Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA UN GRUZIJAS VALDĪBA, turpmāk Puses,

ATZĪSTOT, ka muitas likumdošanas pārkāpumi nodara kaitējumu abu valstu ekonomiskajām un sociālajām, kā arī likumīgajām tirdzniecības interesēm;

ŅEMOT VĒRĀ muitas nodevu, nodokļu un citu par preču importu vai eksportu iekasēto maksājumu precīzas uzlikšanas nodrošināšanas un pareizas tiesību normu noteikumu par aizliegumiem, ierobežojumiem un kontroli piemērošanas nozīmīgumu;

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS, ka pasākumus muitas likumdošanas pārkāpumu aizkavēšanai un lielākas precizitātes muitas nodevu iekasēšanā sasniegšanai varētu padarīt efektīvākus, īstenojot abu valstu muitas administrāciju ciešu sadarbību.

ATSAUCOTIES UZ Muitas Sadarbības padomes 1953.gada 5.decembra Rekomendāciju par savstarpējo administratīvo palīdzību;

ATSAUCOTIES ARĪ UZ Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros izstrādāto Konvenciju par narkotiskām vielām (30.03.1961., Ņujorka) un Konvenciju par psihotropām vielām (21.02.1971., Vīne) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību (19.12.1988., Vīne);

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀK MINĒTO:

DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai:

1. "Muitas likumdošana" ir noteikumi, kurus paredz likums vai citi normatīvie akti attiecībā uz preču importu, eksportu un tranzītu vai citām muitas procedūrām, kas attiecas vai nu uz muitas un citiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem, ko iekasē muitas iestādes, vai uz aizliegumu, ierobežojumu vai kontroles pasākumiem.

2. "Pārkāpums" ir jebkura muitas likumdošanas akta pārkāpums vai pārkāpuma mēģinājums.

3. "Muitas iestāde" Latvijas Republikā ir Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde un Gruzijā - Nodokļu ienākumu ministrijas Muitas departaments.

4. "Pieprasītāja muitas iestāde" ir tās Puses kompetenta muitas iestāde, kas pieprasa palīdzību muitas jautājumos.

5. "Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde" ir tās Puses kompetenta muitas ietāde, no kuras tiek pieprasīta palīdzība muitas jautājumos.

6. "Kontrolēta piegāde" ir paņēmiens, kas atļauj aizliegto vai aizdomās turēto narkotisko un psihotropo vielu, kā arī to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu kravu piegādes apturēšanu, pārvietošanu caur vai ievešanu Pušu teritorijā to kompetento iestāžu uzraudzībā, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas šo narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā pārvietošanā.

LĪGUMA DARBĪBAS SFĒRA

2. pants

1. Puses ar savu muitas administrāciju starpniecību un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem sniedz viena otrai savstarpēju palīdzību:

a) lai nodrošinātu muitas likumdošanas pienācīgu ievērošanu;

b) lai novērstu, izmeklētu un apkarotu muitas likumdošanas pārkāpumus;

c) gadījumos, kas ir sakarā ar tādu dokumentu piegādi, kas saistīti ar muitas likumdošanas piemērošanu.

2. Palīdzība šī Līguma ietvaros tiks sniegta atbilstoši pieprasījuma saņēmējas valsts likumiem un tiesību aktiem, pieejamo resursu un kompetences robežās. Ja nepieciešams, muitas iestāde var noorganizēt, ka saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts spēkā esošo likumdošanu, palīdzību sniegs cita kompetenta iestāde pieprasījuma saņēmējas Puses teritorijā.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

3. pants

1. Muitas iestādes pēc pieprasījuma sniegs viena otrai visu informāciju, kas varētu nodrošināt precizitāti:

a) muitas un citu nodokļu, nodevu un maksājumu iekasēšanā, ko veic muitas iestādes, un īpaši informāciju, kas varētu palīdzēt noteikt preču muitas vērtību un muitas tarifus;

b) importēšanas un eksportēšanas aizliegumu un ierobežojumu piemērošanā;

c) to preču izcelsmes nacionālo noteikumu piemērošanā, ko neietver citas vienošanās, kuras būtu noslēgusi viena vai abas Puses.

