Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

Pasaules Pasta konvencija

Saturs

I sadaļa
Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa
Vispārīgie noteikumi

Pants

1. Definīcijas

2. Institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīgas par pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

3. Universālais pasta pakalpojums

4. Tranzīta brīvība

5. Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai precizēšana. Pārsūtīšana uz citu adresi. Nepiegādātu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

6. Maksa

7. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

8. Pastmarkas

9. Pasta drošība

10. Ilgtspējīga attīstība

11. Pārkāpumi

II sadaļa
Noteikumi, kurus piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

1. nodaļa
Pakalpojumu sniegšana

12. Pamatpakalpojumi

13. Papildpakalpojumi

14. Elektroniskais pasts, EMS, integrētā loģistika un jauni pakalpojumi

15. Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

16. Radioaktīvie materiāli un infekciozas vielas, kuras atļauts pieņemt

17. Pieprasījumi

18. Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citi muitas maksājumi

19. Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

20. Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

2. nodaļa
Atbildība

21. Izraudzīto operatoru atbildība. Kompensācijas

22. Gadījumi, kad dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi

23. Sūtītāja atbildība

24. Kompensācijas izmaksa

25. Iespējamā kompensācijas piedziņa no sūtītāja vai adresāta

3. nodaļa Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

26. Vēstuļu korespondences nosūtīšana uz ārvalstīm

III sadaļa
Atlīdzināšana

1. nodaļa
Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

27. Galamaksa. Vispārīgie noteikumi

28. Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem.

29. Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem un starp pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem.

30. Pakalpojumu kvalitātes fonds

31. Tranzīta maksa

2. nodaļa
Citi noteikumi

32. Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

33. Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

34. Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

IV sadaļa
Noslēguma noteikumi

35. Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai par Konvenciju un reglamentiem

36. Atrunas Kongresā

37. Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasaules Pasta konvencija

Ņemot vērā 22. anta 3. punktu Pasaules Pasta savienības Konstitūcijā, kas pieņemta Vīnē 1964. ada 10. jūlijā, apakšā parakstījušās Savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25. panta 4. punktu, ir izstrādājušas šīs konvencijas noteikumus, ko piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem.

I sadaļa
Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants
Definīcijas

1. Pasaules Pasta konvencijā lietotajiem terminiem ir šādas definīcijas:

1.1. paka - sūtījums, kuru nogādā saskaņā ar Konvencijas un Pasta paku reglamenta noteikumiem;

1.2. slēgta depeša - marķēts sainis vai saiņu kopa, vai citi iepakojumi, kuri aizplombēti ar svinu vai bez tā un kuros ir pasta sūtījumi;

1.3. nepareizi virzītas depešas - saiņi, kuri saņemti citā pasta apmaiņas punktā, nevis pasta maisa uzlīmē norādītajā;

1.4. kļūdaini nosūtītie sūtījumi - sūtījumi, kuri saņemti pasta apmaiņas punktā, kas paredzēti apmaiņas punktam citā dalībvalstī;

1.5. pasta sūtījums - vispārīgs termins, kas attiecas uz visu, ko nosūta pasta dienesti (vēstuļu korespondence, pasta pakas, naudas pārvedumi u.c.);

1.6. tranzīta maksa - atlīdzība par pakalpojumiem, ko pārvadātājs (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā) sniedzis šķērsotajā valstī par depešu sauszemes, jūras un/vai aviotranzītu;

1.7. galamaksa - atlīdzība, ko saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram maksā sūtītājvalsts izraudzītais operators kā kompensāciju par izdevumiem, kuri par saņemtajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem radušies saņēmēj valstī;

1.8 Izraudzītais operators - jebkurš valsts vai privāts uzņēmums, kuru dalībvalsts oficiāli izvēlas, lai tas sniegtu pasta pakalpojumus un pildītu savā teritorijā attiecīgās saistības, kas izriet no Savienības aktiem;

1.9. sīkpaka - sūtījums, ko nogādā saskaņā ar Konvencijas un Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem;

1.10. ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs- atlīdzība, ko saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram maksā sūtītājvalsts izraudzītais operators kā kompensāciju par izdevumiem, kuri par saņemtajām pasta pakām radušies saņēmēj valstī;

1.11. sauszemes tranzīta tarifs - atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus pārvadātājs sniedzis šķērsotajā valstī (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā) par pasta paku sauszemes un/vai aviotranzītu caur tās teritoriju;

1.12. jūras tarifs- atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus sniedzis pārvadātājs (izraudzītais operators, cits dienests vai abi kopā), pārvadājot pasta pakas pa jūru;

1.13. universālais pasta pakalpojums - pastāvīgu kvalitatīvu pasta pamatpakalpojumu sniegšana visā dalībvalsts teritorijā visiem klientiem par pieņemamām cenām;

1.14. atklātais tranzīts - atvērts to sūtījumu tranzīts caur starpniekvalsti, kuru skaits vai svars nav pamatojums, lai noformētu slēgtas depešas saņēmēj valstij.

2. pants
Institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīgas par pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc kongresa beigām paziņo Starptautiskajam birojam valsts institūcijas nosaukumu un adresi, kas ir atbildīga par pasta jautājumu uzraudzību. Sešu mēnešu laikā pēc kongresa beigām dalībvalstis paziņo arī Starptautiskajam birojam operatora vai operatoru nosaukumu un adresi, kuri to teritorijā ir oficiāli izraudzīti sniegt pasta pakalpojumus un izpildīt pienākumus, kas noteikti Savienības aktos. Kongresu starplaikā informāciju par izmaiņām valsts institūcijās un oficiāli izraudzītajos operatoros dara zināmu Starptautiskajam birojam iespējami īsākā laikā.

3. pants
Universālais pasta pakalpojums

1. Lai atbalstītu koncepciju par vienotu Savienības pasta teritoriju, dalībvalstis nodrošina to, ka visiem lietotājiem/klientiem ir tiesības uz universālo pasta pakalpojumu, kas ietver pastāvīgu kvalitatīvu pasta pamatpakalpojumu sniegšanu visā to teritorijā par pieņemamām cenām.

2. Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstis turpmāk nacionālajos tiesību aktos pasta jomā vai citādā veidā nosaka piedāvāto pasta pakalpojumu apjomu un prasības pēc kvalitātes un pieņemamām cenām, ievērojot gan iedzīvotāju vajadzības, gan valsts apstākļus.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pasta pakalpojumus piedāvā un kvalitātes standartus ievēro operatori, kas ir atbildīgi par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka universālais pasta pakalpojums ir reāli izpildāms, tādējādi garantējot tā ilgtspējību.

4. pants
Tranzīta brīvība

1. Tranzīta brīvības princips izklāstīts Konstitūcijas 1. pantā. Tas uzliek pienākumu katrai dalīvalstij nodrošināt, ka tās izraudzītie operatori slēgtās depešas un vēstuļu korespondences sūtījumus atklātā tranzītā, kurus tai nodod cits izraudzītais operators, vienmēr nogādā visātrākā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem, kādus tie izmanto paši saviem sūtījumiem. Šo principu attiecina arī uz kļūdaini nosūtītiem sūtījumiem vai nepareizi nosūtītām depešām.

2. Dalībvalstis, kas nepiedalās tādu vēstuļu apmaiņā, kurās ir infekciozas vielas vai radioaktīvas vielas, var nepieņemt šos sūtījumus atklātam tranzītam caur savu teritoriju. Tas pats attiecas uz vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot vēstules, pastkartes un sūtījumus neredzīgajiem. Tas attiecas arī uz iespieddarbiem, periodiskajiem izdevumiem, žurnāliem, sīkpakām un M maisiem, kuru saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē to publicēšanas vai aprites noteikumus šķērsotajā valstī.

3. Tranzīta brīvība pasta pakām, kas jānosūta pa sauszemi un jūru, attiecas tikai uz to valstu teritoriju, kuras sniedz šo pakalpojumu.

4. Tranzīta brīvību aviopakām nodrošina visā Savienības teritorijā. Tomēr dalībvalstīm, kas nesniedz pasta paku pakalpojumu, nav pienākuma nosūtīt aviopakas pa sauszemi.

5. Ja kāda dalībvalsts neievēro noteikumus par tranzīta brīvību, citas dalībvalstis var pārtraukt sniegt pasta pakalpojumus šai dalībvalstij.

5. pants
Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem.
 Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai precizēšana. Pārsūtīšana uz citu adresi. Nepiegādātu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

1. Pasta sūtījums ir sūtītāja īpašums tikmēr, kamēr tas nav piegādāts likumīgajam īpašniekam, izņemot gadījumu, kad sūtījums konfiscēts saskaņā ar sūtītāj vai saņēmēj valsts likumdošanu, bet 15. panta 2.1.1. apakšpunkta vai 15. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā - atbilstoši tranzītvalsts likumdošanai.

2. Pasta sūtījuma sūtītājs var atsaukt sūtījumu no pasta vai mainīt, vai precizēt tā adresi. Maksa un citi nosacījumi ir noteikti reglamentos.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pārsūta uz citu adresi pasta sūtījumus, ja adresāts ir mainījis adresi, un nepiegādātus sūtījumus nosūta atpakaļ sūtītājam. Maksa un citi nosacījumi ir noteikti reglamentos.

6. pants
Maksa

1. Pamatojoties uz nacionālajiem tiesību aktiem, maksu par dažādiem starptautiskajiem un īpašajiem pasta pakalpojumiem, nosaka dalībvalstis vai to izraudzītie operatori saskaņā ar Konvencijas un tās reglamentu principiem. Maksu principā saista ar šo pakalpojumu pašizmaksu.

2. Pamatojoties uz nacionālajiem tiesību aktiem, sūtītājdalībvalsts vai tās izraudzītais operators nosaka maksu par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu sūtīšanu. Pasta maksa attiecas uz sūtījumu piegādi uz adreses vietu ar nosacījumu, ka šo piegādes pakalpojumu sniedz attiecīgo sūtījumu saņēmēj valstī.

3. Iekasējamai maksai, ieskaitot to, kas norādīta Pasaules Pasta savienības pamatdokumentos kā orientējoša, jābūt vismaz līdzvērtīgai tai maksai, ko iekasē par iekšzemes sūtījumiem, kuriem ir tādas pašas pazīmes (kategorija, daudzums, apstrādes laiks u. c.).

4. Pamatojoties uz nacionālajiem tiesību aktiem, dalībvalstis vai to izraudzītie operatori ir tiesīgi pārsniegt jebkuru orientējošu maksu, kas norādīta Pasaules Pasta savienības pamatdokumentos.

