Jebkura persona, kas norādītajā dalībvalstī laika posmā starp 1. daļā minēto tiesību zaudēšanu un publikāciju par minēto tiesību atjaunošanu labticīgi ir izmantojusi vai veikusi nopietnus nepieciešamos priekšdarbus izgudrojuma izmantošanai, kas ir publicētā Eiropas patenta pieteikuma vai patenta objekts, var bez atlīdzības turpināt šādu izmantošanu savā uzņēmējdarbībā vai tās vajadzībām.

(7) Šī panta nosacījumi neliedz dalībvalstij piešķirt tiesību atjaunošanu Konvencijā paredzētiem un šīs valsts rūpnieciskā īpašuma iestādē veicamo darbību termiņiem.

123. pants

Grozījumi

(1) Nosacījumi, saskaņā ar kuriem lietvedības gaitā Eiropas Patentu iestādē var grozīt Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu, ir izklāstīti Reglamentā. Jebkurā gadījumā pieteicējam ir tiesības vismaz vienu reizi grozīt aprakstu, pretenzijas un zīmējumus pēc paša vēlēšanās.

(2) Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta grozījumi nevar paplašināt sākotnēji iesniegtā pieteikuma saturu.

(3) Eiropas patenta pretenzijas nevar grozīt iebilduma procedūras laikā tādējādi, ka tiek paplašināta piešķirtā aizsardzība.

124. pants

Informācija par nacionālajiem patenta pieteikumiem

(1) Ekspertīzes nodaļa vai Apelācijas padome var aicināt pieteicēju norādīt noteiktā termiņā tās valstis, kurās pieteicējs ir iesniedzis nacionālos patenta pieteikumus uz visu vai daļu tā izgudrojuma, uz kuru attiecas Eiropas patenta pieteikums, norādot šo pieteikumu numurus.

(2) Ja pieteicējs termiņā neatbild uz 1. daļā paredzēto aicinājumu, Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu.

125. pants

Atsaukšanās uz vispārējiem principiem

Gadījumos, kad Konvencija neparedz kādu procesuālu normu, Eiropas Patentu iestāde ņem vērā attiecīgajā dalībvalstī atzītos vispārējos procesuālo tiesību principus.

126. pants

Finansiālo saistību izbeigšanās

(1) Organizācijas tiesības izdarīt iemaksu Eiropas Patentu iestādei izbeidzas četrus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā iemaksa bija jāveic.

(2) Organizācijas tiesības prasīt iemaksu vai pārmaksātās summas atmaksāšanu no Eiropas Patentu iestādes izbeidzas četrus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā šīs tiesības radās.

(3) Šī panta 1. daļā minētā gadījumā 1.un 2. daļā minēto laika periodu pārtrauc lūgums par iemaksas izdarīšanu, un 2. daļā minētā gadījumā- pamatots rakstisks lūgums. Pēc pārtraukuma laika periods atsāk tecējumu nekavējoties, un izbeidzas vēlākais sešus gadus pēc tā gada beigām, kurā tas sākotnēji sākās, ja vien šajā laika posmā nav sākusies tiesvedība par minēto tiesību piespiedu izlietošanu; šajā gadījumā laika periods beidzas ne agrāk par vienu gadu pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā.

II nodaļa

Informācijas sniegšana sabiedrībai un valsts iestādēm

127. pants

Eiropas patentu reģistrs

Eiropas Patentu iestāde veido un glabā reģistru, kurš ir pazīstams kā Eiropas patentu reģistrs un kurā ir Konvencijā paredzētās ziņas. Reģistrā neizdara nevienu ierakstu pirms Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas. Reģistrs ir publiski pieejams.

128. pants

Iepazīšanās ar lietām

(1) Eiropas patenta pieteikumu lietas pirms to publicēšanas nav publiski pieejamas bez pieteicēja piekrišanas.

(2) Jebkura persona, kas var pierādīt, ka Eiropas patenta pieteicējs ir vērsies pret to, balstoties uz savām pieteicēja tiesībām, var iepazīties ar lietu pirms pieteikuma publicēšanas un bez pieteicēja piekrišanas.

(3) Ja ir publicēts Eiropas izdalītais pieteikums vai jauns pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar 61. panta 1. daļas nosacījumiem, jebkura persona var iepazīties ar agrākā pieteikuma lietu pirms šī pieteikuma publicēšanas un bez attiecīgā pieteicēja piekrišanas.

(4) Pēc Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas, iesniedzot lūgumu, var iepazīties ar lietām, kas attiecas uz šo pieteikumu un tā rezultātā piešķirto Eiropas patentu, ievērojot Reglamentā paredzētos ierobežojumus.

(5) Arī pirms Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas, Eiropas Patentu iestāde var paziņot trešām personām vai publicēt šādus bibliogrāfiskos datus:

(a) Eiropas patenta pieteikuma numuru;

(b) Eiropas patenta pieteikuma datumu un, ja agrāka pieteikuma prioritāte tiek prasīta, šī agrākā pieteikuma datumu, valsti un numuru;

(c) pieteicēja vārdu;

(d) izgudrojuma nosaukumu;

(e) norādītās dalībvalstis.

129. pants

Periodiskās publikācijas

Eiropas Patentu iestāde periodiski publicē:

(a) Eiropas patentu biļetenu, kas satur Eiropas patentu reģistra ziņas, kā arī citas Konvencijā paredzētās ziņas;

(b) Eiropas Patentu iestādes Oficiālo žurnālu, kas satur Eiropas Patentu iestādes prezidenta paziņojumus un vispārēja rakstura informāciju, kā arī katru informāciju, kas attiecas uz Konvenciju vai tās īstenošanu.

130. pants

Informācijas apmaiņa

(1) Eiropas Patentu iestāde un dalībvalstu centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes, izlietojot 75. panta 2. daļā paredzētās likumdošanas vai administratīvās normas, pēc lūguma sniedz viena otrai katru noderīgu informāciju par Eiropas vai nacionālajiem patenta pieteikumiem, šo pieteikumu lietvedību un piešķirtajiem patentiem.

(2) Šī panta 1. daļas nosacījumus piemēro informācijas apmaiņai, kas pamatojas uz sadarbības līgumiem starp Eiropas Patentu iestādi un:

(a) katras valsts, kas nav Konvencijas dalībvalsts, centrālo rūpnieciskā īpašuma iestādi;

(b) katru starpvalstu organizāciju, kura ir pilnvarota piešķirt patentus;

(c) jebkuru citu organizāciju.

(3) Šī panta 1. un 2. daļas (a) punktā minētā informācijas apmaiņa nav pakļauta 128. pantā paredzētajiem ierobežojumiem. Administratīvā padome var noteikt, ka 2. daļas (c) punktā minētā informācijas apmaiņa netiek ierobežota, ja attiecīgās organizācijas rīkojas ar šo informāciju kā ar konfidenciālu līdz Eiropas patenta pieteikuma publicēšanai.

131. pants

Administratīvā un tiesiskā sadarbība

(1) Ja Konvencijā vai nacionālajos likumos nav paredzēts citādi, Eiropas Patentu iestāde un dalībvalstu tiesas vai iestādes pēc lūguma sniedz viena otrai palīdzību, nosūtot informāciju vai atļaujot lietu inspicēšanu. Gadījumos, kad Eiropas Patentu iestāde ļauj iepazīties ar lietām tiesām, prokuratūras iestādēm vai centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, šī iepazīšanās netiek ierobežota saskaņā ar 128. panta nosacījumiem.

(2) Dalībvalstu tiesas vai citas kompetentās iestādes, saņemot Eiropas Patentu iestādes lūgumu par izziņas veikšanu, veic šīs iestādes vārdā un savas jurisdikcijas robežās atļauto nepieciešamo izziņu vākšanu vai citas juridiskas darbības.

132. pants

Publikāciju apmaiņa

(1) Eiropas Patentu iestāde un dalībvalstu centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes pēc lūguma piegādā viena otrai bez maksas vienu vai vairākus attiecīgo publikāciju eksemplārus iekšējai lietošanai.

(2) Eiropas Patentu iestāde var noslēgt līgumus par publikāciju apmaiņu vai piegādi.

III nodaļa

Pārstāvība

133. pants

Vispārējie pārstāvības principi

(1) Saskaņā ar 2. daļas nosacījumiem nevienai personai Konvencijā paredzētajās procedūrās nav jābūt pārstāvētai ar profesionālu pārstāvi.

(2) Fiziskām un juridiskām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmumu atrašanās vieta nav vienā no dalībvalstīm, visās Konvencijā paredzētajās procedūrās, izņemot Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanu, jābūt pārstāvētai ar profesionālu pārstāvi; Reglaments var paredzēt citus izņēmumus.

(3) Fiziskās un juridiskās personas, kuru dzīvesvieta vai uzņēmuma atrašanās vieta ir kādā no dalībvalstīm, Konvencijā paredzētajās procedūrās var pārstāvēt to darbinieks, kuram nav jābūt profesionālam pārstāvim, bet kuram ir nepieciešams Reglamentā noteiktais pilnvarojums. Reglaments var paredzēt, vai un kādos gadījumos šāds juridiskās personas darbinieks var pārstāvēt arī citu juridisko personu, kuras uzņēmuma atrašanās vieta ir kādā no dalībvalstīm un kurai ir ekonomiska saistība ar pirmo juridisko personu.

(4) Reglaments var paredzēt īpašus nosacījumus kopējai pārstāvībai pusēm, kas darbojas kopīgi.

134. pants

Profesionālie pārstāvji

(1) Fiziskas un juridiskas personas Konvencijā paredzētajās procedūrās var pārstāvēt tikai profesionālie pārstāvji, kuri šim nolūkam ir ierakstīti Eiropas patentu iestādē uzturētajā sarakstā.

(2) Ikvienu fizisku personu var ierakstīt profesionālo pārstāvju sarakstā, ja tā atbilst zemākminētām prasībām:

(a) ir kādas dalībvalsts pilsonis;

(b) tās uzņēmējdarbības vai darba vieta atrodas vienā no dalībvalstīm;

(c) ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu.

(3) Ierakstu sarakstā veic pēc lūguma, kuram pievieno sertifikātus, kas apliecina, ka 2. daļā minētās prasības ir izpildītas.

(4) Personas, kuru vārdi ir profesionālo pārstāvju sarakstā, ir tiesīgas darboties visās Konvencijā paredzētajās procedūrās.

(5) Profesionālā pārstāvja darba veikšanas nolūkam katra persona, kura ir reģistrēta 1. daļā minētajā sarakstā, ir tiesīga iekārtot profesionālās darbības vietu vienā no dalībvalstīm, kurā var vest Konvencijā paredzētās lietas, ņemot vērā Centralizācijas protokolu, kas ir Konvencijas pielikums. Atteikt šīs tiesības šīs valsts institūcijas var tikai katrā atsevišķā gadījumā, ja to paredz publiskās drošības, likumības un kārtības normas. Pirms katra šāda atteikuma ir jākonsultējas ar Eiropas Patentu iestādes prezidentu.

(6) Eiropas Patentu iestādes prezidents var īpašos gadījumos atbrīvot no 2. daļas (a) punkta prasības ievērošanas.

(7) Profesionālo pārstāvību Konvencijā minētajās procedūrās tādā pat veidā kā profesionālie pārstāvji var veikt arī ikviena dalībvalstī juridiski kvalificēta persona, kurai profesionālās darbības vieta ir šajā valstī, tādā apjomā kā tai ir atļauts šajā valstī darboties par pārstāvi patentu lietās. Šī panta 5. daļas nosacījumus piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

(8) Administratīvā padome var pieņemt noteikumus, kas nosaka:

(a) kvalifikācijas kritērijus un apmācības apjomu, kas nepieciešams, lai pielaistu pretendentus Eiropas kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, un tā vada šo eksamināciju;

(b) Profesionālo pārstāvju institūta izveidošanu un atzīšanu atkarībā no Eiropas kvalifikācijas eksāmena rezultātiem vai saskaņā ar 163. panta 7. daļas noteikumiem;

(c) disciplinārpasākumus, kurus veic minētais institūts vai Eiropas Patentu iestāde.

VIII daļa

NACIONĀLO TIESĪBU IETEKME

I nodaļa

Konvertācija nacionālajā patenta pieteikumā

135. pants

Lūgums par nacionālās procedūras piemērošanu

(1) Norādītās dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde piemēro nacionālo patenta piešķiršanas procedūru tikai pēc Eiropas patenta pieteicēja vai īpašnieka lūguma un šādos gadījumos:

(a) ja Eiropas patenta pieteikums tiek uzskatīts par atsauktu saskaņā ar 77. panta 5.daļas vai 162. panta 4. daļas nosacījumiem;

(b) citos nacionālajos likumos paredzētos gadījumos, kuros Eiropas patenta pieteikums ir noraidīts vai atsaukts, vai tiek uzskatīts par atsauktu, vai Eiropas patents ir anulēts saskaņā ar Konvenciju.

(2) Lūgums par konvertāciju jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad Eiropas patenta pieteikums ir ticis atsaukts vai kad paziņots par pieteikuma uzskatīšanu par atsauktu, vai pēc lēmuma par Eiropas patenta pieteikuma noraidīšanu vai lēmuma paziņošanas par Eiropas patenta anulēšanu. Konvencijas 66. pantā minētās sekas izbeidzas, ja lūgums nav iesniegts noteiktajā termiņā.

136. pants

Lūguma iesniegšana un pārsūtīšana

(1) Lūgums par konvertāciju jāiesniedz Eiropas Patentu iestādē un tajā jānorāda tās dalībvalstis, kurās vēlas izmantot nacionālo patenta piešķiršanas procedūru. Lūgumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta maksa par konvertāciju. Eiropas Patentu iestāde pārsūta lūgumu kopā ar Eiropas patenta pieteikuma vai patenta lietas kopiju to dalībvalstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kuras lūgumā ir minētas.

(2) Gadījumā, kad pieteicējs ir paziņojis, ka Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu saskaņā ar 77. panta 5. daļu, lūgums jāiesniedz tajā centrālajā rūpnieciskā īpašuma iestādē, kurā ir bijis iesniegts pieteikums. Šī iestāde, ievērojot nacionālās drošības intereses, pārsūta lūgumu kopā ar Eiropas patenta pieteikuma kopiju tieši to dalībvalstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kas ir minētas lūgumā. Konvencijas 66. pantā minētās sekas izbeidzas, ja šāda pārsūtīšana nav notikusi divdesmit mēnešu laikā no pieteikuma datuma vai, ja ir pieprasīta prioritāte, no prioritātes datuma.

137. pants

Konvertācijas formālās prasības

(1) Pārsūtītajam Eiropas patenta pieteikumam nepiemēro nacionālā likuma formālās prasības, kas ir atšķirīgas no tām vai kas ir papildus tām, kas paredzētas Konvencijā.

(2) Katra centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde, kurai pieteikums ir pārsūtīts, var prasīt, lai pieteicējs termiņā, kas nav mazāks par diviem mēnešiem:

(a) samaksā nacionālo pieteikuma maksu;

(b) iesniedz sākotnējā Eiropas patenta pieteikuma teksta un, ja tāds ir, Eiropas Patentu iestādē lietvedības laikā grozītā pieteikuma teksta tulkojumu vienā no valsts oficiālajām valodām, kuru pieteicējs vēlas iesniegt nacionālai procedūrai.

II nodaļa

Anulēšana un prioritātes tiesības

138. pants

Anulēšanas pamatojums

(1) Saskaņā ar 139. pantu Eiropas patentu var anulēt tikai balstoties uz dalībvalsts likumu, kam ir spēks tās teritorijā, ar šādu pamatojumu:

(a) ja Eiropas patenta objekts nav patentspējīgs saskaņā ar 52. līdz 57. pantu;

(b) ja Eiropas patents neapraksta izgudrojumu tik skaidri un pilnīgi, lai lietpratējs varētu izgudrojumu īstenot bez izgudrotāja papildu jaunrades;

(c) ja Eiropas patenta objekta apjoms ir plašāks nekā pieteikuma objekta apjoms vai, ja patentam, kas ir piešķirts pēc izdalītā patenta pieteikuma vai jauna pieteikuma saskaņā ar 61. pantu, apjoms ir plašāks par agrāk pieteiktā pieteikuma apjomu;

(d) ja aizsardzība, ko piešķir patents, ir tikusi paplašināta;

(e) ja Eiropas patenta īpašnieks nav tiesīgs saskaņā ar 60. panta 1. daļu.

(2) Ja anulēšanas pamatojums ietekmē Eiropas patentu tikai daļēji, anulēšanu paziņo attiecīgu patenta ierobežojumu formā. Ja nacionālais likums atļauj, tad ierobežojumu noformē grozītu pretenziju, apraksta vai zīmējumu formā.

139. pants

Agrāka vai tā paša datuma tiesības

(1) Katrā dalībvalstī Eiropas patenta pieteikumam un Eiropas patentam attiecībā uz nacionālo patenta pieteikumu un nacionālo patentu ir tāds pat prioritātes tiesību spēks kā nacionālam patenta pieteikumam un nacionālam patentam.

(2) Dalībvalsts nacionālam patenta pieteikumam un nacionālam patentam attiecībā uz Eiropas patentu, kurā ir norādīta šī dalībvalsts, ir tāds pat prioritātes tiesību spēks kā attiecībā uz nacionālo patentu.

(3) Katra dalībvalsts var noteikt, vai un ar kādiem nosacījumiem izgudrojums, kas ir aprakstīts gan Eiropas patenta pieteikumā vai patentā, gan nacionālā patenta pieteikumā vai patentā ar to pašu pieteikuma datumu vai, ja tam ir pieprasīta prioritāte, ar to pašu prioritātes datumu, var būt vienlaicīgi aizsargāts ar abiem patenta pieteikumiem vai patentiem.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

140. pants

Nacionālie lietderīgie modeļi un lietošanas sertifikāti

Konvencijas 66., 124., 135.-137. un 139. pantu piemēro attiecībā uz lietderīgiem modeļiem un lietošanas sertifikātiem, kas reģistrēti vai deponēti tajā dalībvalstī, kuras likumi paredz šādus modeļus vai sertifikātus.

141. pants

Maksas par Eiropas patentu uzturēšanu spēkā

(1) Eiropas patentu spēkā uzturēšanas maksas var iekasēt tikai par gadiem, kas seko tiem gadiem, kas minēti 86. panta 4. daļā.

(2) Visas maksas, kuru termiņi iekrīt divu mēnešu intervālā pēc ziņas publicēšanas par Eiropas patenta piešķiršanu, uzskata par termiņā samaksātām, ja tās tiek veiktas šajā intervālā. Nacionālos likumos paredzētās papildus maksas nepiemēro.

IX daļa

ĪPAŠIE LĪGUMI

142. pants

Vienotie patenti

(1) Ikviena dalībvalstu grupa saskaņā ar īpašu līgumu, kas paredz, ka Eiropas patentam, kas piešķirts attiecībā uz šīm valstīm, ir vienots raksturs to teritorijās, var paredzēt, ka attiecībā uz šīm valstīm piešķir tikai vienoto Eiropas patentu.

(2) Šīs daļas nosacījumus piemēro dalībvalstu grupām, kas ir akceptējušas 1. daļā minēto kārtību.

143. pants

Eiropas Patentu iestādes specializētie departamenti

(1) Dalībvalstu grupa var uzdot Eiropas Patentu iestādei papildu uzdevumus.

(2) Lai veiktu dalībvalstu grupas uzdotos papildu uzdevumus, Eiropas Patentu iestādē var izveidot specializētus departamentus. Šos specializētos departamentus vada Eiropas Patentu iestādes prezidents; 10. panta 2. un 3. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis).

144. pants

Pārstāvība darbībām specializētajos departamentos

Dalībvalstu grupa var izstrādāt īpašus noteikumus pušu pārstāvībai darbībām departamentos, kas minēti 143. panta 2. daļā.

145. pants

Administratīvās padomes Izraudzītā komiteja

(1) Dalībvalstu grupa var izveidot Izraudzīto komiteju, lai pārraudzītu 143. panta 2. daļā minēto specializēto departamentu darbību; Eiropas Patentu iestāde nodod tās rīcībā personālu, telpas un aprīkojumu, kas nepieciešams tās pienākumu veikšanai. Eiropas Patentu iestādes prezidents ir atbildīgs par specializēto departamentu darbību Administratīvās padomes Izraudzītajai komitejai.

(2) Izraudzītās komitejas sastāvu, pilnvaras un funkcijas nosaka dalībvalstu grupa.

146. pants

Īpašo uzdevumu veikšanas izdevumu segšana

Ja Eiropas Patentu iestādei tiek uzdoti papildu uzdevumi saskaņā ar 143. pantu, dalībvalstu grupa sedz Organizācijas izmaksas šo uzdevumu veikšanai. Ja Eiropas Patentu iestādē tiek izveidoti specializēti departamenti šo papildu uzdevumu veikšanai, grupa sedz personāla, telpu un aprīkojuma izmaksas. 39. panta 3. un 4. daļu un 47. pantu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis).

147. pants

Vienoto patentu spēkā uzturēšanas maksas

Ja dalībvalstu grupa ir noteikusi kopēju Eiropas patentu spēkā uzturēšanas maksu skalu, 39. panta 1. daļā minētās proporcijas rēķina, ņemot par pamatu kopējo skalu; vienotam patentam piemēro 39. panta 1. daļā noteikto minimālo lielumu. 39. panta 3. un 4. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis).

148. pants

Eiropas patenta pieteikums kā īpašuma objekts

(1) Piemēro 74. pantu, ja dalībvalstu grupa nav noteikusi citādi.

(2) Dalībvalstu grupa var noslēgt īpašu vienošanos par to Eiropas patenta pieteikumu tiesību nodošanu, ieķīlāšanu un jebkādām citām tiesiskām darbībām ar tiem attiecībā uz visām grupas dalībvalstīm, kuros šīs valstis ir norādītas.

149. pants

Kopēja valstu norādīšana

(1) Dalībvalstu grupa var paredzēt, ka šīs valstis tiek norādītas tikai kopā un, ka vienas vai dažu šo valstu norādīšana tiek uzskatīta par visu grupas dalībvalstu norādīšanu.

(2) Gadījumos, kad Eiropas Patentu iestāde ir norādītā iestāde 153. panta 1. daļas izpratnē, šī panta 1. daļu piemēro, ja pieteicējs starptautiskā pieteikumā ir norādījis, ka viņš vēlas iegūt Eiropas patentu vienā vai dažās grupas dalībvalstīs. Šo pašu punktu piemēro, ja pieteicējs starptautiskā pieteikumā norādījis vienu grupas dalībvalsti, kuras nacionālais likums paredz, ka šīs valsts norādīšanai ir tāda pati nozīme kā pieteikumam piešķirt Eiropas patentu.

X daļa

STARPTAUTISKIE PIETEIKUMI SASKAŅĀ AR PATENTU KOOPERĀCIJAS LĪGUMU

150. pants

Patentu kooperācijas līguma piemērošana

(1) 1970. gada 19. jūnija Patentu kooperācijas līgumu, turpmāk Kooperācijas līgumu, piemēro saskaņā ar šīs daļas nosacījumiem.

(2) Saskaņā ar Kooperācijas līgumu iesniegto starptautisko pieteikumu lietvedība var notikt Eiropas Patentu iestādē. Šajos gadījumos piemēro minētā Līguma noteikumus, papildinātus ar Konvencijas nosacījumiem. Kolīziju gadījumos piemēro Kooperācijas līguma noteikumus. Arī ekspertīzes lūguma iesniegšanas termiņš starptautiskiem pieteikumiem saskaņā ar Konvencijas 94. panta 2. daļu nebeidzas pirms termiņa, kas noteikts Kooperācijas līguma attiecīgi 22. vai 39. pantā.

(3) Starptautisks pieteikums, kurā Eiropas Patentu iestāde darbojas kā norādītā vai izraudzītā iestāde, tiek uzskatīts par Eiropas patenta pieteikumu.

(4) Gadījumos, kad Konvencijā ir atsauce uz Kooperācijas līgumu, tas nozīmē arī atsauci uz Līguma Reglamentu.

151. pants

Eiropas Patentu iestāde kā saņēmējiestāde

(1) Eiropas Patentu iestāde var darboties kā saņēmējiestāde Kooperācijas līguma 2 (xv). panta izpratnē tiem pieteicējiem, kas ir to Konvencijas dalībvalstu pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji vai kuriem šajā valstī ir atrašanās vieta, kurā Kooperācijas līgums ir stājies spēkā.

(2) Eiropas Patentu iestāde var darboties kā saņēmējiestāde arī tajos gadījumos, kad pieteicējs ir tādas valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, vai kuram šajā valstī ir pastāvīgā atrašanās vieta, kas nav Konvencijas dalībvalsts, bet kas ir Kooperācijas līguma dalībvalsts un kas ir noslēgusi ar Organizāciju līgumu, ar kuru Eiropas Patentu iestāde darbojas kā saņēmējiestāde šīs valsts nacionālās iestādes vietā saskaņā ar Kooperācijas līgumu.

(3) Ar Administratīvās padomes iepriekšēju piekrišanu Eiropas Patentu iestāde var darboties kā saņēmējiestāde jebkuram citam pieteicējam, pamatojoties uz attiecīgu līgumu starp Organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju.

152. pants

Starptautiskā pieteikuma iesniegšana un pārsūtīšana

(1) Ja pieteicējs savam starptautiskajam pieteikumam par saņēmējiestādi izvēlas Eiropas Patentu iestādi, viņš pieteikumu iesniedz tieši Eiropas Patentu iestādē. Tomēr 75. panta 2. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis).

(2) Gadījumos, kad starptautiskais pieteikums ir iesniegts ar kompetentas centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes starpniecību, attiecīgajai dalībvalstij jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu pieteikuma pārsūtīšanu uz Eiropas Patentu iestādi savlaicīgi, lai pēdējā spēj izpildīt Kooperācijas līgumā noteiktos nosacījumus par pieteikuma pārsūtīšanu.

(3) Par katra starptautiska pieteikuma pārsūtīšanu jāsamaksā pārsūtīšanas maksa viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

153. pants

Eiropas Patentu iestāde kā norādītā iestāde

(1) Eiropas Patentu iestāde darbojas kā norādītā iestāde Kooperācijas līguma 2(xiii). panta izpratnē tām Konvencijas dalībvalstīm, kurās Kooperācijas līgums ir stājies spēkā un kuras ir norādītas starptautiskajā pieteikumā, ja pieteicējs informē starptautiskā pieteikuma saņēmējiestādi, ka viņš minētajās dalībvalstīs vēlas saņemt Eiropas patentu. Šo pašu noteikumu piemēro, ja pieteicējs starptautiskajā pieteikumā norāda dalībvalsti, kuras nacionālais likums nosaka, ka šīs valsts norādīšana nozīmē pieteikumu uz Eiropas patentu.

(2) Ja Eiropas Patentu iestāde darbojas kā norādītā iestāde, tās Ekspertīzes nodaļa ir kompetenta pieņemt lēmumus, kurus paredz Kooperācijas līguma 25. panta 2. daļas (a) punkts.

154. pants

Eiropas Patentu iestāde kā starptautiskā patentmeklējumu iestāde

(1) Eiropas Patentu iestāde darbojas kā starptautisko patentmeklējumu institūcija Kooperācijas līguma I nodaļas nozīmē tiem pieteicējiem, kas ir to dalībvalstu pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji vai kuriem šajās valstīs ir pastāvīgā atrašanās vieta, kurās Kooperācijas līgums ir stājies spēkā, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju.

(2) Eiropas Patentu iestāde ar Administratīvās padomes iepriekšēju piekrišanu darbojas kā patentmeklējumu institūcija arī citiem pieteicējiem saskaņā ar līgumu starp Organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju.

(3) Apelācijas padomes ir kompetentas lemt par pieteicēju protestiem pret Eiropas Patentu iestādes pieprasīto papildus maksu saskaņā ar Kooperācijas līguma 17. panta 3. daļas (a) punktu.

155. pants

Eiropas Patentu iestāde kā starptautiskās pirmējās ekspertīzes institūcija

(1) Eiropas Patentu iestāde darbojas kā starptautiskās pirmējās ekspertīzes institūcija Kooperācijas līguma II nodaļas nozīmē tiem pieteicējiem, kas ir to dalībvalstu pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji vai kuriem šajās valstīs ir pastāvīgā atrašanās vieta, kurās minētā II nodaļa ir stājusies spēkā, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju.

(2) Ar Administratīvās padomes iepriekšēju piekrišanu Eiropas Patentu iestāde darbojas kā starptautiskās pirmējās ekspertīzes institūcija arī visiem citiem pieteicējiem saskaņā ar līgumu starp Organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju.

(3) Apelācijas padomes ir kompetentas lemt par pieteicēju protestiem pret Eiropas Patentu iestādes pieprasīto papildus maksu saskaņā ar Kooperācijas līguma 34. panta 3. daļas (a) punktu.

156. pants

Eiropas Patentu iestāde kā izraudzītā iestāde

Eiropas Patentu iestāde darbojas kā izraudzītā iestāde Kooperācijas līguma 2(xiv). panta nozīmē, ja pieteicējs ir izraudzījies kādu no norādītajām valstīm, kas minētas 153. panta 1. daļā vai 149. panta 2. daļā, kurās minētā Līguma II nodaļa ir stājusies spēkā. Ar Administratīvās padomes iepriekšēju piekrišanu šos pašus noteikumus piemēro, ja pieteicējs ir tādas valsts pilsonis, pastāvīgais iedzīvotājs vai kuram pastāvīgā atrašanās vieta ir šajā valstī, kas nav minētā Līguma puse vai kurai nav saistoša šī Līguma II nodaļa, ar nosacījumu, ka pieteicējs ir persona, kurai Patentu kooperācijas savienības Asambleja ir nolēmusi saskaņā ar Kooperācijas līguma 31. panta 2. daļas (b) punktu atļaut iesniegt pieprasījumu par starptautisko pirmējo ekspertīzi.

