Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgums par gaisa satiksmi

Latvijas Republikas Valdība un Izraēlas Valsts Valdība,

turpmāk dēvētas "Līgumslēdzējas Puses",

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces, un

atzīstot gaisa satiksmes nozīmi abu valstu tautu draudzīgu attiecību, saprašanās un sadarbības veidošanā un uzturēšanā un,

vēloties veicināt gaisa satiksmes attīstību starp Latviju un Izraēlu un turpināt visu iespējamo starptautisko sadarbību šajā jomā, un vēloties noslēgt līgumu par gaisa satiksmi starp savām teritorijām,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

TERMINI

Līgumu tulkojot un piemērojot, ja vien tajā nav paredzēts citādi:

(a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā un ietver sevī pielikumus, kuri pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90. pantu, pielikumu vai Konvencijas grozījumus, kuri izdarīti saskaņā ar 90. un 94. pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi attiecas uz Līgumslēdzējām Pusēm vai Līgumslēdzējas Puses tos ratificējušas;

(b) termins "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministru un Izraēlas Valsts gadījumā - transporta ministru, vai abos gadījumos jebkuru personu vai institūciju, kas ir pienācīgi pilnvarota veikt minēto institūciju funkcijas;

(c) ar terminu "nozīmētā aviokompānija" jāsaprot katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānija, kas saskaņā ar šī Līguma 3. pantu nozīmēta Līguma pielikumā paredzētās satiksmes veikšanai;

(d) terminiem "teritorija", "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 2. un 96. pantā paredzētā nozīme;

(e) termins "Līgums" nozīmē šo līgumu, tā pielikumus un grozījumus;

(f) termins "pielikums" nozīmē šī Līguma pielikumu vai tā grozījumus, kuri izdarīti saskaņā ar šī Līguma 17. panta 2. punkta noteikumiem;

(g) termins "noteiktie maršruti" nozīmē maršrutus, kuri paredzēti vai kuri jāparedz Līguma pielikumā;

(h) termins "Līgumā paredzētā satiksme" nozīmē starptautisko gaisa satiksmi, kuru gaisa kuģi veic, lai apmierinātu sabiedrības pieprasījumu pēc pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem maršrutos, kas noteikti saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;

(i) termins "tarifs" nozīmē cenas, kas jāmaksā par pasažieru, bagāžas un kravas pārvadāšanu, un nosacījumus, kādos šīs cenas piemērojamas, ieskaitot cenas un nosacījumus, kas attiecas uz aģentūru un citiem blakus pakalpojumiem, bet neieskaitot atlīdzību vai nosacījumus, kas attiecas uz pasta pārvadājumiem;

(j) termins "kapacitāte" attiecībā uz Līgumā paredzēto satiksmi nozīmē šīs satiksmes veikšanai izmantojamā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar lidojumu biežumu noteiktā laika periodā un noteiktā maršrutā vai tā posmā.

2. pants

TIESĪBAS VEIKT SATIKSMI

1. Lai nodibinātu un veiktu regulāru starptautisko gaisa satiksmi maršrutos, kas noteikti pievienotajā pielikumā, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Līgumā paredzētās tiesības.

2. Ja šajā Līgumā vai tā pielikumā nav noteikts citādi, tad katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai, veicot Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, ir sekojošas tiesības:

(a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

(b) apstāties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos;

(c) otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā šī Līguma pielikumā paredzētajos punktos uzņemt vai izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut kravu un pastu, kas tiek pārvadāts uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās.

3. Nekas šajā pantā nepiešķir vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai tiesības otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā uzņemt pasažierus, iekraut kravu vai pastu, kuru galapunkts ir vēl kāds punkts otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai to pārvadātu par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata.

4. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviokompānijas, kuras nav nozīmētas saskaņā ar šī Līguma 3. pantu, pēc pienācīgas atļaujas saņemšanas no otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām tāpat drīkst izmantot šī panta 1.punkta (a) un (b) apakšpunktos paredzētās tiesības.

