Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"), balstoties uz savstarpējas sadarbības principiem un abpusējo ieinteresētību, lai liberalizētu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu un veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants

Termini

1. "Sava valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā pārvadātājs un transporta līdzeklis ir reģistrēts.

2. "Otra valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis tiek izmantots, veicot pārvadājumus, bet nav tajā reģistrēts.

3. "Pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikā vai Gruzijā un saskaņā ar spēkā esošiem nacionāliem likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

4. "Transporta līdzeklis":

* pasažieru pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

* kravu pārvadājumos - jebkurš, vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Nolīgumā jēdziens attiecas arī uz jebkuru ar autotransporta līdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no tās reģistrācijas vietas, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju.

5. "Atļauja" - dokuments, kas dod pārvadātājam tiesības veikt pārvadājumus šī Nolīguma ietvaros.

6. "Tranzīts" - pasažieru (bez pasažieru uzņemšanas vai izsēdināšanas) vai kravu (bez iekraušanas vai izkraušanas) pārvadāšana, ko veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs cauri otras valsts teritorijai.

7. "Kvota" - atļauju skaits, par ko vienojas saskaņā ar šī Nolīguma 4.pantu izveidotā Apvienotā komiteja un ar kurām katru gadu apmainās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

8. "Kabotāža" - pasažieru vai kravu pārvadāšana ar vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem starp diviem punktiem otras valsts teritorijā.

2.pants

Darbības sfēra

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš saskaņā ar savas valsts nacionālo likumdošanu ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām uz otras valsts teritoriju, no tās vai tranzītā cauri tai.

3.pants

Atbilstība valsts likumdošanai

un dokumentu atzīšana

1. Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to autotransporta līdzekļu apkalpēm jāievēro tur spēkā esošie nacionālie likumi un noteikumi.

2. Veicot pārvadājumus šī Nolīguma ietvaros, pie transporta līdzekļa vadītāja jāatrodas derīgai savas valsts vai starptautiskajai autovadītāja apliecībai, transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem un uz transporta līdzekļa jābūt savas valsts atšķirības zīmei.

4.pants

Apvienotā komiteja

un kompetentās institūcijas

1. Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi, Līgumslēdzējas Puses izveido Apvienoto komiteju, kurā ietilpst Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izvirzīti pārstāvji.

2. Apvienotā komiteja satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, kas tiek rīkotas pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vismaz reizi gadā.

3. Apvienotā komiteja risina jebkuru ar šī Nolīguma izpratni vai piemērošanu saistītu jautājumu.

4. Šā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

* Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

* Gruzijā - Transporta ministrija.

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5.pants

Atļaujas

Visiem pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām un tranzītā cauri tām, izņemot 7.panta 2.punktā minētos, nepieciešama atbilstoša otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

6.pants

Regulārie un sistemātiskie

turp un atpakaļ pārvadājumi

1. Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām tiek veikti, par to iepriekš savstarpēji vienojoties šo valstu kompetentajām institūcijām.

2. Jēdziens "regulārie pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem un tarifiem noteiktos maršrutos, kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās. Šie regulārie pārvadājumi organizējami, balstoties uz partnerības principu. Katras valsts kompetentā institūcija izdod pārvadājumu atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

3. Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir pārvadājumi, kurus veicot iepriekš izveidotas pasažieru grupas atkārtotu turp un atpakaļ braucienu laikā tiek pārvadātas no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu.

Katra pasažieru grupa, ko veido pasažieri, kas veikuši braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā.

4. Lai saņemtu atļauju regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem, pārvadātājs adresē atbilstošu pieteikumu savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta otras valsts kompetentajai institūcijai rekomendāciju un nepieciešamos dokumentus.

5. Apvienotā komiteja:

a) nosaka kārtību un prasības, kas jāizpilda, iesniedzot pieteikumus, kā arī saskaņā ar šī panta 4.punktu nosūtāmo dokumentu sarakstu;

b) nosaka prasības, kādām jāatbilst brauciena sākuma vietai un galapunktam sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos.

7.pants

Neregulārie pārvadājumi

1. Neregulārie pārvadājumi ir tādi pārvadājumi, kas neatbilst šī Līguma 6.pantā noteiktajiem regulāro pārvadājumu un sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu terminiem.

2. Šādiem neregulāriem pārvadājumiem, ko veic ar vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, nav nepieciešama pārvadājumu atļauja otras valsts teritorijā:

a) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu transporta līdzekli visa brauciena laikā pārvadā vienu un to pašu pasažieru grupu un atved to atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) pārvadājumiem, kad turpbrauciens tiek veikts ar pasažieriem un atpakaļbrauciens bez pasažieriem;

c) pārvadājumiem, kad turpbrauciens tiek veikts bez pasažieriem, bet atpakaļbraucienā tiek vesti pasažieri, turklāt:

* pasažieru grupa ir izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu pirms viņu ierašanās tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur tie tiek uzņemti atvešanai uz savu valsti;

* pasažierus tas pats pārvadātājs iepriekš ir atvedis uz tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kur tos atkal uzņem atvešanai uz savas valsts teritoriju;

d) tranzīta braucieniem, kurus veic, izpildot a), b) vai c) apakšpunktā minētos pārvadājumus;

e) braucienam ar autobusu, kas nosūtīts nomainīt bojātu autobusu.

