Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Saprašanās, draudzības un sadarbības līgums starp Latvijas Republiku un Francijas Republiku

Latvijas Republika un Francijas Republika

- atzinīgi vērtējot ciešās saites, kas veidojušās starp tautām gadu gaitā un īpaši pēc Latvijas Republikas dibināšanas,

- vēloties tās stiprināt arī turpmāk tai pašā draudzības garā, kas raksturoja šīs saites laika posmā no 1918. līdz 1940.gadam, un attīstīt sadarbību visās jomās,

- vēlreiz apliecinot savu vēlēšanos rīkoties saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, īpaši ar Apvienoto Nāciju Hartu,

- apzinoties saistību svarīgumu attiecībā uz jaunas Eiropas celtniecību, kuras tās uzņēmušās ar Helsinku Nobeiguma akta un Parīzes Hartas parakstīšanas brīdi, kā arī iestājoties par drošības un sadarbības mehānismu ieviešanu visā Eiropas kontinentā,

- vēloties dot savu ieguldījumu vienotas Eiropas nostiprināšanā un attīstībā,

- ņemot vērā Eiropas vienības perspektīvu un vēloties, lai tā būtiski veicinātu vienotas un solidāras Eiropas celtniecību,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika vienojas par aktīvu sadarbību visās jomās draudzības un uzticības garā un, pamatojoties uz brīvības un demokrātijas principiem, kurus tās atzīst un pie kuriem pieturas, apņemas dot savu ieguldījumu Latvijas un Francijas tautu tuvināšanā vienotā Eiropā.

2. Puses noslēdz vajadzības gadījumā citus līgumus un vienošanās, lai realizētu šajā līgumā paredzētās saistības.

2.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika piedalās miermīlīgas un solidāras Eiropas celtniecībā. Šajā perspektīvā tās veicina kā divpusēju, tā daudzpusēju sadarbību; tās darbojas, lai Eiropa visā savā kopumā attīstītos tiesiskas un demokrātiskas savienības virzienā.

2. Francijas Republika apņemas veicināt attiecību attīstību un padziļināšanos starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu.

3. Francijas Republika veicina Latvijas Republikas uzņemšanu Eiropas Padomē, ko tā uzskata par svarīgu soli, paredzot Latvijas integrāciju vienotā Eiropā.

4. Saistības, zem kurām parakstās Francijas Republika divpusējos Francijas - Latvijas līgumos, atbilst Eiropas Kopienu veidojošajiem līgumiem un to piemērošanas kārtības noteikumiem.

3.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika regulāri tiekas atbilstošos līmeņos, lai apmainītos viedokļiem par savām divpusējām attiecībām, par vispārējām starptautiskām problēmām un sevišķi par fundamentāliem jautājumiem, kas skar Eiropas drošību un sadarbību.

2. Konsultācijas visaugstākajā līmenī notiks, savstarpēji vienojoties, noteiktos laika periodos.

3. Abu valstu ārlietu ministri satiekas regulāri. Ārlietu ministriju pārstāvju darba tikšanās notiek regulāri.

4.pants

Latvijas Republika un Francijas Republika sadarbojas miera uzturēšanas un drošības nostiprināšanas Eiropā jautājumos, lai panāktu miera, drošības un sadarbības telpas izveidi.

Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes ietvaros tās līdzdarbojas, lai Helsinku apspriedes rezultātā panāktu līdzsvarotu procesu atbruņošanās, sadarbību drošības un konfliktu preventīvas risināšanas jomās, kas apvienotu visas dalībvalstis.

Puses dod savu ieguldījumu struktūru un mehānismu izveidošanā un darbībā, kas nepieciešami EDSA procesu nostiprināšanai, kā arī patiesas drošības apstākļu nodrošināšanā visām Eiropas valstīm.

5.pants

Ņemot vērā fundamentālās pārmaiņas Eiropā drošības jomā un it īpaši konfrontācijas apstākļu izbeigšanos, Latvijas Republika un Francijas Republika attīsta un padziļina attiecības militārajā laukā un regulāri apmainās viedokļiem par viņu koncepcijām politiskajā un militārajā jomā.

Šī mērķa labā tās veicina kontaktus un sadarbību starp Ārlietu un Aizsardzības ministrijām, kā arī starp abu valstu Ģenerālštābiem.

6.pants

Gadījumā, ja rastos, īpaši Eiropā, tāda situācija, kas, pēc vienas Puses domām, radītu draudus mieram vai pārtrauktu miera stāvokli, vai apdraudētu tās galvenās drošības intereses, šī Puse ir tiesīga pieprasīt otrai Pusei, lai nekavējoties notiktu konsultācijas viņu starpā par šo jautājumu. Puses centīsies pieņemt kopīgu pozīciju attiecībā uz līdzekļiem, lai pārvarētu radušos situāciju. Abas Puses sadarbojas Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros.

7.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika attīsta ekonomisko sadarbību un rada šim mērķim labvēlīgus priekšnoteikumus.

Puses atzīst šādas sadarbības svarīgumu Latvijas Republikas uzsākto ekonomisko reformu īstenošanai un tās pakāpeniskai integrācijai Eiropas kopumā.

