Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

vēloties veicināt draudzīgas attiecības starp abām to tautām un attīstīt abu valstu savstarpējās attiecības civilās aviācijas jomā,

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

ir vienojušās par gaisa satiksmes izveidošanu un veikšanu starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām:

1.pants

Definīcijas

Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

1) termins "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju vai jebkādu citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt jebkuru funkciju, kuru uz šā Nolīguma parakstīšanas brīdi veic minētā ministrija; un Ķīnas Tautas Republikas gadījumā - Ķīnas Civilās aviācijas Ģenerālo administrāciju vai jebkādu citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt jebkuru funkciju, kuru uz šā Nolīguma parakstīšanas brīdi veic minētā administrācija;

2) termins "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu un tā Pielikumu, kā arī jebkuru šā Nolīguma un (vai) tā Pielikuma grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar šā Nolīguma 18.pantu;

3) termins "aviokompānija" nozīmē jebkuru gaisa transporta uzņēmumu, kas piedāvā veikt vai veic starptautisko gaisa satiksmi;

4) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kas ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu;

5) termins "gaisa kuģis" nozīmē civilo gaisa kuģi;

6) termins "gaisa satiksme" nozīmē jebkuru regulāru gaisa satiksmi, kuru veic gaisa kuģis, lai publiski pārvadātu pasažierus, bagāžu, kravu vai pastu;

7) termins "starptautiskā gaisa satiksme" nozīmē gaisa satiksmi, kura šķērso vairāk nekā vienas valsts gaisa telpu;

8) termins "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" nozīmē nosēšanos nolūkā, kas nav saistīts ar pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu, vai bagāžas, kravas vai pasta iekraušanu vai izkraušanu;

9) termins "kapacitāte" nozīmē:

a) attiecībā uz gaisa kuģi - maršrutā vai tā posmā izmantojamā gaisa kuģa kravnesību,

b) attiecībā uz gaisa satiksmi - šajā satiksmē izmantojamā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar šā gaisa kuģa veiktās satiksmes biežumu attiecīgajā laika periodā kādā maršrutā vai tā posmā;

10) termins "tarifs" nozīmē pasažieru, bagāžas un kravas pārvadāšanas cenas un nosacījumus, saskaņā ar kuriem šīs cenas tiek piemērotas, ieskaitot cenas par aģentu un citiem palīgpakalpojumiem un to piemērošanas nosacījumus, bet izņemot cenas par pasta pārvadājumiem un to piemērošanas nosacījumus;

11) termins "Maršrutu saraksts" nozīmē Maršrutu sarakstu, kas pievienots šā Nolīguma Pielikumā vai tā grozījumus saskaņā ar šā Nolīguma 18.panta noteikumiem. Maršrutu saraksts veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu;

12) termins "noteiktais maršruts" nozīmē maršrutu, kas noteikts Maršrutu sarakstā.

2.pants

Tiesību piešķiršana

1. Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā noteiktās tiesības, lai dotu iespēju šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izveidot un veikt starptautisko gaisa satiksmi Pielikumā noteiktajā maršrutā (turpmāk - "Nolīgumā paredzētā satiksme").

2. Saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai, kura veic Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, tiek pieškirtas šādas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai gaisa maršrutā (maršrutos), kuru noteikušas šīs otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas;

b) nekomerciālos nolūkos apstāties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktā maršruta punktā (punktos), kuru apstiprinājušas šīs otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas;

c) apstāties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktā maršruta punktā (punktos), lai uzņemtu un izsēdinātu starptautiskās satiksmes pasažierus, iekrautu un izkrautu bagāžu, kravu un pastu, kuri tiek pārvadāti uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

3. Par vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas tiesībām otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas punktā (punktos) uzņemt gaisa kuģī un izsēdināt no tā starptautiskās satiksmes pasažierus, iekraut un izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek pārvadāti uz trešajām valstīm vai no tām, jāvienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

3.pants

Aviokompānijas nozīmēšana un pilnvarošana

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā (maršrutos), katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt vienu aviokompāniju, rakstiski paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei, kā arī anulēt vai grozīt šo nozīmējumu.

