Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Neoficiāls tulkojums

DĀNIJAS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
KANĀDAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTA
UN KANĀDAS BRUŅOTO SPĒKU
UN
FRANCIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRA
UN
VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRA
UN
SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
SPĀNIJAS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRA
UN
UN APVIENOTĀS KARALISTES UN ZIEMEĻĪRIJAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
UN
SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS EIROPĀ
SAPRAŠANĀS MEMORANDS

PAR
DAUDZNACIONĀLĀ DIVĪZIJAS ŠTĀBA "ZIEMEĻI" DARBĪBU, SASTĀVA KOMPLEKTĒŠANU, FINANSĒŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN ATBALSTU

Saturs

Ievads

I pants. Definīcijas

II pants. Mērķis un darbības joma

III pants. Uzdevums un statuss

IV pants. Informācijas drošība

V pants. Dalība un ieguldījums

VI pants. Plenārā komiteja

VII pants. Sastāva komplektēšana

VIII pants. Disciplīna un nacionālie pienākumi

IX pants. Finanšu procedūras

X pants. Budžeta , grāmatvedības un audita noteikumi

XI pants. Labklājība un ērtības

XII pants. Aprīkojums

XIII pants. Prasījumi

XIV pants. Domstarpību izšķiršana

XV pants. Stāšanās spēkā, grozījumi, atcelšana un izbeigšana

Pielikumi

A. Finanšu principi un procedūras, grāmatvedības un audita noteikumi

B. HQ MND-N sākotnējais personālsastāva komplektēšanas saraksts

C. Dalībnieku izmaksu dalīšanas formula

D. Izmitināšanas, ēdināšanas, izglītības, medicīnas pakalpojumu un citu labklājības pakalpojumu izmaksas

E. Pievienošanās paziņojuma forma

F. Augstākās resursu komitejas (SRC) pilnvaras

G. Tehniskās vienošanās forma Atbalsta partneriem

Ievads

Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, Francijas Republikas aizsardzības ministrs, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā aizsardzības ministrija, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrs, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrija, Spānijas Karalistes aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija, turpmāk - "Dalībnieki",

un

Sabiedroto spēku Augstākā virspavēlniecība Eiropā (SHAPE),

IEVĒROJOT Ziemeļatlantijas līguma dalībvalstu pastāvīgo vēlmi apvienot savus centienus kolektīvās aizsardzības nodrošināšanai un miera un drošības saglabāšanai,

ŅEMOT VĒRĀ 1949. gada 4. aprīlī parakstītā Ziemeļatlantijas līguma noteikumus,

ŅEMOT VĒRĀ 1951.gada 19.jūnijā parakstītā Ziemeļatalantijas līguma organizācijas dalībvalstu līguma par to bruņoto spēku statusu noteikumus (NATO SOFA),

ŅEMOT VĒRĀ 1952. gada 28. augustā parakstīto Protokolu par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols),

ŅEMOT VĒRĀ 2016. gada 5. janvāra Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu (Papildu nolīgums),

ŅEMOT VĒRĀ Dānijas Karalistes un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumus un vienošanās attiecībā uz starptautisko militāro štābu statusu Dānijas Karalistē,

ŅEMOT VĒRĀ, 1995. gada 19. jūnijā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīguma par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA), 1995. gada 19. jūnijā parakstītā Papildu protokola Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīgumam par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA Papildu protokols), un 1997. gada 19. decembrī parakstītā Turpmākā papildu protokola Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīgumam par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA Turpmākais papildu protokols) noteikumus,

ATZĪMĒJOT, ka ne visi Dalībnieki pieder pie Parīzes protokola dalībvalstīm, PfP SOFA Papildu protokola dalībvalstīm un PfP SOFA Turpmākā papildu protokola dalībvalstīm ,

APSTIPRINOT, ka daudznacionālais divīzijas štābs "Ziemeļi" (HQ MND-N) tiek izveidots, atsaucoties uz Nodomu vēstuli (LoI), ko 2018. gada 11. jūlijā parakstījuši vairāki Dalībnieki un kurā LoI parakstītāji pauž mērķi turpināt stiprināt Alianses drošību, veicinot kolektīvās aizsardzības spēju, kas vērsta uz komandvadību un kontroli Baltijas reģionā,

APSTIPRINOT, ka HQ MND-N izveidots kā štābs attiecīgi Dānijas un Latvijas suverēnajā teritorijā miera laikā ar mērķi atbilstoši vajadzībaiapvienoties Latvijā krīzes un operāciju laikā,

ŅEMOT VĒRĀ Ziemeļatlantijas padomes (NAC) 2020.gada 19.oktobra lēmumu PO(2020)0330 , Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" kā NATO militārās struktūras, kurai ir starptautiska militāra štāba (IMHQ) statuss aktivācija,

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgās NATO doktrīnas un direktīvas,

UN ATZĪMĒJOT, ka valstis, kas nav NATO valstis, starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas (NVO) var piedalīties NATO darbībās un/vai NATO vadītajās operācijās saskaņā ar NATO politikas nostādnēm,

VĒLOTIES izveidot un ieviest atbilstīgus daudznacionālas personāla komplektēšanas un finansēšanas nolīgumus HQ MND-N darbībai,

Dalībnieki un SHAPE ir panākuši šādu vienošanos.

I pants
Definīcijas

1. Ja vien šajā MOU un tā turpmākajos dokumentos nav definēta cita nozīme, piemēro definīcijas, kas sniegtas "NATO Terminu un definīciju vārdnīcā" (AAP-6) un "NATO dokumentos un publikācijās izmantoto apzīmējumu vārdnīcā" (AAP-15).

Šā MoU vajadzībām papildus izmanto turpmāk norādītās definīcijas.

a. COM  MND-N ir MND-N komandieris.

b. Daudznacionālais divīzijas štābs "Ziemeļi" vai HQ MND-N: ir starptautisks militārais štābs , kas sastāv no diviem elementiem, personālsastāva elements "Austrumi" ir izvietots Latvijā un personālsastāva elements "Rietumi" ir izvietots Dānijā, kā atspoguļots šā MOU B pielikumā, abi šie elementi kopā tiek saukti par HQ MND-N.

c. Uzņemošā valsts (FN) ir Dānijas Karaliste un/vai Latvijas Republika, kuru suverēnajās teritorijās ir izveidots HQ MND-N.

d. Ietvarvalstis ir Dānijas Karaliste, Igaunijas Republika un Latvijas Republika, ko pārstāv to aizsardzības ministrijas.

e. Plenārā komiteja ir politikas izpildu komiteja, kas sastāv no Dalībnieku un SHAPE pārstāvjiem.

f. Atbalsta partneris ir ikviena ne-NATO valsts, vai starptautiska organizācija,kas sniedz ieguldījumu HQ MND-N saskaņā ar šo MoU un pastāvošajān NATO politikas nostādnēm un NAC lēmumiem.

g. Vecākais nacionālais pārstāvis ir vecākais virsnieks vai cita Dalībnieka norīkota amatpersona, kas ir dienestā HQ MND-N.

h. Augstākā resursu komiteja ir komiteja, kas ir atbildīga par to resursiem saistīto jautājumu izvērtēšanu, kuri izriet no tās HQ MND-N budžeta daļas, ko savstarpēji dala Dalībnieki, un kas risina jautājumus, kuri izriet no šīs HQ MND-N budžeta daļas administrēšanas.

i. Nacionālais atbalsta elements ir nacionālās vienības/elementi, kas pievienoti HQ MND-N un kas veic vienīgi nacionālos administratīvos uzdevumus, lai sniegtu atbalstu HQ MND-N nacionālajiem dalībniekiem.

j. Pievienošanās paziņojums ir dokuments, ar kuru NATO valsts pievienojas HQ MND-N kā Dalībnieks saskaņā ar šo MOU.

k. Atbalsta partnera tehniskā vienošanās ir dokuments, ar kuru tiek noteikts katra Atbalsta partnera, kurš izlemj sniegt ieguldījumu HQ MND N, statuss, ieskaitot personālu, kas norīkots HQ MND N, kā arī darbības, sastāva komplektēšanas, administrēšanas un atbalsta noteikumi.

II pants
Mērķis un darbības joma

1. Šā MoU mērķis ir noteikt principus un izklāstīt noteikumus, kas piemērojami HQ MND-N statusam un personālam, un noteikt izvietošanas, finansēšanas, personālsastāva, administrēšanas un materiāli tehniskā atbalsta, kā arī Dalībnieku izmaksu dalīšanas kārtību.

2. Šis MOU nav uzskatāms par starptautisku līgumu, kā arī nerada tiesības un pienākumus starptautisko publisko tiesību ietvarā. Šim MoU nav nodoma radīt pretrunas ar piemērojamajiem nacionālajiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskajiem Dalībnieku valstu līgumiem. Ja rodas šādas pretrunas, noteicošie būs nacionālie vai starptautiskie tiesību akti, kā arī Dalībnieku valstu spēkā esošie starptautiskie līgumi. Šādu pretrunu gadījumā Dalībnieki viens otru par to rakstiski informē.

III pants
Uzdevums un statuss

1. HQ MND-N koordinē un asistē daudznacionālās apmācības un mācības, un darbojas nacionālās aizsardzības, kā arī kolektīvās aizsardzības mērķiem saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu.

2. HQ MND-N operacionālo vadību nodrošina NATO Sabiedroto spēku Augstākais komandieris Eiropā (SACEUR), un HQ MND-N NATO var izmantot miera laikā, krīzes situācijās un operācijās ar attiecīgo NATO militārās vadības (NMA) pilnvarojumu, veicot mācības vai operacionālos uzdevumus, kas izdoti saskaņā ar NATO standartprocedūrām. HQ MND-N netiek izvērsts vai citādi darīts par nepieejamu NATO bez iepriekšēja paziņojuma SACEUR.

3. Komandvadības un kontroles attiecības, kas ļauj HQ MND-N veikt tā uzdevumus miera laikā, krīzes situācijās un operācijās, detalizēti ir sniegtas HQ MND N Komandvadības un kontroles Tehniskajā vienošanās (C2 TA).

4. MND-N uzdevumi ir šādi:

a) uzturēt un izplatīt situācijas apzināšanu;

b) plānot un vadīt militārās operācijas tā darbības zonā;

c) vadīt norīkotās vienības;

d) veikt mācības;

e) īstenot citus atbilstošas militārās vadības noteiktus uzdevumus,

5. Dalībnieki nodrošina HQ MND-N pieejamību un pietiekamus resursus, lai nodrošinātu dalību visos vingrinājumos un mācībās, kas izvērsti uzskaitītas oficiālajā NATO Militāro mācību programmā, kas šobrīd zināma kā Militāro mācību un apmācību programma (MTEP). Papildus tam HQ MND-N irpieejams un tam ir pietiekami resursi, lai veiktu apmācības, ko COM HQ MND-N uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu atbilstību NATO pamatuzdevumu sadalei atbilstoši vajadzīgajai gatavības pakāpei un sagatavošanās laikam, kā noteikts MC-586 sērijā.

6. Ja šā MoU Dalībnieks, kas nav FN, vēlas pievienot vienības HQ MND-N, tas to var darīt ar visu Dalībnieku un SHAPE piekrišanu ar Pievienošanās pziņojumu pievienojoties C2 TA.

7. Krīzes situācijā un operāciju laikā abi HQ MND-N elementi apvienojas Latvijā un primāri darbojas no fiksētas atrašanās vietas.

8. Saskaņā ar NATO procedūrām HQ MND-N ir NAC apstiprināta NATO militārā struktūra, kurai ir NATO starptautiska militāra štāba (IMHQ) statuss saskaņā ar Parīzes protokolu un papildu nolīgumiem, ciktāl tie piemērojami. HQ MND-N un tam pievienoto atbalsta vienību/elementu , kā arī tā personāla un personāla apgādājamo statuss ir definēts Parīzes protokolā, NATO SOFA, PfP SOFA un papildu nolīgumos un citos līgumos starp attiecīgo HN un SHAPE un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par IMHQ statusu HN teritorijā, ciktāl piemērojami.

