Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par personu, kas uzturas otras valsts teritorijā nelikumīgi, atpakaļuzņemšanu

Latvijas Republika un Spānijas Karaliste, turpmāk Līgumslēdzējas Puses,

vēloties atvieglot personu, kas uzturas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nelikumīgi, atpakaļuzņemšanu, ievērojot abu valstu likumdošanā pastāvošās un starptautiskajās konvencijās, kurām tās pievienojušās, paredzētās tiesības, pienākumus un garantijas,

ar mērķi veicināt abu Līgumslēdzēju Pušu valstu sadarbību starptautiskās sadarbības nelegālās migrācijas novēršanai ietvaros, pamatojoties uz reciprocitāti un Eiropas kopīgo interešu kontekstu,

vienojušās par sekojošo:

I daļa

Līgumslēdzēju Pušu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.pants

l. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma uzņem atpakaļ savā teritorijā personu, kas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nepilda vai pārstājusi pildīt spēkā esošos ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumus visos gadījumos, kad ir pierādīts, vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šai personai ir vienas Līgumslēdzējas Puses pilsonība.

2. Līgumslēdzēja Puse, kas pieprasa personas atpakaļuzņemšanu, no jauna uzņem atpakaļ minēto personu, ja tiek pierādīts, ka brīdī, kad tā izceļoja no tās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kura pieprasīja atpakaļuzņemšanu, minētā persona nebija otras Līgumslēdzējas Puses pilsonis.

3. Šī panta l. un 2.punkta nosacījums attiecas arī uz šī Līguma Pielikumā, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, minētajām personām.

2.pants

l. Personas, kas saskaņā ar šī Līguma 1.pantu ir atpakaļuzņemšanas subjekts, pilsonība tiek pierādīta ar šādiem derīgiem dokumentiem:

a) Latvijas Republikas pilsoņiem:

- Latvijas pilsoņa pase.

b) Spānijas Karalistes pilsoņiem:

- Spānijas pilsoņa pase,

- nacionālais identitātes dokuments;

2. Par pietiekamu pamatu pilsonības pierādīšanai tiek uzskatīti:

- panta pirmajā daļā minētie dokumenti, ja izbeidzies to derīguma termiņš,

- militārā dienesta apliecība, vai kāds cits militārām personām izdots dokuments,

- dzimšanas apliecība,

- autovadītāja apliecība,

- jūrnieka identitāti apliecinošs dokuments (saskaņā ar 1958.gada l3.marta SDO Konvenciju nr.108),

- jebkurš cits personu apliecinošs dokuments, ko izdevusi vienas Līgumslēdzējas Puses, kurai tiek adresēts pieprasījums par atpakaļuzņemšanu, kompetentas iestādes,

- viena no iepriekšminēto dokumentu fotokopijām,

- personas, kas pakļauta atpakaļuzņemšanai, paskaidrojumi pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses administratīvajām vai tiesu iestādēm,

- cits līdzeklis, ko atzīst Līgumslēdzējas Puses, kam adresēts atpakaļuzņemšanas pieprasījums, kompetentas iestādes.

3.pants

l. Ja ir pierādīts vai pietiekams pamats uzskatīt, ka personai ir vienas Līgumslēdzējas Puses pilsonība atbilstoši šī Līguma 2.pantam, Līgumslēdzējas Puses, kam adresēts atpakaļuzņemšanas pieprasījums, diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība uz pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma saskaņā ar šī Līguma l.panta l.daļu bez kavēšanās izsniedz derīgu ceļošanas dokumentu personai, kuras atpakaļuzņemšana pieprasīta.

2. Ja tiek apšaubīti fakti, kas ir pamats pilsonības noteikšanai, atpakaļuzņēmējas Līgumslēdzējas Puses diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība 3 (trīs) dienu laikā no atpakaļuzņemšanas pieteikuma saņemšanas dienas, intervē atpakaļuzņemamo personu.

