Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem

 

Latvijas Republikas valdība un Baltkrie­vijas Republikas valdība, turpmāk sauk­tas par Pusēm,

vadoties no centieniem veicināt turpmāku divpusējo attiecību attīstību noziedzības apkarošanas jomā,

raizējoties par noziedzības mērogiem un attīstības tendencēm, it īpaši tās organizētajās formās,

cenšoties nodrošināt drošu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību, tiesībām un likumīgajām interesēm, sabiedrības un valsts interesēm,

piešķirot svarīgu nozīmi starptautiskajai sadarbībai cīņā pret noziedzību,

ievērojot starptautiskās konvencijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas rezolūcijas noziedzības novēršanas un kriminālās tiesvedības īstenošanas jomā,

ievērojot 1994.gada 21.februāra Līguma starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās noteikumus,

vienojās par sekojošo:

1. pants
Līguma pielietošanas joma un subjekti

1. Puses, vadoties pēc savu valstu normatīvajiem aktiem un starptautiskajām sais­tībām, ar Pušu valstu centrālo kompetento iestāžu starpniecību to pilnvaru robežās sadarbosies cīņā pret noziedzību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Šis Līgums neskar jautājumus par tiesiskās palīdzības sniegšanu krimināllietās un izdošanu.

3. Šajā Līgumā par Pušu valstu centrālām kompetentām iestādēm ir noteiktas:

Latvijas Republikai - Iekšlietu minis­trija, Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

Baltkrievijas Republikai - Iekšlietu ministrija, Prokuratūra, Valsts drošības komiteja, Robežapsardzes karaspēka valsts komiteja, Valsts muitas komiteja, Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departaments, Valsts kontroles komitejas Finanšu monitoringa departaments.

4. Katra no Pusēm savlaicīgi dara zināmu otrai Pusei par izmaiņām Pušu valstu centrālo kompetento iestāžu sarakstā.

5. Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes, izpildot šo Līgumu, viena ar otru sazinās nepastarpināti.

2. pants
Sadarbības jomas

Puses sadarbojas cīņā pret:

1) terorismu;

2) organizēto noziedzību;

3) narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru, šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu vielu un stipras iedarbības indīgu vielu, radioaktīvu un bioloģisku materiālu, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību un apkārtējo vidi, nelegālu apriti;

4) noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret personas brīvību, godu un cieņu, kā arī ķīlnieku sagrābšanu, personu nolaupīšanu un cilvēku tirdzniecību;

5) noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, tai skaitā arī orgānu un audu tirdzniecību transplantācijas vajadzībām;

6) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības jomās, tai skaitā noziedzīgu darbību rezultātā gūtu ienākumu legalizāciju, kā arī viltotu naudas zīmju, finanšu dokumentu, vērtspapīru, bezskaidras naudas maksājumu līdzekļu izgatavošanu un realizāciju;

7) kontrabandu;

8) noziedzīgiem nodarījumiem pret mantiskām interesēm, tai skaitā transportlīdzekļu zādzību;

9) noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību;

10) noziedzīgiem nodarījumiem, kas sais­tīti ar nelegālu migrāciju;

11) noziedzīgiem nodarījumiem pret ekoloģisko drošību un dabas vidi, ja norādītās prettiesiskās darbības skar abu Pušu valstu intereses;

12) vēsturisko un kultūras priekšmetu, mākslas izstrādājumu, dārgakmeņu un dārgmetālu, intelektuālā īpašuma, kā arī citu vērtību nelegālu apriti;

13) korupciju.

3. pants
Sadarbības formas

1. Šī Līguma ietvaros Puses sadarbojas šādās formās:

1) lūgumu par palīdzības sniegšanu izpildīšana;

2) apmaiņa ar operatīvo, izmeklēšanas, kriminālistikas un arhīva informāciju;

3) saskaņota operatīvo pasākumu veikšana, ko īsteno tās Puses centrālo kompetento iestāžu darbinieki, kuras teritorijā attiecīgie operatīvie pasākumi notiek;

4) zināšanu un darba pieredzes apmaiņa cīņā pret noziedzību, tai skaitā starptautisko konferenču un semināru rīkošana;

5) speciālistu apmaiņa, lai iegūtu abpusēju informāciju dažādās jomās cīņā pret noziedzību un kriminālistikas tehnikā;

6) informācijas apmaiņa par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē cīņu pret noziedzību;

7) informācijas apmaiņa par zinātnisko pētījumu rezultātiem, tai skaitā kriminālistikas un kriminoloģijas jomās;

2. Šī panta pirmajā punktā paredzētais sadarbības apjoms un konkrētās formas tiek noteiktas pēc Pušu valstu centrālo kompetento iestāžu vienošanās, ievērojot vajadzības un nosacījumu izmaiņas, kā arī citus nozīmīgus apstākļus.