3. pants

AVIOKOMPĀNIJAS NOZĪMĒŠANA UN EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

1. Lai noteiktajos maršrutos starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām veiktu Līgumā paredzēto satiksmi, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstiski nozīmēt vienu aviokompāniju.

2. Saņemot šādu nozīmējumu, otrai Līgumslēdzējai Pusei saskaņā ar šī panta 3. un 4. punktu nekavējoties jāizsniedz nozīmētajai aviokompānijai attiecīga ekspluatācijas atļauja.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija izpilda likumus un noteikumus, kurus saskaņā ar Konvencijas prasībām šīs institūcijas parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajiem pārvadājumiem.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nepiešķirt šī panta 2. punktā minēto ekspluatācijas atļauju vai pieprasīt, lai nozīmētā aviokompānija, izmantojot šī Līguma 2. pantā paredzētās tiesības, izpilda nosacījumus, kurus šī Līgumslēdzēja Puse uzskata par nepieciešamiem gadījumos, kad minētā Līgumslēdzēja Puse nav pārliecināta, ka reālā īpašuma tiesības un kontrole pār aviokompāniju ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi aviokompāniju, vai tās pilsoņiem.

5. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija jebkurā laikā drīkst sākt Līgumā paredzēto satiksmi, ja attiecībā uz šo satiksmi ir stājies spēkā saskaņā ar šī Līguma 6. pantu noteiktais tarifs.

4. pants

EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJAS ATSAUKŠANA VAI APTURĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ekspluatācijas atļauju vai apturēt šī Līguma 2. pantā paredzēto tiesību izmantošanu, vai pieprasīt tādu nosacījumu izpildi, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai izmantotu šīs tiesības:

(a) gadījumos, kad reālā īpašuma tiesības un kontrole pār aviokompāniju nav tai Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, vai šīs Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem, vai

(b) gadījumos, kad šī aviokompānija nespēj izpildīt otras Līgumslēdzējas Puses, kas piešķir šīs tiesības, likumu un noteikumu prasības, vai

(c) jebkuros citos gadījumos, kad aviokompānija nespēj veikt Līgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar šajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Ja vien šī panta 1. punktā minētā tūlītējā atsaukšana, apturēšana vai saistību uzlikšana nav absolūti nepieciešama, lai novērstu tālāku likumu un noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības var tikt izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

5. pants

ATBRĪVOŠANA NO MUITAS UN NODOKĻIEM

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei uz savstarpējiem pamatiem savas valsts likumdošanā maksimāli pieļaujamā apjomā jāatbrīvo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija no importa ierobežojumiem, muitas nodokļiem, akcīzes nodokļiem, inspekcijas maksājumiem un citiem valsts nodokļiem un maksājumiem par krājumiem, tai skaitā degvielu, smērvielām, kā arī iekārtām, gaisa kuģa aprīkojumu, gaisa kuģa krājumiem un pārtikas produktiem (tai skaitā tabakas izstrādājumiem, liķieriem, citiem dzērieniem un produktiem, kurus lidojuma laikā ierobežotā daudzumā paredzēts pārdot pasažieriem), kā arī citām vielām un priekšmetiem, kuras paredzēts izmantot vienīgi šīs Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa, kas veic Līgumā paredzēto satiksmi, ekspluatācijai vai apkopei, iespiesto biļešu krājumus, gaisa pārvadājumu pavadzīmes, jebkurus iespiestus materiālus, uz kuriem atveidota aviokompānijas emblēma, un reklāmas materiālus, kurus nozīmētā aviokompānija izplata bez maksas.