Ja šīs intervijas, kas notiek ar pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses iepriekšēju piekrišanu, laikā tiek konstatēts, ka personai ir Līgumslēdzējas Puses, kurai atpakaļuzņemšana tiek pieprasīta, pilsonība, diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība bez kavēšanās izsniedz nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

4.pants

l. Atpakaļuzņemšanas pieprasījumā tiek norādīti:

a) atpakaļuzņemamās personas dati,

b) pierādījumi saskaņā ar šī Līguma 2.pantu,

c) informācija par nepieciešamību nodrošināt personai medicīnisko vai cita veida palīdzību.

2. Atpakaļuzņemamās personas transportēšanas izdevumus līdz uzņēmējas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas robežai sedz pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse.

II daļa

Trešo valstu pilsoņu atpakaļuzņemšana

5.pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uzņem atpakaļ savā teritorijā pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma trešo valstu pilsoņus, kas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nepilda vai pārstājušas pildīt spēkā esošos ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumus, ja tiek pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka minētā persona ir iebraukusi šīs valsts teritorijā uzreiz pēc tam, kad uzturējusies vai šķērsojusi tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurai atpakaļuzņemšana pieprasīta.

2. Šī panta l.daļā noteiktie atpakaļuzņemšanas nosacījumi nav spēkā, ja, ieceļojot pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, trešās valsts pilsonim ir tās izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja vai, ja šim pilsonim šāda vīza vai uzturēšanās atļauja tiek izsniegta pēc ieceļošanas.

3. Abas Līgumslēdzējas Puses veicina trešās valsts pilsoņa atgriešanos savā mītnes zemē.

6.pants

l. Ja trešās valsts pilsonim, kas ieceļojis pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses teritorijā un nepilda vai pārstājis pildīt spēkā esošos ieceļošanas un uzturēšanās noteikumus, ir Līgumslēdzējas Puses, kurai atpakaļuzņemšana pieprasīta, izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja, šī Līgumslēdzēja Puse uz otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma uzņem atpakaļ minēto personu.

2. Ja abas Līgumslēdzējas Puses izsniegušas personai vīzu vai uzturēšanās atļauju, šī panta 1.daļa ir spēkā tikai tad, ja Līgumslēdzējas Puses, kurai atpakaļuzņemšana pieprasīta, izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja izbeidzas vēlāk.

3. Šī panta 1. un 2.daļa nav spēkā gadījumā, ja minētajai personai ir izsniegta tranzīta vīza.

7.pants

Iepriekš paredzētie trešās valsts pilsoņa atpakaļuzņemšanas noteikumi, ko nosaka šī Līguma 5. un 6.pants, nav spēkā sekojošos gadījumos:

a) ja pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse ir noteikusi personai bēgļa statusu, pamatojoties uz 1951.gada 28.jūlija Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967.gada 3l.janvāra Ņujorkas Protokolu par bēgļa statusu,

b) ja uzņēmēja Līgumslēdzēja Puse izraida personu uz tās mītnes valsti vai trešo valsti.

8.pants

1. Trešās valsts pilsoņa atpakaļuzņemšanas pieprasījums jāiesniedz, vēlākais 1 (viena) gada laikā no brīža, kad pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse konstatējusi, ka persona nepilda vai pārstājusi pildīt spēkā esošos ieceļošanas un uzturēšanās noteikumus.

2. Līgumslēdzēja Puse, kam adresēts atpakaļuzņemšanas pieprasījums, kā uz pilsoņu, tā uz trešās valsts pilsoņu atpakaļuzņemšanas pieprasījuma sniedz atbildi bez liekas kavēšanās, vēlākais 1 (viena) mēneša laikā.

3. Uzņēmēja Līgumslēdzēja Puse bez liekas kavēšanās un, vēlākais 1 (viena) mēneša laikā, uzņem atpakaļ personu, kā atpakaluzņemšana akceptēta. Ja pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse pieprasa, šis laiks var tikt pagarināts uz laiku, kas nepieciešams personas nosūtīšanas praktisku vai juridisku šķēršļu likvidēšanai.

4. Personas transportēšanas izdevumus līdz uzņēmējas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai sedz pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse.

