Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republika un Spānijas Karaliste (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"), lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Jēdzieni

1. "Sava valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

2. "Otra valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis tiek izmantots pārvadājumu veikšanai, bet nav tajā reģistrēts.

3. "Pārvadātājs" - fiziska vai juridiska persona, kas Latvijas Republikā vai Spānijas Karalistē saskaņā ar spēkā esošiem valsts likumiem vai noteikumiem ir pilnvarota veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

4. "Pasažieru transporta līdzeklis" - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja sēdvietu ieskaitot, un ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

5. "Kravas transporta līdzeklis" - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Līgumā jēdziens "kravas transporta līdzeklis" attiecas arī uz jebkuru kravas autotransporta līdzeklim piekabinātu piekabi vai puspiekabi, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju. Tam jābūt reģistrētam vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. pants

Darbības sfēra

1. Pārvadātājs, kurš saskaņā ar savas valsts likumdošanu ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu, ievērojot šā Līguma nosacījumus, drīkst veikt šādus pārvadājumus pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām uz, no vai tranzītā cauri otras valsts teritorijai.

2. Atļauju pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm var izdot iepriekšējā punktā minētajiem pārvadātājiem saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem.

3. pants

Atbilstība valsts likumdošanai

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to personālam ir jāievēro tur spēkā esošie likumi un noteikumi.

4. pants

Kopējā Komisija

1. Lai nodrošinātu šā Līguma izpildi un pielietošanu, Līgumslēdzējas Puses izveido Kopējo Komisiju.

2. Kopējā Komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sanāksmēs, kas tiek rīkotas pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Kopējā Komisija risina jebkuru ar šā Līguma izpratni vai piemērošanu saistītu jautājumu.

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants

Atļaujas

Visiem pārvadājumiem ar pasažieru transporta līdzekļiem starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām vai tranzītā cauri tām, izņemot 7.2. pantā minētos, nepieciešama atbilstoša otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

6. pants

Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

1. Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām, iepriekš savstarpēji jāsaskaņo šo valstu kompetentajām institūcijām.

2. Jēdziens "regulārie pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumi pa noteiktiem maršrutiem atbilstoši iepriekš saskaņotiem sarakstiem, kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās. Šie regulārie pārvadājumi organizējami uz savstarpējas vienošanās pamata. Katras valsts kompetentā institūcija izdod pārvadājumu atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

3. Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir pārvadājumi, kurus veicot iepriekš sastādītas pasažieru grupas atkārtotu turp un atpakaļ reisu laikā tiek pārvadātas no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu. Šīs pasažieru grupas, kuras veikušas braucienu turp, sekojošajā atpakaļ reisā tiek atvestas atpakaļ brauciena sākuma vietā.

4. Lai saņemtu atļaujas regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem, pārvadātājiem jāadresē atbilstošs pieteikums savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija akceptē pieteikumu, tā nosūta to kopā ar rekomendāciju otras valsts kompetentajai institūcijai.

5. Kopējā Komisija:

nosaka kārtību un prasības, kas jāizpilda, sastādot un iesniedzot pieteikumus;

saskaņo abu Pušu viedokli, lai izdarītu izmaiņas pieteikumu saturā, kas iesniedzami regulāru pārvadājumu veikšanai;

nosaka prasības, kādām jāatbilst brauciena sākuma vietai un galapunktam sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos.

7. pants

Neregulārie pārvadājumi

1. Neregulārie pārvadājumi ir tādi pārvadājumi, kas neatbilst šā Līguma 6. pantā noteiktajiem regulāro pārvadājumu un sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu jēdzieniem.

2. Neregulāriem pārvadājumiem, ko veic ar vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem, otras valsts teritorijā pārvadājumu atļauja nav vajadzīga, ja tie atbilst:

a) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli visa brauciena laikā pārvadā vienu un to pašu pasažieru grupu un atved to atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) pārvadājumiem, kad pasažierus aizved autotransporta līdzekļa turp braucienā, bet atpakaļ ceļš tiek veikts bez pasažieriem;

c) tranzīta braucieniem, kurus veic izpildot a) un b) apakšpunktos minētos pārvadājumus.

