Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

PROTOKOLS LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN EIROPAS KODOLPĒTĪJUMU ORGANIZĀCIJAS (CERN)
LĪGUMAM

par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā

2019. gads

Latvijas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "LRV"),

no vienas puses,

un

Eiropas Kodolpētījumu organizācija (turpmāk tekstā - "CERN"), starpvaldību organizācija ar galveno mītni Ženēvā, Šveicē,

no otras puses,

turpmāk kopā un katra atsevišķi dēvētas attiecīgi par "Pusēm" un par "Pusi",

ŅEMOT VĒRĀ:

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā (ICA-LV-0137), kas noslēgts 2016. gadā (turpmāk tekstā - "2016. gada sadarbības līgums");

to, ka 2016. gada sadarbības līguma 4.1. pantā noteikts, ka tā izpilde ir atkarīga no detalizētu protokolu noslēgšanas ;

to, ka šis protokols (turpmāk tekstā - "Protokols") kalpo kā pamats sadarbībai starp Pusēm,

vienojas par turpmāko.

1. PANTS
Darbības joma

1.1. Šā Protokola mērķis ir noteikt ietvaru sadarbībai starp Pusēm zinātniskā un tehniskā darbībā daļiņu fizikas jomā, tostarp eksperimentālos sadarbības pasākumos un citās Pušu noteiktās kopīgo interešu jomās.

1.2. Ņemot vērā iepriekš minēto, Puses var vienoties sadarboties arī šādās aktivitātēs:

(i) Latvijas studentu līdzdalība CERN studentu programmās un vasaras skolas programmā,

(ii) Latvijas skolotāju līdzdalība CERN Skolotāju programmās;

(iii) Latvijas studentu vizītes CERN;

(iv) CERN zinātniskais un tehniskais ieguldījums Latvijas Enerģētikas un Paātrinātāju tehnoloģiju centra iespējamā attīstībā Latvijā, un

(v) CERN vecākajiem zinātniekiem un inženieriem sniegt lekcijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs,

Šādu darbību ieviešana un īstenošana ir prioritāra CERN zinātniskajā programmā, tās resursu pieejamībā un iekšējā kapacitātē.

1.3 Puses savas sadarbības rezultātus izmanto vienīgi miermīlīgiem nolūkiem.

1.4. Uz šā Protokola izpildi mutatis mutandis attiecas 2016. gada sadarbības nolīguma noteikumi.

2. PANTS
Organizācija

2.1. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, šā Protokola izpilde ir atkarīga no šā Protokola papildinājumu noslēgšanas starp CERN un Izglītības un zinātnes ministriju, zinātniskajiem institūtiem vai augstākās izglītības iestādēm, ieskaitot to finansēšanas iestādes no Latvijas, kuros detalizēti norādīta papildinājuma pušu sadarbības joma, šādai sadarbībai nepieciešamie līdzekļi, katras puses ieguldījums, grafiks un pārvaldība (tostarp pārstāvju iecelšana).

2.2. Ir saprotams, ka, ja Latvijas zinātniskais institūts vai augstākās izglītības iestāde no kļūst par CERN eksperimentālā sadarbības pasākuma dalībnieku, priekšroku dod spēkā esošā saprašanās memoranda noteikumiem, nevis šim Protokolam un attiecīgajam papildinājumam, par tās ieguldījumu šādā eksperimentā.

2.3. Jebkuru šā Protokola īstenošanai nepieciešamu materiālu, iekārtu un pakalpojumu iepirkumu veic saskaņā ar iepirkumu veicošās Puses noteikumiem un procedūrām.

2.4. Jebkura sadarbība tiek izbeigta, izbeidzot attiecīgo pasākumu, vai šā Protokola un tā papildinājumu darbību.

3. PANTS
Personāls

3.1. Puses nodrošina tādu darbinieku atlasi, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un kompetence, lai piedalītos sadarbības pasākumos.

3.2. Ja vien nav noteikts citādi, katra Puse sedz ceļošanas izmaksas, kas radušās saistībā ar tās darbinieku došanos apmeklēt otru Pusi vai attiecīgajā gadījumā uz jebkuru citu galamērķi.