2. Atbrīvojumi, kurus piešķir saskaņā ar šo pantu, attiecas uz šī panta 1.punktā minētajiem priekšmetiem, vielām un produktiem:

(a) kurus viena Līgumslēdzēja Puse ieved otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ar savas nozīmētās aviokompānijas palīdzību vai tās uzdevumā;

(b) kuri paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vai to atstājot;

(c) kuri uzņemti vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā un kurus paredzēts izmantot Līgumā paredzētās satiksmes veikšanai;

neatkarīgi no tā, vai šādi priekšmeti, vielas un produkti pilnīgi vai daļēji tiek izlietoti tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kura nosaka atbrīvošanu no nodokļiem gadījumā, ja šie priekšmeti, vielas un produkti netiek atsavināti minētās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

(a), (b) un (c) apakšpunktos minētie priekšmeti, vielas un produkti var tikt uzglabāti muitas uzraudzībā vai kontrolē.

3. Gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli un krājumi, kas parasti atrodas katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģos, var tikt izkrauti otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tikai ar šīs valsts muitas atļauju. Šādā gadījumā tos var nodot muitas uzraudzībā līdz brīdim, kad saskaņā ar muitas noteikumiem tie tiek izvesti vai citādi izlietoti.

4. Šī panta 1. punktā paredzētie atbrīvojumi ir spēkā arī tad, ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai ir vienošanās par šī panta 1. punktā minēto priekšmetu, vielu vai produktu aizdošanu vai pārvietošanu uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju, ja šai aviokompānijai otra Līgumslēdzēja Puse ir piešķīrusi līdzīgus atbrīvojumus.

6. pants

TARIFI

1. Tarifiem, kurus pieprasa vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānija par pārvadājumiem uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās, jābūt noteiktiem pieņemamā līmenī, veltot pienācīgu uzmanību visiem attiecīgajiem faktoriem, to skaitā ekspluatācijas izmaksām, citu aviokompāniju pieņemamai peļņai un tarifiem. Līgumslēdzējas Puses uzskatīs par nepieņemamiem tarifus, kuriem ir iedzīvošanās raksturs, vai kuri ir diskriminējoši, nesamērīgi augsti vai ierobežojoši sakarā ar vadošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai mākslīgi pazemināti sakarā ar tiešām vai netiešām valdības subsīdijām vai pabalstiem.

2. Par šī panta 1. punktā minētajiem tarifiem pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kas darbojas vienā maršrutā vai kādā tā daļā, vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, izmantojot Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) procedūras vai citu atbilstošu starptautisko tarifu noteikšanas mehānismu.

3. Tarifi, par kuriem panākta vienošanās, jāiesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām vismaz 45 dienas pirms paredzētā to ieviešanas datuma. Atsevišķos gadījumos pēc minēto institūciju vienošanās šo periodu var saīsināt.

4. Apstiprinājumu var sniegt tieši. Ja neviena no abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām saskaņā ar šī panta 3. punktu nav noraidījusi tarifus 30 dienu laikā pēc to iesniegšanas, šos tarifus uzskata par apstiprinātiem. Ja saskaņā ar šī panta 3. punktu iesniegšanas termiņš tiek samazināts, aviācijas institūcijas var vienoties, ka termiņš, kura laikā jāpaziņo par noraidījumu, ir mazāks par 30 dienām.

5. Ja saskaņā ar šī panta 2. punktu nevar panākt vienošanos par tarifu vai, ja šī panta 4.punktā minētā perioda laikā viena aviācijas institūcija paziņo otrai aviācijas institūcijai, ka tā noraida kādu saskaņā ar šī panta 2. punkta nosacījumiem noteiktu tarifu, tad abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas pēc konsultācijām ar trešās valsts aviācijas institūcijām, kuru ieteikumu tās uzskata par lietderīgu, cenšas savstarpēji vienoties par šī tarifa noteikšanu.

6. Ja aviācijas institūcijas nevar vienoties par tarifu, kas iesniegts saskaņā ar šī panta 3. punktu, vai par tarifa noteikšanu saskaņā ar šī panta 5. punktu, tad strīdu izšķir, vadoties no šī Līguma 18. panta nosacījumiem.