2. Katra Puse cenšas veicināt apstākļus otras Puses uzņēmumu darbībai savā teritorijā. Puses veicina tiešus ieguldījumus, kopuzņēmumu radīšanu, zināšanu un iemaņu apmaiņu, kā arī ekonomiskās un sociālās sfēras darbinieku, uzņēmumu kadru un funkcionāru izglītošanu.

3. Puses attīsta ciešu sadarbību jomās, kuras būs sevišķi svarīgas nākotnē, it īpaši:

- ekonomikas un tās vadības pārveidē,

- telekomunikācijās,

- transportā un infrastruktūrās,

- enerģētikā,

- lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā,

- veselības aizsardzībā,

- vides aizsardzībā,

- tūrismā.

4. Puses sadarbojas, ņemot vērā viņu abpusējās intereses un saziņā ar citām valstīm un Eiropas kopību, starptautisko ekonomisko un finansiālo institūciju ietvaros, īpaši Eiropas Attīstības un rekonstrukcijas bankas, Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda ietvaros.

8.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika, vēloties veicināt Latvijas un Francijas tautu attiecību attīstību un dot savu ieguldījumu vienotas Eiropas kultūras telpas radīšanā, kas būtu atvērta visām kontinenta tautām, pastiprina savu sadarbību zinātnes, tehnikas, izglītības un kultūras nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot mācību pasākumiem, it sevišķi ekonomiskās un administratīvās pārvaldes jomās.

2. Latvijas Republika sniedz īpašu atbalstu franču valodas mācīšanā un lietošanā. Francijas Republika veicina latviešu valodas mācīšanos Francijā.

Abas puses piešķir īpašu nozīmi valodu mācīšanai kā nepieciešamam priekšnosacījumam ilgstošas sadarbības veicināšanai.

3. Puses dod savu ieguldījumu pētniecības iestāžu un augstāko mācību iestāžu attiecību attīstībā, veicinot kopīgu zinātnisko projektu izstrādāšanu, kas būtu saskaņā ar attiecīgajām Eiropas programmām.

4. Lai nodrošinātu labāku savstarpējo pazīšanos starp Latvijas un Francijas tautām, Puses atbalsta apmaiņu attīstīšanu kultūras un mākslas jomā. Tās veicina sadarbošanos mediju laukā, kā arī otras valsts grāmatu un preses izplatīšanu. Puses atbalsta kultūras centra radīšanu.

9.pants

Latvijas Republika un Francijas Republika atbalsta kontaktus starp abu valstu pilsoņiem, it sevišķi starp Latvijas un Francijas jauniešiem. Lai sasniegtu šo mērķi, tās īpaši atbalsta tiešu sadarbību starp skolām un licejiem. Puses atbalsta sadarbību starp augstākajām mācību iestādēm, tehniskajiem un zinātniskajiem institūtiem, šim mērķim izmantojot studentu, pasniedzēju un zinātnieku apmaiņas.

10.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika veicina sadarbību starp abu valstu parlamentiem un parlamentāriešiem.

2. Puses veicina juridisko un administratīvo sadarbību.

11.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika veicina decentralizētu sadarbību, it īpaši pašvaldību sadraudzības līgumu līmenī, atbilstoši šajā līgumā nospraustajiem mērķiem.

2. Tādā pašā veidā Puses atvieglo sadarbību starp politiskajām, sociālajām un arodbiedrību organizācijām, kā arī starp citām abu zemju asociācijām.

12.pants

1. Latvijas Republika un Francijas Republika paplašina sadarbību konsulārajā jomā.

2. Puses rada attiecīgus apstākļus, lai uzlabotu pilsoņu pārvietošanos starp abām valstīm.

13.pants

Latvijas Republika un Francijas Republika sadarbojas cīņā pret terorismu, narkotisko vielu nelegālu tirdzniecību, kā arī kultūras vērtību nelikumīgu izvešanu un pret organizēto noziedzību vispār.

14.pants

Šī līguma nosacījumi nekādi neiespaido Pušu saistības ar trešajām valstīm un nav vērsti ne pret vienu no tām.

15.pants

1. Dotais līgums tiks iesniegts ratifikācijai un stāsies spēkā trīsdesmit dienas pēc pēdējā ratifikācijas instrumenta saņemšanas.

2. Šis līgums tiek noslēgts uz desmit gadiem. Tā spēkā esamības termiņš tiks pagarināts automātiski ik pēc pieciem gadiem, izņemot gadījumā, ja viena Puse rakstiski paziņo otrai Pusei gadu iepriekš pirms nākamā spēkā esamības termiņa izbeigšanās savu lēmumu denonsēt līgumu.

Noslēgts 1993.gada 2.martā divos eksemplāros, katrs latviešu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Latvijas Republikas Latvijas Republikas
Augstākās padomes priekšsēdētājs ālietu ministrs
Anatolijs Gorbunovs Georgs Andrejevs
Francijas Republikas Francijas Republikas Francijas Republikas
prezidents premjerministrs ārlietu ministra vietnieks

Līgums stājies spēkā 1997. gada 26. aprīlī

 

Frančois Mitterrand Pierre Beregovoy Georges Kiejman
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Francija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 26.04.1997.
Parakstīts:
 02.03.1993.
Parakstīšanas vieta: 
Parīze
Ratificēja:
 Augstākā Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 448/449, 12.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
323
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"