9. HQ MND-N darba valoda ir angļu valoda.

IV pants
Informācijas drošība

1. Uz klasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 17. jūnija C-M (2002) 49 "Drošība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie starptautiskie nolīgumi un vienošanās drošības jomā.

2. Uz neklasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 24. jūlija C-M (2002) 60 "Neklasificētas informācijas pārvaldība" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie nolīgumi un vienošanās drošības jomā.

3. Uz informācijas, ar kuru šā MOU izpildes rezultātā Dalībnieki vai SHAPE apmainās vai kuru izplata institūcijām, kas nav NATO institūcijas, attiecas 2014. gada septembrī izdotā rokasgrāmata Bi-SC Rokasgrāmata par informācijas un izlūkdatu apmaiņu (I&S) ar institūcijām, kas nav NATO institūcijas (NNEs) v5.0, tostarp saskaņā ar visiem tās papildinājumiem un grozījumiem.

V pants
Dalība un ieguldījums

1. Ikviena NATO dalībvalsts, ja vien tai nav atrunu vai iebildumu, var tieši pievienoties šim MoU saskaņā ar noteikumiem, kurus apstiprinājusi Plenārā komiteja un SRC, izmantojot Pievienošanās paziņojumu (NoA)(E pielikumā sniegta forma). Tieša pievienošanās nozīmē, ka ir aizpildīta NoA, to ir parakstījusi NATO valsts, kas pievienojas, Ietvarvalstis un SHAPE, izpildot šādus kritērijus:

a) Plenārā komiteja ir apstiprinājusi ieņemamo(-s) amatu(-us);

b) SRC ir apstiprinājusi finansiālo iemaksu sākuma datumu un sākotnējās iemaksas, kas veicamas, lai kompensētu iepriekšējos ieguldījumus, ja tādi bijuši, un

c) NATO valstij, kas pievienojas, nav atrunu vai iebildumu.

2. Ja NATO valstij, kas pievienojas, ir kādas atrunas vai iebildumi attiecībā pret šo MoU, tie ir pilnībā jāizklāsta NoA, kuru tad paraksta valsts, kas pievienojas, visi Dalībnieki un SHAPE. Atrunas vai iebildumi ietver jebkādas būtiskas atkāpes no šā MoU E pielikumā sniegtās NoA formas.

3. Pirms NoA parakstīšanas valsts, kas pievienojas, un Dalībnieki nolemj un nosaka sākotnējās finanšu iemaksas un kapitālieguldījumus, ja tādas ir, kas jāveic valstij, kas pievienojas, un to ieraksta NoA.

4. Ikvienai valstij, kas nav NATO valsts, vai starptautiskai organizācijai var tikt dota iespēja sniegt ieguldījumu HQ MND-N kā Atbalsta partnerim (CP). Šī iespējai un turpmākais ieguldījums ir saskaņā ar spēkā esošajām NATO politikas nostādnēm un NAC lēmumiem. Detalizētu CP ieguldījumu apstiprina Plenārā komitejai un SRC, to noformējot ar Dalībnieku, SHAPE un CP oficiāli noslēgtu tehnisko vienošanos (TA). TA forma ir sniegta šā MOU G pielikumā.

5. CP personāls, kas norīkots HQ MND-N, pilda dienestu HQ MND-N saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas ACO Direktīvā 045-001 "Sabiedroto operāciju pavēlniecības militārā personāla miera laika amatu vadība un administrēšana" vai kā noteikusi SRC un Plenārā komiteja.

6. Ja CP personāla un šo personu apgādājamo statusu attiecīgajā Uzņemošajā valstī nenosaka NATO SOFA vai PfP SOFA un/vai papildu vienošanās, tas var tikt noteikts turpmākās vienošanās ar Uzņemošo valsti.

VI pants
Plenārā komiteja

1. Plenārā komiteja tiek sasaukta vienreiz gadā, lai pārskatītu šā MoU darbību un piemērošanu, tostarp, lai apstiprinātu izmaiņas Personālsastāva sarakstā un darba aprakstos, apstiprinātu vienību pievienošanu un vienotos par izmaiņām šajā MoU . Plenārās komitejas vadība rotē starp Ietvarvalstīm un ievēro Divīzijas komitejas vadību kā noteikts ietvarvalstu MOU C pielikumā.

2. Plenārās komitejas sēdes parasti tiek sasauktas, pamatojoties uz Plenārās komitejas priekšsēdētāja paziņojumu. Viens vai vairāki Dalībnieki vai SHAPE var pieprasīt, lai Plenārās komitejas priekšsēdētājs sasauc ārkārtas sanāksmi.

3. Plenārās komitejas sastāvs ir šāds:

balsstiesīgie locekļi:

- katra Dalībnieka pilnvarotais pārstāvis;

locekļi, bez balstiesībām:

- priekšsēdētājs (kas ir FN pārstāvis, bet nav persona, kas ir šīs FN balsstiesīgais pārstāvis);

- SHAPE pārstāvis;

- sekretārs (kuru nodrošina HQ MND N);

- saskaņotie viesi un novērotāji ;

- jomas eksperti, kas piedalās, lai sniegtu atbalstu kādam pārstāvim.

4. Plenārā komiteja pieņem lēmumus ar balsstiesīgo locekļu konsensu. Konsenss nozīmē, ka visiem balsstiesīgajiem locekļiem ir jānobalso par lēmumu ar "jā" vai jāatturas, lai lēmums tiktu apstiprināts (ir jābūt vismaz vienai balsij par). Ja viens vai vairāki nobalso pret lēmumu, tas netiek apstiprināts.

5. COM MND-N ir atbildīgs par Plenārās komitejas sanāksmju atbilstīgu sagatavošanu un to rīkošanu. HQ MND-N personāls sanāksmi apmeklē pēc Plenārās komitejas pieprasījuma

VII pants
Sastāva komplektēšana

1. Sākotnējais Personālsastāva saraksts uz šī MOU parakstīšanas brīdi, tai skaitā amati, kas katram Dalībniekam apstiprināti (nacionāli), ir noteikts šā MOU B pielikumā. Jebkuri atjauninājumi/izmaiņas tajā tiek apstiprinātas Plenārajā komitejā un fiksētas konsolidētajā versijā Plenārās komitejas lēmumā. Ja tas ietekmē izmaksu sadalījumu, pārskatīto Personālsastāva sarakstu, ietverot datumu, kad tas un izmaiņas izmaksu sadalījumā stājas spēkā, Plenārās komitejas priekšsēdētājs pārsūtīs SHAPE kā šī MOU depozitārijam, lai tas izdotu Dalībniekiem apliecinātas kopijas. Katra amata pienākumu veikšanas periods ir ne mazāk kā trīs gadi un notiek saskaņā ar ACO direktīvu 045-001.

2. Saskaņā ar attiecīgā Dalībnieka nacionālajām tiesību normām un noteikumiem, neformāli pagaidu rakstveida nolīgumi starp COM MND N un jebkura attiecīgā Dalībnieka SNR, vai nacionālo iestādi, kad tas attiecināms,var atļaut veikt izmaiņas attiecībā uz apstiprinātu amatu sadalījumu līdz OF-2 pakāpei un to ieskaitot, izņemot tādas izmaiņas, kas ietekmē personālsastāva līmeni un iedalīšanu noteiktajai valstij, saskaņā ar principiem, kas noteikti šā MoU VI panta 1.sadaļā.

3. Līdzīgas vienošanās saskaņā ar nacionālajām tiesību normām un noteikumiem var piemērot uz laiku amatu sadalījumam līdz OF-5 pakāpei un to ieskaitot. Visi SNR, vai nacionālās iestādes, ja tas ir attiecināms, apstiprina šīs pagaidu vienošanās, un tās jāiesniedz apstiprināšanai nākamajā Plenārās komitejas sēdē saskaņā ar principiem, kas noteikti šā MoU VI pantā.

4. Ja vien Dalībnieki nevienojas citādi, Personālsastāva sarakstā noteiktā amatu sadalījuma papildināšanu vai samazināšanu vai jebkādas izmaiņas apstiprinātajā amatu sadalījumā attiecībā uz OF-1 pakāpi vai augstākām pakāpēm drīkst veikt, 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekš rakstveidā iesniedzot paziņojumu Plenārās komitejas priekšsēdētājam, kurš pēc tam informē visus pārējos Dalībniekus un SHAPE par attiecīgajām izmaiņām. Visas izmaiņas Dalībnieku amatu sadalījumā apstiprina Plenārā komiteja.

5. Darba aprakstus HQ MND-N personālam un tā izmaiņas sagatavo HQ MND-N un apstiprina Plenārā komiteja. OF-2 pakāpes un zemāka līmeņa pakāpju darba aprakstu izmaiņām ir nepieciešams tikai tieši ietekmēto Dalībnieku apstiprinājums. HQ MND-N nodarbinā personālu saskaņā ar attiecīgajiem darba aprakstiem. Dalībnieki nodrošina personālu saskaņā ar attiecīgajiem darba aprakstiem.

6. Dalībnieks var aizpildīt savu nacionāli iezīmēto amatu ar apmaiņas personālu (personālu, kas nāk no valsts, kas nav MoU dalībniece un ar kuru ir noslēgta attiecīga divpusēja vienošanās) pēc saskaņošanas ar attiecīgās Uzņemošās valsts aizsardzības ministriju, ja izpildītas spēkā esošās NATO politiskās nostādnes un NAC lēmumi un saņemts Plenārās komitejas apstiprinājums saskaņā ar šī MOU VI pantā noteiktajiem principiem..

VIII pants
Disciplīna un nacionālie pienākumi

1. Attiecībā uz disciplīnu un nacionālajiem pienākumiem HQ MND-N personāla vadība ievēro ACO Direktīvā 045-001 noteiktās procedūras.

2. Ar disciplīnu un nacionālajiem pienākumiem saistītajos jautājumos SNR vai cita norīkotās amatpersonas attiecībā uz savas valsts personālu patur visas pilnvaras vai kompetences, kas viņiem piešķirtas nacionālajos normatīvajos aktos. Tās nodrošinās, ka attiecīgajos nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos to personāls izpilda COM MND-N izdotos noteikumus.

3. Dalībnieki neatsauc savu pastāvīgi norīkoto personālu no HQ MND-N, kamēr nav nodrošināts atbilstīgi apmācīts aizvietojošais/papildinošs personāls, lai garantētu HQ MND-N operacionālo gatavību un efektivitāti.

4. Dalībnieku personāls dodas atvaļinājumā saskaņā ar savas valsts attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un politikas nostādnēm. HQ MND-N ikgadējā programmā tiek sniegti noteikumi attiecībā uz minimālā sastāva komplektēšanas periodiem un periodiski tiks papildus iekļautas sastāva izformēšanas dienas (ne vairāk par 12 dienām gadā), ievērojot uzņemtās operacionālās saistības.

IX pants
Finanšu procedūras

1. Kā NATO spēku struktūras štābam HQ MND N būtībā, ja vien NAC nav lēmusi citādi, nepienākas NATO kopējais finansējums. Tādējādi par finansēšanu atbildību uzņemas Ietvarvalstis un Dalībnieki .

2. Izvērsti finansēšanas noteikumi ir sniegti šā MoU A pielikuma A.I. sadaļā.

X pants
Budžeta, grāmatvedības un audita noteikumi

1. Finanšu, budžeta, grāmatvedības un audita noteikumus un procedūras sīkāk nosakaAugstākā resursu komiteja saskaņā ar šā MoU A pielikuma A.II sadaļā sniegtajiem noteikumiem.