157. pants

Starptautiskā patentmeklējuma ziņojums

(1) Neietekmējot 2. līdz 4. daļas nosacījumus, starptautiskā patentmeklējuma ziņojums saskaņā ar Kooperācijas līguma 18.pantu vai ikvienu deklarāciju saskaņā ar Līguma 17. panta 2. daļas (a) punktu un tā publicēšana saskaņā ar Līguma 21. pantu nozīmē Eiropas patentmeklējuma ziņojumu un paziņojuma par to publicēšanu Eiropas patentu biļetenā.

(2) Ar 3. daļā minētiem Administratīvās padomes lēmumiem:

(a) papildus Eiropas patentmeklējuma ziņojumu gatavo visiem starptautiskiem pieteikumiem;

(b) pieteicējs maksā patentmeklējuma maksu vienlaikus ar nacionālo maksu, kas noteikta Kooperācijas līguma 22. panta 1. daļā vai 39. panta 1. daļā. Ja patentmeklējuma maksa nav samaksāta termiņā, pieteikumu uzskata par atsauktu.

(3) Administratīvā padome var nolemt, kādos gadījumos un kādā apjomā:

(a) var iztikt bez papildus Eiropas patentmeklējuma ziņojuma;

(b) patentmeklējuma maksu var samazināt.

(4) Administratīvā padome var jebkurā laikā atcelt lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 3. pantu.

158. pants

Starptautiskā pieteikuma publicēšana un tā piegāde Eiropas Patentu iestādei

(1) Starptautiskā pieteikuma publicēšana, kurā Eiropas Patentu iestāde ir norādītā iestāde, saskaņā ar Kooperācijas līguma 21. pantu nozīmē arī Eiropas patenta pieteikuma publicēšanu, un par to tiek paziņots Eiropas patentu biļetenā. Šādu pieteikumu tomēr neuzskata par tehnikas līmeni 54. panta 3. daļas nozīmē, ja nav izpildīti 2. daļas nosacījumi.

(2) Starptautisko pieteikumu Eiropas Patentu iestādei jāpiegādā vienā no tās oficiālām valodām. Kooperācijas līguma 22. panta 1. daļā vai 39. panta 1. daļā minētā nacionālā maksa pieteicējam jāmaksā Eiropas Patentu iestādei.

(3) Ja starptautiskais pieteikums ir publicēts citā valodā nekā oficiālās Eiropas Patentu iestādes valodas, tad Iestāde publicē šo pieteikumu, kas piegādāts saskaņā ar 2. daļu. Saskaņā ar 67. panta 3. daļu pagaidu aizsardzība, kas paredzēta 67. panta 1. un 2. daļā, ir spēkā no šīs publikācijas dienas.

XI daļa

PĀREJAS NOTEIKUMI

159. pants

Administratīvā padome pārejas periodā

(1) 169. panta 1. daļā minētās valstis nozīmē savus pārstāvjus Administratīvajai padomei; Administratīvā padome pēc Vācijas Federatīvās Republikas valdības uzaicinājuma sanāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Konvencijas stāšanās spēkā, it īpaši, lai nozīmētu Eiropas Patentu iestādes prezidentu.

(2) Pirmā Administratīvās padomes priekšsēdētāja amata izpildes laiks ir četri gadi no Konvencijas stāšanās spēkā.

(3) Divu pirmās Administratīvās padomes ievēlēto locekļu amata izpildes laiks ir attiecīgi pieci un četri gadi no Konvencijas stāšanās spēkā.

160. pants

Darbinieku pieņemšana pārejas periodā

(1) Līdz laikam, kad tiks pieņemti Dienesta noteikumi pastāvīgiem Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem un nodarbinātības nosacījumi pārējiem darbiniekiem, Administratīvā padome un Eiropas Patentu iestādes prezidents, katrs savu pilnvaru ietvaros, pieņem vajadzīgos darbiniekus un noslēdz par to īstermiņa līgumus. Administratīvā padome var izdot vispārējus darbā pieņemšanas principus.

(2) Pārejas periodā, kura beigas nosaka Administratīvā padome, tā pēc konsultēšanās ar Eiropas Patentu iestādes prezidentu par Paplašinātās apelācijas padomes un Apelācijas padomju locekļiem var nozīmēt tehniski vai juridiski kvalificētus nacionālo tiesu un dalībvalstu iestāžu locekļus, kuri var turpināt savu darbību nacionālajās tiesās vai iestādēs. Viņus var nozīmēt uz laiku līdz pieciem gadiem, bet ne mazāku par vienu gadu. Viņus var nozīmēt atkārtoti.

161. pants

Pirmais atskaites periods

(1) Organizācijas pirmais atskaites periods ir no Konvencijas spēkā stāšanās dienas līdz tā paša gada 31. decembrim. Ja spēkā stāšanās diena iekrīt otrajā pusgadā, tad pirmo atskaites periodu pagarina līdz nākamā gada 31. decembrim.

(2) Pirmā atskaites perioda budžetu jāpieņem cik ātri vien iespējams pēc Konvencijas stāšanās spēkā. Līdz laikam, kad Organizācija saņem 40. pantā paredzētās pirmā budžeta iemaksas, dalībvalstīm pēc Administratīvās padomes lūguma un tās noteiktajā termiņā jāveic priekšiemaksas, kas tiks atskaitītas no to attiecīgajām iemaksām šajā budžetā. Priekšiemaksas tiek noteiktas saskaņā ar 40. pantā minēto skalu. 39. panta 3. un 4. daļu piemēro ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis).

162. pants

Eiropas Patentu iestādes darbības lauka paplašināšana

(1) Eiropas patentu pieteikumus var iesniegt sākot ar dienu, kuru nosaka Administratīvā padome pēc Eiropas Patentu iestādes prezidenta ieteikuma.

(2) Administratīvā padome pēc Eiropas Patentu iestādes prezidenta ieteikuma var nolemt, ka no 1. daļā minētā datuma Eiropas patenta pieteikumu izskatīšana būs ierobežota. Šis ierobežojums var attiekties uz dažām tehnikas nozarēm. Tomēr jebkurā gadījumā tiek veikta izskatīšana par Eiropas patenta pieteikumu datumu piešķiršanu.

(3) Ja ir pieņemts 2. daļā paredzētais lēmums, Administratīvā padome nevar ierobežot turpmāku pieteikuma izskatīšanu.

(4) Gadījumos, kad Eiropas patenta pieteikuma izskatīšanu nevar turpināt 2. daļā minēto ierobežojumu dēļ, Eiropas Patentu iestāde par to paziņo pieteicējam un norāda uz iespēju lūgt pieteikuma konvertāciju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu.

163. pants

Profesionālā pārstāvība pārejas periodā

(1) Pārejas perioda laikā, kura beigas nosaka Administratīvā padome, neievērojot 134. panta 2. daļas nosacījumus, katru fizisko personu var ierakstīt profesionālo pārstāvju sarakstā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) viņa ir dalībvalsts pilsonis;

(b) viņas uzņēmuma vai darba vieta ir vienā no dalībvalstīm;

(c) viņa ir tiesīga pārstāvēt fiziskas un juridiskas personas patentu lietās tās dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma iestādē, kurā atrodas viņas uzņēmuma vai darba vieta.

(2) Ierakstu sarakstā veic pēc lūguma, kuram pievienots centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes izsniegts sertifikāts, kurā minēts, ka 1. daļā minētie nosacījumi ir izpildīti.

(3) Ja kādā no dalībvalstīm 1. daļas (c) punktā minētās tiesības nav saistītas ar speciālu profesionālo kvalifikāciju, tad šīs valsts personām, kas lūdz ierakstīšanu šajā sarakstā darbībām patentu lietās attiecīgās valsts centrālajā rūpnieciskajā iestādē, jābūt šajā jomā nostrādājušām vismaz piecus gadus. Tomēr personai, kuras tiesības profesionāli pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas patentu lietās kādā no dalībvalstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm saskaņā ar šīs valsts likumiem ir oficiāli atzītas, nepiemēro prasību par praktisko darbošanos. Šajā gadījumā centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes izsniegtajā sertifikātā jānorāda, ka pieteicējs uz ierakstu sarakstā atbilst vienai no šajā punktā minētajām prasībām.

(4) Eiropas Patentu iestādes prezidents var atbrīvot no:

(a) 3. daļas pirmajā teikumā minētās prasības izpildes, ja pieteicējs iesniedz pierādījumus, ka viņš ir ieguvis nepieciešamo kvalifikāciju citādā veidā;

(b) 1. daļas (a) punkta prasībām īpašos gadījumos.

(5) Eiropas Patentu iestādes prezidents var atbrīvot no 1. daļas (a) punkta prasību izpildes, ja pieteicējs ir atbildis 1. daļas (b) un (c) punkta prasībām 1973. gada 5. oktobrī.

(6) Personas, kurām uzņēmuma vai darba vieta valstī, kas pievienojas Konvencijai, ir mazāk par vienu gadu pirms 1. daļā minētā pārejas perioda beigām vai tā rodas pēc pārejas perioda beigām, var saskaņā ar 1. līdz 5. daļas nosacījumiem tikt ierakstītas profesionālo pārstāvju sarakstā viena gada laikā no dienas, kad stājās spēkā šīs valsts pievienošanās Konvencijai.

(7) Pēc pārejas perioda beigām, katra persona, kuras vārds ir ierakstīts profesionālo pārstāvju sarakstā šī perioda laikā, var palikt šajā sarakstā vai pēc lūguma tikt tajā atjaunota, neskatoties uz 134. panta 8. daļas (c) punktā minētajiem disciplinārajiem pasākumiem, ja tā izpilda 1. daļas (b) punkta prasības.

XII daļa

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

164. pants

Reglaments un Protokoli

(1) Reglaments, Protokols par atzīšanu, Protokols par privilēģijām un imunitātēm, Protokols par centralizāciju un Protokols par 69. panta interpretāciju ir Konvencijas neatņemama sastāvdaļa.

(2) Kolīziju gadījumos starp Konvencijas normām un Reglamenta normām, piemērojamas ir Konvencijas normas.

165. pants

Parakstīšana - ratificēšana

(1) Valstīm, kas piedalījās Starpvaldību konferencē par Eiropas sistēmas iedibināšanu patentu piešķiršanā, vai valstīm, kas bija informētas par šo konferenci un bija uzaicinātas tajā piedalīties, Konvencija ir atvērta parakstīšanai līdz 1974. gada 5. aprīlim.

(2) Konvencija ir jāratificē; ratifikācijas dokuments ir jānodod glabāšanai Vācijas Federatīvās Republikas valdībai.

166. pants

Pievienošanās

(1) Konvencijai var pievienoties:

(a) 165. panta 1. daļā minētās valstis;

(b) jebkura cita Eiropas valsts, ja to uzaicina Administratīvā padome.

(2) Jebkura valsts, kas ir bijusi Konvencijas dalībvalsts un pārstājusi tāda būt saskaņā ar 172. panta 4. daļu, var atkal kļūt par dalībvalsti, tai pievienojoties.

(3) Pievienošanās dokumenti jānodod glabāšanā Vācijas Federatīvās Republikas valdībai.

167. pants

Atrunas

(1) Katra dalībvalsts parakstīšanas vai ratifikācijas, vai pievienošanās dokumenta iesniegšanas laikā var izdarīt tikai tādas atrunas, kas ir minētas 2. daļā.

(2) Katra dalībvalsts var atrunāt tiesības, kas paredz, ka:

(a) Eiropas patenti, ja tie piešķir aizsardzību ķīmiskiem, farmaceitiskiem vai pārtikas produktiem kā tādiem, saskaņā ar likumu, kas piemērojams nacionālajiem patentiem, nav spēkā vai ir anulējami; šī atruna neattiecas uz aizsardzību, ko piešķir patents uz ķīmisku produktu ražošanas vai lietošanas paņēmienu, vai uz farmaceitiska vai pārtikas produkta ražošanas paņēmienu;

(b) Eiropas patenti, ja tie piešķir aizsardzību uz lauksaimniecības vai dārzkopības paņēmieniem, izņemot 53. panta (b) punktā paredzētos, saskaņā ar likumu, kas piemērojams nacionāliem patentiem, nav spēkā vai ir anulējami;

(c) Eiropas patentiem ir īsāks darbības termiņš par divdesmit gadiem saskaņā ar likumu, kas piemērojams nacionālajiem patentiem;

(d) tām nav saistošs Protokols par atzīšanu.

(3) Ikviena dalībvalsts atruna ir spēkā ne ilgāk par desmit gadiem no Konvencijas stāšanās spēkā. Tomēr, ja dalībvalsts ir izdarījusi atrunas, kas minētas 2. daļas (a) un (b) punktā, Administratīvā padome šai valstij var pagarināt minēto periodu ne vairāk kā par pieciem gadiem attiecībā uz visām vai daļu no izdarītajām atrunām, ja valsts iesniedz motivētu lūgumu, kas pārliecina Administratīvo padomi par šīs valsts nespēju iztikt bez šīm atrunām, ne vēlāk kā vienu gadu pirms desmit gadu perioda beigām.

(4) Ikviena dalībvalsts, kas ir izdarījusi atrunas, tās atsauc cik vien ātri iespējams konkrētajos apstākļos. Atsaukšanu izdara ar Vācijas Federatīvās Republikas valdībai adresētu paziņojumu, un tā stājas spēkā vienu mēnesi pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

(5) Atrunas, kas bija izdarītas atsaucoties uz 2. daļas (a), (b) vai (c) punktu, piemēro Eiropas patentiem, kas piešķirti uz to Eiropas patenta pieteikumu pamata, kas ir iesniegti laika periodā, kad šīs atrunas ir spēkā. Šīs atrunas ir spēkā visu šo patentu darbības termiņu.

(6) Ikviena atruna zaudē spēku līdz ar 3. daļas pirmā teikumā minētā termiņa beigām vai, ja tajā minētais termiņš ir pagarināts, ar pagarinātā termiņa beigām, neietekmējot 4. un 5. daļā minētos nosacījumus.

168. pants

Piemērošanas teritorija

(1) Ikviena dalībvalsts savā ratifikācijas vai pievienošanās dokumentā var deklarēt, vai rakstiski paziņot Vācijas Federatīvās Republikas valdībai jebkurā laikā pēc iepriekšminētajiem notikumiem, ka Konvencija ir piemērojama vienā vai vairākās tās ārējās teritorijās, par kurām šī valsts ir atbildīga. Eiropas patents, kas piešķirts attiecībā uz šādu dalībvalsti ir spēkā arī tajās teritorijās, kurās minētais paziņojums ir stājies spēkā.

(2) Ja 1. daļā minētā deklarācija ir ratifikācijas vai pievienošanās dokumentā, tā stājas spēkā tajā pašā dienā, kad ratifikācija vai pievienošanās; ja deklarācija ir paziņojumā, kas iesniegts pēc ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanas, šāds paziņojums stājas spēkā sešus mēnešus pēc dienas, kad Vācijas Federatīvās Republikas valdība saņem šo paziņojumu.

(3) Ikviena dalībvalsts jebkurā laikā var deklarēt, ka Konvenciju vairs nepiemēro attiecībā uz dažām vai visām teritorijām, par kurām tā bija paziņojusi saskaņā ar 1. punktu. Šāda deklarācija stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad Vācijas Federatīvās Republikas valdība saņem šo paziņojumu.

169. pants

Spēkā stāšanās

(1) Konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad iesniegts pēdējais tādu sešu valstu ratifikācijas vai pievienošanās dokuments, kuru teritorijās kopumā 1970. gadā tika iesniegti vismaz 180 000 pieteikumu.

(2) Katra ratifikācija vai pievienošanās, kas notiek pēc Konvencijas spēkā stāšanās, stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanas.

170. pants

Sākotnējā līdzdalība

(1) Katra valsts, kas ratificē vai pievienojas Konvencijai pēc tās stāšanās spēkā, veic Organizācijai sākotnējo līdzdalības iemaksu, kas netiek atmaksāta.

(2) Sākotnējā līdzdalības iemaksa ir 5% no summas, kas aprēķināta saskaņā ar skalu, kas minēta 40. panta 3. un 4. daļā, kā procenti no citu dalībvalstu īpašās līdzdalības iemaksas iepriekšējā atskaites periodā, kas bija pirms datuma, kad konkrētās valsts ratifikācijas vai pievienošanās dokuments stājas spēkā.

(3) Gadījumā, kad īpašā līdzdalības iemaksa tuvākajā iepriekšējā atskaites periodā pirms 2. daļā minētā datuma nav prasīta, šajā punktā minētā līdzdalības skala ir tā skala, kas būtu piemērojama attiecīgai valstij pēdējā gadā, par kuru īpašā līdzdalības iemaksa tiktu prasīta.

171. pants

Konvencijas darbības laiks

Šī ir beztermiņa Konvencija.

172. pants

Pārskatīšana

(1) Konvenciju var pārskatīt dalībvalstu konference.

(2) Konferenci sagatavo un sasauc Administratīvā padome. Konference ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas dalībvalstu. Pārskatīto tekstu pieņem ar trim ceturtdaļām konferencē piedalījušos un balsojušo dalībvalstu balsu. Atturēšanās netiek uzskatīta par balsojumu.

(3) Pārskatītais teksts stājas spēkā, kad to ratificējušas vai tam pievienojušās tik dalībvalstis, cik ir noteikusi konference, un termiņā, kuru ir noteikusi konference.

(4) Tās dalībvalstis, kas nav ratificējušas vai pievienojušās pārskatītajam Konvencijas tekstam laikā, kad tas stājas spēkā, pārstāj būt par Konvencijas dalībvalstīm no šī laika.

173. pants

Strīdi starp dalībvalstīm

(1) Katru strīdu starp dalībvalstīm par esošās Konvencijas piemērošanu, kas nav atrisināts sarunu ceļā, pēc vienas no šo dalībvalstu lūguma, iesniedz Administratīvai padomei, kas pieliek visas pūles, lai panāktu vienošanos starp attiecīgajām valstīm.

(2) Ja šāda vienošanās nav panākta sešu mēnešu laikā, kopš Administratīvā padome pārzina šo strīdu, katra attiecīgā valsts var griezties Starptautiskajā tiesā (International Court of Justice), kuras lēmums ir galīgs.

174. pants

Denonsēšana

Ikviena dalībvalsts jebkurā laikā var denonsēt Konvenciju. Paziņojums par denonsēšanu jāiesniedz Vācijas Federatīvās Republikas valdībai. Denonsēšana stājas spēkā gadu pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

175. pants

Iegūto tiesību saglabāšana

(1) Ja valsts pārstāj būt Konvencijas dalībniece saskaņā ar 172. panta 4. daļu vai 174. pantu, Konvencijā paredzētās jau iegūtās tiesības netiek skartas.

(2) Eiropas patenta pieteikumu, kurš ir izskatīšanas procesā, laikā, kad norādītā valsts pārstāj būt par Konvencijas dalībnieci, Eiropas Patentu iestāde turpina izskatīt, un ciktāl tas attiecas uz minēto valsti rīkojas tāpat kā tad, ja Konvencija pēc izskatīšanas būtu piemērojama šajā valstī.

(3) 2. daļas nosacījumus piemēro Eiropas patentiem, par kuriem šajā punktā minētajā datumā ir iesniegts un tiek izskatīts iebildums vai iebilduma iesniegšanas termiņš vēl nav pagājis.

(4) Šā panta nosacījumi neskar katras valsts, kas ir pārstājusi būt par Konvencijas dalībnieci, tiesības izskatīt visus Eiropas patentus saskaņā to Konvencijas tekstu, kuras dalībniece tā bija.

176. pants

Bijušo dalībvalstu finansiālās tiesības un pienākumi

(1) Katrai valstij, kas pārstāj būt par Konvencijas dalībnieci saskaņā ar 172. panta 2. daļu vai 174. pantu, īpašās līdzdalības iemaksu, kuru tā bija veikusi saskaņā ar 40. panta 2. daļu, Organizācija atmaksā tikai tajā termiņā un ar tādiem nosacījumiem, ar kādiem Organizācija atmaksā īpašo līdzdalības iemaksu citām dalībvalstīm tajā pašā atskaites periodā.

(2) 1. daļā minētā valsts pēc tam, kad tā pārstāj būt par Konvencijas dalībnieci, turpina maksāt 39. pantā paredzēto daļu par Eiropas patentu uzturēšanu, kas paliek spēkā šajā valstī, pēc likmes, kas bija spēkā tajā datumā, kad valsts pārstāja būt par dalībnieci.

177. pants

Konvencijas valodas

(1) Konvenciju, sastādītu vienā oriģinālā eksemplārā angļu, franču un vācu valodā, kur teksts katrā no šīm valodām ir vienlīdzīgi autentisks, nodod glabāšanai Vācijas Federatīvās Republikas valdības arhīvā.

(2) Konvencijas teksti, sastādīti dalībvalstu oficiālajās valodās, kas atšķiras no 1. daļā minētajām, pēc Administratīvās padomes apstiprināšanas tiek uzskatīti par oficiālajiem tekstiem. Kolīziju gadījumos, kas rodas dažādu tekstu interpretāciju dēļ, 1. daļā minētie teksti ir autentiskie teksti.

178. pants

Pārsūtīšana un paziņojumi

(1) Vācijas Federatīvās Republikas valdība izveido sertificētas Konvencijas kopijas un pārsūta tās parakstītājvalstu vai pievienojušos valstu valdībām.

(2) Vācijas Federatīvās Republikas valdība paziņo 1. daļā minētajām valstu valdībām:

(a) katru parakstīšanu;

(b) ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu iesniegšanu glabāšanā;

(c) katru 167. pantā minēto atrunu vai atrunas atsaukšanu;

(d) katru deklarāciju vai paziņojumu, saņemtu saskaņā ar 168.panta nosacījumiem;

(e) Konvencijas spēkā stāšanās datumu;

(f) katru denonsēšanu, saņemtu saskaņā ar 174. pantu, un šādas denonsēšanas spēkā stāšanās datumu.

(3) Vācijas Federatīvās Republikas valdība reģistrē Konvenciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas, iesniegušas savas pilnvaras, kas ir atzītas par derīgām un atbilstoši noformētām, ir parakstījušas šo Konvenciju.

Izpildīts Minhenē tūkstoš deviņi simti septiņdesmit trešā gada oktobra mēneša piektajā dienā.

 

Protokols par Konvencijas 69. panta interpretāciju

Pieņemts Minhenē diplomātiskajā konferencē par Eiropas patentu piešķiršanas sistēmas izveidi 1973. gada 5. oktobrī

Konvencijas 69. pantu nevajadzētu interpretēt tādējādi, ka Eiropas patenta piešķirtais aizsardzības apjoms tiek saprasts kā tāds, kas burtiski un tieši izriet no pretenzijās lietoto vārdu nozīmes, aprakstu un zīmējumus izmantojot tikai pretenzijās esošās nenoteiktības novēršanas nolūkam. To nevajadzētu interpretēt arī tādējādi, ka pretenzijas kalpo tikai kā vadlīnijas un ka faktisko aizsardzību var paplašināt arī uz to, ko patenta īpašnieks, ņemot vērā lietpratēja viedokli par aprakstu un zīmējumiem, ir iecerējis aizsargāt. Gluži otrādi, tas ir jāinterpretē kā vidus pozīcijas atrašana starp šīm divām galējībām, kas vienlaikus dod taisnīgu aizsardzību patenta īpašniekam un saprātīgu noteiktības pakāpi trešām personām.

Protokols par jurisdikciju un lēmumu atzīšanu attiecībā uz tiesībām piešķirt Eiropas patentus

(Protokols par atzīšanu)

Pieņemts 1973. gada 5. oktobrī

I sadaļa. Jurisdikcija

1. pants

(1) Dalībvalstu tiesām saskaņā ar 2. līdz 6. pantu ir jurisdikcija izlemt prasības pret pieteicēju par tiesībām piešķirt Eiropas patentu attiecībā uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kas ir norādītas Eiropas patenta pieteikumā.

(2) Šī Protokola izpratnē termins "tiesas" ietver iestādes, kam, saskaņā ar dalībvalstu nacionālajiem likumiem, ir jurisdikcija izlemt (1) daļā minētās prasības. Katra dalībvalsts paziņo Eiropas Patentu iestādei par katru šādu iestādi, kurai ir piešķirta minētā jurisdikcija, un Eiropas Patentu iestāde attiecīgi informē pārējās dalībvalstis.

(3) Šī Protokola izpratnē "dalībvalsts" ir dalībvalsts, kas nav atteikusies no šī Protokola piemērošanas saskaņā ar Konvencijas 167. pantu.

2. pants

Saskaņā ar 4. un 5. pantu, ja Eiropas patenta pieteicēja dzīves vieta vai komercdarbības vieta atrodas vienā no dalībvalstīm, tiesvedību pret viņu ierosina šīs valsts tiesā.

3. pants

Saskaņā ar 4. un 5. pantu, ja Eiropas patenta pieteicēja dzīves vieta vai komercdarbības vieta nav kādā no dalībvalstīm, un ja pusei, kas iesniedz prasību par tiesībām uz Eiropas patentu, dzīves vieta vai komercdarbības vieta ir vienā no dalībvalstīm, pēdējās tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija.

4. pants

Saskaņā ar 5. pantu, ja Eiropas patenta pieteikuma objekts ir darba ņēmēja izgudrojums, tās dalībvalsts tiesām, kuras likumi nosaka tiesības uz Eiropas patentu saskaņā ar Konvencijas 60. panta (1) daļas otro teikumu, ir ekskluzīva jurisdikcija tiesu lietās starp darba devēju un darba ņēmēju.

5. pants

(1) Ja puses strīdā par tiesībām uz Eiropas patentu panāk vienošanos, rakstiski vai mutiski, bet ar rakstisku apstiprinājumu, par to, ka konkrētās dalībvalsts tiesai vai tiesām jāizlemj šis strīds, tad šīs valsts tiesai vai tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija.

(2) Tomēr, ja puses ir darba ņēmējs un darba devējs, (1) daļu piemēro tikai tad, ja nacionālā darba likumdošana atļauj šādas vienošanās.

6. pants

Gadījumos, kad nepiemēro ne 2. līdz 4. pantu, ne 5. panta (1) daļu, Vācijas Federatīvās Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija.

7. pants

Dalībvalstu tiesas, kurās ir iesniegtas prasības, kas minētas 1. pantā, pašas pēc savas iniciatīvas izlemj, vai tām ir jurisdikcija, kas minēta 2. līdz 6. pantā.

8. pants

(1) Gadījumā, kad dažādu dalībvalstu tiesās notiek tiesvedība starp tām pašām pusēm par tām pašām prasībām, tiesa, kurā prasība ir iesniegta vēlāk, pati pēc savas iniciatīvas var noraidīt savu jurisdikciju par labu tai tiesai, kurā prasība ir iesniegta agrāk.

(2) Gadījumā, kad tās tiesas jurisdikcija, kurā prasība ir iesniegta agrāk, tiek apstrīdēta, tiesa, kurā prasība ir iesniegta vēlāk, var apturēt tiesvedību līdz pirmā tiesa pieņem galīgu lēmumu.

II sadaļa. Atzīšana

9. pants

(1) Saskaņā ar 11. panta (2) daļas nosacījumiem katras dalībvalsts galīgo lēmumu par tiesībām piešķirt Eiropas patentu attiecībā uz vienu vai vairākām Eiropas patenta pieteikumā norādītajām valstīm jāatzīst, neprasot īpašas procedūras ievērošanu citās dalībvalstīs.

(2) Tās tiesas jurisdikciju, kuras lēmums ir jāatzīst, un šāda lēmuma spēku nevar pārsūdzēt.

10. pants

Šī Protokola 9. panta (1) daļu nepiemēro, ja:

(a) Eiropas patenta pieteicējs, kurš nav apstrīdējis prasību, pierāda, ka dokumenti, uz kuru pamata ir sākta tiesvedība, nav viņam oficiāli un pietiekami savlaicīgi paziņoti, lai viņš varētu sevi aizstāvēt; vai

(b) pieteicējs pierāda, ka šis lēmums ir pretrunā ar citu lēmumu, kas pieņemts dalībvalstī tiesvedības procesā starp tām pašām pusēm, un kurš bija sākts pirms tiesvedības procesa, kurā pieņemtais lēmums ir jāatzīst.

11. pants

(1) Attiecībās starp dalībvalstīm šī Protokola nosacījumi dominē pār ikviena cita līguma pretējiem nosacījumiem par tiesu jurisdikciju un spriedumu atzīšanu.

(2) Šis Protokols neietekmē citu līgumu īstenošanu starp dalībvalsti un valsti, kam šis Protokols nav saistošs.

Protokols par Eiropas Patentu Organizācijas privilēģijām un imunitātēm

(Protokols par privilēģijām un imunitātēm)

Pieņemts 1973. gada 5. oktobrī

1. pants

(1) Organizācijas telpas ir neaizskaramas.

(2) Tās valsts, kurā atrodas Organizācijas telpas, amatpersonas nevar ieiet šajās telpās bez Eiropas Patentu iestādes prezidenta piekrišanas. Piekrišanu uzskata par saņemtu ugunsgrēka vai citas nelaimes gadījumā, kas prasa neatliekamu rīcību.

(3) Dienesta pasākumi un jebkuri citi procesuāli pasākumi Organizācijas telpās, kas ir cēlonis lietas ierosināšanai pret Organizāciju nav neaizskaramības pārkāpums.

2. pants

Organizācijas arhīvi un jebkuri citi tai piederoši vai tās turējumā esoši dokumenti ir neaizskarami.

3. pants

(1) Organizācija, tās oficiālo aktivitāšu sfērā, nav pakļauta tiesu varai un sprieduma izpildei, izņemot:

(a) tiktāl, ciktāl Organizācija ir noteikti atteikusies no šādas imunitātes konkrētā lietā;

(b) gadījumu, kad civilprasību ir iesniegusi trešā persona par zaudējumu atlīdzību, kas radušies Organizācijai piederoša vai tās uzdevumā strādājoša transporta līdzekļa izraisīta satiksmes negadījuma rezultātā, vai kas radušies satiksmes noteikumu pārkāpuma rezultātā, kurā ir bijis iesaistīts šāds transporta līdzeklis;

(c) šķīrējtiesas nolēmuma izpildi saskaņā ar 23. pantu.

(2) Organizācijas īpašumiem un līdzekļiem neatkarīgi no to atrašanās vietas ir imunitāte pret rekvizīciju, konfiskāciju, ekspropriāciju un sekvestrēšanu.