9.pants

1. Trešās valsts pilsoņa atpakaļuzņemšanas pieprasījumā jābūt iekļautiem sekojošiem datiem:

a) atpakaļuzņemamās personas dati,

b) pamatojums izvirzītajai prasībai par atpakaļuzņemšanu,

c) informācija par personai nepieciešamo medicīnisko vai cita veida palīdzību.

2. Pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni, ja vēlāk pierādījumu rezultātā konstatēts, ka brīdī, kad persona izceļoja no pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses teritorijas, nav tikuši pildīti šī Līguma 5. un 6.pantu noteikumi.

III daļa

Tranzīts

10.pants

l. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses rakstiska pieprasījuma ļauj trešās valsts pilsoņiem, kas ir izraidīti no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ar eskortu vai bez tā, šķērsot tranzītā savas valsts teritoriju pa gaisa ceļu, ja ir garantēta uzņemšana mērķa valstī un tranzīts caur citām iespējamām valstīm.

Pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse garantē uzņēmējai Līgumslēdzējai Pusei, ka persona, kuras tranzīts tiek atļauts, tiek nodrošināta ar transporta atļauju un derīgu mērķa valsts ieceļošanas dokumentu.

2. Pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse ir pilnīgi atbildīga par trešās valsts pilsoni, līdz tas sasniedz mērķa valsti.

3. Ja tranzīts notiek eskorta pavadībā, pavadošās personas nedrīkst pārkāpt uzņēmējas Līgumslēdzējas Puses lidostu starptautiskās zonas.

4. Personas transportēšanas izdevumus līdz mērķa valstij, ieskaitot izdevumus, kas radušies tranzīta procesā, kā arī, kas saistīti ar trešās valsts pilsoņa atgriešanos, sedz pieprasītāja Līgumslēdzēja Puse.

11.pants

Apmaiņa ar tranzīta pieprasījumiem notiek tieši starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām iestādēm.

Pieprasījumā jābūt ietvertām ziņām par: personas datiem un pilsonību, ceļojuma datumiem, ierašanās laiku tranzītvalsts robežkontroles punktā un izbraukšanas laiku no tā uz mērķa valsti, ceļojuma dokumentu, pieprasījuma pamatojumu un, nepieciešamības gadījumā, ziņām par pavadošajām personām.

12.pants

l. Tranzīts var tikt atteikts, ja trešās valsts pilsonim:

a) mērķa valstī vai kādā no tranzītvalstīm draud vajāšana sakarā ar tā piederību noteiktai rasei, reliģiskai konfesijai, pilsonībai, sociālai grupai, vai šīs personas politisko uzskatu dēļ.

b) uzņēmējas Līgumslēdzējas Puses valstī draud kriminālatbildība par nodarījumiem, kas veikti pirms valsts teritorijas šķērsošanas tranzītā, izņemot gadījumus, kad ir saukta pie kriminālatbildības par nelegālu robežas šķērsošanu.

c) mērķa valstī vai valstīs, kas tiek šķērsotas tranzītā, draud kriminālatbildība.

2. Persona var tikt nosūtīta atpakaļ uz Pieprasītājas Līgumslēdzējas Puses valsti, ja vēlāk iegūtu pierādījumu rezultātā tiek konstatēts, ka minētā persona pakļauta vienam no iepriekšminētajiem apstākļiem. .

IV daļa

Personisko datu aizsardzība

13.pants

l. Personas dati, kas nepieciešami šī Līguma īstenošanai, tiek aizsargāti saskaņā ar katrā Līgumslēdzējas Puses valstī spēkā esošo nacionālo likumdošanu.

2. Ja šī Līguma īstenošanai Līgumslēdzējām Pusēm ir nepieciešams apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz personām, tā var skart vienīgi:

a) tādas ziņas par pārvietojamo personu un nepieciešamības gadījumā par tās tuvākajiem radiniekiem, kā vārds, uzvārdi, iepriekšējie uzvārdi, iesaukas, dzimums un pilsonība vai pavalstniecība,

b) informāciju par pasi, identitātes dokumentu un citus personu apliecinošu vai ceļošanas dokumentiem, uzskaitot to numurus, derīguma termiņus, izdevējas iestādes un izdošanas vietas,

c) citu informāciju, kas nepieciešama pārvietojamās personas identifikācijai,

d) informāciju par ceļojuma maršrutu un apstāšanās vietām,

e) informāciju par jebkuras Līgumslēdzējas Puses izsniegtu uzturēšanās atļauju vai vīzu.

