Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības

nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Kipras Republikas valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants

Darbības sfēra un pielietojums

Šī Nolīguma noteikumi attiecas uz pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem starp Latvijas Republikas un Kipras Republikas teritorijām, tranzītā cauri tām, kā arī uz un no trešajām valstīm ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2.pants

Definīcijas

Šī Nolīguma ietvaros:

a) "pārvadātājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura Latvijas Republikā vai Kipras Republikā saskaņā ar savas valsts likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt pasažieru vai kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām;

b) "autotransporta līdzeklis" ir:

* pasažieru pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kurā ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, vadītāja vietu neskaitot; termins ietver arī piekabi, kas savienota ar pasažieru autotransporta līdzekli pasažieru bagāžas pārvadāšanai;

* kravas pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas konstruēts kravu pārvadāšanai pa autoceļiem; termins ietver arī piekabi, kas savienota ar autotransporta līdzekli un puspiekabi, kuru velk vilcējs, neatkarīgi no tās reģistrācijas vietas.

3.pants

Kompetentās institūcijas

1. Kompetentās institūcijas šī Nolīguma izpildei ir:

* Latvijas Republikā: Satiksmes ministrija;

* Kipras Republikā: Komunikāciju un darba ministrija.

2. Ja tiek mainīta kāda no šī panta 1.punktā nosauktajām kompetentajām institūcijām, jaunās institūcijas nosaukums jāpaziņo otrai Līgumslēdzējas Pusei pa diplomātiskiem kanāliem.

4.pants

Apvienotā komiteja

Lai nodrošinātu šī Nolīguma efektīvu izpildi un apspriestu jebkādus ar to saistītos jautājumus, tiek izveidota Apvienotā komiteja, kurā ietilpst Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izvēlēti valdību pārstāvji un eksperti. Apvienotā komiteja satiekas pēc vienas vai otras kompetentās institūcijas lūguma abām pusēm pieņemamā laikā.

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5.pants

Atļauju režīms

Visiem pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām, izņemot 7.pantā minētos, nepieciešamas atļaujas.

6.pants

Regulāri pārvadājumi

1. " Regulāri pārvadājumi " ir pasažieru pārvadājumi ar noteiktu kustības biežumu noteiktos maršrutos, kuru laikā pasažieri var iekāpt vai izkāpt no autobusa iepriekš noteiktās pieturvietās.

2. Regulāros pārvadājumus starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām savstarpēji apstiprina Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

3. Katra kompetentā institūcija izdod atļauju tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

4. Kompetentās institūcijas savstarpēji vienojas par atļaujas izsniegšanas nosacījumiem - par tās derīguma termiņu, pārvadājumu veikšanas biežumu, autobusu kustības sarakstu, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar vienmērīgu un efektīvu regulāru pārvadājumu nodrošināšanu.

5. Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentajai institūcijai, kura to var apstiprināt vai noraidīt. Ja iesniegums nerada iebildumus, minētā kompetentā institūcija to nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, pievienojot visus dokumentus, kas nepieciešami tā apstiprināšanai vai noraidīšanai.

6. Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas satur nepieciešamo informāciju (paredzamo kustības sarakstu un braukšanas maršrutu, laika periodu, kurā pārvadājumi tiks veikti gada laikā, un datumu, kad paredzēts uzsākt pārvadājumus). Kompetentās institūcijas var pieprasīt sniegt tām nepieciešamo papildus informāciju.

7.pants

Neregulāri pārvadājumi

1. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem atļauja nav nepieciešama. Pārvadājums uzskatāms par neregulāru, ja vienas un tās pašas personas pārvadā ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli:

a) turp un atpakaļ braucienā, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts; vai

b) braucienā, kas sākas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar nosacījumu, ka autotransporta līdzeklis atgriežas valstī, kurā tas reģistrēts, bez pasažieriem, ja vien nav saņemta cita atļauja; vai

c) braucot bez pasažieriem uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, lai uz Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, atvestu atpakaļ pasažierus, kuri iepriekš tika turp aizvesti saskaņā ar šī panta b) apakšpunkta nosacījumiem; vai

d) neregulāros tranzīta pārvadājumos.

2. Katram neregulāram pārvadājumam tiek noformēts dokuments, par kura paraugu vienojas Apvienotā komiteja. Tas jāsagatavo pirms brauciena uzsākšanas un to apstiprina pārvadājuma organizētājs. Šim dokumentam jāatrodas autotransporta līdzeklī un vienmēr jābūt pieejamam pārbaudes laikā.

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

8.pants

Atļauju režīms

1. Pārvadātāji, kuri vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valstī ir tiesīgi veikt starptautiskos kravu pārvadājumus ar autotransportu, bez īpašas atļaujas drīkst veikt šādus pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām.