XI pants
Labklājība un ērtības

1. Dalībnieku personālam, kā arī viņu apgādājamajiem, tostarp NSE un viņu apgādājamajiem, pieejamas Uzņemošās valsts oficiāli nodrošinātās labklājības iespējas, ievērojot to pieejamību un Uzņemošās valsts prasības un standartus. Par šiem pakalpojumiem tiek piemērota pēcapmaksa pēc spēkā esošām likmēm, ko publicējis HQ MND-N un uz tāda pat pamata kā Uzņemošās valsts personālam.

2. Turklāt Dalībnieku personālam, kā arī to apgādājamajiem, tostarp NSE un to apgādājamajiem, pieejami Uzņemošās valsts atpūtas objekti, ievērojot to pieejamību. Maksa par šiem objektiem ir tāda pati, kāda tiek piemērota Uzņemošās valsts personālam, un par samaksu atbildību uzņemas katrs iesaistītais indivīds. Par Uzņemošās valsts objektiem vai infrastruktūrai nodarīto bojājumu samaksu veic un par remontu apmaksu atbild iesaistītais indivīds.

3. Maksa par izmitināšanu, ēdināšanu, izglītību, medicīnisko aprūpi, zobārstniecību un citiem objektiem Dalībnieku personālam un to apgādājamo, tostarp NSE un to apgādājamo atbalstam ir noteikta šī MOU D pielikumā.

XII pants
Aprīkojums

1. HQ MND-N aprīkojums ir visi materiāli un aprīkojums, ko bez maksas sniegusi Ietvarvalsts, izņemot līdzekļus, ko NATO vai Ietvarvalsts iepirkusi kā reģionālās krīzes aprīkojumu un kas uz laiku ir izvietots HQ MND-N. Pēc HQ MND-N slēgšanas vai šā MoU izbeigšanas viss aprīkojums, ko Dalībnieks sākotnēji bez maksas ir nodevis lietošanai, tiks atgriezts atpakaļ Dalībniekam, kurš šo aprīkojumu nodrošinājis. Ietvarvalsts sniegtais aprīkojums paliek Ietvarvalsts īpašums. NATO sniegtais aprīkojums paliek NATO īpašums un tiek pārdalīts saskaņā ar NATO standartprocedūrām un Parīzes protokolu.

2. Aprīkojums, ko HQ MND-N iepircis pēc šā MoU stāšanās spēkā, izmantojot HQ MND-N dalīto daudznacionālo budžetu (SMFB), kļūst par HQ MND N īpašumu. Pēc HQ MND-N slēgšanas vai šā MoU izbeigšanas atlikušās kustamās mantas un aprīkojuma atlikusī vērtība tiek sadalīta Dalībnieku starpā tā, kā būs nolēmusi SRC.

3. NATO kopīgi finansētais īpašums un aprīkojums NATO nesaistītiem mērķiem netiek izmantots ar bez īpašas attiecīgās stratēģiskās pavēlniecības iepriekšējas atļaujas.

XIII pants
Prasījumi

1. Prasījumi, izņemot no kontraktiem izrietošos prasījumus, tiek risināti saskaņā ar Parīzes protokola 6. pantu un NATO SOFA VIII pantu.

2. No kontraktiem izrietošie prasījumi tiek risināti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

3. Prasījumus un maksājumus, kas attiecināmi uz HQ MND-N vai tā personāla oficiālajām darbībām, Dalībnieki uzņemas kopīgi saskaņā ar šī MOU C pielikumā sniegto izmaksu dalīšanas formulu.

XIV pants
Domstarpību izšķiršana

Jebkādas domstarpības Dalībnieku un/vai SHAPE starpā saistībā ar šo MoU, tā interpretāciju vai piemērošanu tiek risinātas Dalībnieku un/vai SHAPE savstarpējo konsultāciju ceļā.

XV pants
Stāšanās spēkā, grozījumi, atcelšana un izbeigšana

1. Šis MoU stājas spēkā pēdējā paraksta dienā. Šis MoU ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izbeigts saskaņā ar šā MoU 15.panta 4.punktu.

2. Šo MoU var grozīt vienīgi ar Dalībnieku un SHAPE vienprātīgu rakstveida piekrišanu. MoU grozījumi tiks pievienoti un reģistrēti kā oriģināldokumenta grozījumi.

3. Ikviens Dalībnieks drīkst izstāties no šā MoU, divpadsmit (12) mēnešus iepriekš rakstveidā par to paziņojot SHAPE, kas informēs pārējos Dalībniekus. Nacionāli iezīmēto amatu samazināšana līdz nullei nozīmē izstāšanos no šī MOU. Izstāšanās gadījumā attiecīgais Dalībnieks turpina sniegt finansiālo ieguldījumu HQ MND-N līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā beidzas paziņojuma periods.

4. Šo MoU jebkurā laikā var izbeigt ar Dalībnieku un SHAPE vienprātīgu rakstveida piekrišanu. Pēc šā MoU izbeigšanas izrietošās finansiālās sekas, tostarp tas, kā noteikt kopīgi finansētās infrastruktūras, iekārtu un aprīkojuma atlikušo vērtību, tiks noteiktas konsultāciju ceļā.

5. Šajā MoU ietvertās atsauces uz NATO politikas dokumentiem ietver visas to pārskatītās redakcijas vai attiecīgā gadījumā politikas dokumentus, ar kuriem tie tiek aizstāti.

Šis MoU ir parakstīts divos oriģināleksemplāros angļu un franču valodā, abi teksti ar vienādu juridisko spēku. SHAPE būs šā MoU, tā grozījumu un pievienošanās paziņojumu turētājs un nodrošinās apstiprinātu kopiju katram Dalībniekam.

Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts _____________ Datums 31.08.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Per Orluff Knudsen

Amats Dānijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts __________________ Datums 09.08.2021.

Pakāpe OF-7 Vārds Meelis Kiili

Amats Igaunijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Šis MOU un jebkuri tā grozījumi Latvijas Republikai stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad rakstveidā SHAPE ir paziņots par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šis MOU stātos spēkā.

Paraksts_______________ Datums 28.06.2021.

Pakāpe OF-5 Vārds Gunārs Kauliņš

Amats Latvijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta vārdā

Paraksts_________________ Datums 23.07.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Carpentier

Amats Kanādas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts_______________ Datums 31.08.2021.

Pakāpe Brigādes ģenerālis Vārds Almantas Leika

Amats Lietuvas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Francijas Republikas bruņoto spēku ministra vārdā

Paraksts________________ Datums 30.08.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Gougeon

Amats Francijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrija uzsver, ka šīs MoU ir politiska nodoma deklarācija. Šis MOU nav uzskatāms par starptautisku līgumu, kā arī nerada tiesības un pienākumus starptautisko publisko tiesību ietvarā.

Paraksts______________ Datums 01.09.2021.

Pakāpe Brigādes ģenerālis Vārds Shnittker

Amats Vācijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts _____________ Datums 02.09.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Enriko Pacioni

Amats Itālijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts _____________ Datums 31.08.2021.

Pakāpe OF -6 Vārds Zenon Brzuzsko

Amats Polijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ______________ Datums 31.08.2021.

Pakāpe OF-5 Vārds Peter Starc

Amats Slovēnijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Spānijas Karalistes aizsardzības ministra vārdā

Paraksts ____________ Datums 02.09.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Alejandro Chueca Ibañez

Amats Spānijas nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts________________ Datums 06.09.2021.

Pakāpe OF-6 Vārds Jonathan Biggart

Amats Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes nacionālais militārais pārstāvis SHAPE

Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā vārdā

Paraksts______________ Datums 07.09.2021.

Pakāpe OF - 9 Vārds Joachim Rühle

Amats SHAPE priekšnieks

 

A pielikums
Finanšu principi un procedūras

A.I. Finanšu principi un finansēšanas pienākumi

1. Tā kā HQ MNC N ir NATO spēku struktūras štābs, tā finansēšanas vispārējais princips ir tāds, ka katrs dalībnieks pats sedz savus faktiskos izdevumus. HQ MND-N būtībā, ja vien NAC nav lēmusi citādi, nepienākas NATO kopējais finansējums. Tādējādi par finansēšanu atbildību uzņemas Ietvarvalstis un Dalībnieki.

2. Ietvarvalstis, vienlaikus arī kā kā uzņemošās, valstis nodrošina un uzņemas šādas HQ MNC N infrastruktūras, pakalpojumu un funkciju izmaksas:

a) štāba darbība un uzturēšana tā pastāvīgajās atrašanās vietās Latvija (Ādaži) un Dānijā (sākotnēji Karupa, tad Slagelse)

b) sakaru un informācijas sistēmas HQ MND N atbalstam tā pastāvīgajās atrašanās vietās, un bruņoto mobilo priekšējo komandpunktu, izņemot Dalībnieku nacionālās prasības;

c) sakari, tostarp satelītkomunikācijas, programmatūras licences un sakaru un datu apstrādes iekārtu uzturēšana, izņemot Dalībnieku nacionālās prasības;

d) civilais atbalsta personāls, kas algots saskaņā ar vietējo algas likmi;

e) HQ MND N pievienoto atbalsta vienību aprīkojums;

f) biroja pārvaldība, pasta sūtījumi, pavairošana, piederumi, biroja aprīkojums, kancelejas preces un citi HQ MND N nepieciešamie pakalpojumi, tostarp biroja pakalpojumi, operacionālie atbalsta pakalpojumi un banku pakalpojumi;

g) biroja mēbeles;

h) reprezentācijas un viesmīlības izdevumi;

i) dienesta automašīnu un cita administratīvā autotransporta nodrošināšana, uzturēšana un degviela HQ MND N ikdienas darbības atbalstam;

j) šāds ģeotelpiskais HQ MND N atbalsts:

i) apvidus analīze un attēlojums, nodrošinājums ar plānotajiem karšu materiāliem un pieeju karšu arhīvam/noliktavai,

ii) ģeotelpisko materiālu piegādes koordinēšana, izmantojot vai nu esošos NATO izstrādātos materiālus (ko izstrādājušas valstis, izpildot savas esošās saistības kārtējās NATO ģeopolitikas ietvaros), vai organizējot materiālu sagatavošanu un piegādi (finansiāli kompensējot izmaksas ar esošu divpusēju vienošanos starpniecību vai apmaksājot rēķinu);

k) militārās mācības un apmācības ārpus HQ MND-N pastāvīgās atrašanās vietām, kas ilgst ne vairāk par četrām (4) dienām un kurās piedalās tikai tas personāls un aprīkojums, kas ir HQ MND-N sastāvdaļa;

l) pastāvīgo infrastruktūras objektu fiziskā drošība un spēku aizsardzība;

m) komunālie pakalpojumi, tostarp tīrīšana, renovācija, apkure, ūdens, elektrība, publiskās tālruņa līnijas un publiskais interneta savienojums.

3. Dalībnieki kopīgi nodrošina un uzņemass šādu pakalpojumu un funkciju izmaksas saskaņā ar šā MOU C pielikumā sniegto izmaksu dalīšanas formulu:

a. militārās mācības un apmācības, ko nefinansē Ietvarvalstis saskaņā ar šo pielikumu, ko nefinansē no nacionālā vai NATO finansējuma un kurus SRC ir apstiprinājusi HQ MND-N dalītajā daudznacionālajā budžetā (SMFB) saskaņā ar šā MOU A pielikuma A.II sadaļā izklāstītajām procedūrām;

b. visas izmaksas, ko nefinansē Ietvarvalstis, nacionālais finansējums vai NATO finansējums, un par ko iepriekš vienojušies Dalībnieki saskaņā ar šā MOU A pielikuma A.II sadaļas 3.punktā izklāstītajām procedūrām .