(3) Organizācijas īpašumiem un līdzekļiem ir imunitāte pret jebkāda veida administratīviem vai pagaidu ierobežojumiem, izņemot tādā apjomā, kas nepieciešams saistībā ar tādu transporta līdzekļu negadījumu izmeklēšanu vai novēršanu, kas pieder Organizācijai vai kas izpilda tās uzdevumus.

(4) Šā Protokola izpratnē Organizācijas oficiālās aktivitātes ir aktivitātes, kas ir noteikti nepieciešamas tās administratīvai un tehniskai darbībai, kas ir paredzēta Konvencijā.

4. pants

(1) Savas oficiālās darbības sfērā Organizācija, tās īpašumi un ienākumi nav apliekami ar tiešajiem nodokļiem.

(2) Ja Organizācija veic nozīmīgus pirkumus savas darbības nodrošināšanai, kuru cenā ir iekļauti nodokļi un valsts nodevas, dalībvalstīm pēc iespējas jāveic nepieciešamie pasākumi, lai Organizācijai atlaistu vai atmaksātu summu šo nodokļu un valsts nodevu apmērā.

(3) Nodokļu un valsts nodevu izņēmumi neattiecas uz valsts nodevām un nodokļiem, kas nav lielāki par maksājumiem par publisko dienestu pakalpojumiem.

5. pants

Organizācijas eksportētās vai importētās preces, kas paredzētas tās oficiālo aktivitāšu veikšanai, netiek apliktas ar importa vai eksporta valsts nodevām un maksām, izņemot maksājumus vai nodokļus par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī netiek pakļautas nekāda veida importa vai eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem.

6. pants

Nekādi 4. un 5. pantā minētie izņēmumi netiek attiecināti uz Eiropas Patentu iestādes darbinieku personiskiem pirkumiem vai importētiem priekšmetiem.

7. pants

(1) Organizācijai piederošās lietas, kas iegūtas vai importētas saskaņā ar 4. vai 5. pantu, nevar pārdot vai atsavināt citādi, kā vien saskaņā ar dalībvalstu noteiktiem nosacījumiem par atbrīvojumu piešķiršanu.

(2) Lietu vai pakalpojumu pārvietošana starp dažādām Organizācijas ēkām netiek pakļauta nekādiem ierobežojumiem vai aplikta ar jebkādām maksām; attiecīgos gadījumos dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atdotu vai atmaksātu šīs maksas, vai lai atceltu šos ierobežojumus.

8. pants

Publikāciju un citu informatīvo materiālu pārsūtīšana, ko veic Organizācija vai ko saņem Organizācija, nekādā veidā netiek ierobežota.

9. pants

Dalībvalstis piešķir Organizācijai privilēģijas valūtas maiņas procedūrās, kas nepieciešamas tās oficiālo aktivitāšu veikšanai.

10. pants

(1) Katra dalībvalsts piešķir Organizācijai tādu pašu labvēlību attiecībā uz oficiālām komunikācijām un visu dokumentu pārsūtīšanu kā citām starptautiskām organizācijām šajā valstī.

(2) Organizācijas oficiālās komunikācijas nepakļauj cenzūrai neatkarīgi no šo komunikāciju veida.

11. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu Eiropas Patentu iestādes darbinieku ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu.

12. pants

(1) Dalībvalstu pārstāvji, pārstāvju aizvietotāji, viņu padomnieki un eksperti, ja tādi ir, Administratīvās padomes vai citu tās izveidotu institūciju sanāksmju apmeklējumu laikā un savu ceļojumu laikā uz un no šādām sanāksmēm, bauda šādas privilēģijas un imunitātes:

(a) imunitāti pret arestēšanu vai aizturēšanu, pret personiskās bagāžas konfiscēšanu, izņemot gadījumus, kad tiek konstatēta likuma pārkāpuma izdarīšana, mēģinājums izdarīt pārkāpumu, vai kad pārkāpums jau ir izdarīts;

(b) imunitāti pret jurisdikciju, arī pēc savas vizītes beigām, attiecībā uz mutiskām un rakstiskām darbībām, kas veiktas, izpildot savas funkcijas; šādu imunitāti nepiemēro satiksmes noteikumu pārkāpuma gadījumā, ja tā izdarītājs ir kāda no iepriekšminētām personām, kā arī zaudējumu gadījumā, ko izraisījis transporta līdzeklis, kas pieder minētai personai vai kuru ir vadījusi šāda persona;

(c) visu oficiālo dokumentu un materiālu neaizskaramību;

(d) tiesības lietot šifrus un saņemt dokumentus vai korespondenci ar speciālu kurjeru vai aizzīmogotās somās;

(e) viņu pašu un viņu laulāto atbrīvojumu no visiem pasākumiem, kas ierobežo ieceļošanu, un atbrīvojumu no ārvalstnieku reģistrācijas formalitātēm;

(f) tādus pašus atvieglojumus valūtas lietās un tās apmaiņas kontrolē kādi ir piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem viņu īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā.

(2) Šī panta (1) daļā minētās privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas nevis personisku priekšrocību dēļ, bet lai nodrošinātu pilnīgu neatkarību to funkciju izpildē, kas ir saistītas ar Organizāciju. Attiecīgi, dalībvalstīm ir pienākums atteikties no imunitātes visos gadījumos, kad pēc šīs dalībvalsts ieskatiem šāda imunitāte traucē taisnīguma īstenošanai un ja no tās var atteikties bez kaitējuma tam nolūkam, kam tā bija piešķirta.

13. pants

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents saskaņā ar 6. pantu bauda tās pašas privilēģijas un imunitātes, kas ir piešķirtas diplomātiskiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām.

(2) Imunitāti pret jurisdikciju nepiemēro, ja Eiropas Patentu iestādes prezidents ir izdarījis satiksmes noteikumu pārkāpumu vai radījis zaudējumus ar transportlīdzekli, kas viņam pieder vai kuru viņš ir vadījis.

14. pants

Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem:

(a) pat pēc darba līguma beigām saglabājas imunitāte pret jurisdikciju par darbībām, ko tie veikuši izpildot savas dienesta funkcijas, gan rakstiski, gan mutvārdos; imunitāti nepiemēro satiksmes noteikumu pārkāpuma gadījumā, ja to ir izdarījis Eiropas Patentu iestādes darbinieks, kā arī gadījumā, kad ir radušies zaudējumi, ko izraisījis transporta līdzeklis, kas pieder darbiniekam vai ko ir vadījis darbinieks;

(b) ir atbrīvojums no militārā dienesta;

(c) ir piemērojama viņu visu oficiālo materiālu un dokumentu neaizskaramība;

(d) ir tie paši atvieglojumi un atbrīvojumi imigrācijas un ārvalstnieku reģistrācijas noteikumos, kas parasti tiek piešķirti starptautisko organizāciju darbiniekiem; tas pats attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem, kas veido daļu no viņu mājsaimniecības;

(e) ir tās pašas privilēģijas valūtas maiņas noteikumos, kādas parasti tiek piešķirtas starptautisko organizāciju darbiniekiem;

(f) ir tie paši atvieglojumi repatriācijas jautājumos, kādi tiek piešķirti diplomātiskajiem darbiniekiem starptautisku krīžu laikā; tas pats attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem, kas veido daļu no viņu mājsaimniecības;

(g) ir tiesības importēt beznodokļu režīmā savas mēbeles un personiskās lietas, uzsākot pirmo reizi dienestu attiecīgajā valstī, un beidzot dienestu šajā valstī, ir tiesības beznodokļu režīmā eksportēt savas mēbeles un personiskās lietas, ievērojot nosacījumus, kurus tās valsts valdība, kuras teritorijā šīs tiesības tiek izlietotas, uzskata par nepieciešamiem, un pakļaujoties šajā valstī iegūta īpašuma atsavināšanai, ja to paredz šīs valsts eksporta aizliegums.

15. pants

Eksperti, kas Organizācijas vārdā veic kādas funkcijas vai piedalās Organizācijas rīkotajās vizītēs, tādā apjomā, kas nepieciešams viņu funkciju izpildei, arī tās, kas tiek veiktas ceļojuma laikā un vizītes laikā, bauda šādas privilēģijas un imunitātes:

(a) pat pēc darba līguma beigām ar Organizāciju, viņiem saglabājas imunitāte pret jurisdikciju par darbībām, ko tie veikuši izpildot savas dienesta funkcijas, gan rakstiski, gan mutvārdos; imunitāti nepiemēro satiksmes noteikumu pārkāpuma gadījumā, ja to ir izdarījis eksperts, kā arī gadījumā, kad ir radušies zaudējumi, ko izraisījis transporta līdzeklis, kas pieder ekspertam vai ko ir vadījis eksperts;

(b) visu viņu oficiālo materiālu un dokumentu neaizskaramību;

(c) valūtas maiņas atvieglojumus, kas nepieciešama, lai pārsūtītu viņu atalgojumu.

16. pants

(1) Šī Protokola 13. un 14. pantā minēto personu Organizācijas maksātās amatalgas un piemaksas tiek apliktas ar nodokli Organizācijas labā saskaņā ar viena gada laikā no Konvencijas spēkā stāšanās dienas Administratīvās padomes izstrādātiem noteikumiem un nosacījumiem. No dienas, ar kuru sāk piemērot šos nodokļus, minētās amatalgas un piemaksas netiek apliktas ar nacionālo ienākumu nodokli. Dalībvalstis tomēr var aplikt ar nodokli ienākumus no citiem avotiem, atskaitot no ienākumiem minētās amatalgu un piemaksu summas.

(2) Šī panta (1) daļu nepiemēro pensijām un pensiju apdrošināšanas maksām, ko maksā Organizācija bijušajiem Eiropas Patentu iestādes darbiniekiem.

17. pants

Par darbinieku kategorijām, kurām pilnībā vai daļēji piemēro 14. panta nosacījumus un 16. panta nosacījumus, un par ekspertu kategorijām, kurām piemēro 15. panta nosacījumus, lemj Administratīvā padome. Dalībvalstīm periodiski tiek paziņoti šajās kategorijās ieskaitīto darbinieku un ekspertu vārdi, amati un adreses.

18. pants

Ja Organizācija izveido savu sociālās apdrošināšanas shēmu, Organizācijas un Eiropas Patentu iestādes darbinieki tiek atbrīvoti no nacionālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām, pamatojoties uz līgumiem ar dalībvalstīm saskaņā ar 25. pantu.

19. pants

(1) Šajā Protokolā minētās privilēģijas un imunitātes nav paredzētas, lai Eiropas Patentu iestādes darbinieki vai eksperti, veicot darbības Organizācijas vārdā, gūtu personiskas priekšrocības. Tās ir paredzētas vienīgi tādēļ, lai nekādos apstākļos netiktu traucēta Organizācijas funkcionēšana, kā arī, lai nodrošinātu minēto personu pilnīgu neatkarību.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidentam ir pienākums atteikt imunitāti, ja viņš uzskata, ka šāda imunitāte traucē normālu tiesvedību un ka, iztiekot bez šādas imunitātes, netiek kaitēts Organizācijas interesēm. Administratīvā padome var atteikt imunitāti prezidentam uz tiem pašiem pamatiem.

20. pants

(1) Organizācija vienmēr sadarbojas ar dalībvalstu kompetentām iestādēm, lai atvieglotu pienācīgu tiesvedību, lai nodrošinātu policijas noteikumu un publiskās veselības noteikumu, darba inspekcijas vai citas līdzīgas nacionālās darba likumdošanas ievērošanu un lai novērstu jebkādu ļaunprātīgu Protokolā minēto privilēģiju, imunitāšu un atvieglojumu izmantošanu.

(2) Šī panta (1) daļā minēto sadarbību var regulēt 25. pantā minētos papildu līgumos.

21. pants

Katra dalībvalsts saglabā tiesības ievērot nepieciešamo piesardzību savas drošības interesēs.

22. pants

Neviena dalībvalsts nav spiesta attiecināt 12., 13. pantā, 14. panta (b), (e) un (g) punktā un 15. panta (c) punktā minētās privilēģijas un imunitātes uz:

(a) saviem pilsoņiem;

(b) personām, kurām laikā, kad tās veic Organizācijas uzdotās funkcijas, šajā valstī ir pastāvīgā dzīves vieta un kuras nav kādas citas starpvaldību organizācijas darbinieki, kuras personāls ir iekļauts Organizācijā.

23. pants

(1) Katra dalībvalsts var iesniegt izskatīšanai starptautiskā šķīrējtiesā jebkuru strīdu par Organizācijas vai Eiropas Patentu iestādes darbinieku vai ekspertu, kas veic šīs iestādes uzdevumus, ja Organizācija vai tās darbinieki un eksperti ir pieprasījuši privilēģijas vai imunitātes, kas minētas Protokolā, apstākļos, kad šāda imunitāte nav bijusi atteikta.

(2) Ja dalībvalsts gatavojas iesniegt šķīrējtiesā prasību izšķirt strīdu, tā par to paziņo Administratīvās padomes priekšsēdētājam, kurš savukārt par to informē pārējās dalībvalstis.

(3) Šī panta (1) daļā minēto procedūru nepiemēro strīdiem starp Organizāciju un tās darbiniekiem vai ekspertiem par Dienesta noteikumiem vai nodarbinātības apstākļiem, vai attiecībā uz darbiniekiem- par Noteikumiem par pensijas shēmu.

(4) Par šķīrējtiesas nolēmumu apelāciju iesniegt nevar, tas ir galīgs; tas ir pusēm saistošs. Gadījumā, kad ir strīds par importu vai atlīdzības apjomu, šķīrējtiesas pienākums ir to izskaidrot pēc ikvienas puses lūguma.

24. pants

(1) Protokola 23. pantā minētā šķīrējtiesa sastāv no trim locekļiem, vienu šķīrējtiesnesi nozīmē tā valsts vai valstis, kas ir puse strīdā, otru šķīrējtiesnesi nozīmē Administratīvā padome un trešo šķīrējtiesnesi, kurš ir arī priekšsēdētājs, nozīmē minētie pirmie divi šķīrējtiesneši.

(2) Šķīrējtiesnešus izvēlas no grupas, kas sastāv no ne vairāk par sešiem šķīrējtiesnešiem, kurus ir norādījusi katra dalībvalsts, un no sešiem šķīrējtiesnešiem, kurus ir norādījusi Administratīvā padome. Šo grupu izveido pēc iespējas īsākā laikā pēc Protokola spēkā stāšanās, un to pārskata katru reizi, kad tas ir nepieciešams.

(3) Ja triju mēnešu laikā no 23. panta (2) daļā minētā paziņojuma kāda puse nav nosaukusi (1) daļā minētos šķīrējtiesnešus, šķīrējtiesneša nozīmēšanu pēc otras puses lūguma var izdarīt Starptautiskās tiesas prezidents, izvēloties no minētās grupas. Šo nosacījumu piemēro arī tad, ja to lūdz viena puse gadījumā, kad, viena mēneša laikā no otra šķīrējtiesneša nozīmēšanas dienas, pirmie divi šķīrējtiesneši nav varējuši vienoties par trešā šķīrējtiesneša nozīmēšanu. Tomēr šajos divos gadījumos, ja Starptautiskās tiesas prezidentam nav iespējas izdarīt izvēli vai ja viņš ir vienas strīdā iesaistītās valsts pilsonis, minētos nozīmējumus izdara Starptautiskās tiesas viceprezidents, ar noteikumu, ka viņš pats nav kādas strīdā iesaistītās valsts pilsonis; pēdējā gadījumā šķīrējtiesnešu nozīmēšanu izdara tāds Starptautiskās tiesas loceklis, kurš nav nevienas strīdā iesaistītās valsts pilsonis un kuru šai darbībai ir izvēlējies prezidents vai viceprezidents. Prasības iesniedzējas valsts pilsoni nevar izvēlēties par šķīrējtiesnesi, ja viņu ir norādījusi Administratīvā padome, nedz šādu pilsoni var iekļaut Administratīvās padomes izveidotajā grupā un nozīmēt no šīs grupas, ja viņu ir norādījusi prasības iesniedzējvalsts. Minēto kategoriju personas nevar izvēlēties par šķīrējtiesas priekšsēdētāju.

(4) Šķīrējtiesa pati izstrādā savus procesuālos noteikumus.

25. pants

Organizācija var pēc Administratīvās padomes lēmuma noslēgt papildlīgumus ar vienu vai vairākām dalībvalstīm, kas padara Protokola noteikumus par spēkā esošiem šajā valstī vai valstīs, kā arī noslēgt citus līgumus, kas nodrošina Organizācijas efektīvu darbošanos un sargā tās intereses.

Protokols par Eiropas patentu sistēmas centralizāciju un tās ieviešanu

(Protokols par centralizāciju)

Pieņemts 1973. gada 5. oktobrī

I pants

(1) (a) Konvencijai stājoties spēkā, tās dalībvalstis, kas vienlaikus ir arī saskaņā ar Hāgas 1947. gada 6. jūnija līgumu dibinātā Starptautiskā Patentu institūta dalībvalstis, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Starptautiskā Patentu institūta aktīvu un pasīvu, un visa personāla pāreju uz Eiropas Patentu iestādi ne vēlāk par Konvencijas 162. panta (1) daļā noteikto datumu. Šādu pāreju realizē saskaņā ar līgumu starp Starptautisko Patentu institūtu un Eiropas Patentu Organizāciju. Iepriekš minētās valstis un citas Konvencijas dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šā līguma izpildi ne vēlāk par datumu, kas minēts Konvencijas 162. panta (1) daļā. Līdz ar šī līguma izpildi tās Starptautiskā Patentu institūta dalībvalstis, kas ir arī Konvencijas dalībvalstis, turpmāk apņemas izbeigt savu dalību Hāgas līgumā.

(b) Konvencijas dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu visu aktīvu un pasīvu saņemšanu un Starptautiskā Patentu institūta darbinieku pieņemšanu darbā Eiropas Patentu iestādē saskaņā ar (1) daļas (a) punktā minēto līgumu. Uzdevumus, kas palikuši saistoši Starptautiskajam Patentu institūtam laikā, kad Konvencija tiek atvērta parakstīšanai, it īpaši tos, kurus veica tā dalībvalstis, neatkarīgi no tā, vai tās kļūst par Konvencijas dalībniecēm, un tos uzdevumus, kurus valstis, kas laikā, kad Konvencija stājas spēkā, ir vienlaikus gan Starptautiskā Patentu institūta, gan Eiropas Patentu konvencijas dalībnieces, sāka pildīt Konvencijas spēkā stāšanās laikā, pēc šī līguma izpildes pārņem Hāgas filiāle. Bez tam Eiropas Patentu Organizācijas Administratīvā padome var šai filiālei uzdot papildu pienākumus patentmeklējumu jomā.

(c) Iepriekš minētos pienākumus piemēro ar attiecīgām izmaiņām palīgiestādei, kas tiek izveidota saskaņā ar Hāgas līgumu pie nosacījumiem, kas ir noteikti līgumā starp Starptautisko Patentu institūtu un attiecīgās dalībvalsts valdību. Minētā valdība apņemas noslēgt jaunu līgumu ar Eiropas Patentu Organizāciju jau esošā līguma vietā ar Starptautisko Patentu institūtu, lai saskaņotu noteikumus par palīgiestādes izveidošanu, darbību un finansēšanu ar šī Protokola noteikumiem.

(2) Saskaņā ar III un IV panta nosacījumiem Konvencijas dalībvalstis savu centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu vārdā atsauc visas darbības, ko tās veica kā Patentu kooperācijas līguma Starptautiskās patentmeklējumu iestādes, par labu Eiropas Patentu iestādei sākot no Konvencijas 162. panta (1) daļā minētā datuma.

(3)(a) Berlīnē (Rietumu) tiek izveidota Eiropas Patentu iestādes palīgiestāde Eiropas patenta pieteikumu patentmeklējumu veikšanai no dienas, kas minēta Konvencijas 162. panta (1) daļā. Tā darbojas Hāgas filiāles vadībā.

(b)Administratīvā padome nosaka Berlīnes palīgiestādes pienākumus attiecībā uz patentmeklējumiem vispārēju apsvērumu un Eiropas Patentu iestādes prasību kontekstā.

(c) Vismaz Eiropas Patentu iestādes progresējošo aktivitāšu sākuma posmā darba apjomam, ko veic minētā palīgiestāde, ir jābūt pietiekamam, lai Vācijas Patentu iestādes Berlīnes filiāles ekspertu personāls, kas strādā laikā, kad Konvencija tiek atvērta parakstīšanai, būtu pilnībā nodarbināts.

(d) Vācijas Federatīvā Republika sedz visas Eiropas Patentu Organizācijas papildu izmaksas, kas rodas izveidojot un uzturot Berlīnes palīgiestādi.

II pants

Saskaņā ar III un IV panta nosacījumiem Konvencijas dalībvalstis savu centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu vārdā atsauc visas darbības, ko tās veica kā Patentu kooperācijas līguma Starptautiskās pirmējās ekspertīzes iestādes, par labu Eiropas Patentu iestādei. Šo pienākumu piemēro tādā apjomā, kādā Eiropas Patentu iestāde spēj izskatīt Eiropas patenta pieteikumus saskaņā ar Konvencijas 162. panta (2) daļu, un to nepiemēro divus gadus no dienas, kad Eiropas Patentu iestāde sāk savas ekspertīzes aktivitātes attiecīgajās tehnikas nozarēs saskaņā ar piecu gadu plānu, kas pakāpeniski paplašina Eiropas Patentu iestādes aktivitātes visās tehnikas nozarēs un kuru var grozīt tikai ar Administratīvās padomes lēmumu. Šā pienākuma īstenošanas kārtību nosaka ar Administratīvās padomes lēmumu.

III pants

(1) Katras Konvencijas dalībvalsts, kuras oficiālā valoda ir atšķirīga no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde ir tiesīga darboties kā Patentu kooperācijas līguma Starptautiskā patentmeklējumu iestāde un kā Starptautiskā pirmējās ekspertīzes iestāde. Šīs tiesības ir pakļautas attiecīgās valsts noteiktiem ierobežojumiem veikt minētās aktivitātes tikai attiecībā uz starptautiskiem pieteikumiem, ko iesniedz šīs valsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, vai kaimiņvalstu, kas arī ir Konvencijas dalībvalstis, pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Administratīvā padome var pilnvarot katras Konvencijas dalībvalsts centrālo rūpnieciskā īpašuma iestādi paplašināt šīs aktivitātes attiecībā uz starptautiskiem pieteikumiem, ko iesniedz tādu valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kas nav Konvencijas dalībvalsts un kuras oficiālā valoda ir tāda pati kā attiecīgajai dalībvalstij un kas ir uzrakstīti šajā valodā.

(2) Lai saskaņotu Patentu kooperācijas līgumā noteiktās patentmeklējumu aktivitātes Eiropas patentu piešķiršanas sistēmas ietvaros jāīsteno sadarbība starp Eiropas Patentu iestādi un šajā punktā minētām pilnvarotām valstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm. Šo sadarbību realizē ar īpašu līgumu, kurā citstarp ir noteikta meklējumu procedūra un metodes, ekspertu apmācības un kvalifikācijas kritēriji, patentmeklējumu un citu pakalpojumu apmaiņas nostādnes, kā arī citi pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu kontroli un pārraudzību.

IV pants

(1)(a) Lai atvieglotu Konvencijas dalībvalstu nacionālo patentu iestāžu pielāgošanos Eiropas patentu sistēmai, ja ir lietderīgi, Administratīvā padome var saskaņā ar zemāk minētiem nosacījumiem uzticēt to valstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kurās lietvedības valoda ir viena no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, to Eiropas patenta pieteikumu ekspertīzi, kas ir uzrakstīti valodā, kas saskaņā ar Konvencijas 18. panta (2) daļu parasti tiktu uzticēti Ekspertīzes nodaļas loceklim. Šis uzdevums jāveic saskaņā ar Konvencijā paredzēto procedūru; lēmumu par šādiem pieteikumiem pieņem Ekspertīzes nodaļa tādā sastāvā, kā minēts 18. panta (2) daļā.

(b) Šī panta (1) daļā minētos uzdevumus nevar veikt vairāk par 40% visu iesniegto Eiropas patenta pieteikumu; uzdevumu daudzums, kas uzticēts vienai valstij, nevar pārsniegt vienu trešo daļu visu iesniegto Eiropas patenta pieteikumu. Šie uzdevumi ir paredzēti 15 gadu periodam no dienas, kad Eiropas Patentu iestāde sāk savu darbību, un tiek pakāpeniski samazināti (pamatā par 20% katru gadu) līdz nullei perioda pēdējo piecu gadu laikā.

(c) Ņemot vērā (b) punkta nosacījumus, Eiropas patenta pieteikumu raksturu, izcelsmi un skaitu, Administratīvā padome lemj par to, kuras dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde var izskatīt attiecīgos pieteikumus.

(d) Iepriekšminēto procesuālo kārtību nosaka īpašā līgumā starp attiecīgās dalībvalsts centrālo rūpnieciskā īpašuma iestādi un Eiropas Patentu Organizāciju.

(e) Iestāde, ar kuru ir noslēgts šāds īpašs līgums, var darboties kā Patentu kooperācijas līguma Starptautiskā pirmējās ekspertīzes iestāde 15 gadus.

(2)(a) Lai atvieglotu grūtības, ko dažām dalībvalstīm var radīt (2) daļas nosacījumi, Administratīvā padome var uzticēt Eiropas patenta pieteikumu patentmeklējumus tādas dalībvalsts centrālai rūpnieciskā īpašuma iestādei, kuras oficiālā valoda ir viena no Eiropas Patentu iestādes oficiālām valodām, ja šī iestāde ir kvalificējusies kā Patentu kooperācijas līguma Starptautisko patentmeklējumu iestāde, ja tā uzskata, ka tas ir savienojams ar Eiropas Patentu iestādes pienācīgu funkcionēšanu.

(b) Veicot šo darbu, par ko atbildīga ir Eiropas Patentu iestāde, attiecīgās centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes vadās no nostādnēm, kas piemērojamas Eiropas patentmeklējuma ziņojuma sastādīšanai.

(c) Šī panta (1) daļas (b) punkta 2. teikuma un (d) punkta nosacījumus piemēro šim punktam.

V pants

(1) Šī Protokola I panta (3) daļas (c) punktā minētās palīgiestādes ir pilnvarotas veikt patentmeklējumus to rīcībā esošajā dokumentācijā, kas ir tās valsts oficiālajā valodā, kurā atrodas minētā palīgiestāde, tiem Eiropas patenta pieteikumiem, kurus ir iesnieguši šīs valsts pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Šāds pilnvarojums ir piešķirts ar nosacījumu, ka Eiropas patentu piešķiršanas procedūra netiks kavēta un nekādas papildu maksas Eiropas Patentu Organizācijas labā netiks iekasētas.

(2) Šī panta (1) daļā minētās palīgiestādes ir pilnvarotas veikt patentmeklējumus pēc pieteicēju lūguma un par viņu maksu viņu pieteikumiem dokumentācijā, kas minēta (1) daļā. Šāds pilnvarojums ir spēkā līdz Konvencijas 92. pantā minētie patentmeklējumi tiek paplašināti saskaņā ar VI pantu, lai aptvertu šo dokumentāciju un lai nekavētu Eiropas patentu piešķiršanas procedūru.

(3) Administratīvā padome var paplašināt (1) un (2) daļā minēto pilnvarojumu saskaņā ar šajos punktos minētajiem nosacījumiem arī uz tādu dalībvalstu centrālām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kuru oficiālā valoda nav viena no Eiropas patentu iestādes oficiālām valodām.

VI pants

Konvencijas 92. pantā minētos patentmeklējumus principā var paplašināt attiecībā uz visiem Eiropas patenta pieteikumiem, publicētiem patentiem, publicētiem patenta pieteikumiem un citiem līdzīgiem dalībvalstu dokumentiem, kas nav ietverti Eiropas Patentu iestādes patentmeklējumu dokumentācijā, Konvencijas 192. panta (1) daļā minētajā datumā. Katra šāda paplašinājuma apjomu, nosacījumus un termiņus nosaka Administratīvā padome, pamatojoties uz konkrēto tehnisko un finansiālo aspektu izpēti.

VII pants

Ja Konvencija paredz pretējus noteikumus, piemērojami ir šī Protokola noteikumi.

VIII pants

Protokolā paredzētie Administratīvās padomes lēmumi jāpieņem ar trim ceturtdaļām balsu vairākumu (Konvencijas 35. panta 2. daļa). Tiek piemēroti balsu sadalījuma noteikumi, kas minēti Konvencijas 36. pantā.

Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu īstenošanas Reglaments

Pieņemts 1973. gada 5. oktobrī

Pēdējo reizi grozīts ar Eiropas Patentu iestādes Administratīvās padomes 2001. gada 13. decembra lēmumu

I daļa

KONVENCIJAS I DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

I nodaļa

Eiropas Patentu iestādes valodas

1. noteikums

Atkāpes no noteikumiem par lietvedības valodu rakstiskās procedūrās

(1) Rakstiskās procedūrās Eiropas Patentu iestādē katra puse var lietot jebkuru oficiālo Eiropas Patentu iestādes valodu. Konvencijas 14. panta 4. daļā minēto tulkojumu var iesniegt jebkurā no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām.

(2) Grozījumi Eiropas patenta pieteikumā vai Eiropas patentā jāiesniedz to lietvedības valodā.

(3) Dokumentus, ko izmanto kā pierādījumu Eiropas Patentu iestādē, īpaši publikācijas, var iesniegt jebkurā valodā. Tomēr Eiropas Patentu iestāde var prasīt iesniegt šo dokumentu tulkojumu vienā no tās oficiālajām valodām termiņā, kas nav mazāks par vienu mēnesi.

2. noteikums

Atkāpes no noteikumiem par lietvedības valodu mutiskās procedūrās

(1) Katra puse mutiskā procedūrā Eiropas Patentu iestādē var lietvedības valodas vietā lietot vienu no pārējām oficiālajām Eiropas Patentu iestādes valodām, ja šī puse par to paziņo Eiropas Patentu iestādei vismaz vienu mēnesi pirms dienas, kad jānotiek šādai mutiskai procedūrai, vai, ja tā nodrošina tulkojumu lietvedības valodā. Līdzīgi katra puse var lietot vienu no dalībvalsts oficiālajām valodām, ja tā nodrošina tulkojumu lietvedības valodā. Eiropas Patentu iestāde var atļaut atkāpes no šī punkta nosacījumiem.

