Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"),

ievērojot divpusējo tirdznieciski ekonomisko attiecību labvēlīgu attīstību,

vēloties attīstīt automobiļu satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā caur to teritorijām,

nolūkā veicināt savstarpēji izdevīgu sadarbību,

vienojās noslēgt šo Nolīgumu.

1. pants

1. Saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem veicami regulārie un neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un kravu pārvadājumi ar automobiļiem ar piekabēm un puspiekabēm vai bez tām starp abām valstīm, tranzītā caur to teritorijām, kā arī uz trešajām valstīm.

2. Šā Nolīguma ietvaros Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas ir:

* Latvijas Republikā - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

* Kazahstānas Republikā - Kazahstānas Republikas Transporta un komunikāciju ministrija.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem organizējami, saskaņojot tos starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām, un tiek veikti, pamatojoties uz atļaujām, ko tās izdod pēc savstarpējas vienošanās.

2. Priekšlikumus šādu pārvadājumu organizēšanai Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savlaicīgi iesniedz viena otrai. Priekšlikumiem jāsatur šādas ziņas:

a) pārvadātāja (firmas) nosaukums,

b) braukšanas maršruts,

c) kustības saraksts,

d) pārvadājumu tarifs,

e) apstāšanās vietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā arī plānotais pārvadājumu veikšanas periods un regularitāte.

3. Pārvadājumu atļaujas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izdod tai maršruta daļai, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā.

3. pants

1. Pasažieru neregulāru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem starp abām valstīm vai tranzītā caur to teritorijām, izņemot šā Nolīguma 4. pantā minētos pārvadājumus, nepieciešamas Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas.

2. Lūgumu atļaujas izsniegšanai šā panta 1. punktā minētā neregulārā pasažieru pārvadājuma veikšanai pārvadātājs nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

3. Šā panta 1. punktā minētās atļaujas dod tiesības veikt tikai vienu braucienu turp un atpakaļ.

4. pants

1. Šā Nolīguma 3. panta 1. punktā minētās atļaujas nav nepieciešamas, veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem šādos gadījumos:

a) ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā tiek pārvadāta ar vienu un to pašu autobusu visa brauciena laikā, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autobuss reģistrēts;

b) ja tiek veikti neregulāri tranzīta pārvadājumi "ar slēgtām durvīm".

2. Pārvadājumu atļauja nav nepieciešama, nomainot bojātu autobusu ar citu autobusu.

3. Veicot šā panta 1. punktā minētos pārvadājumus, pie autobusa vadītāja jāatrodas pasažieru pārvadājumu brauciena formulāram, kas aizpildīts pirms brauciena uzsākšanas.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

5. pants

1. Kravu pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā caur to teritorijām, kā arī uz trešajām valstīm ar kravas automobiļiem ar vai bez piekabēm vai arī ar autovilcējiem ar puspiekabēm veicami, pamatojoties uz Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotām pārvadājumu atļaujām.

2. Katram kravu pārvadājumam nepieciešama atsevišķa atļauja, kas dod tiesības veikt vienu braucienu turp un atpakaļ.

3. Šajā Nolīgumā paredzētie kravu pārvadājumi veicami, noformējot starptautiskajiem paraugiem atbilstošas kravu pavadzīmes.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nodod viena otrai savstarpēji saskaņotu skaitu atļauju veidlapas kravu pārvadājumiem. Uz šīm veidlapām jābūt kompetentās institūcijas, kas izdevusi atļauju, parakstam un zīmogam.

6. pants

1. šā Nolīguma 5. pantā minētās atļaujas nav nepieciešamas, pārvadājot šādas kravas:

a) kustamo īpašumu pastāvīgās dzīves vietas maiņas gadījumā;

b) mirstīgās atliekas un pīšļus;

c) gadatirgiem un izstādēm paredzētus priekšmetus, iekārtas un materiālus;

d) tehniskos līdzekļus, iekārtas, dzīvniekus, kā arī jebkurus citus piederumus un inventāru, kas paredzēti sporta un izklaides pasākumiem, mūzikas ierakstiem, televīzijas raidījumu veidošanai un kinofilmu uzņemšanai;

e) pasta sūtījumus;

f) kravas, kas saistītas ar tehniskās palīdzības sniegšanu bojātiem autotransporta līdzekļiem;

g) medicīniskās iekārtas un preces, kas paredzētas ārkārtējas palīdzības sniegšanai, īpaši dabas katastrofu gadījumos;

h) kravas, kuru pārvadāšanai izmantoto kravas autotransporta līdzekļu pilna masa, ieskaitot piekabi, nepārsniedz 6 tonnas vai to celtspēja nav lielāka par 3,5 tonnām.