3. Lai īstenotu šo Līgumu Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes savas kompetences ietvaros var noslēgt papildus vienošanās.

4. pants
Organizētā noziedzība

Ar mērķi sadarboties cīņā pret organizēto noziedzību Puses:

1) apmainās ar personu datiem, kas sais­tītas ar organizēto noziedzību;

2) apmainās ar informāciju par organizētām noziedzīgām grupām un apvienībām, to sastāvu, organizētājiem, struktūru, darbības jomām un noziedzīgiem sakariem, kā arī par personām, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju;

3) veic informācijas apmaiņu par apstākļiem, kādos organizētās noziedzīgas grupas un apvienības ir veikušas noziedzīgus nodarījumus, tas ir, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laiku, vietu, īpatnībām un veidiem, uzbrukuma objektiem, kā arī par viņu prettiesiskās darbības krimināltiesisko kvalifikāciju;

4) savstarpēji sadarbojas, veicot operatīvos pasākumus, ko īsteno tās Puses centrālo kompetento iestāžu darbinieki, kuras teritorijā attiecīgie pasākumi notiek, un ar šādu mērķi veic saskaņotas darbības un sniedz abpusēju darbinieku, materiālo un organizatorisko palīdzību;

5) ar mērķi paaugstināt profesionālo līmeni veic speciālistu, kas saistīti ar cīņu pret organizēto noziedzību jomu, apmaiņu;

6) nepieciešamības gadījumā organizē darba tikšanās, lai sagatavotu un realizētu saskaņotus pasākumus.

5. pants
Nelegālā narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprite

Ar mērķi cīnīties pret narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālo apriti Puses:

1) apmainās ar darba pieredzi par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru likumīgās aprites kontroli, kā arī ar informāciju par to noplūdes veidiem no likumīgās aprites;

2) kopīgi veic pasākumus, lai novērstu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu noplūdi no likumīgās aprites;

3) apmainās ar datiem par personām, kuras ir saistītas ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru izgatavošanu un kontrabandu vai to tirdzniecību, ar informāciju par jauniem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru slēpšanas paņēmieniem un to atklāšanas metodēm, to nelegālās transportēšanas maršrutiem un kanāliem;

4) sniedz viena otrai informāciju par jauniem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru veidiem, kā arī par to īpašībām, par iekārtām un tehnoloģijām, kas tiek izmantotas to nelegālai izgatavošanai;

5) realizē saskaņotus operatīvos pasākumus cīņai pret narkotisko vielu, psiho­tropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, ko īsteno tās Puses centrālo kompetento iestāžu darbinieki, kuras teritorijā attiecīgie operatīvie pasākumi notiek, tajā skaitā izmantojot kontrolētās piegādes;

6) apmainās ar narkotisko vielu, psiho­tropo vielu un prekursoru, kas izņemti no nelegālas aprites, izpētes rezultātiem.

6. pants
Terorisms

1. Ar mērķi cīnīties pret terorismu Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un savu Pušu valstu normatīvajiem aktiem sadarbojas, apmainoties ar abām Pusēm interesējošu informāciju:

1) par plānotajiem vai izdarītajiem terora aktiem, tajos iesaistītajām personām, to izdarīšanas metodēm un izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem;

2) par terora aktiem, ko gatavojas izdarīt attiecībā pret valstu vadītājiem, personām, kas bauda starptautisko imunitāti, diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju darbiniekiem, valstu vizīšu, starptautisko un nacionālo politisko, sporta un citu pasākumu dalībniekiem;

3) par teroristiskajām organizācijām, grupām un atsevišķām personām, kuras apdraud Pušu valstu drošību;

4) par teroristiskām darbībām, kas vērstas uz Pušu valstu suverenitātes un teritoriālās vienotības izjaukšanu;

5) par terora aktiem vai citām ekstrēmisma izpausmēm vai draudiem tos izdarīt Pušu valstu teritorijās pret paaugstinātas tehnoloģiskās un ekoloģiskās bīstamības objektiem, tai skaitā, izmantojot kodol­ieročus, bioloģiskos, ķīmiskos un citus masu iznīcināšanas ieročus;

6) par nelikumīgām bruņotām grupām, kas izmanto teroristiskas un citas ekstrēmiskas cīņas metodes, par to organizācijas formām un metodēm, mērķiem, uzdevumiem, locekļiem utt.;