5. Virs maksas minimālā līmeņa, kas norādīta 3.punktā, dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var atļaut samazinātu maksu, kas pamatota ar to valstu nacionālajiem tiesību aktiem, par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem, kuri nosūtīti attiecīgās valsts teritorijā. Tās var, piemēram, noteikt atvieglotus tarifus lielākajiem pasta pakalpojumu lietotājiem.

6. No klientiem nedrīkst iekasēt nekādu citu maksu par pasta pakalpojumiem kā tikai Pasaules Pasta savienības pamatdokumentos paredzēto.

7. Ja Pasaules Pasta savienības aktos nav paredzēts citādi, iekasēto maksu katrs izraudzītais operators patur sev.

7. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

1. Princips

1.1. Konvencija skaidri nosaka gadījumus, kad atbrīvo no maksas par pasta pakalpojumiem, ar to saprotot atbrīvojumu no priekšapmaksas par pasta pakalpojumiem. Tomēr reglamenti var paredzēt gan atbrīvojumu no priekšapmaksas par pasta pakalpojumiem, gan atbrīvojumu no tranzīta maksas, galamaksas un maksājumiem pēc iekšzemes tarifa tiem ienākošajiem vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem, kurus nosūta dalībvalstis, izraudzītie operatori un ierobežotas apvienības un kuri attiecas uz pasta dienesta sūtījumiem. Turklāt vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi, ko UPU Starptautiskais birojs nosūta ierobežotām apvienībām, dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem, uzskatāmi par pasta dienesta sūtījumiem un par tiem nekādu maksu neiekasē. Tomēr sūtītājdalībvalsts vai tās izraudzītais operators par pēdējiem minētajiem sūtījumiem var iekasēt papildmaksu par aviopārvadājumiem.

2. Karagūstekņi un internētās civilpersonas

2.1. Par vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, kuri adresēti karagūstekņiem vai kurus tie nosūta, tieši vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos, neiekasē nekādu maksu, izņemot papildmaksu par aviopārvadājumiem. Karojošo valstu armijās iesauktās personas, kas aizturētas un internētas neitrālā valstī, klasificē kā karagūstekņus attiecībā uz iepriekš minēto nosacījumu piemērošanu.

2.2. 2.1. punkta nosacījumus piemēro arī vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, kuru izcelsme ir citās valstīs un kurus adresē internētām civilpersonām vai kurus tie nosūta saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā, vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos.

2.3. Iestādes, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos, arī ir atbrīvotas no maksas par vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, ko 2.1. un 2.2. punktā minētās personas nosūta vai saņem tieši, vai arī kā starpnieki.

2.4. Bez maksas pieņem pasta pakas, kuru svars ir līdz pieciem kilogramiem. Svara ierobežojumu līdz desmit kilogramiem palielina pasta pakām, kuru saturs nav sadalāms, un tām, kuras adresētas nometnei vai ieslodzīto pārstāvjiem ("uzticības personām") izdalīšanai ieslodzītajiem.

2.5. Norēķinos starp izraudzītajiem operatoriem tarifu daļas nepiemēro dienesta pakām un karagūstekņu un internēto civilpersonu pakām, izņemot aviopakām piemērojamos aviopārvadājumu tarifus.

3. Pasta sūtījumi neredzīgajiem (sekogrammas)

3.1. Par pasta sūtījumiem neredzīgajiem neiekasē nekādu maksu, izņemot papildmaksu par sūtījumu aviopārvadājumiem.

8. pants
Pastmarkas

1. Terminu "pastmarka" aizsargā saskaņā ar šo Konvenciju un to īpaši attiecina tikai uz pastmarkām, kas atbilst šī panta un reglamentu noteikumiem.

2. Pastmarkas:

2.1. izdod un laiž apgrozībā tikai dalībvalsts vai teritorijas kompetenta iestāde saskaņā ar Savienības aktiem.

2.2. ir suverenitātes izpausme un priekšapmaksas oficiālais apliecinājums par nosūtīšanu apmērā, kas atbilst marku patiesajai vērtībai saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem, ja tās ir uzlīmētas uz pasta sūtījumiem;

2.3. ir apgrozībā pasta sūtījumu priekšapmaksai vai filatēlijas vajadzībām izdevējdalībvalstī vai teritorijā saskaņā ar tās nacionālajiem tiesību aktiem;

2.4. ir pieejamas visiem iedzīvotājiem izdevējdalībvalsts vai teritorijas robežās.

3. Pastmarkas ietver:

3.1. latīņu burtiem rakstītu izdevējdalībvalsts vai teritorijas nosaukumu1;

3.2. nominālvērtību, kas izteikta:

3.2.1. principā izdevējdalībvalsts vai teritorijas oficiālajā valūtā, vai kā burts vai simbols;

3.2.2. ar citām identifikācijas zīmēm;

4. Valsts simbolus, starpvaldību institūciju oficiālās kontroles atzīmes un logotipus, kas attēloti uz pastmarkām, aizsargā Parīzes konvencija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

5. Pastmarku tematika un dizains:

5.1. atbilst Savienības Konstitūcijas preambulas būtībai un Savienības institūciju pieņemtajiem lēmumiem;

5.2. ir cieši saistīts ar dalībvalsts vai teritorijas kultūras identitāti, un sekmē kultūras izplatīšanu vai miera saglabāšanu;

5.3. ja citu dalībvalstu vai teritoriju izcilām personām vai ievērojamiem notikumiem par godu tiek izlaistas piemiņas pastmarkas, šo pastmarku izdevējdalībvalsts vai teritorija ir cieši saistīta ar attiecīgu dalībvalsti vai teritoriju.

5.4. nedrīkst būt ar politisku ievirzi un nedrīkst aizvainot kādu personu vai valsti;

5.5. ir nozīmīgs dalībvalstij vai teritorijai.

6. Pasta priekšapmaksas zīmju nospiedumus, marķēšanas mašīnu nospiedumus un nospiedumus, kas izdarīti ar tipogrāfijas iespiedmašīnām vai citu drukāšanas vai iespiešanas procesu, saskaņā ar Savienības aktiem var izmantot tikai ar dalībvalsts vai teritorijas atļauju.

9. pants
Pasta drošība

1. Dalībvalstis un to izraudzītie operatori pieņem un īsteno proaktīvu drošības stratēģiju visos pasta darbības līmeņos, lai saglabātu un vairotu plašas sabiedrības uzticību pasta pakalpojumiem visu iesaistīto dienestu interesēs. Šī stratēģija ietver informācijas apmaiņu par to, kā nodrošina drošu un aizsargātu depešu pārvadāšanu un tranzītu starp dalībvalstīm un to izraudzītajiem operatoriem.

10. pants
Ilgtspējīga attīstība

Dalībvalstis un/vai to izraudzītie operatori pieņem un īsteno proaktīvu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas vērsta uz vides, sociālajām un ekonomiskajām darbībām visos pasta darbības līmeņos un sekmē izpratnes veidošanu par ilgtspējīgas attīstības nozīmi pasta darbībā.

11. pants
Pārkāpumi

1. Pasta sūtījumi

1.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu jebkuru personu, kas atzīta par vainīgu šādos pārkāpumos:

1.1.1. narkotisko un psihotropo vielu, kā arī sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu vielu ievietošana pasta sūtījumos, ja to ievietošana nav skaidri un nepārprotami atļauta Konvencijā;

1.1.2. ar pedofiliju vai bērnu pornogrāfiju saistītu materiālu ievietošana pasta sūtījumos.

2. Pasta priekšapmaksas zīmes un pasta maksājumi

2.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu par jebkuru pārkāpumu, kurš attiecas uz kādu no šajā Konvencijā minētajām pasta priekšapmaksas zīmēm, proti:

2.1.1. pastmarkas, kas ir apgrozībā vai izņemtas no apgrozības;

2.1.2. pasta priekšapmaksas zīmju nospiedumi;

2.1.3. marķēšanas mašīnu vai iespiedmašīnu nospiedumi;

2.1.4. starptautiskie atbildes kuponi.

2.2. Šajā konvencijā par pārkāpumu attiecībā uz pasta priekšapmaksas zīmēm tiek uzskatīta jebkura turpmāk minētā darbība, kuras mērķis ir gūt nelikumīgu labumu sev vai trešai personai. Soda par šādām darbībām:

2.2.1. jebkuru darbību, kura falsificē, atdarina vai vilto kādu no pasta priekšapmaksas zīmēm, vai jebkuru nelikumīgu darbību, kas saistīta ar šādu zīmju neatļautu izgatavošanu;

2.2.2. jebkuru darbību, kura izmanto, laiž apgrozībā, pārdod, izsniedz, izplata, pārvadā, izstāda, rāda vai publisko jebkuru viltotu, atdarinātu vai fiktīvu pasta priekšapmaksas zīmi;

2.2.3. jebkuru darbību, kura pasta vajadzībām izmanto vai laiž apgrozībā jebkuru pasta priekšapmaksas zīmi, kas jau ir izmantota;

2.2.4. jebkuru mēģinājumu izdarīt kādu no minētajiem pārkāpumiem.

3. Savstarpējās atbilstības princips

3.1. Attiecībā uz sankcijām netiek noteikta nekāda atšķirība starp 2. punktā norādītajām darbībām neatkarīgi no tā, vai ir izmantotas savas valsts vai ārvalstu pasta priekšapmaksas zīmes; uz šo normu neattiecas savstarpējas atbilstības juridiskie vai vispārpieņemtie nosacījumi.

II sadaļa
Noteikumi, ko piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

1. nodaļa
Pakalpojumu sniegšana

12. pants
Pamatpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā vēstuļu korespondences sūtījumus.

2. Vēstuļu korespondences sūtījumi ir:

2.1. prioritāri sūtījumi un neprioritāri sūtījumi, kuru svars ir līdz diviem kilogramiem;

2.2. vēstules, pastkartes, iespieddarbi un sīkpakas, kuru svars ir līdz diviem kilogramiem;

2.3. sekogrammas- neredzīgajiem paredzētie sūtījumi, kuru svars ir līdz septiņiem kilogramiem;

2.4. īpaši saiņi, t. s. "M maisi", kuros ir laikraksti, periodiskie izdevumi, grāmatas un līdzīgi iespieddarbi vienam un tam pašam adresātam uz to pašu adresi un kuru svars ir līdz trīsdesmit kilogramiem.

