Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Serbijas Republikas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

tiecoties veicināt tirdzniecības un ekonomisko sakaru attīstību starp abām valstīm,

apņemoties veicināt sadarbību autotransporta jomā tirgus ekonomikas apstākļos,

apzinoties abpusēju ieinteresētību nolīgumā par pārvadājumiem ar autotransportu un tā priekšrocības,

ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants
Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu no vai uz Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai starp kādas no Līgumslēdzējām Pusēm valsts teritoriju un trešo valsti pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām, ko veic pārvadātājs, kura uzņēmums reģistrēts otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti šīs valsts teritorijā.

2.pants
Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātāja uzņēmums ir dibināts un transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātājs veic pārvadājumus, bet ne transportlīdzeklis, ne pārvadātāja uzņēmums tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas saskaņā ar attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē":

1) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

2) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju, pie kam šādā gadījumā motorizētais transportlīdzeklis ir noteicošais faktors atļaujas izsniegšanai vai atbrīvojumam no atļaujas.

(5) Termins "atļauja" nozīmē licenci vai atļauju, ko izsniegusi vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, lai iebrauktu un izbrauktu vai brauktu tranzītā cauri šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai vai uz/no trešās valsts otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājam, kā arī jebkura cita licence vai atļauja, kas izsniegta saskaņā ar šo Nolīgumu.

(6) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(7) Termins "sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi" nozīmē iepriekš izveidotas pasažieru grupas pārvadājumus atkārtotu turp un atpakaļ braucienu no vienas brauciena sākuma vietas vai vietas, kas atrodas līdz 50 km rādiusā no brauciena sākuma vietas, uz vienu brauciena galapunktu vai vietu, kas atrodas 50 km rādiusā no galapunkta. Katra pasažieru grupa, kas veikusi braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā un pirmais atpakaļ brauciens un pēdējais turp brauciens tiek veikts bez pasažieriem. Sistemātiskais turp un atpakaļ brauciens nezaudē savu būtību, ja daži pasažieri pievienojas citai grupai tās atpakaļ braucienā.

(8) Termins "neregulāri pārvadājumi" nozīmē pārvadājumus, kas neatbilst ne regulāro pārvadājumu definīcijai, ne sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu definīcijai. Pārvadājumu biežums vai daudzums neietekmē to piederību neregulāriem pārvadājumiem.

(9) Termins "kabotāža" nozīmē kravas vai pasažieru pārvadājumus starp vairākiem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.

3. pants
Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un piemērošanu, ņemot vērā visus jautājumus, kas izriet no šī Nolīguma, abas Līgumslēdzējas Puses izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izvirzītiem pārstāvjiem.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija,

Serbijas Republikā - Infrastruktūras un enerģijas ministrija.

Līgumslēdzējas Puses informē viena otru par jebkurām izmaiņām attiecībā uz kompetentajām institūcijām.

4.pants
Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants
Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

(1) Regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Regulāru un sistemātisku turp un atpakaļ pārvadājumu veikšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai.

(3) Par atļauju pieteikuma un ar to saistīto dokumentu formu vienojas 3.pantā minētā Kopējā komisija.

(4) Regulārie pārvadājumi tiek organizēti, ievērojot savstarpīguma principu.

(5) Katras valsts kompetentā institūcija izsniedz atļauju uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

6. pants
Neregulārie pārvadājumi

(1) Neregulāriem pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Šī panta 1.daļā minētās atļaujas nav nepieciešamas šādiem neregulāriem pārvadājumiem:

1) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu transportlīdzekli visa brauciena laikā tiek vesta viena un tā pati pasažieru grupa un to atved atpakaļ brauciena sākuma vietā;

2) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts ar pasažieriem un atpakaļ brauciens bez pasažieriem;

3) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts bez pasažieriem, bet atpakaļ braucienā tiek vesti pasažieri, paredzot, ka pasažieri:

a) ir grupa, kas izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu, kurš noslēgts pirms viņu ierašanās tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā tie tiek uzņemti atvešanai uz savas valsts teritoriju;

b) ir tā paša pārvadātāja iepriekš aizvesti uz tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kur tie tiek atkal uzņemti un atvesti uz savas valsts teritoriju;

c) ir bijuši uzaicināti uz valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, un visus pārvadājuma izdevumus sedz persona, kura noformējusi ielūgumu.

