Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūti
2009. gada 26. janvāris

Statūtu parakstošās Puses,

vēloties veicināt arvien plašāku un biežāku visu veidu atjaunojamo energoresursu ieviešanu, kā arī to ilgtspējīgu izmantošanu,

paļaujoties uz pārliecību, ka atjaunojamie energoresursi piedāvā plašas iespējas, lai risinātu pakāpeniski pieaugošās energoapgādes drošības problēmas un energoresursu cenu svārstības,

pārliecībā, ka atjaunojamajiem energoresursiem var būt būtiska nozīme saistībā ar siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas samazināšanu atmosfērā, tādējādi sekmējot klimata sistēmas stabilizāciju, kā arī veicinot ilgtspējīgu, drošu un vieglu pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni,

vēloties sekmēt pozitīvo stimulu, ko atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas var sniegt ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmē un darba vietu radīšanā,

apzinoties lielo potenciālu, kas piemīt atjaunojamajiem energoresursiem, lai nodrošinātu decentralizētu piekļuvi energoresursiem, it sevišķi jaunattīstības valstīs, kā arī izolētu un nomaļu reģionu un salu piekļuvi energoresursiem,

paužot bažas par nopietnajām negatīvajām sekām, ko uz veselību var atstāt fosilais kurināmais un neefektīva tradicionālās biomasas izmantošana,

pārliecībā, ka atjaunojamie energoresursi kopā ar uzlabotu energoefektivitāti var aizvien vairāk nodrošināt pasaules energoresursu patēriņa paredzamo straujo pieaugumu nākamajās desmitgadēs,

apliecinot vēlmi izveidot starptautisku atjaunojamo energoresursu organizāciju, kas veicina sadarbību starp tās loceklēm, vienlaikus nodibinot ciešu sadarbību ar spēkā esošajām organizācijām, kuras atbalsta atjaunojamo energoresursu izmantošanu,

ir vienojušās par turpmāko:

I pants
Aģentūras izveidošana

A. Šo Statūtu parakstošās Puses izveido Starptautisko Atjaunojamo energoresursu aģentūru (turpmāk tekstā - Aģentūra) saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

B.  Aģentūra ir pamatota uz vienlīdzības principu attiecībā uz visām aģentūras loceklēm un savās darbībās pienācīgi ņem vērā locekļu suverēnās tiesības un kompetences jomas.

II pants
Mērķi

Aģentūra veicina arvien plašāku un biežāku visu veidu atjaunojamo energoresursu ieviešanu, kā arī to ilgtspējīgu izmantošanu, ņemot vērā:

a) valstu un vietējās prioritātes un priekšrocības, ko sniedz pieeja, kurā apvienoti pasākumi atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā, un

b) atjaunojamo energoresursu ieguldījumu vides saglabāšanā, ierobežojot dabas resursu izmantošanu un samazinot mežu izciršanu, jo īpaši tropu mežu izciršanu, pārtuksnešošanos un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos; klimata aizsardzībā; ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā, tostarp nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgā attīstībā; energoapgādes pieejamībā un drošībā; reģionālajā attīstībā un atbildības veicināšanā paaudžu starpā.

III pants
Definīcija

Šajos Statūtos "atjaunojamie energoresursi" ir visu veidu energoresursi, ko iegūst no atjaunojamiem avotiem un kas ir ilgtspējīgi, cita starpā, arī:

1. bioenerģija;

2. ģeotermālā enerģija;

3. hidroenerģija;

4. jūras enerģija, cita starpā, arī plūdmaiņas, viļņu un jūras termālā enerģija;

5. saules enerģija; un

6. vēja enerģija.

IV pants
Darbības

A. Kā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izcilības centrs, kas veicina un stimulē attīstību, nodrošinot pieredzi praktiskam pielietojumam un politikas virzieniem, piedāvājot atbalstu visos ar atjaunojamiem energoresursiem saistītos jautājumos un palīdzot valstīm sekmīgi izmantot efektīvu attīstību, kā arī zināšanu un tehnoloģiju nodošanu, Aģentūra īsteno šādas darbības.