4. Katrs Dalībnieks nacionāli nodrošina un uzņemsas šādas pakalpojumu un funkciju izmaksas:

a. tā darbam HQ MND-N norīkotais personāls un ar šo personālu saistītie izdevumi, kā arī tā NSE vai cita veida nacionālā pārstāvniecība papildus tai, kas noteikta šā MOU B pielikumā noteiktajā Personālsastāva sarakstā, kā arī atlīdzība, tostarp dienas izdevumi (izmitināšana un ēdināšana), kas maksājami saskaņā ar tā nacionālajiem noteikumiem;

b. viss tā aprīkojums vai personāls, kas sniegts HQ MND-N pārsniedzot to, kas nodrošināts saskaņā ar Ietvarvalstu budžetu;

c. tā komunikācijas un informācijas sistēmas, kas izriet no nacionālajām prasībām;

d. objekti vai aprīkojums, kas nepieciešams, lai izpildītu tā nacionālās vajadzības (tostarp ēkas, sporta un atpūtas objekti), un šo īpašo objektu vai aprīkojuma ekspluatācijas izmaksas, ja šīs izmaksas attiecīgā Uzņemošā vasts un/vai Ietvarvalsts var atsevišķi identificēt un attiecīgais Dalībnieks var tās apstiprināt;

e) tā personāla pārvietošanās uz sākotnējo norīkojumu HQ MND-N un no HQ MND-N pēc norīkojuma beigām, kā arī citas prombūtnes vai komandējumi, kas veikti nacionālajās interesēs;

A.II. Finanšu procedūras un budžeta, grāmatvedības un audita noteikumi

1. Finansējums, ko Ietvarvalsts nodrošinās HQ MND-N, pieejams Ietvarvalstu budžetā (FNB) un tiek kontrolēts saskaņā ar finanšu un grāmatvedības procedūrām, kas noteiktas atsevišķā Ietvarvalstu nolīgumā. HQ MND-N sniedz s ikgadēju kopsavilkumu par FNB izpildi Dalībniekiem zināšanai.

2. No NATO resursiem pieejamie naudas līdzekļi tiek pieprasīti un uzskaitīti saskaņā ar NATO standartprocedūrām, kā noteikts NATO direktīvās.

3. Naudas līdzekļi, ko kopīgi nodrošina Dalībnieki un Atbalsta partneri, pieejami SMFB. SMFB pārvaldīs Augstākā resursu komiteja (SRC).

Administratīvā un finanšu vadība tiks veikta saskaņā ar piemērojamo NATO Finanšu nosacījumiem un citiem saistītajiem dokumentiem, ciktāl tie piemērojami, kā noteikusi SRC un paredzēts HQMND N Finanšu administratīvajās procedūrās (FAP). Atkāpes no NATO Finanšu nosacījumiem ir ierobežotas līdz minimumam, kas nepieciešams, lai korekti atainotu Ietvarvalstu budžeta finanšu un grāmatvedības procedūras.

4. Uz Dalībnieku kopīgi sniegto finansējumu attiecas šādi noteikumi:

a. Fiskālais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī;

b. SMFB valūta ir EUR;

c. HQ MND-N sagatavo aplēses par nepieciešamodalīto daudznacionālo finansējumu (SMFB) vienam vai vairākiem nākamajiem saimnieciskajiem gadiem un nosūta to Dalībniekiem ne vēlāk kā katra gada 30. septembrī par nākamo gadu šadā veidā:

i) nepieciešamā finansējuma aplēses nākamajam gadam sagatavo kā SMFB priekšlikumu;

ii) budžeta gada "griestus" un nepieciešamā finansējuma aplēses nākamajiem četriem saimnieciskajiem gadiem sagatavo kā vidēja termiņa finanšu plānu (MTFP);

d. SRC pārskata un apstiprina SMFB un paziņojumu par MTFP;

e. pirms oficiālas iesniegšanas SRC, militārās prasības, pamatojoties uz kurām šīs aplēses ir sagatavotas,tiek izskatītas sanāksmē, kurā piedalās katra Dalībnieka SNR, kas dien HQ MND-N, vai viņa/viņas pārstāvis;

f. SMFB pieejamie līdzekļi tiek pieprasīti un uzskaitīti saskaņā ar SRC apstiprināto FAP;

g. Dalībnieki veic iemaksas saskaņā ar šā MOU C pielikumā sniegto kārtību. Dalībnieki sniegs šīs iemaksas vairākos maksājumos, kā to noteikusi SRC;

h. kopējā daudznacionālā finansējuma audita funkcijas tiks veiktas saskaņā ar SRC norādījumiem. Audita rezultāti kopā ar komandiera ziņojumu par korektīvajām darbībām tiks sniegti SRC dalībniekiem pēc audita pabeigšanas. Audita vajadzībām Dalībniekiem būs pieejami no SFMB finansēto darījumu apliecinoši dokumenti;

i. neatkarīgi no veiktajiem auditiem, nacionālās audita iestādes ir tiesīgas pieprasīt informāciju HQ MND N un pieprasīt piekļuvi visiem dokumentiem un to kopijām, kas nepieciešamas nacionālo iemaksu auditēšanai.

j. ja SRC ir apstiprinājusi budžetu , HQ MND-N pārsūta naudas līdzekļu pieprasījumu, kurā norāda katra Dalībnieka daļu no apstiprinātā SMFB. Dalībnieki veic savas iemaksas sešdesmit (60) dienu laikā no līdzekļu pieprasījuma saņemšanas.

k. Dalībnieki sedz bankas pārskaitījuma maksas. Ja HQ MND-N uzskata, ka izdevumi būtiski atšķiras no sākotnējām aplēsēm, pārskatītās budžeta aplēses var tikt iesniegtas SRC apstiprināšanai. Ja pārskatītās budžeta aplēses tiek apstiprinātas, HQ MND-N koriģē līdzekļu pieprasījumu, pamatojoties uz Dalībnieku attiecīgo pārskatītā budžeta daļu;

l. HQ MND-N komandieris ir atbildīgs par atbilstību piemērojamiem finanšu principiem un procedūrām un nodrošina :

i) kādā(-s) bankā(-s) tiks glabāti līdzekļi;

ii) visus kontu izveidi un vispārējo pārvaldību; un

iii) ka pārskaitījumus un naudas izņemšanu no kontiem apstiprina divi parakstītāji.

m. SRC nosaka pārskaitījuma pilnvarojumu un finanšu limitus;

n. HQ MND-N uztur pilnīgu un izvērstu reģistru par visiem izdevumiem un nodokļiem;

o. SRC, pamatojoties uz Starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS), tiek iesniegts finanšu pārskats par grāmatvedības naudas plūsmām (ieskaitot budžetu un faktisko izdevumu salīdzinājumu), kas detalizē augstāk minētos izdevumus un nodokļus, .

p. gada beigās, ja Dalībnieks ir samaksājis vairāk nekā minēto faktisko izdevumu attiecīgo daļu, pārpalikums tiek paturēts un ieskaitīts kā Dalībnieka nākamā gada iemaksu daļa.

5. Ietvarvalstis vai NATO Starptautiskā Auditoru padome (IBAN) var veikt no NATO avotiem vai no Dalībnieku un Atbalsta partneru avotiem gūto līdzekļu auditu saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem. Līdzekļiem, kas sniegti no stratēģiskās pavēlniecības piešķīrumiem, auditu veic attiecīgā stratēģiskā pavēlniecība. Katram Dalībniekam tiek sniegta konstatējumu kopija.

 

B pielikums
HQ MND-N sākotnējais personālsastāva saraksts

Pilns amata nosaukums

Rank

Service

Nationality

Staff element

Post number

Remarks

Vadības grupa

 

 

 

 

 

 
komandieris

OF-7

A

DNK

E

MNDN GXXX 0010

 
Komandiera vietnieks

OF-6

A

LVA

E

MNDN GXXX 0020

 
Štāba priekšnieks

OF-6

A

DNK

E

MNDN GXXX 0030

 
Štāba priekšnieka vietnieks

OF-5

A

DNK

W

MNDN GXXX 0040

 
Augstākais virsseržants

OR-9

A

EST

E

MNDN GXXX 0050

 
Centrālais štābs

 

 

 

 

 

 
Centrālā štāba priekšnieks

OF-4

A

DEU

W

MNDN ZXXX 0010

 
Militārais asistents

OF-3

A

EST

E

MNDN ZXXX 0020

 
adjutants

OF-2

A

DNK

E

MNDN ZXXX 0030

 
Komandiera sekretārs

VCP1

C

VNN2

E

MNDN ZXXX 0040

 

Tulku sektors

 

 

 

 

 

 
Tulkošanas daļas priekšnieks

OF-4

A

DNK

E

MNDN ZINT 0010

 
tulks

OF-3

A

NU

E

MNDN ZINT 0020

 
Koordinācijas sektors

 

 

 

 

 

 
Koordinācijas daļas priekšnieks

OF-4

A

ESP

E

MNDN ZCRD 0010

 
Štāba virsnieks

OF-3

A

DNK

E

MNDN ZCRD 0020

 
štāba virsnieks

OF-3

A

LVA

W

MNDN ZCRD 0030

 
štāba virsnieks

OF-2

A

DNK

E

MNDN ZCRD 0040

 
štāba virsnieks

OF-2

A

DNK

W

MNDN ZCRD 0050

 
Informatīvās zinātnes vadība

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (informatīvās zinātnes vadības)

OF-4

A

DNK

E

MNDN ZIKM 0010

 
Štāba virsnieks (vietnieka koordinācija)

OF-3

A

DNK

W

MNDN ZIKM 0020

 
Štāba virsnieks

OF-3

A

NU

E

MNDN ZIKM 0030

 
Štāba virsnieks

OF-3

A

NU

E

MNDN ZIKM 0040

 
Štāba virsnieks

OF-3

A

DNK

E

MNDN ZIKM 0050

 
Štāba virsnieks

OF-3

A

NU

E

MNDN ZIKM 0060

 
 

OR-7

A

LVA

E

MNDN ZIKM 0070

 
Padomnieku sektors

 

 

 

 

 

 
Padomnieku daļas priekšnieks

OF-4

I

DNK

E

MNDN ZADV 0010

 
Štāba virsnieks

OF-3

I

EST

E

MNDN ZADV 0020

 
Štāba virsnieks

OF-3

I

LVA

E

MNDN ZADV 0030

 
Štāba virsnieks

OF-3

I

DNK

E

MNDN ZADV 0040

 
Padomnieks politiskos jautājumos

C

C

FN

E

MNDN ZADV 0050

 
Sabiedrisko attiecību ofiss

 

 

 

 

 

 
Sabiedrisko attiecību ofisa priekšnieks

OF-4

A

NU

E

MNDN ZPAO 0010

 
Štāba virsnieks (stratēģiskās komunikācijas)

OF-4

A

DNK

E

MNDN ZPAO 0020

 
Asistents (sabiedrisko attiecību)

OR-8

A

NU

E

MNDN ZPAO 0030

 
Asistents (sabiedrisko attiecību)

OR-8

A

DNK

E

MNDN ZPAO 0040

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļi)

OF-3

A

EST

E

MNDN ZPAO 0050

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļi)

OF-2

A

DNK

E

MNDN ZPAO 0060

 
Žurnālists

VCP

C

VNN

E

MNDN ZPAO 0070

 
Štāba virsnieks (starptautiskā komunikācija)

OF-3

A

NU

E

MNDN ZPAO 0080

 
Štāba virsnieks (starptautiskā komunikācija)

OF-1

A

EST

E

MNDN ZPAO 0090

 
Štāba virsnieks (Apmeklētāju un novērotāju birojs)

OF-3

A

LVA

E

MNDN ZPAO 0100

 
Priekšnieks (apmeklētāju un protokols)