7. Tarifs, kas noteikts saskaņā ar šī panta nosacījumiem, ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Tomēr, pamatojoties uz šo punktu, tarifa termiņu nevar pagarināt vairāk par 12 mēnešiem no datuma, kurā tā termiņš notecētu.

7. pants

PĀRSTĀVNIECĪBA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem pamatiem atļauts līgumā paredzētās satiksmes nodrošināšanai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā turēt savus pārstāvjus un personālu, kas nodarbojas ar komercijas, ekspluatācijas un tehniskajiem jautājumiem.

2. Nozīmētā aviokompānija pēc saviem ieskatiem var izmantot savu personālu vai izmantot pakalpojumus, kurus sniedz citas organizācijas, kompānijas vai aviokompānijas, kas darbojas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā un kas ir pilnvarotas sniegt šādus pakalpojumus šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Pārstāvji un personāls ir pakļauti otras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem un saskaņā ar šiem likumiem un noteikumiem katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem pamatiem un iespējami īsākā laika periodā piešķir šī panta 1. punktā minētajiem pārstāvjiem un personālam nepieciešamās darba atļaujas, nodarbinātības vīzas vai citus līdzīgus dokumentus.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse apņemas nodrošināt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju ar piemērotām dienesta telpām un iekārtām, kas nepieciešamas tās darbībai, lai nekavējoties veicinātu Līgumslēdzēju Pušu attiecīgo aviokompāniju darbību.

8. pants

LIKUMU UN NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA

1. Katras Līgumslēdzējas Puses likumus un noteikumus, kas regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģu ielidošanu tās teritorijā vai izlidošanu no tās, vai šādu gaisa kuģu ekspluatāciju šajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģiem, kad tie ierodas minētajā teritorijā, to atstāj vai uzturas tajā.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kas attiecas uz pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas un pasta ierašanos, uzturēšanos, tranzītu un aizceļošanu, ieskaitot noteikumus, kas attiecas uz ieceļošanu un izceļošanu, imigrāciju, emigrāciju, pasēm, muitu, valūtu un sanitāriem pasākumiem, jāievēro katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

9. pants

SERTIFIKĀTU UN LICENČU ATZĪŠANA

1. Lidojumu derīguma apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izdevusi vai apstiprinājusi viena Līgumslēdzēja Puse, un kuras ir spēkā, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst par spēkā esošām, lai veiktu Līgumā paredzēto satiksmi, ja prasības, saskaņā ar kurām šādas apliecības un licences tika izdotas vai apstiprinātas, ir vienādas vai augstākas par standartiem, kuri paredzēti Konvencijā.

2. Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties atzīt kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem tās teritorijas šķērsošanai izdevusi otra Līgumslēdzēja Puse.

10. pants

DROŠĪBA

1. Līgumslēdzējas Puses apliecina savas saistības vienai pret otru aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgu iejaukšanos. Līgumslēdzējas Puses rīkojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažiem citiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963. gada 14. septembrī Tokijā, Konvenciju par nelikumīgas gaisa kuģu sagrābšanas novēršanu, kura parakstīta 1970. gada 16. decembrī Hāgā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971. gada 23. septembrī Monreālā, un Protokolu par cīņu pret vardarbīgiem nelikumīgiem aktiem lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš parakstīts 1988. gada 24. februārī Monreālā.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma nodrošina tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret šādiem gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpi, lidostām un aeronavigācijas iekārtām, un citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās vadās no aviācijas drošības nosacījumiem, kurus ieviesusi ICAO un kuri noteikti kā Konvencijas pielikumi, ciktāl šie drošības nosacījumi ir piemērojami Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai to reģistros reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darījumu vieta vai pastāvīgā mītnes vieta ir to teritorijā, un lidostu ekspluatanti to teritorijā darbojas saskaņā ar šiem aviācijas drošības nosacījumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt, lai gaisa kuģu ekspluatanti, ierodoties šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā, ievēro šī panta 3. punktā minētos aviācijas drošības nosacījumus. Katra Līgumslēdzēja Puse savā teritorijā nodrošina attiecīgus efektīvus pasākumus, lai aizsargātu pasažierus, apkalpi, pasažierim klātesošo bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus un tos pārbaudītu pirms iekāpšanas un iekraušanas vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtēs jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu īpašus draudus.