1. It sevišķi savu locekļu labā Aģentūra:

a) analizē, uzrauga un, nepiemērojot nekādas saistības locekļu politikas virzieniem, sistematizē spēkā esošās atjaunojamo energoresursu prakses, tajā skaitā politikas instrumentus, iniciatīvas, ieguldījumu mehānismus, labākās prakses, pieejamās tehnoloģijas, integrētas sistēmas un aprīkojumu, kā arī faktorus, kas nosaka izdošanos/neizdošanos;

b) sāk diskusijas un nodrošina savstarpējus sakarus ar citām valsts un nevalstiskām organizācijām, kā arī tīkliem šajā un citās saistītās jomās;

c) pēc locekļu pieprasījuma nodrošina tām attiecīgus politikas ieteikumus un palīdzību, ņemot vērā šo valstu vajadzības, un sekmē starptautiskas diskusijas par atjaunojamo energoresursu politiku un tās pamatnosacījumiem;

d) uzlabo atbilstīgu zināšanu un tehnoloģiju nodošanu un sekmē dalībvalstu spējas un kompetenci, tajā skaitā arī nepieciešamo savstarpējo sadarbību;

e) nodrošina spēju uzlabošanu, arī apmācību un izglītību savām loceklēm;

f) pēc locekļu pieprasījuma nodrošina konsultācijas par atjaunojamo energoresursu finansēšanu un atbalstu saistībā ar attiecīgo mehānismu piemērošanu;

g) veicina un sekmē izpēti, tajā skaitā par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem, kā arī attīsta pētniecības tīklus, kopīgu pētniecību, tehnoloģiju izstrādi un ierīkošanu; un

h) nodrošina informāciju par valstu un starptautisko tehnisko standartu izstrādi un ieviešanu saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem, pamatojoties uz pilnīgu jautājumu izpratni, kas gūta, aktīvi piedaloties forumos.

2. Turklāt Aģentūra izplata informāciju un sekmē sabiedrības informētību par ieguvumiem un potenciālu, ko piedāvā atjaunojamie energoresursi.

B. Pildot savas darbības, Aģentūra:

1. rīkojas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) mērķiem un principiem, lai sekmētu mieru un starptautisko sadarbību, kā arī atbilstīgi ANO politikas virzieniem, veicinot ilgtspējīgu attīstību;

2. piešķir savus resursus tā, lai nodrošinātu efektīvu to izmantošanu ar mērķi sasniegt visus Aģentūras mērķus un pildīt Aģentūras darbības, panākot, ka tās dalībvalstīs un visos pasaules reģionos tiek sasniegti vislielākie ieguvumi, kā arī paturot prātā jaunattīstības valstu, nomaļu reģionu un salu īpašās vajadzības;

3. cieši sadarbojas un cenšas panākt savstarpēji izdevīgas attiecības ar spēkā esošajām iestādēm un organizācijām, lai izvairītos no liekas darbību pārklāšanās un efektīvi un produktīvi izmantotu valdību, citu organizāciju un aģentūru resursus un īstenotās darbības, kuru mērķis ir veicināt atjaunojamos energoresursus.

C. Aģentūra:

1. iesniedz loceklēm gada ziņojumu par savām darbībām;

2. pēc politikas ieteikumu paziņošanas informē par tiem locekles; un

3. informē dalībvalstis par apspriedēm un sadarbību ar šajā jomā strādājošām starptautiskajām organizācijām, kā arī par šo organizāciju darbu.

V pants
Darba programma un projekti

A. Aģentūra īsteno savas darbības, pamatojoties uz gada darba programmu, ko sagatavo sekretariāts, apsver padome un pieņem asambleja.

B.  Aģentūra papildus darba programmai pēc apspriešanās ar loceklēm un, ja nav panākta vienošanās, pēc asamblejas izsniegtas piekrišanas var īstenot projektus, ko sākušas un finansē locekles, ja Aģentūrā ir pieejami vajadzīgie nefinanšu resursi.