3. Vēstuļu korespondences sūtījumus klasificē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu, pamatojoties vai nu uz sūtījumu apstrādes ātrumu, vai arī sūtījumu saturu.

4. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz 2. punktā noteiktos, var piemērot atsevišķām vēstuļu korespondences sūtījumu kategorijām saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem.

5. Saskaņā ar 8. punktu dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā arī pasta pakas, kuru svars ir līdz divdesmit kilogramiem, vai nu kā paredz Konvencija, vai, attiecībā uz izejošām pakām un pēc divpusēja nolīguma noslēgšanas, - izmantojot jebkurus citus līdzekļus, kas ir izdevīgāki dalībvalstu klientiem.

6. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz divdesmit kilogramus, var piemērot atsevišķām pasta paku kategorijām saskaņā ar Pasta paku reglamenta noteikumiem.

7. Jebkura dalībvalsts, kuras izraudzītais operators neuzņemas pārvadāt pasta pakas, var uzticēt Konvencijas noteikumu izpildi transporta uzņēmumiem. Vienlaikus tā var ierobežot šo pakalpojumu, attiecinot to tikai uz pasta pakām, kuru sūtītājvieta ir teritorijā, kur šie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, vai kuras ir adresētas uz šīm vietām.

8. Neatkarīgi no 5. punktā noteiktā, dalībvalstīm, kuras līdz 2001. gada 1. janvārim neparakstīja Pasta paku nolīgumu, nav pienākuma sniegt pasta paku pakalpojumus.

13. pants
Papildpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina šādu obligātu papildpakalpojumu sniegšanu:

1.1. reģistrācijas pakalpojums izejošiem prioritāriem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem;

1.2. reģistrācijas pakalpojums izejošiem neprioritāriem un sauszemes vēstuļu korespondences sūtījumiem uz galamērķi, kur nav attiecīgu prioritāro vai aviopasta pakalpojumu;

1.3. reģistrācijas pakalpojums visiem ienākošiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Reģistrācijas pakalpojuma sniegšana nav obligāta izejošiem neprioritāriem un sauszemes vēstuļu korespondences sūtījumiem uz galamērķi, kur sniedz prioritārus vai aviopasta pakalpojumus.

3. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var sniegt šādus neobligātus papildpakalpojumus attiecībās ar tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri vienojušies sniegt šos pakalpojumus:

3.1.vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku apdrošināšana;

3.2. vēstuļu korespondences sūtījumu kontrolēta piegāde;

3.3. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku piegāde ar pēcmaksu;

3.4. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku eksprespiegāde;

3.5. ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu, vēstuļu korespondences sūtījumu ar kontrolētu piegādi un apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu piegāde adresātam personīgi;

3.6. vēstuļu korespondences un pasta paku pakalpojumi bez maksas un nodevām;

3.7. trauslu un lielgabarīta pasta paku nosūtīšana;

3.8. kopēja sagrupētu sūtījumu ("consignment") nosūtīšana uz ārvalstīm no viena sūtītāja.

4. Trīs turpmāk minētie papildpakalpojumi ietver sevī gan obligātas, gan neobligātas daļas:

4.1. pakalpojums "starptautiskā komerckorespondence ar atbildi" (IBRS), kas būtībā ir neobligāts. Tomēr visām dalībvalstīm vai to izraudzītiem operatoriem ir pienākums sniegt IBRS sūtījumu "atpakaļsūtīšanas" pakalpojumu;

4.2. starptautiskie atbildes kuponi, kuri ir apmaināmi jebkurā dalībvalstī. Tomēr starptautisko atbildes kuponu pārdošana nav obligāta;

4.3. paziņojums par saņemšanu ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, vēstuļu korespondences sūtījumiem ar kontrolētu piegādi, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem. Visām dalībvalstīm vai to izraudzītiem operatoriem jāpieņem paziņojumi par saņemšanu ienākošiem sūtījumiem. Tomēr pakalpojums "paziņojums par saņemšanu" izejošiem sūtījumiem nav obligāts.

5. Šo pakalpojumu apraksts un maksa par tiem ir noteikta reglamentos.

6. Ja iekšzemes pasta sūtījumiem iekasē īpašu maksu par turpmāk minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar reglamentu noteikumiem izraudzītie operatori ir tiesīgi iekasēt tādu pašu maksu par starptautiskiem sūtījumiem:

6.1. sīkpaku piegāde, kuru svars ir virs 500 gramiem;

6.2. vēstuļu korespondences sūtījumi, kas nodoti sūtīšanai pēc visvēlākā nodošanas noteiktā termiņa;

6.3. sūtījumi, kas nodoti sūtīšanai ārpus pasta nodaļas noteiktā darba laika;

6.4. sūtījuma pieņemšana sūtītāja adresē;

6.5. vēstuļu korespondences sūtījuma izņemšana ārpus pasta nodaļas noteiktā darba laika;

6.6. korespondence saņemšanai pēc pieprasījuma;

6.7. vēstuļu korespondences sūtījumu uzglabāšana, kuru svars ir virs 500 gramiem, un pasta paku uzglabāšana;

6.8. pasta paku piegāde pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma pienākšanu;

6.9. nodrošinājums pret nepārvaramas varas risku.

14. pants
Elektroniskais pasts, EMS, integrētā loģistika un jauni pakalpojumi

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par šādu pakalpojumu sniegšanu, kas aprakstīti reglamentos:

1.1. elektroniskais pasts - pasta pakalpojums, kurš ietver paziņojumu elektronisku pārsūtīšanu; izraudzītie operatori var pilnveidot elektronisko pastu, piedāvājot reģistrētu elektronisko pastu, kas papildina elektronisko pastu, nodrošinot apliecinājumu par elektroniskā pasta nosūtīšanu, pienākšanu un garantējot drošu sakaru kanālu starp autentificētiem lietotājiem;

1.2. EMS - pasta eksprespakalpojums dokumentiem un precēm - ir pēc iespējas fiziski visātrāk izpildāmais pasta pakalpojums. Šo pakalpojumu var sniegt, pamatojoties uz EMS standarta daudzpusēju nolīgumu vai divpusēju nolīgumu;

1.3. integrētā loģistika - pakalpojums, kurš pilnībā atbilst klientu prasībām pret piegādēm un ietver posmus pirms un pēc preču un dokumentu fiziskas nosūtīšanas;

1.4. elektroniskā pasta sertifikācijas zīme, kas pierāda notikušu elektronisku darbību noteiktā formā, noteiktā laikā un ar vienas vai vairāku pušu iesaistīšanu.

2. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par tāda jauna pakalpojuma sniegšanu, kas Pasta Savienības pamatdokumentos nav paredzēts. Katrs iesaistītais izraudzītais operators nosaka maksu par jauno pakalpojumu, ņemot vērā tā sniegšanas izmaksas.

15. pants
Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt.
 Aizliegumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Netiek pieņemti sūtījumi, kas neatbilst Konvencijas un reglamentu noteikumiem. Netiek pieņemti sūtījumi krāpnieciskas darbības veicināšanai vai nolūkā izvairīties no attiecīgā maksājuma veikšanas pilnā apjomā.

1.2. Izņēmumi šajā pantā minētajiem aizliegumiem ir uzskaitīti reglamentos.

1.3. Visas dalībvalstis vai to izraudzītie operatori var papildināt šajā pantā uzskaitītos aizliegumus, kurus drīkst nekavējoties piemērot pēc iekļaušanas attiecīgajā sarakstā.

2. Aizliegumi visās sūtījumu kategorijās

2.1. Aizliegta turpmāk minēto priekšmetu ievietošana visu kategoriju sūtījumos:

2.1.1. narkotiskās un psihotropās vielas, kuras noteikusi Starptautiskā narkotiku uzraudzības padome, vai citi neatļauti medikamenti, kas aizliegti saņēmējvalstī;

2.1.2. nepieklājīga vai amorāla rakstura priekšmeti;

2.1.3. viltoti priekšmeti un priekšmeti, kas iegūti, pārkāpjot autortiesības;

2.1.4. citi priekšmeti, kuru ievešana vai aprite ir aizliegta saņēmēj valstī;

2.1.5. priekšmeti, kuri pēc savas būtības vai iesaiņojuma var būt bīstami pasta darbiniekiem vai plašai sabiedrībai, kā arī notraipīt vai sabojāt citus sūtījumus, pasta iekārtas vai trešās puses īpašumu;

2.1.6. dokumenti ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, ar kuriem apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kuras dzīvo ar pēdējiem minētajiem.

3. Sprāgstoši, viegli uzliesmojoši vai radioaktīvi materiāli un citas bīstamas preces

3.1. sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu preču, kā arī radioaktīvu materiālu ievietošana aizliegta visu kategoriju sūtījumos.

3.2. mulāžu, neaktīvu sprāgstošu šaujamieroču un militārās munīcijas, ieskaitot neaktīvu granātu, patronu un līdzīgu priekšmetu ievietošana aizliegta visu kategoriju sūtījumos;

3.3. Izņēmuma gadījumos ir atļauts pieņemt šādas bīstamas preces:

3.3.1. 16.panta 1.punktā minētos radioaktīvos materiālus, kurus nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

3.3.2. 16.panta 2.punktā minētās infekciozās vielas, kuras nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās.

4. Dzīvi dzīvnieki

4.1. Dzīvus dzīvniekus aizliegts pārsūtīt visu kategoriju sūtījumos.

4.2. Izņēmuma gadījumos vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, atļauts ievietot:

4.2.1. bites, dēles un zīdtārpiņus;

4.2.2. parazītus un kaitīgo insektu iznīcinātājus, kas paredzēti šo insektu kontrolei un apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm;

4.2.3. Drozofilu (Drosophilidae) dzimtas mušas biomedicīniskiem pētījumiem apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm.

4.3. Izņēmuma gadījumos pasta pakās atļauts ievietot:

4.3.1. dzīvus dzīvniekus, kuru pārsūtīšana pa pastu ir atļauta saskaņā ar attiecīgo valstu pasta noteikumiem.

