Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par starptautisko automobiļu satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Tadžikistānas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"),

tiecoties veicināt abpusēji izdevīgu tirdzniecisko un ekonomisko sakaru attīstību,

lai atvieglotu starptautisko kravu un pasažieru autopārvadājumu nodrošināšanu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām uz vienlīdzīgu noteikumu un abpusēja izdevīguma pamata,

vienojās par sekojošo:

1.pants
Darbības sfēra

1. Šī Nolīguma noteikumi attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās, starp abām valstīm, tranzītā cauri to teritorijām, kā arī no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešajām valstīm un otrādi.

2. Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu valstu tiesības un pienākumus, kas izriet no citu divpusēju vai daudzpusēju līgumu noteikumiem, kas ir saistoši katrai no Līgumslēdzējām Pusēm.

2.pants
Definīcijas

Šī Nolīguma ietvaros tiek lietoti termini:

1) "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas reģistrēta Latvijas Republikā vai Tadžikistānas Republikā un saskaņā ar autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu komerciālos nolūkos vai pašpārvadājumus;

2) "autotransporta līdzeklis" nozīmē":

a) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas izgatavots un tiek lietots pasažieru pārvadāšanai pa autoceļiem, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, neskaitot autovadītāja vietu, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, kā arī jebkuru ar motorizētu autotransporta līdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas;

3) "atļauja" nozīmē dokumentu, ko pārvadātājam izsniegusi otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, un atkarībā no tās veida dod tiesības veikt vienu pasažieru vai kravas pārvadājumu turp un atpakaļ divpusējā satiksmē, tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai vai no tās teritorijas uz/no trešajām valstīm atļaujas derīguma termiņa ietvaros, vai arī regulārus pasažieru pārvadājumus noteikta termiņa ietvaros;

4) "speciālā atļauja" nozīmē dokumentu, kas dod pārvadātājam tiesības veikt lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumus, kā arī bīstamu kravu pārvadājumus saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Puses valsts normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā tiek veikts pārvadājums;

5) "sanitārā kontrole" nozīmē sanitāro, veterināro, kā arī fitosanitāro kontroli;

6) "tranzīts" nozīmē kravas pārvadājumu (bez izkraušanas vai iekraušanas) vai pasažieru pārvadājumu (bez iekāpšanas vai izkāpšanas), ko veic Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātāji braucienā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

7) "kabotāža" nozīmē kravas un pasažieru pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI
3. pants
Regulārie pārvadājumi

1. Regulāri pasažieru pārvadājumi ar autobusiem starp abām valstīm tiek organizēti pēc saskaņošanas ar abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām un tiek veikti pa noteiktiem maršrutiem atbilstoši apstiprinātiem kustības sarakstiem un braucienu tarifiem ar tiesībām veikt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu iepriekš noteiktās pieturvietās.

2. Regulāri pasažieru pārvadājumi tiek veikti uz atļauju pamata, ko pārvadātājiem izsniedz katras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentā institūcija saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem uz laiku līdz pieciem gadiem.

3. Pieteikums šī panta 2.punktā minēto atļauju izsniegšanai, kā arī citu valstu, kuru teritorijas šķērso maršruts, apstiprinājumus vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nosūta rakstiskā veidā otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentajai institūcijai.

Pieteikumā jābūt norādītam uzņēmuma (komersanta), kas veic pārvadājumus, nosaukumam, adresei, piedāvātajiem tarifiem, maršrutam, kustības sarakstam, paredzētajam periodam un pārvadājumu biežumam, pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vietām, kā arī autobusa ietilpībai.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz abpusēju piekrišanu, darba kārtībā vai ar šī Nolīguma 16.pantā minētās Kopējās komisijas palīdzību lemj par sekojošiem jautājumiem:

a) jaunu autobusu maršrutu ieviešana un darbība;

b) autobusu kustības sarakstu izstrāde;

c) braukšanas tarifu noteikšana;

d) pārvadājumu noteikumu definēšana;

e) regulāro autobusu satiksmes samazināšana, paplašināšana vai apturēšana noteiktos maršrutos;

f) atļauju skaita un veida noteikšana.