VI pants
Dalība

A. Par Aģentūras loceklēm var kļūt ANO un reģionālo starpvaldību ekonomikas integrācijas organizāciju dalībvalstis, kas vēlas un var rīkoties saskaņā ar šajos Statūtos noteiktajiem mērķiem un darbībām. Lai iegūtu tiesības uz dalību Aģentūrā, reģionālā starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācija jāveido suverēnām valstīm, no kurām vismaz viena ir Aģentūras dalībvalsts, kam dalībvalstis ir uzticējušas kompetenci saistībā ar vismaz vienu no Aģentūras darbības jomām.

B.  Šādas valstis un reģionālās starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijas kļūst par:

1. Aģentūras sākotnējām loceklēm, kas parakstījušas šos Statūtus un iesniegušas ratifikācijas dokumentu;

2. Aģentūras citām loceklēm, kas iesniegušas pievienošanās dokumentu pēc tam, kad ticis apstiprināts to dalības pieteikums; dalību uzskata par apstiprinātu, ja locekles trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas nav iesniegušas iebildumus; ja ir iesniegti iebildumi, lēmumu par pieteikumu saskaņā ar IX panta H punkta 1. apakšpunktu pieņem asambleja.

C. Jebkuras reģionālas starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijas gadījumā organizācija un tās dalībvalstis izlemj par saviem attiecīgajiem pienākumiem saistību pildīšanā saskaņā ar šiem Statūtiem.

Organizācija un tās dalībvalstis nav tiesīgas vienlaikus izmantot tiesības, tajā skaitā arī balsstiesības, ko paredz Statūti. Savos ratifikācijas vai pievienošanās dokumentos iepriekš minētās organizācijas informē par savas kompetences darbības jomu attiecībā uz šajos Statūtos noteiktajiem jautājumiem. Šīs organizācijas arī informē depozitāri valdību par jebkādiem grozījumiem, kas ietilpst to kompetencē. Balsojot par jautājumiem, kas ietilpst reģionālās starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijas kompetencē, tā balso ar tādu balsu skaitu, kurš atbilst kopējam organizācijas to dalībvalstu balsu skaitam, kuras ir arī šīs Aģentūras locekles.

VII pants
Novērotāji

A. Novērotāju statusu var piešķirt asambleja un to piešķir:

1. starpvaldību un nevalstiskām organizācijām, kas darbojas atjaunojamo energoresursu jomā;

2. parakstošajām pusēm, kas nav ratificējušas Statūtus; un

3. pieteikuma iesniedzējām, kuru dalības pieteikums ir apstiprināts saskaņā ar IV panta B punkta 2. apakšpunktu.

B.  Novērotāji var piedalīties bez tiesībām balsot asamblejas un tai pakļauto struktūru publiskajās sesijās.

VIII pants
Struktūras

A. Aģentūrai ir šādas galvenās struktūras, ko nosaka šie Statūti:

1. asambleja;

2. padome; un

3. sekretariāts.

B. Asambleja un padome, saņemot asamblejas apstiprinājumu, var izveidot tādas sev pakļautas struktūras, kādas tām ir nepieciešamas, lai pildītu funkcijas, ko paredz šie Statūti.

IX pants
Asambleja

A. 1. Asambleja ir Aģentūras augstākā struktūra.

2. Asambleja var apspriest jebkuru jautājumu, kas ietilpst šo Statūtu darbības jomā vai ir saistīts ar jebkuras šajos Statūtos noteiktās struktūras pilnvarām un funkcijām.

3. Par jebkuru šādu jautājumu asambleja var:

a) pieņemt lēmumus un iesniegt ieteikumus jebkurai no šīm struktūrām; un

b) pēc Aģentūras locekļu pieprasījuma iesniegt tām ieteikumus.

4. Turklāt asambleja ir pilnvarota ierosināt jautājumus apspriešanai padomē un pieprasīt padomei un sekretariātam iesniegt ziņojumus par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Aģentūras funkcijām.

B.  Asambleju veido visas Aģentūras locekles. Asambleja regulāri sanāk kopā uz sesijām, ko organizē reizi gadā, ja vien nav pieņemts citāds lēmums.