5. Korespondences ievietošana pasta pakās

5.1. pasta pakās aizliegts ievietot šādus priekšmetus:

5.1.1. korespondenci, izņemot arhīva materiālus, ar kuru apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kas dzīvo ar pēdējiem minētajiem;

6. Monētas, naudaszīmes un citi vērtīgi priekšmeti

6.1. Aizliegts ievietot monētas, naudaszīmes, kredītkartes vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīrus, ceļotāju čekus, apstrādātu vai neapstrādātu platīnu, zeltu vai sudrabu, dārgakmeņus, dārglietas vai citus vērtīgus priekšmetus:

6.1.1. neapdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos;

6.1.1.1.tomēr, ja sūtītāj valsts un saņēmēj valsts nacionālie tiesību akti to atļauj, šādus priekšmetus var nosūtīt slēgtā aploksnē kā ierakstītus sūtījumus;

6.1.2. neapdrošinātās pasta pakās, izņemot gadījumus, kad to atļauj sūtītāj valsts un saņēmēj valsts nacionālie tiesību akti;

6.1.3. neapdrošinātās pasta pakās, kuru apmaiņu veic divas valstis, kas pieņem apdrošinātas pasta pakas;

6.1.3.1.papildus jebkura dalībvalsts vai izraudzītais operators var aizliegt zelta stieņu ievietošanu apdrošinātās vai neapdrošinātās pasta pakās, kuru izcelsme ir attiecīgās valsts teritorijā vai kuras ir adresētas uz tās teritoriju, vai nosūtītas atklātā tranzītā caur tās teritoriju; šī dalībvalsts vai izraudzītais operators var ierobežot minēto sūtījumu faktisko vērtību.

7. Iespieddarbi un sūtījumi neredzīgajiem (sekogrammas)

7.1. Iespieddarbos un sūtījumos neredzīgajiem (sekogrammās):

7.1.1. nedrīkst būt neviens ieraksts vai korespondences sūtījums;

7.1.2. nedrīkst būt neviena pastmarka vai pasta priekšapmaksas zīme, neatkarīgi no tā, vai tā ir dzēsta vai nav, vai neviens dokuments, kam ir naudas vērtība, izņemot gadījumus, kad sūtījumā kā pielikums ir ievietota karte, aploksne vai iesaiņojums, uz kura drukātiem burtiem norādīta sūtījuma sūtītāja vai tā pārstāvja adrese sākotnējā sūtījuma nosūtīšanas vai saņēmēj valstī, par kura atpakaļsūtīšanu ir iepriekš samaksāts.

8. Kļūdaini pieņemtu sūtījumu apstrāde

8.1. Kļūdaini pieņemtu sūtījumu apstrāde ir noteikta reglamentos. Tomēr sūtījumi, kuros ir 2.1.1., 2.1.2. apakšpunktā, 3.1. un 3.2. punktā minētie priekšmeti, nekādos apstākļos netiek nosūtīti uz galamērķi, piegādāti adresātiem vai nosūtīti atpakaļ uz sūtītāj vietu. Ja 2.1.1. apakšpunktā, 3.1. un 3.2. punktā minētos priekšmetus konstatē tranzīta pārvadājumu laikā, ar šādiem sūtījumiem rīkojas saskaņā ar tranzīta valsts tiesību aktiem.

16.pants
Radioaktīvie materiāli un infekciozas vielas, kuras atļauts pieņemt

1. Radioaktīvus materiālus pieņem vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās attiecībās starp dalībvalstīm, kas ir deklarējušas gatavību tos pieņemt savstarpēji vai tikai vienā virzienā ar šādiem nosacījumiem:

1.1. radioaktīvie materiāli ir sagatavoti un iepakoti atbilstoši attiecīgajiem reglamentu noteikumiem;

1.2. ja tos nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos, tiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu;

1.3. radioaktīvos materiālus, kas ievietoti vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās, nosūta visātrākajā veidā, parasti ar lidmašīnu, piemērojot tiem attiecīgo papildmaksu par aviopārvadājumiem;

1.4. radioaktīvos materiālus drīkst nosūtīt tikai attiecīgi pilnvaroti sūtītāji.

2. Infekciozas vielas, izņemot A kategorijas infekciozās vielas, kas kas ietekmē cilvēku (UN 2814) un dzīvnieku veselību (UN 2900) pieņem vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās ar šādiem nosacījumiem:

2.1. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) drīkst pārsūtīt pa pastu tikai starp oficiāli atzītiem sūtītājiem, kurus noteikušas kompetentās institūcijas. Šīs bīstamās preces drīkst pieņemt sūtīšanai pa pastu atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem un Apvienoto Nāciju rekomendācijām par bīstamo preču pārvadāšanu, kuras izdevusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO);

2.2. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) apstrādā, iepako un marķē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta un Pasta paku reglamenta noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts noteikt papildu maksu;

2.3. No pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemtos paraugus drīkst pārsūtīt pa pastu tikai starp oficiāli atzītiem sūtītājiem, kurus noteikušas kompetentās institūcijas. Šos materiālus drīkst pieņemt sūtīšanai pa pastu atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem un Apvienoto Nāciju rekomendācijām par bīstamo preču pārvadāšanu, kuras izdevusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO);

2.4. No pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemtos paraugus apstrādā, iepako un apzīmē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts noteikt papildu maksu.

2.5. Infekciozas vielas un no pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemtos paraugus pieņem tikai tās dalībvalstis, kuras ir deklarējušas gatavību pieņemt šādus sūtījumus savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2.6. Atļautas infekciozas vielas un no pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemtos paraugus nosūta visātrākajā veidā, parasti ar aviotransportu, piemērojot tiem attiecīgo papildmaksu par aviopārvadājumiem, un to piegāde ir prioritāra.

17. pants
Pieprasījumi

1. Katram izraudzītajam operatoram ir pienākums pieņemt pieprasījumus par pasta pakām, ierakstītiem, apdrošinātiem sūtījumiem, vai sūtījumiem ar kontrolētu piegādi, kas nosūtīti tā paša izraudzītā operatora pasta dienestā vai jebkura cita izraudzītā operatora pasta dienestā ar nosacījumu, ka pieprasījumus iesniedz sešu mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nosūtīšanas. Pieprasījumu pārsūta kā prioritāro pastu, kā eksprespastu (EMS) vai elektroniskā veidā. Sešu mēnešu periodu piemēro attiecībām starp prasītājiem un izraudzītajiem operatoriem, bet tas neietver pieprasījumu pārsūtīšanas laiku starp izraudzītajiem operatoriem.

2. Pieprasījumus pieņem saskaņā ar reglamentu noteikumiem.

3. Pieprasījumus apstrādā bez maksas. Tomēr papildu izmaksas, kas ir saistītas ar lūgumu nosūtīšanai izmantot EMS, principā sedz persona, kas izsaka minētā pieprasījuma iesniedzējs.

18. pants
Muitas kontrole.
 Muitas nodoklis un citi muitas maksājumi

1. Sūtītāj un saņēmēj valsts izraudzītie operatori ir tiesīgi sūtījumus iesniegt muitas kontrolei saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem.

2. Sūtījumiem, kas iesniegti muitas kontrolei, var piemērot maksu par uzrādīšanu muitai, kuras orientējošā summa ir noteikta reglamentos. Šo maksu iekasē vienīgi to sūtījumu iesniegšanai muitā un muitošanai, kurus apliek ar muitas nodokli vai citiem līdzīgiem muitas maksājumiem.

3. Izraudzītie operatori, kas klientu vārdā ir tiesīgi atmuitot sūtījumus, var iekasēt no klientiem muitošanas maksu, kas pamatota ar faktiskajām izmaksām. Šo maksu var iekasēt par visiem sūtījumiem, kas deklarēti muitā saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ieskaitot tos, kurus neapliek ar muitas nodokli. Klientus iepriekš precīzi informē par nepieciešamo maksājumu.

4. Izraudzītie operatori attiecīgos gadījumos ir tiesīgi iekasēt no sūtījumu sūtītājiem vai adresātiem muitas nodokli un visus pārējos muitas maksājumus.

19. pants
Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

1. Slēgtās vēstuļu korespondences depešas pārsūta ar citu valstu sauszemes, jūras vai aviācijas dienestu starpniecību:

1.1. starp jebkuras dalībvalsts pasta dienestiem un militāro vienību komandējošo sastāvu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas pārziņā;

1.2. starp šādu militāro vienību komandējošo sastāvu;

1.3. starp jebkuras dalībvalsts pasta dienestiem un tās pašas valsts ārzemēs izvietoto jūras, aviācijas vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu;

1.4. starp vienas un tās pašas valsts jūras, aviācijas vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu.

2. Šā panta 1.punktā minētajās slēgtajās depešās ievietotie vēstuļu korespondences sūtījumi ir tikai un vienīgi militāro vienību dalībniekiem vai karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu virsniekiem un apkalpes locekļiem adresētie sūtījumi, kuriem tiek pārsūtītas slēgtās depešas vai kuri tās nosūta no karakuģiem vai gaisa kuģiem slēgtās depešās. Piemērojamos tarifus un nosūtīšanas nosacījumus atbilstoši saviem noteikumiem nosaka tās dalībvalsts izraudzītais operators, kuras militārā vienība tiek izmantota vai kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi.

3. Ja nav noslēgts īpašs nolīgums, tās dalībvalsts izraudzītais operators, kuras militārā vienība tiek izmantota, vai kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi, attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem par slēgto depešu tranzīta pārvadājumiem maksā tranzīta maksu, maksu par aviopārvadājumiem un galamaksu.

20. pants
Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori izstrādā un publicē piegādes standartus un rādītājus ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem un pasta pakām.

2. Šie standarti un rādītāji, kurus palielina par laiku, kas parasti nepieciešams sūtījumu muitošanai, nedrīkst būt neizdevīgāki par tiem, kuri tiek piemēroti līdzvērtīgiem sūtījumiem iekšzemē.

3. Sūtītājdalībvalstis vai to izraudzītie operatori arī izstrādā un publicē piegādes standartus "no sūtītāja līdz adresātam" prioritārajiem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem, kā arī pasta pakām un ekonomiskajām/sauszemes pasta pakām.

4. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori izvērtē pasta pakalpojumu kvalitātes standartu piemērošanu.

2. nodaļa
Atbildība

21. pants
Izraudzīto operatoru atbildība. Kompensācijas

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izņemot 22. pantā paredzētos gadījumus, izraudzītie operatori ir atbildīgi par:

1.1.1. ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanu, to satura izzagšanu vai bojājumu;

1.1.2. sūtījumu ar kontrolētu piegādi nozaudēšanu;

1.1.3. tādu ierakstītu sūtījumu, apdrošinātu sūtījumu un vienkāršu paku atpakaļsūtīšanu, par kuru nepiegādes iemeslu nav paziņots.