Līgumslēdzēju Pušu valstu kompetentās institūcijas saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem lemj arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar regulārajem pārvadājumiem ar autobusiem.

4. pants
Neregulārie pārvadājumi

1. Neregulāri pasažieru pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai tiek veikti tikai uz atļauju pamata, kuras iepriekš izsniedz otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, izņemot šī Nolīguma 5.pantā minētos gadījumus.

2. Iesniegumus par šī panta 1.punktā minēto atļauju izsniegšanu, kuros jābūt norādītam uzņēmuma (komersanta), kas organizē pārvadājumus, nosaukumam, adresei, maršrutam, kustības sarakstam, pārvadājuma veikšanas periodam, kā arī vietu skaitam autotransporta līdzeklī un tā reģistrācijas numuram, vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nosūta rakstiskā veidā otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

5.pants
Kārtība, kādā veicami pārvadājumi bez atļaujām

1. Atļaujas nav nepieciešamas neregulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem (tai skaitā tranzītā) gadījumos, kad:

a) ar vienu un to pašu autobusu visa brauciena laikā tiek vesta viena un tā pati pasažieru grupa, kuras brauciens sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā reģistrēts autobuss, vai arī brauciens beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar nosacījumu, ka autobuss atgriežas reģistrācijas valstī bez pasažieriem;

b) autobuss no tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, kurā tas reģistrēts, bez pasažieriem brauc uz otras valsts teritoriju, no kuras pārvadā pasažieru grupu, ko iepriekš turp nogādājis tas pats pārvadātājs, uz autobusa reģistrācijas valsti;

c) tiek veikta bojāta autobusa nomaiņa ar citu autobusu.

2. Veicot šī panta 1.punktā minētos pārvadājumus, autobusa vadītājam jābūt līdzi brauciena formulāram, kas satur pasažieru sarakstu, kuru pirms brauciena uzsākšanas sastādījis un apstiprinājis brauciena organizētājs.

KRAVU PĀRVADĀJUMI
6. pants
Atļaujas

1. Kravu pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, kā arī uz/no trešajām valstīm (ieskaitot braucienus bez kravas), izņemot pārvadājumus, kas minēti šī Nolīguma 7.pantā, tiek veikti ar kravas autotransporta līdzekļiem uz atļauju pamata, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu valstu kompetentās institūcijas.

2. Katram kravu pārvadājumam jāizsniedz atsevišķu atļauju, kas dod tiesības veikt vienu pārvadājumu turp un atpakaļ, ja pašā atļaujā nav norādīts citādi.

3. Šajā Nolīgumā minētos kravu pārvadājumus jāveic saskaņā ar pavadzīmēm, kuru formai jāatbilst starptautiskam paraugam.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu viena otrai nodod savstarpēji saskaņotu kravu pārvadājumu atļauju veidlapu skaitu. Uz šīm veidlapām jābūt atļauju izdevušās kompetentās institūcijas zīmogam un parakstam.

7. pants
Pārvadājumi, kas veicami bez atļaujām

1. Uzrādot dokumentus, kas apliecina pārvadājuma veidu, bez atļaujām var tikt veikti sekojošu kravu pārvadājumi:

a) kustamas mantas pārvadājumi, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvesvietu;

b) mirušo un to pīšļu pārvadājumi,

c) izstādēm un gadatirgiem paredzētu priekšmetu, iekārtu un materiālu pārvadājumi;

d) tehnisko līdzekļu, aparatūras, instrumentu, dzīvnieku, kā arī dažāda inventāra un aprīkojuma, kas paredzēts teātra, kino, sporta, muzikāliem un cirka pasākumiem, kā arī kinofilmu uzņemšanai, skaņas un televīzijas ierakstiem, pārvadājumi;

e) medicīnas iekārtu un priekšmetu, kas nepieciešami steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos, pārvadājumi;

f) pasta sūtījumu pārvadājumi;

g) pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes vai puspiekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja nepārsniedz 3,5 tonnas;

h) bojātu vai avarējušu transporta līdzekļu nomaiņai paredzētu autotransporta līdzekļu braucieni bez kravas, kā arī tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļu braucieni to vilkšanai vai remontam.