2. Ja pieprasījuma saņēmējai muitas iestādei nav pieprasītās informācijas, tā pēc saviem ieskatiem ievāks ziņas, lai iegūtu šo informāciju atbilstoši pieprasījuma saņēmējas valsts muitas normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde iegūs nepieciešamo informāciju godprātīgi, it kā rīkotos savās interesēs.

4. pants

Pēc pieprasījuma muitas iestādes sniegs viena otrai jebkuru informāciju par to, vai:

a) preces, kas ievestas vienas Puses teritorijā, ir likumīgi izvestas no otras Puses teritorijas;

b) preces, kas izvestas no vienas Puses teritorijas, ir likumīgi ievestas otras Puses teritorijā;

c) preces, kurām ir nodrošināts labvēlības režīms, tās izvedot no vienas Puses teritorijas, ir laikā ievestas otras Puses teritorijā, turklāt tiek sniegta arī informācija par jebkuriem muitas kontroles pasākumiem, kas piemēroti šīm precēm.

5. pants

Vienas Puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, sniegs otras Puses muitas iestādei visu nepieciešamo informāciju, ko varētu izmantot sakarā ar muitas likumdošanas pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz:

a) zināmām vai aizdomās turētām personām, kuras iesaistītas otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

b) jauniem veidiem un līdzekļiem, kas tiek izmantoti nelikumīgai preču pārvietošanai;

c) precēm, kas ir nelikumīgas pārvietošanas objekti;

d) transportlīdzekļiem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

e) zināmām vai aizdomās turamām vietām, kuras tiek izmantotas otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos.

6. pants

1. Pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma vienas Puses muitas administrācija piegādās ziņojumus, liecību protokolus vai apstiprinātas dokumentu kopijas, kas sniedz visu pieejamo informāciju par veiktajiem vai plānotajiem darījumiem, kuri satur vai varētu saturēt nodarījuma sastāvu pret šīs Puses teritorijā spēkā esošo muitas likumdošanu.

2. Liecību protokolu un dokumentu oriģināli tiks pieprasīti tikai gadījumos, kad apstiprinātās kopijas nebūs pietiekamas. Saņemtās lietas un dokumenti tiks atdoti pēc iespējas ātrākā laikā.

7. pants

Saskaņā ar šo Līgumu dokumentus var aizvietot ar jebkādā formā sagatavotu kompjuterizētu informāciju šim pašam mērķim. Vienlaikus ir jāiesniedz arī visa materiāla interpretācijai vai izmantošanai nepieciešamā informācija.

PERSONU, PREČU UN

TRANSPORTLĪDZEKĻU UZRAUDZĪBA

8. pants

Savas kompetences un iespēju robežās, pēc savas iniciatīvas vai pēc otras Puses muitas iestādes pieprasījuma, vienas Puses muitas iestāde veiks uzraudzību pār:

a) zināmu vai aizdomās turētu personu pārvietošanos, īpaši iebraukšanu un izbraukšanu no tās teritorijas, kuras iesaistītas otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

b) transportlīdzekļiem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumos;

c) preču pārvietošanu, kuras otras Puses muitas iestāde ir atzinusi par ievērojami bieži izmantotām nelikumīgā pārvietošanā, ievedot vai izvedot no tās teritorijas, vai par kuru nelikumīgu pārvietošanu ir aizdomas.

KONTROLĒTA PIEGĀDE

9. pants

1. Ja to atļauj nacionālās likumdošanas sistēmas pamatprincipi, Puses savu iespēju robežās veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai atbilstoši izmantotu kontrolēto piegādi starptautiskā līmenī, pamatojoties uz līgumiem, kuriem pievienojušās abas puses, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas narkotisko un psihotropo vielu, kā arī to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu nelikumīgā pārvietošanā, un uz tiesisku akciju veikšanu pret šīm personām.