2. Reālās īpašuma tiesības uz katras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju jāsaglabā un tās efektīvā kontrole jāveic šai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilsoņiem.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai pierādījumus, ka tā spēj izpildīt nosacījumus un pienākumus, kurus šīs institūcijas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajā gaisa satiksmē.

4. Pēc šāda nozīmējuma saņemšanas otrai Līgumslēdzējai Pusei saskaņā ar šā panta 2. un 3.punktu bez kavēšanās jāizsniedz šādi nozīmētajai aviokompānijai attiecīga pārvadājumu atļauja.

5. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pēc pārvadājumu atļaujas saņemšanas no tajā noteiktās dienas var uzsākt veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar attiecīgajiem šā Nolīguma noteikumiem.

4.pants

Pārvadājumu atļaujas atsaukšana, apturēšana vai nosacījumu izpildes pieprasīšana

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt vai apturēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izsniegto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ja minētā aviokompānija izmanto šā Nolīguma 2.pantā paredzētās tiesības, jebkurā gadījumā, kad:

a) tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz minēto nozīmēto aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir otrai Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi aviokompāniju, vai tās pilsoņiem;

b) minētā nozīmētā aviokompānija nespēj izpildīt šā Nolīguma 5.pantā minētos otras Līgumslēdzējas Puses likumus un citus normatīvos aktus; vai

c) minētā nozīmētā aviokompānija citādi nespēj darboties saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem.

2. Ja nav nepieciešams nekavējoties veikt šā panta 1.punktā minēto tiesību atsaukšanu, apturēšanu vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, lai nepieļautu, ka nozīmētā aviokompānija turpina pārkāpt likumus un citus normatīvos aktus, šīs tiesības jāizmanto tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

5.pants

Likumu un normatīvo aktu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un citi normatīvie akti, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos šīs valsts teritorijā, tās atstāšanu vai satiksmi un navigāciju tajā, jāpiemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, tam ierodoties šajā teritorijā, to atstājot vai veicot satiksmi un navigāciju tajā.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un citi normatīvie akti, kuri regulē pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas vai pasta ierašanos šīs valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, likumi un normatīvie akti, kuri regulē ierašanos, atbrīvošanu no muitas nodevām, imigrāciju, kā arī pasu, muitas un karantīnas jautājumus, jāpiemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa pasažieriem, apkalpei, bagāžai, kravai vai pastam, tiem ierodoties šajā teritorijā, uzturoties tajā vai to atstājot.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai laikā, kad tā veic Nolīgumā paredzēto satiksmi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro citi šīs Līgumslēdzējas Puses attiecīgie likumi un citi normatīvie akti, kuri attiecas uz gaisa kuģi, un noteikumi, kuri attiecas uz civilo aviāciju.

4. Tiešā tranzīta pasažieri, bagāža, krava un pasts, kas neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, tiek pakļauti tikai vienkāršotai kontrolei.

6.pants

Kapacitātes noteikumi

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā (maršrutos).

2. Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai jāņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija veic tajā pašā maršrutā vai tā daļā.

3. Nolīgumā paredzētajai satiksmei, kuru veic Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, saglabājot saprātīgu noslodzes koeficientu, jānodrošina kapacitāte, kas apmierinātu pieprasījumu pēc pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām.

4. Lai vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija noteiktā maršruta punktā (punktos), kas neatrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, iekrautu un izkrautu bagāžu, kravu un pastu, jāievēro vispārējie principi, ka kapacitātei jābūt atkarīgai no:

a) pieprasījuma pēc pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās;

b) pieprasījuma pēc pārvadājumiem uz valsti vai reģionu, kas nav Līgumslēdzēja Puse, bet pār kuru teritoriju tiek veikta Nolīgumā paredzētā satiksme, ņemot vērā gaisa satiksmi, kuru veic šīs valsts vai reģiona aviokompānija (aviokompānijas);

c) pieprasījuma pēc tranzīta satiksmes.