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI
8. pants
Īpaši noteikumi

1. Pārvadājumus, kas minēti šajā Nolīgumā, var veikt tikai pārvadātāji, kas saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgi veikt starptautiskus pārvadājumus.

2. Autotransporta līdzekļiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus, ir jābūt savas valsts reģistrācijas un atšķirības zīmēm.

9. pants
Apdrošināšana

Pārvadājumi uz šī Nolīguma pamata var tikt veikti, ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir veicis tā obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

10. pants
Kabotāža

Pārvadātāji nav tiesīgi veikt kabotāžas pārvadājumus, ja šim nolūkam nav saņemta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas atļauja saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

11. pants
Pārvadājumi, kam nepieciešamas speciālas atļaujas

1. Ja autotransporta līdzekļa svars, gabarīti vai ass slodze bez kravas vai ar kravu pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošās normas, pārvadātājam pārvadājuma veikšanai jāsaņem šīs valsts kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

2. Bīstamu kravu pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā tiek veikts pārvadājums, un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, uz speciālas atļaujas pamata, ko izdevusi attiecīgās valsts kompetentā institūcija.

3. Ja speciālā atļauja paredz autotransporta līdzekļa kustību pa noteiktu maršrutu, pārvadājums var tikt veikts tikai pa šo maršrutu.

4. Speciālās atļaujas esamība neizslēdz nepieciešamību pārvadājuma veikšanai saņemt šī Nolīguma 6.panta 1.punktā minēto atļauju.

12. pants
Dokumentu kontrole

1. Attiecībā uz robežkontroli, muitas un sanitāro kontroli tiek piemēroti starptautisko līgumu, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, noteikumi, bet, lemjot par jautājumiem, kas nav ietverti šajos līgumos, tiek piemēroti attiecīgās valsts nacionālie normatīvie akti.

2. Pārvadājot smagi slimus pacientus, dzīvniekus, ātrbojīgas kravas, kā arī veicot regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, robežkontrole, muitas un sanitārā kontrole tiek veikta ārpus rindas.

3. Autotransporta līdzekļu vadītājiem, kas veic šajā Nolīgumā minētos starptautiskos pārvadājumus, ir jābūt nacionālai vai starptautiskai autotransporta līdzekļa vadītāja apliecībai un nacionālajiem autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem, kuriem jāatbilst vispārpieņemtiem starptautiskiem paraugiem.

4. Atļaujām un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pārvadājumiem saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem, jāatrodas attiecīgajā autotransporta līdzeklī, un tos jāuzrāda pēc kompetentu kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

13. pants
Muitas procedūras

1. Veicot pārvadājumus uz šī Nolīguma pamata, abpusēji no muitas nodevām, nodokļiem un atļaujām ievešanai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek atbrīvoti:

a) degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs un saldēšanas iekārtu degvielas tvertnēs, kuras atbilstoši katra autotransporta līdzekļa modelim izgatavotājs ir tehnoloģiski un konstruktīvi savienojis ar dzinēja un saldēšanas iekārtas degvielas padeves sistēmu;

b) smērvielas konkrētajam pārvadājumam nepieciešamajos daudzumos;

c) rezerves daļas un instrumenti, kas paredzēti bojāta autotransporta līdzekļa, kas veic starptautiskus pārvadājumus, remontam.