2. Lēmumi par kontrolētās piegādes piemērošanu tiks pieņemti katrā atsevišķā gadījumā. Nepieciešamības gadījumā Puses var ņemt vērā finansiālos pasākumus un jau panāktās vienošanās, ja šāda rīcība ir atbilstoša nacionālajai likumdošanai.

3. Aizliegto kravu pārvietošanu, par kuru kontrolēto piegādi ir notikusi vienošanās, ar abu muitas iestāžu piekrišanu var apturēt vai atļaut pārvietot tālāk ar narkotisko un psihotropo vielu, kā arī to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu neizņemšanu, pārvietošanu vai aizvietošanu kopumā vai pa daļām.

IZMEKLĒŠANA

10. pants

1. Saskaņā ar pieprasījumu, pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde noskaidros visus apstākļus par darbību, kas ir vai var tikt uzskatīta par pretrunā esošu ar pieprasītājas Puses teritorijā spēkā esošo likumdošanu. Par šādas izmeklēšanas rezultātiem tā paziņos pieprasītājai muitas iestādei.

2. Šīs izmeklēšanas notiks saskaņā ar likumdošanu, kas ir spēkā pieprasījuma saņēmējas Puses teritorijā. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde rīkosies godprātīgi, it kā tā rīkotos savās interesēs.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde var atļaut Pieprasītājas Puses amatpersonām piedalīties šādās izmeklēšanās.

EKSPERTI UN LIECINIEKI

11. pants

1. Ja sakarā ar izdarītajiem muitas likumdošanas pārkāpumiem vienas Puses tiesa vai citas iestādes, kuras izskata šos pārkāpumus, to pieprasa, otras Puses muitas iestāde var pilnvarot savas amatpersonas sniegt liecības vai uzstāties kā ekspertiem šajā tiesā vai citās iestādēs. Savu pienākumu ietvaros šadas amatpersonas sniegs liecības par to rīcībā esošajiem faktiem.

2. Pieprasījuma, kas pilnvaro ekspertus un lieciniekus, uzdevums ir precīzi noteikt lietas būtību un uzaicināto amatpersonu kompetenci. Muitas amatpersonu pieaicināšana par ekspertiem un lieciniekiem notiek saskaņā ar Pušu teritorijās spēkā esošiem tiesību aktiem.

INFORMĀCIJAS

UN DOKUMENTU LIETOŠANA

12.pants

1. Informācija, dokumenti un citi paziņojumi, kas saņemti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, var tikt izmantoti tikai šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem, ja vien muitas iestāde, kura tos nosūtījusi, nav devusi rakstveida piekrišanu izmantot tos citiem mērķiem. Šie noteikumi neattiecas uz informāciju, dokumentiem un paziņojumiem par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotiskajām un psihotropajām vielām, kā arī ar to aizstājējiem, ieročiem, munīciju, indīgajām gāzēm, sprāgstvielām vai radioaktīvajām vielām.

2. Jebkura informācija, kas atbilstoši šī Līguma noteikumiem ir iesniegta jebkurā tās formā, būs konfidenciāla. Uz to ir jāattiecina dienesta noslēpuma statuss un tāda paša veida informācijas un dokumentu aizsardzība, kas ir paredzēta saskaņā ar saņēmējas Puses teritorijā spēkā esošo likumdošanu.

3. Saskaņā ar šo Līgumu un atbilstoši tā mērķiem Puses muitas iestāde var savos fiksētajos pierādījumos, ziņojumos un liecību protokolos, kā arī procesuālajos dokumentos un tiesā iesniegtajā apsūdzībā lietot kā pierādījumu informāciju un dokumentus, kas iegūti, pamatojoties uz šo Līgumu.

Šādas informācijas un dokumentu kā pierādījumu izmantošana tiesā, un šai informācijai un dokumentiem piešķiramā nozīme ir jānosaka saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

NOSŪTĪŠANA/IZZIŅOŠANA

13. pants

Uz iesnieguma pamata, pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde, saskaņā ar likumdošanu, kas ir spēkā pieprasījuma saņēmējas Puses teritorijā, nosūtīs/izziņos iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā, visus dokumentus un lēmumus, uz kuriem ir attiecināms šis Līgums, un kas iegūti no pieprasītājas muitas iestādes.

PALĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMA

FORMA UN BŪTĪBA

14. pants

1. Atbilstoši šim Līgumam, pieprasījumam ir jābūt sastādītam rakstiski. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami šādu pieprasījumu izpildei. Situācijas neatliekamības dēļ var tikt pieņemts arī mutisks pieprasījums, bet pēc tam, nekavējoties tas ir jāapstiprina rakstiski.

2. Pieprasījumiem atbilstoši šī panta pirmajam punktam, ir jāsatur šāda informācija:

a) muitas iestāde, kas izdara pieprasījumu;

b) pieprasītie pasākumi;

c) pieprasījuma iemesls un objekts;

d) likumi, un citi normatīvie akti;

e) pēc iespējas precīzas un aptverošas pazīmes par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras pakļautas izmeklēšanai;

f) noderīgo faktu kopsavilkums, izņemot gadījumos, kas paredzēti 12. pantā.

3. Pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas puses valsts, angļu vai citā valodā, kas pieņemama pieprasījuma saņēmējai muitas iestādei.

4. Ja pieprasījums neatbilst formālām prasībām, tad var tikt pieprasītas tā korekcijas vai pārstrāde, neietekmējot pieprasījuma izpildi.

PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS

PIENĀKUMA IZŅĒMUMI

15. pants

1. Ja pieprasījuma saņēmēja administrācija uzskata, ka tai pieprasītā palīdzība var kaitēt valsts suverenitātei, sabiedriskai kārtībai, drošībai vai citām būtiskām valsts interesēm, vai tā ir saistīta ar rūpnieciskā, komerciālā vai profesionālā noslēpumu pārkāpšanu, šāds pieprasījums var tikt noraidīts, realizēts daļēji vai izpildīts ar noteikumu, ka tiek izpildīti konkrēti nosacījumi un prasības.

2. Ja pieprasījums pēc palīdzības nevar tikt izpildīts, tad pieprasītājai muitas iestādei tas tiks paziņots nekavējoties, kā arī tā tiks informēta par atteikuma iemesliem.

IZDEVUMI

16. pants

Pušu muitas iestādes atteiksies no visām prasībām par to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, izņemot izdevumus, ekspertiem, lieciniekiem un tulkiem, kuri nav valsts darbinieki.

PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA

17. pants

1. Saskaņā ar šo Līgumu, muitas iestādes sniegs savstarpējo palīdzību tieši viena otrai.

2. Pušu muitas iestādes savstarpēji vienosies par detalizētiem pasākumiem Līguma ieviešanas īstenošanai.

3. Pušu muitas iestādes centīsies pēc savstarpējas saskaņošanas risināt visas problēmas vai domstarpības, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo Līgumu. Jautājumi, par kuriem netiek panākta vienošanās, tiek risināti pa diplomātiskiem kanāliem.

LĪGUMA SPĒKS TELPĀ

18. pants

Šis Līgums tiek piemērots abu Pušu muitas teritorijās.

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA

19. pants

1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem informē viena otru, ka visas iekšējās prasības, kas nepieciešamas, lai Līgums varētu stāties spēkā, ir izpildītas. Līgums stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas.

3. Šī Līguma darbība var tikt izbeigta pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskajiem kanāliem, un tas zaudē spēku sešus mēnešus pēc tam, kad šādu paziņojumu ir saņēmusi otra Puse.

Līgums parakstīts Tbilisi 2000.gada 5.jūlijā divos eksemplāros, latviešu, gruzīnu un angļu valodās, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šo Līgumu, par pamatu tiks ņemts angļu teksts.

 

Latvijas Republikas Gruzijas

valdības vārdā valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Gruzija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 22.10.2005.
Parakstīts:
 05.07.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Tbilisi
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 440/441, 06.12.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
36
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"