(2) Mutiskās procedūras laikā Eiropas Patentu iestādes darbinieki lietvedības valodas var vietā lietot vienu no pārējām Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām.

(3) Pierādījumu iegūšanas gadījumā katra puse, liecinieks vai eksperts, kas jāuzklausa un kas nevar adekvāti izteikties vienā no Eiropas Patentu iestādes vai dalībvalsts oficiālajām valodām, var lietot citu valodu. Ja ir jālemj par šādu pierādījumu iegūšanu pēc kādas lietvedības puses lūguma, tad to pusi, lieciniekus vai ekspertus, kas ir jāuzklausa un kas nevar izteikties vienā no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām, var uzklausīt tikai tad, ja tā puse, kas to lūgusi, nodrošina tulkojumu lietvedības valodā; Eiropas Patentu iestāde tomēr var atļaut tulkojumu arī vienā no pārējām tās oficiālajām valodām.

(4) Ja puses un Eiropas Patentu iestāde vienojas, mutiskā procedūrā var lietot jebkuru valodu.

(5) Ja nepieciešams, Eiropas Patentu iestāde pati veic un apmaksā tulkojumu lietvedības valodā vai attiecīgos gadījumos citā savā oficiālajā valodā, ja šāds tulkojums nav kādas puses pienākums.

(6) Eiropas Patentu iestādes darbinieku, lietvedības pušu un liecinieku un ekspertu paziņojumi mutiskās procedūras laikā vienā no Eiropas Patentu iestādes oficiālajām valodām tiek ierakstīti protokolā tajā valodā, kādā tie ir izdarīti. Paziņojumus jebkurā citā valodā ieraksta tajā oficiālajā valodā, kurā tie ir tulkoti. Eiropas patenta vai Eiropas patenta pieteikuma apraksta vai pretenziju grozījumus protokolā ieraksta lietvedības valodā.

3. noteikums

(svītrots)

4. noteikums

Izdalītā Eiropas pieteikuma valoda

Izdalītos Eiropas pieteikumus vai 14. panta 2. daļā paredzētos gadījumos šo pieteikumu tulkojumus jāiesniedz agrākā Eiropas patenta pieteikuma lietvedības valodā.

5. noteikums

Tulkojumu sertifikācija

Eiropas Patentu iestāde gadījumos, kad ir jāiesniedz dokumenta tulkojums, var prasīt iesniegt sertifikātu par tulkojuma atbilstību oriģināltekstam. Sertifikāta iesniegšanas termiņu nosaka iestāde.

6. noteikums

Termiņi un maksu atlaides

(1) Konvencijas 14. panta 2. daļā minētais tulkojums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā trīspadsmit mēnešus no prioritātes datuma. Tomēr, ja tulkojums attiecas uz izdalīto Eiropas pieteikumu vai 61. panta 1. daļas (b) punktā minēto jaunu Eiropas patenta pieteikumu, tad tulkojumu jebkurā gadījumā var iesniegt viena mēneša laikā no šāda pieteikuma iesniegšanas dienas.

(2) Konvencijas 14. panta 4. daļā minēto tulkojumu jāiesniedz viena mēneša laikā no dokumenta iesniegšanas dienas. Ja šis dokuments ir paziņojums par iebildumu vai apelāciju, tulkojuma iesniegšanas termiņu pagarina attiecīgi līdz iebilduma vai apelācijas iesniegšanas perioda beigām.

(3) Pieteikuma, ekspertīzes, iebilduma vai apelācijas maksu atlaides ir atļautas attiecīgi pieteicējam, patenta īpašniekam vai iebilduma iesniedzējam, uz kuru attiecas 14. panta 2. un 4. daļas izvēles iespējas. Atlaides ir noteiktas Noteikumos par maksām kā procenti no pilnas šo maksu likmes.

7. noteikums

Eiropas patenta pieteikuma tulkojuma juridiskais autentiskums

Ja vien nav iesniegti pierādījumi par pretējo, Eiropas Patentu iestāde nolūkā noteikt, vai Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta objekts nepārsniedz sākotnēji iesniegtā Eiropas patenta pieteikuma apjomu, var pieņemt, ka 14. panta 2. daļā minētais tulkojums atbilst pieteikuma oriģināltekstam.

II nodaļa

Eiropas Patentu iestādes struktūra

8. noteikums

Patentu klasifikācija

(1) Eiropas Patentu iestāde izmanto:

(a) saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas 1. pantu 1954. gada 19. decembra Izgudrojumu patentu starptautisko klasifikāciju līdz stājas spēkā 1971. gada 24. marta Strasbūras Līgums par patentu starptautisko klasifikāciju;

(b) saskaņā ar 1. pantu iepriekšminēto Strasbūras Līguma klasifikāciju pēc tās stāšanās spēkā.

(2) Turpmāk atsauce uz 1. daļā minēto klasifikāciju nozīmē atsauci uz Starptautisko klasifikāciju.

9. noteikums

Pienākumu sadalījums starp pirmās instances departamentiem

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka Patentmeklējumu nodaļu, Ekspertīzes nodaļu un Iebilduma nodaļu skaitu. Viņš nosaka šo departamentu pienākumus saskaņā ar Starptautisko klasifikāciju un vajadzības gadījumos lemj par Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu klasificēšanu saskaņā ar minēto klasifikāciju.

(2) Papildu pienākumiem, kurus uzliek Konvencija, Eiropas Patentu iestādes prezidents var noteikt Pieteikumu saņemšanas sektoram, Patentmeklējumu nodaļām, Ekspertīzes nodaļām, Iebilduma nodaļām un Juridiskajai nodaļai vēl citus pienākumus.

(3) Eiropas Patentu iestādes prezidents var uzticēt darbiniekiem, kas nav juridiski vai tehniski kvalificēti eksperti, atsevišķu pienākumu veikšanu, kas ietilpst Ekspertīzes vai Iebilduma nodaļas pienākumos un kas nav tehniski vai juridiski sarežģīti.

(4) Eiropas Patentu iestādes prezidents var uzdot pienākumu noteikt 104. panta 2. daļā minētās maksas tikai vienai no Iebilduma nodaļu kancelejām.

10. noteikums

Apelāciju padomju prezidijs

(1) Apelāciju padomju organizatoriskajā vienībā ir autonoma institūcija (Apelāciju padomju prezidijs), ko veido par Apelāciju padomēm atbildīgais viceprezidents, kurš darbojas kā priekšsēdētājs, un divpadsmit Apelācijas padomju locekļi, no kuriem seši ir priekšsēdētāji un seši ir citi locekļi.

(2) Visus prezidija locekļus izraugās priekšsēdētāji un Apelācijas padomju locekļi uz vienu darba gadu. Ja prezidiju nevar pilnībā nokomplektēt, vakantajās vietās nozīmē vecākos priekšsēdētājus un locekļus.

(3) Prezidijs pieņem Apelāciju padomju procesuālos noteikumus un tā locekļu izraudzīšanas un nozīmēšanas procesuālos noteikumus. Bez tam prezidijs sniedz padomus par Apelācijas padomēm atbildīgajam viceprezidentam jautājumos, kas attiecas uz Apelācijas padomju darbību vispār.

(4) Pirms katra darba gada sākuma paplašinātais prezidijs, kurā ietilpst arī priekšsēdētāji, sadala Apelācijas padomju pienākumus. Tādā pašā sastāvā tas izlemj strīdus par šo pienākumu sadali starp divām vai vairāk Apelācijas padomēm. Paplašinātais prezidijs nozīmē dažādus Apelācijas padomju pastāvīgos locekļus un to aizstājējus. Ikvienu Apelācijas padomes locekli var nozīmēt par locekli vairāk nekā vienā Apelācijas padomē. Šos pasākumus, ja nepieciešams, var grozīt darba gada laikā.

(5) Prezidijs var pieņemt lēmumus tikai vismaz piecu tās locekļu klātbūtnē; starp šiem locekļiem jābūt par Apelācijas padomēm atbildīgajam viceprezidentam vai tā vietniekam un divu Apelācijas padomju priekšsēdētājiem. Par 4. punkta jautājumiem lēmumu var pieņemt tikai deviņu locekļu klātbūtnē, starp kuriem jābūt par Apelācijas padomēm atbildīgajam viceprezidentam vai tā vietniekam un triju Apelācijas padomju priekšsēdētājiem. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu; balsu paritātes gadījumā priekšsēdētāja vai tā vietnieka balss ir izšķirošā. Atturēšanos neuzskata par balsošanu.

(6) Administratīvā padome var sadalīt starp Apelācijas padomēm 134. panta 8. daļas (c) punktā minētos pienākumus.

11. noteikums

Paplašinātās Apelācijas padomes pienākumu sadales shēma un tās procesuālo noteikumu pieņemšana

(1) Pirms katra darba gada sākuma tos Paplašinātās Apelācijas padomes locekļus, kas nav bijuši nozīmēti saskaņā ar 160. panta 2. daļu, nozīmē Paplašinātās Apelācijas padomes pastāvīgos locekļus un aizstājējus.

(2) Paplašinātās Apelācijas padomes locekļi, kas nav bijuši nozīmēti saskaņā ar 160. panta 2. daļu, pieņem Paplašinātās Apelācijas padomes procesuālos noteikumus.

(3) Lēmumus par 1. un 2. punktā minētajiem jautājumiem var pieņemt tikai vismaz piecu locekļu klātbūtnē, starp kuriem jābūt Paplašinātās Apelācijas padomes priekšsēdētājam vai tā vietniekam; balsu paritātes gadījumā priekšsēdētāja vai tā vietnieka balss ir izšķirošā. Atturēšanos neuzskata par balsošanu.

12. noteikums

Eiropas Patentu iestādes administratīvā struktūra

(1) Ekspertīzes nodaļas un Iebilduma nodaļas tiek sagrupētas kopā, veidojot Direktorātus, kuru skaitu nosaka Eiropas Patentu iestādes prezidents.

(2) Direktorāti, Juridiskā nodaļa, Apelācijas padomes un Paplašinātā apelācijas padome, kā arī Eiropas Patentu iestādes administratīvie dienesti ir administratīvi sagrupēti, veidojot Ģenerāldirektorātus. Pieteikumu saņemšanas sektors un Patentmeklējumu nodaļas ir administratīvi sagrupētas kopā, veidojot atsevišķu Ģenerāldirektorātu.

(3) Katru Ģenerāldirektorātu vada viceprezidents. Viceprezidenta iecelšanu par Ģenerāldirektorāta vadītāju veic Administratīvā padome pēc konsultēšanās ar Eiropas Patentu iestādes prezidentu.

II daļa

KONVENCIJAS II DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

I nodaļa

Procedūra, ja pieteicējam vai patenta īpašniekam nav tiesību uz Eiropas patentu vai patenta pieteikumu

13. noteikums

Lietvedības apturēšana

(1) Ja trešā persona iesniedz Eiropas Patentu iestādei pierādījumus, ka tā ir uzsākusi tiesvedību pret pieteicēju nolūkā panākt spriedumu, kas šo personu atzīst par tiesīgu saņemt Eiropas patentu, Eiropas Patentu iestāde aptur patenta piešķiršanas procedūru, ja vien trešā persona nepiekrīt, ka procedūru var turpināt. Šādu piekrišanu jāiesniedz Eiropas Patentu iestādei rakstiski; tā nav atsaucama. Tomēr, patenta piešķiršanas procedūru nevar apturēt pirms Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas.

(2) Ja Eiropas Patentu iestādei lietvedībā par tiesībām uz Eiropas patenta piešķiršanu tiek iesniegts galīgs spriedums, tad Eiropas Patentu iestāde paziņo pieteicējam un citām pusēm par patenta piešķiršanas lietvedības atsākšanu no dienas, kas ir norādīta šajā paziņojumā, ja vien nav iesniegts 61. panta 1. daļas (b) punktā minētais jaunais Eiropas patenta pieteikums attiecībā uz visām norādītām dalībvalstīm. Ja šāds spriedums ir par labu trešajai personai, lietvedību var atsākt tikai pēc triju mēnešu perioda no šī sprieduma kļūšanas par galīgu, ja vien trešā persona nelūdz atsākt piešķiršanas procedūru.

(3) Lēmumā par lietvedības apturēšanu vai pēc šāda lēmuma pieņemšanas Eiropas Patentu iestāde var noteikt datumu, kurā tā ir nodomājusi turpināt lietvedību, neņemot vērā pret pieteicēju uzsāktās tiesvedības stadiju kā minēts 1. daļā. Šo datumu paziņo trešajai personai, pieteicējam un citām pusēm. Ja līdz minētam datumam netiek iesniegti pierādījumi, ka ir pieņemts galīgs spriedums, Eiropas Patentu iestāde var turpināt lietvedību.

(4) Ja trešā persona Eiropas Patentu iestādei iesniedz pierādījumus par to, ka tā ir uzsākusi tiesvedību pret Eiropas patenta īpašnieku ar nolūku panākt spriedumu, ka šī persona ir tiesīga saņemt šo patentu, iebilduma procedūras laikā vai iebilduma perioda laikā, Eiropas Patentu iestāde aptur iebilduma lietvedību, ja vien trešā persona nepiekrīt šīs lietvedības turpināšanai. Šādu piekrišanu jāpaziņo Eiropas Patentu iestādei rakstiski; tā nav atsaucama. Tomēr lietvedības apturēšanu nevar izdarīt līdz tam, kad Iebilduma nodaļa ir izlēmusi par iebilduma pieņemšanu izskatīšanai. Šī noteikuma 2. un 3. daļu piemēro ar attiecīgajām izmaiņām.

(5) Lietvedības apturēšana pārtrauc visus termiņus, kas ir spēkā apturēšanas dienā, izņemot atjaunošanas maksas termiņu. Palikušais termiņa laiks atsāk tecēt no dienas, kurā tiek atsākta lietvedība; tomēr palikušais termiņa laiks pēc lietvedības atsākšanas nevar būt īsāks par diviem mēnešiem.

14. noteikums

Eiropas patenta pieteikuma atsaukšanas iespēju ierobežojumi

No brīža, kad trešā persona iesniedz pierādījumus Eiropas Patentu iestādei, ka tā ir uzsākusi tiesvedību par tiesībām uz Eiropas patentu, un līdz dienai, kad Eiropas Patentu iestāde atsāk Eiropas patenta piešķiršanas lietvedību, ne Eiropas patenta pieteikumu, ne kādas dalībvalsts norādījumu nevar atsaukt.

15. noteikums

Tiesīgas personas jauns Eiropas patenta pieteikums

(1) Ja persona, kura ar galīgu spriedumu ir atzīta par tiesīgu saņemt Eiropas patentu, iesniedz jaunu Eiropas patenta pieteikumu saskaņā ar 61. panta 1. daļas (b) punktu, oriģinālo Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu ar jaunā pieteikuma datumu attiecībā uz tām tajā norādītajām dalībvalstīm, kurās spriedums ir ticis taisīts vai atzīts.

(2) Pieteikuma maksa un patentmeklējuma maksa par jauno Eiropas patenta pieteikumu jāsamaksā viena mēneša laikā no šī pieteikuma datuma. Valstu norādīšanas maksas jāsamaksā sešu mēnešu laikā no dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā ir publicēts paziņojums par patentmeklējuma ziņojumu jaunajam Eiropas patenta pieteikumam.

(3) Termiņi Eiropas patenta pieteikuma tālākvirzīšanai, kas minēti 77. panta 3. un 5. daļā, jaunajam Eiropas patenta pieteikumam ir četri mēneši no faktiskā šī pieteikuma datuma.

16. noteikums

Daļēja tiesību pāreja pēc galīgā sprieduma

(1) Ja galīgs spriedums nosaka, ka trešajai personai ir tiesības tikai uz daļu objekta, kas aprakstīts Eiropas patenta pieteikumā, šai daļai piemēro 61. pantu un 15. noteikumu ar attiecīgām izmaiņām.

(2) Attiecīgi tajās norādītajās dalībvalstīs, kur galīgais spriedums ir taisīts vai kurās tas tiek atzīts, sākotnējais Eiropas patenta pieteikums satur pretenzijas, aprakstu un zīmējumus, kas ir atšķirīgi nekā pārējās norādītās dalībvalstīs.

(3) Gadījumā, kad trešā persona saskaņā ar 99. panta 5. daļu aizvieto bijušo īpašnieku vienā vai dažās norādītajās dalībvalstīs, patents tādā apjomā, kādā tas ir atzīts iebilduma procedūrā, satur attiecībā uz šīm valstīm pretenzijas, aprakstu un zīmējumus, kas ir citādi nekā pārējās norādītajās dalībvalstīs.

II nodaļa

Izgudrotāja minēšana

17. noteikums

Izgudrotāja norādīšana

(1) Izgudrotāju norāda lūgumā piešķirt Eiropas patentu. Tomēr, ja pieteicējs nav izgudrotājs vai nav vienīgais izgudrotājs, norādījums jāiesniedz kā atsevišķs dokuments; šajā dokumentā jānorāda izgudrotāja(u) uzvārds(i), vārds(i) un pilna(s) adrese(s), kā arī 81. pantā minētais paziņojums, un dokumentu paraksta pieteicējs vai tā pārstāvis.

(2) Eiropas Patentu iestāde nepārbauda izgudrotāja norādes pareizību.

(3) Ja pieteicējs nav izgudrotājs vai nav vienīgais izgudrotājs, Eiropas Patentu iestāde informē norādīto izgudrotāju par norādījuma dokumentā esošiem datiem, kas attiecas uz izgudrotāju, kā arī par citiem 128. panta 5. daļā minētiem datiem.

(4) Pieteicējs un izgudrotājs nevar atsaukties uz 3. daļā minētā paziņojuma trūkumu vai uz jebkādām kļūdām tajā.

18. noteikums

Izgudrotāja minēšanas publicēšana

(1) Persona, kas ir norādīta kā izgudrotājs, tiek par tādu minēta publicētajā Eiropas patenta pieteikumā un Eiropas patenta specifikācijā, ja vien šī persona nav rakstiski informējusi Eiropas Patentu iestādi, ka tā atsakās no tiesībām būt šādi minētai.

(2) Gadījumā, kad trešā persona iesniedz Eiropas Patentu iestādei galīgu lēmumu, ar kuru patenta pieteicējam vai īpašniekam tiek prasīts šo personu norādīt kā izgudrotāju, piemēro šī noteikuma 1. daļu.

19. noteikums

Labojums izgudrotāja norādījumā

(1) Kļūdainu izgudrotāja norādījumu nevar labot, ja nav iesniegts lūgums, kam pievienota kļūdaini norādītās personas piekrišana, un gadījumā, kad šādu lūgumu nav iesniedzis Eiropas patenta pieteicējs vai īpašnieks, ar šīs norādītās personas piekrišanu. Reglamenta 17. noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

(2) Gadījumā, kad kļūdains izgudrotāja norādījums ir ierakstīts Eiropas patentu reģistrā vai publicēts Eiropas Patentu biļetenā, šāds ieraksts vai publikācija ir jālabo.

(3) Šī noteikuma 2. daļu piemēro ar attiecīgajām izmaiņām kļūdaini norādīta izgudrotāja svītrošanas gadījumā.

III nodaļa

Tiesību pārejas, licenču un citu tiesību reģistrēšana

20. noteikums

Tiesību pārejas reģistrēšana

(1) Tiesību uz Eiropas patenta pieteikumu pāreju ieraksta Eiropas patentu reģistrā pēc ieinteresētās personas lūguma, ja tiek iesniegti dokumenti, kas pārliecina Eiropas Patentu iestādi, ka šāda pāreja ir notikusi.

(2) Lūgumu uzskata par neiesniegtu līdz laikam, kad tiek samaksāta administrēšanas maksa. To var noraidīt tikai 1.daļas prasību neievērošanas gadījumā.

(3) Darbībās Eiropas Patentu iestādē tiesību uz pieteikumu pāreja ir spēkā tikai tad un tikai tādā apjomā, kādā tā ir pamatota ar 1. daļā prasītajiem dokumentiem.

21. noteikums

Licenču un citu tiesību reģistrēšana

(1) Reglamenta 20. noteikuma 1. un 2. daļu piemēro ar attiecīgajām izmaiņām licenču piešķiršanas vai pārejas reģistrēšanai, lietu tiesību nodibināšanai vai pārejai attiecībā uz Eiropas patenta pieteikumu un uz jebkādu tiesas sprieduma piespiedu izpildrakstu attiecībā uz šādu pieteikumu.

(2) Šī noteikuma 1. daļā minēto reģistrāciju dzēš pēc lūguma, kuru uzskata par neiesniegtu, līdz nav samaksāta administrēšanas maksa. Šādam lūgumam jāpievieno dokuments, kas norāda, ka tiesības ir zaudētas, vai jāiesniedz paziņojums, ka tiesību īpašnieks piekrīt reģistrācijas dzēšanai; lūgumu var noraidīt tikai tad, ja nav izpildīti šie nosacījumi.

22. noteikums

Īpašas norādes licenču reģistrēšanai

(1) Licenci uz Eiropas patenta pieteikumu ieraksta Eiropas patentu reģistrā kā izņēmuma licenci, ja pieteicējs un licenciāts to vēlas.

(2) Licenci uz Eiropas patenta pieteikumu ieraksta Eiropas patentu reģistrā kā sublicenci, ja to ir piešķīris licenciāts, kura licence ir reģistrēta šajā reģistrā.

IV nodaļa

Izstādes sertifikāts

23. noteikums

Izstādes sertifikāts

Četru mēnešu laikā pēc Eiropas patenta pieteikuma datuma pieteicējam jāiesniedz 55. panta 2. daļā minētais sertifikāts, kuru ir izsniegusi attiecīgās izstādes institūcija, kas šajā izstādē ir bijusi atbildīga par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, minot tajā, ka attiecīgais izgudrojums patiešām ir bijis izstādīts šajā izstādē. Šim sertifikātam jāsatur arī ziņas par izstādes atklāšanas datumu un, ja minētā izgudrojuma parādīšanas diena nesakrīt ar izstādes atklāšanas dienu, tad pirmā parādīšanas diena. Šim sertifikātam jāpievieno izgudrojuma identificēšanas līdzeklis, kura autentiskumu apliecina iepriekšminētā institūcija.

V nodaļa

Agrākie Eiropas pieteikumi

23a. noteikums

Agrākie pieteikumi kā tehnikas līmenis

Eiropas patenta pieteikumus uzskata par tehnikas līmeni 54. panta 3. un 4. daļas izpratnē tikai tad, ja ir samaksātas valstu norādīšanas maksas saskaņā ar 79. panta 2. daļu.

VI nodaļa

Biotehnoloģiskie izgudrojumi

23b. noteikums

Vispārējie noteikumi un definīcijas

(1) Eiropas patenta pieteikumiem un patentiem uz biotehnoloģiskiem izgudrojumiem piemēro atbilstošās Konvencijas normas un tās iztulko saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem. 1998. gada 6. jūlija Direktīvu 98/44/EC par biotehnoloģisko izgudrojumu aizsardzību izmanto kā iztulkošanas papildu līdzekli.

(2) "Biotehnoloģiskie izgudrojumi" ir izgudrojumi, kas attiecas uz produktiem, kas sastāv no bioloģiska materiāla vai satur bioloģisku materiālu, vai uz paņēmieniem, ar kuriem bioloģisks materiāls tiek iegūts, apstrādāts vai lietots.

(3) "Bioloģisks materiāls" ir jebkurš materiāls, kas satur ģenētisku informāciju un spēj pašreproducēties, vai kuru var reproducēt bioloģiskā sistēmā.

(4) "Augu šķirne" nozīmē augu kopumu vienā zemākajā botāniskajā taksonā, kuru, neatkarīgi no tā, vai šim kopumam var piešķirt augu šķirnes aizsardzību, var:

(a) noteikt kā dotā genotipa vai genotipu kombinācijas nosacītu īpašību izpausmi,

(b) atšķirt no citiem augu kopumiem ar vismaz vienas minētās īpašības izpausmi, un

(c) uzskatīt par vienu veselumu attiecībā uz piemērotību pavairošanai neizmainītā veidā.

(5) Augu vai dzīvnieku iegūšanas paņēmiens ir būtībā bioloģisks, ja tas sastāv tikai no dabiskām parādībām, tādām kā krustošana un selekcija.

(6) "Mikrobioloģisks paņēmiens" nozīmē paņēmienu, kurā ir iesaistīts mikrobioloģisks materiāls, kuru veic ar mikrobioloģisku materiālu, vai kurā rodas mikrobioloģisks materiāls.

23c. noteikums

Patentējami biotehnoloģiskie izgudrojumi

Biotehnoloģiskie izgudrojumi ir patentējami arī tad, ja tie attiecas uz:

(a) bioloģisku materiālu, kas ir izdalīts no tā dabiskās vides vai iegūts ar tehnisku paņēmienu, pat, ja tas pirms tam ir atradies dabā;

(b) augiem vai dzīvniekiem, ja izgudrojuma tehniskā būtība nav ierobežota ar konkrētu auga vai dzīvnieka šķirni;

(c) mikrobioloģisku vai citu tehnisku paņēmienu, vai šādā paņēmienā iegūtu produktu, kas nav augu vai dzīvnieku šķirne.

23d. noteikums

Nepatentējami izgudrojumi

Saskaņā ar Konvencijas 53. panta (a) punktu Eiropas patentu nepiešķir biotehnoloģiskiem izgudrojumiem, kas citstarp attiecas uz:

(a) cilvēka klonēšanas paņēmieniem;

(b) cilvēka dzimumšūnu ģenētiskās informācijas modificēšanas paņēmieniem;

(c) cilvēka embriju izmantošanu rūpnieciskiem vai komerciāliem nolūkiem;

(d) dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas paņēmieniem, ja tie var izraisīt dzīvniekiem ciešanas bez būtiska medicīniska ieguvuma cilvēkiem vai dzīvniekiem, kā arī uz dzīvniekiem, kas iegūti ar šādiem paņēmieniem.

23e. noteikums

Cilvēka ķermenis un tā sastāvdaļas

(1) Cilvēka ķermenis dažādās tā veidošanās un attīstības stadijās, kā arī kādas tā sastāvdaļas vienkārša atklāšana, ieskaitot gēna pilnas vai daļējas sekvences atklāšanu, nevar būt patentējams izgudrojums.

(2) No cilvēka ķermeņa izdalīta vai tehniskā paņēmienā iegūta sastāvdaļa, ieskaitot pilnu vai daļēju gēna sekvenci, var būt patentējams izgudrojums, pat, ja šīs sastāvdaļas uzbūve ir identiska dabā esošajai sastāvdaļai.

(3) Patenta pieteikumā ir jāatklāj pilnas vai daļējas gēna sekvences rūpnieciska izmantojamība.

III daļa

KONVENCIJAS III DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

I nodaļa

Eiropas patenta pieteikuma iesniegšana

24. noteikums

Vispārējās prasības

(1) Eiropas patenta pieteikumus var iesniegt rakstiski 75. pantā minētās iestādēs tieši vai pa pastu. Eiropas Patentu iestādes prezidents var atļaut iesniegt Eiropas patenta pieteikumus ar citu saziņas līdzekļu palīdzību un nosaka to lietošanas noteikumus. Viņš var, citstarp, prasīt, lai Eiropas Patentu iestādes norādītā termiņā tiek iesniegts rakstisks apliecinājums šādi iesniegta pieteikuma saturam, un kas atbilst šī Reglamenta prasībām.

(2) Iestāde, kurā Eiropas patenta pieteikums tiek iesniegts, marķē pieteikumu veidojošos dokumentus ar to saņemšanas datumu. Tā bez kavēšanās izdod pieteicējam izziņu, kas satur vismaz pieteikuma numuru, iesniegto dokumentu nosaukumu un skaitu, un to saņemšanas datumu.

(3) Ja Eiropas patenta pieteikumu iesniedz 75. panta 1. daļas (b) punktā minētajā iestādē, šī iestāde bez kavēšanās informē Eiropas Patentu iestādi par to dokumentu saņemšanu, kas veido pieteikumu. Tā informē Eiropas Patentu iestādi par šo dokumentu raksturu un saņemšanas datumu, pieteikuma numuru un prioritātes datumu, ja prioritāte tiek prasīta.

(4) Kad Eiropas Patentu iestāde saņem Eiropas patenta pieteikumu, kuru tai pārsūtījusi dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde, tā attiecīgi informē pieteicēju, norādot pieteikuma saņemšanas datumu Eiropas Patentu iestādē.

25. noteikums

Izdalītā Eiropas patenta pieteikuma nosacījumi

(1) Pieteicējs var iesniegt no jebkura lietvedības stadijā esoša agrāk iesniegtā Eiropas patenta pieteikuma izdalītu pieteikumu.

(2) Izdalītā pieteikuma maksa un patentmeklējuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no tā pieteikuma datuma. Valstu norādīšanas maksas jāsamaksā sešu mēnešu laikā no dienas, kas Eiropas Patentu biļetenā ir publicēts izdalītā Eiropas patenta pieteikuma patentmeklējuma ziņojums.

II nodaļa

Noteikumi attiecībā uz pieteikumu

26. noteikums

Iesniegums par patenta piešķiršanu

(1) Iesniegumu par Eiropas patenta piešķiršanu iesniedz, izmantojot Eiropas Patentu iestādes veidlapu. Veidlapas bez maksas var saņemt 75. panta 1. daļā minētajās iestādēs.

