Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Uzbekistānas Republikas valdība, (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

ņemot vērā divpusējo tirdzniecības un ekonomisko attiecību labvēlīgo attīstību,

vēloties tālāk attīstīt automobiļu satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām,

nolūkā veicināt savstarpēji izdevīgu sadarbību vienojas par šo Nolīgumu.

1. pants

Saskaņā ar šā Nolīguma nosacījumiem tiek veikti regulāri un neregulāri pasažieru un kravu pārvadājumi starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām, kā arī uz trešajām valstīm.

I PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Regulāri pasažieru pārvadājumi starp abām valstīm organizējami pēc to saskaņošanas starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām un tiek veikti atbilstoši kopīgi apstiprinātiem kustības sarakstiem un pārvadājumu maršrutiem.

2. Priekšlikumus par šādu pārvadājumu organizēšanu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savlaicīgi nodod viena otrai. Šiem priekšlikumiem jāsatur šādas ziņas:

• pārvadātāja (firmas) nosaukums,

• braukšanas maršruts,

• kustības saraksts,

• tarifs,

• apstāšanās vietas, kurās pārvadātājs nodrošinās pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu,

kā arī

• paredzamais pārvadājumu veikšanas periods un regularitāte.

3. Pasažieru regulāru tranzīta pārvadājumu veikšanai cauri abu valstu teritorijām, atļaujas nav nepieciešamas. Šādi pārvadājumi tiek veikti pēc to saskaņošanas starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām.

3. pants

1. Pasažieru neregulāru pārvadājumu veikšanai starp abām valstīm kā arī tranzītā cauri to teritorijām, izņemot pārvadājumus, kas paredzēti šā Nolīguma 4. pantā, nepieciešamas Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas.

2. Lūgumu par atļaujas izsniegšanu, kas nepieciešama šā panta 1. punktā paredzētā neregulārā pasažieru pārvadājuma veikšanai, pārvadātājs nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

3. Šā panta 1. punktā minētās atļaujas katra neregulāra pasažieru pārvadājuma gadījumā dod tiesības veikt vienu braucienu turp un atpakaļ.

4. pants

1. Šā Nolīguma 3. panta 1. punktā paredzētās atļaujas nav nepieciešamas, veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus, ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā ar vienu un to pašu autobusu veic visu braucienu, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur autobuss reģistrēts.

2. Atļaujas nav nepieciešamas, ja tiek veikta bojāta autobusa nomaiņa ar citu autobusu, kā arī automobilim, kurš dodas sniegt tehnisko palīdzību.

3. Veicot šā panta 1. punktā paredzētos pārvadājumus, pie autobusa vadītāja jāatrodas pasažieru pārvadājumu brauciena formulāram, kas tiek aizpildīts pirms brauciena uzsākšanas.

II KRAVU PĀRVADĀJUMI

5. pants

1. Kravu pārvadājumi starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām, kā arī kravu pārvadājumi, ko vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātāji veic no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešajām valstīm, tiek veikti, pamatojoties uz atļaujām, ko izdod Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

2. Katram kravu pārvadājumam nepieciešama atsevišķa atļauja, kas dod tiesības veikt vienu braucienu turp un atpakaļ.

3. Šajā Nolīgumā paredzētie kravu pārvadājumi veicami, noformējot starptautiskajiem paraugiem atbilstošas kravu pavadzīmes.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nodod viena otrai savstarpēji saskaņotu kravu pārvadājumu atļauju veidlapu skaitu. Uz šīm veidlapām jābūt kompetentās institūcijas - atļaujas izdevējas parakstam un zīmogam.

6. pants

1. Šā Nolīguma 5. pantā paredzētās atļaujas nav nepieciešamas pārvadājot:

a) kustamo īpašumu pastāvīgās dzīves vietas maiņas gadījumā;

b) mirstīgās atliekas un pīšļus;

c) gadatirgiem un izstādēm paredzētus priekšmetus un materiālus;

d) tehniskos līdzekļus, iekārtas, dzīvniekus, kā arī jebkuru citus piederumus un inventāru, kas paredzēti sporta un izklaides pasākumiem, mūzikas ierakstiem, televīzijas raidījumu veidošanai un kinofilmu uzņemšanai;

e) pasta sūtījumus;

f) kravas, kas saistītas ar tehniskās palīdzības sniegšanu bojātiem autotransporta līdzekļiem;

g) medicīniskās iekārtas, kas paredzētas ārkārtējas palīdzības sniegšanai, īpaši dabas katastrofu gadījumos;

h) kravas autotransporta līdzekļos, kuru pilna masa, ieskaitot piekabi, nepārsniedz 6 tonnas, vai kuru celtspēja nav lielāka par 3,5 tonnām.

