Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republikas valdība un Bulgārijas Republikas valdība (turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas Puses"), lai ekonomisko un tirdzniecisko attiecību interesēs veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

1. "Sava valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts.

2. "Otra valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā autotransporta līdzeklis tiek izmantots pārvadājumu veikšanai, bet nav tajā reģistrēts.

3. "Pasažieru transporta līdzeklis" - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai un kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja sēdvietu ieskaitot.

4. "Kravas transporta līdzeklis" - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Nolīgumā jēdziens "kravas transporta līdzeklis" attiecas arī uz jebkuru kravas autotransporta līdzeklim piekabinātu piekabi vai puspiekabi, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju.

5. "Pārvadātājs" - fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar savas valsts likumdošanu ir tiesīga veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu un, ievērojot šā Nolīguma nosacījumus, drīkst veikt šādus pārvadājumus uz otras valsts teritoriju, no tās vai tranzītā cauri šai teritorijai.

6. "Kabotāža" - pasažieru vai kravu pārvadājumi starp diviem punktiem otras valsts teritorijā.

 

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. "Regulāri pārvadājumi" - pasažieru pārvadājumi pa noteiktiem maršrutiem saskaņā ar iepriekš sastādītiem un apstiprinātiem sarakstiem un tarifiem, kuru laikā pasažieri iepriekš noteiktās pieturvietās var iekāpt autotransporta līdzeklī vai izkāpt no tā.

 

2. "Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi" ir pārvadājumi, kuros iepriekš nokomplektētas pasažieru grupas tiek pārvadātas atkārtotos turp un atpakaļ braucienos no vienas un tās pašas brauciena sākuma vietas uz vienu un to pašu brauciena galapunktu. Šīs grupas, kas sastāv no pasažieriem, kuri veikuši braucienu turp, sekojošo atpakaļ braucienu laikā tiek atvestas atpakaļ brauciena sākuma vietā, pie kam pirmais brauciens atpakaļ un pēdējais turp tiek veikti bez pasažieriem.

 

3. Pārvadājumi uzskatāmi par neregulāriem (gadījuma vai tūrisma), ja vieni un tie paši pasažieri tiek pārvadāti ar vienu un to pašu pasažieru transporta līdzekli:

 

a) turp un atpakaļ braucienā, kas sākas un ko paredzēts beigt savā valstī, vai

 

b) braucienā, kas sākas savā valstī un to paredzēts beigt otras valsts teritorijā ar noteikumu, ka transporta līdzeklis atgriežas savā valstī bez pasažieriem, vai

 

c) tranzīta braucienā.

 

 

3. pants

1. Visiem pārvadājumiem ar pasažieru transporta līdzekļiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām, izņemot neregulāros tūrisma pārvadājumus, nepieciešama atbilstoša otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota atļauja. Atļaujas rakstiskā veidā izdod tās valsts kompetentā institūcija, kuras teritorijā tiks veikts pārvadājums.

 

2. Veicot neregulāros pārvadājumus, autotransporta līdzeklī jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram.

 

3. Regulārie, kā arī sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš savstarpēji jāsaskaņo šo valstu kompetentajām institūcijām.

 

4. Lai saņemtu atļaujas, pārvadātājiem jāadresē iesniegums savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija apstiprina iesniegumu, tā nosūta to kopā ar rekomendāciju otras valsts kompetentajai institūcijai.

 

 

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

4. pants

1. Lai veiktu kravu pārvadājumus ar autotransportu starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri tām, kā arī uz/no trešajām valstīm, izņemot tos, kas norādīti šā Nolīguma 5. pantā, ir nepieciešamas otras valsts kompetento institūciju izdotas atļaujas.

 

2. Atļauju skaitu un veidus katru gadu nosaka Kopējā Komisija.

 

3. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainīsies ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu.

 

 

5. pants

1. Pārvadājumu atļaujas nav nepieciešamas:

 

a) kravu pārvadājumiem ar motorizētiem autotransporta līdzekļiem, kuru celstspēja, ieskaitot piekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas vai pilna masa, ieskaitot piekabi, nepārsniedz 6 tonnas;

 

b) pārvadājot sadzīves priekšmetus pastāvīgās dzīves vietas maiņas gadījumos;

 

c) sporta pasākumiem paredzētu dzīvnieku, tehnisko iekārtu un piederumu, sporta inventāra pārvadāšanai;

 

d) izrādēm paredzētu dekorāciju, skatuves iekārtu un mūzikas instrumentu pārvadāšanai;

 

e) gadatirgiem un izstādēm paredzētu materiālu un priekšmetu pārvadāšanai;