V daļa

Vispārējie un nobeiguma nosacījumi

14.pants

Pirms Līguma spēkā stāšanās Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem informē viena otru par:

a) kompetentajām iestādēm, kam tiks adresēts atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījums,

b) robežpunktiem, kas tiks izmantoti šī Līguma īstenošanai,

c) dokumentu veidlapām, kas tiek izmantotas atpakaļuzņemšanas un tranzīta pieprasījumiem, kā arī atbildei uz šiem pieprasījumiem.

15.pants

l. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes tieši sadarbojas un savstarpēji konsultējas, kad vien tas nepieciešams šī Līguma istenošanai.

2. Ja pastāv šķēršļi šī Līguma īstenošanai, abas puses konsultējas pa diplomātiskajiem kanāliem.

16.pants

l. Šī Līguma noteikumi neiespaido trešo valstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu, kas izriet no citiem abu Līgumslēdzēju Pušu noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

2. Šī Līguma noteikumi neiespaido 1951.gada 28.jūlija Ženēvas Konvencijā par Bēgļa statusu un tās 1967.gada 31.janvāra Protokolā par Bēgļa statusu noteikumu īstenošanu.

3. Šī Līguma noteikumi neiespaido Līgumslēdzēju Pušu parakstīto Līgumu par Cilvēktiesību aizsardzību noteikumu īstenošanu.

17.pants

l. Katra Līgumslēdzēja Puse paziņo par savas valsts iekšējās likumdošanas procedūru izpildi attiecībā uz šī Līguma stāšanos spēkā.

2. Šis Līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad abas puses ir paziņojušas par to iekšējā likumdošanā paredzēto līgumu ratifikācijas noteikumu izpildi.

3. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse, pamatojoties uz valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības apsvērumiem, var uz laiku pilnīgi vai daļēji apturēt šī Līguma, izņemot tā l.panta, darbību. Līguma darbības apturēšana stājas spēkā pēc paziņojuma iesniegšanas pa diplomātiskiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Līgumu, paziņojot to otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem. Šāda denonsācija stājas spēkā 90 (deviņdesmit) dienas pēc paziņojuma par denonsāciju saņemšanas.

Parakstīts Madridē, 1999.gada trīsdesmitajā martā divos oriģināleksemplāros latviešu un spāņu valodās, pie kam abi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

Latvijas Republikas vārdā Māris Riekstiņš Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs

Spānijas Karalistes vārdā Ramon de Miguel y Egea  Ārlietu ministrijas ārpolitikas un Eiropas Savienības lietu Valsts sekretārs

Pielikums

pie Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līguma

par personu, kas uzturas otras

valsts teritorijā nelikumīgi, atpakaļuzņemšanu

l. Latvijas Republika bez liekām formalitātēm un kavēšanās uzņem atpakaļ personas, kuru statusu nosaka Latvijas Republikas likums "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības", kā arī personas, par kurām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tās ir šī likuma subjekti. Šis noteikums attiecas uz personām, kas zaudējušas minēto statusu pēc ieceļošanas Spānijas Karalistes teritorijā, neiegūstot citas valsts pilsonību.

2. Šī protokola l.punktā minētās personas kā legālus ceļošanas dokumentus izmanto:

2.1. Latvijas Republikas nepilsoņu pases,

2.2. Latvijas Republikas personas apliecības,

2.3. Latvijas Republikas atgriešanās apliecības - tikai, lai atgrieztos Latvijas Republikā.

Saskaņā ar Ārlietu ministrijas informāciju ("Latvijas Vēstnesis", 10.01.2000., Nr.7) līgums stājas spēkā 1999.gada 1.februārī.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Spānija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.02.2000.
Parakstīts:
 30.03.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Madride
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 22/23, 26.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
297
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)