1.2. izraudzītie operatori nav atbildīgi par sūtījumiem, kuri nav minēti 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktā.

1.3. izraudzītie operatori nav atbildīgi nevienā citā gadījumā, kurš nav paredzēts šajā konvencijā.

1.4. Ja ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanai vai pilnīgam bojājumam par cēloni bijusi nepārvarama vara (force majeure), par kuru kompensāciju neizmaksā, sūtītājam ir tiesības uz iekasētās summas atmaksu tikai par sūtījuma nosūtīšanu, izņemot apdrošināšanas maksu.

1.5. Izmaksājamās kompensācijas summas nedrīkst pārsniegt Vēstuļu korespondences reglamentā un Pasta paku reglamentā minētās.

1.6. Atbildības iestāšanās gadījumos, izmaksājot kompensāciju, netiešus zaudējumus vai neiegūto peļņu neņem vērā.

1.7. Visas normas par izraudzīto operatoru atbildību ir stingri noteiktas, saistošas un izsmeļošas. Izraudzītie operatori nekad, pat nopietnas vainas gadījumā, nenes lielāku atbildību par to, kāda paredzēta Konvencijā un reglamentos.

2. Ierakstīti sūtījumi

2.1. Ja ierakstīts sūtījums ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Vēstuļu korespondences reglamentā paredzēto, izraudzītie operatori var izmaksāt šo mazāko summu, un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkuriem citiem iesaistītiem izraudzītajiem operatoriem.

2.2. Ja ierakstīts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai.

3. Sūtījumi ar kontrolētu piegādi

3.1. Ja sūtījums ar kontrolētu piegādi ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības tikai uz tās summas atmaksu, kas iekasēta par sūtījuma nosūtīšanu.

4. Vienkāršas pasta pakas

4.1. Ja paka ir nozaudēta, pilnībā izzagta vai pilnībā sabojāta, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju tādā apjomā, kāds noteikts Pasta paku reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Pasta paku reglamentā paredzēto, izraudzītie operatori var izmaksāt šo mazāko summu, un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkuriem citiem iesaistītiem izraudzītajiem operatoriem.

4.2. Ja paka ir daļēji izzagta vai daļēji sabojāta, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai.

4.3. Neatkarīgi no pasta pakas svara, izraudzītie operatori var vienoties savstarpējās attiecībās piemērot to summu par paku, kas noteikta Pasta paku reglamentā.

5. Apdrošināti sūtījumi

5.1. Ja apdrošināts sūtījums ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst apdrošinājuma vērtībai, kas noteikta SDR vienībās.

5.2. Ja apdrošināts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai. Tomēr kompensācija nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma vērtību, kas noteikta SDR vienībās.

6. Ja ierakstīts vai apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums ir nosūtīts atpakaļ un nav paziņots par tā nepiegādes iemeslu, sūtītājam ir tiesības tikai uz tās summas atmaksu, kas iekasēta par sūtījuma nosūtīšanu.

7. Ja pasta paka ir nosūtīta atpakaļ un nav paziņots par tās nepiegādes iemeslu, sūtītājam ir tiesības tikai uz iekasētās summas atmaksu par sūtījuma nosūtīšanu sūtītājvalstī un to izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies, nosūtot paku atpakaļ no saņēmēj valsts.

8. 2., 4. un 5. punktā minētajos gadījumos kompensāciju aprēķina atbilstoši tādu pašu priekšmetu vai preču pašreizējai cenai, kas pārrēķināta SDR vienībās tajā vietā un laikā, kad sūtījums ir pieņemts nosūtīšanai. Ja pašreizējās cenas nav, kompensāciju aprēķina atbilstoši to priekšmetu vai preču parastajai vērtībai, kuru nosaka pēc tā paša principa.

9. Ja kompensācija pienākas par ierakstīta sūtījuma, vienkāršas pakas vai apdrošināta sūtījuma nozaudēšanu, izzagšanu pilnībā vai pilnīgu bojājumu, attiecīgi sūtītājs vai adresāts ir tiesīgs saņemt atpakaļ par pasta sūtījuma nosūtīšanu iekasētās summas un citus maksājumus, izņemot ierakstīšanas vai apdrošināšanas maksu. Tādus pašus nosacījumus piemēro ierakstītiem sūtījumiem, vienkāršām pakām vai apdrošinātiem sūtījumiem, no kuriem adresāts atteicies to sliktā stāvokļa dēļ, ja tas izskaidrojams ar pasta dienesta darbu un ietver tā atbildību.

10. Neatkarīgi no 2., 4. un 5. punktā noteiktā, adresātam ir tiesības uz kompensāciju pēc izzagta vai sabojāta ierakstīta sūtījuma, vienkāršas pakas vai apdrošināta sūtījuma piegādes.

11. Sūtītājvalsts izraudzītais operators var izmaksāt sūtītājiem savā valstī kompensācijas, kuras paredz tās nacionālie tiesību akti par ierakstītiem sūtījumiem un neapdrošinātām pasta pakām, bet ar nosacījumu, ka šīs kompensācijas nav mazākas par 2.1. un 4.1. punktā noteiktajām. Tas pats attiecas uz saņēmēj valsts izraudzīto operatoru, ja kompensāciju izmaksā adresātam. Tomēr 2.1. un 4.1. punktā noteiktās summas turpina piemērot:

11.1. regresa prasījuma gadījumā pret atbildīgo izraudzīto operatoru; vai

11.2. ja sūtītājs atsakās no savām tiesībām adresāta labā vai otrādi.

12. Nedrīkst izdarīt atrunas attiecībā uz termiņu pārsniegumu pieprasījumu iesniegšanai izraudzītajiem operatoriem un kompensācijas izmaksu šiem operatoriem, ieskaitot reglamentos noteiktos termiņus un nosacījumus - izņēmums ir divpusēja nolīguma noslēgšana.

22. pants
Gadījumi, kad dalībvalstis un izraudzītie
 operatori nav atbildīgi

1. Izraudzītie operatori nav atbildīgi par ierakstītiem sūtījumiem, sūtījumiem ar kontrolētu piegādi, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem, kurus tie piegādājuši saskaņā ar nosacījumiem, kas to iekšējos noteikumos paredzēti tādu pašu sūtījumu kategorijām. Tomēr atbildība saglabājas:

1.1. ja zādzība vai bojājums ir konstatēts vai nu pirms sūtījuma piegādes, vai tās laikā;

1.2. ja iekšējie noteikumi atļauj, ka adresāts vai sūtītājs gadījumā, ja sūtījums nosūtīts atpakaļ uz tā sūtītāj vietu, ceļ iebildumus par izzagta vai sabojāta sūtījuma pieņemšanu;

1.3. ja iekšējie noteikumi atļauj, ka ierakstītu sūtījumu piegādā privātā pastkastē un adresāts paziņo, ka sūtījums nav saņemts;

1.4. ja pasta pakas vai apdrošinātā sūtījuma adresāts vai sūtītājs gadījumā, ja paku vai apdrošinātu sūtījumu nosūta atpakaļ uz tā sūtītāj vietu, nekavējoties paziņo izraudzītajam operatoram, kas sūtījumu piegādājis, par konstatēto zādzību vai bojājumu, kaut arī nosūtīšana veikta atbilstoši noteikumiem. Adresātam vai sūtītājam jāpierāda, ka zādzība vai bojājums nav noticis pēc piegādes. Terminu "nekavējoties" interpretē saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi:

2.1. nepārvaramas varas apstākļos saskaņā ar 13. panta 6. punkta 9. apakšpunktu;

2.2. ja tās nevar atskaitīties par sūtījumiem, jo uzskaites dokumenti gājuši bojā nepārvaramas varas apstākļos, bet ar nosacījumu, ka atbildība nav pierādīta citādi;

2.3. ja sūtījuma nozaudēšana, zādzība vai bojājums radies sūtītāja vainas vai nolaidības, vai sūtījuma satura īpašību dēļ;

2.4. par sūtījumiem, uz kuriem attiecas 15.pantā uzskaitītie aizliegumi;

2.5. ja sūtījumi konfiscēti saskaņā ar saņēmēj valsts tiesību aktiem un par to paziņojusi šī dalībvalsts vai tās izraudzītais operators;

2.6. ja krāpnieciskā nolūkā sūtījumi apdrošināti par summu, kas pārsniedz sūtījuma satura faktisko vērtību;

2.7. ja sūtītājs sešu mēnešu laikā nav iesniedzis pieprasījumu, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nosūtīšanas;

2.8. ja pakas nosūtītas karagūstekņiem vai internētām civilpersonām;

2.9. ja sūtītāja rīcība rada aizdomas par krāpniecisku nolūku - vēlmi saņemt kompensāciju.

3. Dalībvalstis un izraudzītie operatori neuzņemas nekādu atbildību par muitas deklarācijām, neatkarīgi no tā, kādā formā tās aizpildītas, vai muitas pieņemtajiem lēmumiem pārbaudot tos sūtījumus, kuri iesniegti muitā kontrolei.

23. pants
Sūtītāja atbildība

1. Sūtījuma sūtītājs ir atbildīgs par kaitējumiem, ko tas nodara pasta darbiniekiem, un par jebkuru bojājumu, ko nodara citiem pasta sūtījumiem un pasta iekārtām tādēļ, ka nosūtīti priekšmeti, kurus nav atļauts pieņemt nosūtīšanai, vai nav ievēroti sūtījumu pieņemšanas noteikumi.

2. Ja bojājums nodarīts citiem pasta sūtījumiem, sūtītājs ir atbildīgs par katru sabojāto sūtījumu tādā pašā apjomā kā izraudzītie operatori.

3. Sūtītājs ir atbildīgs arī tad, ja pasta dienests pieņem šādu sūtījumu.

4. Tomēr, ja sūtītājs pieņemšanas noteikumus ir ievērojis, sūtītājs nav atbildīgs tiktāl, cik tā ir izraudzīto operatoru vai pārvadātāju vaina vai nolaidība, apstrādājot sūtījumu pēc tā pieņemšanas nosūtīšanai.

24. pants
Kompensācijas izmaksa

1. Pamatojoties uz tiesībām iesniegt regresa prasījumu pret atbildīgo izraudzīto operatoru, pienākums izmaksāt kompensāciju un atmaksāt par pasta sūtījuma nosūtīšanu iekasētās summas un citus maksājumus ir sūtījuma sūtītāj valsts izraudzītajam operatoram vai saņēmēj valsts izraudzītajam operatoram.