(2) Iesniegums satur:

(a) lūgumu piešķirt Eiropas patentu;

(b) izgudrojuma nosaukumu, kas skaidri un īsi raksturo izgudrojuma tehnisko piederību un nesatur izdomātus vārdus;

(c) pieteicēja vārdu, adresi un pavalstniecību, kā arī valsti, kurā atrodas pieteicēja pastāvīgā dzīves vieta vai uzņēmuma atrašanās vieta. Fiziskām personām norāda uzvārdu un vārdu(s), pie tam uzvārdu jāraksta pirms vārda(iem). Juridiskām personām, kā arī personām, kas par tādām tiek uzskatītas saskaņā ar likumiem, kam tās ir pakļautas, jānorāda to pilns nosaukums. Adreses jānorāda tādā veidā, lai tās sasniegtu pasta sūtījumi. Adresēs jānorāda visi nepieciešamie rekvizīti, arī mājas numurs, ja tāds ir. Vēlams ir norādīt telegrāfa, teleksa adreses un telefona numurus;

(d) pārstāvja vārdu un adresi saskaņā ar (c) punkta nosacījumiem, ja pieteicējs tādu ir pilnvarojis;

(e) attiecīgos gadījumos norādījumu, ka pieteikums ir izdalītais Eiropas patenta pieteikumus, un agrākā Eiropas patenta pieteikuma numuru;

(f) 61. panta 1. daļas (b) punktā minētos gadījumos sākotnējā Eiropas patenta pieteikuma numuru;

(g) attiecīgos gadījumos deklarāciju par agrāka pieteikuma prioritātes pieprasīšanu, norādot šī agrākā pieteikuma datumu un valsti, kurā vai attiecībā uz kuru tas bijis iesniegts;

(h) dalībvalsts vai dalībvalstu norādījumu, kurās vēlas saņemt izgudrojuma aizsardzību;

(i) pieteicēja vai pārstāvja parakstu;

(j) dokumentu sarakstu, kas pievienots iesniegumam. Sarakstā jānorāda arī izgudrojuma apraksta, pretenziju, zīmējumu un kopsavilkuma lappušu skaits;

(k) ja pieteicējs pats ir izgudrotājs, tas arī ir jānorāda.

(3) Ja ir vairāki pieteicēji, tad iesniegumā vēlams norādīt vienu no tiem vai arī pārstāvi kā kopējo pārstāvi.

27. noteikums

Apraksta saturs

(1) Apraksts:

(a) norāda tehnikas nozari, uz kuru izgudrojums attiecas;

(b) satur ziņas par tehnikas līmeni, kas pēc pieteicēja domām var būt noderīgas izgudrojuma izpratnei, Eiropas patentmeklējuma ziņojuma sastādīšanai un ekspertīzes veikšanai, vēlams ar šo ziņu avotu citēšanu;

(c) atklāj izgudrojumu tādiem terminiem un vārdiem, lai var saprast tehnisko problēmu (pat, ja tā nav īpaši nosaukta) un tās risinājumu, un norāda izgudrojuma priekšrocības salīdzinot ar tehnikas līmeni;

(d) ja nepieciešams, īsi apraksta zīmējumos attēlotos objektus;

(e) detalizēti apraksta vismaz vienu veidu, kā īstenot izgudrojumu ar piemēru palīdzību un atsaucēm uz zīmējumiem, ja tādi ir;

(f) skaidri norāda, kā izgudrojumu var izmantot rūpniecībā, ja vien tas nav acīmredzams no izgudrojuma apraksta vai rakstura.

(2) Apraksts jāsastāda tādā veidā un kārtībā kā minēts 1. daļā, ja vien izgudrojuma raksturs neprasa, lai tas būtu izklāstīts citādi tā labākas izpratnes un ekonomiskuma dēļ.

27a. noteikums

Prasības Eiropas patenta pieteikumiem, kuros ir dotas nukleotīdu un aminoskābju sekvences

(1) Ja Eiropas patenta pieteikums atklāj nukleotīdu vai aminoskābju sekvenci, aprakstam jāsatur sekvences pieraksts, kas atbilst Eiropas Patentu iestādes prezidenta izdotiem noteikumiem par nukleotīdu un aminoskābju sekvenču standartizētu attēlošanu.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents var prasīt, lai papildus rakstiski iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem, sekvenču pierakstu saskaņā ar 1. daļu iesniedz uz viņa noteiktiem datu nesējiem kopā ar pavadpaziņojumu, ka informācija uz datu nesēja ir identiska rakstiski iesniegtajam pierakstam.

(3) Ja pieteicējs iesniedz vai labo sekvences pierakstu pēc pieteikuma datuma, tad tam vienlaikus jāiesniedz paziņojums, ka šādi iesniegtais vai labotais sekvences pieraksts nesatur datus, kas paplašina sākotnējā pieteikuma apjomu.

(4) Pēc pieteikuma datuma iesniegtais sekvences pieraksts neveido apraksta daļu.

28. noteikums

Bioloģiskā materiāla deponēšana

(1) Ja izgudrojums paredz tāda bioloģiska materiāla izmantošanu, kas nav publiski pieejams un kuru nevar Eiropas patenta pieteikumā aprakstīt tādējādi, lai to varētu īstenot lietpratējs attiecīgā nozarē, tad izgudrojums tiek uzskatīts par atklātu saskaņā ar 83. pantu, ja:

(a) bioloģiskā materiāla paraugs ir deponēts atzītā depozitārijā ne vēlāk par pieteikuma datumu;

(b) iesniegtais pieteikums satur pieteicējam zināmu informāciju par bioloģiskā materiāla īpašībām;

(c) pieteikumā ir norādīts depozitārijs un deponētajam bioloģiskajam materiālam piešķirtais numurs, un

(d) gadījumā, kad bioloģisko materiālu ir deponējusi cita persona nevis pieteicējs, deponētāja vārds un adrese ir norādīta pieteikumā un Eiropas Patentu iestādei ir iesniegts dokuments, kuru tā uzskata par pietiekamu deponētāja pilnvarojumu pieteicējam, lai atsauktos uz deponēto materiālu pieteikumā un neierobežotu un neatsaucamu piekrišanu deponētā materiāla publiskošanai saskaņā ar šo noteikumu.

(2) Šī noteikuma 1. daļas (c) punktā un attiecīgos gadījumos (d) punktā minētās ziņas var iesniegt

(a) sešpadsmit mēnešu laikā no pieteikuma datuma vai, ja tiek prasīta prioritāte, no prioritātes datuma; šo termiņu uzskata par ievērotu, ja ziņas ir iesniegtas pirms Eiropas patenta pieteikuma publikācijas tehniskās sagatavošanas pabeigšanas;

(b) līdz dienai, kad iesniedz lūgumu par pieteikuma paātrinātu publicēšanu;

(c) viena mēneša laikā no Eiropas Patentu iestādes paziņojuma pieteicējam, ka ir radušās 128. panta 2. daļā minētās tiesības iepazīties ar pieteikuma lietu.

Piemēro to termiņu, kurš iztek agrāk. Šo ziņu paziņošana tiek uzskatīta par pieteicēja neierobežotu un neatsaucamu piekrišanu, ka deponētais bioloģiskais materiāls tiek publiskots saskaņā ar šo noteikumu.

(3) Deponētais bioloģiskais materiāls ir publiski pieejams ikvienai personai uz pieprasījuma pamata no Eiropas patenta pieteikuma publicēšanas dienas un 128. panta 2. daļā minētām personām pirms šīs dienas. Saskaņā ar minētā panta 4. daļu šīs tiesības tiek realizētas, izsniedzot deponētā bioloģiskā materiāla paraugu personai, kas iesniedz pieprasījumu (turpmāk tekstā minēts kā "pieprasītājs"). Minēto paraugu izsniedz tikai tad, ja pieprasītājs ir apsolījis tieši pieteicējam vai patenta īpašniekam, ka tas šo bioloģisko materiālu vai jebkādu tā atvasinājumu neizpaudīs trešajām personām un ka tas materiālu izmantos tikai eksperimentāliem nolūkiem līdz laikam, kad patenta pieteikums tiek noraidīts vai atsaukts, vai uzskatīts par atsauktu, vai pirms iztek patenta termiņš tajā norādītajā valstī, kur tas iztek visvēlāk, ja vien pieteicējs vai patenta īpašnieks īpaši nepaziņo par atteikšanos no šāda solījuma. Solījumu izmantot bioloģisko materiālu tikai eksperimentāliem nolūkiem nepiemēro tad, ja pieprasītājs izmanto šo materiālu, pamatojoties uz piespiedu licenci. Termins "piespiedu licence" ietver arī ex officio licences un tiesības izmantot izgudrojumu publiskās interesēs.

(4) Līdz pieteikuma publikācijas tehniskās sagatavošanas pabeigšanai pieteicējs var informēt Eiropas Patentu iestādi, ka

(a) līdz paziņojuma publicēšanai par Eiropas patenta piešķiršanu vai, attiecīgos gadījumos,

(b) divdesmit gadus no pieteikuma datuma, ja pieteikums ir ticis noraidīts, atsaukts vai atzīts par atsauktu,

publiskā pieejamība, kas minēta 3. daļā, tiek nodrošināta tikai izsniedzot paraugu pieprasītāja nominētam ekspertam.

(5) Par ekspertu var nominēt:

(a) ikvienu fizisku personu ar noteikumu, ka pieprasītājs iesniedzot pieprasījumu iesniedz arī pierādījumu, ka nominēšanai ir piekritis pieteicējs;

(b) ikvienu fizisku personu, kuru par ekspertu ir atzinis Eiropas Patentu iestādes prezidents.

Līdz ar nominēšanu jāiesniedz arī eksperta deklarācija tieši pieteicējam, kurā tas uzņemas 3. daļā minētās saistības līdz dienai, kad iztek patenta darbības termiņš visās norādītajās valstīs vai, ja pieteikums ir ticis noraidīts, atsaukts vai uzskatīts par atsauktu līdz 4. daļas (b) punktā minētai dienai; pieprasītājs tiek uzskatīts par trešo personu.

(6) Šī noteikuma 3. daļas nozīmē bioloģiskā materiāla atvasinājums nozīmē jebkuru materiālu, kuram vēl piemīt tās deponētā materiāla īpašības, kuras ir būtiskas izgudrojuma īstenošanai. Šī noteikuma 3. daļā minētās saistības netraucē atvasinātā bioloģiskā materiāla deponēšanu patentēšanas nolūkam.

(7) Šī noteikuma 3. daļā minēto pieprasījumu iesniedz Eiropas Patentu iestādei, izmantojot iestādes atzītu veidlapu. Eiropas Patentu iestāde šajā veidlapā apliecina, ka Eiropas patenta pieteikums, kurā ir atsauce uz deponēto bioloģisko materiālu, ir ticis iesniegts un ka pieprasītājs vai tā nominētais eksperts ir tiesīgs saņemt materiāla paraugu. Arī pēc Eiropas patenta piešķiršanas pieprasījums jāiesniedz Eiropas Patentu iestādei.

(8) Eiropas Patentu iestāde pārsūta pieprasījuma kopiju ar 7. daļā minēto apliecinājumu depozitārijam un pieteicējam vai patenta īpašniekam.

(9) Eiropas Patentu iestādes prezidents publicē Eiropas Patentu iestādes Oficiālajā vēstnesī depozitāriju sarakstu un ekspertu sarakstu, kas par tādiem ir atzīti šajā noteikumā minētiem nolūkiem.

28a. noteikums

Jauns bioloģiskā materiāla depozīts

(1) Ja bioloģisko materiālu, kas ir deponēts saskaņā ar 28. noteikuma 1. daļu, vairs nevar saņemt no depozitārija tādēļ, ka:

(a) tas vairs nav dzīvotspējīgs, vai

(b) depozitārijs vairs nespēj piegādāt paraugus citu iemeslu dēļ,

un, ja bioloģiskā materiāla paraugs nav nodots citam 28. noteikuma nolūkiem atzītam depozitārijam, no kura tas ir saņemams, tad pārtraukumu paraugu pieejamībā uzskata par nenotikušu, ja jauns sākotnēji deponētā bioloģiskā materiāla depozīts tiek deponēts trīs mēnešu laikā no dienas, kurā depozitārijs paziņo deponētājam par pārtraukumu, un ja depozīta saņemšanas kvīts kopija, kas satur Eiropas patenta pieteikuma vai patenta numuru, kuru ir izsniedzis depozitārijs, tiek nosūtīta Eiropas Patentu iestādei četru mēnešu laikā no jaunā depozīta noguldīšanas dienas.

(2) Šī noteikuma 1. daļas (a) punktā paredzētā gadījumā jauno depozītu jānogulda tajā depozitārijā, kurā bija noguldīts sākotnējais depozīts; 1. daļas (b) punktā paredzētā gadījumā to var noguldīt citā 28. noteikuma nolūkiem atzītā depozitārijā.

(3) Ja depozitārijs, kurā tika noguldīts sākotnējais depozīts, pārstāj būt par 28. noteikuma nolūkiem atzīto depozitāriju pilnībā vai attiecībā uz to bioloģiskā materiāla veidu, kuram pieder deponētie paraugi, vai, ja depozitārijs īslaicīgi vai galīgi pārtrauc veikt funkcijas attiecībā uz deponēto bioloģisko materiālu, un, ja 1. daļā minētais paziņojums no depozitārija nav saņemts sešu mēnešu laikā no šāda gadījuma, 1. daļā minētais trīs mēnešu termiņš sāk tecēt no dienas, kurā paziņojums par šādu gadījumu tiek publicēts Eiropas Patentu iestādes Oficiālā vēstnesī.

(4) Vienlaikus ar jauno depozītu jāiesniedz deponētāja parakstīts paziņojums, ka jaunais bioloģiskā materiāla depozīts ir tāds pats kā sākotnēji deponētais.

(5) Ja jaunais depozīts ir noguldīts saskaņā ar 1977. gada 28. aprīļa Budapeštas līgumu par mikroorganismu deponēšanas starptautisko atzīšanu patentēšanas nolūkiem, piemērojami ir šī līguma nosacījumi.

29. noteikums

Pretenziju forma un saturs

(1) Pretenzijas definē objektu, kuram tiek prasīta aizsardzība, ar tā tehniskām pazīmēm. Kad vien iespējams, pretenzijas satur:

(a) izgudrojuma objekta piederības jomas formulējumu un tās tehniskās pazīmes, kas ir nepieciešamas pretenziju objekta definēšanai, bet kuru kombinācija ir tehnikas līmeņa daļa;

(b) raksturojošo daļu - ar ievadvārdiem "raksturīgs ar to, ka" vai "kuru raksturo tas, ka" - kas formulē tehniskās pazīmes, kurām kombinācijā ar (a) punktā minētām pazīmēm, tiek prasīta aizsardzība.

(2) Saskaņā ar 82. pantu Eiropas patenta pieteikums var saturēt divas vai vairāk vienas kategorijas (produkts, paņēmiens, ierīce vai lietojums) neatkarīgās pretenzijas tikai tad, ja pieteikuma objekts ietver kādu no šādiem nosacījumiem:

(a) satur daudz savstarpēji radniecīgu produktu;

(b) attiecas uz produkta vai ierīces dažādiem lietojumiem;

(c) satur konkrētas problēmas alternatīvus risinājumus, kurus nav ērti ietvert kā alternatīvas vienā pretenzijā.

(3) Katrai pretenzijai, kurā ir formulētas izgudrojuma būtiskās pazīmes, var sekot viena vai vairākas pretenzijas, kas attiecas uz specifiskiem izgudrojuma īstenošanas gadījumiem.

(4) Katra pretenzija, kas ietver visas jebkuras citas pretenzijas pazīmes (atkarīgā pretenzija) satur, vēlams ievaddaļā, atsauci uz attiecīgo citu pretenziju un tālāk formulē papildu pazīmes, kurām tiek prasīta aizsardzība. Atkarīgā pretenzija ir pieļaujama arī tad, ja pretenzija, uz kuru tieši ir atsauce, pati ir atkarīga pretenzija. Visas atkarīgās pretenzijas, kurās ir atsauce uz vienu iepriekšēju pretenziju, un visas atkarīgās pretenzijas, kurās ir atsauces uz vairākām iepriekšējām pretenzijām, grupē vispiemērotākajā veidā un apjomā.

(5) Pretenziju skaitam jābūt saprātīgam, ņemot vērā izgudrojuma raksturu. Ja ir vairākas pretenzijas, tās jānumurē secīgi, izmantojot arābu ciparus.

(6) Pretenzijās nevar būt atsauces uz aprakstu vai zīmējumiem, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams. Piemēram, tajās nevar būt tādas atsauces kā: "kā aprakstīts apraksta...daļā" vai "kā rāda zīmējums Nr....".

(7) Ja Eiropas patenta pieteikumā ir zīmējumi, pretenzijās minētām pazīmēm var sekot atsauces uz šo pazīmju apzīmējumiem zīmējumos, kas tiek liktas apaļajās iekavās, ja tās palielina pretenziju saprotamību. Šīs atsauces nevar interpretēt kā pretenzijas ierobežojumus.

30. noteikums

Izgudrojuma vienotība

(1) Ja vienā Eiropas patenta pieteikumā ir pretenzijas uz izgudrojumu grupu, 82. panta nosacījumi par izgudrojuma vienotību ir izpildīti tikai tad, ja starp šiem izgudrojumiem ir tehniska saistība, kas ietver vienu vai vairākas tās pašas specifiskās tehniskās pazīmes. Ar "specifiskām tehniskām pazīmēm" jāsaprot tās izgudrojumu raksturojošās pazīmes, kuras katru pieteikumā ietverto izgudrojumu, uzskatot to par visu pieteikuma objektu, atšķir no esošā tehnikas līmeņa.

(2) Spriedumu par to, vai izgudrojumu grupa ir tā saistīta, ka veido vienotu vispārēju izgudrotājieceri, izdara neatkarīgi no tā, vai izgudrojumi ir formulēti atsevišķās pretenzijās, vai kā alternatīvas vienā pretenzijā.

31. noteikums

Maksa par pretenzijām

(1) Katram Eiropas patenta pieteikumam, kas satur vairāk par desmit pretenzijām pieteikuma brīdī, attiecībā uz katru pretenziju sākot ar vienpadsmito jāmaksā pretenziju maksa. Pretenziju maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no pieteikuma datuma. Ja pretenziju maksa šajā laikā nav samaksāta, to var vēl samaksāt viena mēneša laikā no paziņojuma par šo trūkumu.

(2) Ja pretenziju maksa nav samaksāta 1. daļā norādītajā termiņā, attiecīgās pretenzijas uzskata par atmestām. Pienācīgi samaksātās pretenziju maksas tiek atmaksātas tikai 77. panta 5. daļā minētā gadījumā.

32. noteikums

Zīmējumu forma

(1) Zīmējumi uz lapām nevar pārsniegt 26,2cm x 17cm laukumu. Ap zīmējumiem nedrīkst būt rāmji. Minimālās lapas malas ir:

2,5 cm no augšmalas

2,5 cm no kreisās malas

1,5 cm no labās malas

1 cm no apakšmalas.

(2) Zīmējumi jāizpilda šādi:

(a) ar noturīgām, melnām, pietiekami blīvām, vienveidīgi biezām un skaidrām līnijām, bez krāsojuma;

(b) šķērsgriezumus apzīmē ar slīpu paralēlu līniju svītrojumu, kas netraucē galveno līniju un uzrakstu lasīšanu;

(c) zīmējumu mērogam un izšķirtspējai jābūt tādai, lai to elektroniski vai fotogrāfiski reproducējot ar lineāro samazinājumu par divām trešdaļām, detaļas būtu izšķiramas bez grūtībām; ja, izņēmuma gadījumos, mērogs ir dots zīmējumā, tas jāattēlo grafiski;

(d) visiem cipariem, burtiem un citām atšķirības zīmēm zīmējumā jābūt vienkāršām un skaidrām; iekavas, apļus vai apgrieztus komatus kopā ar cipariem un burtiem nevar lietot;

(e) visas līnijas zīmējumos parasti jāizpilda ar instrumentu palīdzību;

(f) viena zīmējuma elementiem jābūt savstarpēji proporcionāliem, ja vien atšķirīgas proporcijas nav nepieciešamas zīmējuma skaidrībai;

(g) ciparu un burtu lielums nevar būt mazāks par 0,32cm; burtu apzīmējumiem zīmējumā jābūt ar latīņu burtiem vai, ja tā ir pieņemts, ar grieķu alfabēta burtiem.

(h) Vienā lapā var būt vairāki zīmējumi. Ja uz divām vai vairākām lapām izvietotie zīmējumi ir domāti kā viens vesels zīmējums, tad uz atsevišķajām lapām zīmējumi jāizvieto tā, lai kopējais zīmējums nav jāveido aizklājot atsevišķo zīmējumu daļas. Atsevišķie zīmējumi jāizvieto uz lapām bez liekiem tukšumiem, vēlams lapas garenvirzienā, skaidri nodalīti savā starpā. Ja zīmējumi nav garenvirzienā, tie var būt novietoti šķērsvirzienā ar augšpusi pie lapas kreisās malas. Atsevišķos zīmējumus jānumurē secīgi ar arābu cipariem, neatkarīgi no lapu numerācijas.

(i) Atsauču zīmēm, kas nav minētas aprakstā, nav jābūt attēlotām zīmējumos, un otrādi. Katru pazīmi, kurai ir dota atsauces zīme, ar šo pašu zīmi jāmin viscaur pieteikumā.

(j) Zīmējumiem nav jāsatur tekstuāla informācija, izņemot atsevišķus vārdus, ja tas ir absolūti nepieciešams, tādus kā "ūdens", "tvaiks", "atvērts", "aizvērts", "daļa AB". Elektrisko ķēžu un blokshēmu, vai procesu shēmu gadījumos ir pieļaujami īsi paskaidrojumi labākai zīmējuma izpratnei. Katru šādu vārdu jāizvieto tā, lai to var viegli aizvietot ar tā tulkojumu, nepārtraucot zīmējuma līnijas.

(3) Procesu shēmas un diagrammas uzskata par zīmējumiem.

33. noteikums

Kopsavilkuma forma un saturs

(1) Kopsavilkumā jānorāda izgudrojuma nosaukums.

(2) Kopsavilkumā jābūt īsam apraksta, pretenziju un zīmējumu izklāstam; tajā jānorāda tehnikas joma, uz kuru izgudrojums attiecas, un saprotami jāformulē tehniskā problēma un tās principiāls risinājums, ko sniedz izgudrojums. Ja nepieciešams, kopsavilkums var saturēt ķīmisko formulu, kas vislabāk raksturo izgudrojumu. Kopsavilkumā nav jāizklāsta izgudrojuma iespējamā vērtība un priekšrocības.

(3) Kopsavilkumu vēlams rakstīt ne garāku par 150 vārdiem.

(4) Ja Eiropas patenta pieteikumā ir zīmējumi, pieteicējam jānorāda, kuru no tiem vai, izņēmuma gadījumā- kurus no tiem, viņš vēlas, lai publicē kopā ar kopsavilkumu. Eiropas Patentu iestāde var pati izlemt, kuru zīmējumu publicēt, lai būtu labāk izprotams izgudrojums. Katru atsauci uz pazīmēm, kas ir minētas kopsavilkumā un attēlotas zīmējumā, jāapzīmē ar zīmi apaļajās iekavās.

(5) Kopsavilkums jāraksta tā, lai to var izmantot patentmeklējumos kā pietiekamu avotu, kas ļauj izlemt, vai ir nepieciešams sīkāk iepazīties ar pilno Eiropas patenta pieteikumu.

34. noteikums

Aizliegti izteikumi

(1) Eiropas patenta pieteikums nevar saturēt:

(a) paziņojumus vai citādus izteikumus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību (ordre public) vai morāli;

(b) izteikumus, kas noniecina citas konkrētas personas produktus vai paņēmienus, vai kas noniecina citu personu pieteikumu vai patentu vērtību vai spēku; vispārējs salīdzinājums ar tehnikas līmeni kā tāds netiek uzskatīts par noniecinājumu;

(c) acīmredzami lieku un neatbilstošu informāciju.

(2) Ja Eiropas patenta pieteikums satur 1. daļas (a) punktā minētos aizliegtos izteikumus, Eiropas Patentu iestāde, publicējot pieteikumu, tos izlaiž, norādot izlaisto vārdu vai zīmējumu vietu un skaitu.

(3) Ja Eiropas patenta pieteikums satur 1. daļas (b) punktā minētos izteikumus, Eiropas Patentu iestāde, publicējot pieteikumu, var tos izlaist. Tā norāda izlaisto vārdu vietu un skaitu, un pēc pieprasījuma izsūta izlaistā teksta kopiju.

35. noteikums

Vispārējas prasības pieteikuma dokumentiem

(1) Konvencijas 14. panta 2. daļā minētos tulkojumus uzskata par "dokumentiem, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu".

(2) Dokumentus, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu, jāiesniedz trijos eksemplāros. Eiropas Patentu iestādes prezidents var noteikt arī mazāku iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaitu.

(3) Dokumentiem, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu, jābūt noformētiem tā, lai ir iespējama to tieša vai elektroniska reproducēšana, sevišķi, skenēšana, fotografēšana, reproducēšana ar elektrostatiskiem paņēmieniem, pavairošana ofsettehnikā un mikrofilmēšana neierobežotā eksemplāru skaitā. Visām lapām jābūt bez locījumiem, burzījumiem un ieplīsumiem. Drīkst izmantot tikai lapas vienu pusi.

(4) Dokumenti, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu, jānoformē uz A4 izmēra (29,7x21cm) lokana, stingra, balta, gluda, matēta un izturīga papīra lapām. Saskaņā ar 32. noteikuma 2. daļas (h) punkta un šī noteikuma 11. daļas prasībām katru lapu jāizmanto vertikālā virzienā (ar šaurāko malu augšā un apakšā).

(5) Katrs dokuments, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu (iesniegums, apraksts, pretenzijas, zīmējumi un kopsavilkums) jāsāk jaunā lapā. Lapas jāsavieno tādējādi, lai tās būtu viegli pāršķirt, atdalīt un atkal apvienot.

(6) Saskaņā ar 32. noteikuma 1. daļu minimālajām brīvajām malām jābūt:

augšmalā

2cm

kreisajā malā

2,5cm

labajā malā

2cm

apakšmalā

2cm

Ieteicamās maksimālās brīvās malas ir:

augšmalā

4cm

kreisajā malā

4cm

labajā malā

3cm

apakšmalā

3cm.

(7) Iesniedzot Eiropas patenta pieteikuma dokumentus, to malām jābūt pilnīgi tukšām.

(8) Visas lapas, kas sastāda Eiropas patenta pieteikumu, jānumurē secīgi ar arābu cipariem. Tie jāraksta lapas augšmalā vidū, neizmantojot brīvo malu.

(9) Vēlams apraksta un pretenziju lapās katru piekto rindu numurēt, izvietojot ciparus kreisajā malā pa labi no brīvās malas.

(10) Iesniegums par Eiropas patenta piešķiršanu, apraksts, pretenzijas un kopsavilkums jāraksta ar rakstāmmašīnu vai datora drukas iekārtu. Tikai grafiskos simbolus un burtus, kā arī ķīmiskās vai matemātiskās formulas, ja tādas nepieciešamas, var rakstīt vai zīmēt ar roku. Attālumam starp rindām jābūt 11/2. Visam tekstam jābūt rakstītam ar pilnīgi skaidrām, tumšām rakstu zīmēm, kuru lielie izmēri nav mazāki par 0,21cm.

(11) Iesniegums Eiropas patenta piešķiršanai, apraksts, pretenzijas un kopsavilkums nedrīkst saturēt zīmējumus. Apraksts, pretenzijas un kopsavilkums var saturēt ķīmiskās vai matemātiskās formulas. Apraksts un kopsavilkums var saturēt tabulas. Pretenzijās var būt tabulas tikai tad, tās ir vēlamas ja izgudrojuma raksturojumam. Tabulas un ķīmiskās vai matemātiskās formulas var būt izvietotas lapā šķērsvirzienā, ja to izvietojums garenvirzienā traucē uztveres skaidrībai; tabulas, ķīmiskās vai matemātiskās formulas uz lapas šķērsvirzienā jāizvieto tā, ka to augša ir lapas kreisajā malā.

(12) Fizikālie lielumi jāizsaka starptautiski atzītās mērvienībās, pēc iespējas izmantojot SI sistēmas mērvienības. Arī lielumus, kas neatbilst šīm prasībām, jāizsaka starptautiskā praksē atzītās mērvienībās. Matemātiskās formulās jāizmanto vispārzināmi simboli. Ķīmiskās formulās jāizmanto vispārzināmi simboli, atomu svari un un molekulārās formulas. Jebkurā gadījumā jāizmanto tehniski termini, zīmes un simboli, kas ir vispāratzīti attiecīgajā jomā.

(13) Eiropas patenta pieteikumā viscaur jālieto vienota terminoloģija un apzīmējumi.

(14) Visās lapās pēc iespējas jāizvairās no dzēsumiem, labojumiem, iespraudumiem un svītrojumiem. Neatbilstība šī noteikuma prasībām ir pieļaujama, ja satura autentiskums nav strīdīgs un nav traucēta laba reproducēšana.

36. noteikums

Vēlāk iesniegti dokumenti

(1) Reglamenta 27., 29. un 32. līdz 35. noteikumu piemēro arī dokumentiem, kas aizvieto Eiropas patenta pieteikumu veidojošos dokumentus. Reglamenta 35. noteikuma 2. līdz 14. daļu piemēro arī pretenziju tulkojumiem, kas minēti 51. noteikumā.

(2) Citus dokumentus, izņemot tos, kas minēti 1. daļas 1. teikumā, parasti raksta ar rakstāmmašīnu vai datora drukas iekārtu. Tiem jāievēro 2,5 cm plata kreisā mala katrai lapai.

(3) Visiem dokumentiem, izņemot pielikumus, kas tiek iesniegti pēc Eiropas patenta pieteikuma datuma, jābūt parakstītiem. Ja dokuments nav parakstīts, Eiropas Patentu iestāde uzaicina attiecīgo personu to parakstīt iestādes noteiktā termiņā. Ja dokuments tiek parakstīts pienācīgajā laikā, tas saglabā sākotnējo saņemšanas datumu; pretējā gadījumā to uzskata par nesaņemtu.

(4) Ja šādus dokumentus jānosūta citām personām, vai ja tie attiecas uz diviem vai vairākiem Eiropas patenta pieteikumiem vai Eiropas patentiem, tie jāiesniedz attiecīgā eksemplāru skaitā. Ja attiecīgā persona, neskatoties uz Eiropas Patentu iestādes pieprasījumu, neizpilda šo nosacījumu, Eiropas Patentu iestāde izgatavo trūkstošās kopijas uz šīs personas rēķina.