5. Nelikumīga civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu vai citu nelikumīgu darbību, kas vērstas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību, gadījumā Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, veicinot sakarus un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šo incidentu vai tā draudus.

6. Ja vienai no Līgumslēdzējām Pusēm ir pietiekams iemesls domāt, ka otra Līgumslēdzēja Puse neievēro šajā pantā paredzētos drošības nosacījumus, šīs Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

11. pants

IENĀKUMU PĀRSŪTĪŠANA

Pamatojoties uz savstarpīguma principiem:

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ir tiesīga pārdot gaisa satiksmes pakalpojumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā par vietējo valūtu vai par brīvi konvertējamu valūtu tieši vai ar aģentu starpniecību saskaņā ar pilnvarām, kuras izsniegušas otras Līgumslēdzējas Puses attiecīgās institūcijas.

2. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas ir tiesīgas pārsūtīt no pārdošanas valsts teritorijas uz mītnes valsts teritoriju brīvi konvertējamā valūtā atlikumus, kas radušies, saņemtajai naudas summai pārsniedzot izdoto. Šādos neto pārvedumos jāiekļauj ienākumi no biļešu tiešas pārdošanas vai pārdošanas ar aģentu starpniecību, kā arī no papildu pakalpojumiem, un šie maksājumi jākārto saskaņā ar līgumu par maksājumiem, ja abas valstis ir noslēgušas šādu līgumu, un saskaņā ar spēkā esošajiem valūtas noteikumiem.

3. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām piekrišana šādu pārvedumu veikšanai jāsaņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Šādu pārvedumu veikšanas procedūrai jāatbilst tās valsts ārvalstu valūtas apmaiņas noteikumiem, kurā ienākumi gūti.

4. Līgumslēdzēju Pušu aviokompānijas ir tiesīgas veikt pārvedumu, kad ir saņemta piekrišana tā veikšanai. Ja tehnisku iemeslu dēļ pārvedumu nevar veikt tūlīt, Līgumslēdzēju Pušu aviokompānijām tiek piešķirta pārveduma prioritāte, kas ir līdzīga otras Līgumslēdzējas Puses importam.

5. Abas Līgumslēdzējas Puses uz savstarpējiem pamatiem atbrīvo viena otras nozīmēto aviokompāniju no visiem nodokļiem un nodevām par ienākumiem vai peļņu, kas gūta par gaisa satiksmes veikšanu.

12. pants

KAPACITĀTE

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir vienādas un taisnīgas iespējas veikt šī Līguma pielikumā paredzēto satiksmi.

2. Veicot Līgumā paredzēto satiksmi, vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas intereses tā, lai pārmērīgi neietekmētu tās veikto satiksmi vienā maršrutā vai tā daļā vai citos tās maršrutos.

3. Šajā Līgumā paredzētās nozīmētās aviokompānijas veiktās satiksmes kapacitāte ir cieši saistīta ar pieprasījumu pēc pasažieru pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām. Šī kapacitāte, ja nav citas vienošanās, ir principiāli vienlīdzīgi sadalīta starp Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām.

4. Līgumā paredzētās satiksmes biežumu un sarakstus nosaka nozīmētās aviokompānijas savstarpējā līgumā, ko iesniedz aviācijas institūcijām apstiprināšanai pirms paredzētās satiksmes uzsākšanas un vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā. Ja nozīmētās aviokompānijas nevar vienoties, šo jautājumu risināšanu uztic Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

5. Papildu kapacitāti, kad tā būs nepieciešama, pirms tās iesniegšanas apstiprināšanai attiecīgajām aviācijas institūcijām saskaņos abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas.