VCP

C

VNN

E

MNDN ZPAO 0110

 
Asistents (apmeklētāju un protokols)

VCP

C

VNN

E

MNDN ZPAO 0120

 
Militāro mācību pārvalde

 

 

 

 

 

 
Pārvaldes priekšnieks (mācību)

OF-4

A

DNK

W

MNDN PTRG 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PTRG 0020

 
asistents (mācību)

OR-8

A

DNK

W

MNDN PTRG 0030

 
Priekšnieks (mācību plānošana)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PTPL 0010

 
Štāba virsnieks (mācību plānošana)

OF-3

A

NU

W

MNDN PTPL 0020

 
Asistents (mācību plānošana)

OR-8

A

DNK

W

MNDN PTPL 0030

 
Priekšnieks (mācību plānošana grupa 1)

OF-3

A

SVN

E

MNDN PTRG 0040

 
Štāba virsnieks (mācību 1)

OF-2

A

CAN

E

MNDN PTRG 0050

 
Štāba virsnieks (mācību 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN PTRG 0060

 
Štāba virsnieks (mācību 3)

OF-2

A

DNK

E

MNDN PTRG 0070

 
Štāba virsnieks (pastiprinātās klātbūtnes vienību mācību koordinēšana)

OF-2

A

GBR

E

MNDN PTRG 0080

 
Asistents (mācību plānošana grupas 1)

OR-8

A

EST

E

MNDN PTRG 0090

 
Priekšnieks (mācību plānošana grupas 2)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PTRG 0100

 
Štāba virsnieks (mācību 4)

OF-2

A

EST

W

MNDN PTRG 0110

 
Štāba virsnieks (mācību 5)

OF-2

A

DNK

W

MNDN PTRG 0120

 
Štāba virsnieks (mācību 6)

OF-2

A

NU

W

MNDN PTRG 0130

 
Asistents (mācību plānošana grupas 2)

OR-7

A

DNK

W

MNDN PTRG 0140

 
Plānošanas centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (plānošanas centrs)

OF-5

A

NU

E

MNDN PLCX 0010

 
Štāba virsnieks (rezerves plānošanas centrs)

OF-4

A

DNK

W

MNDN PLCX 0020

 
Asistents (plānošanas centrs)

OR-8

A

EST

E

MNDN PLCX 0030

 
Operatīvās plānošanas grupa 1

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (operatīvā plānošana grupa 1)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PLCA 0010

 
Štāba virsnieks (plāni - OPG 1)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PLCA 0020

 
Štāba virsnieks (operācijas - OPG 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN PLCA 0030

 
Štāba virsnieks (koordinācija - OPG 1)

OF-2

A

DNK

W

MNDN PLCA 0040

 
Asistents (OPG 1)

OR-8

A

DNK

W

MNDN PLCA 0050

 
Štāba virsnieks (izlūkošana - OPG 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN PLCA 0060

 
Štāba virsnieks (artilērija - OPG 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN PLCA 0070

 
Štāba virsnieks (gaiss - OPG 1)

OF-3

AF

EST

W

MNDN PLCA 0080

 
Štāba virsnieks (aviācija - OPG 1)

OF-3

I

LVA

E

MNDN PLCA 0090

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzība - OPG 1)

OF-3

I

NU

E

MNDN PLCA 0100

 
Štāba virsnieks (inženieri - OPG 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN PLCA 0110

 
Operatīvās plānošanas grupa 2

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (operatīvā plānošana grupa 2)

OF-3

A

EST

E

MNDN PLCB 0010

 
Štāba virsnieks (plāni - OPG 2)

OF-3

A

LVA

E

MNDN PLCB 0020

 
Štāba virsnieks (operācijas - OPG 2)

OF-2

A

EST

E

MNDN PLCB 0030

 
Štāba virsnieks (koordinācija - OPG 2)

OF-2

A

CAN

E

MNDN PLCB 0040

 
Asistents (OPG 2)

OR-8

A

EST

E

MNDN PLCB 0050

 
Štāba virsnieks (izlūkošana - OPG 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN PLCB 0060

 
Štāba virsnieks (artilērija - OPG 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN PLCB 0070

 
Štāba virsnieks (gaiss - OPG 2)

OF-3

AF

POL

E

MNDN PLCB 0080

 
Štāba virsnieks (aviācija - OPG 2)

OF-3

I

NU

E

MNDN PLCB 0090

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzība - OPG 2)

OF-3

I

LVA

E

MNDN PLCB 0100

 
Štāba virsnieks (inženieri - OPG 2)

OF-3

A

EST

E

MNDN PLCB 0110

 
Operatīvās plānošanas atbalsta grupa

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (izlūkošana)

OF-3

A

ITA

E

MNDN PLST 0010

 
Štāba virsnieks (informācijas aktivitātes)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PLST 0020

 
Štāba virsnieks (loģistika))

OF-3

A

NU

E

MNDN PLST 0030

 
Štāba virsnieks (informācijas un komunikācijas sistēmas)

OF-3

A

DNK

E

MNDN PLST 0040

 
Operacionālā izvērtēšana

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (operacionālā izvērtēšanas)

OF-3

A

DNK

W

MNDN PLOA 0010

 
Štāba virsnieks (operacionālā izvērtēšanas)

OF-2

A

DNK

W

MNDN PLOA 0020

 
Uguns atbalsta un ietekmes koordinācijas centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (uguns atbalsta un ietekmes koordinācijas centrs)

OF-4

A

LVA

E

MNDN OOFI 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

FRA

E

MNDN OOFI 0020

 
Štāba virsnieks (mērķu identifkācijas)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OOFI 0030

 
Asistents (apvienotās mērķu identifikācijas sistēmas)

OR-8

I

DNK

E

MNDN OOFI 0040

 
Informācijas aktivitāšu koordinācijas centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (informācijas aktivitāšu koordinācijas centrs)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OOIA 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OOIA 0020

 
Daļas priekšnieks (civilmilitārās sadarbības)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OOIA 0030

 
Štāba virsnieks (civilmilitārās sadarbības analītiķis 1)

OF-2

A

DNK

W

MNDN OOIA 0040

 
Štāba virsnieks (civilmilitārās sadarbības analītiķis 2)

OF-2

A

NU

E

MNDN OOIA 0050

 
Štāba virsnieks (civilmilitārās sadarbība 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOIA 0060

 
Štāba virsnieks (civilmilitārās sadarbība 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOIA 0070

 
daļas priekšnieks (psiholoģiskās operācijas)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOIA 0080

 
Štāba virsnieks (psiholoģisko operāciju plānošana un koordinācija 1)

OF-2

I

NU

E

MNDN OOIA 0090

 
Štāba virsnieks (psiholoģisko operāciju plānošana un koordinācija 2)

OF-2

I

NU

E

MNDN OOIA 0100

 
Štāba virsnieks (psiholoģisko operāciju mērķauditorijas identificēšana 1)

OF-2

I

EST

E

MNDN OOIA 0110

 
Štāba virsnieks (psiholoģisko operāciju mērķauditorijas identificēšana 2)

OF-2

I

LVA

E

MNDN OOIA 0120

 
Daļas priekšnieks (plašsaziņas līdzekļu operācijas)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOIA 0130

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļu analīze 1)

OF-2

I

NU

E

MNDN OOIA 0140

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļu analīze 2)

OF-2

I

NU

E

MNDN OOIA 0150

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļu analīze 1)

OF-2

I

EST

E

MNDN OOIA 0160

 
Štāba virsnieks (plašsaziņas līdzekļu analīze 2)

OF-2

I

LVA

E

MNDN OOIA 0170

 
Apvienotā uguns atbalsta centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (apvienotā uguns atbalsta centrs)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OOJF 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OOJF 0020

 
Asistents (apvienotā uguns atbalsta centrs)

OR-8

A

LVA

E

MNDN OOJF 0030

 
Štāba virsnieks (artilērija)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOJF 0040

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzība)

OF-3

I

NU

E

MNDN OOJF 0050

 
Asistents (apvienotā uguns atbalsta centrs)

OR-8

I

NU

E

MNDN OOJF 0060

 
Štāba virsnieks (divīzijas gaisa atbalsta sadarbības virsnieks)

OF-4

AF

NU

E

MNDN OOJF 0070

 
vecākais virsnieks (aviācijas sadarbības virsnieks)

OF-3

I

NU

E

MNDN OOJF 0080

 
štāba instruktors (gaisa telpas vadība)

OR-8

AF

NU

E

MNDN OOJF 0090

 
Štāba virsnieks (gaiss)

OF-3

AF

LVA

E

MNDN OOJF 0100

 
Štāba virsnieks (aviācija)

OF-3

I

NU

E

MNDN OOJF 0110

 
Štāba virsnieks (neatpazītamu lidojošu objektu sistēmas/pretgaisa raķešu artilērija un mīnmetēji)

OR-8

I

LVA

E

MNDN OOJF 0120

 
Štāba virsnieks (uguns atbalsts jūra)

OF-3

NA

DNK

E

MNDN OOJF 0130

 
Elektromagnētiskās koordinācijas sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (elektromagnētiskā koordinācija)

OF-4

A

LVA

E

MNDN OOEM 0010

 
Štāba virsnieks (elektroniskā karadarbība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OOEM 0020

 
Štāba virsnieks (elektroniskā karadarbība 2)

OF-2

A

NU

W

MNDN OOEM 0030

 
Operatīvās vadības centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (operatīvās vadības centrs)

OF-5

A

EST

E

MNDN OPSC 0010

 
Štāba virsnieks (rezerves operatīvās vadības centrs)

OF-4

A

DNK

W

MNDN OPSC 0020

 
Asistents (operatīvās vadības centrs)

OR-9

A

CAN

E

MNDN OPSC 0030

 
Operatīvā plānošana

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (operatīvās plānošanas)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OOPL 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-2

A

DNK

W

MNDN OOPL 0020

 
Štāba virsnieks (operatīvās plānošanas 1)

OF-3

A

LTU

W

MNDN OOPL 0030

 
Štāba virsnieks (operatīvās plānošanas 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OOPL 0040

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas operāciju plānošana)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOPL 0050

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas operāciju plānošana)

OF-3

A

LVA

E

MNDN OOPL 0060

 
Štāba virsnieks (informāciju operāciju plānošana)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOPL 0070

 
Štāba virsnieks (artilērijas operāciju plānošana)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOPL 0080

 
Štāba virsnieks (gaisa operāciju plānošana)

OF-3

F

NU

E

MNDN OOPL 0090

 
Štāba virsnieks (aviācijas operāciju plānošana)

OF-3

I

NU

E

MNDN OOPL 0100

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzības operāciju plānošana)

OF-3

A

NU

E

MNDN OOPL 0110

 
Štāba virsnieks (inžēnieru operāciju plānošana)

OF-3

A

EST

E

MNDN OOPL 0120

 
Štāba virsnieks (loģistikas operāciju plānošana)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OOPL 0130

 
Asistents (operatīvās plānošanas)

OR-8

A

DNK

E

MNDN OOPL 0140

 
Priekšējais komandpunkts

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (priekšējais KP)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OFCP 0010

 
Štāba virsnieks (KP operācijas 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OFCP 0020

 
Štāba virsnieks (KP operācijas 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OFCP 0030

 
Asistents (PKP operācijas)

OR-8

A

DNK

E

MNDN OFCP 0040

 
Štāba virsnieks (PKP izlūkošana 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OFCP 0050

 
Štāba virsnieks (PKP izlūkošana 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OFCP 0060

 
Asistents (PKP izlūkošana)

OR-8

A

DNK

E

MNDN OFCP 0070

 
Asistents (PKP izlūkošanas speciālists)

OR-4

A

NU

E

MNDN OFCP 0080

 
Štāba virsnieks (PKP izlūkošanas spēju pārraudzība)

