Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republikas valdība un Itālijas Republikas valdība, (turpmāk -Līgumslēdzējas Puses),

lai savstarpējās interesēs sekmētu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu un noteiktu to veikšanas kārtību starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Abu Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātāji, ievērojot šā Nolīguma nosacījumus, ir tiesīgi veikt pasažieru un kravu pārvadājumus starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām.

I. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

1.1. Darbības sfēra

2. pants

Šis Nolīgums nosaka kārtību, kādā, ievērojot katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošās tiesību normas par personu iebraukšanu un uzturēšanos, tiek veikti pasažieru starptautiskie pārvadājumi starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām ar autotransporta līdzekļiem (autobusiem), kas paredzēti vairāk par 9 personu, autotransporta līdzekļa vadītāju ieskaitot, pārvadāšanai.

1.2. Regulāri pasažieru pārvadājumi starp abām valstīm

3. pants

1. Šā Nolīguma ietvaros regulāri pasažieru pārvadājumi ir pasažieru pārvadājumi, kas tiek veikti ar autobusiem pa noteiktiem maršrutiem saskaņā ar iepriekš izstrādātiem un publicētiem kustības sarakstiem un braukšanas tarifiem.

2. Pārvadātāji, kuri veic regulārus pasažieru pārvadājumus, ir tiesīgi uzņemt un izlaist pasažierus maršruta galapunktos un citās noteiktās pieturas vietās.

3. Pārvadātājiem galapunktos vai pieturas vietās jāuzņem pasažieri autotransporta līdzekļos, ja tajos ir brīvas sēdvietas, ievērojot valsts tiesību normas un šā Nolīguma noteikumus par pasažieru pārvadājumiem regulāros maršrutos.

4. pants

Par regulāru pasažieru pārvadājumu uzsākšanu starp abām valstīm, pamatojoties uz šā Nolīguma 28. pantā minētās Kopējās komisijas lēmumiem, savstarpēji vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, kas noteiktas saskaņā ar šā Nolīguma 27. pantu.

5. pants

1. Regulāru pasažieru pārvadājumu veikšanai iepriekš jāsaņem attiecīga atļauja, kas nav nododama citam pārvadātājam.

2. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, vadoties no abpusējās vienlīdzības principiem, izdod atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā, ja vien iepriekš minētās institūcijas nav pieņēmušas citu lēmumu.

3. Kopējā komisija vienojas par atļaujas derīguma termiņu.

4. Atļauju regulāru pārvadājumu veikšanai izdod, pamatojoties uz iesniegumu, ko pārvadātājs iesniedzis tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras valsts teritorijā pārvadātājs ir reģistrēts.

5. Iesniegumā jānorāda maršruts, kustības saraksti gada laikā un braukšanas tarifi, kuri tiek noteikti, pamatojoties uz tarifiem, par kuriem vienojas Kopējā komisija, kā arī jāsniedz visa cita informācija, ko vajadzības gadījumā pieprasīs abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

Iesniegumam jāpievieno paredzētā maršruta plāns, norādot tajā pieturvietas un braukšanas attālumus kilometros.

6. Saņemtos iesniegumus, pēc to apstiprināšanas, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

7. Atļaujas izdod kompetentās institūcijas Kopējās komisijas noteiktajā kārtībā.

8. Atļaujai vai kompetentās institūcijas apstiprinātam atļaujas norakstam pārvadājuma laikā jāatrodas autotransporta līdzekļos.

6. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātāji nedrīkst veikt pasažieru pārvadājumus starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja vien abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas nav kopīgi pieņēmušas citu lēmumu.

1.3. Regulāri tranzīta pārvadājumi

7. pants

1. Šā Nolīguma ietvaros regulāri tranzīta pārvadājumi ir pasažieru pārvadājumi, kas tiek veikti no jebkuras vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešo valsti tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, neuzņemot un neizlaižot pasažierus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Regulārus tranzīta pārvadājumus drīkst veikt pēc atļaujas saņemšanas. Atļaujas izdod tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, caur kuras valsts teritoriju tiek veikti tranzīta pārvadājumi. Iesniegumi pārvadātājiem ir jāiesniedz ar savas valsts kompetentās institūcijas starpniecību.