C.  Katru locekli asamblejā pārstāv viens pārstāvis. Pārstāvjus var pavadīt vietnieki un konsultanti. Delegācijas dalības izmaksas sedz attiecīgā locekle.

D.  Asamblejas sesijas notiek Aģentūras mītnē, ja vien asambleja nav pieņēmusi citādu lēmumu.

E. Katras kārtējās sesijas sākumā asambleja ievēl priekšsēdētāju un citas nepieciešamās amatpersonas, ņemot vērā vienlīdzīgu ģeogrāfisko pārstāvību. Šīs amatpersonas ir amatā līdz nākamajai kārtējai sesijai, kurā ievēl jaunu priekšsēdētāju un citas amatpersonas.

Asambleja pieņem savu reglamentu saskaņā ar šiem Statūtiem.

F. Saskaņā ar VI panta C punktu katrai Aģentūras loceklei asamblejā ir viena balss. Asambleja pieņem lēmumus par procedūru jautājumiem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Par būtiskiem jautājumiem lēmumus pieņem, panākot klātesošo locekļu konsensu. Konsensa neiespējamības gadījumā, to uzskata par panāktu, ja "pret" nebalso vairāk nekā 2 locekles ar nosacījumu, ka Statūtos nav noteikts citādi. Ja nav vienprātības par to, vai jautājums ir būtisks vai ne, šo jautājumu uzskata par būtisku, ja vien asambleja, panākot starp klātesošajām loceklēm vienprātību, neizlemj citādi. Vienprātības neiespējamības gadījumā to uzskata par panāktu, ja "pret" nebalso vairāk nekā 2 locekles. Aģentūras locekļu vairākums veido asamblejas kvorumu.

G. Asambleja, panākot klātesošo locekļu konsensu:

1. ievēl padomes locekļus;

2. savās kārtējās sesijās pieņem Aģentūras budžetu un darba programmu, ko iesniegusi padome, un ir pilnvarota pieņemt lēmumu par Aģentūras budžeta un darba programmas grozījumiem;

3. pieņem lēmumus saistībā ar Aģentūras finanšu politikas, finanšu noteikumu un citu finanšu jautājumu uzraudzību, kā arī ievēl revidentu;

4. apstiprina šo Statūtu grozījumus;

5. pieņem lēmumu par pakļautībā esošu struktūru izveidi un apstiprina to pamatnostādnes; un

6. pieņem lēmumu par atļauju balsot saskaņā ar XVII panta A punktu.

H. Asambleja, panākot starp klātesošajām loceklēm vienprātību, ko, tās neiespējamības gadījumā, uzskata par panāktu, ja "pret" nebalso vairāk nekā 2 locekles:

1. nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus par dalības pieteikumiem;

2. apstiprina asamblejas un padomes reglamentus, ko iesniedz padome;

3. pieņem gada ziņojumus, kā arī citus ziņojumus;

4. apstiprina līgumu parakstīšanu par jebkādiem jautājumiem, lietām vai tematiem, kas ietilpst šo Statūtu darbības joma; un

5. locekļu nevienprātības gadījumā pieņem lēmumus par papildu projektiem saskaņā ar V panta B punktu.

I. Asambleja nosaka Aģentūras mītni un ieceļ sekretariāta ģenerāldirektoru (turpmāk tekstā - ģenerāldirektors), panākot starp klātesošajām loceklēm vienprātību vai tās neiespējamības gadījumā ar divu trešdaļu balsu vairākumu starp klātesošajām loceklēm.

J. Savā pirmajā sesijā asambleja izskata un attiecīgi apstiprina jebkādus lēmumus, līgumu projektus, noteikumus un pamatnostādnes, ko izstrādājusi sagatavošanas komisija saskaņā ar balsošanas procedūrām par attiecīgo jautājumu, kā izklāstīts IX panta F-I punktā.