7.pants

Komercvienošanās

1. Par kapacitāti, lidojumu biežumu un lidojumu sarakstu vienojas Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

2. Par jautājumiem, kuri attiecas uz Nolīgumā paredzētās satiksmes pakalpojumu pārdošanu, vienojas Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas un šo vienošanos apstiprina abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija var atbilstoši satiksmes prasībām iesniegt lūgumu atļaut veikt papildu lidojumu noteiktajā maršrutā. Iesniegums par šo papildu lidojumu jāiesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms paredzētā lidojuma, un lidojumu var veikt tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.

8.pants

Tarifi

1. Tarifi, kuri tiek piemēroti Nolīgumā paredzētajai satiksmei noteiktajā maršrutā, jānosaka saprātīgā apjomā, pienācīgu uzmanību veltot visiem attiecīgajiem faktoriem, tajā skaitā, pārvadājumu izmaksām, saprātīgai peļņai, satiksmes raksturojumam (piemēram, ātrumam un ērtību līmenim) un tarifiem, kuri tiek piemēroti citas aviokompānijas (aviokompāniju) satiksmei jebkurā noteiktā maršruta posmā.

2. Par šā panta 1.punktā minētajiem tarifiem vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, ja nepieciešams un iespējams, konsultējoties ar citu aviokompāniju (aviokompānijām), kas veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā. Tarifi, par kuriem šādā veidā panākta vienošanās, jāiesniedz to attiecīgajām aviācijas institūcijām ne vēlāk kā 60 dienas pirms paredzētās to ieviešanas, un šie tarifi stājas spēkā pēc tam, kad tos apstiprinājušas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Ja Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas nespēj vienoties par tarifiem, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām jānosaka tarifi konsultāciju ceļā.

4. Ja Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nespēj vienoties par kāda tām saskaņā ar šā panta 2.punktu iesniegta tarifa apstiprināšanu vai par kāda tarifa noteikšanu saskaņā ar šā panta 3.punktu, šajā jautājumā jāgriežas pie Līgumslēdzējām Pusēm, lai to izšķirtu saskaņā ar šā Nolīguma 17.panta noteikumiem.

5. Līdz jauna tarifa noteikšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem paliek spēkā jau esošie tarifi.

9.pants

Tehniskie pakalpojumi un maksājumu likmes

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei savas valsts teritorijā jānodrošina pastāvīgā lidosta (lidostas), rezerves lidosta (lidostas), aeronavigācijas iekārtas un citi ar tām saistīti pakalpojumi, tajā skaitā, sakaru, navigācijas, meteoroloģiskās un citas palīgiekārtas un pakalpojumi, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija varētu veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai par otras Līgumslēdzējas Puses lidostas un aeronavigācijas iekārtu izmantošanu jāmaksā pēc šīs Līgumslēdzējas Puses attiecīgo institūciju noteiktām taisnīgām un saprātīgām likmēm. Šīs likmes nedrīkst būt augstākas par tām, kuras par tādu pašu lidostu un aeronavigācijas iekārtu izmantošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek piemērotas jebkurai citu valstu aviokompānijai.

10.pants

Statistikas datu sniegšana

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma piegādā tām statistikas datus, kurus saprātīgā apjomā var pieprasīt, lai pārskatītu kapacitāti, kuru, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, nodrošina Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija. Šajos datos tiek iekļata visa informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu satiksmes apjomu, kuru, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, nodrošina nozīmētā aviokompānija.

11.pants

Pārstāvniecība un personāls

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem pamatiem ir tiesības atvērt pārstāvniecību noteiktā maršruta punktā (punktos), kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izvietotās pārstāvniecības personāla locekļiem jābūt vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem; par šā personāla skaitu vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas. Šim personālam jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumi un citi normatīvie akti.

3. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāsniedz palīdzība un jānodrošina iespējas otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvniecībai un tās personālam sekmīgas Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai.

4. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģu apkalpju locekļiem, kuri īsteno Nolīgumā paredzēto satiksmi, jābūt minētās Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vēlas Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai nodarbināt apkalpes locekļus, kuri ir kādas citas valsts pilsoņi, pirms tam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses piekrišana.

12.pants

Muitas nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, minētais gaisa kuģis un tā parastais aprīkojums, rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), degviela, eļļa (tajā skaitā hidrauliskie šķidrumi, smērvielas) un gaisa kuģa krājumi (tajā skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tiek savstarpēji atbrīvoti no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, ja šis aprīkojums un lietas paliek gaisa kuģī līdz to aizvešanai.