3.3. Ja CERN darbojas kā uzņēmēja Puse vai citādi uzņem Latvijas personālu šī Protokola ietvaros, Latvijas personālu var iecelt par personāla asociētajiem locekļiem saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti CERN Personāla noteikumos un nolikumos, no kuriem izriet, ka tik ilgi, kamēr vien viņi ir saistīti ar CERN, (i) Latvijas personālam ir tiesiskas saiknes ar Latvijas zinātnisko institūtu vai augstākās izglītības iestādi, (ii) Latvijas zinātniskais institūts vai augstākās izglītības iestāde ir atbildīga par personāla sociālo apdrošināšanu, (iii) Latvijas personāls saņem medicīnisko apdrošināšanu tādā līmenī, kāds pastāv tā uzņemšanas valstīs, proti, Šveicē un Francijā, kā pašiem tā viņu pavadošajiem ģimenes locekļiem, ieskaitot apdrošināšanu par arodslimībām un nelaimes gadījumiem Latvijas personālam, (iv) šāda medicīniskā apdrošināšana sedz arī visus ceļa izdevumus, kas nepieciešami sadarbības ietvaros un (v) Latvijas personālam ir pietiekami finanšu resursi, lai uzturētu sevi un pavadošos ģimenes locekļus. Latvijas zinātniskais institūts vai augstākās izglītības iestāde atbrīvo CERN no saistībām par šī panta priekšmetu.

4. PANTS
Latvijas kontaktpersonas pilnvarojums

Ir saprotams, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - IZM) ieceļ valsts kontaktpersonu jautājumos, kas nodrošina šī Protokola izpildi no Latvijas puses;

Lai īstenotu darbības, kas minētas 1. panta 2. punktā, šī loma īpaši sevī ietver:

(i) uzturēt sakarus starp CERN un Latvijas Republikas valdību, tajā skaitā starp Latvijas zinātniekiem un inženieriem un attiecīgajām CERN grupām, kā arī eksperimentālajiem pasākumiem, kas ietver CERN;

(ii) koordinēt Latvijas studentu un skolotāju dalību CERN programmās;

(iii) popularizēt un koordinēt CERN fiziķu un inženieru vieslekcijas Latvijas Republikā;

5. PANTS
Kontaktpersonas

Saistībā ar šā Protokola īstenošanu, pārstāvji ir:

Latvijas Republikas valdības pārstāvis ir:

Dr. Toms Torims, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un valsts kontaktpersona e-pasta adrese: Toms.Torims@rtu.lv

un CERN pārstāvis ir:

Dr. Kristofs Šēfers [Christoph Schaefer], Starptautisko attiecību sektora vecākais konsultants, e-pasta adrese: Christoph.Schaefer@cern.ch

Vai citas norīkotas kontaktpersonas, par kurām Puses savstarpēji paziņo iepriekš.

Kontaktpersonas satiekas vai citādi sazinās, kad vien uzskata to par nepieciešamu.

6. PANTS
Drošība

6.1. Katras Puses darbinieki ievēro uzņemošā Pusē spēkā esošās profesionālās ētikas un drošības normas.

6.2. Jebkurai darbībai ,iekārtai vai citam priekšmetam, ko rada Puse, pamatojoties uz šo Protokolu, ir jāatbilst drošības noteikumiem, kas ir spēkā uzņemošā Pusē, kur šādas darbības tiks veiktas vai šādas iekārtas vai citas lietas tiks uzstādītas un ekspluatētas.

7. PANTS
Intelektuālais īpašums

7.1. Informācija, ko viena Puse izpauž otrai Pusei, pamatojoties uz šo Protokolu, nerada saņēmējai Pusei īpašumtiesības uz šo informāciju.

7.2. Īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu, ko Puse radījusi, īstenojot šo Protokolu, pieder šai Pusei, un tā bez maksas piešķir otrai Pusei neekskluzīvu licenci izmantot šādu intelektuālo īpašumu tās zinātniskās programmas īstenošanai (tostarp ar tās partneru un apakšuzņēmēju starpniecību).

7.3. Ja īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu kopīgi pieder abām Pusēm, tās vienojas par šāda intelektuālā īpašuma pieejamību trešajām personām ar nosacījumu, ka jebkurā gadījumā tās bez maksas piešķir viena otrai neekskluzīvu licenci izmantot šādu intelektuālo īpašumu to zinātnisko programmu īstenošanai (tostarp ar tās partneru un apakšuzņēmēju starpniecību).