4) tranzīta braucieniem, kurus veic, izpildot a), b) vai c) apakšpunktos minētos pārvadājumus;

5) braucienam ar autobusu, kas nosūtīts nomainīt bojātu autobusu, kam radušies bojājumi.

7.pants
Kopējie noteikumi pasažieru pārvadājumiem

(1) Atļaujas, kas izdotas konkrētam pārvadātājam šī Nolīguma 5.panta 1.daļā un 6.panta 1.daļā minēto pārvadājumu veikšanai, nedrīkst nodot citam pārvadātājam, tām jāatrodas transportlīdzeklī un tās jāuzrāda pēc Līgumslēdzēju Pušu kontrolējošo institūciju pieprasījuma.

(2) Kopējā komisija, kas minēta 3.pantā, var papildināt 6.panta 2.daļā minēto pārvadājumu sarakstu, kuriem nav nepieciešamas atļaujas.

(3) Transportlīdzeklī, ar kuru veic neregulāros pārvadājumus, jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram, ko parakstījis pārvadātājs pirms brauciena sākuma, un tam visu braucienu jāatrodas transportlīdzeklī, un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma. Brauciena formulāra veidlapu apstiprina šī Nolīguma 3.pantā minētā Kopējā komisija.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

8. pants
Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji drīkst veikt kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī uz/no trešajām valstīm, saņemot Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas. Tranzīta kravu pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām tiek veikti bez atļaujām. Kopējā komisija var vienoties par citu pārvadājumu veikšanas režīmu.

(2) Šī panta 1.daļā minēto atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

(3) Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(4) Kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu skaitu atļauju, kuras ir derīgas 13 mēnešus ilgu laiku no katra kalendāra gada sākuma. Kopējā komisija vienojas par atļauju veidu un skaitu, kā arī citiem svarīgiem atļauju izmantošanas nosacījumiem saskaņā ar šo pantu.

9. pants
Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

1) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

2) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām, gadījumos, ja pakalpojumi ir pāradresēti;

3) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

4) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc tā salabošanas;

5) mājlopu pārvadāšanai īpaši šim nolūkam paredzētos vai mājlopu pārvadāšanai piemērotos transportlīdzekļos, ko par tādiem atzīst abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas;

6) rezerves daļu un pārtikas pārvadāšanai kuģiem un gaisa kuģiem;

7) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

8) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

9) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikāliem, kino, cirka vai sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

10) kravu pašpārvadājumiem;

11) bēru transportam;

12) pasta transportam kā sabiedriskam pakalpojumam;

13) tikko īpašumā iegūta transportlīdzekļa pirmajam braucienam bez kravas uz galamērķi.

(2) Saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu izveidotā Kopējā komisija var mainīt šī panta 1.daļā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu veidu sarakstu.

(3) Veicot pārvadājumus, kas minēti šī panta 1.daļā, transportlīdzeklī jāatrodas visiem dokumentiem, kas skaidri norāda uz vienu no iepriekš minētajiem pārvadājumu veidiem.

IV CITI NOTEIKUMI

10. pants
Kabotāža

Kabotāža ir aizliegta, ja nav izsniegta speciāla otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

11. pants
Pārkāpumi

(1) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

1) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

2) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(2) Šī panta 1.daļas noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot otras valsts tiesas vai kompetentās institūcijas.

(3) Kompetentās institūcijas paziņo viena otrai par piemērotajām sankcijām.

12. pants
Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu apkalpes locekļi drīkst uz laiku ievest bez nodokļu maksāšanas un bez ievešanas atļaujas nelielu daudzumu personīgo mantu atkarībā no viņu uzturēšanās ilguma otras valsts teritorijā.

Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.

13. pants
Bīstamu un ātri bojājošos kravu pārvadājumi

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) prasībām.

14. pants
Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja. Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

15. pants
Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

16. pants
Nolīguma stāšanās spēkā un darbības laiks

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apliecina, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, lai tas stātos spēkā.

(2) Šis Nolīgums var tikt grozīts, abām Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā šī panta 1.daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

To apliecinot, zemāk parakstījušies attiecīgo valdību pilnvarotas personas ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Rīgā, 2012.gada 2.martā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, serbu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs
Serbijas Republikas
valdības vārdā
Ārlietu ministrs
Vuk Jeremić
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Serbija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 16.03.2013.
Parakstīts:
 02.03.2012.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 151, 25.09.2012.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
256
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"