Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republikas valdība un Čehijas Republikas valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

lai sekmētu savstarpēji izdevīgu tirdzniecības un ekonomisko attiecību attīstību, kā arī lai veicinātu un regulētu pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojas par sekojošo:

1. pants

1. Šā Nolīguma nosacījumi piemērojami pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām starp Latvijas Republiku un Čehijas Republiku un tranzītā cauri to teritorijām, ko veic abu Līgumslēdzēju Pušu pārvadātāji, kuri saskaņā ar savas valsts likumiem un noteikumiem ir tiesīgi veikt šādu darbību, ar šajās valstīs reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Šis Nolīgums neskar katras Līgumslēdzējas Puses tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskajos līgumos, kuri ir saistoši vienai vai otrai Līgumslēdzējai Pusei.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Saskaņā ar šo Nolīgumu pasažieru pārvadājumi ir personu un viņu bagāžas pārvadājumi ar autobusiem. Par tādiem uzskatāmi arī autobusu braucieni bez pasažieriem, kas saistīti ar šāda veida pakalpojumiem.

2. "Autobuss" ir jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai un kurā, neskaitot autovadītāja vietu, ir vairāk par astoņām sēdvietām.

3. pants

1. "Regulāri pārvadājumi ar autobusiem" ir pārvadājumi, kuros braucieni tiek veikti pa iepriekš noteiktu maršrutu atbilstoši iepriekš saskaņotam kustības sarakstam un braukšanas tarifiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt autobusā un izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

2. Visiem regulāriem pārvadājumiem ar autobusiem starp abām Līgumslēdzēju Pušu valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām nepieciešama atļauja, ko, savstarpēji vienojoties, izdod Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses valsts likumiem un noteikumiem. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izdod atļauju regulāriem pārvadājumiem ar autobusiem tai maršruta daļai, kas atrodas attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz kompetentajai institūcijai tās Līgumslēdzējas Puses valstī, kurā dibināts pārvadātāja uzņēmums vai fiziskām personām atrodas viņu dzīves vieta un kurā attiecīgie autotransporta līdzekļi reģistrēti.

4. Šā panta 3. punktā minētajā pieteikumā jāsniedz šāda informācija:

a) pārvadātāja nosaukums un viņa uzņēmuma pilna adrese vai fiziskām personām - viņu dzīves vietas pilna adrese;

b) pārvadājuma veids;

c) laika periods, kādam tiek pieprasīta pārvadājumu atļauja;

d) pārvadājumu veikšanas laiks un braucienu skaits (piemēram, dienā, nedēļā);

e) kustības saraksts;

f) pārvadājumu maršruta shēma, norādot pieturvietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā arī robežu šķērsošanas vietas;

g) maršruta garums kilometros (braucieniem turp un atpakaļ);

h) autovadītāju braukšanas un atpūtas laiks;

i) braukšanas maksas un tarifu nosacījumi.

5. Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija pieteikumu ar visu noteikto informāciju un savu slēdzienu nosūta otras Līgumslēdzējas Puses komptentajai institūcijai.

6. Izdotās atļaujas maksimālais derīguma termiņš ir pieci gadi un pēc pārvadātāja pieprasījuma to var pagarināt.

4. pants

1. "Sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi" ir transporta pakalpojumi, kad iepriekš izveidotas pasažieru grupas tiek pārvadātas vairākos turp un atpakaļ braucienos no vienas un tās pašas brauciena sākuma vietas uz vienu un to pašu galapunktu. Pasažieru grupas tādā pašā sastāvā, kā veikušas braucienu turp, kādā no sekojošiem braucieniem jāatved atpakaļ uz brauciena sākuma vietu. Ar brauciena sākuma vietu un galapunktu saprot vietu, kur sākas brauciens, un to vietu, kas ir brauciena mērķis, kā arī apkārtni līdz 50 km ap šīm vietām. Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi papildus transporta pakalpojumiem ietver sevī arī pasažieru grupu izmitināšanu braucienu galapunktā. Pirmais atpakaļbrauciens un pēdējais brauciens turp jāveic bez pasažieriem.

2. Jebkuram sistemātiskam turp un atpakaļ pārvadājumam nepieciešama otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja. Pieteikums atļaujas saņemšanai pārvadātājam jāiesniedz tieši otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai. Tas jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms paredzamā sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu uzsākšanas datuma.

3. Šā panta 2. punktā minētajā pieteikumā atļaujas saņemšanai jānorāda pārvadātāja nosaukums un tā uzņēmuma pilna adrese, fiziskām personām - viņu dzīves vietas pilna adrese, braucienu skaits un maršruts, katra brauciena veikšanas datums, sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos izmantojamo autobusu valsts reģistrācijas numuri, kā arī apstiprinājums par pasažieru izmitināšanas vietu un ilgumu brauciena galapunktā.