(5) Atkāpjoties no 2. līdz 4. daļas nosacījumiem, Eiropas Patentu iestādes prezidents var atļaut dokumentus, kas tiek iesniegti pēc pieteikuma datuma, iesūtīt Eiropas Patentu iestādei arī ar citiem saziņas līdzekļiem, un viņš nosaka to lietošanas nosacījumus. Citstarp viņš var pieprasīt, lai viņa noteiktā termiņā iesniedz šādi iesūtītu dokumentu rakstiskus apstiprinājumus, kuros ir atspoguļots šo dokumentu saturs un kas atbilst Reglamenta noteikumiem; ja šādu apstiprinājumu neiesniedz pienācīgā termiņā, dokumentus uzskata par nesaņemtiem.

III nodaļa

Uzturēšanas maksas

37. noteikums

Uzturēšanas maksu maksāšanas kārtība

(1) Eiropas patenta pieteikumiem uzturēšanas maksu pienācīgais termiņš par nākamo gadu ir tā mēneša pēdējā diena, kurā iekrīt Eiropas patenta pieteikuma datums. Uzturēšanas maksu nevar maksāt agrāk kā vienu gadu pirms pienācīgā datuma.

(2) Papildus maksu uzskata par samaksātu vienlaicīgi ar uzturēšanas maksu 86. panta 2. daļas izpratnē, ja tā ir samaksāta šajā pantā noteiktā termiņā.

(3) Uzturēšanas maksas par agrāko pieteikumu, kam jau ir pienācis termiņš līdz dienai, kad tiek iesniegts izdalītais Eiropas patenta pieteikums, jāmaksā arī par izdalīto pieteikumu līdz dienai, kad pēdējais tiek iesniegts. Šīs maksas un visas citas uzturēšanas maksas, kuru termiņš iekrīt četru mēnešu periodā no izdalītā pieteikuma datuma, var šajā periodā maksāt bez papildu maksas. Ja maksājums nav izdarīts noteiktā termiņā, uzturēšanas maksas vēl var tiesīgi samaksāt sešu mēnešu laikā no pienācīgā termiņa vienlaicīgi samaksājot 86. panta 2. daļā noteikto papildu maksu.

(4) Ja tiek iesniegti jauni Eiropas patenta pieteikumi saskaņā ar 61. panta 1. daļas (b) punkta nosacījumiem, uzturēšanas maksas par gadu, kad tie ir faktiski iesniegti un par visiem gadiem, pirms šī gada, nav jāmaksā.

IV nodaļa

Prioritāte

38. noteikums

Prioritātes deklarēšana un prioritātes dokumenti

(1) Prioritātes deklarācijā saskaņā ar 88. panta 1. daļu jāpaziņo agrākā pieteikuma datums un valsts, kurā vai attiecībā uz kuru tas bijis iesniegts, kā arī šī pieteikuma numurs.

(2) Agrākā pieteikuma datums un valsts jāpaziņo, iesniedzot Eiropas patenta pieteikumu; pieteikuma numurs jāpaziņo līdz sešpadsmitā mēneša beigām no prioritātes datuma.

(3) Agrākā pieteikuma kopija jāiesniedz līdz sešpadsmitā mēneša beigām no prioritātes datuma. Tai jābūt precīzai agrākā pieteikuma kopijai, kuru ir apliecinājusi tā iestāde, kas pieņēmusi šo pieteikumu, un kurai pievienots šīs iestādes sertifikāts, kas apliecina agrākā pieteikuma datumu.

(4) Agrākā pieteikuma kopiju uzskata par pienācīgi iesniegtu, ja to kopiju, kas ir Eiropas Patentu iestādes rīcībā, var iekļaut Eiropas patenta pieteikuma lietā saskaņā ar Eiropas Patentu iestādes prezidenta izdotiem noteikumiem.

(5) Agrākā pieteikuma tulkojumu saskaņā ar 88. panta 1. daļas nosacījumiem jāiesniedz Eiropas Patentu iestādes noteiktā termiņā, bet ne vēlāk par 51. panta 4. daļā noteikto termiņu. Vai var arī iesniegt deklarāciju, ka Eiropas patenta pieteikums ir agrākā pieteikuma pilnīgs tulkojums. Šī noteikuma 4. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

(6) Ziņas, kas ir norādītas prioritātes deklarācijā, tiek iekļautas Eiropas patenta pieteikuma un Eiropas patenta specifikācijas publikācijā.

38a. noteikums

Prioritātes dokumentu izsniegšana

Pēc pieteicēja lūguma Eiropas Patentu iestāde tam izsniedz apliecinātu Eiropas patenta pieteikuma kopiju (prioritātes dokumentu). Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka kārtību, kādā šos dokumentus izsniedz, arī prioritātes dokumenta formu un nosacījumus, kad jāmaksā administrēšanas maksa.

IV daļa

KONVENCIJAS IV DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

I nodaļa

Pārbaude Pieteikumu saņemšanas sektorā

39. noteikums

Paziņojums pēc pieteikuma iesniegšanas pareizības pārbaudes

Ja Eiropas patenta pieteikums neatbilst 80. panta prasībām, Pieteikumu saņemšanas sektors paziņo pieteicējam par konstatētiem trūkumiem un informē pieteicēju, ka pieteikumu neizskatīs kā Eiropas patenta pieteikumu, ja norādītie trūkumi netiks novērsti viena mēneša laikā. Ja tas tiks izdarīts, pieteicējam paziņos pieteikuma datumu.

40. noteikums

Atsevišķu tehnisko prasību pārbaude

Tehniskās prasības, kas jāievēro Eiropas patenta pieteikumā saskaņā ar 91. panta 1. daļas (b) punktu ir prasības, kas ir noteiktas 27a. noteikuma 1. līdz 3. daļā, 32. noteikuma 1. un 2. daļā, 35. noteikuma 2. līdz 11. un 14. daļā un 36. noteikuma 2. un 4. daļā.

41. noteikums

Trūkumu labošana pieteikuma dokumentos

(1) Ja 91. panta 1. daļas (a) līdz (d) punktā minētā pārbaudē Eiropas patenta pieteikumā tiek atklāti trūkumi, Pieteikumu saņemšanas sektors attiecīgi informē par to pieteicēju, un uzaicina labot šos trūkumus noteiktā termiņā. Izgudrojuma aprakstu, pretenzijas un zīmējumus var grozīt tikai tādā apjomā, kas novērš Pieteikumu saņemšanas sektora norādītos trūkumus.

(2) Šī noteikuma 1. daļu nepiemēro, ja pieteicējs, pretendējot uz prioritāti, iesniedzot Eiropas patenta pieteikumu, nav norādījis pirmā pieteikuma datumu vai valsti.

(3) Šī noteikuma 1. daļu nepiemēro, ja pārbaudē konstatē, ka pirmais pieteikums ir bijis iesniegts agrāk nekā vienu gadu pirms Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanas. Šajā gadījumā Pieteikumu saņemšanas sektors informē pieteicēju, ka tam nebūs tiesību uz prioritāti, ja vien pieteicējs viena mēneša laikā nenorādīs izlabotu datumu, kas ietilpst viena gada periodā pirms Eiropas patenta pieteikuma datuma.

42. noteikums

Vēlāka izgudrotāja norādīšana

(1) Ja 91. panta 1. daļas (f) punktā minētajā pārbaudē konstatē, ka izgudrotājs nav nosaukts saskaņā ar 17. noteikuma prasībām, Pieteikumu saņemšanas sektors paziņo pieteicējam, ka gadījumā, ja šis trūkums netiks novērsts 91. panta 5. daļā paredzētā termiņā, pieteikumu uzskatīs par atsauktu.

(2) Izdalītā Eiropas patenta pieteikuma vai 61. panta 1. daļas (b) punktā minētā jaunā Eiropas patenta pieteikuma gadījumā termiņš izgudrotāja nosaukšanai nevar iztecēt agrāk par diviem mēnešiem pēc 1. daļā minētā paziņojuma datuma, kurā tiek noteikts termiņš.

43. noteikums

Vēlāk iesniegtie jeb trūkstošie zīmējumi

(1) Ja 91. panta 1. daļas (g) punktā paredzētajā pārbaudē konstatē, ka zīmējumi ir iesniegti vēlāk par Eiropas patenta pieteikuma datumu, Pieteikumu saņemšanas sektors paziņo pieteicējam, ka zīmējumi un atsauces uz tiem Eiropas patenta pieteikumā tiek uzskatīti par svītrotiem, ja vien pieteicējs viena mēneša laikā nelūdz šim pieteikumam mainīt pieteikuma datumu uz to datumu, kad ir iesniegti zīmējumi.

(2) Ja pārbaudē konstatē, ka zīmējumi nav iesniegti, Pieteikumu saņemšanas sektors uzaicina pieteicēju tos iesniegt viena mēneša laikā un informē pieteicēju par pieteikuma datuma maiņu uz datumu, kad tiks iesniegti zīmējumi, vai, ja zīmējumi netiks iesniegti termiņā - par atsauču uz šiem zīmējumiem svītrošanu no pieteikuma.

(3) Ikvienā gadījumā pieteicēju informē par jauno pieteikuma datumu.

II nodaļa

Eiropas patentmeklējums

44. noteikums

Eiropas patentmeklējuma ziņojuma saturs

(1) Eiropas patentmeklējuma ziņojums min tos dokumentus, kas ir Eiropas Patentu iestādes rīcībā ziņojuma sastādīšanas laikā, un kurus var ņemt vērā, lemjot, vai izgudrojums, uz kuru attiecas Eiropas patenta pieteikums, ir jauns un atbilst izgudrojuma līmenim.

(2) Katra dokumenta citējums satur atsauci uz pretenzijām, uz kurām tas attiecas. Ja nepieciešams, tiek identificētas atbilstošās citētā dokumenta daļas (piemēram, norādot lappusi, sleju un rindu vai diagrammu).

(3) Eiropas patentmeklējuma ziņojumā citētie dokumenti tiek šķiroti pēc tā, vai šie dokumenti ir publicēti pirms pieprasītās prioritātes datuma, starplaikā starp prioritātes datumu un pieteikuma datumu un pieteikuma datumā vai pēc tā.

(4) Katrs dokuments, kurā ir atsauce uz mutisku publiskošanu, lietošanu vai jebkuru cita veida publiskošanu, kas notikusi pirms Eiropas patenta pieteikuma datuma, tiek minēts Eiropas patenmeklējuma ziņojumā kopā ar norādi uz šī dokumenta publicēšanas datumu un, ja ir minēts, arī uz datumu, kad ir notikusi augšminētā publiskošana.

(5) Eiropas patentmeklējuma ziņojumu sastāda pieteikuma lietvedības valodā.

(6) Eiropas patentmeklējuma ziņojums satur Eiropas patenta pieteikuma objekta klasifikāciju saskaņā ar Starptautisko klasifikāciju.

45. noteikums

Nepilnīgs patentmeklējums

Ja Patentmeklējumu nodaļa uzskata, ka Eiropas patenta pieteikums neatbilst Konvencijas prasībām tādā mērā, ka ir iespējams veikt pilnvērtīgu patenmeklējumu zināmajā tehnikas līmenī attiecībā uz visām vai dažām pretenzijām, tā vai nu paziņo, ka patenmeklējums nav iespējams, vai sastāda daļēja Eiropas patentmeklējuma ziņojumu par to meklējuma daļu, kas ir bijusi iespējama. Minētais paziņojums un daļējais ziņojums tiek ņemts vērā turpmākajā pieteikuma lietvedībā kā Eiropas patentmeklējuma ziņojums.

46. noteikums

Eiropas patentmeklējuma ziņojums gadījumā, kad nav ievērota izgudrojuma vienotība

(1) Ja Patentmeklējumu nodaļa uzskata, ka Eiropas patenta pieteikums neatbilst izgudrojuma vienotības kritērijam, tā sastāda daļēja Eiropas patentmeklējuma ziņojumu par tām Eiropas patenta pieteikuma daļām, kas attiecas uz izgudrojumu vai izgudrojumu grupu 82. panta izpratnē, kas pretenzijās ir minēta pirmā. Tā paziņo pieteicējam, ka, ja Eiropas patentmeklējuma ziņojums jāsastāda attiecībā uz pārējiem izgudrojumiem, tad pieteicējam jāsamaksā papildus patentmeklējuma maksa par katru nākamo izgudrojumu termiņā, kuru nosaka Patentmeklējumu nodaļa, un kas nevar būt īsāks par divām nedēļām un garāks par sešām nedēļām. Patentmeklējumu nodaļa sastāda Eiropas patentmeklējuma ziņojumu attiecībā uz tām Eiropas patenta pieteikuma daļām, kas attiecas uz izgudrojumiem, par kuriem patentmeklējuma maksas ir samaksātas.

(2) Katra 1. daļā minētā maksa, kas ir samaksāta, tiek atmaksāta, ja ekspertīzes laikā, ko Eiropas patenta pieteikumam veic Ekspertīzes nodaļa, pieteicējs to lūdz un ja Ekspertīzes nodaļa uzskata, ka šajā daļā minētais paziņojums nav bijis pamatots.

47. noteikums

Galīgais kopsavilkuma saturs

(1) Vienlaikus ar Eiropas patentmeklējuma ziņojuma sastādīšanu Patentmeklējumu nodaļa nosaka kopsavilkuma galīgo tekstu.

(2) Kopsavilkuma galīgais teksts tiek nosūtīts pieteicējam kopā ar Eiropas patentmeklējuma ziņojumu.

III nodaļa

Eiropas patenta pieteikuma publicēšana

48. noteikums

Publikācijas tehniskā sagatavošana

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka laiku, kad Eiropas patenta pieteikuma publikācijas tehniskā sagatavošana tiek uzskatīta par pabeigtu.

(2) Eiropas patenta pieteikumu nepublicē, ja tas ir galīgi noraidīts vai atsaukts, vai tiek uzskatīts par atsauktu pirms publikācijas tehniskās sagatavošanas termiņa beigām.

49. noteikums

Eiropas patenta pieteikumu publikāciju un Eiropas patentmeklējumu ziņojumu forma

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka Eiropas patenta pieteikuma publikācijas formu un ziņas, kas tajā jāiekļauj. Tas pats attiecas arī uz Eiropas patentmeklējuma ziņojumu un kopsavilkumu, ja tos publicē atsevišķi. Eiropas Patentu iestādes prezidents kopsavilkuma publikācijai var noteikt atsevišķas prasības.

(2) Eiropas patenta pieteikuma publikācijā norādītās dalībvalstis tiek nosauktas.

(3) Ja pirms Eiropas patenta pieteikuma publikācijas tehniskās sagatavošanas termiņa beigām tiek grozītas pretenzijas saskaņā ar 86. panta 2. daļu, jaunās vai grozītās pretenzijas tiek iekļautas publikācijā papildus sākotnējām pretenzijām.

50. noteikums

Informācija par publikāciju

(1) Eiropas Patentu iestāde paziņo pieteicējam datumu, kurā Eiropas Patentu biļetenā būs minēts Eiropas patentmeklējuma ziņojums, un vērš pieteicēja uzmanību uz 86. panta 2. un 3. daļas prasībām.

(2) Pieteicējs nevar atsaukties uz 1. daļā minētā paziņojuma nesaņemšanu. Ja paziņojumā ir norādīts vēlāks datums par to, kurā ir minēta publikācija, vēlākais datums ir galīgais termiņš lūguma iesniegšanai par ekspertīzi, ja vien šis datums nav kļūda.

IV nodaļa

Ekspertīze, ko veic Ekspertīzes nodaļa

51. noteikums

Ekspertīzes procedūra

(1) Konvencijas 96. panta 1. daļā minētajā paziņojumā Eiropas Patentu iestāde piedāvā pieteicējam, ja tas vēlas, iesniegt komentārus par Eiropas patentmeklējuma ziņojumu un grozīt, ja ir lietderīgi, aprakstu, pretenzijas un zīmējumus.

(2) Katrā 96. panta 2. daļā minētajā paziņojumā Ekspertīzes nodaļa, ja ir lietderīgi, uzaicina pieteicēju labot konstatētos trūkumus un grozīt aprakstu, pretenzijas un zīmējumus.

(3) Katrs 96. panta 2. daļā minētais paziņojums satur, ja tas ir lietderīgi, visu to iemeslu pamatotu izklāstu, kas neļauj piešķirt Eiropas patentu.

(4) Pirms Ekspertīzes nodaļa pieņem lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu, tā nosūta pieteicējam tekstu, kādu tā ir paredzējusi patentā, un uzaicina samaksāt patenta piešķiršanas un drukāšanas maksas, kā arī iesniegt pretenziju tulkojumu divās pārējās Eiropas Patentu iestādes oficiālajās valodās, kas nav pieteikuma lietvedības valoda, norādītājā termiņā, kurš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem vai garāks par četriem mēnešiem. Šo termiņu var pagarināt vienu reizi ne vairāk kā par diviem mēnešiem, ja pieteicējs to lūdz pirms šī termiņa iztecēšanas. Ja pieteicējs šajā termiņā samaksā minētās maksas un iesniedz tulkojumus, uzskata, ka viņš ir piekritis piešķiramā patenta tekstam.

(5) Ja pieteicējs 4. daļā minētajā termiņā prasa izdarīt 86. noteikuma 3. daļā minētos grozījumus vai labot 88. noteikumā minētās kļūdas, viņam, gadījumos, kad tiek grozītas vai labotas pretenzijas, jāiesniedz grozīto vai laboto pretenziju tulkojumu. Ja pieteicējs šajā termiņā samaksā minētās maksas un iesniedz tulkojumus, uzskata, ka viņš ir piekritis grozītajam vai labotajam piešķiramā patenta tekstam.

(6) Ja Ekspertīzes nodaļa nepiekrīt grozījumiem vai labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 5. daļu, tā pirms lēmuma pieņemšanas dod pieteicējam iespēju noteiktā termiņā iesniegt savus apsvērumus un grozījumus, kurus Ekspertīzes nodaļa uzskata par nepieciešamiem, un gadījumā, kad tiek grozītas pretenzijas, grozīto pretenziju tulkojumu. Ja pieteicējs iesniedz šādus grozījumus, uzskata, ka viņš ir piekritis grozītajam piešķiramā patenta tekstam. Ja Eiropas patenta pieteikums tiek noraidīts, atsaukts vai uzskatīts par atsauktu, maksas par patenta piešķiršanu un drukāšanu, kā arī maksas par pretenziju skaitu saskaņā ar 7. daļu tiek atmaksātas.

(7) Ja Eiropas patenta pieteikuma teksts, kurā Ekspertīzes nodaļa ir paredzējusi piešķirt Eiropas patentu, satur vairāk nekā desmit pretenzijas, Ekspertīzes nodaļa uzaicina pieteicēju samaksāt pretenziju maksu par katru papildu pretenziju 4. daļā norādītajā termiņā, ja vien šī maksa nav jau samaksāta saskaņā ar 31. noteikuma 1. daļu.

(8) Ja maksu par patenta piešķiršanu, drukāšanu vai pretenzijām nesamaksā noteiktā termiņā vai ja tulkojums netiek iesniegts noteiktā termiņā, Eiropas patenta pieteikums tiek uzskatīts par atsauktu.

(8a) Ja valstu norādīšanas maksas termiņš iztek pēc 4. daļā minētā paziņojuma nosūtīšanas, tad paziņojums par Eiropas patenta piešķiršanu netiek publicēts, kamēr šīs valstu norādīšanas maksa nav samaksāta. Pieteicēju par to attiecīgi informē.

(9) Ja patenta uzturēšanas maksas termiņš iztek pēc 4. daļā minētā paziņojuma nosūtīšanas un pirms nākamā iespējamā paziņojuma publicēšanas datuma par Eiropas patenta piešķiršanu, šis paziņojums netiek publicēts, kamēr nav samaksāta patenta uzturēšanas maksa. Pieteicējam tas tiek attiecīgi paziņots.

(10) Šī noteikuma 4. daļā minētajā paziņojumā norāda, kuras norādītās valstis prasa 65. panta 1. daļā minēto tulkojumu.

(11) Lēmumā par Eiropas patenta piešķiršanu norāda, kurš Eiropas patenta pieteikuma teksts ir pamatā piešķiramajam Eiropas patentam.

52. noteikums

Eiropas patenta piešķiršana dažādiem pieteicējiem

Ja Eiropas patentu reģistrā dažādas personas ir ierakstītas kā pieteicēji dažādās dalībvalstīs, Ekspertīzes nodaļa piešķir Eiropas patentu attiecībā uz katru dalībvalsti tai personai vai personām, kas ir reģistrētas kā pieteicējs vai pieteicēji šajā valstī.

V nodaļa

Eiropas patenta specifikācija

53. noteikums

Eiropas patenta publikācijas tehniskā sagatavošana un tā specifikācijas forma

Konvencijas 48. panta un 49. panta 1. un 2. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām Eiropas patenta specifikācijai. Specifikācija satur arī termiņa norādījumu, kādā var iesniegt iebildumu pret Eiropas patentu.

54. noteikums

Eiropas patenta apliecība

(1) Tiklīdz Eiropas patenta specifikācija ir publicēta, Eiropas Patentu iestāde patenta īpašniekam izsniedz Eiropas patenta apliecību, kurai ir pievienota patenta specifikācija. Apliecība apliecina patenta piešķiršanu tajā minētai personai uz izgudrojumu, kas aprakstīts patenta specifikācijā, attiecībā uz specifikācijā norādītām dalībvalstīm.

(2) Patenta īpašnieks var lūgt, lai tam izsniedz Eiropas patenta apliecības kopijas, samaksājot administrēšanas maksu.

V daļa

KONVENCIJAS V DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

55. noteikums

Iebilduma saturs

Iebildums satur:

(a) iebilduma iesniedzēja vārdu, adresi un viņa pastāvīgās uzturēšanās vai uzņēmuma atrašanās valsts norādījumu saskaņā ar 26. panta 2. daļas (c) punktu;

(b) Eiropas patenta numuru, pret kuru iebildums ir iesniegts, patenta īpašnieka vārdu un izgudrojuma nosaukumu;

(c) paziņojumu par iebilduma apjomu un par pamatiem, uz kuriem iebildums ir balstīts, kā arī faktus, pierādījumus un argumentus, kas apstiprina minētos pamatus;

(d) ja iebilduma iesniedzējs ir pilnvarojis pārstāvi, tā vārdu un darbības vietas adresi saskaņā ar 26. panta 2. daļas (c) punktu.

56. noteikums

Iebilduma atzīšana par nepieņemamu izskatīšanai

(1) Ja Iebilduma nodaļa konstatē, ka iebildums neatbilst 99. panta 1. daļas, 1. noteikuma 1. daļas un 55. noteikuma (c) punktam vai neļauj pienācīgi identificēt patentu, pret kuru iebildums ir iesniegts, tā atzīst iebildumu par nepieņemamu izskatīšanai, ja vien šie trūkumi netiek novērsti pirms iebilduma termiņa beigām.

(2) Ja Iebilduma nodaļa konstatē, ka iebildums neatbilst citām prasībām, kas nav minētas 1. daļā, tā par to paziņo iebilduma iesniedzējam un uzaicina viņu novērst šos trūkumus noteiktā termiņā. Ja iebildums netiek izlabots savlaicīgi, Iebilduma nodaļa atzīst to par nepieņemamu izskatīšanai.

(3) Katru lēmumu par iebilduma atzīšanu par nepieņemamu izskatīšanai nosūta patenta īpašniekam kopā ar iebilduma iesnieguma kopiju.

57. noteikums

Iebilduma izskatīšanas sagatavošana

(1) Iebilduma nodaļa nosūta iebildumu patenta īpašniekam un uzaicina to iesniegt savus apsvērumus un grozījumus aprakstā, pretenzijās un zīmējumos, ja tādi ir lietderīgi, Iebilduma nodaļas noteiktā termiņā.

(2) Ja ir iesniegti vairāki iebildumi, Iebilduma nodaļa tos nosūta pārējiem iebildumu iesniedzējiem vienlaikus ar 1. punktā minēto darbību.

(3) Visus patenta īpašnieka iesniegtos apsvērumus un grozījumus nosūta pārējām pusēm, kuras Iebilduma nodaļa uzskata par lietderīgu uzaicināt, atbildes sniegšanai Iebilduma nodaļas norādītā termiņā.

(4) Gadījumā, kad notiek iesaistīšanās iebilduma procedūrā, Iebilduma nodaļa var atlikt 1. līdz 3. daļas piemērošanu.

57a. noteikums

Grozījumi Eiropas patentā

Neietekmējot 87. panta prasības, var grozīt aprakstu, pretenzijas un zīmējumus ar noteikumu, ka grozījumus izraisīja iebilduma pamati, kas ir minēti 100. pantā, pat, ja šos pamatus nav izvirzījis iebilduma iesniedzējs.

58. noteikums

Iebilduma izskatīšana

(1) Visus 101. panta 2. daļā minētos paziņojumus un atbildes uz tiem nosūta visām iesaistītām pusēm.

(2) Katrā paziņojumā, kas tiek nosūtīts Eiropas patenta īpašniekam saskaņā ar 101. panta 2. daļu, viņš tiek aicināts iesniegt, ja nepieciešams, grozītu aprakstu, pretenzijas un zīmējumus.

(3) Ja nepieciešams, katrs 101. panta 2. daļā minētais paziņojums satur motivētu pamatojumu. Attiecīgos gadījumos šis pamatojums aptver visus pamatus, kas neļauj Eiropas patentu uzturēt spēkā.

(4) Pirms Iebilduma nodaļa lemj par Eiropas patenta uzturēšanu spēkā grozītā veidā, tā informē puses par šādu nodomu un uzaicina puses iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu laikā, ja tās nepiekrīt tekstam, kādā patentu ir paredzēts uzturēt spēkā.

(5) Ja ir izteikta nepiekrišana Iebilduma nodaļas paziņotajam tekstam, iebilduma izskatīšanu var turpināt; pretējā gadījumā Iebilduma nodaļa pēc 4. daļā minētā termiņa iztecēšanas, lūdz patenta īpašnieku samaksāt triju mēnešu laikā maksu par jaunās Eiropas patenta specifikācijas drukāšanu un iesniegt visu grozīto pretenziju tulkojumu pārējās divās Eiropas Patentu iestādes oficiālajās valodās, kas nav iebilduma lietvedības valoda.

(6) Ja 5. daļā minētās darbības nav izpildītas pienācīgā laikā, tās var vēl likumīgi izpildīt divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas, kurā ir norādīta minēto darbību savlaicīga neizpilde, ar noteikumu, ka par papildu divu mēnešu termiņa izmantošanu samaksā soda naudu maksas par jaunā Eiropas patenta specifikācijas drukāšanu divkāršā apmērā.

(7) Šī noteikuma 5. daļā minētajos Iebilduma nodaļas paziņojumos tiek paziņotas norādītās dalībvalstis, kas prasa tulkojumus saskaņā ar 65. panta 1. daļu.

(8) Lēmums par Eiropas patenta uzturēšanu spēkā grozītā veidā satur šo grozīto Eiropas patenta tekstu, kas ir pamats patenta uzturēšanai spēkā.

59. noteikums

Lūgums iesniegt dokumentus

Dokumentus, uz kuriem atsaucas iebilduma procedūras puses, jāiesniedz kopā ar iebilduma iesniegumu vai citiem rakstveidā iesniedzamiem dokumentiem divos eksemplāros. Ja šie dokumenti nav iesniegti ne minētajā veidā, ne arī pēc Eiropas Patentu iestādes uzaicinājuma pienācīgā laikā, tad Eiropas Patentu iestāde var neņemt vērā argumentus, kas ir balstīti uz šiem dokumentiem.

60. noteikums

Iebilduma procedūras turpināšana pēc Eiropas Patentu iestādes pašas iniciatīvas

(1) Ja ir notikusi atteikšanās no Eiropas patenta vai ja patents ir zaudējis spēku visās norādītajās valstīs, iebilduma procedūru var turpināt pēc iebilduma iesniedzēja lūguma, ja tas tiek iesniegts divu mēnešu laikā no dienas, kad Eiropas Patentu iestāde ir paziņojusi par atteikšanos vai spēka zaudēšanu.

(2) Iebilduma iesniedzēja nāves vai tiesībnespējas iestāšanās gadījumā, Eiropas Patentu iestāde var turpināt iebilduma procedūru pati pēc savas iniciatīvas, arī bez mantinieku vai likumīgo pārstāvju klātbūtnes. Tāda pat procedūra piemērojama, ja iebildums tiek atsaukts.

61. noteikums

Eiropas patenta nodošana

Konvencijas 20. pantu ar attiecīgām izmaiņām piemēro Eiropas patenta nodošanas gadījumā iebilduma perioda laikā vai iebilduma lietvedības laikā.

61a. noteikums

Dokumenti iebilduma lietvedībā

Reglamenta III daļas II nodaļas nosacījumus ar attiecīgām izmaiņām piemēro dokumentiem, kas tiek iesniegti iebilduma procedūras gaitā.

62. noteikums

Eiropas patenta jaunās specifikācijas forma iebilduma lietvedībā

Reglamenta 49. noteikuma 1. un 2. daļu ar attiecīgām izmaiņām piemēro Eiropas patenta jaunajai specifikācijai

62a. noteikums

Jauna Eiropas patenta apliecība

Reglamenta 54. noteikumu ar attiecīgām izmaiņām piemēro Eiropas patenta jaunajai specifikācijai.

63. noteikums

Izmaksas

(1) Izmaksu sadalījums tiek noteikts iebilduma lēmumā. Šajā sadalījumā ņem vērā tikai tās izmaksas, kas ir nepieciešamas pienācīgai iesaistīto tiesību aizsardzības nodrošināšanai. Izmaksas ietver pušu pārstāvju atlīdzību.

(2) Rēķinu par izmaksām kopā ar pamatojuma pierādījumiem pievieno lūgumam par izmaksu noteikšanu. Lūgumu pieņem izskatīšanai, ja lēmums, saskaņā ar kuru tiek lūgta izmaksu noteikšana, ir galīgs. Izmaksas var noteikt vienu reizi, kad ir konstatēta to ticamība.