1.4. Sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi

8. pants

1. Šā Nolīguma ietvaros sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi ir tādi pārvadājumi, ko organizē, lai pārvadātu iepriekš izveidotas pasažieru grupas, atkārtotu turp un atpakaļ braucienu laikā no vienas brauciena sākuma vietas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uz vienu uzturēšanās, kūrorta vai tūrisma vietu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Šīs grupas, ko veido pasažieri, kuri ir veikuši braucienu turp, sekojošo atpakaļ braucienu laikā jāatved atpakaļ, ja vien abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas nav kopīgi pieņēmušas citu lēmumu.

2. Šādos pārvadājumos pirmais atpakaļ brauciens un pēdējais turp brauciens jāveic bez pasažieriem.

9. pants

1. Šā Nolīguma 8. pantā minēto sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu veikšanai ir nepieciešamas abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas.

2. Atļauja tiek izdota, pamatojoties uz iesniegumu, ko pārvādātājs iesniedz tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras teritorijā ir reģistrēts pārvadātāja uzņēmums.

3. Iesniegumā jānorāda pārvadājuma galapunkts, brauciena maršruts, reisu skaits, braucienu veikšanas datumi, kā arī visa cita informācija, ko abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas ir kopīgi vienojušās pieprasīt.

4. Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kas saņēmusi iesniegumu, pēc tā apstiprināšanas, nosūta to kopā ar nepieciešamo dokumentāciju otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

5. Otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai savs lēmums jāpaziņo 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6. Pēc atļaujas saņemšanas no otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, to pārvadātājam izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kuras teritorijā pārvadātājs ir reģistrēts.

1.5. Neregulāri pārvadājumi

10. pants

Šā Nolīguma ietvaros neregulāri pasažieru pārvadājumi ir pārvadājumi, kas atbilst vienam no sekojošiem gadījumiem:

1) pārvadājot vienus un tos pašus pasažierus ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli visa brauciena laikā, kura sākuma vieta un galapunkts atrodas valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts;

2) pārvadājot vienus un tos pašus pasažierus ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli, ja brauciens sākas kādā no jūras ostām vai lidostām valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts, un beidzas kādā no jūras ostām vai lidostām otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pie kam transporta līdzeklim jāatgriežas:

a) bez pasažieriem;

b) vai ar pasažieriem, kuri ir iebraukuši ar kuģi vai lidmašīnu tajā ostā vai lidostā, uz kurieni tika nogādāti iepriekšējie pasažieri, un kuriem ir jāturpina savs brauciens ar kuģi vai lidmašīnu, izbraucot no kādas ostas vai lidostas, kas atrodas valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts;

c) vai ar pasažieriem, kuri ir iebraukuši ar kuģi vai lidmašīnu citā ostā vai lidostā tajā valstī, kurā atrodas tā osta vai lidosta, uz kurieni tika nogādāti iepriekšējie pasažieri, un kuriem ir jāturpina savs ceļojums ar kuģi vai lidmašīnu, izbraucot no kādas ostas vai lidostas, kas atrodas valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts;

3) braucot bez pasažieriem uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, lai uzņemtu pasažieru grupas, kuras izveidotas pēc iepriekšējas vienošanās starp pārvadātāju un kādu pasūtītāju, atvešanai uz valsti, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts.

11. pants

1. Šā Nolīguma 10. panta 1) un 2) punktos minētie pārvadājumi, arī tranzītā, tiek veikti bez atļaujas.

2. Šādos gadījumos autotransporta līdzeklī jāatrodas brauciena formulāram ar pasažieru sarakstu.

3. Avarijā cietis vai bojāts autobuss tiek bez atļaujas nomainīts ar citu autobusu Kopējās komisijas noteiktajā kārtībā.

4. Šā Nolīguma 10. panta 3) punktā minētajā gadījumā tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras valstī reģistrētais pārvadātājs gatavojas veikt šo pārvadājumu, jāprasa atļauja otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

1.6. Cita veida pārvadājumi ar autobusiem

12. pants

1. Visu cita veida pārvadājumu ar autobusiem uzsākšanai , kas nav paredzēti iepriekš minētajos pantos, katrā atsevišķā gadījumā ir jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja.

2. Atļauju izdod, pamatojoties uz iesniegumu, kas jāadresē tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras valstī pārvadātājs ir reģistrēts.