3. Autotransporta līdzekļos, ar kuriem veic 2. punktā minētos pārvadājumus, jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram ar pasažieru sarakstu, ko parakstījis pārvadātājs un apzīmogojusi kompetenta muitas institūcija. Brauciena formulārs aizpildāms pārvadātājam atrodoties savā valstī un visa brauciena laikā tam jāatrodas tajā autotransporta līdzeklī, kam tas izsniegts.

4. Visiem citiem pārvadājumu veidiem, kas nav minēti 6. un 7.2. pantā, nepieciešama atļauja, ko izsniegušas kompetentās institūcijas saskaņā ar savas valsts likumiem un noteikumiem.

Pārvadātājam ir pilnībā jāaizpilda brauciena formulārs un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

8. pants

Atļauju režīms

1. Ja vien Kopējā Komisija nav pieņēmusi citu lēmumu, pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp abu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām, kā arī tranzītā cauri tām, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotās atļaujas.

2. Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp otras valsts un kādas trešās valsts teritoriju tikai tad, ja viņi iepriekš saņēmuši speciālas atļaujas, ko šim nolūkam izdevusi otras valsts kompetentā institūcija.

3. Atļauju drīkst izmantot tikai pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas autotransporta līdzeklī un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

4. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas ik gadus apmainīsies ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem.

IV. CITI NOSACĪJUMI

9. pants

Kabotāža

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā.

10. pants

Pārkāpumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tā autotransporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos likumus vai šā Līguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentā institūcija pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kurā pārkāpums tika izdarīts.

2. Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to jāziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

3. Šī panta nosacījumu piemērošana neizslēdz citas tiesiskas sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kur pārkāpums noticis.

11. pants

Nodokļi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā reģistrēti autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu pārvadājumus saskaņā ar šo Līgumu, tiek abpusēji atbrīvoti no ceļu nodokļu un ar pārvadājumu veikšanu saistīto nodokļu maksājumiem.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Kas attiecas uz autotransporta līdzekļiem minētiem šī panta 1. punktā, no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) autotransporta līdzekļi;

b) degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta tvertnēs;

c) rezerves daļas, ko ieved otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā bojātu autotransporta līdzekļu remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina.

12. pants

Bīstamās kravas

Pārvadājot bīstamās kravas starptautiskajos pārvadājumos, pārvadātajiem reģistrētiem jebkurā no abu valstu teritorijām, jāizpilda Eiropas valstu līguma par starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) noteikumi.

13. pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savā teritorijā reģistrētajiem autotransporta līdzekļiem.

2. Ja, veicot pārvadājumus, autotransporta līdzekļa svars un izmēri ar vai bez kravas pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja. Pārvadātājam jāpilda visas šajā atļaujā norādītās prasības.

14. pants

Abām Līgumslēdzējām Pusēm jāievēro nosacījumi, kas izriet no jebkura ar Eiropas Savienību noslēgtā līguma vai vienas Līgumslēdzējas Puses dalību tajā.

15. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Līgums provizoriski tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas, un tas stājas spēkā dienā, kad nosūtīta pēdējā diplomātiskā nota, ar kuru Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai par attiecīgo konstitucionālo prasību izpildi.

2. Šis Līgums paliek spēkā, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību.

Šajā gadījumā Līguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par Līguma darbības pārtraukšanu.

Iepazinušās ar parakstāmo tekstu, šo Līgumu parakstījušas attiecīgu valdību pilnvarotas personas.

Parakstīts Rīgā 1995. gada 26. jūnijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, spāņu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā noteicošais būs Līguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Spānijas Karalistes vārdā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Spānija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 15.02.1996.
Parakstīts:
 26.06.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 17, 31.01.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
300
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"