OF-3

A

NU

E

MNDN OFCP 0090

 
Štāba virsnieks (PKP inženieri)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OFCP 0100

 
Štāba virsnieks (PKP artilērija)

OF-3

A

NU

E

MNDN OFCP 0110

 
Štāba virsnieks (PKP aviācija)

OF-3

I

NU

E

MNDN OFCP 0120

 
Štāba virsnieks (PKP artilērija)

OF-3

I

DNK

E

MNDN OFCP 0130

 
Štāba virsnieks (PKP informācijas aktivitātes)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OFCP 0140

 
Štāba virsnieks (PKP loģistikas operācijas)

OF-3

A

LVA

E

MNDN OFCP 0150

 
Taktisko operāciju centrs - dežūrvienība 1

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (dežūras priekšnieks 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0010

 
Štāba virsnieks (operācijas - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0020

 
Dežūrvirsnieks 1 - (dežūrvienība 1)

OF-3

A

LVA

E

MNDN OTOC 0030

 
Dežūrvirsnieks 2 - (dežūrvienība 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OTOC 0040

 
Dežurants - (dežūrvienība 1)

OR-8

A

LVA

E

MNDN OTOC 0050

 
Štāba virsnieks (kaujas lauka vadība - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0060

 
Štāba virsnieks (kaujas lauka vadība - dežūrvienība 1)

OF-3

AF

DNK

E

MNDN OTOC 0070

 
Štāba virsnieks (izlūkošana - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0080

 
Asistents (izlūkošana - dežūrvienība 1)

OR-8

A

EST

E

MNDN OTOC 0090

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas spēju pārraudzība - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0100

 
Štāba virsnieks (artilērija - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0110

 
Štāba virsnieks (mērķu identificēšana - dežūrvienība 1)

OF-3

A

SVN

E

MNDN OTOC 0120

 
Štāba virsnieks (inženieri - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0130

 
Štāba virsnieks (loģistika - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0140

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzība - dežūrvienība 1)

OF-3

I

NU

E

MNDN OTOC 0150

 
Štāba virsnieks (aviācija - dežūrvienība 1)

OF-3

I

NU

E

MNDN OTOC 0160

 
Štāba virsnieks (gaiss - dežūrvienība 1)

OF-3

F

EST

E

MNDN OTOC 0170

 
Štāba virsnieks (apvienotā uguns atbalsta kontrolieris - dežūrvienība 1)

OF-2

I

NU

E

MNDN OTOC 0180

 
Štāba virsnieks (komunikācijas un informācijas sistēmas - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0190

 
Štāba virsnieks (informācijas aktivitātes - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0200

 
Štāba virsnieks (militārā policija - dežūrvienība 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN OTOC 0210

 
Štāba virsnieks (informācijas vadība - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0220

 
Taktisko operāciju centrs - dežūrvienība 2

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (dežūras priekšnieks 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0230

 
Štāba virsnieks (operācijas - dežūrvienība 2)

OF-3

A

LVA

E

MNDN OTOC 0240

 
Dežūrvirsnieks 1 - (dežūrvienība 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0250

 
Dežūrvirsnieks 2 - (dežūrvienība 2)

OF-2

A

EST

E

MNDN OTOC 0260

 
Dežurants - (dežūrvienība 2)

OR-8

A

NU

E

MNDN OTOC 0270

 
Štāba virsnieks (kaujas lauka vadība - dežūrvienība 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0280

 
Štāba virsnieks (kaujas lauka vadība - dežūrvienība 2)

OF-2

F

DNK

E

MNDN OTOC 0290

 
Štāba virsnieks (izlūkošana - dežūrvienība 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OTOC 0300

 
Asistents (izlūkošana - dežūrvienība 2)

OR-7

A

NU

E

MNDN OTOC 0310

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas spēju pārraudzība - dežūrvienība 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OTOC 0320

 
Štāba virsnieks (artilērija - dežūrvienība 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0330

 
Štāba virsnieks (mērķu identificēšana - dežūrvienība 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OTOC 0340

 
Štāba virsnieks (inženieri - dežūrvienība 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OTOC 0350

 
Štāba virsnieks (loģistika - dežūrvienība 2)

OF-3

A

EST

E

MNDN OTOC 0360

 
Štāba virsnieks (pretgaisa aizsardzība - dežūrvienība 2)

OF-3

I

DNK

E

MNDN OTOC 0370

 
Štāba virsnieks (aviācija - dežūrvienība 2)

OF-3

I

DNK

E

MNDN OTOC 0380

 
Štāba virsnieks (gaiss - dežūrvienība 2)

OF-3

F

EST

E

MNDN OTOC 0390

 
Štāba virsnieks (apvienotā uguns atbalsta kontrolieris - dežūrvienība 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OTOC 0400

 
Štāba virsnieks (komunikācijas un informācijas sistēmas - dežūrvienība 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OTOC 0410

 
Štāba virsnieks (informācijas aktivitātes - dežūrvienība 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OTOC 0420

 
Štāba virsnieks (militārā policija - dežūrvienība 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OTOC 0430

 
Sadarbības virsnieki

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (sadarbība)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OLOS 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

EST

E

MNDN OLOS 0020

 
Štāba virsnieks (uzņemošās valsts 1- vadība 1)

OF-4

A

EST

E

MNDN OLOS 0030

Estonia
Štāba virsnieks (uzņemošās valsts 1- vadība 2)

OF-3

A

EST

E

MNDN OLOS 0040

Estonia
Štāba virsnieks (uzņemošās valsts 2- vadība 1 )

OF-4

A

LVA

E

MNDN OLOS 0050

Latvia
Štāba virsnieks (uzņemošās valsts 2- vadība 2)

OF-3

A

LVA

E

MNDN OLOS 0060

Latvia
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais korpuss ZA 1)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OLOS 0070

MNC NE (Poland)
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais korpuss ZA 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN OLOS 0080

MNC NE (Poland)
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais korpuss ZA 3)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OLOS 0090

MNC NE (Poland)
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais korpuss ZA 4)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OLOS 0100

MNC NE (Poland)
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais divīzija ZA 1)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OLOS 0110

MND NE (Poland)
Sadarbības virsnieks (daudznacionālais divīzija ZA 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OLOS 0120

MND NE (Poland)
Sadarbības virsnieks

OF-3

A

DNK

E

MNDN OLOS 0130

 
Visu izlūkošanas avotu centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (visu izlūkošanas avotu centrs)

OF-4

A

LVA

E

MNDN OINT 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

NU

E

MNDN OINT 0020

 
Štāba virsnieks (izlūkošana)

OF-2

A

NU

E

MNDN OINT 0030

 
Asistents (izlūkošana)

OR-9

A

EST

E

MNDN OINT 0040

 
Asistents (izlūkošanas speciālists)

OR-4

A

DNK

E

MNDN OINT 0050

 
Visu izlūkošanas avotu sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (spēju analīze)

OF-4

A

DNK

E

MNDN OIAC 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

LVA

W

MNDN OIAC 0020

 
Štāba virsnieks (VIAD 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN OIAC 0030

 
Štāba virsnieks (VIAD 2)

OF-3

A

EST

E

MNDN OIAC 0040

 
Štāba virsnieks (VIAD 3)

OF-3

A

LTU

E

MNDN OIAC 0050

 
Štāba virsnieks (VIAD 4)

OF-2

A

DNK

E

MNDN OIAC 0060

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas mērķu identificēšana 1)

OF-2

A

DNK

W

MNDN OIAC 0070

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas mērķu identificēšana 2)

OF-2

A

NU

E

MNDN OIAC 0080

 
Asistents ()

OR-8

A

DNK

W

MNDN OIAC 0090

 
Asistents ()

OR-8

A

NU

E

MNDN OIAC 0100

 
Kolektīvās koordinācijas un izlūkošanas vadība

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (Kolektīvās koordinācijas un izlūkošanas vadība)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OICR 0010

 
Štāba virsnieks (izlūkošanas spēju pārraudzība)

OF-3

A

NU

E

MNDN OICR 0020

 
Štāba virsnieks (kolektīvā izlūkošana)

OF-2

A

LVA

W

MNDN OICR 0030

 
Štāba virsnieks (informācijas pieprasīšana)

OF-2

A

DNK

W

MNDN OICR 0040

 
Štāba virsnieks (gaisa izlūkošana 1)

OR-8

AF

LVA

E

MNDN OICR 0050

 
Štāba virsnieks (gaisa izlūkošana 2)

OR-8

AF

DNK

E

MNDN OICR 0060

 
Pretizlūkošana

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (Pretizlūkošana)

OF-3

A

NU

E

MNDN OIIX 0010

 
Štāba virsnieks (Pretizlūkošana)

OF-2

A

LVA

E

MNDN OIIX 0020

 
Asistents (Pretizlūkošana)

OR-8

A

DNK

E

MNDN OIIX 0030

 
Štāba virsnieks (pretizlūkošana)

OF-2

A

NU

E

MNDN OIIX 0040

 
Asistents (pretizlūkošana)

OR-9

A

DNK

W

MNDN OIIX 0050

 
Signālu un elektroniskās karadarbības operācijau centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (signālu un elektroniskās karadarbības operācijau centrs)

OF-3

A

NU

E

MNDN OIEW 0010

 
Štāba virsnieks (elektroniskās karadarbības 1)

OF-3

A

DNK

W

MNDN OIEW 0020

 
Štāba virsnieks (elektroniskās karadarbības 2)

OF-2

A

NU

E

MNDN OIEW 0030

 
Inženieru centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (Inženieru centrs)

OF-4

A

DNK

E

MNDN RENG 0010

 
Štāba virsnieks (koordinācija)

OF-3

A

DNK

W

MNDN RENG 0020

 
Štāba virsnieks inženieru resursi)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0030

 
Asistents (inženieru)

OR-8

A

DNK

E

MNDN RENG 0040

 
Inženieru infrastruktūra

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (inženieru infrastruktūra 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN RENG 0050

 
Štāba virsnieks (inženieru infrastruktūra 2)

OF-2

A

DNK

W

MNDN RENG 0060

 
Štāba virsnieks (inženieru infrastruktūra 3)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0070

 
Inženieru izlūkošanas operācijas

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (operāciju 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RENG 0080

 
Štāba virsnieks (operāciju 2)

OF-3

A

NU

E

MNDN RENG 0090

 
Štāba virsnieks (operāciju 3)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0100

 
Štāba virsnieks (operāciju 4)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0110

 
Sprādzienu apdraudējuma vadība

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (sprādzienu apdraudējuma vadība 1)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RENG 0120

 
Štāba virsnieks (sprādzienu apdraudējuma vadība 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0130

 
Ģeotelpiskā inženierija

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (ģeotelpiskā inženierija/meteoroloģija)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RENG 0140

 
Asistents (ģeotelpiskie dati)

OR-8

A

DNK

W

MNDN RENG 0150

 
Ķīmiskie, bioloģiskie, radioaktīvie un atom

 

 

 

 

 

 
Štāba virsnieks (Ķīmiskie, bioloģiskie, radioaktīvie un atom 1)

OF-3

A

NU

E

MNDN RENG 0160

 
Štāba virsnieks (Ķīmiskie, bioloģiskie, radioaktīvie un atom 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RENG 0170

 
Kaujas nodrošinājuma atbalsta centrs

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (Kaujas nodrošinājuma atbalsta centrs)

OF-4

A

GBR

E

MNDN RXXX 0010

 
Asistents (Kaujas nodrošinājuma atbalsta centrs)

OR-9

A

DNK

E

MNDN RXXX 0020

 
Personālsastāva sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (personālsastāva)

OF-3

A

DNK

W

MNDN RHXX 0010

 
Štāba virsnieks (personālsastāva)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RHXX 0020

 
Asistents (personālsastāva 1)