(3) Lūgums par Iebilduma nodaļas lēmuma pieņemšanu par kancelejas uzliktajām izmaksām, kurā ir tā pamatojums, jāiesniedz rakstiski Eiropas Patentu iestādei viena mēneša laikā no dienas, kad ir paziņots par izmaksu uzlikšanu. Lūgumu uzskata par neiesniegtu, ja nav samaksāta maksa par izmaksu uzlikšanu.

(4) Iebilduma nodaļa pieņem 3. daļā minēto lēmumu bez mutiskas izskatīšanas.

VI daļa

KONVENCIJAS VI DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

64. noteikums

Apelācijas iesnieguma saturs

Apelācijas iesniegums satur:

(a) apelācijas iesniedzēja vārdu un adresi saskaņā ar 26. noteikuma 2. daļas (c) punktu;

(b) ziņas, kas ļauj identificēt lēmumu, kas tiek apstrīdēts, un apjomu, kādā tiek prasīta lēmuma grozīšana vai atcelšana.

65. noteikums

Atteikums pieņemt apelāciju izskatīšanai

(1) Ja apelācija neatbilst 106. līdz 108. panta un 1. noteikuma 1. daļas un 64. noteikuma (b) punkta prasībām, Apelācijas padome atsaka tās pieņemšanu izskatīšanai, ja vien visi trūkumi netiek novērsti līdz 108. pantā norādītā termiņa beigām.

(2) Ja Apelācijas padome konstatē, ka apelācija neatbilst 64. noteikuma (a) punkta prasībām, tā par to paziņo apelācijas iesniedzējam un uzaicina viņu novērst minētos trūkumus padomes noteiktā termiņā. Ja apelācija savlaicīgi netiek izlabota, Apelācijas padome atsaka tās pieņemšanu izskatīšanai.

66. noteikums

Apelāciju izskatīšana

(1) Ja nav noteikts citādi, nosacījumi attiecībā uz lietvedību departamentā, pret kura lēmumu apelācija ir iesniegta, tiek ar attiecīgām izmaiņām piemēroti apelācijas lietvedībā.

(2) Lēmumu apliecina ar Apelācijas padomes priekšsēdētāja un Apelācijas padomes kancelejas atbildīga darbinieka parakstiem vai citiem piemērotiem līdzekļiem. Lēmums satur:

(a) Apelācijas lietā pieņemto lēmumu;

(b) lēmuma pieņemšanas datumu;

(c) lietu izskatījušo Apelācijas padomes locekļu un priekšsēdētāja vārdus;

(d) pušu un to pārstāvju vārdus;

(e) izlemjamos jautājumus;

(f) faktu kopsavilkumu;

(g) pamatojumu;

(h) Apelācijas padomes rīkojumu, ietverot, ja nepieciešams, lēmumu par izmaksām.

67. noteikums

Apelācijas maksas atmaksāšana

Apelācijas maksas atmaksa tiek atļauta pagaidu izskatīšanas gadījumā vai, ja Apelācijas padome uzskata apelāciju par pieļaujamu, ja šāda atmaksāšana ir taisnīga sakarā ar būtiskiem procesuāliem pārkāpumiem. Pagaidu izskatīšanas gadījumā atmaksāšanu atļauj tas departaments, kura lēmums tiek apstrīdēts, bet citos gadījumos atmaksāšanu atļauj Apelācijas padome.

VII daļa

KONVENCIJAS VII DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

I nodaļa

Eiropas Patentu iestādes lēmumi un paziņojumi

68. noteikums

Lēmumu forma

(1) Ja Eiropas Patentu iestādē notiek mutiska izskatīšana, lēmumu paziņo mutiski. Vēlāk pusēm tiek izsūtīti rakstiski lēmumi.

(2) Eiropas Patentu iestādes lēmumiem, pret kuriem ir iespējama apelācija, jāsatur pamatojums un tiem tiek pievienots paziņojums par apelācijas iespējamību. Paziņojumā pusēm tiek arī norādīts uz 106. līdz 108. panta nosacījumiem, kuru teksts tiek pievienots. Puses nevar atsaukties uz šāda paziņojuma nesaņemšanu.

69. noteikums

Tiesību zaudēšanas konstatēšana

(1) Ja Eiropas Patentu iestāde konstatē, ka kādu tiesību zaudēšana izriet no Konvencijas bez lēmuma par Eiropas patenta pieteikuma noraidīšanu vai patenta piešķiršanu, par Eiropas patenta anulēšanu vai uzturēšanu spēkā, vai par pierādījumu pieņemšanu, tā par to paziņo attiecīgajai personai saskaņā ar 119. panta nosacījumiem.

(2) Ja attiecīgā persona uzskata, ka Eiropas Patentu iestādes konstatējums ir kļūdains, tā var divu mēnešu laikā no 1. daļā minētā paziņojuma nosūtīšanas pieprasīt Eiropas Patentu iestādes lēmumu par attiecīgo jautājumu. Šāds lēmums tiek izsniegts tikai tad, Eiropas Patentu iestādes viedoklis nesaskan ar pieprasītāja viedokli, pretējā gadījumā Eiropas Patentu iestāde informē personu, kas lūgusi lēmumu.

70. noteikums

Paraksts, vārds, zīmogs

(1) Katru Eiropas Patentu iestādes lēmumu un paziņojumu paraksta par to atbildīgs darbinieks, un tas satur parakstītāja vārda atšifrējumu.

(2) Ja 1. daļā minētos dokumentus atbildīgais darbinieks sagatavo ar datora palīdzību, zīmogu var aizstāt ar parakstu. Ja dokumentus dators sagatavo automātiski, darbinieka vārda tajā var arī nebūt. Tas pats piemērojams arī iepriekšsagatavotiem paziņojumiem.

II nodaļa

Mutiska izskatīšana un pierādījumu iegūšana

71. noteikums

Uzaicinājums uz mutisku izskatīšanu

(1) Puses tiek uzaicinātas uz 116. pantā minēto mutisko izskatīšanu un viņu uzmanība tiek vērsta uz šī noteikuma 2. daļu. Pusēm dod vismaz divu mēnešu sagatavošanās termiņu.

(2) Ja puse, kuru Eiropas Patentu iestāde ir pienācīgā kārtā uzaicinājusi uz mutisku izskatīšanu, neierodas, procedūru var turpināt bez šīs puses klātbūtnes.

71a. noteikums

Sagatavošanās mutiskai izskatīšanai

(1) Eiropas Patentu iestāde izsūtītajā uzaicinājumā norāda tos jautājumus, kurus tā uzskata par apspriežamiem pirms lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus tā nosaka gala termiņu rakstisku dokumentu iesniegšanai, gatavojoties mutiskai izskatīšanai. Reglamenta 84. noteikumu nepiemēro. Jaunus faktus un pierādījumus pēc minētā termiņa nav jāņem vērā, ja vien tos nepieņem izskatīšanai sakarā ar lietvedības objekta maiņu.

(2) Ja pieteicējs vai patenta īpašnieks ir informēts par pamatiem, kas neļauj piešķirt vai uzturēt spēkā patentu, viņu var uzaicināt 1. daļas otrajā teikumā minētā termiņā iesniegt dokumentus, kas atbilst Konvencijas prasībām. Šī noteikuma 1. daļas trešo un ceturto teikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

72. noteikums

Pierādījumu iesniegšana Eiropas Patentu iestādē

(1) Ja Eiropas Patentu iestāde uzskata par nepieciešamu uzklausīt pušu, liecinieku vai ekspertu mutiskus pierādījumus vai veikt inspekciju, tā pieņem lēmumu par šādu nolūku, paziņojot par izmeklēšanu, ko tā grasās veikt, par attiecīgiem faktiem, kas jāpierāda, par izmeklēšanas laiku un vietu. Ja liecinieku un ekspertu mutiskos pierādījumus lūdz kāda puse, Eiropas Patentu iestāde pieņem lēmumu, kurā tā nosaka termiņu, kurā puse, kas iesniegusi šādu lūgumu, paziņo Eiropas Patentu iestādei to liecinieku un ekspertu vārdus un adreses, kurus tā vēlas, lai uzklausa.

(2) Uzaicinājumā vismaz divu mēnešu laiks tiek dots pusei, lieciniekam vai ekspertam, lai sniegtu pierādījumus, ja vien puses nav vienojušās par īsāku termiņu. Uzaicinājums satur:

(a) izvilkumu no 1. daļā minētā lēmuma, kurā tiek norādīts izmeklēšanas datums, laiks un vieta, kā arī tiek izklāstīti fakti, par kuriem puses, lieciniekus un ekspertus uzklausīs;

(b) lietvedības pušu vārdus un detalizētas ziņas par tiesībām, uz kurām liecinieki vai eksperti var atsaukties saskaņā ar 74. noteikuma 2. līdz 4. daļu;

(c) norādījumu, ka puses, liecinieks vai eksperts var lūgt, lai to uzklausa viņa pastāvīgās dzīvesvietas valsts kompetenta tiesa, un prasību, lai viņš Eiropas Patentu iestādes noteiktā laikā informē to, vai viņš ir gatavs uzstāties tajā.

(3) Pirms puses, lieciniekus vai ekspertus uzklausa, viņi tiek informēti, ka Eiropas Patentu iestāde var lūgt viņu rezidences valsts kompetentu tiesu atkārtoti pārbaudīt viņu liecības zem zvēresta vai citādā līdzīgi saistošā veidā.

(4) Puses var piedalīties izmeklēšanā un var uzdot lietai būtiskus jautājumus pusēm, lieciniekiem un ekspertiem, kas sniedz liecības.

73. noteikums

Ekspertu pilnvarošana

(1) Eiropas Patentu iestāde izlemj, kādā formā tās nozīmēto ekspertu ziņojums ir jāiesniedz.

(2) Eksperta uzdevumam jāsatur:

(a) uzdevuma precīzs apraksts;

(b) termiņš eksperta ziņojuma iesniegšanai;

(c) lietvedības pušu vārdi;

(d) detalizēta informācija par tiesībām, uz kurām viņš var atsaukties saskaņā ar 74. noteikuma 2. līdz 4. daļu.

(3) Katra rakstiska ziņojuma kopiju nosūta pusēm.

(4) Puses var iebilst ekspertiem. Iebildumu izlemj attiecīgais Eiropas Patentu iestādes departaments.

74. noteikums

Pierādījumu iegūšanas izmaksas

(1) Eiropas Patentu iestāde pierādījumu iegūšanai var prasīt, lai puse, kas lūdz pierādījumu iegūšanu, nogulda tajā depozītu, kura lielumu nosaka atkarībā no izmaksām.

(2) Lieciniekiem un ekspertiem, kurus uzaicina Eiropas Patentu iestāde un kas uzstājas tajā, ir tiesības uz pienācīgu ceļanaudas un dienasnaudas izmaksu atlīdzināšanu. Tiem var piešķirt šo izmaksu segšanai priekšapmaksu. Pirmo teikumu piemēro lieciniekiem un ekspertiem, kas uzstājas Eiropas Patentu iestādē bez tās uzaicinājuma un kurus uzklausa kā lieciniekus vai ekspertus.

(3) Lieciniekiem, kam ir tiesības uz 2. daļā minēto atlīdzību, ir arī tiesības uz pienācīgu zaudēto ienākumu kompensāciju, un ekspertiem - uz samaksu par viņu darbu. Šos maksājumus izmaksā lieciniekiem un ekspertiem pēc tam, kad viņi ir izpildījuši savus pienākumus vai uzdevumus.

(4) Administratīvā padome izdod detalizētus noteikumus 2. un 3. daļas nosacījumu izpildei. Pienācīgos maksājumus saskaņā ar minētiem nosacījumiem veic Eiropas Patentu iestāde.

75. noteikums

Pierādījumu saglabāšana

(1) Ja ir iemesls domāt, ka pierādījumu iegūšana vēlākā laikā var būt apgrūtināta vai neiespējama, Eiropas Patentu iestādei var iesniegt lūgumu, lai tā bez kavēšanās uzklausa mutiskus pierādījumus vai veic inspekciju, nolūkā saglabāt faktiskos pierādījumus, kas var ietekmēt lēmumu attiecībā uz esošu Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu. Šo pasākumu veikšanas datumu paziņo pieteicējam vai patenta īpašniekam savlaicīgi, lai viņš varētu piedalīties. Viņš var uzdot lietai atbilstošus jautājumus.

(2) Lūgumam jāsatur:

(a) iesniedzēja vārds un adrese, kā arī pastāvīgās dzīves vietas vai uzņēmuma galvenās atrašanās vietas valsts saskaņā ar 26. noteikuma 2. daļas (c) punktu;

(b) pietiekamas ziņas, kas ļauj identificēt apspriežamo Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu;

(c) fakti, par kuriem jāiegūst pierādījumi;

(d) sīkas ziņas par veidu, kādā pierādījumi ir iegūstami;

(e) apgalvojumi, kas ir acīmredzami un pietiekami, lai rastos šaubas, ka vēlāka pierādījumu iegūšana būs apgrūtināta vai neiespējama.

(3) Lūgumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta maksa par pierādījumu saglabāšanu.

(4) Lēmums par šādu lūgumu un sekojošā pierādījumu iegūšana ir tā Eiropas Patentu iestādes departamenta pienākums, kas pieņems iespējamo lēmumu, kuru var ietekmēt iegūstamie pierādījumi. Piemēro Konvencijas nosacījumus par pierādījumu iegūšanu lietvedības procedūrā Eiropas Patentu iestādē.

76. noteikums

Mutiskās izskatīšanas un pierādījumu iegūšanas protokoli

(1) Mutiskās izskatīšanas un pierādījumu iegūšanas procedūras protokoli atspoguļo mutiskās izskatīšanas vai pierādījumu iegūšanas procedūras būtiskās detaļas, pušu sniegtos atbilstošos paskaidrojumus, pušu, liecinieku vai ekspertu liecības un katras inspekcijas rezultātu.

(2) Liecinieku, ekspertu vai pušu liecību protokoli tiek tām nolasīti vai nosūtīti, lai tās varētu ar protokoliem iepazīties. Protokolā tiek minēts, ka šī formalitāte ir izpildīta un ka persona, kas sniedza liecību, ir protokolu atzinusi par pareizu. Ja šādas atzīšanas nav, tiek minēti šīs personas iebildumi.

(3) Darbinieks, kas ir rakstījis protokolu, un darbinieks, kas ir vadījis mutisko noklausīšanos vai pierādījumu iegūšanu, apliecina protokolu ar savu parakstu vai ar jebkuru citu piemērotu līdzekli.

(4) Protokola kopijas piegādā pusēm.

III nodaļa

Paziņojumu piegādes

77. noteikums

Piegāžu vispārējie nosacījumi

(1) Eiropas Patentu iestādes lietvedībā visi paziņojumi tiek sagatavoti kā oriģināls dokuments, kā oriģinālā dokumenta kopija, ko apliecina vai apzīmogo Eiropas Patentu iestāde, vai kā datorizdruka, uz kuras ir Eiropas Patentu iestādes zīmogs. Dokumentu kopijām, ko puses izdod pašas, šāda apliecināšana netiek prasīta.

(2) Paziņojumu piegādā:

(a) pa pastu saskaņā ar 78. noteikumu;

(b) izsniedzot tieši Eiropas Patentu iestādē saskaņā ar 79. noteikumu;

(c) ar publisku izziņošanu saskaņā ar 80. noteikumu, vai

(d) ar Eiropas Patentu iestādes prezidenta noteiktiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, kuru lietošanas nosacījumus arī nosaka Eiropas Patentu iestādes prezidents.

(3) Paziņojumu, izmantojot dalībvalsts centrālās rūpnieciskā īpašuma iestādes starpniecību, piegādā saskaņā ar šīs iestādes noteikumiem, kas piemērojami nacionālai procedūrai.

78. noteikums

Piegādes pa pastu

(1) Eiropas Patentu iestādes lēmumus, kuros ir noteikti termiņi apelācijai, uzaicinājumus un citus Eiropas Patentu iestādes prezidenta dokumentus piegādā kā ierakstītas vēstules. Citus paziņojumus nosūta kā vienkāršas reģistrētas vēstules.

(2) Sūtījumi, kas ir nosūtīti kā reģistrētas, ierakstītas vai vienkāršas vēstules, tiek uzskatīti par piegādātiem adresātiem desmitajā dienā no to nosūtīšanas, ja vien vēstule vispār ir sasniegusi adresātu vai sasniegusi to vēlāk; strīda gadījumā Eiropas Patentu iestādes pienākums ir noskaidrot attiecīgi, vai vēstule ir sasniegusi adresātu, vai arī konstatēt datumu, kurā vēstule ir tikusi nosūtīta adresātam.

(3) Reģistrētas vēstules piegādi uzskata par izpildītu neatkarīgi no tā, vai tai ir vai nav saņemšanas apstiprinājuma, pat ja no vēstules saņemšanas atsakās.

(4) Apjomā, uz kuru neattiecas 1. līdz 3. daļas nosacījumi, spēkā ir tās valsts likumi, kuras teritorijā piegāde ir veikta.

79. noteikums

Paziņojumu nodošana tieši rokās

Paziņojumu var izsniegt saņēmējam tieši rokās Eiropas Patentu iestādē, kur viņš apstiprina tā saņemšanu. Paziņojumu uzskata par nodotu pat tad, ja adresāts atsakās apstiprināt tā saņemšanu.

80. noteikums

Publiska izziņošana

(1) Ja adresāta adresi nevar konstatēt vai ja paziņojuma nosūtīšana saskaņā ar 78. noteikuma 1. daļu ir izrādījusies neiespējama, pat pēc Eiropas Patentu iestādes otrreizēja mēģinājuma, piegādi aizstāj ar publisku izziņošanu.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka kārtību, kādā publiskā izziņošana notiek, un viena mēneša termiņa sākumu, pēc kura iztecēšanas dokumentu uzskata par nodotu.

81. noteikums

Paziņojumu piegāde pārstāvjiem

(1) Ja ir pilnvarots pārstāvis, visi paziņojumi tiek adresēti tam.

(2) Ja ir pilnvaroti vairāki šādi pārstāvji vienai ieinteresētai pusei, pietiekama ir paziņojuma piegāde vienam no tiem.

(3) Ja vairākām ieinteresētām pusēm ir viens kopējs pārstāvis, pietiekama ir viena dokumenta nosūtīšana kopējam pārstāvim.

82. noteikums

Pārtraukumi piegādēs

Ja dokuments ir sasniedzis adresātu un ja Eiropas Patentu iestāde nevar pierādīt, ka tas ir ticis piegādāts pienācīgā kārtā, vai ja nav tikuši ievēroti piegādes noteikumi, par piegādes datumu uzskata to datumu, kuru Eiropas Patentu iestāde nosaka kā saņemšanas datumu.

IV nodaļa

Termiņi

83. noteikums

Termiņu aprēķināšana

(1) Termiņus izsaka pilnos gados, mēnešos, nedēļās vai dienās.

(2) Termiņš sākas dienā, kas seko dienai, kurā attiecīgais notikums, procesuāla darbība vai cita termiņa notecējums, ir noticis. Ja procesuālā darbība ir piegāde, par notikumu uzskata piegādātā dokumenta saņemšanu, ja nav paredzēts citādi.

(3) Ja termiņš ir izteikts kā viens gads vai noteikts gadu skaits, tas iztek attiecīgā nākamā gada mēnesī, kam ir tas pats nosaukums un diena, kā tam mēnesim un dienai, kurā minētais notikums ir noticis, bet, ja attiecīgajā nākamajā mēnesī nav dienas ar tādu pašu numuru, tad termiņš iztek šī mēneša pēdējā dienā.

(4) Ja termiņš ir izteikts kā viens mēnesis vai kā noteikts mēnešu skaits, tas iztek attiecīgā nākamā mēneša dienā, kam ir tāds pats numurs kā dienai, kurā šis notikums ir noticis, bet, ja attiecīgajā nākamajā mēnesī nav dienas ar tādu pašu numuru, tad termiņš iztek šī mēneša pēdējā dienā.

(5) Ja termiņš ir izteikts kā viena nedēļa vai kā noteikts nedēļu skaits, tas iztek attiecīgās nākamās nedēļas dienā, kam ir tāds pats nosaukums kā dienai, kurā minētais notikums ir noticis.

84. noteikums

Termiņu ilgums

Ja Konvencija vai Reglaments paredz, ka termiņu nosaka Eiropas Patentu iestāde, šāds termiņš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem un garāks par četriem mēnešiem; noteiktos īpašos apstākļos tas var būt līdz sešiem mēnešiem. Noteiktos īpašos gadījumos termiņu var pagarināt, ja lūgums par to ir iesniegts pirms šī termiņa iztecēšanas.

84a. noteikums

Novēlota dokumentu saņemšana

(1) Saskaņā ar Eiropas Patentu iestādes prezidenta norādījumiem Eiropas Patentu iestādē novēloti saņemtu dokumentu uzskata par saņemtu laikā, ja tas ir ticis izsūtīts pa pastu vai ar atzīta kurjerdienesta starpniecību savlaicīgi, pirms termiņa beigām, ja vien dokuments nav saņemts vēlāk par trim mēnešiem pēc termiņa beigām.

(2) Šī noteikuma 1. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām Konvencijā paredzētiem termiņiem, ja piegādes veic kompetentās iestādes saskaņā ar 75. panta 1. daļas (b) punktu vai 2. daļas (b) punktu.

85. noteikums

Termiņu pagarināšana

(1) Ja termiņš iztek dienā, kad kāda no Eiropas Patentu iestādes saņēmējstruktūrām 75. panta 1. daļas (a) punkta nozīmē nav atvērta dokumentu saņemšanai, vai, kad citu nevis 2. daļā minēto iemeslu dēļ tās nav atvērtas parastām pasta piegādēm, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai pēc šāda pārtraukuma, kad visas saņēmējstruktūras ir atvērtas dokumentu saņemšanai un parastām pasta piegādēm.

(2) Ja termiņš beidzas dienā, kad dalībvalstī vai starp dalībvalsti un Eiropas Patentu iestādi ir vispārējs pasta sūtījumu pārtraukums vai tam sekojoša sūtījumu pārvietošana uz citu vietu, šīs valsts rezidentiem vai tiem, kas ir nozīmējuši pārstāvjus, kuru darbības vieta ir šajā valstī, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai pēc pārtraukuma vai pārvietošanas perioda beigām. Pirmo teikumu ar attiecīgām izmaiņām piemēro arī 77. panta 5. daļā minētam termiņam. Gadījumā, ja šāda valsts ir valsts, kurā atrodas Eiropas Patentu iestāde, šo nosacījumu piemēro visām pusēm. Minētā perioda ilgumu paziņo Eiropas Patentu iestādes prezidents.

(3) Šī noteikuma 1. un 2. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām Konvencijā minētiem termiņiem, ja piegādes veic 75. panta 1. daļas (b) punktā vai 2. daļas (b) punktā minētā kompetentā iestāde.

(4) Ja izņēmuma gadījumos, tādos kā dabas katastrofas vai streiki, tiek pārtraukta pienācīga Eiropas Patentu iestādes funkcionēšana, vai tā šī iemesla dēļ tiek pārvietota, un tādēļ paziņojumu piegādes, kuros ir minēti termiņi, no iestādes piegādā novēloti, darbības, kas jāveic šajos termiņos, var likumīgi vēl veikt viena mēneša laikā pēc novēlotā paziņojuma piegādes. Šāda pārtraukuma vai pārvietošanas perioda sākumu un beigas paziņo Eiropas Patentu iestādes prezidents.

(5) Neatkarīgi no 1. līdz 4. daļas nosacījumiem, var iesniegt pierādījumus, ka desmit dienu laikā pirms termiņa iztecēšanas, teritorijā, kur personai vai tās pārstāvim ir dzīves vieta, darba vieta vai kur tā atrodas, ir noticis pasta sūtījumu pārtraukums vai pasts ir pārvietots uz citu vietu kara, revolūcijas, pilsonisku nemieru, streika, dabas katastrofas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ. Ja Eiropas Patentu iestāde šādus apstākļus atzīst par attaisnojamiem, novēloti saņemtu dokumentu uzskata par saņemtu pienācīgajā termiņā, ar nosacījumu, ka nosūtīšana ir veikta piecu dienu laikā no pasta pakalpojumu atsākšanas.

85a. noteikums

Maksājumu veikšanas pagarinājuma periods

(1) Ja pieteikuma maksa, patentmeklējuma maksa, valstu norādīšanas maksa vai nacionālā pamatmaksa nav izdarīta 78. panta 2. daļā, 79. panta 2. daļā, 15. noteikuma 2. daļā, 25. noteikuma 2. daļā vai 107. noteikuma 1. daļas (c), (d) un (e) punktā norādītā termiņā, to vēl var likumīgi veikt viena mēneša pagarinājuma periodā no paziņojuma piegādes dienas, kurā ir norādīts par termiņa neievērošanu, vienlaikus šajā periodā samaksājot soda naudu.

(2) Valstu norādīšanas maksas, attiecībā uz kurām pieteicējs nav ievērojis 1. daļā minēto paziņojumu, vēl var likumīgi veikt divu mēnešu pagarinājuma periodā no 1. daļā minētā normālā termiņa iztecēšanas, vienlaikus šajā periodā samaksājot soda naudu.

85b. noteikums

Pagarinājuma periods ekspertīzes lūguma iesniegšanai

Ja lūgums par ekspertīzi nav iesniegts 94. panta 2. daļā vai 107. noteikuma 1. daļas (f) punktā minētā termiņā, to vēl var likumīgi iesniegt viena mēneša pagarinājuma periodā no paziņojuma piegādes dienas, kurā ir norādīts par termiņa neievērošanu, vienlaikus šajā periodā samaksājot soda naudu.

V nodaļa

Grozījumi un labojumi

86. noteikums

Grozījumi Eiropas patenta pieteikumā

(1) Pirms Eiropas patentmeklējuma ziņojuma saņemšanas pieteicējs nevar grozīt Eiropas patenta pieteikuma aprakstu, pretenzijas vai zīmējumus, ja nav paredzēts citādi.

(2) Pēc Eiropas patentmeklējuma ziņojuma saņemšanas un pirms Ekspertīzes nodaļas pirmā paziņojuma saņemšanas, pieteicējs var pēc paša vēlēšanās grozīt aprakstu, pretenzijas un zīmējumus.

(3) Pēc Ekspertīzes nodaļas pirmā paziņojuma saņemšanas pieteicējs var pēc paša vēlēšanās vēlreiz grozīt aprakstu, pretenzijas un zīmējumus, ar noteikumu, ka šie grozījumi tiek iesniegti vienlaikus ar atbildi uz paziņojumu. Vēlāki grozījumi bez Ekspertīzes nodaļas piekrišanas nav pieļaujami.

(4) Grozītās pretenzijas nevar saturēt patentmeklējumā neiekļautu objektu, kas nav kombinācijā ar sākotnējās pretenzijās izteikto izgudrojumu vai izgudrojumu grupu, kas veido vienotu vispārēju izgudrotājieceri.

87. noteikums

Dažādas pretenzijas, apraksts un zīmējumi attiecībā uz dažādām valstīm

Ja Eiropas Patentu iestāde paziņo, ka attiecībā uz vienu vai vairākām norādītām dalībvalstīm agrāka Eiropas patenta pieteikuma saturs veido daļu no tehnikas līmeņa saskaņā ar 54. panta 3. un 4. daļu, vai, ja tā ir informēta par prioritātes tiesību esamību saskaņā ar 139. panta 2. daļu, Eiropas patenta pieteikums vai Eiropas patents attiecībā uz šādu valsti vai valstīm var saturēt no citām valstīm atšķirīgas pretenzijas un, ja Eiropas Patentu iestāde uzskata par nepieciešamu, atšķirīgu aprakstu un zīmējumus.

88. noteikums

Kļūdu labojumi Eiropas Patentu iestādē iesniegtajos dokumentos

Lingvistiskās kļūdas, pareizrakstības kļūdas un citas kļūdas Eiropas Patentu iestādē iesniegtajos dokumentos var labot, iesniedzot par to lūgumu. Taču, ja šāds lūgums attiecas uz labojumiem aprakstā, pretenzijās vai zīmējumos, labojumam jābūt acīmredzamam tādā nozīmē, ka uzreiz ir redzams, ka attiecīgajā dokumentā nekas cits nav bijis domāts kā vien tas, kas tiek lūgts kā labojums.

89. noteikums

Kļūdu labojumi lēmumos

Eiropas Patentu iestādes lēmumos var labot tikai lingvistiskas kļūdas, pareizrakstības kļūdas un acīmredzamas kļūdas.

VI nodaļa

Pārtraukums lietvedībā

90. noteikums

Pārtraukums lietvedībā

(1) Lietvedība Eiropas Patentu iestādē tiek pārtraukta:

(a) Eiropas patenta pieteikuma pieteicēja vai patenta īpašnieka, vai personas, kas saskaņā ar nacionālajiem likumiem var būt par pārstāvi, nāves vai rīcībnespējas gadījumā. Tādā mērā, kad iepriekšminētie notikumi neietekmē pārstāvja iecelšanu saskaņā ar 134. pantu, lietvedību pārtrauc tikai pēc šī pārstāvja pieteikuma;

(b) gadījumā, kad Eiropas patenta pieteikuma pieteicējs vai patenta īpašnieks nevar turpināt lietvedību Eiropas Patentu iestādē juridisku iemeslu dēļ, jo pret viņa īpašumu ir uzsākta tiesvedība;

(c) Eiropas patenta pieteikuma pieteicēja vai patenta īpašnieka pārstāvja nāves vai rīcībnespējas gadījumā, vai, kad viņš nevar turpināt lietvedību Eiropas Patentu iestādē juridisku iemeslu dēļ, jo pret viņa īpašumu ir uzsākta tiesvedība.

(2) Ja 1. daļas (a) un (b) punktā minētajos gadījumos Eiropas Patentu iestāde ir informēta par personu, kas ir pilnvarota turpināt lietvedību Eiropas Patentu iestādē, tā paziņo šai personai un visām šajā lietvedībā ieinteresētām trešajām personām par lietvedības atjaunošanu no Eiropas Patentu iestādes noteikta datuma.