3. Transporta līdzekļos, ar kuriem veic 2.punktā minētos pārvadājumus, jāatrodas pilnībā aizpildītam pasažieru sarakstu saturošam dokumentam, ko parakstījis pārvadātājs un apzīmogojusi kompetenta muitas institūcija.

4. Dokuments aizpildāms pārvadātājam atrodoties savā valstī un visa brauciena laikā tam jāatrodas tajā transporta līdzeklī, uz ko tas attiecas, un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

5. Visiem citiem pārvadājumu veidiem, kas nav minēti 6.pantā un 7.panta 2.punktā, nepieciešamas atļaujas, ko saskaņā ar nacionālajiem likumiem un noteikumiem izsniedz otras valsts kompetentā institūcija.

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

8.pants

Atļauju režīms

1. Ja vien Apvienotā komiteja nav pieņēmusi citu lēmumu, pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī tranzītā cauri tām, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotās atļaujas.

2. Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp otras valsts un kādas trešās valsts teritorijām tikai tad, ja viņi iepriekš ir saņēmuši otras valsts kompetentās institūcijas izdotas speciālas atļaujas.

3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transporta līdzeklī un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem kopīgi noteiktās kvotas ietvaros.

9.pants

Pārvadājumi, kuriem atļauja nav vajadzīga

1. Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) kravu pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja mainīts lidojuma maršruts;

c) bojātu vai avarējušu transporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības transporta līdzekļiem;

d) transporta līdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

e) okeānu kuģiem un lidmašīnām paredzētu rezerves daļu un pārtikas krājumu pārvadāšanai;

f) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

g) izstādēm un gadatirgiem paredzētu eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

h) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām un cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

i) bēru pārvadājumiem;

j) pasta pārvadājumiem kā sabiedriskam pakalpojumam;

k) tikko pirkta transporta līdzekļa pirmajam braucienam bez kravas;

l) pārceļotāju mantu pārvadāšanai, dzīvesvietas maiņas gadījumā;

2. Apvienotā komiteja ir tiesīga izmainīt šī panta 1.punktā minēto, no atļauju režīma atbrīvoto pārvadājumu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transporta līdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

IV. CITI NOTEIKUMI

10.pants

Kabotāža

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā.

11.pants

Pārkāpumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tā transporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošo likumdošanu vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, transporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentā institūcija pēc otras valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

2. Kompetentā institūcija, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to ziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

3. Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas tiesiskas sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums noticis.

12.pants

Nodokļi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transporta līdzekļi, ar kuriem atbilstoši šim Nolīgumam veic kravu pārvadājumus kvotas ietvaros, šī Nolīguma 9.pantā minētos pārvadājumu veidus un regulārus pasažieru pārvadājumus, otrā valstī tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transporta līdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā, ja vien Apvienotā komiteja nav pieņēmusi citu lēmumu.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Attiecībā uz šī panta 1.punktā minētajiem transporta līdzekļiem, no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) transporta līdzekļi;

b) smērvielas un degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs un saldēšanas iekārtu degvielas tvertnēs;

c) rezerves daļas, ko ieved otras valsts teritorijā bojāta transporta līdzekļa remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas dienestu uzraudzībā.

13.pants

Bīstamās kravas

Veicot bīstamu kravu starptautiskos pārvadājumus, pārvadātajiem, reģistrētiem jebkurā no abu valstu teritorijām, jāizpilda Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības.

14.pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz transporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savas valsts teritorijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem.

2. Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transporta līdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja. Pārvadātājam jāievēro visas šajā atļaujā noteiktās prasības.

15.pants

Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē abu valstu tiesības vai pienākumus, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, nolīgumiem un noteikumiem, kuri tām ir saistoši.

16.pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Nolīgums stājas spēkā ar pēdējās diplomātiskās notas, ar kuru Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai par attiecīgo konstitucionālo prasību izpildi, datumu.

2. Šis Nolīgums paliek spēkā, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi notu par Nolīguma darbības pārtraukšanu.

PARAKSTĪTS Tbilisi 2000.gada "5."jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, gruzīnu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Gruzijas

valdības vārdā: valdības vārdā:

Indulis Bērziņš, Iraklijs Memagaršvili

ārlietu ministrs ārlietu ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Gruzija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 28.10.2005.
Parakstīts:
 05.07.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Tbilisi
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 355/357, 11.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
38
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"