4. Nepieciešamības gadījumā par atļauju izsniegšanas precīzu kārtību, pielietojamo veidlapu formu un citiem ar to saistītajiem jautājumiem var vienoties Kopējā Komisija, kas izveidota saskaņā ar šā Nolīguma 12. pantu.

5. pants

1. "Neregulāri pasažieru pārvadājumi" ir visi citi pārvadājumi, kas neatbilst šā Nolīguma 3. un 4. pantā minētajiem.

2. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, pārvadājot vienu un to pašu pasažieru grupu starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, atļauja nav nepieciešama, ja:

a) brauciens sākas un to paredzēts beigt valstī, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, turklāt pasažieru grupa tiek nogādāta atpakaļ brauciena sākuma vietā (brauciens ar slēgtām durvīm) ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli;

b) brauciens ar pasažieriem sākas valstī, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses vai citas valsts teritorijā, turklāt autotransporta līdzeklis atgriežas reģistrācijas valstī bez pasažieriem;

c) brauciens turp tiek veikts bez pasažieriem ar nosacījumu, ka visi pasažieri tiek uzņemti tajā pašā vietā, kur tos iepriekš aizvedis tas pats pārvadātājs šā punkta "b" apakšpunktā minēto pārvadājumu ietvaros, lai atvestu atpakaļ uz valsti, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts.

3. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, kas neatbilst šā panta 2. punkta nosacījumiem, nepieciešamas otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas atļaujas, ko izdod saskaņā ar šīs valsts teritorijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

4. Šā Nolīguma 12. pantā minētā Kopējā Komisija var vienoties par dokumentu, kas nepieciešams neregulāru pasažieru pārvadājumu veikšanai, un par citiem ar šo pakalpojumu saistītiem jautājumiem.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

6. pants

1. Katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājam ir nepieciešama atļauja, lai veiktu starptautiskos kravu pārvadājumus starp abām valstīm, tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, kā arī, nogādājot kravu no šīs teritorijas uz trešajām valstīm vai otrādi, ja vien šā Nolīguma 12. pantā minētā Kopēja Komisija nav pieņēmusi citu lēmumu.

Vienreizēja atļauja dod tiesības vienas valsts pārvadātājam veikt vienu braucienu turp un atpakaļ.

2. Atļauju var izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā ir izsniegta. Tā ir derīga vienam autotransporta līdzeklim bez piekabes vai vairāku autotransporta līdzekļu kombinācijai (vilcējam ar puspiekabi vai autovilcienam) neatkarīgi no tā, kādā valstī piekabe vai puspiekabe reģistrēta.

3. Saskaņā ar šā Nolīguma nosacījumiem vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauts pārvadāt kravas starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Šādiem pārvadājumiem nepieciešamas speciālas atļaujas.

7. pants

1. Šā Nolīguma 6. pantā minētās pārvadājumu atļaujas nav nepieciešamas:

a) kravu pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, ieskaitot piekabes, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, ieskaitot piekabes, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) pārvadājumiem, kas saistīti ar dzīves vietas maiņu, veicot tos ar speciāliem šim nolūkam konstruētiem un aprīkotiem autotransporta līdzekļiem;

c) pārvadājot piederumus un iekārtas, kas paredzēti teātra, kino, cirka vai mūzikas izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm vai gadatirgiem, kā arī radio un televīzijas raidījumu ierakstiem vai filmu veidošanai, ja šie piederumi un iekārtas tiek ievestas vai izvestas uz laiku;

d) bēru pārvadājumiem;

e) kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja lidmašīna, kas veic gaisa pārvadājumus, spiesta novirzīties no kursa;

f) pasta pārvadājumiem;

g) bojātu vai avarējušu autotransporta līdzekļu pārvadāšanai;

h) humāno kravu pārvadājumiem, kas nepieciešamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu gadījumos;

i) dzīvu dzīvnieku pārvadājumiem šim nolūkam speciāli paredzētos autotransporta līdzekļos;

j) bišu saimju un zivju mazuļu pārvadājumiem;

k) autotransporta līdzekļa braucienam bez kravas palīdzības sniegšanai, lai nomainītu citā valstī bojātu autotransporta līdzekli un turpinātu pārvadājumu, izmantojot bojātajam autotransporta līdzeklim izsniegto atļauju;

l) tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem, kas dodas sniegt palīdzību bojātiem vai avarējušiem autotransporta līdzekļiem;

m) pārvadājumiem kombinēto pārvadājumu ietvaros, izmantojot ceļu tīklu tādā apmērā, kādu noteikusi saskaņā ar šā Nolīguma 12. pantu izveidotā Kopējā Komisija.

2. Veicot šā panta 1. punktā minētos pārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgais pārvadājums atbilst kādam no šajā punktā uzskaitītajiem nosacījumiem.