2. Izņēmumi, kas paredzēti šā panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktos, ir spēkā tikai tajos gadījumos, ja pārvadājamā krava tiks izvesta atpakaļ no valsts teritorijas.

3. Atļauja nav nepieciešama, lai pārvadātu kravas atpakaļceļā no trešās valsts uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, ja šāda pārvadājuma loģiskais maršruts šķērso šo teritoriju.

III VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

7. pants

1. Ja autotransporta līdzekļa izmēri vai svars bez kravas vai ar to pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās normas, kā arī pārvadājot kravas, kas atbilst bīstamām saskaņā ar šīs valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīviem, pārvadātājam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām jāsniedz atbilde uz šādas speciālas atļaujas pieprasījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā saņemšanas.

3. Ja šā panta 1. punktā minētajā atļaujā paredzēta autotransporta līdzekļa kustība pa noteiktu maršrutu, tad pārvadājums jāveic pa šo maršrutu.

8. pants

1. Šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus var veikt tikai tie pārvadātāji, kuri saskaņā ar savas valsts tiesību normām ir tiesīgi veikt starptautiskos pārvadājumus.

2. Autotransporta līdzekļiem, ar ko veic šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus, nepieciešamas savas valsts reģistrācijas numura un atšķirības zīmes.

9. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauta pasažieru vai kravu pārvadāšana starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja šim nolūkam nav saņemta attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

10. pants

Autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt savas valsts vai starptautiskai autovadītāja apliecībai un savas valsts autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem.

11. pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu vadītājiem jāievēro tās valsts tiesību normas un ceļu satiksmes noteikumi, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

12. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atbrīvo no muitas nodevām, nodokļiem un atļaujām ievest savas valsts teritorijā:

a) degvielu, kas atrodas autotransporta līdzekļa izgatavotājas rūpnīcas paredzētajās degvielas tvertnēs, kas tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu;

b) smērvielas daudzumā, kāds nepieciešams konkrēta pārvadājuma veikšanai;

c) rezerves daļas un instrumentus, kas paredzēti starptautisko pārvadājumu veicoša, bojāta autotransporta līdzekļa remontam.

2. Neizmantotās rezerves daļas izvedamas atpakaļ, bet nomainītās detaļas jāizved no valsts vai jāiznīcina attiecīgās Līgumslēdzējas Puses muitas iestāžu pārstāvju klātbūtnē.

13. pants

1. Transporta līdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un saskaņā ar šo Nolīgumu veic pasažieru vai kravas pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek savstarpēji atbrīvoti no visu veidu maksājumiem, nodevām un nodokļiem, kas šajā teritorijā tiek iekasēti par transporta līdzekļu valdījumu un lietošanu, kā arī par transporta operāciju veikšanu.

2. Šā panta 1. punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksājumiem par autoceļu, tiltu un citu būvju izmantošanu, uz pievienotās vērtības nodokļiem, kā arī uz degvielas akcīzes nodokli.

14. pants

Robežas, muitas un sanitārajā kontrolē, kā arī citos jautājumos, kas nav īpaši atrunāti šajā Nolīgumā, tiks piemērotas to starptautisko līgumu prasības, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, bet, risinot jautājumus, kas nav noregulēti ar šiem līgumiem, tiks piemērotas katras Līgumslēdzējas Puses tiesību aktu prasības.

15. pants

Robežas, muitas un sanitārā kontrole tiek veikta ārpus kārtas gadījumos, kad tiek pārvesti smagi slimi cilvēki, tiek veikti regulāri pasažieru pārvadājumi, tiek pārvadātas kravas, kas ātri bojājas, un dzīvnieki.