6. Lai veiktu Līgumā paredzēto satiksmi, abām Līgumslēdzējām Pusēm jānoslēdz komerclīgums. Šo komerclīgumu iesniedz apstiprināšanai attiecīgajām aviācijas institūcijām.

13. pants

ATVIEGLOJUMI

1. Katra Līgumslēdzēja Puse var piemērot vai atļaut pieprasīt taisnīgus un pieņemamus maksājumus par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu, ja šie maksājumi nav augstāki par citu līdzīgā starptautiskajā satiksmē iesaistītu aviokompāniju maksājumiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse atbalstīs konsultācijas starp kompetentām maksājumu iekasēšanas organizācijām un nozīmētajām aviokompānijām, izmantojot aviokompāniju pārstāvniecību pakalpojumus, kad tas iespējams. Ekspluatanti laikus jābrīdina par paredzētajām maksājumu izmaiņām, lai tie varētu izteikt savu viedokli pirms šo izmaiņu ieviešanas.

3. Neviena Līgumslēdzēja Puse nedod priekšroku savai vai citai aviokompānijai salīdzinot ar otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju, kas iesaistīta līdzīgā starptautiskajā gaisa satiksmē, piemērojot muitas, imigrācijas, karantīnas vai citus tamlīdzīgus noteikumus vai, izmantojot lidostas, gaisa trases, gaisa satiksmes pakalpojumus vai tās kontrolē esošās iekārtas.

14. pants

APMAIŅA AR INFORMĀCIJU UN STATISTIKAS DATIEM

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma sniedz tām statistikas datus, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu, kādu kapacitāti nodrošina nozīmētā aviokompānija, Līgumā paredzētās satiksmes apjomu noteiktajos maršrutos, kā arī gaisa satiksmes, kura ārkārtējos gadījumos tiek veikta bez nosēšanās uz vai no trešajām valstīm, sākuma punktu un galapunktu.

15. pants

TIEŠAIS TRANZĪTS

Tiešā tranzīta pasažieri, kas šķērso Līgumslēdzējas Puses teritoriju, neatstājot šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, ir pakļauti vienkāršotai kontrolei. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas un citiem maksājumiem.

16. pants

KONSULTĀCIJAS

1. Ciešas sadarbības garā Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas periodiski konsultē viena otru, lai nodrošinātu šī Līguma un tā pielikuma nosacījumu ieviešanu un apmierinošu ievērošanu.

2. Šādas konsultācijas sākas 60 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja vien Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu.

17. pants

IZMAIŅAS

1. Ja kāda Līgumslēdzēja Puse vēlas mainīt kādu no Līguma nosacījumiem, tā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Šādas konsultācijas starp aviācijas institūcijām var notikt diskusiju vai sarakstes veidā un tās sākas 60 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Izmaiņas, par kurām panākta vienošanās, stājas spēkā, kad tās tiek apstiprinātas, apmainoties ar diplomātiskajām notām.

2. Izmaiņas šī Līguma pielikumā var tikt izdarītas, tieši vienojoties Līgumslēdzēju Pušu kompetentām aviācijas institūcijām, un tās tiek apstiprinātas, apmainoties ar diplomātiskajām notām.

3. Līgums var tikt grozīts tā, lai tas atbilstu daudzpusējām konvencijām, kuras kļūs saistošas abām Līgumslēdzējām Pusēm.

18. pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Ja par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu starp Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds, Līgumslēdzējas Puses vispirms centīsies to nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējām Pusēm neizdodas jautājumu nokārtot sarunu ceļā, tās var griezties pie trīs tiesnešu šķīrējtiesas, kur katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ pa vienam tiesnesim un trešo tiesnesi nozīmē šie divi tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ tiesnesi 60 dienu laikā no datuma, kad katra Līgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā ir saņēmusi pieprasījumu par strīda izšķiršanu, un trešo tiesnesi nozīmē nākošo 60 dienu laikā.