3. Iesniegumā jānorāda brauciena maršruts, brauciena mērķis, pārvadājuma veikšanai izmantojamā autotransporta līdzekļa tips, kā arī visa cita informācija, ko abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas ir kopīgi vienojušās pieprasīt.

4. Vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai saņemtos un apstiprinātos iesniegumus, tiem pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju.

5. Otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija paziņo savu lēmumu 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6. Pēc atļaujas saņemšanas no otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, to pārvadātājam izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kuras teritorijā pārvadātājs ir reģistrēts.

II. KRAVU PĀRVADĀJUMI

2.1. Pārvadājumi starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām

13. pants

1. Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, izņemot 14. un 15. pantos minētos gadījumus, iepriekš saņemot otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdotu atļauju, ja vien Kopējā komisija nav pieņēmusi lēmumu attiecībā uz atļauju režīma atcelšanu pārvadājumiem starp abām valstīm.

2. Veicot kravu pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, autotransporta līdzekļu un to vadītāju iebraukšanu, kustības maršrutu un uzturēšanās laiku pēc vienlīdzības principa var pakļaut īpašiem nosacījumiem, kontrolei un drošības pasākumiem, ja to prasa valsts drošība.

14. pants

1. Ar nosacījumu, ka tiek ievērotas katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošās tiesību normas par kravu un preču ievešanu un izvešanu, šā Nolīguma 13. pantā paredzētā atļauja nav nepieciešama:

1) pārvadājot mirstīgās atliekas;

2) pārvadājot materiālus, kas paredzēti izstādēm;

3) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām pārvadājuma veida piespiedu maiņas gadījumā;

4) bagāžas pārvadāšanai ar piekabēm, kas savienotas ar pasažieru autotransporta līdzekļiem, un bagāžas pārvadāšanai ar jebkura tipa autotransporta līdzekli uz vai no lidostām;

5) pasta pārvadājumiem;

6) pārvadājot medikamentus un medicīnas piederumus steidzamas palīdzības sniegšanai, it īpaši, dabas katastrofu gadījumos;

7) vērtīgu preču (piemēram, dārgmetālu) pārvadāšanai, ko veic ar specializētiem autotransporta līdzekļiem, kurus apsargā un pavada policija;

8) pārvadājot rezerves daļas, kas paredzētas kuģu vai lidmašīnu remontam, kas nodrošina jūras un gaisa satiksmi;

9) kravas autotransporta līdzeklim, kas veic pārbraucienu bez kravas, lai nomainītu bojātu autotransporta līdzekli, kas kļuvis nelietojams valsts teritorijā, kur tas nav reģistrēts, un turpinātu kravas pārvadājumu, izmantojot bojātā autotransporta līdzekļa atļauju;

10) bišu un zivju mazuļu pārvadāšanai.

2. Šajā pantā paredzēto pārvadājumu sarakstu, kuriem nav nepieciešamas atļaujas, var papildināt ar Kopējās komisijas lēmumu.

3. Šā panta nosacījumi neatbrīvo pārvadātājus no pienākuma noformēt citus iepriekš minēto pārvadājumu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

15. pants

1. Atļauja derīga vienam braucienam turp un atpakaļ, tā nav nododama citai personai un dod tiesības pārvadātājam, kam tā izsniegta, veikt pārvadājumus ar autotransporta līdzekli (kravas automašīnu bez piekabes vai puspiekabes) vai autotransporta līdzekļu kombināciju (kravas automašīnu ar piekabi vai puspiekabi) atļaujā norādītājā derīguma periodā, kas nepārsniedz vienu gadu.

2. Tranzīta pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām nav pakļauti atļauju režīmam, ja vien Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas nav pieņēmušas citu lēmumu.

3. Šā Nolīguma ietvaros tranzīta pārvadājumi ir kravu pārvadājumi, ko veic no jebkuras vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešo valsti tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, neizkraujot un neiekraujot kravu šajā teritorijā.

16. pants

1. Pārvadātāji nedrīkst uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā kravas, kas izkraujamas tās pašas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Pārvadātāji, kuru uzņēmums atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, nedrīkst veikt pārvadājumus starp otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un trešo valsti, ja vien otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija nav izdevusi atbilstošu atļauju.

III. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

17. pants

1. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, ievērojot savā valstī spēkā esošos noteikumus, nosaka profesionālās un tehniskās prasības pārvadātāju uzņēmumiem, autotransporta līdzekļu atbilstību pārvadājumu veikšanai, autotransporta līdzekļu tehnisko pasu saturu, autovadītāja braukšanas prasmi, apdrošināšanas kompensācijas lielumu un maksimālās naudas summas, kas paredzētas par kaitējumu nodarīšanu trešām personām un pasažieriem civilatbildības riska gadījumā.

2. Visos gadījumos apdrošināšanas apliecības nosacījumiem jāatbilst tās valsts likumdošanas prasībām, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

18. pants

Attiecīgās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, savstarpēji vienojoties, nosaka pasažieru biļešu pārdošanas, pasažieru un kravu pārvadāšanai paredzēto dokumentu sastādīšanas, uzskaites un savstarpējai apmaiņai paredzēto statistikas datu iegūšanas kārtību.

19. pants

1. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu apkalpēm, iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro tur spēkā esošie ceļu satiksmes un pārvadājumu veikšanas noteikumi.

2. Pārvadātāji, kuri pārkāpuši šajā pantā minētos noteikumus, ir atbildīgi tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras valsts teritorijā pārkāpumi izdarīti.

20. pants

1. Pārvadātājiem jāievēro valūtas un nodokļu likumi, kas ir spēkā tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur tiek veikts pārvadājums.

2. Kopējai komisijai ir tiesības ierosināt nodokļu atvieglojumus, kas nav pretrunā abu Līgumslēdzēju Pušu tiesību normām.

21. pants

1. Kravas autotransporta līdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek bez ierobežojumiem un aizliegumiem atbrīvoti no muitas nodevām ar nosacījumu, ka tie izbrauks atpakaļ.

2. Abas Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas pakļaut autotransporta līdzekļus muitas formalitātēm, kas paredzētas autotransporta līdzekļu pagaidu iebraukšanai savas valsts teritorijā.

22. pants

1. Autotransporta līdzekļu vadītājiem un citiem to apkalpes locekļiem atļauts uz laiku ievest, nemaksājot muitas nodevas un citus ievešanas nodokļus, tādu priekšmetu daudzumu, kas nepieciešams personiskai lietošanai un vajadzībām brauciena laikā proporcionāli uzturēšanās ilgumam otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ar nosacījumu, ka šos priekšmetus nenodod citām personām.

2. Ievērojot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošos muitas noteikumus, no muitas nodevām un citiem ievešanas nodokļiem tiek atbrīvoti arī braucienam paredzētie pārtikas krājumi, neliels daudzums tabakas un neliels skaits cigāru un cigarešu, kas paredzēti personiskai lietošanai.

3. Šie atvieglojumi tiek piešķirti, ievērojot muitas noteikumus par personiskai lietošanai paredzētu priekšmetu ievešanu un to pagaidu atbrīvošanu no muitas maksājumiem.

23. pants

Degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs bez ierobežojumiem un aizliegumiem tiek atbrīvota no muitas nodevām un citiem ievešanas nodokļiem.

Ar jēdzienu "standarta degvielas tvertne" saprot tādu tvertni, kas konstruktīvi paredzēta attiecīgajam autotransporta līdzeklim.

24. pants

1. Rezerves daļas, kas tiek ievestas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai salabotu bojātu vai avārijā cietušu autotransporta līdzekli, kas uz laiku iebraucis otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā šajā Nolīgumā paredzēto pārvadājumu veikšanai, bez ierobežojumiem un aizliegumiem atbrīvojamas no muitas nodevām un citiem ievešanas nodokļiem, ievērojot šīs Līgumslēdzējas Puses muitas formalitātes.

2. Par nomainītajām rezerves daļām, kas netiek izvestas atpakaļ, jāmaksā muitas nodevas un citi ievešanas nodokļi, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā rezerves daļas tika ievestas, likumiem šīs rezerves daļas tiek bez atlīdzības nodotas šai valstij vai iznīcinātas par ieinteresento pušu līdzekļiem muitas ierēdņu klātbūtnē.