(3) Šī noteikuma 1. daļas (c) punktā minētā gadījumā lietvedību atjauno tad, kad Eiropas Patentu iestāde tiek informēta par pieteicēja jauna pārstāvja iecelšanu, vai kad Eiropas Patentu iestāde nogādā pārējām pusēm paziņojumu jauna patenta īpašnieka pārstāvja iecelšanu. Ja trīs mēnešus pēc lietvedības pārtraukuma sākuma Eiropas Patentu iestāde nav informēta par jauna pārstāvja iecelšanu, tā paziņo patenta pieteicējam vai īpašniekam:

(a) ka, piemērojot 133. panta 2. daļu, Eiropas patenta pieteikumu uzskatīs par atsauktu vai Eiropas patentu par anulētu, ja informācija netiks iesniegta divu mēnešu laikā pēc šī paziņojuma nosūtīšanas, vai

(b) ka, gadījumā, kad 133. panta 2. daļu nepiemēro, lietvedību ar pieteicēju vai patenta īpašnieku atjaunos no dienas, kad šis paziņojums ir nosūtīts.

(4) Citi termiņi, izņemot termiņu lūguma par ekspertīzi iesniegšanai un termiņu patenta uzturēšanas spēkā maksājumu veikšanai, kas ir spēkā attiecībā uz pieteicēju vai patenta īpašnieku lietvedības pārtraukšanas dienā, atsākas no dienas, kad lietvedība tiek atjaunota. Ja šī diena ir agrāk nekā divus mēnešus pirms dienas, kad beidzas termiņš lūguma par ekspertīzi iesniegšanai, šo lūgumu var iesniegt līdz otrā mēneša beigām pēc šīs dienas.

VII nodaļa

Atteikšanās no piespiedu piedziņas procedūras

91. noteikums

Atteikšanās no piespiedu piedziņas procedūras

Eiropas Patentu iestādes prezidents var atteikties no prasības par pienācīgo naudas summu piespiedu piedziņu, ja piedzenamā summa ir minimāla vai ja šāda piedziņa ir pārāk neskaidra.

VIII nodaļa

Publiska informācija

92. noteikums

Ieraksti Eiropas patentu reģistrā

(1) Eiropas patentu reģistrs satur šādus ierakstus:

(a) Eiropas patenta pieteikuma numuru;

(b) Eiropas patenta pieteikuma datumu;

(c) izgudrojuma nosaukumu;

(d) Eiropas patenta pieteikumam piešķirto klasifikācijas kodu;

(e) norādītās dalībvalstis;

(f) Eiropas patenta pieteicēja vai patenta īpašnieka uzvārdu, vārdus, adresi un valsti, kurā ir viņa pastāvīgā dzīves vieta vai galvenā uzņēmuma atrašanās vieta;

(g) patenta pieteicēja vai īpašnieka norādīto izgudrotāja uzvārdu, vārdus un adresi, ja vien viņš nav atteicies no tiesībām būt minētam saskaņā ar 18. noteikuma 1. daļu;

(h) patenta pieteicēja vai īpašnieka pārstāvja uzvārdu, vārdus un uzņēmējdarbības vietas adresi saskaņā ar 134. pantu; ja lietā ir vairāki pārstāvji, ieraksta tikai pirmā minētā pārstāvja uzvārdu, vārdus un uzņēmējdarbības vietas adresi, kurai seko vārdi "un citi"; tomēr gadījumos, kas minēti saistībā ar 101. noteikuma 9. daļu, ieraksta tikai asociācijas nosaukumu un adresi;

(i) prioritātes datus (datumu, valsti un agrākā pieteikuma numuru);

(j) Eiropas patenta pieteikuma sadalīšanas gadījumā, izdalīto Eiropas patenta pieteikumu numurus;

(k) izdalītā Eiropas patenta pieteikuma un jauna Eiropas patenta pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 61. panta 1. daļas (b) punktu, gadījumā ziņas, kas minētas (a), (b) un (I) punktā attiecībā uz agrāko Eiropas patenta pieteikumu;

(l) Eiropas patenta pieteikuma publikācijas datumu un attiecīgos gadījumos Eiropas patentmeklējuma ziņojuma atšķirīgo publikācijas datumu;

(m) lūguma par ekspertīzi iesniegšanas datumu;

(n) datumu, kurā Eiropas patenta pieteikums ir noraidīts, atsaukts vai uzskatīts par atsauktu;

(o) Eiropas patenta piešķiršanas paziņojuma publicēšanas datumu;

(p) Eiropas patenta pirmstermiņa darbības pārtraukšanas datumu dalībvalstī iebilduma procedūras laikā un, piemērotos gadījumos, iebilduma procedūras galīgā lēmuma taisīšanas laikā;

(q) iebilduma iesnieguma datumu;

(r) lēmuma pamatojumu iebilduma lietā un datumu;

(s) 13. noteikumā minētajos gadījumos lietvedības apturēšanas un atjaunošanas datumus;

(t) 90. noteikumā minētajos gadījumos lietvedības pārtraukšanas un atjaunošanas datumus;

(u) tiesību atjaunošanas datumus, ja ir veikti ieraksti saskaņā ar (n) punktu vai (r) punktu;

(v) lūguma iesniegšanas datumu Eiropas Patentu iestādē saskaņā ar 135. pantu;

(w) tiesības uz Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu un šo tiesību pāreju, ja tās ir ierakstītas saskaņā ar šo Reglamentu.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents ir tiesīgs izlemt arī par citu ziņu ierakstīšanu Eiropas patentu reģistrā papildus tām, kas minētas 1. punktā.

(3) Izrakstus no Eiropas patentu reģistra izsniedz uz lūguma pamata pēc administrēšanas maksas veikšanas.

93. noteikums

Nepubliskojamās pieteikuma sastāvdaļas

Saskaņā ar 128. panta 4. daļu nav publiskojamas sekojošas pieteikuma sastāvdaļas:

(a) dokumenti, kas attiecas uz Apelācijas padomju vai Paplašinātās apelācijas padomes locekļu noraidīšanu vai iebildumiem pret tiem;

(b) lēmumu un atzinumu projekti, kā arī visi citi lēmumu un atzinumu sagatavošanā izmantotie dokumenti, kas nav bijuši piegādāti pusēm;

(c) izgudrotāja norāde, ja viņš ir atteicies no tiesībām būt minētam saskaņā ar 18. noteikuma 1. daļu;

(d) jebkurš cits dokuments, kuru no publiskošanas ir izņēmis Eiropas Patentu iestādes prezidents tādēļ, ka šāda publiskošana nekalpotu sabiedrības informēšanas mērķim par Eiropas patenta pieteikumu vai no tā izrietošo patentu.

94. noteikums

Lietu caurskatīšanas procedūra

(1) Eiropas patenta pieteikumu vai patentu lietu caurskatīšana ir vai nu dokumentu oriģinālu, vai to kopiju, vai citiem tehniskiem līdzekļiem saglabātu (ja lietas tiek glabātas šādā veidā) lietu caurskatīšana.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka visu lietu caurskatīšanas kārtību, arī apstākļus, kad jāveic administrēšanas maksājumi.

95. noteikums

Lietās esošo ziņu piegāde

Ievērojot 128. panta 1. līdz 4. daļas ierobežojumus, Eiropas Patentu iestāde var, saņemot lūgumu, piegādāt ziņas par jebkuru Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta lietu pēc administrēšanas maksas veikšanas. Tomēr Eiropas Patentu iestāde var prasīt, lai prasītājs pats caurskata lietu, ja tā šādu veidu uzskata par piemērotāku, ņemot vērā piegādājamās informācijas daudzumu.

95a. noteikums

Lietu izveidošana, uzturēšana un glabāšana

(1) Eiropas Patentu iestāde izveido, uztur un glabā Eiropas patenta pieteikumu un patentu lietas.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka veidu, kādā Eiropas patenta pieteikumu un patentu lietas tiek izveidotas, uzturētas un glabātas.

(3) Dokumenti, kas atrodas elektroniskā datnē (failā) tiek uzskatīti par oriģināliem.

(4) Eiropas patenta pieteikumu un patentu lietas tiek glabātas vismaz piecus gadus no tā gada beigām, kurā:

(a) pieteikums ir noraidīts vai atsaukts, vai tiek uzskatīts par atsauktu;

(b) patents ir anulēts iebilduma procedūras gaitā; vai

(c) patents vai 63. panta 2. daļā minētās tam atbilstošās aizsardzības pagarinātais termiņš zaudē spēku pēdējā no norādītajām valstīm.

(5) Neietekmējot 4. daļā minēto, lietas par Eiropas patenta pieteikumiem, no kuriem ir radušies 76. pantā minētie izdalītie pieteikumi vai 61. panta 1. daļas (b) punktā minētie jaunie pieteikumi, glabā vismaz tikpat ilgi, cik ikvienu lietu par pēdējiem minētajiem pieteikumiem. Tas pats piemērojams attiecībā uz lietām par ikvienu šo pieteikumu rezultātā piešķirto patentu.

96. noteikums

Eiropas Patentu iestādes papildus publikācijas

(1) Eiropas Patentu iestādes prezidents var noteikt, kādas 128. panta 5. daļā minētās ziņas un kādā formā tiek piegādātas trešajām personām vai tiek publicētas.

(2) Eiropas Patentu iestādes prezidents var noteikt jaunu vai grozītu pretenziju publicēšanu, kas saņemtas pēc 49. noteikuma 3. daļā minētā laika, kā arī noteikt šādas publikācijas formu un attiecīgu sadaļu Eiropas patentu biļetenā šādām pretenzijām.

IX nodaļa

Tiesiskā un administratīvā sadarbība

97. noteikums

Saziņa Eiropas Patentu iestādes un dalībvalstu iestāžu starpā

(1) Saziņa starp Eiropas Patentu iestādi un dalībvalstu centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kas notiek īstenojot Konvenciju, tiek veikta tieši starp šīm iestādēm. Saziņu starp Eiropas Patentu iestādi un dalībvalstu tiesām vai citām iestādēm var veikt ar iepriekšminēto centrālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu starpniecību.

(2) Šī noteikuma 1. daļā minētās saziņas izdevumus sedz iestāde, kas sagatavo attiecīgo materiālu, pie kam šie izdevumi ir atbrīvoti no nodevām.

98. noteikums

Lietu caurskatīšana, ko veic dalībvalstu tiesas vai iestādes, vai kas tiek veiktas ar šo institūciju starpniecību

(1) Dalībvalstu tiesu vai iestāžu veiktā Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu lietu caurskate ir dokumentu oriģinālu vai kopiju caurskate; 94. noteikumu nepiemēro.

(2) Dalībvalstu prokuratūras vai tiesas savas tiesvedības gaitā piegādā trešajām personām Eiropas Patentu iestādes piegādātās lietas vai to kopijas. Šīs piegādes tiek veiktas saskaņā ar 128. panta nosacījumiem; par tām neietur administrēšanas maksas.

(3) Eiropas Patentu iestāde, pārsūtot lietas vai to kopijas, vienlaikus norāda uz tiem 128. panta 1. un 4. daļas ierobežojumiem, kas ir piemērojami Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta lietu piegādē trešajām personām.

99. noteikums

Procedūra lūguma vēstuļu nosūtīšanai uz citām valstīm izziņas veikšanai

(1) Katra dalībvalsts nozīmē centrālo iestādi, kas saņems lūguma vēstules no Eiropas Patentu iestādes un pārsūtīs tos attiecīgai kompetentai institūcijai izpildei.

(2) Eiropas Patentu iestāde lūguma vēstuli sastāda kompetentās institūcijas darba valodā vai pievieno šai vēstulei tulkojumu attiecīgās kompetentās institūcijas darba valodā.

(3) Kompetentā institūcija saskaņā ar 5. un 6. daļu piemēro savus procesuālos likumus šāda lūguma izpildē. Īpaši tā piemēro savos likumos noteiktos atbilstošos piespiedu līdzekļus.

(4) Ja institūcija, kurai lūguma vēstule ir nosūtīta, nav kompetenta to izpildīt, pieprasījuma vēstuli nekavējoties nosūta 1. daļā minētajai centrālajai iestādei. Šī iestāde lūguma vēstuli pārsūta vai nu šīs valsts kompetentai institūcijai, vai Eiropas Patentu iestādei, ja šajā valstī šādas institūcijas nav.

(5) Eiropas Patentu iestādi jāinformē par laiku un vietu, kur izziņas veikšana vai citi tiesiskie pasākumi ir jāveic, un tā par to attiecīgi informē puses, lieciniekus un ekspertus.

(6) Ja Eiropas Patentu iestāde pieprasa, kompetentā institūcija atļauj attiecīgo departamentu locekļu piedalīšanos un ļauj viņiem izjautāt personu, kas sniedz pierādījumus, vai nu tieši, vai ar kompetentās institūcijas starpniecību.

(7) Lūguma vēstuļu izpilde nerada tiesības nevienas maksas vai jebkādu izdevumu atmaksāšanai. Tomēr valstij, kurā lūguma vēstule tiek izpildīta, ir tiesības prasīt Organizācijai atlīdzināt visas maksas, kas tikušas samaksātas ekspertiem, tulkiem, kā arī visas izmaksas, kas radās izpildot 6. punkta procedūru.

(8) Ja likumi, ko piemēro kompetentās institūcijas, uzliek pusēm pienākumu nodrošināt pierādījumus, un institūcija pati nespēj veikt lūguma vēstules izpildi, šī institūcija var ar Eiropas Patentu iestādes piekrišanu iecelt piemērotu personu, kas to izdara. Prasot Eiropas Patentu iestādes piekrišanu, kompetentā institūcija uzrāda šīs procedūras veikšanas aptuvenās izmaksas. Ja Eiropas Patentu iestāde dod piekrišanu, Organizācija atlīdzina visas izmaksas; bez šādas piekrišanas Organizācija par šīm izmaksām nav atbildīga.

X nodaļa

Pārstāvība

100. noteikums

Kopējā pārstāvja iecelšana

(1) Ja pieteikumam ir vairāk nekā viens pieteicējs un lūgumā par Eiropas patenta piešķiršanu nav nosaukts kopējais pārstāvis, tad pirmais lūgumā minētais pieteicējs tiek uzskatīts par kopējo pārstāvi. Tomēr, ja vienam no pieteicējiem ir pienākums iecelt profesionālu pārstāvi, tad šis pārstāvis tiek uzskatīts par kopējo pārstāvi, ja vien pirmais minētais pieteicējs nav iecēlis profesionālu pārstāvi. To pašu piemēro ar attiecīgām izmaiņām trešajām personām, kas kopīgi iesniedz iebildumu vai iesaistās iebilduma procedūrā, kā arī uz Eiropas patenta kopīpašniekiem.

(2) Ja lietvedības gaitā ir notikusi tiesību pāreja vairāk nekā vienai personai, un šīs personas nav iecēlušas kopēju pārstāvi, piemēro 1. punktu. Ja šāda piemērošana nav iespējama, Eiropas Patentu iestāde prasa šīm personām iecelt kopēju pārstāvi divu mēnešu laikā. Ja šī prasība nav izpildīta, Eiropas Patentu iestāde ieceļ kopējo pārstāvi.

101. noteikums

Pilnvarojumi

(1) Pārstāvjiem, kas veic darbības Eiropas Patentu iestādē, pēc Eiropas Patentu iestādes lūguma tās norādītā termiņā jāiesniedz parakstīta pilnvara. Eiropas Patentu iestādes prezidents nosaka gadījumus, kad pilnvaras ir jāiesniedz. Pilnvara var attiekties uz vienu vai vairākiem Eiropas patenta pieteikumiem vai Eiropas patentiem, un tā jāiesniedz atbilstošā eksemplāru skaitā. Ja 133. panta 2. daļas prasības nav apmierinātas, šo pašu termiņu nosaka paziņojumam par pārstāvja iecelšanu un pilnvaras iesniegšanai.

(2) Var iesniegt ģenerālpilnvaru, kas dod pārstāvim tiesības veikt visas pilnvaras devēja darbības ar patentu. Ģenerālpilnvara jāiesniedz vienā eksemplārā.

(3) Eiropas Patentu iestādes prezidents var noteikt un publicēt Eiropas Patentu iestādes Oficiālajā biļetenā formu un saturu:

(a) pilnvarai, ciktāl tā attiecas uz personu pārstāvību 133. panta 2. daļas nozīmē;

(b) ģenerālpilnvarai.

(4) Ja pilnvara nav iesniegta termiņā, visas procesuālās darbības, izņemot Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanu, tiek uzskatītas par neizdarītām, bet tas neietekmē citas Konvencijā paredzētās tiesiskās sekas.

(5) Šī noteikuma 1. un 2. daļas nosacījumus piemēro ar attiecīgām izmaiņām dokumentiem, kas atsauc pilnvarojumu.

(6) Katru pārstāvi, kura pilnvarojums ir pārtraukts, turpina uzskatīt par pārstāvi, kamēr Eiropas Patentu iestādei nepaziņo par pilnvarojuma izbeigšanos.

(7) Pilnvarojums darbībām tieši Eiropas Patentu iestādē nebeidzas ar personas nāvi, kas šo pilnvarojumu ir izdevusi, neskatoties uz pretējiem nosacījumiem pašā pilnvarojumā.

(8) Ja persona ir iecēlusi vairākus pārstāvjus, tie var darboties kopīgi vai atsevišķi, neskatoties uz pretējiem nosacījumiem viņu iecelšanas paziņojumā vai pilnvarā.

(9) Pilnvarojums pārstāvju asociācijai tiek uzskatīts par pilnvarojumu katram pārstāvim, kurš var pierādīt, ka darbojas šajā asociācijā.

102. noteikums

Grozījumi profesionālo pārstāvju sarakstā

(1) Profesionālo pārstāvi dzēš no profesionālo pārstāvju saraksta, ja viņš to lūdz, vai ja, neskatoties uz atkārtotiem atgādinājumiem, viņš nenokārto gadskārtējo maksājumu Profesionālo pārstāvju institūtam darbībām Eiropas Patentu iestādē pirms tā gada beigām, par kuru gadskārtējais maksājums pienākas.

(2) Pēc 163. panta 1. daļā minētā pārejas perioda beigām un neietekmējot citus 134. panta 8. daļas (c) punktā minētos disciplināros pasākumus, profesionālā pārstāvja ierakstu var automātiski dzēst tikai šādos gadījumos:

(a) profesionālā pārstāvja nāves vai rīcībspējas zaudēšanas gadījumā;

(b) gadījumā, kad profesionālais pārstāvis vairs nav kādas dalībvalsts pilsonis, ja vien viņš nav bijis ievests sarakstā pārejas perioda laikā vai ja viņam Eiropas Patentu iestādes prezidents nav piešķīris izņēmuma tiesības saskaņā ar 134. panta 6. daļu;

(c) gadījumā, kad profesionālam pārstāvim uzņēmuma vai darba vieta vairs nav kādā no dalībvalstīm.

(3) Persona, kas ir dzēsta no saraksta, pēc lūguma tiek atjaunota sarakstā, ja ir novērsti apstākļi, kuru dēļ dzēšana bija notikusi.

VIII daļa

KONVENCIJAS VIII DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

103. noteikums

Konvertācijas publiska izziņošana

(1) Dokumentus, kas saskaņā ar 136. pantu ir pievienoti lūgumam par konvertāciju, publisko centrālā rūpnieciskā īpašuma iestāde ar tādiem pat nosacījumiem un tajā pašā apjomā kā dokumentus saskaņā ar nacionālo procedūru.

(2) Publicētajā nacionālā patenta specifikācijā, kas piešķirts uz konvertētā Eiropas patenta pieteikuma pamata, jāmin šis pieteikums.

IX daļa

KONVENCIJAS X DAĻAS ĪSTENOŠANAS REGLAMENTS

104. noteikums

Eiropas Patentu iestāde kā saņēmējiestāde

(1) Ja Eiropas Patentu iestāde darbojas kā Patentu kooperācijas līgumā paredzētā saņēmējiestāde, starptautiskos pieteikumus jāiesniedz angļu, franču vai vācu valodā. Tos jāiesniedz trijos eksemplāros; tas pats attiecas arī uz citiem Patentu kooperācijas līguma Reglamenta 3., 3(a)(ii) noteikumā minētiem kontrolsaraksta dokumentiem, izņemot kvīti par samaksas veikšanu vai maksājumu čeku. Tomēr Eiropas Patentu iestādes prezidents var izlemt, ka starptautisko pieteikumu un ar to saistītos dokumentus var iesniegt mazākā eksemplāru skaitā.

(2) Ja nav izpildīti 1. daļas 2. teikuma nosacījumi, Eiropas Patentu iestāde sagatavo trūkstošos eksemplārus, piestādot rēķinu pieteicējam.

(3) Ja starptautiskais pieteikums ir iesniegts dalībvalsts iestādei pārsūtīšanai uz Eiropas Patentu iestādi kā saņēmējiestādi, šai dalībvalsts iestādei jānodrošina, lai pieteikums sasniedz Eiropas Patentu iestādi ne vēlāk kā divas nedēļas pirms trīspadsmitā mēneša beigām no pieteikuma datuma vai, ja ir prasīta prioritāte, no prioritātes datuma.

105. noteikums

Eiropas Patentu iestāde kā starptautiskā patentmeklējumu institūcija vai kā starptautiskā pirmējās ekspertīzes institūcija

(1) Patentu kooperācijas līguma 17. 3(a) panta minētajos gadījumos papildus maksa, vienāda ar patentmeklējuma maksu, jāmaksā par katru papildus izgudrojumu, kuram tiek veikts starptautiskais patentmeklējums.

(2) Patentu kooperācijas līguma 34. panta 3(a). punktā minētajos gadījumos papildus maksa, vienāda ar pirmējās starptautiskās ekspertīzes maksu, jāmaksā par katru papildus izgudrojumu, kam tiek veikta pirmējā starptautiskā ekspertīze.

(3) Eiropas Patentu iestāde, neietekmējot Patentu kooperācijas līguma Reglamenta 40. 2(e) un 68. 3(e) noteikumu, gadījumos, kad papildus maksa ir veikta kopā ar protesta iesniegšanu, pārskata, vai uzaicinājums veikt papildus maksas ir bijis pareizs, un, ja tas tā nav bijis, atmaksā papildus maksu. Ja Eiropas Patentu iestāde pēc šādas pārbaudes uzskata, ka uzaicinājums ir bijis pareizs, tā attiecīgi informē pieteicēju un uzaicina viņu veikt samaksu par protesta pārbaudi ("protesta maksa"). Ja protesta maksa ir veikta savlaicīgi, protestu nodod Apelācijas padomei lēmuma pieņemšanai.

106. noteikums

Nacionālās maksas

158. panta 2. daļā minētā nacionālā maksa ietver šādas maksas:

(a) nacionālo pamatmaksu, kas ir vienlīdzīga 78. panta 2. daļā noteiktajai pieteikuma maksai, un

(b) 79. panta 2. daļā noteikto valstu norādīšanas maksu.

107. noteikums

Eiropas Patentu iestāde kā norādītā vai izraudzītā iestāde - Eiropas fāzes sākšanas nosacījumi

(1) Konvencijas 150. panta 3. daļā minētā starptautiskā pieteikuma gadījumā pieteicējam trīsdesmit viena mēneša laikā no pieteikuma datuma, vai ja ir pieprasīta prioritāte, no prioritātes datuma jāveic sekojošas darbības:

(a) atbilstošā gadījumā jāpiegādā 158. panta 2. punktā minētais starptautiskā pieteikuma tulkojums;

(b) jāprecizē, uz kuru pieteikuma dokumentu pamata, sākotnēji iesniegto vai grozīto, jāveic Eiropas patenta piešķiršanas procedūra;

(c) jāsamaksā 106. noteikuma (a) punktā minētā nacionālā maksa;

(d) jāsamaksā valstu norādīšanas maksa, ja 79. panta 2. daļā minētais termiņš ir beidzies agrāk;

(e) jāsamaksā 157. panta 2. daļas (b) punktā minētā patentmeklējuma maksa, ja ir jāsastāda papildus Eiropas patentmeklējuma ziņojums;

(f) jāiesniedz 94. pantā minētais lūgums par ekspertīzi, ja 94. panta 2. daļā noteiktais termiņš nav notecējis agrāk;

(g) jāveic 86. panta 1. daļā minētā spēkā uzturēšanas maksa, ja noteiktais samaksas termiņš nav iestājies agrāk saskaņā ar 37. noteikuma 1. daļu;

(h) attiecīgā gadījumā jāiesniedz 55. panta 2. daļā un 23. noteikumā minētais izstādes sertifikāts.

(2) Ja Eiropas Patentu iestāde ir sastādījusi starptautisko pirmējās ekspertīzes ziņojumu, ekspertīzes maksa tiek samazināta saskaņā ar Noteikumiem par maksām. Ja ziņojums ir sastādīts attiecībā uz starptautiskā pieteikuma atsevišķām daļām saskaņā ar Patentu kooperācijas līguma 34. 3(c) pantu, maksas samazinājums ir pieļaujams tikai tad, ja ekspertīze ir jāveic attiecībā uz ziņojumā ietverto objektu.

108. noteikums

Nacionālās maksas nesamaksāšanas sekas

(1) Ja nacionālā pamatmaksa nav samaksāta termiņā, Eiropas patenta pieteikumu uzskata par atsauktu.

(2) Katras dalībvalsts norādījums, par kuru termiņā nav samaksāta norādīšanas maksa, tiek uzskatīts par atsauktu.

(3) Ja Eiropas Patentu iestāde konstatē, ka pieteikums vai dalībvalsts norādījums tiek uzskatīts par atsauktu saskaņā ar 1. vai 2. daļu, tā par to paziņo pieteicējam. 69. noteikuma 2. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām. Tiesības netiek uzskatītas par zaudētām, ja divu mēnešu laikā no šīs daļas 1. teikumā minētā paziņojuma, neizpildītā darbība tiek veikta un tiek samaksāta soda nauda.

109. noteikums

Grozījumi pieteikumā

Neskatoties uz 86. noteikuma 2. līdz 4. daļu, pieteikumu var grozīt vienu reizi nepagarināmā viena mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, kas attiecīgi informē pieteicēju. Grozītais pieteikums ir pamats katram papildus patentmeklējumam, kuru veic saskaņā ar 157. panta 2. daļu.

110. noteikums

Maksa par pretenzijām. Samaksas neveikšanas sekas

(1) Ja pieteikuma dokumenti, uz kuriem balstās Eiropas patenta piešķiršanas procedūra, satur vairāk nekā desmit pretenzijas, jāmaksā pretenziju maksa par vienpadsmito un katru nākamo pretenziju termiņā, kas noteikts 107. noteikuma 1. daļā.

(2) Ikvienu pretenziju maksu, kas nav veikta paredzētajā termiņā, vēl var likumīgi veikt nepagarināmā viena mēneša termiņā no dienas, kad tiek nosūtīts paziņojums, kurā norāda par samaksas neveikšanu. Ja šajā termiņā iesniedz pretenziju grozījumus, tad pretenziju maksa tiek aprēķināta uz šādi grozīto pretenziju pamata.

(3) Katru pretenziju maksu, kas veikta virs 2. daļas 2. teikumā norādītā daudzuma 1. daļā norādītajā termiņā, atmaksā.

(4) Ja pretenziju maksa nav veikta savlaicīgi, attiecīgā pretenzija tiek uzskatīta par atmestu.

111. noteikums

Atsevišķu formālo prasību pārbaude Eiropas Patentu iestādē

(1) Ja 17. noteikuma 1. daļā minētās ziņas par izgudrotāju nav iesniegtas līdz 107. noteikuma 1. daļā noteiktā termiņa beigām, Eiropas Patentu iestāde uzaicina pieteicēju iesniegt šīs ziņas iestādes noteiktā termiņā.

(2) Ja ir pieprasīta agrāka pieteikuma prioritāte un pieteikuma numurs vai 88. panta 1. daļā un 38. noteikuma 1. līdz 3. daļā paredzētā kopija nav iesniegta līdz 107. noteikuma 1. daļā minētā termiņa beigām, Eiropas Patentu iestāde uzaicina pieteicēju iesniegt agrākā pieteikuma numuru vai kopiju iestādes noteiktā termiņā. Šajā gadījumā piemēro 38. noteikuma 4. daļu.

(3) Ja līdz Patentu kooperācijas līguma Reglamenta 107. noteikuma 1. punktā paredzētā termiņa beigām Eiropas Patentu iestādei nav pieejams 5. 2 noteikumā minētais sekvenču pieraksts vai, ja šis pieraksts neatbilst noteiktajam standartam, vai, ja tas nav bijis iesniegts uz noteiktā datu nesēja, pieteicēju uzaicina iesniegt sekvenču pierakstu, kas atbilst noteiktajam standartam vai uz noteiktā datu nesēja termiņā, kuru norāda Eiropas Patentu iestāde.

112. noteikums

Eiropas Patentu iestādes nostāja izgudrojuma vienotības jautājumā

Ja Starptautiskā patentmeklējumu institūcija ir veikusi starptautisko patentmeklējumu tikai attiecībā uz daļu pieteikuma tādēļ, ka šī institūcija ir uzskatījusi, ka pieteikums neatbilst izgudrojuma vienotības prasībām, un pieteicējs nav veicis Patentu kooperācijas līguma 17. panta 3(a). punktā paredzēto papildus samaksu noteiktā termiņā, Eiropas Patentu iestāde izskata, vai pieteikums atbilst izgudrojuma vienotības prasībām. Ja Eiropas Patentu iestāde uzskata, ka nav atbilstības, tā informē pieteicēju, ka Eiropas patentmeklējuma ziņojumu var saņemt attiecībā uz tām starptautiskā pieteikuma daļām, kurām patentmeklējums nav veikts, ja tiek veikta patenmeklējuma maksa Eiropas Patentu iestādes noteiktā termiņā par katru izskatāmo izgudrojumu, un šis termiņš nevar būt īsāks par divām nedēļām un garāks par sešām nedēļām. Patentmeklējumu nodaļa sastāda Eiropas patentmeklējuma ziņojumu tām starptautiskā pieteikuma daļām, kas attiecas uz izgudrojumiem, par kuriem ir veikta patentmeklējuma maksa. Reglamenta 46. noteikuma 2. daļu piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 05.10.1973.
Stājas spēkā:
 01.07.2005.
Pieņemšanas vieta: 
Minhene
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 43, 15.03.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
484
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)