OR-8

A

EST

E

MNDN RHXX 0030

 
Asistents (personālsastāva 2)

OR-8

A

DNK

W

MNDN RHXX 0040

 
kapelāns

Chaplain

I

FN

E

MNDN RHXX 0050

 
Loģistikas operāciju sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (loģistikas operācijas)

OF-4

A

DNK

E

MNDN RLXX 0010

 
Dežūrvirsnieks (loģistika)

OF-3

A

DNK

W

MNDN RLXX 0020

 
Štāba virsnieks (loģistika)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RLXX 0030

 
vecākais virsnieks

OF-3

A

LVA

E

MNDN RLXX 0040

 
Apkopju, remonta un transporta sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (apkopju, remonta un transporta)

OF-3

A

EST

E

MNDN RLXX 0050

 
Štāba virsnieks (loģistikas nodrošinājums)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RLXX 0060

 
Štāba virsnieks (remontu darbi)

OF-3

A

NU

E

MNDN RLXX 0070

 
Štāba virsnieks (loģistikas transports)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RLXX 0080

 
Pārvietošanas un koordinācijas sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (pārvietošanas un koordinācijas)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RLXX 0090

 
Štāba virsnieks (pārvietošanas un koordinācijas - dežūrvienība 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RLXX 0100

 
Štāba virsnieks (pārvietošanas un koordinācijas - dežūrvienība 2)

OF-2

A

EST

E

MNDN RLXX 0110

 
Asistents (loģistikas, pārvietošanas un koordinācijas)

OR-9

A

DNK

W

MNDN RLXX 0120

 
Finanšu sektors

 

 

 

 

 

 
Priekšnieks (finanses)

OF-4

I

DNK

E

MNDN RFIN 0010

 
Štāba virsnieks (budžets un finanses)

C

C

FN

E

MNDN RFIN 0020

 
Asistents (budžets un finanses)

VCP

C

FN

E

MNDN RFIN 0030

 
Asistents (budžets un finanses)

OR-9

I

DNK

E

MNDN RFIN 0040

 
Sektora priekšnieks (līgumu)

VCP

C

FN

E

MNDN RFIN 0050

 
Asistents (līgumu)

VCP

C

FN

E

MNDN RFIN 0060

 
Militārās policijas vienība

 

 

 

 

 

 
Militārās policijas komandieris

OF-4

A

LVA

E

MNDN RPOL 0010

 
Štāba virsnieks (militārās policijas virsvadība - dežūrvienība 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RPOL 0020

 
Štāba virsnieks (militārās policijas virsvadība - dežūrvienība 2)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RPOL 0030

 
 

 

 

 

 

 

 
pārvaldes priekšnieks

OF-4

A

LVA

E

MNDN RMED 0010

 
Štāba virsnieks (medicīnas - dežūrvienība 1)

OF-3

A

DNK

W

MNDN RMED 0020

 
Štāba virsnieks (medicīnas - dežūrvienība 2)

OF-3

A

DNK

E

MNDN RMED 0030

 
Štāba virsnieks (medicīnas 1)

OF-2

A

DNK

E

MNDN RMED 0040

 
Štāba virsnieks (medicīnas 2)

OF-2

A

EST

E

MNDN RMED 0050

 

1 VCP - vietējais civilais personāls
2
VNN - valsts nav noteikta

 

C pielikums
Dalībnieku izmaksu dalīšanas formula

1. Dalībnieki finansē HQ MND N faktiskās izmaksas, kā uzskaitīts šā MOU A pielikuma A.I sadaļas 3.punktā ņemot vērā katra Dalībnieka amata skaita īpatsvaru miera laika personālsastāvā (PE).

Izmaksu dalījums =

kopējais amatu skaits, ko nacionāli iezīmējis Dalībnieks

kopējais nacionāli iezīmēto amatu skaits

2. Ar nosacījumu, ka Ietvarvalstis izpilda šā MOU A pielikuma A.I sadaļas 2.punktā noteiktos pienākumus, Ietvarvalstis sedz 5 % no dalītā daudznacionālā budžeta (SMFB). Atlikušās izmaksas tiek dalītas starp pārējiem Dalībniekiem saskaņā ar viņu izmaksu dalījumu.

3. Piemērojami šādi principi:

a. neaizpildītie nacionāli iezīmētie amati nesamazina Dalībnieka izmaksu dalījumu;

b. personālsastāva korekcijas var ietekmēt Dalībnieka izmaksu dalījumu. Dalībnieks, kurš samazina nacionāli iezīmēto amatu skaitu, ir atbildīgs par ietekmēto amatu izmaksu dalījumu līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā attiecīgās izmaiņas stājas spēkā.

c. pagaidu papildspēki neietekmē Dalībnieka izmaksu dalījumu.

 

D pielikums
Izmitināšanas, ēdināšanas, izglītības, medicīnas pakalpojumu un citu labklājības pakalpojumu izmaksas

1. Nosakot izmitināšanas, ēdināšanas, pakalpojumu un citu labklājības pakalpojumu izmantošanas atmaksas likmes, tiks piemēroti turpmāk norādītie principi:

a. Mājoklis. Šeit ietilpst apmešanās vietas īres un vietējo pakalpojumu izmaksas. Attiecīgā Uzņemošā valsts pēc Dalībnieku personāla pieprasījuma palīdz ar pienācīgas apmešanās vietasiegādi vai īri no privātā sektora. Attiecīgie indivīdi vai Dalībnieki sedz visas ar iegādi vai īri saistītās izmaksas un saistītos administratīvos izdevumus.

b. Ēdināšana. Ēdināšanas un virsnieku, instruktoru un karavīru klubu piekļuves likmes balstās uz faktiskajām izmaksām.

c. Ēdnīcas pakalpojumi. Ēdnīcas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Uzņemošās valsts piemērojamiem noteikumiem ēdnīcu izmantošanas jomā.

d. Atpūtas un labklājības pakalpojumi. HQ MND N un tam pievienotās atbalsta vienības/elementi, kā arī to personāls un apgādājamie var piekļūt un izmantot atpūtas un labklājības iespējas un pasākumus, pamatojoties uz tiem pašiem nosacījumiem, uz kādiem šī piekļuve ir nodrošināta Uzņemošās valsts personālam.

2. Uzņemošā valsts sniedz atbalstu Dalībniekiem saistībā ar apgādājamiem skolas vecuma bērniem, taču iespējamās izmaksas sedz indivīdi vai Dalībniekiun saskaņā ar faktiskajām izmaksām.

3. Medicīnisko un zobārstniecības pakalpojumu likmes atbilst faktiskajām izmaksām, tās pamatojas uz tādiem pat nosacījumiem, uz kādiem ir nodrošinātas Uzņemošās valsts personālam, un izmaksas sedz indivīdi vai Dalībnieki.

4. Ja par oficiāli nodrošinātajām labklājības iespējām tiek piemērota maksa, tā ataino faktiskās izmaksas, kas rodas Uzņemošajai valstij par šā pakalpojuma sniegšanu.

 

E pielikums
Pievienošanās paziņojums

[valsts, kas pievienojas]

līdzdalībai [diena, mēnesis, gads] Saprašanās memorandā (MoU) par daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrāciju un atbalstu,

[valsts, kas pievienojas Aizsardzības ministrija] , ko pārstāv

...............................................................................................................................,

VĒLOTIES tās bruņotajiem spēkiem pievienoties daudznacionālajam divīzijas štābam "Ziemeļi" (HQ MND-N)

VĒLOTIES pievienoties kā Dalībniekam pašreizējiem HQ MND-N Dalībniekiem, nodrošina personālu šādā(-os) amatā(-os):

- [amata(-u) nosaukums] no [gaidāmais norīkošanas datums],

VĒLAS piedalīties no [pievienošanās spēkā stāšanās datums] Saprašanās memorandā starp [Dalībnieku nosaukumi] un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābu Eiropā (SHAPE) saistībā ar daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrāciju un atbalstu, kas stājies spēkā [MoU spēkā stāšanās datums],

APŅEMAS iemaksāt savu daļu ikgadējā budžetā, sākot no [gads] saimnieciskā gada,

APŅEMAS ievērot visas šādas HQ MND-N MoU vienošanās, kas noslēgtas pirms šī pievienošanās paziņojuma stāšanās spēkā:

- [piemērojamo vienošanos, ja tādas ir, uzskaitījums].

[Ja pievienojas bez atrunām vai iebildumiem, iekļauj šādus trīs noteikumus.]

HQ MND-N Personālsastāva saraksts ir jāmaina, lai iekļautu iepriekš minēto [valsts, kas pievienojas] amatu sadalījumu.

Šis pievienošanās paziņojums ir sagatavots un parakstīts divos orģināleksemplāros angļu un franču valodā. Tas ir HQ MND-N MoU grozījums.

Dokumenta oriģināls ir deponēts SHAPE, kas sniedz apstiprinātas kopijas visiem HQ MND-N MoU Dalībniekiem, valstij, kas pievienojas un HQ MND-N.

[valsts, kas pievienojas,] vārdā

Paraksts _________________

Vārds, uzvārds ____________________

Amats ______________________________

Vieta/datums

[Ja pievienojas bez atrunām vai iebildumiem, šeit ievieto Ietvarvalstu un SHAPE paraksta blokus. Ar šiem paraksta blokiem noslēdz NOA.]

Paraksts ____________________________

Vārds, uzvārds ________________________-

Amats _________________________

Vieta/datums ________________________

[Ja pievienojas ar atrunām vai iebildumiem, papildus izmanto šādu formulējumu.]

[Dalībnieku nosaukumi]HQ MND-N MoU Dalībnieki un SHAPE,

ATZINĪGI VĒRTĒJOT [valsts, kas pievienojas] izteikto apņemšanos,

APSTIPRINA [valsts, kas pievienojas] vēlēšanos pievienoties HQ MND-N MoU Dalībnieka statusā saskaņā ar šajā Pievienošanās pziņojumā norādītajiem noteikumiem, un

PLĀNO veikt izmaiņas HQ MND-N Personālsastāva sarakstā, lai atainotu [valsts, kas pievienojas] norādīto amatu sadalījumu.

Šis Pievienošanās paziņojums ir sagatavots un parakstīts divos orģināleksemplāros angļu un franču valodā, abi teksti ar vienādu juridisko spēku. Tas ir HQ MND-N MoU grozījums.

Dokumenta oriģināls (dokumentu deponē SHAPE, kas sniedz apstiprinātas kopijas visiem HQ MND-N MoU Dalībniekiem, valstij, kas pievienojas un HQ MND-N.

[Dalībnieki alfabēta secībā un SHAPE] vārdā

Paraksts __________________________

Vārds, uzvārds ______________________

Amats ________________________

Vieta/datums ____________ utt.

 

F pielikums
Augstākās resursu komitejas (SRC) pilnvaras

1. Augstākā resursu komiteja (SRC) ir komiteja, kas izvērtē tos ar resursiem saistītos jautājumus, kuri izriet no tās HQ MND-N budžeta daļas, ko savstarpēji dala Dalībnieki, un kas risina jautājumus, kuri izriet no šīs HQ MND-N budžeta daļas administrēšanas.

2. Pakārtotā tehniskā komiteja ir ikviena SRC izveidota komiteja.

Sastāvs

3. Katrs Dalībnieks nominē savu pārstāvi darbam SRC un jebkurā tai pakārtotajā tehniskajā komitejā, ja SRC tādu izveido. SHAPE var būt pārstāvēta SRC kā dalībnieks, kas nebalso.

4. Katru Dalībnieka pārstāvi var konsultēt nebalsojošie attiecīgā pārstāvja uzaicinātie nacionālie eksperti, kasvar piedalīties visās SRC apspriedēs un pakārtoto tehnisko komiteju sanāksmēs.