7) par kodolmateriālu, ķīmisko, bakteriālo (bioloģisko) ieroču vai to komponentu, sevišķi indīgu ķīmisko vielu, patogēno mikroorganismu nelegālas aprites faktiem;

8) par organizētām noziedzīgām grupām un personām, kas saistītas ar ieroču un munīcijas nelegālu apriti, nelegāliem ieroču pārvietošanas kanāliem pa Pušu valstu teritorijām;

9) par atklātajiem un iespējamajiem teroristisko un citu ekstrēmisko organizāciju un grupu finansēšanas kanāliem, kā arī par personām, kuras finansiāli atbalsta to darbību;

10) par tādu jautājumu likumdošanas vai cita normatīva rakstura regulējuma praksi, kas saistīti ar cīņu pret terora aktiem;

11) par jaunām teroristiskās darbības formām, ieskaitot ķīmiskos, bioloģiskos un kodoldraudus;

12) par tehnisko pieredzi un zināšanām attiecībā uz drošības nodrošināšanu gaisa, jūras, dzelzceļa un auto, un upju transporta objektos.

2. Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem var saskaņoti apmainīties ar citu informāciju.

7. pants
Nelegālā migrācija

Ar mērķi cīnīties pret nelegālo migrāciju Puses apmainās ar informāciju:

1) par nelikumīgas Pušu valsts robežas šķērsošanas faktiem un mēģinājumiem;

2) par dokumentu, kas ļauj šķērsot Pušu valsts robežu, viltošanas faktiem;

3) par atklātajiem nelegālās migrācijas ceļiem;

4) par personām, kas veicina nelegālo migrāciju.

8. pants
Lūgums par palīdzības sniegšanu

1. Informācijas sniegšanu un citas darbības, kas ir paredzētas šajā Līgumā, realizē Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes saskaņā ar rakstiskiem lūgumiem par palīdzības sniegšanu.

2. Lūgums, kas ir paredzēts šī panta pirmajā punktā, satur:

1) Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes, kura nosūta lūgumu, nosaukumu un Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes nosaukumu, kurai lūgums adresēts;

2) pēc iespējas pilnīgākas ziņas par lietas būtību, par ko tiek izteikts lūgums, par personu vai personām, kas ir iesaistītas šajā lietā vai ar to saistītas, par faktiem, priekšmetiem un dokumentiem, par kuriem ir nepieciešama informācija;

3) konkrētās procedūras, kuru nepieciešams izpildīt, piemērošanas iemesli un sīks apraksts;

4) nepieciešamības gadījumā termiņš, kādā izpildāms lūgums.

3. Ja ir nepieciešams, lūgumam tiek pievienotas atbilstošā veidā apstiprinātas dokumentu kopijas vai izraksti no tiem, kas atvieglo tā izpildīšanu.

4. Lūgums un tam pievienotie dokumenti tiek noformēti saskaņā ar šī Līguma 13.panta prasībām, tos paraksta Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes vadītājs vai viņa vietnieks.

5. Informāciju, kuras sniegšana paredzēta šajā Līgumā, Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes var nosūtīt viena otrai pēc savas iniciatīvas, ja ir pamats uzskatīt, ka tā varētu interesēt otru Pusi.

6. Lūguma izpilde ir jāveic iespējami īsākā laikā. Nepieciešamības gadījumā Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes pēc iespējas īsākos termiņos ir tiesīgas pieprasīt papildu ziņas, kas atvieglotu lūguma izpildi.

7. Steidzamos gadījumos Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes ir tiesīgas šī Līguma ietvaros apmainīties ar informāciju, izmantojot elektroniskos un telekomunikāciju saziņas līdzekļus (e-pasts, fakss u.c.), pēc tam šo informāciju apstiprinot rakstiski.

8. Steidzamos gadījumos lūgums var tikt nodots mutiski, 24 stundu laikā to apstiprinot rakstiski.

9. pants
Atteikums lūguma izpildīšanai

1. Lūgums par palīdzības sniegšanu var tikt noraidīts pilnībā vai daļēji, ja tā izpilde var radīt cilvēktiesību pārkāpumus, apdraud valsts suverenitāti vai drošību, vai arī ir pretrunā ar lūgumu saņēmušas Puses valsts normatīvajiem aktiem vai starp­tautiskajām saistībām.

2. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu izpildīt lūgumu, Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes viena otru par to informē rakstiski, norādot atteikuma iemeslus.