X pants
Padome

A. Padomē ir vismaz 11 Aģentūras locekļu pārstāvji un ne mazāk par 21 pārstāvi, un padomes locekļus ievēl asambleja. Konkrētais locekļu skaits robežās no 11 līdz 21 atbilst noapaļotai vienai trešdaļai no Aģentūras locekļu skaita, ko aprēķina, pamatojoties uz Aģentūras locekļu skaitu padomes locekļu vēlēšanu sākumā. Padomes locekļus ievēl pēc rotācijas principa, kā noteikts asamblejas reglamentā, lai nodrošinātu jaunattīstības un attīstīto valstu efektīvu dalību, panākot godīgu un vienlīdzīgu ģeogrāfisko pārstāvību un padomes darba efektivitāti. Padomes locekļus ievēl uz diviem gadiem.

B.  Padome sanāk kopā reizi pusgadā un tās sanāksmes notiek Aģentūras mītnē, ja vien padome nepieņem citādu lēmumu.

C.  Padome katras sanāksmes sākumā uz laiku līdz nākamās sanāksmes sākumam ievēl priekšsēdētāju un citas nepieciešamās amatpersonas no savu locekļu vidus. Tai ir tiesības izstrādāt savu reglamentu. Šāds reglaments ir jāiesniedz asamblejai apstiprināšanai.

D.  Katram padomes loceklim ir viena balss. Padome pieņem lēmumus par procedūru jautājumiem ar locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumus par būtiskiem jautājumiem pieņem ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. Ja nav vienprātības par to, vai jautājums ir būtisks vai ne, šo jautājumu uzskata par būtisku, ja vien padome ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu neizlemj citādi.

E. Padome ir asamblejas pakļautībā un atskaitās tai. Padome īsteno savas pilnvaras un funkcijas saskaņā ar šiem Statūtiem, kā arī funkcijas, ko tai uzticējusi asambleja. Padomes darbība atbilst lēmumiem un pienācīgi ņem vērā asamblejas ieteikumus, nodrošinot to pareizu un nepārtrauktu izpildi.

F. Padome:

1. sekmē apspriedes un sadarbību ar loceklēm;

2. apsver un asamblejai iesniedz Aģentūras darba programmas projektu un budžeta projektu;

3. apstiprina asamblejas sesiju organizēšanu, tajā skaitā arī darba kartības projekta sagatavošanu;

4. apsver un asamblejai iesniedz gada ziņojuma projektu par Aģentūras darbībām un citus ziņojumus, ko sagatavojis sekretariāts saskaņā ar šo Statūtu XI panta E punkta 3. apakšpunktu;

5. sagatavo citus ziņojumu, ko var pieprasīt asambleja;

6. Aģentūras vārdā slēdz līgumus vai vienošanās ar valstīm, starptautiskām organizācijām un starptautiskām aģentūrām, pirms tam saņemot asamblejas apstiprinājumu;

7. realizē asamblejas pieņemto darba programmu, lai to varētu īstenot sekretariāts un lai tā atbilstu pieņemtajam budžetam;

8. ir pilnvarota iesniegt jautājumus apspriešanai asamblejā; un

9. nepieciešamības gadījumā izveido tās pakļautībā esošas struktūras saskaņā ar VIII panta B punktu un pieņem lēmumu par to pamatnostādnēm un termiņu.

XI pants
Sekretariāts

A. Sekretariāts palīdz asamblejai, padomei un to pakļautībā esošajām struktūrām pildīt to funkcijas. Sekretariāts īsteno arī citas tam uzticētās funkcijas saskaņā ar šiem Statūtiem, kā arī funkcijas, ko tam uzticējusi asambleja vai padome.

B.  Sekretariātam ir ģenerāldirektors, kas to vada un ir tā izpilddirektors, kā arī citi nepieciešamie darbinieki. Ģenerāldirektoru uz četriem gadiem ieceļ asambleja pēc padomes ieteikuma, un šo termiņu var pagarināt uz vēl četriem gadiem, bet ne ilgāk.