7.4. Nodrošinātāja Puse nesniedz garantijas attiecībā uz intelektuālo īpašumu, kura pieejamību tā nodrošinājusi otrai Pusei saskaņā ar šo Protokolu, un saņēmēja Puse atbrīvo nodrošinātāju Pusi no jebkādas atbildības, kas saistīta ar šāda intelektuālā īpašuma izmantošanu (tostarp izmantošanu, ko veic tās partneri un apakšuzņēmēji).

8. PANTS
Publikācijas

8.1. Puses cenšas kopīgi publiskot savas sadarbības rezultātus saskaņā ar informācijas brīvas pieejamības principu, vienmēr ievērojot 7. panta noteikumus.

8.2. Visās publikācijās ir jābūt minētam sadarbības pasākumam, tostarp, ja Puse pieprasa, personām, kuras ir piedalījušās publikācijā apspriesto rezultātu sasniegšanā.

9. PANTS
Atbildība

Izņemot otras Puses rupju nolaidību vai tīšus pārkāpumus vai gadījumus, kas izriet no šā Protokola 3.3. vai 7.4. panta, katra Puse sedz savus zaudējumus un kaitējumu, kas tai radies saistībā ar šo Protokolu. Neņemot vērā iepriekš minēto, katra Puse atbrīvo otru Pusi no atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, ko pirmā Puse radījusi trešajām personām, īstenojot šo Protokolu, vai saistībā ar šo Protokolu.

10. PANTS
Konfidencialitāte

10.1. Katra Puse ievēro tās informācijas konfidencialitāti, kuru tai sniegusi otra Puse un kura noteikta kā konfidenciāla informācija vai kuras konfidencialitāte loģiski izriet no tās būtības. Ja vien rakstiska vienošanās neparedz citādi, šis konfidencialitātes ievērošanas pienākums ir spēkā piecus (5) gadus pēc šā Protokola darbības izbeigšanas dienas. Saņēmēja Puse izmanto šādu informāciju vienīgi šā Protokola īstenošanai un neizpauž to nevienai trešajai personai bez tās Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kura sniegusi šo informāciju.

10.2. Konfidencialitātes ievērošanas pienākums neattiecas uz informāciju, attiecībā uz kuru saņēmējai Pusei ir pierādījumi, ka tā ir bijusi publiski pieejama, pirms sniedzēja Puse to ir sniegusi; tā ir kļuvusi par publiski pieejamas informācijas daļu pēc šādas sniegšanas un tas nav noticis saņēmējas Puses rīcības dēļ; šā Protokola parakstīšanas brīdī tā jau ir bijusi saņēmējas Puses rīcībā; saņēmēja Puse ir likumīgi saņēmusi šo informāciju no trešās personas, neuzņemoties pienākumu ievērot konfidencialitāti; saņēmēja Puse ir sagatavojusi attiecīgo informāciju atsevišķi un ārpus šā Protokola darbības jomas.

11. PANTS
Darbības termiņš

Šis Protokols stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā puse. Ja 2016. gada sadarbības līgums nepārtraukti ir spēkā, šis Protokols sākotnēji ir spēkā piecus (5) gadus un pēc tam katru gadu tiek automātiski pagarināts uz vienu gadu, ja vien un kamēr Puses savstarpēji nevienojas par tā darbības izbeigšanu vai viena Puse sešus (6) mēnešus iepriekš nav iesniegusi otrai Pusei rakstisku paziņojumu par Protokola darbības izbeigšanu. Šā Protokola 3., 7., 9., 10. un 11. pants paliek spēkā pēc Protokola darbības izbeigšanas neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši šādas izbeigšanas iemesli.

Sastādīts divos eksemplāros, latviešu un angļu valodā, atšķirīgas šī līguma interpretācijas vai pretrunas gadījumā starp abiem tekstiem, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) vārdā

Dr. Ilga Šuplinska,
izglītības un zinātnes ministre

Dr. Fabjola Džanoti,
ģenerāldirektore

Parakstīts 07.01.2020.

 

Parakstīts 19.12.2019.
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Valsts:
 Starptautiskās organizācijas
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 07.01.2020.
Parakstīts:
 07.01.2020.
Parakstīšanas vieta: 
Ženēva/Rīga
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 22, 31.01.2020.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1909
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)