2. No visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot maksu par attiecīgiem pakalpojumiem, tiek savstarpēji atbrīvoti:

a) parastais aprīkojums, rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), degviela, eļļa (tajā skaitā hidrauliskie šķidrumi, smērvielas) un gaisa kuģa krājumi (tajā skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kuri ievesti otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kurus paredzēts izmantot Nolīgumā paredzētajā satiksmē, ko veic nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, pat ja šis aprīkojums un lietas tiek izmantotas lidojuma daļā pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

b) rezerves daļas (tajā skaitā dzinēji), kas ievestas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu gaisa kuģa, kuru nozīmētā aviokompānija izmanto Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai, tehnisko apkopi vai remontu.

3. Šā panta 1. un 2.punktā minētais aprīkojums un lietas ar otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu var tikt izkrautas šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Šis aprīkojums un lietas jāuzglabā otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju uzraudzībā vai kontrolē līdz to aizvešanai vai citādai izvietošanai saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses muitas noteikumiem.

4. Izņēmumi, kas paredzēti šā panta 1. un 2.punkta noteikumos, izmantojami arī gadījumos, kad vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ir noslēgusi līgumu ar citu aviokompāniju (aviokompānijām), kas tāpat izmanto šos izņēmumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, par šā panta 1. un 2.punktā minētā aprīkojuma un lietu īrēšanu vai nodošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

5. Iespiestu biļešu krājumi, gaisa pārvadājumu pavadzīmes un reklāmas materiāli, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek savstarpēji atbrīvoti no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem.

6. Tiešā tranzīta bagāža, krava un pasts tiek savstarpēji atbrīvots no visām muitas nodevām, nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot atbilstošu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

13.pants

Ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem pamatiem ir tiesības pārsūtīt ienākumus, kurus tā ieguvusi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uz savas valsts teritoriju.

2. Minēto ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana tiek veikta konvertējamā valūtā atbilstoši dominējošajam valūtas maiņas kursam pārsūtīšanas dienā.

3. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāatvieglo tās teritorijā gūto ienākumu konvertēšana un pārsūtīšana, kuru veic otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija, un nekavējoties jāpalīdz minētajai aviokompānijai nokārtot attiecīgās formalitātes.

14.pants

Aviācijas drošība

1. Līgumslēdzējas Puses no jauna apliecina, ka to saistības vienai pret otru aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu. Līgumslēdzējām Pusēm jārīkojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14.septembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, un Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai novērstu gaisa kuģa nelikumīgu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret šā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējām Pusēm to savstarpējās attiecībās jārīkojas saskaņā ar aviācijas drošības standartiem un ieteicamo praksi, kuru ieviesusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kura iekļauta Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos, ciktāl šie standarti un ieteicamā prakse ir piemērojama Līgumslēdzējām Pusēm. Tām jāpieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti un gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai pastāvīgā atrašanās vieta ir to teritorijā, un to teritorijā esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar šiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Abas Līgumslēdzējas Puses piekrīt, ka minēto gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot aviācijas drošības noteikumus, kurus otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šā panta 3.punktu pieprasa ievērot, ierodoties šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Abām Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina, lai to teritorijā efektīvi tiktu veikti atbilstoši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt gaisa kuģa drošību pirms iekāpšanas vai iekraušanas un tās laikā un pārbaudīt pasažierus, apkalpi, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms iekāpšanas vai iekraušanas. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ar sapratni jāuztver katrs otras Līgumslēdzējas Puses lūgums veikt saprātīgus īpašus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

5. Ja notiek gaisa kuģa nelikumīgas sagrābšanas incidents vai ir tā draudi, vai tiek veikta cita nelikumīga darbība, kas apdraud minētā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību, katrai Līgumslēdzējai Pusei jāpalīdz otrai Līgumslēdzējai Pusei, atvieglojot sazināšanos un veicot citus attiecīgus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šo incidentu vai tā draudus.