C.  Ģenerāldirektors atskaitās asamblejai un padomei, tajā skaitā arī par sekretariāta darbiniekiem, struktūru un darbību. Darbinieku pieņemšanu apsver un amata nosacījumus nosaka īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu vislielāko efektivitāti, kompetenci un integrāciju. Pienācīgi ņem vērā to, ka primāri ir svarīgi pieņemt darbiniekus no dalībvalstīm, nodrošinot pēc iespējams plašāku ģeogrāfisko pārklājumu, kā arī īpaši pievēršot uzmanību jaunattīstības valstu pārstāvībai un uzsverot dzimumu pārstāvības līdzsvaru. Sagatavojot budžetu, ierosinājumus attiecībā uz personālu izvirza saskaņā ar principu, ka jāpieņem tieši tik darbinieki, cik nepieciešams pienācīgai sekretariāta pienākumu izpildei.

D.  Ģenerāldirektors vai tā iecelts pārstāvis bez balsstiesībām piedalās visās asamblejas un padomes sanāksmēs.

E. Sekretariāts:

1. sagatavo un padomei iesniedz Aģentūras darba programmas projektu un budžeta projektu;

2. īsteno Aģentūras darba programmu un tās lēmumus;

3. sagatavo un padomei iesniedz gada ziņojuma projektu par Aģentūras darbībām, kā arī citus ziņojumus, ko var pieprasīt asambleja vai padome

4. nodrošina administratīvu un tehnisku atbalstu asamblejai, padomei un to pakļautībā esošajām struktūrām;

5. sekmē saziņu starp Aģentūru un tās loceklēm; un

6. nodrošina politikas ieteikumu apriti pēc to sniegšanas Aģentūras loceklēm saskaņā ar IV panta C punkta 2. apakšpunktu, un iesniedz asamblejai un padomei ziņojumu par politikas ieteikumiem katras sesijas laikā; ziņojumā padomei ietver arī plānotos politikas ieteikumus saistībā ar gada darba programmas īstenošanu.

F. Pildot savus pienākumus, ģenerāldirektors un citi darbinieki nesaņem norādes no kādas valdības vai citas Aģentūrā neietilpstošas struktūras. Sekretariāta ģenerāldirektors un citi darbinieki neveic darbības, kas var ietekmēt viņu starptautisko ierēdņu statusu, kuri ir pakļauti tikai asamblejai un padomei.

Katra locekle ņem vērā ģenerāldirektora un citu darbinieku pakļautību starptautiskai struktūrai un nemēģina ietekmēt viņu pienākumu izpildi.

XII pants
Budžets

A. Aģentūras budžetu finansē no:

1. locekļu obligātajām iemaksām, kas pamatotas uz ANO novērtējumu apjoma, ko nosaka asambleja;

2. brīvprātīgām iemaksām; un

3. citiem iespējamajiem līdzekļiem

saskaņā ar finanšu noteikumiem, ko pieņem asambleja, panākot konsensu, kā noteikts šo Statūtu IX panta G punktā. Finanšu noteikumi un budžets nodrošina Aģentūrai stabilu finansiālo pamatu, kā arī efektīvu un produktīvu Aģentūras darbību īstenošanu, kā noteikts darba programmā. Obligātās iemaksas nodrošina finansējumu pamatdarbībām un administratīvajām izmaksām.

B. Aģentūras budžeta projektu sagatavo sekretariāts, kas to iesniedz padomei izskatīšanai. Padome to nosūta asamblejai ar ieteikumu apstiprināt vai atgriež sekretariātam pārskatīšanai un atkārtotai iesniegšanai.

C. Asambleja uz četriem gadiem ieceļ ārējo revidentu, ko pēc termiņa beigām var iecelt atkārtoti. Pirmā revidenta amata termiņš ir divi gadi. Revidents veic Aģentūras atskaišu revīziju un nepieciešamos novērojumus un ieteikumus attiecībā uz vadības efektivitāti un iekšējo finanšu kontroli.

XIII pants
Juridiskais statuss, priekšrocības un imunitāte

A. Aģentūrai ir starptautisks juridiskais statuss. Katras locekles teritorijā un saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem Aģentūrai ir nodrošināta tāda valsts juridiskā spēja, kāda var būt nepieciešama tās funkciju un uzdevumu pildīšanai.