2. Izņēmumi, kas paredzēti šā panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktos, ir spēkā tikai tajos gadījumos, ja pārvadājamā krava tiks izvesta atpakaļ no valsts teritorijas.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7. pants

1. Ja autotransporta līdzekļa izmēri vai svars bez kravas vai ar to pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās normas, kā arī, pārvadājot kravas, kas atbilst bīstamām saskaņā ar šīs valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīviem, pārvadātājam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja .

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām atbilde uz šādas speciālas atļaujas pieprasījumu jāsniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā saņemšanas.

3. Ja šā panta 1. punktā minētajā speciālajā atļaujā paredzēta autotransporta līdzekļa kustība pa noteiktu maršrutu, tad pārvadājums jāveic pa šo maršrutu.

8. pants

1. Šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus var veikt tikai tie pārvadātāji, kuri saskaņā ar savas valsts likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem ir tiesīgi veikt starptautiskos pārvadā jumus.

2. Autotransporta līdzekļiem, ar kuriem tiek veikti šajā Nolīgumā paredzētie pārvadājumi, nepieciešamas savas valsts reģistrācijas numura un atšķirības zīmes.

9. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauta pasažieru vai kravu pārvadāšana starp punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja šim nolūkam nav saņemta attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

10. pants

Autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt savas valsts vai starptautiskai autovadītāja apliecībai un savas valsts autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem.

11. pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu vadītājiem jāievēro tās valsts tiesību normas un ceļu satiksmes noteikumi, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

12. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atbrīvo no muitas nodevām, nodokļiem un atļaujām ievest otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā:

a) degvielu, kas at rodas autotransporta līdzekļa izgatavotājas rūpnīcas paredzētajās degvielas tvertnēs, kas tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu un saldējamās iekārtas barošanas sistēmu;

b) smērvielas daudzumā, kāds nepieciešams konkrēta pārvadājuma veikšanai;

c) rezerves daļas un instrumentus, kas paredzēti starptautisko pārvadājumu veicoša, bojāta autotransporta līdzekļa remontam.

2. Neizmantotās rezerves daļas izvedamas atpakaļ, bet nomainītās detaļas jāiznīcina attiecīgās Līgumslēdzējas Puses muitas iestāžu pārstāvju klātbūtnē vai jāizved no valsts.

13. pants

1. Autotransporta līdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un ar ko saskaņā ar šo Nolīgumu veic pasažieru vai kravas pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek savstarpēji atbrīvoti no visu veidu maksājumiem, nodevām un nodokļiem, kas šajā teritorijā tiek iekasēti par transporta līdzekļu valdījumu un lietošanu, kā arī par transporta operāciju veikšanu.

2. Šā panta 1. punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksājumiem par autoceļu, tiltu un citu būvju izmantošanu, uz pievienotās vērtības nodokļiem, kā arī uz degvielas akcīzes nodokli.

14. pants

Robežas, muitas un sanitārajā kontrolē, kā arī citos jautājumos, kas nav īpaši atrunāti šajā Nolīgumā, piemēro to starptautisko līgumu prasības, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, bet, risinot jautājumus, kas nav noregulēti ar šiem līgumiem, tiek piemērotas katras Līgumslēdzējas Puses valsts nacionālo likumu un citu normatīvo aktu pra s ības.

15. pants

Ārpus kārtas tiek veikta robežas, muitas un sanitārā kontrole, pārvadājot smagi slimus cilvēkus, veicot regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kā arī, pārvadājot kravas, kas ātri bojājas, vai dzīvniekus.

16. pants

Ja vienas vai o tras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek pārkāpts kāds šā Nolīguma noteikums, tad tās valsts kompetentā institūcija, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma veic visus pasākumus un p i emēro visas sankcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu šā Nolīguma izpildi. Informācija par veiktajiem pasākumiem tiek nosūtīta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

17. pants

1. Šā Nolīguma izpildes veicināšanai un iespējamo strīdīgo jautājumu atrisināšanai Līgumslēdzējas Puses no kompetento institūciju pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju.

2. Kopējās komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

3. Kopējā komisija sastāda šā Nolīguma izpildprotokolu.

18. pants

Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un nolīgumiem.

19. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā ar datumu, kurā saņemts pēdējais paziņojums par to, ka konstitucionālās procedūras, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis Nolīgums ir spēkā vienu gadu, un turpmāk tā darbības termiņš automātiski tiek pagarināts no gada uz gadu, kamēr to nedenonsē viena Līgumslēdzēja Puse, paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tā darbības termiņa beigām.

Parakstīts Almati 1998. gada 19. maijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, kazahu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas Kazahstānas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Vilis Krištopāns, Erkin Kaliyev,
satiksmes ministrs transporta un sakaru ministrs
 
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Kazahstāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 05.05.1999.
Parakstīts:
 19.05.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Almati
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 331/332, 04.11.1998.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
450
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"