15.pants

Apliecību un licenču atzīšana

Katra Līgumslēdzēja Puse atzīst par derīgām lidojumu derīguma apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras otra Līgumslēdzēja Puse izsniegusi vai atzinusi par derīgām Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai noteiktajos maršrutos, ja šo apliecību un licenču standarti atbilst standartiem, kurus periodiski nosaka saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju vai kuri nav zemāki par šādi noteiktajiem minimālajiem standartiem.

16.pants

Konsultācijas

1. Līgumslēdzējām Pusēm ciešas sadarbības garā un sniedzot savstarpēju atbalstu, jānodrošina pareiza šā Nolīguma īstenošana un apmierinoša tā noteikumu piemērošana. Šajā nolūkā Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas periodiski savstarpēji konsultējas.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par šo Nolīgumu ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Šīm konsultācijām jāsākas, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 60 dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi pieprasījumu pēc konsultācijām, ja nav bijusi vienošanās par ko citu.

17.pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šā Nolīguma iztulkošanu vai īstenošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām vispirms cenšas strīdu izšķirt sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nespēj izšķirt minēto strīdu, Līgumslēdzējām Pusēm šis strīds jāizšķir diplomātiskā ceļā.

18.pants

Grozījumi un papildinājumi

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šā Nolīguma vai tā Pielikuma noteikumu, tā jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi, un šīm konsultācijām, kuras var notikt pārrunu vai sarakstes veidā, jāsākas 90 dienu laikā pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi pieprasījumu, ja abas Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par šā perioda pagarināšanu.

2. Šā panta 1.punktā minētās konsultācijas var organizēt arī abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

3. Jebkuri šā Nolīguma vai Pielikuma grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas, kas tiek veikta pa diplomātiskiem kanāliem, apmainoties ar notām.

19.pants

Nolīguma darbības izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pa diplomātiskiem kanāliem paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu izbeigt šā Nolīguma darbību. Šā Nolīguma darbība jāuzskata par izbeigtu pēc 12 mēnešiem no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu par Nolīguma darbības izbeigšanu, ja šis paziņojums pēc Līgumslēdzēju Pušu savstarpējas vienošanās nav atsaukts pirms minētā termiņa beigām.

20.pants

Reģistrēšana

Šis Nolīgums un jebkurš tā grozījums jāreģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

21.pants

Virsraksti

Šā Nolīguma katra panta virsraksts ir paredzēts tikai atsaukšanās un ērtības nolūkiem un nekādā ziņā nedefinē, neierobežo vai neapraksta šā Nolīguma noteikumu sfēru vai nolūku.

22.pants

Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņojušas viena otrai, ka izpildītas visas nepieciešamās procedūras, lai Nolīgums stātos spēkā.

TO APLIECINOT, savu valstu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

PARAKSTĪTS Rīgā 1999.gada 4.martā divos oriģināleksemplāros latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visi trīs teksti ir autentiski. Ja rodas domstarpības par šā Nolīguma iztulkošanu un piemērošanu, priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā: A.Gorbunovs Satiksmes ministrs

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā:  Vu Ji (Wu Yi)

 

 

Pielikums

MARŠRUTU SARAKSTS

1. Nolīgumā paredzētās satiksmes maršruts, kurā lidojumus abos virzienos veic Latvijas Republikas valdības nozīmētā aviokompānija:

Punkti Latvijā -

- viens starppunkts,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- Beidžina vai cits punkts Ķīnā,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- viens punkts aiz Ķīnas robežām,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk.

2. Nolīgumā paredzētās satiksmes maršruts, pa kuru lidojumus abos virzienos veic Ķīnas Tautas Republikas valdības nozīmētā aviokompānija:

Punkti Ķīnā -

- viens starppunkts,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- Rīga vai cits punkts Latvijā,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk -

- viens punkts aiz Latvijas robežām,

par kuru Līgumslēdzējas Puses vienosies vēlāk.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pēc tās ieskatiem vienā vai visos lidojumos var izlaist jebkuru noteiktā maršruta punktu ar noteikumu, ka Nolīgumā paredzētā satiksme sākas un beidzas aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Ķīna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.02.2000.
Parakstīts:
 04.03.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 197, 17.06.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
413
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"