Ja Līgumslēdzēja Puse paredzētajā laikā nenozīmē tiesnesi, vai, ja trešais tiesnesis nav nozīmēts paredzētajā laikā, tad Līgumslēdzējas Puses var lūgt ICAO Padomes prezidentu nozīmēt tiesnesi vai tiesnešus atkarībā no nepieciešamības. Jebkurā gadījumā trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis, viņš ir šķīrējtiesas priekšsēdētājs un nosaka vietu, kur šķīrējtiesa notiks. Šķīrējtiesa pati nosaka procedūru un, ja nepieciešams, izlemj, kādi likumi piemērojami.

3. Šķīrējtiesas lēmumi ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm, ja vien tās nenolemj citādi, kamēr strīds tiek izskatīts šķīrējtiesā.

4. Šķīrējtiesas izdevumus vienlīdzīgās daļās sedz Līgumslēdzējas Puses.

5. Ja un kamēr Līgumslēdzēja Puse nepilda šī panta 3. punktā minētos lēmumus, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt tiesības vai priekšrocības, kuras šis Līgums sniedz saistības nepildošajai Līgumslēdzējai Pusei vai nozīmētajai aviokompānijai.

19. pants

REĢISTRĀCIJA

Šis Līgums un visi tā grozījumi, kā arī apmaiņa ar diplomātiskajām notām jāreģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

20. pants

LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

1. Šis Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstiski paziņot par savu lēmumu pārtraukt šo Līgumu. Vienlaikus šis lēmums jāpaziņo Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Tādā gadījumā līgums tiek pārtraukts 12 mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien paziņojums pēc savstarpējas vienošanās nav atsaukts pirms šī perioda notecēšanas.

Ja otra Līgumslēdzēja Puse noliedz paziņojuma saņemšanas faktu, paziņojumu uzskata par saņemtu 14 dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

21. pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šis Līgums stājas spēkā datumā, kurā Līgumslēdzējas Puses viena otrai rakstiski paziņo par apmaiņu ar diplomātiskajām notām, apliecinot, ka to valstu prasības par Līguma stāšanos spēkā ir izpildītas.

Mēs, apakšā parakstījušies, savu Valdību pienācīgi pilnvaroti, noslēdzam šo Līgumu.

Sastādīts Jeruzalemē, 1993. gada 3. novembrī, kas atbilst 5754. gada 3. hešranam divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu valodā, ivritā un angļu valodā. Domstarpību gadījumā priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

Latvijas Republikas
Valdības vārdā
Andris Gūtmanis
Izraēlas Valsts
Valdības vārdā
Shimon Peres
Israel Kesser

pielikums

Maršrutu saraksts

1. Maršruti, kuros gaisa satiksmi veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija:

Sākuma punkts:                 Rīga

Starppunkti:                       Jebkurš punkts

Galapunkts:                        Telaviva

Punkti aiz galapunkta:         Jebkurš punkts

2. Maršruti, kuros gaisa satiksmi veic Izraēlas Valsts nozīmētā aviokompānija:

Sākuma punkts:                 Telaviva

Starppunkti:                       Jebkurš punkts

Galapunkts:                         Rīga

Punkti aiz galapunkta:         Jebkurš punkts

3. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, veicot gaisa satiksmi uz vai no trešajām valstīm, neizmantos piektās gaisa brīvības tiesības, ja vien tās nebūs savstarpēji vienojušās par pretējo.

4. Jebkurš vai visi starppunkti vai punkti aiz galapunkta pēc nozīmētās aviokompānijas vēlēšanās var tikt izlaisti jebkurā vai visos lidojumos, ja gaisa pārvadājumi sākas vai beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas nozīmējusi aviokompāniju.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Izraēla
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 14.04.1996.
Parakstīts:
 03.11.1993.
Parakstīšanas vieta: 
Jeruzaleme
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 149, 29.09.1995.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
369
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"