25. pants

1. Norēķinu rēķini jāsastāda un norēķini par pārvadājumu pakalpojumiem, kas veikti saskaņā ar šo Nolīgumu, jāveic brīvi konvertējamā valūtā, ievērojot valūtas maiņas kursu maksājumu dienā.

2. Atbilstošajiem naudas pārskaitījumiem jānotiek bez ierobežojumiem vai kavējumiem, iepriekš ievērojot visus nodokļu maksāšanas noteikumus.

3. Gadījumā, ja abas Līgumslēdzējas Puses noslēgušas līgumu, kas nosaka savstarpējo norēķinu kārtību, iepriekš minētie norēķini veicami saskaņā ar šā Nolīguma nosacījumiem.

26. pants

Gadījumā, ja vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs pārkāpis šā Nolīguma nosacījumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tad neierobežojot jebkuras likumīgās sankcijas, ko paredz šīs valsts tiesību normas, tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras teritorijā pārvadātājs ir reģistrēts, pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma, piemēros vienu no sekojošām sankcijām:

1) brīdinājumu;

2) paziņojumu ar brīdinājumu, ka nākošajam pārkāpumam tiks piemērotas šā panta 3) vai 4) punktos minētas sankcijas;

3) aizliegumu uz laiku pārvadātājam veikt pasažieru un kravu pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums noticis;

4) atļaujas anulēšanu veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums noticis.

27. pants

1. Visus ar šā Nolīguma izpildi un piemērošanu saistītos jautājumus risina abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

2. Šā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

Itālijas Republikā - il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

28. pants

1. Kopējā Komisija, kuras sastāvā iekļaujami abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvji, risina šādus uzdevumus:

1) izsaka savu viedokli attiecībā uz regulāriem pasažieru pārvadājumiem, eventuāli vienojoties par tādu pārvadājumu izpildes kārtību, ko abas Līgumslēdzējas Puses uzskatīs par lietderīgu;

2) nosaka atļauju skaitu šā Nolīguma 13. pantā minētajiem kravu pārvadājumiem vai atļauju režīma atcelšanu kravu pārvadājumiem starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstīm;

3) iepriekš saskaņo formas atļaujām, kas paredzētas šā Nolīguma 5., 9., 11. un 13. pantos, un nosaka to izsniegšanas kārtību;

4) risina problēmas un jautājumus, kas varētu rasties šā Nolīguma izpildes un piemērošanas gaitā;

5) veic pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu autopārvadājumus starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstīm;

6) izskata iespēju savstarpēji piešķirt nodokļu atvieglojumus, kas nav pretrunā abu Līgumslēdzēju Pušu valstīs spēkā esošajām tiesību normām.

2. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas nozīmē savus pārstāvjus, kuri piedalīsies Kopējā komisijā. Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses lūguma, pārmaiņus Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

29. pants

Visos jautājumos, ko neregulē šis Nolīgums vai starptautiskās konvencijas, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, jābalstās uz savas valsts tiesību normām.

30. pants

1. Autotransporta līdzekļu vadītājiem un to apkalpēm, veicot pasažieru un kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, jāievēro likumi, noteikumi un administratīvie rīkojumi, kas ir spēkā valstī, kurā veic pārvadājumus, īpaši, par iebraukšanu un uzturēšanos attiecīgo valstu teritorijās.

2. Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesības ierobežot iepriekš noteikto kustības brīvību, ja to prasa valsts drošība, nosakot īpašu kārtību kravas pārvadājumu veikšanai.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

31. pants

1. Nolīgums stājas spēkā, kad Līgumslēdzējas Puses apmainījušās ar diplomatiskajām notām par to, ka visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis Nolīgums ir spēkā vienu gadu, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas un tā darbības termiņš automātiski pagarinās no gada uz gadu, ja vien to nedenonsē viena no Līgumslēdzējām Pusēm, par to paziņojot rakstiski ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Nolīguma darbības termiņa beigām.

PAMATOJOTIES UZ TO, mēs, apakšā parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, noslēdzam šo Nolīgumu.

Parakstīts Rīgā 1996. gada 3. aprīlī divos oriģināleksemplāros latviešu un itāļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas Itālijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Itālija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.12.1999.
Parakstīts:
 03.04.1996.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 167, 04.10.1996.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
344
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"