8. pants

1. Šā Nolīguma 6. pantā minētās atļaujas:

a) Latvijas pārvadātājiem, kuru autotransporta līdzekļi reģistrēti Latvijas Republikā, izdod Čehijas Republikas Transporta ministrija un tās izsniedz pēc saviem ieskatiem Latvijas Republikas Satiksmes ministrija vai jebkura tās pilnvarota institūcija;

b) Čehijas pārvadātājiem, kuru autotransporta līdzekļi reģistrēti Čehijas Republikā, izdod Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un tās izsniedz pēc saviem ieskatiem Čehijas Republikas Transporta ministrija vai jebkura tās pilnvarota institūcija.

2. Šajā nolūkā Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas apmainās ar nepieciešamajām atļauju veidlapām.

3. Šā Nolīgumā 12. pantā minētā Kopējā Komisija vienojas par katrai Līgumslēdzējai Pusei gada laikā nepieciešamo atļauju kvotu un veidu, atbilstoši abu Līgumslēdzēju Pušu ekonomisko attiecību attīstībai un ārējās tirdzniecības vajadzībām.

4. Par īpaša veida atļauju saturu un paraugiem vienojas 12. pantā minētā Kopējā Komisija.

9. pants

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības nekā tās, kas noteiktas savā valstī reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēta autotransporta līdzekļa vai autotransporta līdzekļu kombinācijas, ar ko veic pārvadājumu, svars vai izmēri pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valstī noteiktās normas, pirms pārvadājuma uzsākšanas ir jāsaņem šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

3. Pārvadājot bīstamas kravas, abu Līgumslēdzēju Pušu pārvadātājiem jāievēro Eiropas valstu Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šā Nolīguma nosacījumiem, katras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un viņu autotransporta līdzekļu apkalpēm, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, jāievēro šajā valstī spēkā esošie likumi un noteikumi.

2. Atļaujām un citiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas paredzēti šajā Nolīgumā, jāatrodas autotransporta līdzeklī, uz kuru tie attiecas, un tie jāuzrāda pēc ikvienas amatpersonas, kas atbilstoši pilnvarota veikt pārbaudi, pieprasījuma.

3. Ja pārvadātājs vai autotransporta līdzekļa apkalpe ir nopietni vai atkārtoti pārkāpusi šā Nolīguma nosacījumus, kā arī otrā valstī spēkā esošos likumus un noteikumus, tās valsts, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, kompetentā institūcija pēc valsts, kurā pārkāpums noticis, kompetentās institūcijas pieprasījuma var:

a) izteikt pārvadātājam brīdinājumu vai

b) pārtraukt uz laiku, daļēji vai pilnīgi atļauju izsniegšanu šim pārvadātājam pārvadājumu veikšanai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

4. Kompetentā institūcija, kas ir piemērojusi jebkuru no šā panta 3. punktā minētajām sankcijām, ziņo par to otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

5. Šā panta nosacījumi neierobežo likumīgās sankcijas, ko var piemērot saskaņā ar tās valsts likumiem un noteikumiem, kuras teritorijā pārkāpums noticis.

11. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētie autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu kravu pārvadājumus šā Nolīguma 8. pantā minētās atļauju kvotas ietvaros un 7. pantā minētos pārvadājumus vai pasažieru pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek savstarpēji atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem, kas tiek iekasēti par ceļu izmantošanu un pārvadājumu veikšanu.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri vienmēr iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Kas attiecas uz šā panta 1. punktā minētajiem autotransporta līdzekļiem, no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) paši autotransporta līdzekļi;

b) degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu izgatavotāju uzstādītajās standarta tvertnēs;

c) rezerves daļas, ko ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā bojātu autotransporta līdzekļu remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina otras Līgumslēdzējas Puses kompetentu muitas amatpersonu uzraudzībā.

12. pants

1. Lai nodrošinātu šā Nolīguma pienācīgu izpildi, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvji izveido Kopējo Komisiju. Kopējā Komisija satiekas pēc vienas vai otras kompetentās institūcijas pieprasījuma pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

2. Šā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

• Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

• Čehijas Republikā - Transporta ministrija.

13. pants

1. Šis Nolīgums apstiprināms saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu valstīs spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, un tas stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses apmainījušās ar diplomātiskajām notām, kas apliecina Nolīguma apstiprināšanu. Par apmaiņas dienu uzskatāms datums, kad iesniegta pēdējā nota.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un tas zaudē spēku sešus mēnešus pēc tam, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm saņēmusi rakstisku paziņojumu no otras Līgumslēdzējas Puses par tās nodomu pārtraukt minētā Nolīguma darbību.

Parakstīts Budapeštā, 1996.gada 29.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, čehu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumos noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Čehijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Čehija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 08.11.1996.
Parakstīts:
 29.05.1996.
Parakstīšanas vieta: 
Budapešta
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 167, 04.10.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
273
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"