2. Sūtītājs var atteikties no savām tiesībām uz kompensāciju adresāta labā. Un otrādi - adresāts var atteikties no savām tiesībām sūtītāja labā. Sūtītājs vai adresāts var pilnvarot trešo personu saņemt kompensāciju, ja valsts tiesību akti to atļauj.

25. pants
Iespējamā kompensācijas piedziņa no sūtītāja vai adresāta

1. Ja pēc kompensācijas izmaksas ierakstītu sūtījumu, pasta paku vai apdrošinātu sūtījumu, vai to satura daļu, kas iepriekš uzskatīta par pazudušu, atrod, sūtītājam vai adresātam attiecīgi paziņo, ka sūtījumu uzglabā un var nodot sūtītājam vai adresātam trīs mēnešu laikā pēc izmaksātās kompensācijas summaa atmaksas. Vienlaikus tiek lūgts paziņot, kam šis sūtījums jāpiegādā. Atteikuma gadījumā vai tad, ja atbilde netiek sniegta noteiktajā termiņā, tādu pašu procedūru attiecīgi piemēro adresātam vai sūtītājam, nosakot šai personai tādu pašu atbildes sniegšanas termiņu.

2. Ja sūtītājs un adresāts atsakās pieņemt piegādājamo sūtījumu vai neatbild šā panta 1.punktā noteiktajā termiņā, tas kļūst par izraudzītā operatora īpašumu vai attiecīgi to izraudzīto operatoru īpašumu, kuri sedza zaudējumus.

3. Ja apdrošināta sūtījuma atrašanas gadījumā tiek konstatēts, ka tā saturam ir mazāka vērtība par izmaksātās kompensācijas summu, sūtītājs vai adresāts attiecīgi atmaksā kompensācijas summu, atpakaļ saņemot sūtījumu, neatkarīgi no tā, kādas ir krāpnieciskas apdrošināšanas sekas.

3. nodaļa
Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

26. pants
Vēstuļu korespondences nosūtīšana uz ārvalstīm

1. Izraudzītajam operatoram nav pienākuma nosūtīt vai piegādāt adresātam vēstuļu korespondences sūtījumus, ko sūtītājs, kura mītnes zeme ir dalībvalsts teritorija, nosūta pats vai lūdz nosūtīt no ārvalsts, lai gūtu labumu no ārvalsts izdevīgākajiem pasta pakalpojumu tarifiem.  

2. 1. punkta nosacījumus vienādi piemēro gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuri ir noformēti valstī, kas ir sūtītāja mītnes zeme, un kurus pēc tam pārved pāri robežai, gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuri nosūtīšanai noformēti ārvalstī.

3. Saņēmējvalsts izraudzītais operators var pieprasīt no sūtītāja, bet, ja tas nav iespējams, no sūtītājvalsts izraudzītā operatora samaksu saskaņā ar iekšzemes tarifiem. Ja ne sūtītājs, sūtītājvalsts izraudzītais operators nepiekrīt veikt minētos maksājumus saņēmēvalsts izraudzītā operatora noteiktajā termiņā, pēdējais var sūtījumus nogādāt atpakaļ sūtītājvalsts izraudzītajam operatoram un ir tiesīgs pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai apstrādāt šos sūtījumus ar šiem sūtījumiem atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

4. Izraudzītajam operatoram nav pienākuma nosūtīt vai piegādāt adresātiem vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus sūtītāji nosūta vai lūdz nosūtīt lielos daudzumos kādā valstī, kas nav sūtītāju mītnes zeme, ja galamaksas summa, kas jāsaņem, ir mazāka par summu, kura būtu saņemta, ja sūtījumi būtu nosūtīti sūtītāju mītnes zemē. Saņēmējvalsts izraudzītais operators var pieprasīt no sūtītājvalsts izraudzītā operatora samaksu, kas ir proporcionāla izmaksām un nedrīkst pārsniegt lielāko no divām turpmāk minētajām summām: 80% no iekšzemes tarifa līdzvērtīgiem sūtījumiem vai tarifus, ko piemēro saskaņā ar 28. panta 3. punktu līdz 28. panta 7. punktam vai saskaņā ar 29. panta 7. punktu. Ja sūtītājvalsts izraudzītais pasta operators nepiekrīt maksāt pieprasīto summu saņēmējvalsts izraudzītā operatora noteiktajā termiņā, saņēmējvalsts izraudzītais operators var sūtījumus nogādāt atpakaļ sūtītājvalsts izraudzītajam operatoram un ir tiesīgs pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai apstrādāt šos sūtījumus atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

III sadaļa
Atlīdzināšana

1. nodaļa
Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

27. pants
Galamaksa. Vispārīgie noteikumi

1. Ņemot vērā reglamentos paredzētos atbrīvojumus no samaksas par pasta pakalpojumu, katrs izraudzītais operators, kurš saņem vēstuļu korespondences sūtījumus no cita izraudzītā operatora, ir tiesīgs iekasēt no sūtītājvalsts izraudzītā operatora atlīdzību par izmaksām, kas radušās, saņemot starptautiskos pasta sūtījumus.

2. Lai piemērotu noteikumus par galamaksas maksājumu, ko veic izraudzītie operatori, valstis un teritorijas klasificē saskaņā ar sekojošiem sarakstiem, kuri šajā nolūkā sagatavoti kongresa rezolūcijā C 18/2008:

2.1. mērķsistēmas valstis un teritorijas līdz 2010.gadam;

2.2. mērķsistēmas valstis un teritorijas no 2010. un 2012. gada (jaunas mērķsistēmas valstis);

2.3. pārejas sistēmas valstis un teritorijas.

3. Šīs konvencijas noteikumi par galamaksas maksājumu ir pagaidu kārtība, kas pārejas perioda beigās pārtaps atlīdzināšanas sistēmā, kurā tiks ņemti vērā katras valsts specifika.

4. Pieejamība ieķšzemes pasta dienestiem. Tiešā pieejamība.

4.1. Principā katrs izraudzītais operators nodrošina pārējiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību tādiem pašiem pakalpojumu tarifiem, termiņiem un nosacījumiem, kādus tas savā iekšzemes pasta dienestā piedāvā savas valsts klientiem. Saņēmēj valsts izraudzītais operators ir tiesīgs izlemt, vai sūtītāj valsts izraudzītais operators ir izpildījis visus noteikumus par tiešo pieejamību.

4.2. Mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori nodrošina citiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību tādiem pašiem pakalpojumu tarifiem, termiņiem un pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kādus mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori piedāvā savas valsts klientiem savos iekšzemes pasta dienestos/savās iekšzemes pasta sistēmās.

4.3. Citiem izraudzītajiem operatoriem jauno mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori var nenodrošināt pieejamību tādiem pašiem pakalpojumu tarifiem, termiņiem un nosacījumiem, kādus tie piedāvā savas valsts klientiem savos iekšzemes pasta dienestos. Tomēr jauno mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori var piemērot savas valsts iekšzemes pasta sistēmas nosacījumus ierobežotam skaitam izraudzīto operatoru divu gadu izmēģinājuma periodā pēc savstarpējas vienošanās. Pēc šī perioda beigām tie vai nu pārtrauc nodrošināt savas iekšzemes pasta sistēmas nosacījumu piemērošanu ierobežotajam skaitam izraudzīto operatoru vai arī turpina nodrošināt savas iekšzemes pasta sistēmas nosacījumu piemērošanu visiem izraudzītajiem pasta operatoriem. Tomēr, ja jauno mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori lūdz mērķsistēmas valstu izraudzītos operatorus piemērot tiem savas iekšzemes pasta sistēmas nosacījumus, jauno mērķsistēmas valstu izraudzītajiem pasta operatoriem jānodrošina visiem izraudzītajiem pasta operatoriem pieejamība tādiem pašiem pakalpojumu tarifiem, termiņiem un nosacījumiem, kādus tie savos iekšzemes pasta dienestos piedāvā savas valsts klientiem.

4.4. Pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var nenodrošināt savas valsts iekšējās pasta sistēmas nosacījumu piemērošanu citiem izraudzītajiem operatoriem. Tomēr pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var nodrošināt savas valsts iekšzemes pasta sistēmas nosacījumu piemērošanu ierobežotam skaitam izraudzīto operatoru divu gadu izmēģinājuma periodā pēc savstarpējas vienošanās. Pēc šī perioda beigām pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori vai nu pārtrauc nodrošināt savas valsts iekšzemes pasta sistēmas nosacījumu piemērošanu ierobežotajam skaitam izraudzīto operatoru vai arī turpina nodrošināt minēto nosacījumu piemērošanu visiem izraudzītajiem operatoriem.

5. Galamaksas summas atlīdzina, pamatojoties uz pakalpojumu kvalitātes rādītājiem saņēmēj valstī. Līdz ar to Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt 29. un 30.pantā noteikto atlīdzību, lai veicinātu iesaistīšanos uzraudzības sistēmās un atalgotu izraudzītos operatorus par kvalitātes kontroles rādītāju sasniegšanu. Pasta darbības padome var arī noteikt sodus nepietiekamas kvalitātes gadījumā, bet atlīdzība nedrīkst būt mazāka par 29. un 30.pantā noteikto minimālās atlīdzības apmēru.

6. Jebkurš izraudzītais operators var pilnībā vai daļēji atteikties no atlīdzības, kas paredzēta saskaņā ar 1.punktā noteikto.

7. Gala norēķiniem par M maisiem piemēro tarifu SDR 0,793 par kilogramu. Galamaksas noteikšanai M maisus, kuru svars ir mazāks par pieciem kilogramiem, uzskata par piecus kilogramus smagiem].

8. Ierakstītiem sūtījumiem papildu maksa ir noteikta SDR 0,55 par sūtījumu 2010. un 2011.gadā un SDR 0,6 par sūtījumu 2012. un 2013.gadā. Apdrošinātiem sūtījumiem papildu maksa ir noteikta SDR 1,1 par sūtījumu 2010. un 2011.gadā un SDR 1,2 par sūtījumu 2012. un 2013.gadā. Pasta darbības padome ir tiesīga noteikt papildu atlīdzību/maksu par šiem un citiem papildpakalpojumiem, ja sniegtie pakalpojumi ietver papildu komponentus, kuras konkrēti jānorāda Vēstuļu korespondences reglamentā.

9. Pamatojoties uz divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu, jebkurš izraudzītais operators gala norēķinu veikšanai var lietot citas atlīdzināšanas/maksājumu sistēmas.