 

f) pārvadājot radioraidījumiem un profesionālo skaņu ierakstiem, filmu uzņemšanai vai TV raidījumu veidošanai paredzētas iekārtas;

 

g) bojātu vai avarējušu autotransporta līdzekļu pārvadāšanai, ieskaitot bojātā autotransporta līdzekļa nomaiņu tālākai kravas pārvadāšanai, ja ir visi šī notikuma apstiprinošie dokumenti;

 

h) bēru pārvadājumiem;

 

i) nopirkta autotransporta līdzekļa pirmajam braucienam bez kravas;

 

j) pasta pārvadājumiem kā valsts pakalpojumam;

 

k) pārvadājot medikamentus un medicīnisko iekārtu vai citas preces, kas nepieciešamas palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, it īpaši dabas katastrofu gadījumos.

 

2. Šā Nolīguma 5. panta 1. punkta c) - e) apakšpunktos minēto kravu pārvadāšanai atļaujas nav nepieciešamas, ja dzīvnieki tiek ievesti uz laiku.

 

 

IV. CITI NOSACĪJUMI

6. pants

1. Otras valsts teritorijā pārvadātājiem ir jāievēro tur spēkā esošie likumi un noteikumi.

 

2. Par jebkuru negadījumu pārvadājuma veikšanas laikā pārvadātājam nekavējoties jāziņo otras valsts, kuras teritorijā tas noticis, attiecīgajām kompetentajām institūcijām, kā arī savas valsts kompetentajām institūcijām.

 

3. Ja vienā valstī reģistrēts pārvadātājs, veicot pārvadājumus otras valsts teritorijā, pārkāpj šā Nolīguma nosacījumus, tad šīs valsts kompetentās institūcijas var piemērot sankcijas saskaņā ar savas valsts teritorijā spēkā esošajiem likumiem. Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka attiecīgās kompetentās institūcijas informēs viena otru par piemērotajām sankcijām.

 

 

7. pants

1. Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā, ja nav saņemta šīs valsts kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

 

 

8. pants

1. Pārvadājot bīstamās kravas, abu valstu teritorijās reģistrētiem pārvadātājiem jāpilda Eiropas Valstu Nolīguma par Starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības.

 

2. Ja pārvadājumos izmantojamā autotransporta līdzekļa svars un izmēri pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

 

 

9. pants

1. Pārvadātājiem, kuru autotransporta līdzekļi reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valstī un veic starptautiskos pārvadājumus otras valsts teritorijā, jāmaksā nodokļi un citi maksājumi saskaņā ar šīs valsts likumdošanu.

 

2. Autotransporta līdzekļi, kuri reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valstī un veic pārvadājumus otras valsts teritorijā, lietojot atļaujas savstarpēji saskaņotu kvotu ietvaros, tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem, ko iekasē par pārvadājumu veikšanu šīs valsts teritorijā.

 

3. Degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs, kā arī smērvielas, kas atrodas autotransporta līdzekļos un paredzētas to darbības nodrošināšanai, savstarpēji atbrīvojamas no muitas nodokļiem un jebkuriem citiem maksājumiem, šķērsojot otras valsts robežu.

 

4. Rezerves daļas, kas pieder vienai Līgumslēdzējai Pusei un tiek ievestas otrā valstī, lai salabotu šīs valsts teritorijā bojātus autotransporta līdzekļus, atbrīvojamas no muitas nodevām un nodokļiem.

 

 

10. pants

1. Lai nodrošinātu šā Nolīguma izpildi un piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses izveido Kopējo Komisiju. Kopējā Komisija satiekas saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju savstarpēju vienošanos un šīs tikšanās laikā sastāda protokolu.

 

 

11. pants

1. Saskaņā ar šo Nolīgumu ir šādas kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

Bulgārijas Republikā - Transporta ministrija.

 

 

12. pants

1. Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka šis Nolīgums līdz tā ratifikācijai provizoriski piemērojams no tā parakstīšanas dienas.

2. Šis Nolīgums ir spēkā vienu gadu. Nolīguma darbība automātiski pagarinās gadu no gada, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Nolīguma darbības termiņa izbeigšanās nav iesniegusi rakstisku paziņojumu otrai Līgumslēdzējai Pusei par šā Nolīguma darbības pārtraukšanu.

3. Nolīgumu ratificē Līgumslēdzējas Puses atbilstoši savas valsts konstitucionālajām prasībām un tas stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad saņemts abpusējs paziņojums par tā ratificēšanu.

 

Parakstīts Briselē 1995. gada 28. septembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, bulgāru un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Bulgārijas Republikas

valdības vārdā valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Bulgārija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 08.02.1997.
Parakstīts:
 28.09.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Brisele
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 80/81, 09.05.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
195
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"