16. pants

Ja vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek pārkāpts kāds no šā Nolīguma nosacījumiem, tad tās valsts kompetentā institūcija, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma veic atbilstošus pasākumus un piemēro sankcijas, lai nodrošinātu šā Nolīguma izpildi. Par veiktajiem pasākumiem kompetentā institūcija informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju.

17. pants

Šā Nolīguma izpildes nodrošināšanai un iespējamo strīdīgo jautājumu atrisināšanai Līgumslēdzējas Puses no kompetento institūciju pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju, kuras sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās. Kopējās komisijas lēmumi tiek noformēti ar protokolu.

18. pants

Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem, to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

19. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses diplomātiskā ceļā informē viena otru par to, ka veiktas visas nepieciešamās juridiskās darbības saskaņā ar savas valsts tiesību normām.

2. Šis Nolīgums ir spēkā vienu gadu, un turpmāk tā darbības termiņš automātiski tiek pagarināts no gada uz gadu, kamēr to nedenonsē viena no Līgumslēdzējām Pusēm, paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tā darbības termiņa beigām.

Parakstīts Taškentā 1996.gada 23.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, uzbeku un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas Uzbekistānas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi IZPILDES PROTOKOLS

 

Attiecībā uz Taškentā 1996. gada 23. maijā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi piemērošanas kārtību panākta šāda vienošanās:

1. Minētā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

1.1. Latvijas Republikā:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija:

LV-1743, Rīga, Gogoļa iela 3,

tālr. 7-223-239, 7-288-667, fakss 7-217-180, 7-028-246;

1.2. Uzbekistānas Republikā:

a) attiecībā uz 2.,3.,5.,9.,16. un 17. pantu -

Valsts akciju korporācija "Uzavtotrans":

700000, Taškenta, Amira Timura iela 6,

tālr. 336-148, fakss 331-525;

b) attiecībā uz 7., 16. un 17. pantu -

Uzbekistānas Republikas Iekšlietu ministrija:

700132, Taškenta, G.Lopatina iela 1,

tālr. 334-135 un

Valsts akciju koncerns "Uzbavtodor":

700000, Taškenta, A.S.Puškina iela 68-a,

tālr. 391-406, 394-587, fakss 682-711;

2. Šā Nolīguma ietvaros:

2.1. termins "autotransporta līdzeklis" nozīmē:

pārvadājot pasažierus, - autotransporta līdzekli, kas paredzēts pasažieru pārvadājumiem un kuram, neskaitot vadītāja vietu, ir vairāk par 8 sēdvietām, kā arī piekabi vai speciālu kravas automobili bagāžas pārvadāšanai;

pārvadājot kravu, - kravas automobili, kravas automobili ar piekabi, autovilcēju un autovilcēju ar puspiekabi;

2.2. termins "regulārie pārvadājumi" nozīmē pārvadājumus, kurus veic Līgumslēdzēju Pušu autotransporta līdzekļi atbilstoši iepriekš saskaņotam kustības sarakstam un maršrutam, norādot kustības sākuma vietu, galapunktu un pieturvietas;

2.3. termins "neregulāri pārvadājumi" nozīmē visus pārējos pārvadājumus;

2.4. termins "tranzīta pārvadājumi" nozīmē pasažieru un kravas pārvadājumus cauri vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, ja pārvadājuma sākuma vieta un galapunkts atrodas ārpus šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas.

3. 2.,3.,4.,5.,6. un 12. pantā minēto pārvadājumu atļauju veidlapu apmaiņas nosacījumus un to izmantošanas kārtību nosaka Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, noformējot attiecīgu protokolu.

4. Nolīguma 14. un 15. pantā ar jēdzienu "sanitārā kontrole" tiek saprasta sanitārā, veterinārā un fitosanitārā kontrole.

5. Šis Protokols stājas spēkā vienlaicīgi ar Nolīgumu un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Šis Protokols sastādīts divos eksemplāros, katrs no tiem latviešu, uzbeku un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Parakstīts Taškentā 1996. gada 23. maijā.

Latvijas Republikas Uzbekistānas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Uzbekistāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 23.02.1997.
Parakstīts:
 23.05.1996.
Parakstīšanas vieta: 
Taškenta
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 167, 04.10.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
482
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"