2. Lai veiktu pārvadājumus no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz kādu trešo valsti vai otrādi, jebkuras Līgumslēdzējas Puses starptautiskajam pārvadātājam nepieciešama otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja, turklāt:

a) atļauja dod tiesības veikt tikai vienu turp un atpakaļ braucienu;

b) par apmaināmo atļauju skaitu vienojas Apvienotā komiteja;

c) Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nosūta viena otrai tādu atļauju skaitu, par kādu panākta vienošanās atbilstoši šī punkta b) apakšpunkta nosacījumiem.

IV. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

9.pants

Kabotāža

Jebkuras Līgumslēdzējas Puses starptautiskais pārvadātājs nedrīkst veikt pārvadājumus starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja šīs otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija šim nolūkam nav izdevusi īpašu atļauju.

10.pants

Autotransporta līdzekļu svars un izmēri

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas noteiktas savas valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem, iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro šīs valsts likumi un noteikumi, kas nosaka autotransporta līdzekļu svaru un izmērus. Ja izmantojamā autotransporta līdzekļa svars un/vai izmēri pārsniedz pieļaujamās normas, kas noteiktas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā paredzēts veikt pārvadājumu, pārvadātājam iepriekš jāsaņem šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

11.pants

Nodokļi un maksājumi

1. Jebkuras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, ko šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā iekasē par autotransporta līdzekļu izmantošanu vai īpašumu.

2. Šajā pantā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksājumiem par atsevišķu tiltu, tuneļu vai ceļa posmu izmantošanu, pievienotās vērtības nodokli, kā arī muitas un akcīzes nodokli degvielai, izņemot to degvielas daudzumu, kas atrodas iebraucošu autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs.

12.pants

Autotransporta līdzekļa remontam

paredzēto rezerves daļu ievešana

Rezerves daļas, kas paredzētas vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā jau iebraukuša autotransporta līdzekļa remontam, tiek uz noteiktu laiku atbrīvotas no ievedmuitas un citiem nodokļiem, un uz tām neattiecas ievešanas aizliegumi un ierobežojumi. Nomainītās detaļas jāizved atpakaļ vai jāiznīcina muitas darbinieku kontrolē un uzraudzībā.

13.pants

Nacionālā likumdošana

Visos gadījumos, kas nav paredzēti šajā Nolīgumā vai starptautiskās konvencijās vai līgumos, kuru dalībnieces ir abas valstis, jebkuras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu vadītājiem, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro šīs valsts likumi un noteikumi.

14.pants

Šī Nolīguma noteikumu pārkāpumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pārkāpis kādu šī Nolīguma noteikumu, tad tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums noticis, var, neierobežojot jebkādas savas valsts teritorijā piemērojamās likumīgās sankcijas, informēt pirmo Līgumslēdzēju Pusi par pārkāpuma apstākļiem. Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums noticis, var pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai:

a) izteikt pārvadātājam brīdinājumu kopā ar paziņojumu, ka nākamajam pārkāpumam var sekot aizliegums viņa autotransporta līdzekļiem iebraukt tās teritorijā uz laiku, kādu var noteikt šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija saskaņā ar savas valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem; vai

b) paziņot pārvadātājam, ka viņa autotransporta līdzekļiem aizliegts uz laiku vai pavisam iebraukt šīs valsts teritorijā saskaņā ar tās likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, saņemot šādu prasību no otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, tā jāizpilda un, cik ātri vien iespējams, jāinformē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija par veiktajiem pasākumiem.

15.pants

Grozījumi

Par jebkuriem grozījumiem šajā Nolīgumā Līgumslēdzējas Puses vienojas rakstiski un tie stājas spēkā saskaņā ar 16.pantā noteikto procedūru.

16.pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Nolīgums stājas spēkā 30.dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais no diviem paziņojumiem, kas apliecina, ka Nolīgums apstiprināts saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu konstitucionālajām prasībām.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tā darbību var pārtraukt jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm, pa diplomātiskiem kanāliem rakstiski paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei. Nolīgums zaudē savu spēku pēc sešiem mēnešiem kopš šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

PARAKSTĪTS Nikosijā 2000.gada 15.decembrī divos eksemplāros latviešu, grieķu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas Nolīguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā: Anatolijs Gorbunovs, satiksmes ministrs

Kipras Republikas valdības vārdā: Averof Neophytou, Komunikāciju un darba ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Kipra
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 05.08.2001.
Parakstīts:
 15.12.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Nikosija
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 100, 28.06.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
395
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"