2. Neizmantotās rezerves daļas jānogādā atpakaļ savas valsts teritorijā, bet nomainītās rezerves daļas jāizved no valsts vai jāiznīcina attiecīgās Līgumslēdzējas Puses muitas pārstāvju klātbūtnē.

14.pants
Nodevas un maksājumi

Pasažieru un kravu pārvadājumi, ko veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uz šī Nolīguma pamata, kā arī autotransporta līdzekļi, ar kuriem veic šos pārvadājumus, tiek abpusēji atbrīvoti no nodokļiem un nodevām, kas saistīti ar autotransporta līdzekļu valdījumu vai lietošanu, saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Minētie atbrīvojumi neattiecas uz nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem par autoceļu, tiltu un citu infrastruktūru lietošanu, kuri tiek iekasēti uz vienlīdzīgiem pamatiem.

15.pants
Kompetentās institūcijas

Šī Nolīguma noteikumu izpildi nodrošina kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija,

Tadžikistānas Republikā - Transporta un komunikāciju ministrija.

Līgumslēdzējas Puses apņemas informēt viena otru par iespējamām izmaiņām attiecīgo kompetento institūciju nosaukumos.

16.pants
Kopējā komisija

1. Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un radušos strīdus jautājumu risināšanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas no saviem pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju, kuras sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi gadā pārmaiņus abu valstu teritorijās.

2. Kopējā komisija ir tiesīga ieviest apritē dažādus starptautisko pārvadājumu atļauju veidus saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt un iesniegt priekšlikumus šī Nolīguma grozījumiem vai papildinājumiem, kas tālāk tiek virzīti apstiprināšanai saskaņā ar šī Nolīguma 21.pantu.

17.pants
Nacionālo normatīvo aktu piemērošana

1. Visos gadījumos, ko neietver šī Nolīguma noteikumi vai starptautiski līgumi, kas ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm, tiek piemēroti attiecīgās valsts nacionālie normatīvie akti.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savstarpēji apmainās ar informāciju par izmaiņām nacionālajos normatīvajos aktos, kuri ietekmē šī Nolīguma izpildi.

3. Pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu apkalpēm jāievēro tās valsts ceļu satiksmes noteikumi un tiesību normas, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

18.pants
Sankcijas

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs vai autotransporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošos nacionālos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, tās valsts kompetentā institūcija, kuras teritorijā izdarīts pārkāpums, var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt, daļēji vai pilnībā aizliegt pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

2. Tās Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi šādas sankcijas, par to jāziņo otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentajai institūcijai.

3. Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz sankcijas, ko saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums izdarīts.

19.pants
Strīdi

Strīdi starp Līgumslēdzējām Pusēm attiecībā uz šī Nolīguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu tiek izšķirti sarunu un konsultāciju ceļā.

20.pants
Nolīguma grozījumi

Pēc abpusējas vienošanās Līgumslēdzējas Puses var izdarīt grozījumus vai papildinājumus šajā Nolīgumā, ko noformē ar atsevišķu Protokolu, kurš ir neatņemama šī Nolīguma sastāvdaļa un stājas spēkā šī Nolīguma 21.pantā paredzētajā kārtībā.

21. pants
Nolīguma stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem ir paziņojušas viena otrai par katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajos normatīvajos aktos noteikto iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā.

2. Šis Nolīgums tiek slēgts uz pieciem (5) gadiem un tā darbība tiek automātiski pagarināta uz nākamajiem pieciem (5) gadiem, kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pirms Nolīguma darbības termiņa beigām pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību.

Parakstīts Dušanbe 2009.gada 11.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, tadžiku un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

Atšķirīgas šī Nolīguma noteikumu interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Satiksmes ministrs
Kaspars Gerhards

Tadžikistānas Republikas valdības vārdā
Transporta un komunikāciju ministrs
Abdurahim Ašur

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Tadžikistāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 15.01.2010.
Parakstīts:
 11.07.2009.
Parakstīšanas vieta: 
Dušanbe
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 196, 15.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
475
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"