10. pants
Informācijas izmantošana

1. Puses nodrošina informācijas, ko viena saņem no otras, neizpaušanu, ja šī informācija ir klasificēta vai nosūtošā Puse uzskata par nevēlamu to izpaust. Tādā pašā mērā tas attiecas uz tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām un materiāliem. Informācijas slepenības pakāpi nosaka Puse, kas to sniedz.

2. Gadījumos, kad nepieciešams trešajai pusei nodot informāciju, tehniskos līdzekļus, iekārtas un materiālus, kas saņemti šī Līguma ietvaros, nepieciešama Puses valsts centrālās kompetentās iestādes, kura tos sniedza, rakstiska piekrišana.

3. Puses, ievērojot savu valstu nacionālos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību, kas sniegti šī Līguma ietvaros, ievēro šādas prasības:

1) Puse, kas saņem datus, tos drīkst izmantot tikai tādam mērķim un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus ir noteikusi Puse, kas šos datus sniegusi;

2) pēc Puses, kas sniedz datus, pieprasījuma Puse, kas saņem datus, sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un sasniegtajiem rezultātiem;

3) personas datus var nodot citām Pušu valstu kompetentām iestādēm tikai pēc atļaujas saņemšanas no Puses valsts centrālās kompetentās iestādes, kas šos datus sniegusi;

4) Pusēm ir pienākums piemērot attiecīgus organizatoriskus un tehniskus mērus, kas paredzēti personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nesankcionētas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī jebkuras pretlikumīgas to izmantošanas.

11. pants
Kopējā komisija

Lai novērtētu un pilnveidotu sadarbību, kas paredzēta šī Līguma noteikumos, Puses var izveidot kopējo komisiju no Pušu valstu centrālo kompetento iestāžu vadošajiem darbiniekiem. Par komisijas sastāvu Puses informē viena otru izmantojot diplomātiskos kanālus. Nepieciešamības gadījumā kopējā komisija var pieaicināt tās speciāli nozīmētus ekspertus. Komisijas sēdes notiks pēc vajadzības.

12. pants
Izdevumi

1. Izdevumus par šī Līguma izpildīšanu Puses sedz patstāvīgi apmēros, kādi nepieciešami savu saistību izpildei.

2. Nepieciešamības gadījumos, lai realizētu darbības, kas izriet no šī Līguma, Puses sedz kopējos izdevumus, kuri tiek noformēti ar savstarpēji pieņemamu vienošanos starp Pušu valstu centrālām kompetentām iestādēm katrā konkrētā gadījumā. Pušu saistības par kopējiem izdevumiem regulē šīs vienošanās.

3. Puses pēc savstarpēji pieņemamas vienošanās starp savu valstu centrālām kompetentām iestādēm nepieciešamības gadījumā var sniegt viena otrai bezmaksas palīdzību ar iekārtām un materiāliem, kas nepieciešami konkrētu noziedzīgu nodarījumu, kas minēti šī Līguma 2.pantā, novēršanas uzdevumu risināšanai.

13. pants
Valodas

Puses, realizējot sadarbību šī Līguma ietvaros, izmanto krievu valodu.

14. pants
Izmaiņas un papildinājumi, attiecības ar citām starptautiskajām vienošanām

1. Pēc savstarpējās Pušu piekrišanas šajā Līgumā var tikt veiktas izmaiņas un papildinājumi, kas tiek noformēti ar protokoliem, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un stājas spēkā kārtībā, kāda ir paredzēta šajā Līgumā.

2. Šis Līgums neaizskar Pušu saistības citu starptautisku līgumu, kuru dalībnieces tās ir, ietvaros un nerada Pusēm šķēršļus citu savstarpēji pieņemamu sadarbības formu izstrādei un attīstībai.

15. pants
Strīdu risināšana

Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šī Līguma noteikumu interpretēšanu vai pielietošanu, Puses risina pārrunu un konsultāciju ceļā.

16. pants
Noslēguma noteikumi

1. Šis Līgums stājas spēkā no dienas, kad ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums, izmantojot diplomātiskos kanālus, par to, ka Puses ir izpildījušas nepieciešamās iekšējās procedūras, lai tas stātos spēkā.

2. Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Katra no Pusēm var izbeigt šī Līguma darbību ar rakstisku paziņojumu otrai Pusei par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šāds paziņojums tiek nosūtīts, izmantojot diplomātiskos kanālus. Tādā gadījumā šī Līguma darbība izbeidzas pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad saņemts tāds paziņojums.

Parakstīts Minskā 2007.gada 17.maijā divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

Baltkrievijas
Republikas

valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltkrievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 21.11.2007.
Parakstīts:
 17.05.2007.
Parakstīšanas vieta: 
Minska
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 196, 06.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
169
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)