10. Izraudzītie operatori var veikt neprioritāro pasta sūtījumu apmaiņu, gala norēķinos šiem sūtījumiem piemērojot prioritāro sūtījumu tarifu ar 10% atlaidi.

11. Izraudzītie operatori var veikt pasta sūtījumu apmaiņu, kas atsevišķi sašķiroti pēc veida, piemērojot pazeminātu tarifu gala norēķinos.

12. Noteikumi, ko piemēro gala norēķinos starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, tiek piemēroti jebkuram pārejas sistēmas valsts izraudzītajam operatoram, kas paziņo, ka vēlas pievienoties mērķsistēmai. Pasta darbības padome var noteikt pārejas pasākumus/pagaidu kārtību Vēstuļu korespondences reglamentā. Mērķsistēmas valstu noteikumi var pilnībā attiekties uz jebkuru mērķsistēmas valstu jauno izraudzīto operatoru, kas paziņo, ka vēlas pilnībā piemērot šādus noteikumus bez pagaidu kārtības piemērošanas.

28.pants
Galamaksa.
 Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, ieskaitot sūtījumus vairumā, bet izslēdzot/neiekļaujot M maisus un IBRS sūtījumus (starptautiskā komerckorespondence ar atbildi), nosaka, pamatojoties uz tarifu piemērošanu par sūtījumu un kilogramu, kas atspoguļo apstrādes izmaksas saņēmēj valstī; šīm izmaksām jābūt saistītām ar valsts iekšzemes tarifiem. Tarifus aprēķina saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem.

2. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā.

3. Tarifus par sūtījumu un kilogramu aprēķina, pamatojoties uz procentiem no tarifa summas par 20 gramu prioritārās vēstules nosūtīšanu iekšzemes pasta sistēmā/dienestā, kas ir 70% mērķsistēmas valstīm līdz 2010.gadam un 100% valstīm, kuras iekļaujas/iestājas mērķsistēmā no 2010. vai 2012.gada (mērķsistēmas jaunās valstis).

4. Pasta darbības padome veiks ienākošo pasta sūtījumu apstrādes izmaksu izpēti par 2009. un 2010.gadu. Ja izpētes rezultātā tiks konstatēts procentu rādītājs/daudzums, kas atšķirsies no 28.panta 3.punktā noteiktajiem 70%, Pasta darbības padome apsvērs, vai 2012. un 2013.gadam nav jāmaina procentu daudzums/lielums no tarifa summas par 20 gramu prioritārās vēstules nosūtīšanu.

5. No tarifa samaksas summas, kura lietota 3.punktā minētajā aprēķinā, 50% no pievienotās vērtības nodokļa vai citiem nodokļiem tiek izslēgti 2010. un 2011.gadam, bet 100% - 2012. un 2013.gadam.

6. Līdz 2010.gadam pasta sūtījumu plūsmām piemērojamie tarifi starp mērķsistēmas valstīm nedrīkst pārsniegt:

6.1. 2010.gadā - SDR 0,253 par sūtījumu un SDR 1,980 par kilogramu;

6.2. 2011.gadā - SDR 0,263 par sūtījumu un SDR 2,059 par kilogramu;

6.3. 2012.gadā - SDR 0,274 par sūtījumu un SDR 2,141 par kilogramu;

6.4. 2013.gadā - SDR 0,285 par sūtījumu un SDR 2,227 par kilogramu.

7. Piemērojamie tarifi pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstīm līdz 2010.gadam nedrīkst būt zemāki par 2009.gada tarifiem, kad sāk ņemt vērā pakalpojumu kvalitātes rādītājus. Tarifi nedrīkst būt arī zemāki par:

7.1. 2010.gadā - SDR 0,165 par sūtījumu un SDR 1,669 par kilogramu;

7.2. 2011.gadā - SDR 0,169 par sūtījumu un SDR 1,709 par kilogramu;

7.3. 2012.gadā - SDR 0,173 par sūtījumu un SDR 1,750 par kilogramu;

7.4. 2013.gadā - SDR 0,177 par sūtījumu un SDR 1,792 par kilogramu.

8. Izņemot sūtījumus vairumā, pasta sūtījumu plūsmām uz mērķsistēmas jaunajām valstīm, no mērķsistēmas jaunajām valstīm vai starp mērķsistēmas jaunajām valstīm piemēro šādus tarifus;

8.1. 2010.gadā - SDR 0,155 par sūtījumu un SDR 1,562 par kilogramu;

8.2. 2011.gadā - SDR 0,159 par sūtījumu un SDR 1,610 par kilogramu;

8.3. 2012.gadā - SDR 0,164 par sūtījumu un SDR 1,648 par kilogramu;

8.4. 2013.gadā - SDR 0,168 par sūtījumu un SDR 1,702 par kilogramu.

9. Maksu par sūtījumiem vairumā nosaka, piemērojot 28. panta 3.-7. punktā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu.

10. Par ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem bez svītrkoda identifikatora vai ar svītrkoda identifikatoru, kas neatbilst UPU Tehniskā standarta S10 prasībām, iekasē papildu maksu SDR 0,5 par sūtījumu, ja vien nav noslēgta citāda vienošanās.

11. Šim pantam nedrīkst piemērot nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

29.pants
Galamaksa.
 Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem un starp pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Gatavojoties iekļauties mērķistēmā to valstu izraudzītajiem pasta operatoriem, kuras galamaksas maksājumus veic pārejas sistēmā, atlīdzību par vēstuļu korespondences sūtījumiem, ieskaitot sūtījumus vairumā, bet izslēdzot M maisus un IBRS sūtījumus, nosaka, pamatojoties uz koriģēto 2009.gada tarifu palielinājumu par 2,8% gadā, piemērojot pasaules vidējo rādītāju - 14,64 sūtījumi uz kilogramu.

2. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā.

3. Pasta sūtījumu plūsmām uz pārejas sistēmas valstīm, no pārejas sistēmas valstīm un starp pārejas sistēmas valstīm piemēro šādus tarifus:

3.1. 2010.gadā - SDR 0,155 par sūtījumu un SDR 1,562 par kilogramu;

3.2. 2011.gadā - SDR 0,159 par sūtījumu un SDR 1,610 par kilogramu;

3.3. 2012.gadā - SDR 0,164 par sūtījumu un SDR 1,648 par kilogramu;

3.4. 2013.gadā - SDR 0,168 par sūtījumu un SDR 1,702 par kilogramu.

4. Plūsmām zem simts tonnām gadā abus komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju - 14,64 sūtījumi uz kilogramu. Spēkā ir šādi tarifi/Piemēro šādus tarifus:

4.1. 2010.gadā - SDR 3,831 par kilogramu;

4.2. 2011.gadā - SDR 3,938 par kilogramu;

4.3. 2012.gadā - SDR 4,049 par kilogramu;

4.4. 2013.gadā - SDR 4,162 par kilogramu.

5. Pasta sūtījumu plūsmām virs simts tonnām gadā piemēro iepriekš minēto vienoto tarifu par kilogramu, ja ne sūtījumu sūtītāj valsts izraudzītais operators, ne saņēmēj valsts izraudzītais operators nelūdz piemērot pārskatīšanas mehānismu, lai pārskatītu tarifu drīzāk pamatojoties uz faktisko sūtījumu skaitu uz kilogramu, nevis uz pasaules vidējo rādītāju. Atlases materiālu pārskatīšanas mehānismam piemēro atbilstoši Vēstuļu korespondences reglamenta nosacījumiem/noteikumiem.

6. 4.punktā minētā kopējā tarifa pārskatīšanu samazināšanas virzienā nedrīkst lūgt mērķsistēmas valsts attiecībā uz pārejas sistēmas valsti, ja vien pēdējā to nelūdz pārskatīt pretējā virzienā.

7. Par sūtījumiem vairumā, kas nosūtīti mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, maksu/atlīdzību nosaka, piemērojot 28.pantā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu. Par saņemtajiem sūtījumiem vairumā pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var pieprasīt maksu/atlīdzību atbilstoši 3.punktā noteiktajam.

8. Šim pantam nedrīkst piemērot nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

30.pants
Pakalpojumu kvalitātes fonds

1. Galamaksas maksājumus, ko visas valstis un teritorijas maksā tām valstīm, kuras galamaksas summas noteikšanai un iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF) kongress iedalījis 5.grupas valstīs, izņemot galamaksas summu par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, palielina par 20% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF), lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 5.grupas valstīs. Šādus maksājumus viena 5.grupas valsts neveic citai 5.grupas valstij.

2. Gala norēķinu summu/maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 1.grupas valstīs, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 4.grupas valstīs, palielina par 10% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 4.grupas valstīs.

3. Ar 2012.gada 1.janvāri galamaksas maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 2.grupas valstīs, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 4.grupas valstīm, palielina par 10% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 4.grupas valstīs.

4. Galamaksas maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 1.grupas valstīs, kuras bija mērķsistēmas valstis līdz 2010.gadam, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 3.grupas valstīs, palielina par 8% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 3.grupas valstīs.

5. Galamaksas maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 1.grupas valstīs, un kuras iekļausies mērķsistēmā 2010.gadā, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 3.grupas valstīs, palielina par 4% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 3.grupas valstīs.

6. Ar 2012.gada 1.janvāri gala norēķinu summu/maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 2.grupas valstīs, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 3.grupas valstīm, palielina par 4% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 3.grupas valstīs.

7. Galamaksas maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 1.grupas valstīs, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 2.grupas valstīs, un kuras guvušas labumu no tarifu palielinājuma par 8% līdz 2010.gadam, 2010. un 2011.gadā palielina par 4% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem, bet 2012. un 2013.gadā - par 2% no 28.panta 8.punktā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 2.grupas valstīs.

8. Gala norēķinu summu/maksājumus, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un sūtījumiem vairumā, ko valstis un teritorijas, kuras kongress iedalījis 1.grupas valstīs, maksā tām valstīm, kuras kongress iedalījis 2.grupas valstīs un kuras guvušas labumu no tarifu palielinājuma par 1% līdz 2010.gadam, 2010. un 2011.gadā palielina par 1% no 29.pantā paredzētajiem tarifiem iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 2.grupas valstīs.

9. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2.,3.,4. un 5. grupas valstīs Pakalpojumu kvalitātes fondā iemaksājamais kopējais galamaksas minimālais apmērs ir noteikts SDR 12 565 gadā[, kas pienākas] katrai saņēmējvalstij. Lai sasniegtu/nodrošinātu šo minimālo summu, par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem tiks izrakstīti rēķini/faktūrrēķini proporcionāli apmainīto sūtījumu apjomiem valstīm, kuras bija iekļāvušās mērķsistēmā līdz 2010.gadam

10. Reģionālajiem projektiem īpaši jāveicina Savienības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas programmu īstenošana un izmaksu uzskaites sistēmu ieviešana jaunattīstības valstīs. Pasta darbības padomei vēlākais 2010. gadā jāapstiprina šo projektu finansēšanas procedūras.

31. pants
Tranzīta maksa

1. Tranzīta maksu iekasē par slēgtām depešām un sūtījumiem atklātā tranzītā, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori vai vienas un tās pašas dalībvalsts divi dienesti, izmantojot viena vai vairāku citu izraudzīto pasta operatoru pakalpojumus (trešo pušu pakalpojumi). Tranzīta maksa ir atlīdzība par sniegtajiem sauszemes tranzīta, jūras tranzīta un aviotranzīta pakalpojumiem. Šo principu attiecina arī uz nepareizi novirzītām depešām un kļūdaini nosūtītiem sūtījumiem.

2. nodaļa
Citi noteikumi

32. pants
Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

1. Pasta darbības padome apstiprina pamattarifu, ko piemēro norēķiniem par aviopārvadājumiem starp izraudzītiem operatoriem. To aprēķina Starptautiskais birojs pēc formulas, kas detalizēti aprakstīta Vēstuļu korespondences reglamentā.

2. Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana par slēgtām depešām, prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un aviopakām, kas nosūtītas atklātā tranzītā, nepareizu novirzītām depešām vai kļūdaini nosūtītiem sūtījumiem, kā arī attiecīgās grāmatvedības uzskaites metodes ir aprakstītas Vēstuļu korespondences reglamentā un Pasta paku reglamentā.

3. Aviopārvadājumu tarifus par visu nolidoto attālumu sedz:

3.1. ja nosūta slēgtās depešas - slēgto depešu sūtītājvalsts izraudzītais operators, ieskaitot gadījumus, kad šīs depešas pārsūta tranzītā, izmantojot viena vai vairāku izraudzīto operatoru starpniecības pakalpojumus;

3.2. ja nosūta prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus atklātā tranzītā, ieskaitot kļūdaini nosūtītus sūtījumus, - izraudzītais operators, kurš pārsūta sūtījumus citam izraudzītajam operatoram.

4. Šos pašus noteikumus piemēro sūtījumiem, kuri ir atbrīvoti no maksas par sauszemes un jūras tranzītu, ja tos pārsūta ar aviotransportu.

5. Katrs saņēmējvalsts izraudzītais operators, kas savas valsts teritorijā starptautiskos pasta sūtījumus pārvadā ar aviotransportu, ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tām papildu izmaksām, kas radušās veicot šādus pārvadājumus, bet ar nosacījumu, ka vidējais svērtais nolidotais attālums pārsniedz 300 kilometrus. Pasta darbības padome var aizstāt vidējo svērto attālumu ar citiem būtiskiem kritērijiem. Ja vien nav panākta vienošanās par to, ka netiek iekasēta nekāda maksa par pārvadājuniem, maksas ir vienādas visām prioritārajām depešām un aviodepešām, kuru izcelsme ir ārvalstīs, neatkarīgi no tā, vai šis pasts ir vai nav pārsūtīts ar aviotransportu.

6. Tomēr, nekāda papildu atlīdzība par iekšzemes aviopārvadājumiem netiek izmaksāta, ja saņēmējvalsts izraudzītais operators iekasē galamaksu, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai iekšzemes tarifiem.

7. Lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu, saņēmējvalsts izraudzītais operators no aprēķina izslēdz visu to sūtījumu svaru, kuriem galamaksu aprēķina, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai saņēmēj valsts izraudzītā operatora iekšzemes tarifiem.

33. pants
Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

1. Pasta pakām, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori, piemēro ienākošo pasta paku sauszemes tarifus, kurus aprēķina, kombinējot reglamentā paredzēto pamattarifu par paku un pamattarifu par kilogramu.

1.1. Ņemot vērā iepriekš minētos pamattarifus, saskaņā ar reglamentu noteikumiem izraudzītie operatori ir tiesīgi piemērot arī papildu tarifu par paku un kilogramu.

1.2. 1. un 1.1. punktā minētos maksājumus atbilstoši tarifiem veic sūtītāj valsts izraudzītais operators, ja vien Pasta paku reglamentā nav paredzēti izņēmumi šim principam.

1.3. Ienākošo pasta paku sauszemes tarifi ir vienādi katras valsts visā teritorijā.

2. Pasta pakām, kuru apmaiņu veic divi izraudzītie operatori vai vienas un tās pašas valsts divi pasta dienesti, izmantojot viena vai vairāku citu izraudzīto operatoru sauszemes dienestus, piemēro sauszemes tranzīta tarifus, atbilstoši kuriem maksājumi tiek veikti to izraudzīto operatoru labā, kuri veic pasta paku pārvadājumus pa sauszemi, kā to paredz reglaments, saskaņā ar piemērojamo attāluma soli.

2.1. Par pasta pakām, kuras pārsūta atklātā tranzītā, starpniekvalstu izraudzītie operatori ir tiesīgi pieprasīt maksu atbilstoši pamattarifam par sūtījumu, kas noteikts reglamentā.

2.2. Maksājumus atbilstoši sauszemes tranzīta tarifiem veic sūtītāj valsts izraudzītais operators ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus šim principam.

3. Jebkurš izraudzītais operators, kurš pārvadā pasta pakas pa jūru, ir tiesīgs pieprasīt apmaksāt jūras tarifu. Šos maksājumus veic sūtītāj valsts izraudzītais operators, ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus šim principam.

3.1. Pasta paku reglaments nosaka jūras tarifu katram izmantotajam jūras pārvadājumam atbilstoši piemērojamajam attāluma solim.

3.2. Izraudzītie operatori var palielināt jūras tarifu augstākais par 50%, ko aprēķina saskaņā ar 3.1.punktā noteikto. Un otrādi, tie var samazināt šo tarifu pēc pašu izvēles.

34. pants
Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

1. Pasta darbības padome ir tiesīga noteikt šādus tarifus un maksu, kuru izraudzītie operatori maksā saskaņā ar reglamentu noteikumiem:

1.1. tranzīta maksu par vēstuļu korespondences sūtījumu apstrādi un nosūtīšanu caur vienu vai vairākām starpniekvalstīm;

1.2. pamattarifus un aviopārvadājumu maksas par sūtījumu pārvadāšanu ar aviotransportu;

1.3. ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus par ienākošo pasta paku apstrādi;

1.4. tranzīta sūtījumu sauszemes tarifus par pasta paku apstrādi un nosūtīšanu caur starpniekvalsti;

1.5. jūras tarifus par pasta paku pārvadāšanu pa jūru.

2. Jebkura pārskatīšana saskaņā ar metodoloģiju, kas nodrošina pienācīgu atlīdzību izraudzītajiem operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, jāpamato ar ticamiem un pārskatāmiem ekonomiskajiem un finanšu datiem. Jebkuras pieņemtās izmaiņas stājas spēkā dienā, kuru nosaka Pasta darbības padome.

IV sadaļa
Noslēguma noteikumi

35. pants
Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai par Konvenciju un reglamentiem

1. Lai kongresā iesniegtie priekšlikumi par šo konvenciju stātos spēkā, tie jāapstiprina vairākumam klātesošo un balsojušo balstiesīgo dalībvalstu. Vismaz pusei kongresā pārstāvēto un balsstiesīgo dalībvalstu jābūt klāt balsošanas laikā.

2. Lai priekšlikumi par Vēstuļu korespondences reglamentu un Pasta paku reglamentu stātos spēkā, tie jāapstiprina balsstiesīgo Pasta darbības padomes locekļu vairākumam.

3. Lai kongresu starplaikā iesniegtie priekšlikumi par šo konvenciju un tās Noslēguma protokolu stātos spēkā, jāiegūst:

3.1. divas trešdaļas balsu, vismaz pusei no Savienības balsstiesīgajām dalībvalstīm piedaloties balsošanā, ja tie ietver grozījumus;

3.2. balsu vairākums, ja tie ietver noteikumu interpretāciju.

4. Neatkarīgi no 3.1. punkta nosacījumiem, jebkura dalībvalsts, kuras tiesību akti vēl nav saderīgi ar ierosināto grozījumu, var deviņdesmit dienu laikā no tā paziņošanas dienas izstrādāt rakstveida deklarāciju Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram, paziņojot, ka tā nevar pieņemt šo grozījumu.

36. pants
Atrunas kongresā

1. Nav atļauts izdarīt nevienu atrunu, kas nav savienojama ar Savienības mērķiem un uzdevumiem.

2. Parasti jebkura dalībvalsts, kuras viedoklis atšķiras no citu dalībvalstu viedokļa, pēc iespējas cenšas pielāgoties vairākuma viedoklim. Atrunas izdara vienīgi tad, ja tas ir noteikti nepieciešams un tam ir pārliecinoši argumenti.

3. Atrunas jebkuram šīs konvencijas pantam iesniedz kongresā kā kongresa priekšlikumu, izstrādājot to vienā no Starptautiskā biroja darba valodām saskaņā ar atbilstošiem Kongresu reglamenta noteikumiem.

4. Lai priekšlikumi par atrunām stātos spēkā, tie jāapstiprina dalībvalstu attiecīgam vairākumam, kas nepieciešams, lai grozītu pantu, uz kuru atruna attiecas.

5. Principā atrunas piemēro, pamatojoties uz savstarpīguma principu starp dalībvalsti, kas izdara atrunu, un pārējām dalībvalstīm.

6. Konvencijas tekstā izdarāmās atrunas iekļauj Konvencijas Noslēguma protokolā, pamatojoties uz kongresa apstiprinātajiem priekšlikumiem.

37. pants
Konvencijas stāšanās spēkā un spēkā esības laiks

1. Konvencija stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa dokumenti.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas šo konvenciju vienā eksemplārā, ko iesniedz glabāšanai Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs nosūta katrai pusei šīs konvencijas kopiju.

Ženēvā, 2008. gada 12. augustā


1 Lielbritānijai ir piešķirts izņēmums kā valstij, kurā pastmarka tika izgudrota

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 12.08.2008.
Stājas spēkā:
 01.01.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Berne
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 117, 28.07.2011.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1654
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)