B.  Locekles pieņem lēmumus saistībā ar atsevišķu vienošanos par priekšrocībām un imunitāti.

XIV pants
Attiecības ar citām organizācijām

Saskaņā ar asamblejas apstiprinājumu padome ir pilnvarota Aģentūras vārdā slēgt līgumus, dibinot piemērotas attiecības ar ANO un citām organizācijā, kuru darbs ir saistīts ar Aģentūras darbu. Šo Statūtu noteikumi neskar nevienas locekles tiesības un saistības, ko nosaka jebkurš no spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem.

XV pants
Grozījumi, atsaukšana un pārskatīšana

A. Grozījumus šajos Statūtos var ierosināt jebkura no loceklēm. Ģenerāldirektors sagatavo ierosinātā grozījuma apliecinātas kopijas un iesniedz visām loceklēm vismaz deviņdesmit dienas pirms grozījuma apsvēršanas asamblejā.

B.  Grozījumi stājas spēkā attiecībā uz visām loceklēm:

1. kad saņemts asamblejas apstiprinājums pēc tam, kad apsvērti padomes iesniegtie novērojumi par katru ierosināto grozījumu; un

2. kad visas locekles ir piekritušas, ka tām piemēro grozījumus, saskaņā ar to attiecīgajiem konstitucionālajiem procesiem. Locekles pauž savu piekrišanu, ka tām piemēro grozījumus, iesniedzot attiecīgu dokumentu XX panta A punktā minētajam depozitārija valdībai.

C. Jebkurā laikā, kad pagājuši pieci gadi kopš šo Statūtu stāšanās spēkā saskaņā ar XIX panta D punktu, locekle var atsaukt savu dalību Aģentūrā, rakstiski par to informējot XX panta A punktā minēto depozitārija valdību, kas nekavējoties informē padomi un visas locekles.

D.  Šāds atsaukums stājas spēkā tā gada beigās, kad tas ir ticis iesniegts. Locekles dalības atsaukums Aģentūrā neatbrīvo šo locekli no līgumsaistībām, ko tā uzņēmusies saskaņā ar V panta B punktu, vai no finanšu saistībām par gadu, kurā tā iesniegusi dalības atsaukšanu.

XVI pants
Strīdu izšķiršana

A. Locekles jebkādus strīdus attiecībā uz šo Statūtu interpretāciju vai piemērošanu var izšķirt sarunu ceļā saskaņā ar ANO Hartas 2. panta 3. punktu un šajā saistībā rod risinājumu, izmantojot ANO Hartas 33. panta 1. punktā noteiktos līdzekļus.

B.  Padome var sekmēt strīdu izšķiršanu, izmantojot līdzekļus, ko tā uzskata par pareiziem, tajā skaitā arī piedāvājot savas telpas, aicinot strīdā iesaistītās locekles sākt strīdu izšķiršanas procesu pēc viņu izvēles un iesakot termiņu šīs procedūras piemērošanai.

XVII pants
Tiesību atņemšana uz laiku

A. Jebkurai Aģentūras loceklei, kas kavē savas finanšu iemaksas, nav tiesības balsot, ja šis kavējums sasniedz vai pārsniedz iemaksas summu par diviem iepriekšējiem gadiem. Taču Aģentūra var ļaut šai loceklei balsot, ja tā ir pārliecināta, ka maksājums tiek kavēts no locekles neatkarīgu apstākļu dēļ.

B. Loceklei, kas nemitīgi pārkāpj šo Statūtu noteikumus vai jebkuru citu līgumu, ko tā noslēgusi saskaņā ar šiem Statūtiem, pēc padomes ieteikuma var tikt atņemtas Aģentūras locekles priekšrocības un tiesības ar divām trešdaļām klātesošo locekļu balsu vairākumu.

XVIII pants
Aģentūras mītne

Aģentūras mītni nosaka asamblejas pirmajā sesijā.