5. Katra Ietvarvalsts pārmaiņus rotācijas kārtībā uz gadu ieceļ priekšsēdētāju. HQ MND N ieceļ SRC sekretāru.

6. SRC nosaka savu organizatorisko struktūru un iekšējos noteikumus, vienlaikus ievērojot šādus vispārējos principus:

a.SRC regulāri rīko sanāksmes tādos intervālos, lai varētu veikt savus pienākumus un pēc iespējas īsākā laikā reaģēt uz jebkura Dalībnieka, SHAPE vai HQ MND N pieprasījumu.

b. SRC lēmumi tiek pieņemti ar konsensu.

c. Domstarpības, ko SRC nevar atrisināt, tiek nodotas Dalībniekiem.

Pilnvaras

7. SRC ir šādi pienākumi:

a. apstiprināt un pārskatīt kopējā daudznacionālā finansējuma FAP;

b. apstiprināt un nepieciešamības gadījumā pārskatīt SMFB un MTFP;

c. izvērtēt un atrisināt ar SMFB administrēšanu saistītos jautājumus;

d. apstiprināt finansiālās darbības, kas ir virs noteiktajiem finanšu ierobežojumiem (EFL), kurus SRC var noteikt;

e. retrospektīvi izvērtēt SMFB izpildi ;

f. apstiprināt ikgadējo finanšu pārskatu, tostarp budžeta izpildes pārskatu.

 

G PIELIKUMS
Tehniskās vienošanās forma

TEHNISKĀ VIENOŠANĀS
STARP
[ierakstīt Atbalsta partneru un Dalībnieku nosaukumus]
UN
SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKO VIRSPAVĒLNIECĪBU EIROPĀ
PAR [ierakstīt Atbalsta partnera nosaukumu]
KĻŪŠANU PAR DAUDZNACIONĀLĀ DIVĪZIJAS ŠTĀBA "ZIEMEĻI" (HQ MND-N) ATBALSTA PARTNERI

Ievads

[Atbalsta partnera nosaukums], turpmāk - "Atbalsta Partneris" jeb "CP", un [Dalībnieku nosaukumi]un SHAPE, turpmāk tekstā - "šīs TA Dalībnieki"

ŅEMOT VĒRĀ 1951. gada 19. jūnijā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma dalībvalstu Nolīgumu par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA), 1952. gada 28. augustā parakstītā Protokolu par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols), 1995. gada 19. jūnijā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīguma par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA), 1995. gada 19. jūnija Papildu protokola Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīgumam par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA Papildu protokols), tostarp 1997. gada 19. decembra Turpmākā papildu protokola Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", nolīgumam par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA Turpmākais papildu protokols) noteikumus,

ATZĪMĒJOT, ka ne visi DalībniekI ir Parīzes protokola, PfP SOFA Papildu protokola un PfP SOFA Turpmākā papildu protokola dalībvalstis,

ATZĪMĒJOT, ka valstis, kas nav NATO valstis, starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas (NVO) var piedalīties NATO darbībās un/vai NATO vadītajās operācijās saskaņā ar NATO politiskajām nostādnēm;

ATZĪMĒJOT [datums] Saprašanās memorandu par daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrāciju un atbalstu (turpmāk - HQ MND-N MoU);

[ja nepieciešams: IEVĒROJOT 2014. gada septembrī izdoto rokasgrāmatu [Bi-SC Rokasgrāmata par informācijas un izlūkdatu apmaiņu (I&S) ar institūcijām, kas nav NATO institūcijas (NNE)]];

[ierakstīt īpašus drošības pasākumus, kas CP var būt ar NATO]

VĒLOTIES noteikt un ieviest pasākumus, lai izstrādātu nosacījumus savstarpēji izdevīgai sadarbībai HQ MND N ietvaros;

ir noslēguši šādu vienošanos.

I pants
Definīcijas

1.1. Uzņemošās valstis (HNs) ir Dānijas Karaliste un Latvijas Republika, kuru suverēnajās teritorijās HQ MND N ir izveidots

1.2. Ietvarvalstis (FNs) ir Dānijas Karaliste, Igaunijas Republika un Latvijas Republika, ko pārstāv to aizsardzības ministrijas.

1.3. HQ MND-N Plenārā komiteja (Plenārā komiteja) ir politikas izpildu komiteja, kas sastāv no HQ MND-N MoU Dalībnieku un SHAPE pārstāvjiem.

1.4. Augstākā resursu komiteja (SRC) ir komiteja, kas izvērtē tos ar resursiem saistītos jautājumus, kuri izriet no tās HQ MND-N budžeta daļas, ko savstarpēji dala HQ MND-N MoU Dalībnieki, un kas risina jautājumus, kuri izriet no šīs HQ MND-N budžeta daļas administrēšanas.

II pants
Mērķis un darbības joma

2.1. Šīs tehniskās vienošanās (TA) mērķis ir noteikt noteikumus, kas piemērojami [Atbalsta partnera nosaukums], lai tas kļūtu par HQ MND-N CP. Papildu tā nosaka personāla norīkošanu un nosaka finansēšanas, personālsastāva, administrēšanas un materiāli tehniskā atbalsta kārtību.

2.2. CP, apzinoties HQ MND-N MoU saturu, ir gatavs kļūt par HQ MND-N CP saskaņā ar šīs TA noteikumiem, un šim nolūkam piedāvā ieguldījumu, kas izvērstāk aprakstīts šī TA A pielikumā.

2.3. MND-N MoU DalībniekI un SHAPE, atzīstot piedāvātā ieguldījuma vērtību, izsaka savu vēlmi pieņemt [Atbalsta partnera nosaukums] ieguldījumu saskaņā ar HQ MND-N MoU.

2.4. Šīs TA DalībniekI uzsver to, ka saprot, ka šīs TA darbības joma aptver tikai sadarbību saistībā ar HQ MND-N.

III pants
Pienākumi

3.1. CP un HNs var noslēgt divpusējas vienošanās par jautājumiem, kas izriet no sadarbības saskaņā ar šo TA vai kas šo sadarbību ietekmē. Tās attiecīgā gadījumā informēs citus šīs TA Dalībniekus par šāda veida vienošanos.

3.2. CP sniedz ieguldījumu HQ MND N pamatuzdevumā, nodrošinot personālsastāvu, finansējumu un pakalpojumus, kā izvērstāk norādīts šī TA A pielikumā. CP uzņemsies visas nacionālās izmaksas, kā noteikts HQ MND N MoU.

3.3. Tā kā CP sedz izmaksas, CP nacionālās audita iestādes var pieprasīt informāciju no HQ MND-N un var pieprasīt piekļuvi visiem tā ierakstiem vai to kopijām, kas ir nepieciešami, lai veiktu finansiālā ieguldījuma auditu, piemērojamo drošības ierobežojumu ietvaros .

IV pants
Drošība un konfidencialitāte

4.1. [Ja attiecināms: CP un darbam HQ MND-N norīkotajam CP personālam var tikt atļauta piekļuve no NATO IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS informācijai līdz pat NATO SLEPENI saskaņā ar 2014. gada septembra Bi-SC Rokasgrāmatu par informācijas un izlūkdatu apmaiņu (I&S) ar institūcijām, kas nav NATO institūcijas (NNEs) v5.0 .

4.2. CP nodrošina, ka tā personāls ievēro piemērojamos drošības un konfidencialitātes noteikumus un HQ MND-N spēkā esošās politikas nostādnes .

4.3. Uz klasificētu informāciju, kura šīs TA izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 17. jūnija C-M (2002) 49 "Drošība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie e līgumi un vienošanās drošības jomā. Uz visu citu informāciju attiecas 2002. gada 24. jūlija C-M (2002) 60 "Neklasificētas informācijas pārvaldība".

V pants
Piemērojamība, ilgums un izbeigšana

5.1. Šīs TA noteikumi tiek piemēroti, sākot no dienas, kad to parakstīs pēdējā no pusēm. Katrā ziņā šī TA tiek izbeigta līdz ar HQ MND-N MoU izbeigšanu.

5.2. Šī TA ir spēkā līdz beidzas ieguldījumu periods, ja tas ir bijis noteikts vai, ja šīs TA Dalībnieks pauž vēlēšanos vairs neturpināt šo TA, par to vismaz divpadsmit mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot SHAPE, kas informē citus šā TA Dalībniekus un HQ MND-N.

5.3. Ja CP izstājas no šīs TA, tam ir jāturpina sniegt finansiālo ieguldījumu HQ MND-N līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā beidzas paziņojuma periods, un ir jāpaliek atbildīgam par līdzdalības periodā uzņemtajām finansiālajām saistībām.

VI pants
Nobeiguma noteikumi

6.1. Šīs TA Dalībnieki ar šo TA nerada jaunas tiesības vai saistības saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Šī TA nedrīkst būt pretrunā šīs TA Dalībnieku nacionālajiem tiesību aktiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas varētu būt piemērojami. Ja tomēr šādas pretrunas rodas, noteicošie ir nacionālie vai starptautiskie tiesību akti. Šādu pretrunu gadījumā šīs TA Dalībnieki viens otru par to informē rakstveidā.

6.2. Jebkādus strīdus par šīs TA interpretāciju vai īstenošanu TA Dalībnieki risina iesaistīto Dalībnieku konsultāciju ceļā.

6.3. Šo TA var pārskatīt jebkurā laikā ar šīs TA Dalībnieku savstarpēju rakstveida piekrišanu.

6.4. Ja viens vai vairāki šīs TA Dalībnieki pārtrauc dalību HQ MND-N MoU, pārējie šīs TA Dalībnieki turpina savu sadarbību. Tomēr pārējie šīs TA Dalībnieki var apsvērt nepieciešamību pārskatīt šo TA.

6.5. Šajā TA ietvertās atsauces uz NATO politikas dokumentiem ietver visus to grozījumus vai attiecīgā gadījumā politikas dokumentus, ar kuriem tie tiek aizstāti.

IEPRIEKŠMINĒTAIS IR SAPRAŠANĀS, KO PANĀKUŠI ŠĪS TA DALĪBNIEKI.

Šī Tehniskā vienošanās ir parakstīta divos orģināleksemplāros angļu un franču valodā, abi teksti ar vienādu juridisko spēku

Šī dokumenta oriģināleksemplāri ir deponēti SHAPE, kas nodrošinās apliecinātas kopijas CP un visiem citiem šīs TA Dalībniekiem un HQ MND N.

[CP, HQ MND N MOU Dalībnieki alfabēta secībā un SHAPE] vārdā

Paraksts _______________

Vārds, uzvārds _________________

Amats __________________

Vieta/datums __________________

[utt.]

 

G pielikuma A papildinājums
forma izvērstākai informācija par Atbalsta partnera ieguldījumu

IZVĒRSTĀKA INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PARTNERA IEGULDĪJUMU

1. CP sniedz ieguldījumu HQ MND-N, nodrošinot turpmāk norādīto [personālsastāvu, finansējumu, pakalpojumus utt.] saskaņā ar šajā TA noteiktajiem pienākumiem.

[Sniedz izvērstāku ieguldījuma aprakstu]

2. [JA NEPIECIEŠAMS: Sākot ar [ierakstīt saimnieciskā gada datumu], CP nodrošina finansējumu tieši HQ MND-N gada budžetā, tādējādi sākotnējais izmaksu dalījums var tikt rēķināts tā, it kā CP būtu MND-N MoU Dalībnieks [JA NEPIECIEŠAMS: ,neiekļaujot braucienu izmaksas]

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Dānija
 Francija
 Igaunija
 Itālija
 Kanāda
 Lielbritānija
 Lietuva
 Polija
 Slovēnija
 Spānija
 Vācija
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Stājas spēkā:
 25.02.2022.
Parakstīts:
 07.09.2021.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 33, 16.02.2022.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1945
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"