XIX pants
Parakstīšana, ratifikācija, stāšanās spēkā un pievienošanās

A. Šos Statūtus visas VI panta A punktā noteiktās ANO un reģionālo starpvaldību ekonomikas integrācijas organizāciju dalībvalstis var parakstīt dibināšanas konferencē. Statūtus ir iespējams parakstīt līdz to spēkā stāšanās brīdim.

B.  Statūtu VI panta A punktā noteiktās ANO un reģionālo starpvaldību ekonomikas integrācijas organizāciju dalībvalstis, kas nav parakstījušas šos Statūtus, var tiem pievienoties pēc tam, kad asambleja ir apstiprinājusi šo valstu dalību saskaņā ar VI panta B punkta 2. apakšpunktu.

C.  Piekrišana šiem Statūtiem tiek pausta, iesniedzot depozitārija valdībai ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu. Šo Statūtu ratifikācija vai pievienošanās tiem stājas spēkā saskaņā ar valstu attiecīgajiem konstitucionālajiem procesiem.

D.  Šie Statūti stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc divdesmit piektā ratifikācijas dokumenta iesniegšanas.

E. Attiecībā uz valstīm un reģionālo starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijām, kas iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu pēc šo Statūtu stāšanas spēkā, šie Statūti stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā dokumenta iesniegšanas.

F. Nedrīkst piemērot nekādus izņēmumus attiecībā uz nevienu no šo Statūtu noteikumiem.

XX pants
Depozitārija valdība, reģistrācija un autentisks teksts

A. Vācijas Federālās Republikas valdība tiek noteikta kā šo Statūtu un jebkura ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta depozitārijs.

B.  Depozitārija valdība reģistrē Statūtus saskaņā ar ANO Statūtu 102. pantu.

C.  Šos Statūtus, kas sagatavoti angļu valodā, glabā depozitārija valdības arhīvos.

D.  Depozitārija valdība nosūta šo Statūtu apliecinātas kopijas to valstu valdībām vai reģionālo starpvaldību ekonomikas integrācijas organizāciju izpildvaras iestādēm, kas tos ir parakstījušas vai kuru dalība ir apstiprināta saskaņā ar VI panta B punkta 2. apakšpunktu.

E. Depozitārija valdība nekavējoties informē visas šo Statūtu parakstītājvalstis par katra ratifikācijas dokumenta iesniegšanas datumu un Statūtu spēkā stāšanās datumu.

F. Depozitārija valdība nekavējoties informē visas parakstītājvalstis un citus dalībniekus par datumiem, kad valstis vai reģionālās starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijas kļūst par Aģentūras dalībniekiem.

G. Depozitārija valdība nekavējoties nosūta jaunos dalības pieteikumus izskatīšanai visiem Aģentūras dalībniekiem saskaņā ar VI panta B punkta 2. apakšpunktu.

APLIECINOT ŠEIT RAKSTĪTO, šos Statūtus ir parakstījušas pilnvarotās personas.

PARAKSTĪTS Bonnā 2009. gada 26. janvārī vienā eksemplārā angļu valodā.

Konferences deklarācija attiecībā uz Statūtu autentiskajām redakcijām.

"Sanākot kopā Bonnā 2009. gada 26. janvārī, uz Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras dibināšanas konferenci uzaicināto valstu pārstāvji ir pieņēmuši šādu deklarāciju, kas ir neatņemama Statūtu daļa:

2009. gada 26. janvārī parakstītie Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Statūti, tajā skaitā šī deklarācija, pēc attiecīgo parakstošo pušu pieprasījuma ir autentiski visās ANO dalībvalstu oficiālajās valodās, kas nav angļu valoda, kā arī depozitārija valdības valodā 1x2.

 

1 Konference norāda, ka Francija jau ir nosūtījusi depozitārija valdībai Statūtu redakciju franču valodā, lai autentificētu Statūtus franču valodā.

2 Šī deklarācija nedrīkst būt pretrunā ar vienošanos par darba valodu galīgajā sagatavošanas konferencē Madridē.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 26.01.2009.
Stājas spēkā:
 08.07.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Bonna
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 38, 09.03.2010.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)